KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve."

Transkript

1 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret beløb i en ejendomshandel, som indklagede formidlede, tilbage til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. Klagerne underskrev en købsaftale om køb af ejendommen. Sælger underskrev aftalen den 24. november Det fremgik af købsaftalen, at kontantprisen var aftalt til kr ,00. Det var endvidere aftalt, at overtagelsesdagen var fastsat til 15. december 2008, at udbetalingen på kr ,00 skulle deponeres 4 dage efter sælgers underskrift af købsaftalen hos indklagede, samt at der senest den 15. december 2008 skulle deponeres kr ,00 i sælgers pengeinstitut. Det fremgik videre, at handlen var betinget af klagernes advokat godkendelse af handlen i sin helhed, og at advokaten havde indsigelsesfrist 4 bankdage efter underskrift. Af standardvilkåret i købsaftalen vedrørende ejendomsmæglers modtagelse af deponerede midler fremgik bl.a.: [ ]

2 2 Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar garanterer for, at retsanmærkningerne kan slettes. Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkning, sendes kopi heraf til depositar, når det modtages fra tinglysning. [ ] Den 9. december 2008 indbetalte klagerne deponeringen på kr ,00 på indklagedes kontor. Klagerne modtog kvittering for indbetaling af beløbet. Den 11. december 2008 fremsendte indklagede faktura til sælger. Indklagedes salær samt udgifter til dokumentationsomkostninger udgjorde i alt kr ,00. Det fremgår af sagen, at indklagede modregnede sit tilgodehavende i den af klagerne foretagne deponering kr ,00, således at indklagede den 11. december 2008 fremsendte det overskydende beløb på kr. 400,00 til sælgers advokat. Beløbet fremsendtes med bemærkning om, at dette beløb først kunne frigives ved endeligt anmærkningsfrit skøde. Den 18. december 2008 skrev klagernes advokat til indklagede, at han ikke havde hørt fra klagerne, og at dette formentlig beroede på, at finansieringen ikke var på plads. Parterne har samstemmende til nævnet oplyst, at handlen ikke blev gennemført, fordi klagerne ikke kunne opnå finansiering af købet. Den 21. april 2009 skrev klagerne til indklagede. Det fremgik af klagernes brev bl.a.: [ ] Som lovet telefonisk i dag, vil jeg i morgen komme og hente mine ,- kr. Som der står på dags dato kvitteringen er pengene et A/C beløb til udbetaling på [den omhandlede ejendom], og da Ejeren [sælger] IKKE har modtaget dette beløb har jeg talt med Politiet om assistance hvis ikke beløbet tilbagebetales OMGÅENDE, der står intet på dags dato kvitteringen om at det var et beløb som jeres firma blot kunne beholde og administrere efter forgodtbefindende!!! [ ]

3 3 Indklagede har ikke tilbagebetalt klagernes deponering. Klagerne har til sagen oplyst, at de nu bor til leje i den omhandlede ejendom. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal tilbagebetale klagernes deponering, da handlen ikke blev gennemført. Indklagede skal forrente deponering fra den 28. januar Indklagede anbefalede klagerne den advokat, som skulle berigtige handlen. Det viste sig siden, at advokaten hørte til i samme firma som sælgers advokat. Den 9. december 2008 indbetalte klagerne kr ,00 på indklagedes kontor, og klagerne modtog en kvittering, hvoraf det fremgik, at der var tale om en a conto udbetaling vedrørende den omhandlede ejendom. Klagerne blev forhåndsgodkendt til køb af en ejendom til kr ,00 af en kreditforening tilbage i august måned Klagerne var derfor af den opfattelse, at denne godkendelse også gjaldt i december måned På grund af finanskrisen og den efterfølgende uro på ejendomsmarkedet kunne forhåndsgodkendelsen imidlertid ikke bruges. Klagerne havde derfor lidt svært ved at opnå belåning, og der blev indgået en aftale med indklagede om, at en kreditforening skulle besigtige ejendommen den 15. februar Da indklagede således ikke havde solgt ejendommen den 15. december 2008, ophæver sælger den 28. januar 2009 salget, og indklagede skulle derfor ikke sælge ejendommen alligevel, idet sælger ønskede at beholde denne. Indklagede oplyste ikke klagerne om denne udvikling i sagen, og klagerne fortsatte i den tro, at ejendommen var deres. I begyndelsen af april 2009 hørte klagerne fra lokale beboere, at ejendommen alligevel ikke skulle sælges. Og ved henvendelse til sælger blev dette bekræftet. Klagerne henvendte sig herefter den 19. april 2009 til indklagede for at få deponeringen tilbage, hvilket ikke lykkedes. I forbindelse med underskrift af købsaftalen fik klagerne oplyst, at såfremt finansieringen ikke kunne skaffes, ville klagerne højest skulle betale 1 % af kontantsummen på kr ,00 til sælger. Såfremt indklagede mener, at han har krav på betaling af kr ,00, må det være på grund af indklagedes kontraktsforhold med sælger, og indklagede må derfor rette sit eventuelle krav mod denne. Sælger har ikke ønsket at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for klagerne.

4 4 Klagernes krav er herefter kr ,00 samt renter fra den 28. januar Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale kr ,00 plus renter til klagerne. Både sælger og klagerne underskrev købsaftalen. Ifølge købsaftalens 16 var handlen alene betinget af klagernes advokats godkendelse. Det fremgik videre, at indsigelser mod handlen skulle fremkomme senest 4 bankdage efter underskrift. Indklagede havde fået handlen mundtligt godkendt af klagernes advokat. Indklagede havde i øvrigt ikke modtaget indsigelser inden de nævnte 4 bankdage. Klagerne har efter egne oplysninger den 9. december 2008 indbetalt deponeringen på kr ,00. Det må derfor antages, at klagerne havde afstemt sagen med deres advokat. Der var derfor tale om en endelig handel, der berettigede indklagede til sit salær. At klagerne og sælger efterfølgende er blevet enige om en anden løsning betyder ikke, at indklagede skal fralægge sig sit salær eller betale noget tilbage til køber. Klagerne må holde sig til sælger for et eventuelt krav. Det er klagerne, som har misligholdt handlen, idet de ikke kunne finansiere handlen. Indklagede har ikke på noget tidspunkt søgt lån i Nykredit eller anden kreditforening på vegne klagerne, og indklagede har intet kendskab til en eventuel kreditforeningsansøgning fra klagernes side og således heller ingen aftale om, at en kreditforening skulle besigtige ejendommen. Klagerne har selv oplyst, at de var forhåndsgodkendt, og da handlen også blev godkendt af klagernes advokat, var handlen endelig. Klagerne har heller ikke valgt at benytte sig af fortrydelsesretten. Indklagede har således optjent sin ret til salær. Klagerne var som nævnt repræsenteret ved advokat og var således rådgivet om vilkårene for handlen. Sælgers advokat anmodede den 11. december 2008 indklagede om at afregne handlen, hvilket indklagede gjorde. Klagen må derfor afvises som grundløs, idet klagerne alene har sælger som kontraktspart og må holde sig til denne. Dersom sælger ikke ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, må det i givet fald være sælgeren, der skal tilbagebetale de kr ,00 til klagerne.

5 5 Nævnet udtaler: Det fremgår af sagen, at handlen ikke er blevet gennemført. Ejendommen er heller ikke efterfølgende blevet solgt, men klagerne bor til leje i ejendommen. På det tidspunkt, da indklagede afregnede over for sælger via det beløb, der var deponeret hos indklagede, var klagernes frist for deponering af restkøbesummen endnu ikke udløbet. Da handlen ikke blev gennemført som forudsat, ville der være mulighed for, at sælgeren ville være berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod klagerne. Klagerne har imidlertid oplyst, at sælgeren ikke har gjort misligholdelsesbeføjelser gældende mod klagerne, hvilket indklagede ikke har imødegået. Indklagede har af ejendommens ejer været antaget til at sælge ejendommen, og der har ikke bestået noget kontraktsforhold mellem klagerne og indklagede. Indklagedes salærkrav er et anliggende mellem sælger og indklagede, og et sådant krav påhviler som udgangspunkt sælgeren af ejendommen. Da indklagede således, som sagen er oplyst, ikke har påvist et erstatningsretligt, aftaleretligt eller andet grundlag for at hæve det hos indklagede deponerede beløb, finder nævnet, at indklagede skal tilbagebetale beløbet til klager. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens til klagerne betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 15. maj 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 25, stk. 1 og 2, i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, inden 30 dage betale kr ,00 til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2.

6 6 P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere