Generel Klinisk Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 11. For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er delt i 2 afsnit - ØST og VEST- med i alt 45 senge. Afsnit VEST: 22 senge til patienter med organkirurgiske sygdomme. (Har også plads til børn i alderen 2 18 år). Afsnit ØST: 23 senge til patienter med organkirurgiske sygdomme. I Kirurgisk afdeling P4 har oversygeplejersken og den administrerende overlæge sammen det tværfaglige ledelsesansvar. Den daglige ledelse varetages af afdelingens overlæger og af de to afdelingssygeplejersker. Tilknyttet afdelingen er organkirurgisk ambulatorium. Samarbejdsrelationer I afdelingen er der ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretærer. Til specialopgaver er der ansat tre praktikansvarlige sygeplejersker, to specialeansvarlige sygeplejersker, en udviklingssygeplejerske, en klinisk oversygeplejerske, to stomisygeplejersker og en stomiassistent. De tre har ansvaret for at oplære personale og patienter i stomipleje. Vi har et tværfagligt samarbejde med bioanalytikere, fysioterapeut, ergoterapeut og sygehuspræst. Patientkategorier Det kirurgiske speciale dækker åbne og laparoskopiske operationer på tyktarm, galdeveje, brok og blindtarm. Samt udredning for organkirurgiske sygdomme. En stor del af patienterne (75%) indlægges akut, de modtages via Akutafdelingen. Afdelingen er delt op i specialer således VEST hovedsagligt har patienter med tarmsygdomme, mens ØST hovedsagligt har patienter med sygdomme i esofagus, ventrikel, galdeveje, pancreas samt hernier. Patienter til elektive operationer er via vores ambulatorium forberedt til operation og møder direkte i afdelingen på operationsdagen. I afdelingen behandles også patienter i den terminale fase. Denne patientgruppe får tilbudt åben indlæggelse i afdelingen. Patienterne kan kontakte afdelingen direkte og få afklaret eventuelle problemer; der ikke kan klares via egen læge eller hjemmeplejen, eller aftale indlæggelse Side 1 af 12

2 I forbindelse med udskrivelse af patienter, hvor helhedssituationen under indlæggelsen har ændret sig væsentligt, etableres der udskrivningskonference med deltagelse af de relevante samarbejdspartnere fra primærsektoren. Centrale kliniske problemstillinger Nogle af afdelingens patienter er indlagt i et døgn, mens andre med mere komplekse sygdomme kan være indlagt i flere uger. De to dårligste patienter i henholdsvis øst og vest er observationspatienter. Det tilstræbes at en sygeplejerske varetager plejen af dem og har derved mere tid disse patienter. I forhold til afdelingens patientgruppe er nogle af vores fokusområder bl.a.: vejledning og information af patienterne, observation af den akutte patient, ernæringsscreening, dokumentation i EPJ, hurtig mobilisering efter operation og sufficient smertebehandling. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Plejegruppen samarbejder på hospitalet med en række andre faggrupper om at identificere og yde den mest hensigtsmæssige pleje og behandling af patienterne: Lægegruppens hovedansvar er diagnosticering og sygdomsbehandling. Billeddiagnostisk afdeling udfører diverse røntgenundersøgelser, CT scanninger, MR scanninger og ultralydsundersøgelser. Bioanalytikeren tager blodprøver og analyserer disse. Fysioterapeuter og ergoterapeuters hovedansvar er mobilisering, ADL træning og vurdering af behov for hjælpemidler. Serviceassistenter sørger for transport af patienter mellem afdelingerne, rengøring mm. Udskrivningskoordinatorer/visitatorer i hjemmeplejen planlægger sammen med plejepersonalet den mest hensigtsmæssige udskrivelse. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientfænomener /patientforløb Et eksempel på et patientforløb kunne fx være en mand der bliver indlagt via egen læge eller vagtlægen pga. abdominalsmerter, opkastninger og feber. Han modtages i akut modtagelsen af læge og sygeplejerske der via undersøgelser og blodprøver forsøger at diagnosticere hvad han fejler. Der er mistanke om appendicitis og når der er lagt en videre plan for patienten flyttes han til P4. Her modtages patienten og vises rundt i afdelingen. Sygeplejersken indsamler yderligere data fra patienten hvis det er nødvendigt at supplere den ankomststatus i EPJ der er lavet i akut modtagelsen. Hvis han skal opereres klargøres han til operation efter retningslinierne og informeres løbende om hvad der skal ske. Han køres til operation, bliver opereret og køres herefter til opvågningsafsnittet til videre observation i nogle timer. Efterfølgende vil han komme tilbage til P Side 2 af 12

3 hvor han observeres i forhold til postoperativ pleje. Sygeplejefaglige opgaver I denne periode skal du arbejde med patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme, samt fokusere på den enkelte patient og dennes netværk i fht sammenhængende patientforløb. Der er primært fokus på at udføre og formidle sygepleje, men der indgår også elementer af at lede og udvikle sygepleje. Du skal kunne reflektere og vurdere den kliniske praksis og om muligt deltage i implementering af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Der bygges ovenpå det, du allerede kan fra tidligere klinisk undervisning (bl.a. den grundlæggende sygepleje, sygeplejeprocessen og dokumentation). I denne periode skal du bl.a. have fokus på plejen af den kritisk syge patient, den specielle sygepleje, instrumentel sygepleje samt medicinadministration. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at du er med i plejen af vores OBS patienter. Vi forventer at du i slutningen af modul 11 kan varetage sygeplejen til 2-3 patienter. Af aktiviteter på studiedage vil vi foreslå: Følge udviklingssygeplejerske Anette Søgaard Følge stomisygeplejerske Kirsten Bach Studiebesøg i kapellet, akutafdelingen, intensiv eller kirurgisk ambulatorium. Fokusområder. Ernæring Anvende sin viden om ernæring. Have viden om kost til småtspisende / nyopererede / diabetikere. Vurdere / udregne patientens ernæringsbehov. Kunne vurdere patientens væskebalance samt reagere på afvigelser fra denne. Under direkte vejledning deltage i væsketerapi, parenteral / enteral ernæring. Kredsløb Anvende sin viden om hjerte / kredsløb. Tage ansvar for tromboseprofylakse. Være opmærksom på ortostatisk blodtryksfald ved mobilisering af patienten. Vurdere og reagere på afvigelser af blodtryk / pulsværdier og handle ud fra disse (ex. blødning, dehydrering). Observere opsætning af blodtransfusion. Respiration Anvende sin viden om respirationen Side 3 af 12

4 Observere respirationen hos patienten og reagere på afvigelser fra det normale (f.eks. dyspnoe, sekretophobning, hoste, lungestase). Lejring af patienten ved besværet vejrtrækning. Varetage iltbehandling. Udskillelse Anvende sin viden om mave/tarm- og nyrefunktion. Observere tarmfunktion (flatus, afføring, hyppighed, konsistens, farve). Observere urin (mængde, lugt, udseende). Vurdere udskillelser og reagere på afvigelser fra det normale. Observere vandladningsmønstret. Evt. blærescanne. Observere dræn (mængde, udseende, sivning) samt seponere dræn. Give klyx. Tage urin- / afføringsprøver fra. Udføre stomipleje. Anlægge blærekateter. Pleje/anlæggelse/seponering af ventrikelsonde. Føre udvidet væskeskema. Temperaturregulering Anvende sin viden om temperaturregulering. Observere patient med temperaturforhøjelse og reagere ved behov for behandling. Pleje en patient med temperaturforhøjelse, herunder sepsis. Smerter Gøre rede for og anvende teori om smerter (kroniske, akutte, cancersmerter). Observere patientens smerter (intensitet, konstante, turevise, smertens karakter) samt reagere på observationerne. Anvende NRS score. I samarbejde med sygeplejersken give smertestillende og observere effekten. Observere epiduralkateter samt have kendskab til smertepumpe. Under direkte vejledning deltage i smertebehandling via epiduralkateter. Psykosociale Gøre rede for teori om sorg / krise / mestring. Observere patientens sindstilstand (hvad udtrykker patienten verbalt/nonverbalt?). Se sammenhæng mellem patientens sygdom og sindstilstand. Varetage sygeplejen til patient med malign lidelse. Kommunikation Anvende viden om kommunikation Side 4 af 12

5 Anvende fagsprog. Ud fra den didaktiske metode informere, vejlede og undervise patienter og pårørende i et forståeligt sprog. Søvn / hvile /aktivitet Anvende viden om teori om søvn og hvile. Kunne planlægge plejen, så den tager mest muligt hensyn til patientens behov for søvn / hvile / aktivitet. I samarbejde med sygeplejersken forebygge søvnproblemer. Mobilitet Anvende viden om immobilitet / sengelejekomplikationer og handle herpå. Observere patientens funktionsniveau. Kunne mobilisere patienten (fx en nyopereret patient). Huden Anvende viden om udvikling af decubitus. Kunne observere huden for trykmærker og handle udfra dette. Varetage behandling af evt. opstået decubitus. Personlig hygiejne Kan udføre personlig hygiejne ud fra patientens ressourcer og behov. (Herunder nyopereret patient, terminal patient). Kan udføre personlig pleje individuelt under anvendelse af de hygiejniske principper. Medicinadministration. Gøre rede for virkning/bivirkning ved udvalgte præparater der anvendes hos egne patienter. Udføre medicingivning hos egne patienter (pr.os., s.c., i.m., i.v.) og være ansvarsbevidst omkring dette. Observere og reagere på virkning/bivirkning af medicinske præparater hos egne patienter. Sygeplejeprocessen Kunne identificere patientens behov for sygepleje samt selvstændigt iværksætte sygeplejeinterventioner, samt evaluere derpå. Opøvelse af det sygeplejefaglige skøn. Reflektere over fagetiske dilemmaer og/eller magtrelationer. Koordinering og ledelse af patientforløb. Planlægning og koordinering af patientens pleje og behandling: Side 5 af 12

6 Have overblik over egne patienters situation. Have overblik over planlægning af dagen. Anvende en hensigtsmæssig tidsplan for dagen. Evt. dele dagen op i moduler. Tage initiativ til at ændre planlægningen for dagen, hvis forudsætningerne ændrer sig. Evaluere om der kan planlægges mere hensigtsmæssigt. Mono- og tværfagligt samarbejde: Samarbejde med andre faggrupper. Samarbejde med anden afdeling eller primær sundhedssektor: Samarbejde med øvrige undersøgelses- og behandlingsafdelinger. Samarbejde med hjemmeplejen ved planlægning af udskrivelse (kontakt til hjemmeplejen, udskrivningskoordinator, lave sygeplejeepikrise og evt. planlægge udskrivningskonference). Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Vi forventer at du indgår i implementeringen af afdelingens projekter på lige fod med plejepersonalet. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen Kliniske metoder til vurdering af patienten, f.eks. TOKS eller NRS score Kliniske metoder til vurdering af patientens sociale vilkår f.eks. iværksættelse af forebyggende hjemmebesøg Hygiejniske principper Didaktisk metode i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af undervisning Model for praktisk færdighedsudøvelse Kollegial mono- og tværfaglig refleksion Elektroniske systemer til dokumentation af patient-/borgerforløb Kliniske retningslinjer, e-dokumentation og sundhedsaftaler Patientsikkerhed og registrering af utilsigtede hændelser Informationssøgning knyttet til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger. Du skal arbejde med: sammenhængende patientforløb Refleksion i ugeplanerne på Studienet til bearbejdning af oplevelser fra praksis. Sygepleje til patienter i nedenstående eksemplariske patientsituationer fra P4. Ikke-problematiske situationer. Det er ofte indlysende, hvad patienten har brug for. Patientens behov er således kendte og situationen er stabil. Det, patienten har brug for, er ofte hjælp til at få dækket sine grundlæggende behov Side 6 af 12

7 I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En patient, der har gennemgået en større operation (f.eks. tarmoperation) eller har været igennem et kompliceret forløb og nu er nået dertil, hvor den vanlige egenomsorgskapacitet skal genoprettes. Et ældre menneske, der har behov for hjælp til de grundlæggende behov f.eks. hjælp til at blive vasket, til at få serveret mad, til toiletbesøg osv. Patient, der skal klargøres til operation. Problemidentificerende situationer. Det forebyggende aspekt har en fremtrædende plads. Hovedsigtet med sygeplejen er at forebygge og/eller identificere sundhedsproblemer og understøtte en så god og normal udvikling som muligt. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: Decubitusprofylakse. Tromboseprofylakse ved operationspatienter. Mobilisering af nyopererede patienter. Respirationsøvelser hos nyopererede patienter. Information til patienter om behov for væskeindtagelse. Information til patienter om behov for proteinrig kost. Smertebehandling af operationspatienter / døende. Identificere behov for hjemmehjælp / hjemmesygepleje efter udskrivelse. Identificere behov for madordning efter udskrivelse. Identificere behov for sociale foranstaltninger. Samarbejde med primær sundhedstjeneste. Problematiske situationer. Situationen er uklar eller ikke defineret. Årsagen kan være uklarhed om patientens problem eller behov, uklarhed omkring målene eller urealistiske forventninger, usædvanlige symptomer eller reaktioner, uklarhed om hvad der er den bedste sygepleje i situationen, og endelig kan patientens tilstand være præget af ustabilitet. Problematiske situationer er som regel afgrænsede og ophører, når problemet er løst. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En patient, der har kvalme og kaster op. En patient, der har smerter. En patient, der har sekretophobning i luftvejene. En patient, der ændrer bevidsthedsniveau (f.eks. bliver forvirret eller sløv). En patient, der har et sår, hvor det siver eller bløder fra. En patient, der er obstiperet. En patient, der ikke kan lade vandet. En patient, der får kulderystelser. En patient, der psykisk reagerer på en dårlig besked. En patient, der er angst. En patient, der drikker for lidt. En nyopereret patient. Kommunikation med fremmedsprogede Side 7 af 12

8 Akutte situationer. Opstår ofte uventet og pludseligt og kræver således handling her og nu, samtidig med at den er afgrænset i tid og sted. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En nyopereret patient, der mobiliseres og undervejs besvimer. En patient, der begynder at bløde (fx hæmatemese/melæna). En patient, der får respirationsproblemer. En patient, der pludseligt bliver ukontaktbar. En patient, der får hjertestop. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den kliniske undervisning er organiseret med fokus på modulets tema, og du kan forvente at komme til at arbejde med patientfænomener og patientforløb, som svarer til modulets læringsudbytte. Den kliniske undervisning tilrettelægges med 30 timer i gennemsnit pr. uge. Derudover en ugentlig studiedag. Du kommer i aften-, natte- og weekendvagter sammen med din vejleder. Dette planlægges sammen med dig. Samlet forventes 40 timers studietid pr.uge. Tilrettelæggelsen afspejler afdelingens foranderlighed. Afdelingens uforudsigelighed er et baggrundsvilkår for din læreproces. Læringsmiljø/Studiemiljø I afdelingen er der et læringsmiljø med en atmosfære der anerkender og tager hensyn til dig som undersøgende, usikker og midt i en læreproces. Du er en del af praksisfællesskabet og kan forvente at personalegruppen spørger ind til dit aktuelle sygeplejefaglige fokus og din læreproces. Du får introduktion til lærings- og studiemiljøet herunder en afklaring af hvem der er klinisk vejleder og daglig vejleder, og hvad disse funktioner og roller indebærer for dig. I afdelingen er der et studiemiljø hvor fysiske rammer og organisering støtter din studieaktivitet. Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledningen støtter dig i at strukturere din læreproces i forhold til modulets læringsudbytte. Der afholdes individuel forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering med den studerende, daglig vejleder og klinisk vejleder med specialistfunktion. Vi forventer at du forbereder dig skriftligt på disse samtaler. Til forventningssamtalen drøftes bl.a. hvordan du vil planlægge at arbejde med fokusområderne. Det tilstræbes at der er ugentlige følgedage med den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder læser og kommenterer på e-portefoliet, en gang om ugen. Vejledning og evaluering bygger på anerkendte pædagogiske metoder og foregår i autentiske Side 8 af 12

9 sygeplejesituationer. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige - og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er en sygeplejerske, der er uddannet som klinisk vejleder til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Det vil sige, at den kliniske vejleder har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse og 9 ECTS point. Det er en sygeplejerske med klinisk erfaring samt med lyst og motivation for den kliniske vejlederrolle. Den kliniske vejleder indgår i et vejledernetværk, hvor der er fokus på kollegial supervision og kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning. Obligatorisk litteratur Pensum fra afd. P4 til modul 11: 300 sider fra undervisningssted og 100 sider direkte fra afdelingen. 100 sider opgivet fra den studerende. Den studerende skal selv skrive eget valgt pensum i eportfolie når det er godkendt af den praktikansvarlige, senest en uge før den interne kliniske prøve. Kirurgisk sygepleje Jens Bydam Sygepleje på en kirurgisk afdeling side 9-27 Sygepleje til patienter i den præoperative fase side Sygepleje til patienter i den postoperative fase side Mave- og Tarmsygdomme Ole Hart Hansen og Jan Søltoft Specielt til ØST studerende Kap. 1. Esophagus side Kap. 9 Icterus side Kap. 10 Laparoskopisk kirurgi side Kap. 11 Pancreas side Specielt til vest studerende Kap. 16 Akut abdomen side Kap. 18 Postoperativ kvalme og opkastning side Kap. 19 Diarre side Side 9 af 12

10 Kap.24 Undersøgelser side Forslag til valgfri litteratur Sygeplejeprocedurer og teknikker Birthe Kamp Nielsen Kap. 1 Principper for udførelse af sygeplejeprocedurer og teknikker side Kap. 2 Forebyggelse af sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper side Kap. 3 Hospitalssengen og sengeredning side Kap. 6 Respiration side Kap. 7 Kredsløb side Kap. 8 Temperaturmåling side Kap. 10 Vandladning side Kap. 10 Udskillelse af fæces side Kap. 13 Forflytning side Kap. 15 Lejring af patient side Kap. 20 Forbindskift, fjernelse af suturer side Kap. 21 Prøver og forsendelse af prøver side Valgfri litteratur specielt til øst studerende: Mave- og Tarmsygdomme Ole Hart Hansen og Jan Søltoft Kap. 2 Ventrikel og Duodenum side Kap. 6 Gastrointestinal blødning Kap. 8 Lever og galdeveje side Kap. 13 Hernier side Kap. 15 Peritoneum side Kap. 16 Akut abdomen side Kap 17 abdominale traumer side Side 10 af 12

11 Kap. 18 Postoperativ kvalme og opkastning side Kap. 23 Ernæringsterapi og diæter side Kap.24 Undersøgelser side Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at deltage i den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: deltager i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan udarbejder individuel klinisk studieplan samt følger op på og ajourfører denne deltager i andre studieaktiviteter beskrevet i den generelle kliniske studieplan og i den individuelle kliniske studieplan deltager i fastlagt og planlagte studieaktiviteter. opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i pensumlisten i eportfolio anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio (herunder ugeplanerne), Planlagt studieaktivitet i form af seminar I uge 3-6 afvikles den planlagte studieaktivitet der omhandler sammenhæng i pleje- og patientforløb på tværs af det kirurgiske speciale. Til forventningssamtalen drøfter den kliniske vejleder og den studerende hvordan fokusugen afvikles. Vi foreslår at den studerende senest i uge 3 udarbejder en interviewguide omhandlende det valgte patientforløb som hun vil undersøge (fx STOPPA pt fra øst og acc. Colon fra vest). Interviewguiden skal godkendes af den kliniske vejleder. I uge 4 har den studerende to dage i kirurgisk ambulatoriet hvor hun deltager i forundersøgelser samt postoperativ kontrol af den valgte patientgruppe. Den studerende interviewer patienterne eller sygeplejerskerne umiddelbart efter det ambulante besøg. I uge 5-6 observerer den studerende den valgte operation, samt udfører præ- og postoperativ sygepleje til det valgte patientforløb. I uge 6 fremlægger den studerende sine resultater og oplevelser fra undersøgelsen af patientforløbet både på seminaret og for personalet i afdelingen. Fastlagt studieaktivitet Den konkrete studieaktivitet fastsættes af det kliniske undervisningssted. I afdeling P4 skal du i uge 6 fremlægge et oplæg omhandlende din fokusuge svarende til minutter, som skal præsenteres for personalet i afdelingen. Dette betragtes som en fastlagt studieaktivitet. Intern klinisk prøve Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Prøven er en individuel klinisk prøve i sygepleje. Den interne prøve afvikles inden for de sidste to uger af den kliniske undervisningsperiode. Tidspunktet aftales mellem de involverede parter Side 11 af 12

12 Udgangspunktet for prøven er en eller flere patienter/borgere valgt af den kliniske vejleder. Den studerende gøres bekendt med valget af patienter/ borgere senest en halv time før prøven. Den interne kliniske prøve består af to delprøver. Første delprøve forløber over maksimum 3 timer, afhængigt af de udvalgte patient-/borgerforløb, og efterfølges af anden delprøve af 40 minutters varighed samt 15 minutter til votering Side 12 af 12

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 12 For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 5. april 2016 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 4: For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 ØST og VEST er en døgnåben afdeling, der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning.

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 4 For P5 - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit P5 er en døgnåben

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune.

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk afsnit og ambulatorium er en del af kvindeafdelingen i. Afsnittet er et kombineret ambulatorium og sengeafsnit,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens

Modul 11 For P5 Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hospitalsenheden Horsens er en del af Region Midtjylland. Hospitalet er et af regionens akuthospitaler. Hospitalet blev

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 4 Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Adresse: Hospitalsenheden Horsens Operationsafsnittet, Anæstesiologisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro. Øre-Næse- Hals sengeafsnit Afsnittet er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens 2. semester 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit ND Afsnit ND er et dagkirurgisk afsnit med selvstændig afsnitsledelse. Afsnittet modtager patienter med ortopædkirurgiske,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 /12-4, Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef.

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg September 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Nyre- og infektionsmedicinsk afsnit M13-1

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere