TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Virksomheder J.nr. MST Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse: Sønderupvej 24,6920 Videbæk Matrikel nr.: 1 ad, 1ax CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 6,4 c (s) BREF(er) der udløser revurdering: Fødevarer, drikkevarer og mælk Godkendelsen omfatter: Godkendelse af udvidelse af renseanlæg med udledning af spildevand til Vorgod Å, fra 8230 m 3 /døgn til m 3 /døgn. Renseanlægget er en biaktivitet til Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, der modtager og behandler spildevand fra Arla Foods driftsstederne Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein og Arla Foods amba ARINCO. Godkendt: Henrik Hestbech Annonceres den 24. marts 2014 Klagefristen udløber den 22. april 2014 Søgsmålsfristen udløber den 24. september 2014 Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLD TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag B: Virksomhedens beliggenhed Bilag C: Virksomhedens omgivelser - natur og drikkevand Bilag D: Plangrundlag Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag F: Liste over sagens akter Bilag G: Baggrundsnotat om miljøfremmede stoffer og klorid Bilag H: Liste over afgørelser for virksomheden

3 1. INDLEDNING Denne miljøgodkendelse omfatter udvidelse af Arla Foods amba Nr. Vium Mejeris (herefter benævnt Nr. Vium Mejeri) renseanlæg som er en del af Mejericluster Vestjylland-Projektet. Nr. Vium Mejeri er beliggende i industriområde på adressen Sønderupvej 24, 6920 Videbæk. Til Nr. Vium Mejeri hører et renseanlæg, der modtager spildevand fra de tre Arla driftssteder Nr. Vium Mejeri, Arla Foods amba ARINCO (herefter benævnt ARIN- CO) og Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein (herefter benævnt Danmark Protein). Renseanlægget blev sat i drift i Miljøstyrelsen har den 7. februar 2013 truffet afgørelse om, at Mejericluster Vestjylland, som omfatter ARINCO, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri inkl. renseanlæg, er VVM-pligtigt. Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt. Det samlede VVM-projekt indeholder et større kompenserende tiltag, nemlig opkøb og nedlæggelse af dambrug, hvilket betyder at den samlede påvirkning fra udledning af N og P til Ringkøbing Fjord forbliver uændret, også efter udvidelsen af udledningen fra renseanlægget. Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Nr. Vium Mejeris gældende miljøgodkendelser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret på kommuneplantillæggets retningslinjer. Udvidelsen består af en udbygning af Nr. Vium Mejeris renseanlæg, således at det kan modtage større mængder spildevand fra mejeriet selv, ARINCO og Danmark Protein. Udvidelsen bevirker at udledningen fra renseanlægget stiger fra 8230 m 3 /døgn til m 3 /døgn. Bygningsmæssigt består udvidelsen af en ny procestank og en ny klaringstank samt mindre udvidelser på andre bygninger. Der er i de eksisterende miljøgodkendelser fastsat grænseværdier for bl.a. luftforurening, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier forventes fortsat at kunne overholdes, selvom udvidelsen vil medføre en mindre stigning i emissionerne. Virksomhedens lugt- luft og støjforhold vil fortsat være reguleret af virksomhedens samlede godkendelse fra 15. juni De gældende miljøgodkendelser for Nr. Vium Mejeri opretholdes, dog foretages der nogle ændringer af enkelte vilkår, hvilket fremgår nærmere af denne miljøgodkendelse. Fortsat gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: Afgørelse af 15. juli 2004 virksomhedens samlede miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2009, opbevaring af kemikalier Afgørelse af 6. december 2011 miljøgodkendelse til direkte udledning af spildevand Miljøgodkendelse af 27. december 2011, naturgasfyret dampkedel Tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2013, vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid ( godkendelsens vilkår ændres med denne afgørelse. Vurderinger er fortsat gældende. Afgørelsen er vedhæftet denne afgørelse som bilag I. De ovenstående afgørelser er således fortsat gældende. 3

4 Ansøgningsmaterialet/den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A. Virksomheden vurderes samlet set til, ved sin art, størrelse og placering, at kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Spildevandet fra renseanlægget udledes til Vorgod Å. Herfra løber det til Natura 2000-området Skjern Å, og videre ud i Natura 2000-området Ringkøbing Fjord. Projektet er dermed omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen om beskyttelse af internationale naturområder. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 19. Kommuneplantillægget kan findes på NSTs hjemmeside jylland_hoering.htm, direkte link: 4

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed bygningsmæssige og udledningsmæssig udvidelse af renseanlægget på bagrund af miljøteknisk beskrivelse. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU- Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Følgende vilkår i godkendelse af 6. december 2011 ændres: Vilkår E2 om udlederkrav til spildevand. Vilkåret er allerede ændret én gang (vilkår A5 i tillæg til miljøgodkendelse af den 28. oktober 2013 vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, sag nr. MST , vedhæftet som bilag I). Vilkår I3 og I4 om oplag af slam. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 2.1. Vilkår for miljøgodkendelsen A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B Generelle forhold Godkendelsen bortfalder hvis ombygninger i forbindelse med ændringerne ikke er påbegyndt inden 5 år fra godkendelses dato. De planlagte udvidelser/ændringer af det fysiske anlæg er beskrevet i bilag A og fremgår af oversigtskortet vedhæftet bilag A). Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomheden og /eller ejendom - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af virksomheden ophører permanent. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen træder. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Udledning af renset spildevand til Vorgod Å 5

6 B1 Vilkår E2 i afgørelse af 6. december 2011 ændres og erstattes af følgende: - bemærk at det ændrede er markeret med skravering - bemærk at vilkåret allerede er ændret én gang med vilkår A5 i afgørelse af 28. oktober 2013): Følgende maksimale krav til udledningen skal være overholdt ved virksomhedens egenkontrol af udledningen. 6

7 PARA- METER KRAV- VÆRDI KONTROLREGEL Kontroltype Analysemetode (1) Detektionsgrænse Analysefrekvens Vandmængde < m 3 /dg Absolut (2) Kontinuert BI5 COD SS NH3/NH4 + -N < 6 mg/l Tilstand M045 jf. < 30 mg/l Absolut reflab metode 2 < 50 mg/l Transport < 225 mg/l Absolut < 10 mg/l Tilstand < 45 mg/l Absolut < 4 mg/l Tilstand < 12 mg/l Absolut 0,5 mg/l 12/år M016 6 mg/l 24/år M040 2 mg/l 24/år M004 0,01 mg/l 24/år Total-N < 4 mg/l Transport M010 0,05 mg/l 24/år Total-P <0,3 mg/l Transport M011 0,03 mg/l 24/år Klorid Bly Krom Kobber Zink Kviksølv Nikkel Olie og fedt(3) 600 mg/l Absolut 580 mg/l Transport 2,0 µg/l Tilstand 3,7 µg/l Absolut 1,5 µg/l Tilstand 2,2 µg/l Absolut 4,0 µg/l Tilstand 9,7 µg/l Absolut 21,5 µg/l Tilstand 30,0 µg/l Absolut 0,25 µg/l Tilstand 0,375 µg/l Absolut 8,6 µg/l Tilstand 14,4 µg/l Absolut Overvågning (2) 1,5 mg/l 12/år M013 1µg/l 12/år M013 1 µg/l 4/år M013 1 µg/l 12/år M013 5 µg/l 12/år M020 0,25 µg/l 4/år M013 1 µg/l 4/år SM 503 C eller DS/R 209:2006 (3) ph 6,5-8,5 Vejledende (2) 12/år Iltmætning > 60 % Vejledende (2) 12/år Temperatur 25,0 C Vejledende (2) 24/år 1) Analysemetoden henviser til referencelaboratoriets metodeblade. Der skal vælges et laboratorium eller en metode, der kan overholde den detektionsgrænse, der fremgår af skemaet. 2) For stoffer, hvor der ikke er angivet analysemetode, skal minimumskravene angivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 overholdes. 3) Der er metodefrihed for detektion af olie og fedt, under forudsætning af at der vælges en metode med samme detektionsgrænse som de her nævnte. 4/år 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 7

8 Ved kontroltype forstås: Absolut: Tilstand: Transport: Kravværdien må ikke på noget tidspunkt overskrides. Kontrol med overholdelse af kravværdien beregnes ud fra målte koncentrationer. Jf. DS 2399 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Kontrol med overholdelse af kravværdien K beregnes ud fra vandføringsvægtede koncentrationer. Kontrolværdien C findes som produktet af den målte koncentration og den målte vandføring divideret med den gennemsnitlige vandføring af alle de vandføringsmålinger, der indgår i kontrollen. Jf. DS 2399 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Overvågning og vejledende: På baggrund af målingerne kan tilsynsmyndigheden ved påbud fastsætte grænseværdier for udledningen af disse stoffer. B2 B3 B4 C C1 C2 C3 Første kontrolperiode for COD træder i kraft med datoen for denne afgørelse. Virksomheden skal i en periode på et år dagligt foretage supplerende analyser af kloridindholdet i det udledte. Analysen skal foretages på en flowproportional døgnprøve. Virksomhedens skal fra og med 2015 og indtil den 4. procestank er taget i brug registrere hændelser med tilledning af mere end kg COD/d. Registreringen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Jord og grundvand Der skal senest 3 måneder fra godkendelsens ikrafttrædelsesdato på virksomheden foreligge en vedligeholdelsesplan for kloak-systemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangende. Vilkår I3 i godkendelse af 6. december 2011 bortfalder og erstattes af vilkår C3 og C4. Vilkår I4 i godkendelse af 6. december 2011 bortfalder og erstattes af vilkår C5. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer. C4 Ved etablering af nye beholdere skal de være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm s fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår C3, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndighe- 8

9 C5 den straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår C3, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår C3, dog højst hvert 10. år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 9

10 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1. Begrundelse for afgørelse Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens 19, for at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidelse, er opfyldt. Det vurderes således, at Nr. Vium Mejeri inkl. renseanlæg kan drives på stedet uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes. Ombygning af renseanlægget i forbindelse med projektet sker på Nr. Vium Mejeri renseanlægs nuværende areal. Miljøstyrelsen har med denne afgørelse givet tilladelse til udvidelse af eksisterende renseanlæg samt forøgelse af udledning af renset spildevand til Vorgod Å. Mejeriet modtager og behandler ud over eget spildevand også spildevand fra ARINCO og Danmark Protein (inkl. kørselscenteret se afsnit som hører under Ringkøbing-Skjern kommunes tilsyns- og godkendelsesmyndighed). Renseanlægget er med en fremtidig udledning på op til m 3 /døgn en af de største industripunktkilder i Danmark. Vilkår for spildevand Afgørelsen ændrer ikke på hidtil gældende vilkår for krav til udledning af næringsstoffer, salte eller miljøfremmede stoffer, udover en lempelse af kravværdien for udledningen af COD. Øvrige ændringer i forhold til gældende vilkår for spildevand er fastsættelse af vilkår for øget volumen af spildevand, samt forskellige nye indberetningsvilkår relateret til virksomhedens allerede eksisterende interne måleprogrammer. Øvrige og generelle vilkår for drift af renseanlægget er fortsat reguleret af godkendelsen af 6. december 2011 samt godkendelse til udledning af miljøfremmede stoffer og salt af 28. oktober Det vurderes endvidere, at Nr. Vium Mejeri har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, jf. afsnit Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Jordforurening Virksomheden er beliggende indenfor et V1-kortlagt område, og indenfor områdeklassificeringen. Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Natur og Natura 2000-områder Denne miljøgodkendelse indgår, som én af to miljøgodkendelser der udgør den første del af de VVM-tilladelser, der skal gives til Mejericluster Vestjylland projektet. Den resterende del af projektet vil blive realiseret ved ansøgning og meddelelse af godkendelser indenfor tidsrammen indtil 2020 som angivet i VVMredegørelsen. 10

11 Projektet er anmeldt efter VVM-reglerne jf. VVM-bekendtgørelsens 2 og som forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVMbekendtgørelsens 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM-bekendtgørelsens 9. Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt. Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt, hvilke habitatområder der har mulighed for at blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i Mejericluster Vestjylland-konceptet, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IVarter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplantillæggets kapitel 19. Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Mejericluster Vestjylland. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de anlæg, der indgår i projektet udarbejdes under hensyn til de forudsætninger, der er lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljøgodkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med VVM-redegørelsens forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevante på det pågældende anlæg. Der er i VVM-redegørelsen angivet en række afværgeforanstaltninger, der omsættes til konkrete vilkår i relevant omfang i de respektive miljøgodkendelser. Den helt væsentlige foranstaltning er opkøb og nedlæggelse af dambrug, som medfører at det samlede projekt ikke indebærer en forøget udledning af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord Generelle forhold Det eksisterende Nr. Vium Mejeri er i dag omfattet af 3 tidligere og fortsat gældende miljøgodkendelser. Den ene miljøgodkendelse blev meddelt af Ringkjøbing Amt 15. juli 2004 og omfatter godkendelse af selve mejeriet. Herudover meddelte Miljøstyrelsen 6. december 2011 miljøgodkendelse til Nr. Vium Mejeris renseanlæg som er et fælles renseanlæg for ARINCO, Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein. Og endelig et tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2013, som fastsætter vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, samt præciserer udtagningspunkt for egenkontrolanalyser. Det fremgår af denne afgørelses afsnit 4.2, hvorledes denne afgørelse forholder sig til konkrete vilkår i de tidligere afgørelser. De tidligere godkendelser omfatter bl.a. generelle vilkår om emissioner af luft, lugt, støj samt vilkår om oplag og håndtering af kemikalier mv., som er gældende for alle dele af virksomheden. Denne godkendelse behandler derfor primært miljøforhold relateret til spildevandsudledningen. Der er fastsat en tidsfrist for udnyttelse af godkendelsen på 5 år Indretning og drift Indretning og drift er beskrevet i bilag A i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske beskrivelse. Der er med udvidelsen af renseanlægget planlagt følgende udvidelser af bygningsdelene: - Ny procestank Nr. 4 på m 3. 11

12 - Ny efterklaringstank Nr. 5 på ca m 3 (diameter: 25 m, højde 4,3-4,7 m) - Mindre bygninger til kemioplag og renseanlægsdrift. Desuden følgende ændringer: Bassinet slamlager 2 skifter navn og funktion til buffertank (akt 4, bilag 1), men der er ikke behov for øget slamlagerkapacitet, da merproduktion af slam straks efter afvanding hældes i container og køres bort (akt 17, bilag A). Placeringen af de ansøgte tanke, bassiner og bygninger fremgår af ansøgningens bilag 1, og er vedhæftet denne afgørelse som en del af ansøgningen i bilag A. Nr. Vium Mejeri har ansvaret for renseanlægget og det juridiske ansvar for at renseanlægget overholder miljølovgivning, vilkår i miljøgodkendelse og udledningstilladelse. Miljømyndigheden har ikke indflydelse på, hvordan tilledningen af urenset spildevand til renseanlægget bliver fordelt mellem virksomhederne Vilkår for redegørelse for etablering af 4. procestank. Det fremgår af det fremsendte materiale, der ligger til grund for dimensioneringen af anlægget (Bilag A3), at når belastningen af anlægget stiger til mere end kg COD/d bør der tages initiativ til etablering af den 4. procestank, som godkendes med denne afgørelse. Det fremgår, at anlægget ikke bør belastes med mere end ca. 4 kg SS/m3 for at opnå robusthed og god driftsøkonomi. Det fremgår, at renseanlæggets evne til at bortrense kvælstof kan sænkes ved for høj belastning med slam. Ansøgningens bilag 3 anbefaler, at Slambelastningen bør derfor ikke overstige 0,183 kg COD/kg SS*d, hvilket ved 4 kg SS/m3 giver en volumenbelastning på 0,73 kg COD/m3*d. Den tilførte slammængde må forventes at øges, efterhånden som de 3 produktionssteder øger tilledningen til renseanlægget. Anlæggets kapacitet for opbevaring af spildevand har hidtil været 15 timer (bilag A, punkt 19) og bliver ved fuld udnyttelse af det ansøgte på 10 timer (bilag A, punkt 19. Det samlede anlægs funktionsduelighed er af en meget væsentlig betydning for, at en stor del af Danmarks mælkeproduktion kan modtages og behandles. Miljøstyrelsen vurderer, at anlæggets kapacitet til opbevaring af spildevand i tilfælde af uheld er lav, hvilket betyder, at der er behov for en ekstra stor grad af sikkerhed for at anlægget til stadighed fungerer optimalt. Det har indgået i Miljøstyrelsens overvejelser at stille vilkår om, at virksomheden skal tage initiativ til etablering af den 4 procestank, når anlægget belastes med mere end kg COD/d, som det fremgår af ansøgningsmaterialet. Der er ikke stillet dette specifikke vilkår, da Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke nødvendigvis skal benytte den foreslåede parameter som det eneste kriterie for, hvornår tanken etableres. For at sikre, at der ikke opstår overbelastning eller unødig forurening, er der stillet vilkår 0 om, at virksomheden skal fremsende en redegørelse for, hvordan det sikres, at den 4. procestank og den 5. bundfældningstank, bygges og tages i brug tids nok, idet etablering af tanken må betragtes som en meget væsentlig forudsætning for godkendelsen af udvidelse af udledningen, også jf. VVM-godkendelse og - redegørelse. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal registrere og indberette hændelser med tilledning af mere end kg COD/d til renseanlægget, med henblik på at 12

13 sikre muligheden for at føre tilsyn med, at anlægget ikke belastes mere, end den tekniske ekspertise jf. ansøgningsmaterialet anbefaler, samt med henblik på at der hverken opstår uhensigtsmæssig risiko for forurening, overskridelse af vilkår eller at forudsætningerne for godkendelse af udvidelsen ændres. Der er samtidig stillet vilkår (0) om, at det skal oplyses, hvor de 2 tanke (den 4. procestank og den 5. bundfældningstank) påtænkes placeret, idet der i det nuværende ansøgningsmateriale er sammenfald mellem planlagt placering af procestank 4 og overfladevandsbassinet. Virksomheden har i forbindelse med VVM-sagen oplyst nedenstående (Tabel 1) om de forventede mængder af tilledt COD, og det kan på den baggrund forventes, at tilledningen af COD vil overskride den kritiske værdi på kg COD/d i Tallene er overslag og gennemsnitsværdier, og på baggrund af tabellen vurderes det, at der allerede i 2016 kan forventes værdier højere end som følge af naturlige produktionsbetingede udsving i tilledningen af COD, og miljøstyrelsen forventer på den baggrund, at igangsættelse af etablering af den 4. procestank vil finde sted i god tid inden de relevant udvidelser på produktionsstederne, der er planlagt, finder sted. Det fremgår af virksomhedens beredskabsplan, at CODtilledningen måles. Tabel 1: Oversigt over forventede spildevandsmængder fra de 3 produktionssteder til renseanlægget. Data fra VVM-redegørelse tabel 4.4, 4.7 og 4.11 Forventet tidspunkt Spildevandsmængde og stofmængde ind på det fælles mejeri fra de 3 produktionssteder pr døgn Danmark Protein ARINCO Nr. Vium ostemejeri Total m 3 Kg COD m 3 Kg COD m 3 Kg COD m 3 Kg COD Luftforurening Renseanlægget bidrager ikke med væsentlige luftafkast i forhold til mejeriets generelle udledning Lugt Det kan ikke udelukkes, at renseanlægget kan give anledning til et vist diffust lugtbidrag. Forholdet vurderes at være dækket af de generelle lugtvilkår i virksomhedens godkendelse af 15. juli 2004 af Nr. Vium Mejeri (vilkårene , , og ). Der stilles derfor ikke yderligere vilkår Spildevand Den helt væsentlige ændring af udledningen, der gives med godkendelsen, er en forøgelse af udledt volumen fra 8230 m 3 pr døgn til m 3 pr døgn. Udvidelsen muliggøres med godkendelse af etablering af den 4. procestank. Tanken skal tages i brug, når det bliver nødvendigt, hvilket i praksis betyder, at virksomheden skal overvåge tilførslen af organisk stof (målt som COD og SS) til renseanlægget, og på den baggrund i tide foretage tiltag til etablering af tanken. 13

14 Fordelingen af tilledning af spildevand fra de enkelte anlæg fremgår af bilag A punkt 17 (akt 12) Kvælstof, fosfor og organisk stof Kvælstof, Fosfor, BI5 Der er ikke ændret på krav til udledt koncentration. Den ansøgte forøgelse af vandmængden betyder en tilsvarende forøgelse i den totale tilladte stofmængde. Den godkendte årlige udledning fra renseanlægget øges med denne godkendelse m 9,4 tons BI5, 6,2 tons N og 0,47 tons P (se Tabel 2). COD Arla Foods amba har søgt om ændring af grænseværdien for COD, fra 25 til 50 mg/l med henvisning til, at det vil være uhensigtsmæssigt for den overordnede dimensionering af renseanlægget, hvis kravet til COD bliver så lavt, at det bliver den dimensionerende faktor. Ved udledning af m 3 renset spildevand pr. døgn i 2020 med op til 50 mg/l COD vil der være en samlet udledning fra Mejericlusteret på i alt ca. 300 ton COD pr. år. Da den samlede udledning af organisk stof ved udbygning af produktionsanlæggene udgør en meget lille andel af den samlede mængde iltforbrugende stoffer, der transporteres med Skjern Å, vurderes at øget udledning af BI5 og COD på hhv. 4 og 2 % som følge produktions-udvidelserne af Mejericluster Vestjylland i 2020 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. Da VVM-redegørelsen viser, at COD ikke udgør et væsentligt problem, er grænseværdien lempet til 50 mg/l. Den godkendte årlige udledning øges med denne godkendelse 153 tons (se Tabel 2). Tabel 2 Godkendt årlig udledning i tons for hidtil gældende godkendelse (2011) og denne godkendelse (2013) samt forøgelsen forøgelse BI5 18,0 27,4 9,4 COD 75,1 228,1 153,0 N 12,0 18,3 6,2 P 0,90 1,4 0, Miljøfarlige stoffer og salt I henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 2 23 skal miljømyndigheden træffe foranstaltninger for at sikre, at vilkår og godkendelser med mere bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen. Salt betragtes ikke som et miljøfarligt stof iflg. bekendtgørelsen, men udledningens effekter skal vurderes efter samme kriterier og efter samme fremgangsmåde som andre stoffer i forhold til økosystemets funktionalitet. Det skal sikres, at miljøkvalitetskravene jf. bekendtgørelsen til enhver tid overholdes. Derfor skal der ved beregninger tages udgangspunkt i et worst-case-scenarie med maksimal udledning fra renseanlægget (maksimal vandføring med maksimal koncentration) og minimal vandføring i vandløbet, med højest tilførsel af forurening fra andre kilder. Fortynding i Vorgod Å 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25/08/2010, Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 14

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1 Hanstholm Fiskemelsfabrik Nordre Strandvej 54 7730 Hanstholm Sendt pr. email til: Thorkil Olesen (thorkil@hafimeal.dk) og info@hafimeal.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00047 Ref. Hemhe/Chell Den 27. november

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf.

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf. Vand J.nr. MST-439-00008 Ref. thfog Den 13. juni 2007 Orientering om bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen),

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00086 Ref. MALJS/HEHME Dato: 23. januar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri Virksomhedens adresse Århusvej

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST- 1270-00873 Ref. Amklo/hemhe Den 23. januar 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. Tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba ARINCO Adresse: Mælkevejen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand

Miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand Aarhus J.nr. MST-1270-00394 Ref. Hemhe/Amklo Dato 6. december 2011 Miljøgodkendelse inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01266 Ref. MALJS/HEMHE Dato: 22.01.2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Arla Foods Amba Arinco Virksomhedens adresse Mælkevejen 4, 6920

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Bilag D til genbehandlingsdokumentet J.nr. MST- Ref.hemhe/metho Den 28. oktober 2013

Bilag D til genbehandlingsdokumentet J.nr. MST- Ref.hemhe/metho Den 28. oktober 2013 Bilag D til genbehandlingsdokumentet Virksomheder J.nr. MST- Ref.hemhe/metho Den 28. oktober 2013 Kumulativ vurdering af udledningen af metaller og klorid fra s fælles renseanlæg i forhold til grænseværdier

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00354 Ref. amklo/tasme 17. december 2010 For: Lantmännen Danpo A/S VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Vestre Skovvej 3, 9600 Aars Matrikel nr.: 2 fy, Aars by,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01840 Ref. AMJ/SOEAN Dato: 3. november 2016, rev. 30. november 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Brdr. Christensen

Læs mere