TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Virksomheder J.nr. MST Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse: Sønderupvej 24,6920 Videbæk Matrikel nr.: 1 ad, 1ax CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 6,4 c (s) BREF(er) der udløser revurdering: Fødevarer, drikkevarer og mælk Godkendelsen omfatter: Godkendelse af udvidelse af renseanlæg med udledning af spildevand til Vorgod Å, fra 8230 m 3 /døgn til m 3 /døgn. Renseanlægget er en biaktivitet til Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, der modtager og behandler spildevand fra Arla Foods driftsstederne Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein og Arla Foods amba ARINCO. Godkendt: Henrik Hestbech Annonceres den 24. marts 2014 Klagefristen udløber den 22. april 2014 Søgsmålsfristen udløber den 24. september 2014 Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLD TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag B: Virksomhedens beliggenhed Bilag C: Virksomhedens omgivelser - natur og drikkevand Bilag D: Plangrundlag Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag F: Liste over sagens akter Bilag G: Baggrundsnotat om miljøfremmede stoffer og klorid Bilag H: Liste over afgørelser for virksomheden

3 1. INDLEDNING Denne miljøgodkendelse omfatter udvidelse af Arla Foods amba Nr. Vium Mejeris (herefter benævnt Nr. Vium Mejeri) renseanlæg som er en del af Mejericluster Vestjylland-Projektet. Nr. Vium Mejeri er beliggende i industriområde på adressen Sønderupvej 24, 6920 Videbæk. Til Nr. Vium Mejeri hører et renseanlæg, der modtager spildevand fra de tre Arla driftssteder Nr. Vium Mejeri, Arla Foods amba ARINCO (herefter benævnt ARIN- CO) og Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein (herefter benævnt Danmark Protein). Renseanlægget blev sat i drift i Miljøstyrelsen har den 7. februar 2013 truffet afgørelse om, at Mejericluster Vestjylland, som omfatter ARINCO, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri inkl. renseanlæg, er VVM-pligtigt. Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt. Det samlede VVM-projekt indeholder et større kompenserende tiltag, nemlig opkøb og nedlæggelse af dambrug, hvilket betyder at den samlede påvirkning fra udledning af N og P til Ringkøbing Fjord forbliver uændret, også efter udvidelsen af udledningen fra renseanlægget. Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Nr. Vium Mejeris gældende miljøgodkendelser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret på kommuneplantillæggets retningslinjer. Udvidelsen består af en udbygning af Nr. Vium Mejeris renseanlæg, således at det kan modtage større mængder spildevand fra mejeriet selv, ARINCO og Danmark Protein. Udvidelsen bevirker at udledningen fra renseanlægget stiger fra 8230 m 3 /døgn til m 3 /døgn. Bygningsmæssigt består udvidelsen af en ny procestank og en ny klaringstank samt mindre udvidelser på andre bygninger. Der er i de eksisterende miljøgodkendelser fastsat grænseværdier for bl.a. luftforurening, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier forventes fortsat at kunne overholdes, selvom udvidelsen vil medføre en mindre stigning i emissionerne. Virksomhedens lugt- luft og støjforhold vil fortsat være reguleret af virksomhedens samlede godkendelse fra 15. juni De gældende miljøgodkendelser for Nr. Vium Mejeri opretholdes, dog foretages der nogle ændringer af enkelte vilkår, hvilket fremgår nærmere af denne miljøgodkendelse. Fortsat gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: Afgørelse af 15. juli 2004 virksomhedens samlede miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2009, opbevaring af kemikalier Afgørelse af 6. december 2011 miljøgodkendelse til direkte udledning af spildevand Miljøgodkendelse af 27. december 2011, naturgasfyret dampkedel Tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2013, vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid ( godkendelsens vilkår ændres med denne afgørelse. Vurderinger er fortsat gældende. Afgørelsen er vedhæftet denne afgørelse som bilag I. De ovenstående afgørelser er således fortsat gældende. 3

4 Ansøgningsmaterialet/den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A. Virksomheden vurderes samlet set til, ved sin art, størrelse og placering, at kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Spildevandet fra renseanlægget udledes til Vorgod Å. Herfra løber det til Natura 2000-området Skjern Å, og videre ud i Natura 2000-området Ringkøbing Fjord. Projektet er dermed omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen om beskyttelse af internationale naturområder. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 19. Kommuneplantillægget kan findes på NSTs hjemmeside jylland_hoering.htm, direkte link: 4

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed bygningsmæssige og udledningsmæssig udvidelse af renseanlægget på bagrund af miljøteknisk beskrivelse. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU- Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Følgende vilkår i godkendelse af 6. december 2011 ændres: Vilkår E2 om udlederkrav til spildevand. Vilkåret er allerede ændret én gang (vilkår A5 i tillæg til miljøgodkendelse af den 28. oktober 2013 vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, sag nr. MST , vedhæftet som bilag I). Vilkår I3 og I4 om oplag af slam. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 2.1. Vilkår for miljøgodkendelsen A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B Generelle forhold Godkendelsen bortfalder hvis ombygninger i forbindelse med ændringerne ikke er påbegyndt inden 5 år fra godkendelses dato. De planlagte udvidelser/ændringer af det fysiske anlæg er beskrevet i bilag A og fremgår af oversigtskortet vedhæftet bilag A). Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomheden og /eller ejendom - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af virksomheden ophører permanent. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen træder. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Udledning af renset spildevand til Vorgod Å 5

6 B1 Vilkår E2 i afgørelse af 6. december 2011 ændres og erstattes af følgende: - bemærk at det ændrede er markeret med skravering - bemærk at vilkåret allerede er ændret én gang med vilkår A5 i afgørelse af 28. oktober 2013): Følgende maksimale krav til udledningen skal være overholdt ved virksomhedens egenkontrol af udledningen. 6

7 PARA- METER KRAV- VÆRDI KONTROLREGEL Kontroltype Analysemetode (1) Detektionsgrænse Analysefrekvens Vandmængde < m 3 /dg Absolut (2) Kontinuert BI5 COD SS NH3/NH4 + -N < 6 mg/l Tilstand M045 jf. < 30 mg/l Absolut reflab metode 2 < 50 mg/l Transport < 225 mg/l Absolut < 10 mg/l Tilstand < 45 mg/l Absolut < 4 mg/l Tilstand < 12 mg/l Absolut 0,5 mg/l 12/år M016 6 mg/l 24/år M040 2 mg/l 24/år M004 0,01 mg/l 24/år Total-N < 4 mg/l Transport M010 0,05 mg/l 24/år Total-P <0,3 mg/l Transport M011 0,03 mg/l 24/år Klorid Bly Krom Kobber Zink Kviksølv Nikkel Olie og fedt(3) 600 mg/l Absolut 580 mg/l Transport 2,0 µg/l Tilstand 3,7 µg/l Absolut 1,5 µg/l Tilstand 2,2 µg/l Absolut 4,0 µg/l Tilstand 9,7 µg/l Absolut 21,5 µg/l Tilstand 30,0 µg/l Absolut 0,25 µg/l Tilstand 0,375 µg/l Absolut 8,6 µg/l Tilstand 14,4 µg/l Absolut Overvågning (2) 1,5 mg/l 12/år M013 1µg/l 12/år M013 1 µg/l 4/år M013 1 µg/l 12/år M013 5 µg/l 12/år M020 0,25 µg/l 4/år M013 1 µg/l 4/år SM 503 C eller DS/R 209:2006 (3) ph 6,5-8,5 Vejledende (2) 12/år Iltmætning > 60 % Vejledende (2) 12/år Temperatur 25,0 C Vejledende (2) 24/år 1) Analysemetoden henviser til referencelaboratoriets metodeblade. Der skal vælges et laboratorium eller en metode, der kan overholde den detektionsgrænse, der fremgår af skemaet. 2) For stoffer, hvor der ikke er angivet analysemetode, skal minimumskravene angivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 overholdes. 3) Der er metodefrihed for detektion af olie og fedt, under forudsætning af at der vælges en metode med samme detektionsgrænse som de her nævnte. 4/år 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 7

8 Ved kontroltype forstås: Absolut: Tilstand: Transport: Kravværdien må ikke på noget tidspunkt overskrides. Kontrol med overholdelse af kravværdien beregnes ud fra målte koncentrationer. Jf. DS 2399 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Kontrol med overholdelse af kravværdien K beregnes ud fra vandføringsvægtede koncentrationer. Kontrolværdien C findes som produktet af den målte koncentration og den målte vandføring divideret med den gennemsnitlige vandføring af alle de vandføringsmålinger, der indgår i kontrollen. Jf. DS 2399 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Overvågning og vejledende: På baggrund af målingerne kan tilsynsmyndigheden ved påbud fastsætte grænseværdier for udledningen af disse stoffer. B2 B3 B4 C C1 C2 C3 Første kontrolperiode for COD træder i kraft med datoen for denne afgørelse. Virksomheden skal i en periode på et år dagligt foretage supplerende analyser af kloridindholdet i det udledte. Analysen skal foretages på en flowproportional døgnprøve. Virksomhedens skal fra og med 2015 og indtil den 4. procestank er taget i brug registrere hændelser med tilledning af mere end kg COD/d. Registreringen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Jord og grundvand Der skal senest 3 måneder fra godkendelsens ikrafttrædelsesdato på virksomheden foreligge en vedligeholdelsesplan for kloak-systemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangende. Vilkår I3 i godkendelse af 6. december 2011 bortfalder og erstattes af vilkår C3 og C4. Vilkår I4 i godkendelse af 6. december 2011 bortfalder og erstattes af vilkår C5. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer. C4 Ved etablering af nye beholdere skal de være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm s fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår C3, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndighe- 8

9 C5 den straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår C3, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår C3, dog højst hvert 10. år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 9

10 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1. Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens 19, for at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidelse, er opfyldt. Det vurderes således, at Nr. Vium Mejeri inkl. renseanlæg kan drives på stedet uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes. Ombygning af renseanlægget i forbindelse med projektet sker på Nr. Vium Mejeri renseanlægs nuværende areal. Miljøstyrelsen har med denne afgørelse givet tilladelse til udvidelse af eksisterende renseanlæg samt forøgelse af udledning af renset spildevand til Vorgod Å. Mejeriet modtager og behandler ud over eget spildevand også spildevand fra ARINCO og Danmark Protein (inkl. kørselscenteret se afsnit som hører under Ringkøbing-Skjern kommunes tilsyns- og godkendelsesmyndighed). Renseanlægget er med en fremtidig udledning på op til m 3 /døgn en af de største industripunktkilder i Danmark. Vilkår for spildevand Afgørelsen ændrer ikke på hidtil gældende vilkår for krav til udledning af næringsstoffer, salte eller miljøfremmede stoffer, udover en lempelse af kravværdien for udledningen af COD. Øvrige ændringer i forhold til gældende vilkår for spildevand er fastsættelse af vilkår for øget volumen af spildevand, samt forskellige nye indberetningsvilkår relateret til virksomhedens allerede eksisterende interne måleprogrammer. Øvrige og generelle vilkår for drift af renseanlægget er fortsat reguleret af godkendelsen af 6. december 2011 samt godkendelse til udledning af miljøfremmede stoffer og salt af 28. oktober Det vurderes endvidere, at Nr. Vium Mejeri har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, jf. afsnit Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Jordforurening Virksomheden er beliggende indenfor et V1-kortlagt område, og indenfor områdeklassificeringen. Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Natur og Natura 2000-områder Denne miljøgodkendelse indgår, som én af to miljøgodkendelser der udgør den første del af de VVM-tilladelser, der skal gives til Mejericluster Vestjylland projektet. Den resterende del af projektet vil blive realiseret ved ansøgning og meddelelse af godkendelser indenfor tidsrammen indtil 2020 som angivet i VVMredegørelsen. 10

11 Projektet er anmeldt efter VVM-reglerne jf. VVM-bekendtgørelsens 2 og som forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVMbekendtgørelsens 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM-bekendtgørelsens 9. Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt. Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt, hvilke habitatområder der har mulighed for at blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i Mejericluster Vestjylland-konceptet, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IVarter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 19. Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Mejericluster Vestjylland. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de anlæg, der indgår i projektet udarbejdes under hensyn til de forudsætninger, der er lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljøgodkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med VVM-redegørelsens forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevante på det pågældende anlæg. Der er i VVM-redegørelsen angivet en række afværgeforanstaltninger, der omsættes til konkrete vilkår i relevant omfang i de respektive miljøgodkendelser. Den helt væsentlige foranstaltning er opkøb og nedlæggelse af dambrug, som medfører at det samlede projekt ikke indebærer en forøget udledning af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord Generelle forhold Det eksisterende Nr. Vium Mejeri er i dag omfattet af 3 tidligere og fortsat gældende miljøgodkendelser. Den ene miljøgodkendelse blev meddelt af Ringkjøbing Amt 15. juli 2004 og omfatter godkendelse af selve mejeriet. Herudover meddelte Miljøstyrelsen 6. december 2011 miljøgodkendelse til Nr. Vium Mejeris renseanlæg som er et fælles renseanlæg for ARINCO, Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein. Og endelig et tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2013, som fastsætter vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, samt præciserer udtagningspunkt for egenkontrolanalyser. Det fremgår af denne afgørelses afsnit 4.2, hvorledes denne afgørelse forholder sig til konkrete vilkår i de tidligere afgørelser. De tidligere godkendelser omfatter bl.a. generelle vilkår om emissioner af luft, lugt, støj samt vilkår om oplag og håndtering af kemikalier mv., som er gældende for alle dele af virksomheden. Denne godkendelse behandler derfor primært miljøforhold relateret til spildevandsudledningen. Der er fastsat en tidsfrist for udnyttelse af godkendelsen på 5 år Indretning og drift Indretning og drift er beskrevet i bilag A i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske beskrivelse. Der er med udvidelsen af renseanlægget planlagt følgende udvidelser af bygningsdelene: - Ny procestank Nr. 4 på m 3. 11

12 - Ny efterklaringstank Nr. 5 på ca m 3 (diameter: 25 m, højde 4,3-4,7 m) - Mindre bygninger til kemioplag og renseanlægsdrift. Desuden følgende ændringer: Bassinet slamlager 2 skifter navn og funktion til buffertank (akt 4, bilag 1), men der er ikke behov for øget slamlagerkapacitet, da merproduktion af slam straks efter afvanding hældes i container og køres bort (akt 17, bilag A). Placeringen af de ansøgte tanke, bassiner og bygninger fremgår af ansøgningens bilag 1, og er vedhæftet denne afgørelse som en del af ansøgningen i bilag A. Nr. Vium Mejeri har ansvaret for renseanlægget og det juridiske ansvar for at renseanlægget overholder miljølovgivning, vilkår i miljøgodkendelse og udledningstilladelse. Miljømyndigheden har ikke indflydelse på, hvordan tilledningen af urenset spildevand til renseanlægget bliver fordelt mellem virksomhederne Vilkår for redegørelse for etablering af 4. procestank. Det fremgår af det fremsendte materiale, der ligger til grund for dimensioneringen af anlægget (Bilag A3), at når belastningen af anlægget stiger til mere end kg COD/d bør der tages initiativ til etablering af den 4. procestank, som godkendes med denne afgørelse. Det fremgår, at anlægget ikke bør belastes med mere end ca. 4 kg SS/m3 for at opnå robusthed og god driftsøkonomi. Det fremgår, at renseanlæggets evne til at bortrense kvælstof kan sænkes ved for høj belastning med slam. Ansøgningens bilag 3 anbefaler, at Slambelastningen bør derfor ikke overstige 0,183 kg COD/kg SS*d, hvilket ved 4 kg SS/m3 giver en volumenbelastning på 0,73 kg COD/m3*d. Den tilførte slammængde må forventes at øges, efterhånden som de 3 produktionssteder øger tilledningen til renseanlægget. Anlæggets kapacitet for opbevaring af spildevand har hidtil været 15 timer (bilag A, punkt 19) og bliver ved fuld udnyttelse af det ansøgte på 10 timer (bilag A, punkt 19. Det samlede anlægs funktionsduelighed er af en meget væsentlig betydning for, at en stor del af Danmarks mælkeproduktion kan modtages og behandles. Miljøstyrelsen vurderer, at anlæggets kapacitet til opbevaring af spildevand i tilfælde af uheld er lav, hvilket betyder, at der er behov for en ekstra stor grad af sikkerhed for at anlægget til stadighed fungerer optimalt. Det har indgået i Miljøstyrelsens overvejelser at stille vilkår om, at virksomheden skal tage initiativ til etablering af den 4 procestank, når anlægget belastes med mere end kg COD/d, som det fremgår af ansøgningsmaterialet. Der er ikke stillet dette specifikke vilkår, da Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke nødvendigvis skal benytte den foreslåede parameter som det eneste kriterie for, hvornår tanken etableres. For at sikre, at der ikke opstår overbelastning eller unødig forurening, er der stillet vilkår 0 om, at virksomheden skal fremsende en redegørelse for, hvordan det sikres, at den 4. procestank og den 5. bundfældningstank, bygges og tages i brug tids nok, idet etablering af tanken må betragtes som en meget væsentlig forudsætning for godkendelsen af udvidelse af udledningen, også jf. VVM-godkendelse og - redegørelse. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal registrere og indberette hændelser med tilledning af mere end kg COD/d til renseanlægget, med henblik på at 12

13 sikre muligheden for at føre tilsyn med, at anlægget ikke belastes mere, end den tekniske ekspertise jf. ansøgningsmaterialet anbefaler, samt med henblik på at der hverken opstår uhensigtsmæssig risiko for forurening, overskridelse af vilkår eller at forudsætningerne for godkendelse af udvidelsen ændres. Der er samtidig stillet vilkår (0) om, at det skal oplyses, hvor de 2 tanke (den 4. procestank og den 5. bundfældningstank) påtænkes placeret, idet der i det nuværende ansøgningsmateriale er sammenfald mellem planlagt placering af procestank 4 og overfladevandsbassinet. Virksomheden har i forbindelse med VVM-sagen oplyst nedenstående (Tabel 1) om de forventede mængder af tilledt COD, og det kan på den baggrund forventes, at tilledningen af COD vil overskride den kritiske værdi på kg COD/d i Tallene er overslag og gennemsnitsværdier, og på baggrund af tabellen vurderes det, at der allerede i 2016 kan forventes værdier højere end som følge af naturlige produktionsbetingede udsving i tilledningen af COD, og miljøstyrelsen forventer på den baggrund, at igangsættelse af etablering af den 4. procestank vil finde sted i god tid inden de relevant udvidelser på produktionsstederne, der er planlagt, finder sted. Det fremgår af virksomhedens beredskabsplan, at CODtilledningen måles. Tabel 1: Oversigt over forventede spildevandsmængder fra de 3 produktionssteder til renseanlægget. Data fra VVM-redegørelse tabel 4.4, 4.7 og 4.11 Forventet tidspunkt Spildevandsmængde og stofmængde ind på det fælles mejeri fra de 3 produktionssteder pr døgn Danmark Protein ARINCO Nr. Vium ostemejeri Total m 3 Kg COD m 3 Kg COD m 3 Kg COD m 3 Kg COD Luftforurening Renseanlægget bidrager ikke med væsentlige luftafkast i forhold til mejeriets generelle udledning Lugt Det kan ikke udelukkes, at renseanlægget kan give anledning til et vist diffust lugtbidrag. Forholdet vurderes at være dækket af de generelle lugtvilkår i virksomhedens godkendelse af 15. juli 2004 af Nr. Vium Mejeri (vilkårene , , og ). Der stilles derfor ikke yderligere vilkår Spildevand Den helt væsentlige ændring af udledningen, der gives med godkendelsen, er en forøgelse af udledt volumen fra 8230 m 3 pr døgn til m 3 pr døgn. Udvidelsen muliggøres med godkendelse af etablering af den 4. procestank. Tanken skal tages i brug, når det bliver nødvendigt, hvilket i praksis betyder, at virksomheden skal overvåge tilførslen af organisk stof (målt som COD og SS) til renseanlægget, og på den baggrund i tide foretage tiltag til etablering af tanken. 13

14 Fordelingen af tilledning af spildevand fra de enkelte anlæg fremgår af bilag A punkt 17 (akt 12) Kvælstof, fosfor og organisk stof Kvælstof, Fosfor, BI5 Der er ikke ændret på krav til udledt koncentration. Den ansøgte forøgelse af vandmængden betyder en tilsvarende forøgelse i den totale tilladte stofmængde. Den godkendte årlige udledning fra renseanlægget øges med denne godkendelse m 9,4 tons BI5, 6,2 tons N og 0,47 tons P (se Tabel 2). COD Arla Foods amba har søgt om ændring af grænseværdien for COD, fra 25 til 50 mg/l med henvisning til, at det vil være uhensigtsmæssigt for den overordnede dimensionering af renseanlægget, hvis kravet til COD bliver så lavt, at det bliver den dimensionerende faktor. Ved udledning af m 3 renset spildevand pr. døgn i 2020 med op til 50 mg/l COD vil der være en samlet udledning fra Mejericlusteret på i alt ca. 300 ton COD pr. år. Da den samlede udledning af organisk stof ved udbygning af produktionsanlæggene udgør en meget lille andel af den samlede mængde iltforbrugende stoffer, der transporteres med Skjern Å, vurderes at øget udledning af BI5 og COD på hhv. 4 og 2 % som følge produktions-udvidelserne af Mejericluster Vestjylland i 2020 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. Da VVM-redegørelsen viser, at COD ikke udgør et væsentligt problem, er grænseværdien lempet til 50 mg/l. Den godkendte årlige udledning øges med denne godkendelse 153 tons (se Tabel 2). Tabel 2 Godkendt årlig udledning i tons for hidtil gældende godkendelse (2011) og denne godkendelse (2013) samt forøgelsen forøgelse BI5 18,0 27,4 9,4 COD 75,1 228,1 153,0 N 12,0 18,3 6,2 P 0,90 1,4 0, Miljøfarlige stoffer og salt I henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 2 23 skal miljømyndigheden træffe foranstaltninger for at sikre, at vilkår og godkendelser med mere bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen. Salt betragtes ikke som et miljøfarligt stof iflg. bekendtgørelsen, men udledningens effekter skal vurderes efter samme kriterier og efter samme fremgangsmåde som andre stoffer i forhold til økosystemets funktionalitet. Det skal sikres, at miljøkvalitetskravene jf. bekendtgørelsen til enhver tid overholdes. Derfor skal der ved beregninger tages udgangspunkt i et worst-case-scenarie med maksimal udledning fra renseanlægget (maksimal vandføring med maksimal koncentration) og minimal vandføring i vandløbet, med højest tilførsel af forurening fra andre kilder. Fortynding i Vorgod Å 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25/08/2010, Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 14

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Kolofon. Titel: Emneord: Planlægning, VVM, miljøvurdering. Udgiver: Naturstyrelsen. Sprog: Dansk. År: URL: www.naturstyrelsen.dk

Kolofon. Titel: Emneord: Planlægning, VVM, miljøvurdering. Udgiver: Naturstyrelsen. Sprog: Dansk. År: URL: www.naturstyrelsen.dk Kommuneplantillæg 23 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 for Mejericluster Vestjylland Arla Foods Amba (Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri og renseanlæg) Januar 2014 1 Kolofon Titel: Kommuneplantillæg

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere