KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at den ejendom, de havde købt, viste sig at have en mindre grund end anført i købsaftale og salgsopstilling. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 18. september 2007 udarbejdede indklagede en salgsopstilling, hvoraf det fremgik, at der var tale om et håndværkertilbud beliggende i landlige omgivelser, at grunden grænsede op til åbne marker og var anlagt med græs m.v., samt at ejendommen med fordel kunne istandsættes / moderniseres / om- og tilbygges. Udbudsprisen var kr. Den 24. oktober 2007 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for en kontantpris på kr. og med overtagelsesdag den 1. november I såvel købsaftalen som den tilhørende salgsopstilling var ejendommens areal oplyst til 875 m 2. Det fremgår af købsaftalens punkt 16, individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger,

2 2 herunder evt. ændringer til standardvilkår : sælger erklærer, at de af sælger oplyste forhold om ejendommen, som er angivet på ejendomsmæglerens salgsopstilling herunder beskrivelsen af ejendommen, bygningsarealer, isoleringsforhold, vand- og varmeforbrug m.v. er korrekte, idet køber dog er bekendt med og accepterer, at faktiske arealer og andre forhold kan afvige i forhold til det bl.a. i BBR-registeret registrerede, herunder at udhus ikke er reg./godkendt. [ ] Nærværende handel er fra købers side betinget af, at sælger skal markerer/fritligge skelpæle eller afholde udgifter til afsætning af skelpæle. Klagerne havde som bilag til købsaftalen fået udleveret kopi af tingbogsattest, ejendomsvurdering 2006 og ejendomsskattebillet Af disse dokumenter fremgik, at ejendommens areal var 875 m 2. Skøde vedrørende ejendommen blev udarbejdet af klagernes rådgiver og blev underskrevet af klagerne den 1. november 2007 og tinglyst endeligt den 12. december Af skødet fremgår grundens areal til 875 m 2. Det fremgår af sagen, at en landinspektør i februar 2008 opmålte ejendommen og kom frem til et grundareal på 616 m 2. I klagesagen er fremlagt matrikeloplysning fra Kort & Matrikelstyrelsen, hvoraf det fremgår, at arealet udgør 875 m 2. Den 9. april 2008 skrev den landinspektør, der havde opmålt grunden til klagernes repræsentant blandt andet: 1) Jeg er af ejendommens sælger rekvireret til at afsætte skel omkring ejendommen. Arkivundersøgelser viser, at der ikke findes brugbare måloplysninger til afsætning af skellet, hvorfor vi foretager en foreløbig afmærkning med træpinde ud fra de tydelige brugsgrænser i marken med henblik på at kontakte naboejere. 2) Jeg foretager en vurdering af matrikelkortets geometri og sammenholder med vores opmåling af brugsgrænserne på stedet. Det er min vurdering at matrikelkortets kvalitet er så ringe, at det ikke kan anvendes til afsætning af skellet. Bl.a. forløber skellet gennem beboelsen på [ejendommen] Brugsgrænserne i marken er derfor efter min vurdering ejendomsgrænsen, hvis naboerne ikke har en anden opfattelse. Jeg laver et foreløbigt måleblad med angivelse af skel i brugsgrænserne. 3) Vi sender et foreløbigt måleblad til de berørte lodsejere, herunder [kommunen]

3 3 vedr. gadejorden, og anmoder om yderligere oplysninger eller accept af det foreløbigt afmærkede skel. 4) Vi får en diskussion idet de foreløbigt afmærkede skel resulterer i et nyberegnet areal på 616 m 2, hvor den gamle registrering i matrikelregistret var 875 m 2. Jeg vedhæfter en serie måleblade, som viser mit foreløbige måleblad med luftfoto fra 1995 og frem lagt bagved. De viser at brugsgrænsen ikke er ændret i de senere år. På 2002 fotoet kan ses en indkørsel på engen langs udhuset, hvilket formentlig er den grønne streg på kommunens grundkort, som du tidligere har fremsendt. Det kan diskuteres om der skal foretages ejendomsberigtigelse som følge af hævd fra naboejendommene, men da det ikke umiddelbart kan dokumenteres, at der er sket ændringer i brugsgrænsen, vil jeg ikke på det foreliggende grundlag lave ejendomsberigtigelse. Jeg er blot nødt til at oprette kortet og nyberegne arealet, når min opmåling er bedre end det som ligger til grund for det gamle areal fra Vedr. diverse materiale fra dig: [ ] Du fremsender også et udsnit af det digitale matrikelkort med underlagt luftfoto. Det er udemærket til orienteringsformål, men ikke brubart til afsætning af skel. Man kan godt få det indtryk at matr. [ejendommen] omfatter en del af engen men der er nok ingen som i den anden ende af ejendommen vil hævde at skellet går igennem huse, eller ude midt på vejen, t som kortet viser. Min pointe er at kortet er alt for unøjagtigt på stedet til at tolkes på den måde. Digitale kort er lette at bruge sammen, men sammenstillede kort skal tolkes med behørig hensyn til deres oprindelse og nøjagtighed. Jeg vil stadig fastholde at ejendommen er købt med de brugsgrænser som fremgår i marken efter dansk retspraksis. Det er meget ærgerligt at arealet i matriklen ikke passer, men det er ikke nogen usædvanlig situation, når der ikke foreligger en nyere opmåling af ejendommen. Jeg vil anbefale at I søger kommunen om dispensation for grundstørrelsen, hvis det er et problem for jeres projekt der er ikke svært at begrunde ansøgningen jf. ovenstående redegørelse. Alternativt kan i måske købe lidt af naboen. [indklagede] nævnte at du fra kommunen havde fået at vide, at skellet skal være hvor det fremgår af matrikelkortet. Det er ikke korrekt, og du er meget velkommen til at lade vedkommende embedsmand kontakte mig for en snak om det generelle synspunkt. Det er efter udstykningsloven alene praktiserende landinspektører, som kan fastlægge skel under anvendelse af alle Matriklens oplysninger, dvs. matrikelkort, matrikelregister og arkiv med måloplysninger, sammenholdt med forholdene i marken. Jeg håber at min redegørelse kan overbevise dig om at tingene er gået rigtigt til.

4 4 Den 10. april 2008 skrev indklagede til klagernes repræsentant og oplyste, at indklagede på baggrund af landinspektørens redegørelse ville afslutte sagen. Indklagede henholdt sig til, at landmåleren i rapporten fastslog, at ejendommen var købt med tydelige brugsgrænser, og at det selvfølgelig var kedeligt, at en opmåling viste et mindre areal end registreret. Den 11. april skrev klagernes repræsentant til indklagede og meddelte, at klagerne ikke anså sagen for sluttet, idet bestemmelsen i købsaftalen om afmærkning af skel ikke var opfyldt. Klagers repræsentant henviste til, at landmåleren havde afsat punkter efter eget skøn og ignoreret tilgængeligt kortmateriale på skel. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har solgt klagerne en grund med en væsentlig mangel og skal derfor betale erstatning til klagerne. Ifølge alle dokumenter har klagerne købt en grund på 875 m 2. Efter at en landmåler har opmålt grunden og afsat skelpæle, viser det sig, at grunden alene er 616 m 2. Der mangler således 259 m 2. Dette har væsentlig betydning for klagerne, fordi ejendommen blev købt med henblik på at bygge nyt hus på grunden, hvilket indklagede vidste. Klagerne har begrænsede muligheder for opførelse af ny bolig og har derudover haft et væsentligt værditab, idet grunden ikke svarer til det købte. Indklagede har udarbejdet købsaftalen og formodes også at have været involveret i bestilling af landmåler. Indklagede har ikke gjort noget konstruktivt for at rette op på det manglende areal. Selvom klagerne har gjort indsigelse mod landmålerarbejdet, har indklagede bare ladet som ingenting og ladet handlen tinglyse med et grundareal på 875 m 2. Købsaftalens forbehold om frilægning af eksisterende skelpæle/afsætning af manglende skelpæle er ikke opfyldt, da der mangler 259 m 2. Indklagede skal erstatte klagerne for det manglende areal, hvis værdi i henhold til seneste ejendomsvurdering er 180 kr. pr. m 2, kr. Indklagede skal videre betale klagernes udgift til advokat, foreløbigt opgjort til ,50 kr., og klagernes udgifter til ny afsætning af skel og ny skøde-/tinglysningssag, anslået til ca kr. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har i købsaftalen anført det areal, som fremgår af tingbogen og øvrige

5 5 dokumenter, hvilket er almindelig kutyme i ejendomshandler. Klagerne modtog som bilag til købsaftalen ejendomskort over matriklen udarbejdet af landinspektøren. Da skelpælene på ejendommen, i lighed med mange andre ejendomme i sær i landzone, ikke kunne findes, blev det mellem klagerne og sælger aftalt, at sælger skulle sørge for at finde disse eller foranledige dem retableret med hjælp fra en landinspektør. Indklagede bekendt har landinspektøren udført dette arbejde. Indklagede har ikke haft nogen indflydelse på sælgers valg af landinspektør. Efter at indklagede modtog redegørelse fra landinspektøren den 9. april 2008, mente indklagede, at købsaftalens forbehold om afsætning af skel var opfyldt, idet landinspektøren er den professionelle m.h.t. skel og opmåling m.v. Hvis klagerne ikke er enige heri, må de søge sagen løst ved henvendelse til landinspektøren/ Kort & Matrikelstyrelsen, idet det ikke har noget med indklagede at gøre. På grund af grundens udformning og beliggenhed ud til åbne marker, har indklagede ikke bemærket, at grundarealet ikke svarede til det, som fremgik af ejendommens papirer. Indklagede har ikke været rådgiver for klagerne i handlen. Nævnet udtaler: Nævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har beføjelse til at tage stilling til, hvorvidt der i sagen er begået fejl af landinspektøren eller Kort & Matrikelstyrelsen. Nævnet bemærker videre, at det fremgår af tingbogsattesten samt ejendommens øvrige dokumenter, at ejendommen har et grundareal på 875 m 2. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede ved besigtigelse burde have betvivlet denne oplysning, hvorfor nævnet ikke finder anledning til kritik af, at indklagede videregav tingbogens oplysning om arealets størrelse. Indklagede havde pligt til i forbindelse med handlen at indhente matrikelkort. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at indklagede ikke har opfyldt denne forpligtelse. Af ejendommens matrikelkort, som er fremkommet efter handlen, fremgår et grundareal på 875 m 2. Selvom indklagede havde indhentet og udleveret matrikelkortet til klagerne inden handlen, ville det i den konkrete situation ikke have givet anledning til at oplyse et andet areal end sket. Nævnet finder, at det ikke kan bebrejdes indklagede, at en opmåling af ejendommen viste et mindre areal end anført i ejendommens dokumenter, og kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne.

6 6 Nævnet kan ikke tage stilling til, om der ville kunne gøres et krav gældende mod sælgeren af ejendommen. Konklusion: Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere