Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013"

Transkript

1 A_ Efterskolelivet Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i efterskolelivet. Efterskolen er en særlig skoleform, hvor netop måden man lever på, er afgørende for, at denne skoleform ikke er en kopi af folkeskolen. At skolens værdigrundlag er en del af elevernes daglige liv på skolen. Acces database Udskrift til papir og elektronisk PDF

2 Aftenrunde Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret Vagtlæreren registrerer i et passende tidsrum at hver enkelt elev er på sit værelse, med udgangspunkt i vagtbogen. Skolen kan således altid dokumentere hvilke elever der er i dens varetægt. Aftenrunden udføres som oftest af to vagtlærere, som ud over registreringen, også har lejlighed til at forberede eleverne på den snarlige sengetid. I vagtbogen findes alle aftaler med hjemmet, eller andre årsager til at en elev ikke er til stede på skolen. Opgaven forsøges færdiggjort til kl. 23. Vagtenlæreren afkrydser hver enkelt elev på en ajourført liste, over tilmeldte elever, og kontakter hjemmet hvis der er uoverensstemmelser. Listen opbevares på lærerværelset, og kan om nødvendigt bruges i tilfælde af ulykker eller natterend. Som kostskole er der mange opgaver ud over undervisningen. En af de væsentligste er at have et vågent øje med elevernes trivsel, både på lang sigt, men også her og nu. Kontaktlærerne har ansvaret for trivslen på lang sigt og vagtlærerne "her og nu". Vagtens tilstedværelse er med til at sænke aktivitetsniveauet, så det bliver muligt af falde til ro. At eleverne er trygge og ved, at der vil blive taget hånd om problemer der opstår sidst på dagen. At dagens aktivitetsniveau er på vej ned, så det bliver muligt at gå til ro kl. 23 Opsyn, registrering, samtale og rondering

3 Alkohol Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At forhindre indtagelse af alkohol, og berusede elever på skolen. Eleverne orienters om reglerne, og de forklares/argumenteres gentagne gange og i forskellige sammenhænge. Eleverne inddrages i alkoholproblematikken i rusmiddelugen, der er et resultat af skolens samarbejde med SSP. Eleverne arbejder med alkoholproblemer ud over selve beruselsens skadelige virkninger. Arbejdet handler om de sociale implikationer, og de misbrugsmæssige relationer, hvad enten det handler om stoffer eller kønssygdomme og overgreb. Det danske samfund har et blandet forhold til alkohol. Børn i bestemte aldersgrupper må ikke købe alkohol, men det er tilladt for alle børn uanset alder at indtage det. At drikke alkohol er altså ikke en forbrydelse, som det er med euforiserende stoffer. På Tjele Efterskole er der ikke fester med alkohol, men vi er klar over at eleverne bliver berusede i weekenderne derhjemme og til fælles fester. Vores regelsæt er derfor, at man ikke må være beruset på skolen, og at alkohol ikke må forekomme, eller opbevares her. Forbudet er 100% og gælder derfor også en gammel brandert, og cider. At eleverne respekterer regelsættet. At eleverne får et bedre og mere nuanceret forhold til alkohol, og bliver klar over dets skadevirkninger ud over selve beruselsen. Tema uge, foredrag oplæg, gruppearbejder, fremlæggelse og dokumentation.

4 Bortvisning Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At afslutte et skoleophold, hvis det er eneste mulighed for at standse en konflikt mellem elev og skole. Når disciplinære problemer når et bestemt niveau, eller der er tale om uacceptable gentagelser, orienteres hjemmet om problemet, dets omfang og skolens intentioner i form at pædagogisk indsats over for eleven. Hvis dette ikke har den forventede effekt, orienteres hjemmet igen, og der aftales at hjemmet forsøger at udvirke den ønskede adfærd. Hvis de disciplinære problemer fortsætter herefter, orienteres hjemmet om, at skolen nu vil have en treparts aftale, mellem skolen, eleven og hjemmet. I umiddelbar forlængelse af denne samtale træffer alle tre parter beslutning om, hvorvidt skoleopholdet skal fortsætte. Det udfærdiges som en kontrakt, og det fremgår skriftligt, hvilke forhold der eventuelt endegyldigt afbryder det. Hvis opholdet afbrydes, orienteres hjemmet om klagemuligheder, og de store begrænsninger der er når det gælder efterskoler. Specielt gøres opmærksom på, at de generelle forvaltningsregler ikke gælder, som det kan forventes i en folkeskole. Bortvisning kan i sjældne tilfælde komme på tale. En bortvisning kan være afslutningen på en længerevarende disciplinær proces, eller et resultat af en ulovlig handling, der kræver øjeblikkelig reaktion. Øjeblikkelig bortvisning bør kun forekomme hvis andres liv, ære og velfærd er truet og der ikke hersker tvivl om hændelsesforløbet. En bortvisning kan viser sig at have traumatiserende virkning, og må aldrig være vilkårlig, ubegrundet, forhastet og uden forudgående forsøg på, sammen med hjemmet at skabe den nødvendige forståelse og respekt for skolens regler og værdigrundlag. Forud for en bortvisning skal der være en gradueret proces, der på et tidspunkt inddrager hjemmet. Skriftlighed er afgørende, så forløbet, forseelsens karakter, og ordvalg kan dokumenteres. At et afsluttet skoleophold accepteres som eneste mulighed af alle tre parter. Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation, treparts aftale og kontrakt. Politianmeldelse, indgriben fra læge eller psykolog. Tjele Efterskole er en kostskole, hvor der i omgangen med eleverne vil forekomme opdragelse med udgangspunkt i vort værdigrundlag. Det vil sige, at vi tiltager os retten til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert på vor skole. Vi vil endvidere forlange at vore retningslinjer efterkommes i det omfang det er ret og rimeligt at forlange af en teenager, og med behørig respekt for gældende pædagogiske normer og strømninger. Hjemsendelse: Hvis en elev ikke kan eller vil efterkomme vore anvisninger, kan der blive tale om en hjemsendelse. Ved en hjemsendelse ophører tilskuddet til skoen ifølge gældende lov (se Undervisningsministeriet) Skoleopholdet kan genoptages under visse omstændigheder. Hvis skoleopholdet ikke kan genoptages, er Tjele Efterskole behjælpelig med at anbefale en anden efterskole. God praksis ved hjemsendelse: Under skoleopholdet bliver familien holdt løbende orienteret om elevens adfærd, i form af nyhedsbreve (generelle oplysninger), om adfærd og forsømmelser, samtaler med kontaktlæreren eller telefonisk og skriftlig kommunikation med ledelsen.

5 Bortvisning Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret En hjemsendelse kan komme på tale, hvis eleven forbryder sig mod landets lovgivning, så som narkotika, hash, indbrud, vold, sex med mindreårige, groft hærværk osv. En hjemsendelse kan komme på tale hvis eleven gennem længere tid, og adskillige påmindelser ikke ændre adfærd, eller viser vilje til at ændre adfærd. En hjemsendelse kan ikke være vilkårlig, men skal alene baseres på omstændigheder vedrørende den enkelte elev. En hjemsendelse skal godkendes af skolens ledelse. En hjemsendelse vil altid være begrundet skriftligt, med baggrund i den forudgående kommunikation med familien (dog ikke når det drejer sig om lovbrud) Efter hjemsendelsen har familien mulighed for at blive hørt i forbindelse med en eventuel genoptagelse af skoleopholdet. Eleven skriver selv et brev og redegør for sine tanker om det fremtidige ophold. Hvis dette brev ikke umiddelbart løser problemerne, har familien mulighed for at blive hørt. Dette vil foregå skriftligt (ej telefon), eller som et møde med de tre parter, nemlig forældrene, eleven og skolen. På mødet, vil der blive taget referat. Efter mødet, vil de tre parter træffe deres beslutning. Skoleopholdet kan kun genoptages efter skriftlig accept af skolen. Skolens afgørelse kan ankes (se nærmere under ankemuligheder) Ved en hjemsendelse sikrer skolen sig at hjemmet bliver orienteret, og at rejsen hjem er aftalt og kendt af familien. Dette gælder også eventuel bagage og indbo. Efterskoleforeningen udgiver en publikation, hvor der anbefales retningslinier for bortvisning. Tjele Efterskole har som erklæret mål, at undgå bortvisninger.

6 Hash og stoffer Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At undgå indtagelse og omgang med hash, svampe og stoffer, inklusive diverse gasser og drivstoffer. At undgå påvirkede elver på skolen. Eleverne orienters om reglerne, og de forklares/argumenteres gentagne gange og i forskellige sammenhænge. Eleverne inddrages i misbrugsproblematikken i rusmiddelugen, der er et resultat af skolens samarbejde med SSP. Eleverne arbejder med misbrugsproblemer ud over stoffernes individuelle skadelige virkninger. Arbejdet handler om de sociale implikationer, og de misbrugsmæssige relationer, hvad enten det handler om afhængighed, kønssygdomme og overgreb, eller social deroute. Hjemmet kontaktes, hvis der er tale om påvist misbrug, men også ved mistanke om misbrug. Hvis der konstateres misbrug gennemføres en treparts forhandling mellem skolen, eleven og hjemmet. Forhandlingen vil afgøre om skoleopholdet kan fortsætte og under hvilke vilkår. Indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt i Danmark, selv om den enkelte misbruger ikke retsforfølges, så længe der er tale om stof til eget forbrug. Desværre bliver euforiserende stoffer billigere og billigere og nærmer sig prisen for alkohol, hvilket betyder at der er meget let adgang til det. Med indførelse af extern vagt på skolens område, forsøger Tjele Efterskole at dæmme op for omgang og handel med euforiserende stofer på skolens nærområde. At eleverne undgår euforiserende stoffer. At skolen opdager det og handler på det over for forældre og sociale myndigheder. Hashhund, drogwipes/urinprøver, blodprøve ved læge og kontrakt om fortsat skoleophold. Omgang med euforiserende stoffer er et brud på lovgivningen, og kan dermed resultere i bortvisning og politianmeldelse.

7 Hus og værelse Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At eleverne tager ansvar for samværet på en kostskole, med de fordele og ulemper der er. Eleverne bor på hhv. 2, 3 og 4 mands værelser, og skal i fællesskab holde værelse og fællesarealer ryddelige og rengjorte, på samme måde som man gør i langt de fleste hjem i Danmark. På Tjele Efterskole er der dog ligestilling mellem kønnene, så fælles arbejdsopgaver fordeles ligeligt. Ryddelighed og renlighed er på daglig basis, med en ugentlig hovedrengøring, hvor kontaktlæreren er til stede og godkender resultatet. Husene er fysiske og sociale enheder på ca 14 til 16 elever, der bor blandet efter køn og alderstrin. Trivslen i huset er af stor betydning, og der arbejdes med en række sociale emner som omgangstone, forventninger, respekt for andre og deres arbejdsindsats, daglige opgaver og ansvarsområder. Renlighed og ryddelighed er det mest forekommende konfliktemne mellem voksne og elever og værelseskammerater imellem. Konflikterne drejer sig for det meste om, at en af parterne forsøger at snyde uden om naturlige og selvindlysende opgaver. Det er vor oplevelse, at mange elever gerne bruger mere energi på at undgå en pligt, end det rent faktisk ville tage at udføre den. Mange af disse konflikter er golde og udsigtsløse, men beslaglægger megen energi. Skoleopholdet kan afsluttes for en tid, hvis de ikke vil deltage i at passe værelse og fællesarealer. I den forbindelse vil forældrene blive involveret og der laves aftaler for det videre skoleforløb. Husene har endvidere forpligtelse til at arrangere en begivenhed for de andre elever på skolen. Det kan være alt fra en temafest til konkurrencer eller hvad fantasien rækker til. Hensigtsmæssig adfærd over for andre i huset, samt vilje til at løfte fælles opgaver. Eleverne inddrages i beslutningsprocesserne der har med husets anliggender at gøre. Vagtlærere og kontaktlærer færdes i husene. Alle voksne forventes at medvirke til husets trivsel, med fokus på omgangstone, konfligtløsning og ryddelighed. Husene skal som social enhed løse en række opgaver. Det kan være en fælles tur forat blive rystet sammen, eller et arrangement for hele skolen. Et hus omfatter fra 14 til 16 elever, og alle stridigheder skal løses inden for gruppen, med hjælp og støtte fra huslæreren. I husene har der tidligere været køkkener, men spisning er nu henlagt til skolens spisesal eller fællessal/kiosk, for at undgå gammel mad og bestik på værelserne.

8 Kærester og sex Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At undgå sexuelt samkvem på skolen. At bidrage til en pause fra det samfundsskabte krav om sexuelle præstationer (pornoficering af det offentlige rum). At forhindre yderligere smitte i forbindelse med ubeskyttet sex. Tjele Efterskole forbyder sexuelt samkvem på skolen af flere årsager - ingen af dem er moralske. En del elver er under 15, og dermed under den sexuelle lavalder. Det gør et eventuelt sexuelt forhold kriminelt. Forældre har en ligitim interesse i at vide hvem deres barn omgår sexuelt, den sexuelle debut, beskyttelsesmønster osv. Sexuel aktivitet vil uundgåeligt sætte en værelseskammerat i en uholdbar situation, og dermed belaste fælesskabet. Hvis elever opdages i et sexuelt forhold, bliver problemerne diskuteret på en u-fordomsfuld måde. Slutresultatet er ikke til diskussion, men det er ikke skolens hensigt at forlene episoden med skyld, nedgørelse eller skam. I forbindelse med ubeskyttet sex, kan der være tale om smitte med kønssygdomme. Det er skolens ansvar at dette rapporteres på rette vis, så smitten kan begrænses. Informationerne er fortrolige, men kan ikke holdes hemmeligt for forældrene. At eleverne forstår og respekterer regelsættet. Samtale

9 Køkken Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At introducere eleverne til tilberedning af mad, kendskab til råvarer, køkkenhygiejne, og maden som kulturbærer. Eleverne deltager i mindre hold på skift til forskellige arbejdsopgaver. Arbejdet er organiseret i tre perioder hvor det er forskellige hold der arbejder, Perioderne er af forskellig længde, men forhindrer ikke eleverne i at deltage i skolens øvrige aktiviteter uden for perioderne. I løbet af året, vil alle elever have deltaget i de forskellige perioder. Periode 1 fra kl til med 4 elever og køkkenpersonale Periode 2 fra kl til med 4 elever og vagtlærer I periode 1 forbereds morgenmad og middagsmad i samarbejde med tre voksne køkkenpersonale. Eleverne deltager i alle køkkenets facetter inklusiv bagning af eget brød, tilberedning af saltbord, dagens ret og opvask. I slutningen af periode 1 vasker eleverne gulv i spisesalen med fokus på den nødvendige hygiejne i et lokal hvor mange færdes, og hvor der kan tabes mad på gulvet. I periode 2 anretter eleverne aftensmaden der består af kold mad og lune retter, rydder af og vasker op. Mange unge må forventes at bo hjemmefra medens de studerer. Gode vaner og tilstrækkelig køkkenhygiejne er en forudsætning for ikke at påføre sig selv og andre sygdomme i de køkkener hvor de fremover selv skal tilberede mad. At eleverne kan færdes i et køkken på betryggende måde, tilberede et måltid og iagttage en tilstrækkelig køkkenhygiejne. Instruktion og vejledning. Deltagelse på alle felter med støtte fra køkkenpersonale.

10 Morgensamling Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret Undervisningen starter for alle elevers vedkommende med morgensamlingen, uanset fag, praktiske opgaver eller lettere sygdom. Samlingen vil være af 15 minutters varighed. Morgensamlingen bekræfter samværet som en afgørende vigtig funktion på skolen, og er med til at fastholde mødepligten som en del af at respektere trufne aftaler og vise respekt for fællesskabet. Morgensamlingen ligger i forlængelse af morgenmaden, og fortsætter direkte over i den efterfølgende skemalagte klasseundervisning. et i morgensamlingen vil være dagens nyheder, eller aktuelle emner blandt eleverne, elevrådet, skolens medarbejdere/lærere eller ledelsen. Skolen ønsker på denne måde, på daglig basis, at styrke den demokratiske dannelse hos eleverne, ved at etablere en debat eller dialog om aktuelle emner af politisk, etisk eller moralsk værdi. De tilstedeværende lærere kan således debattere med udgangspunkt i egne erfaringer og værdier, for på denne måde at skabe en dialog i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. I forbindelse med morgensamlingen kan der gives korte beskeder, der har betydning for afviklingen af skoledagen, og lærerne kan danne sig et overblik over fravær, sygdom eller andre undervisningsrelevante emner inden undervisningen fortsætter i klassen. et af fællessamlingen/mødet kan fx være Nyheder fra radio eller tv. Meddelelser for hele dagen fra lærere, elever eller andre. Meddelelser fra elevrådet eller emner, de ønsker taget op i plenum. Lærere, der har noget på hjertet, gerne i form af almen viden, en oplevelse eller anekdoter mm. Kalender og aktiviteter i fremtiden. Sang, mediepræsentation etc. Eleverne sidder i husgrupper i fællessalen. Stolene i fællessalen markeres til formålet. Morgenmødet indeholder dagens informationer, så vi skal tilstræbe, at meddelelser skal gives kl. 8.00, og gerne fulgt op med meddelelser på opslagstavlen. At eleverne oplever skolens værdigrundlag som nærværende og virkeligt i samværets form og indhold. At eleverne starter undervisningen samlet, og oplever et fællesskab der tager udgangspunkt i en fælles dagsorden, afstedkommet af dagens nyheder eller begivenheder på skolen. Møde i fællessalen. Oplæg og debat. Visning af nyhederne på storskærm.

11 Mødepligt Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At alle elever møder til undervisningen. Alle elever har mødepligt til morgensamlingen, de timer der fremgår af deres skema og skolens øvrige aktiviteter. Undtaget er kun elever der er sygemeldt af skolemor, eller er hjemme. Hvis mødepligten ikke respekteres, og antager et uacceptabelt niveau, kan skoleopholdet afbrydes, og elevens fortsatte skolegang vil blive taget op til drøftelse med forældrene, idet reglerne for tilskudsordningen præciseres. Alle elver bor i et hus og sammen med en eller flere elever. Der er med andre ord rig lejlighed til at vågene, eller "fornemme" at det er ved at være tid til at stå op. De elever der gentagende gange kommer for sent, har et "medbragt" problem med mødediciplin, idet det ikke tidligere har været krævet af dem. Der kan nogle gange forventes kraftig modstand mod at ændre denne adfærd. I starten af skoleåret, yder skolen assistance med at vække de elever der sover over, men det er kun en kort tid. Det er eleven suveræne ansvar at vågne og give møde, uanset mulige tekniske problemer med diverse elektroniske apparater. At den enkelte elev kun i sjældne tilfælde forsømmer undervisningen. Samtale, trepartsaftale (kontrakt), bortfald af statsstøtte. Sygemelding forgår ved fremmøde hos skolemor mellem og Det er elevens ansvar at vågne tilstrækkelig tidlig til at kunne give møde. Denne regel gælder alle aktiviteter på skolen, hvor det forventes at eleven deltager.

12 Måltider Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At få stillet sulten, at få sunde spisevaner og være sammen med andre om måltidet Der serveres: Morgenmad med et bredt udsnit af serialer (dog ikke de mest sukkerholdige) hjemmebagt brød, mælk og kaffe/the. Formiddagskaffe med hjemmebagt brød Varm middagsmad med dagens ret lavet af friske råvarer, samt et stort og varieret salatbord. Dertil kommer yderligere et udbud af mange slags frugt. Eftermiddagsservering med boller o/rugbrød kage/frugt Aftensmad med afskåret pålæg og lune retter Aftenkaffe hver anden dag Tjele Efterskole har ikke en eklæret kostpolitik, og derfor er måltiderne et tilbud om mad. Serveringen foregår på kantinemaner, og man sætter sig som man er venner til. Til middagsmad og aftensmad er der mødepligt, da det kan være nødvendigt med beskeder. Måltiderne gennemføre i ro og med respekt for de andre deltagere. Tjele Efterskole ser ikke måltidet som en sakral begivenhed med som en almen pædagogisk værdi. Vi vil gerne formidle måltidet som en primær funktion til at stille sin sult og vedligeholde sammenholdet i hverdagen. Vi betragter eleverne som individer der er selvregulerende med hensyn til spisning. Det betyder, at vi ikke har særlige programmer for spiseforstyrrelser af den ene eller anden slags, eller obligatorisk deltagelse i måltiderne. At eleverne føler sig godt tilpas når der spises, og at maden har en karakter der tiltaler et bredt flertal. At fremmødet i spisesalen opleves som meningsfuldt og attraktiv. Buffet/kantineservering. Eleverne modtager en portion mad af køkkenpersonalet og rydder af under iagttagelse af god takt og tone. Køkkenpersonalet medvirker under udleveringen af maden til en rimelig fordeling mellem protein, kulhydrater og grønsager. I weekenden erstattes morgenmad og middagsmad ofte af brunch og der serveres varm mad om aftenen. I weekenden bages der ofte kage til forskellige hyggelige stunder.

13 Nat og sengetider Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At skabe ro til at sove mindst 8 timer, så eleverne kan være udvilede til næste dags arbejdsindsats. På hverdage skal elverne være i eget hus kl 22, på eget værelse kl og være gået til ro kl Der må ikke være tændt lys (bortset fra en svag natlampe) eller elektroniske apparater som kan distrahere og udsætte tidspunket for hvornår eleven falder i søvn (computere, mobiltelefoner osv.) Eleven skal være iført passende nattøj, så eventuel inspektion kan foregå uden at hverken elev eller lærer føler sig krænket. Efter kl. 23 overtager en ekstern vagt opsynet med elevfløjene og påpeger hvis der ikke er ro på det angivne tidspunkt. Hvis vagten ikke kan opnå tilstrækkelig og passende reaktion, kan forstanderen tilkaldes. Natterend opfattes som en alvorlig forseelse, da det forstyrrer mange andre elever og ofte har efterfølgende virkninger. Den externe nattevagt er uddannet med førstehjælp og har endvidere mulighed for at tilkalde Skolemor, hvis der er særlige forhold der skal klares i løbet af natten. Undersøgelser viser at 70% af en ungdomsårgang sover mindre en de anbefalede 8 timer. Det må altså forventes, at der skal stor viljestyrke til, for at fastholde kravet om sengetider. Natterend kan synes uskyldigt, men med over 120 elever er der næppe dage nok i skoleåret til at de kan have hver sin. Som en udløber af natteren opstår der ofte konflikter mellem husene indbyrdes, eller over for byens lokale unge. At der gennem hele natten er ro på skolen, så alle kan sove det anbefalede antal timer, og møde udhvilede til undervisningen Eleverne orienteres om reglerne, og det forklares hvorfor de er vigtige og hvorfor skolen sætter hårdt ind overfor natterend og brug af computere efter kl. 23. Vagtlærer og forstander arbejder i perioden 22 til 23 med forskellige sanktioner mod overtrædelse, spændende fra en mindre "eftersidning" til et længerevarende ophold på sovesal. Hvis disse foranstaltninger ikke giver det ønskede resultat, bliver hjemmet kontaktet. Tjele Efterskole har som en af de få efterskoler ansat en extern vagt. Skolen ligger midt mellem to jyske provinsbyer på en befærtet vej. Skolens bygningsmasse ligger spredt på et åbent område, og det er vor erfaring, at vagtordningen både skaber ro på området udenfor husene, såvel som indenfor. Vagten er veluddannet og certificeret, og kan yde uvurderlig hjælp i nødsituationer. Vagtlærerne kommunikerer med den externe vagt inden de afslutter aftenens arbejde kl Der er således en meget høj grad af sikkerhed på skolens område.

14 Rygning Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At det er tilladt at ryge på Tjele Efterskole på en sådan måde, at det ikke er til gene og skade for andre end den rygende selv. At rygningen forgår udendøre og kun på to firskellige områder med rygeskure, så skolen er røgfri indendøre og på resten af matriklen Skolen vil ikke forbyde elever at ryge, og kan ikke håndhæve et eventuelt forbud fra forældrenes side. Forældre orienteres når vi bliver bekendt med at en elev ryger. Rygende elever indkvarteres i bygninger tæt på de tilladte rygesteder. Skolen har ved skolestart maksimum 20 ryger pladser. Allerede optagne elever kan ikke få en rygerplads, selv om en sådan skulle blive ledig. Kun nye elever, der optages efter skoleårets start, kan søge om en ryger plads. Skolen skal arbejde aktivt for at hjælpe elever og ansatte ud af deres afhængighed, ved at tilbyde rygestop kurser (se side 2 i denne skrivelse) og andre aktiviteter der kan motivere rygerne til at kvitte smøgen. Skolen anerkender den positive sociale og kulturelle adfærd som rygere udviser, idet rygere er åbne for andre, imødekommende, kan stresse af og hvile i nuet adfærd der ville blive højt værdsat, hvis ikke rygningen skadede rygeren, bevirkede skader pga. passiv rygning og medførte griseri ved rygestederne. Hvis der ryges inden døre, er det ikke blot en overtrædelse skolens ordensregler, men en forringelses af de andre elevers indeklima og dermed trivsel, og vil derfor blive mødt med en kraftig reaktion fra skolens side. Tjele Efterskole tilbyder elever og ansatte rygestop kurser At eleverne bliver røgfri. Der er mange nikotin præparater på markedet, og der synes at være en brgrundet mistanke om, at disse præparater blot tilføjer andre skader på rygeren. Tjele Efterskole går således ikke ind for indtagelse af nikotin, hverken som plaster og tyggegumme, eller som dampcigaretter. Dampcigaretter accepteres derfor ikke, og ligestilles med cigaretter. Samtale og anerkendelse.

15 Sygdom Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At tilse syge elever, indtil de bliver raske eller kan komme i behandling hos læge eller i hjemmet. Hvis en elev bliver syg, skal denne henvende sig på sygemors kontor mellem kl og Bliver eleven syg om natten henvender man sig til den eksterne vagt eller på forstanderens bopæl. I weekenden henvender man sig til vagtlæreren, som sover på skolen og som altid kan træffes på tlf.: Hvis eleven skal på skadestuen i Viborg, transporteres denne af Falck. Hjemmet orienteres om begivenheden, og det aftales om en kammerat kan tager med, om hjemmet kommer til stede på skadestuen, eller om en voksen fra skolen følger med. Hvis eleven lider at langvarige skader eller sygdomme der forhindrer denne i at deltage i en, eller flere dele af undervisningen, skal skolen orienteres af hjemmets læge. Hvis eleven er sløj i mere en et par dage, anbefaler vi at denne kommer hjem til mors kærlige omsorg, da det kan være svært at skaffe ro til restitution på en efterskole med mange teenagere. Ingen af skolens ansatte er i stand til at diagnostisere elever der føler sig for syge, til at deltage i undervisningen. For at undgå mistanke om pjæk, skal eleven altid opholde sig i sygeværelset til næste dags morgen, eller bringes hjem til videre behandling og resituering. At eleven kan genoptage undervisningen når denne er blevet rask og restitueret på den mest hensigtsmæssige måde. Sygeværelse, Skolemor, Falckabonnement,lægehus/egen læge, abotek og tandlæge. Hvis eleven bliver så syg at denne ikke kan følge undervisningen, indkvarteres eleven på et sygeværelse, der er centralt placeret på skolen, så eleven kan tilses i løbet af dagen. På sygeværelset skal der være ro, og det er ikke tilladt at modtage besøg eller medbringe computer. Under sygemeldingen gælder følgende: Eleven er sygemeldt fra morgenstunden og indtil kl næste morgen. Eleven tilses af skolemor og vagtlæreren og må ikke færdes på skolens område under sygemeldingen. Eleven får maden bragt. Eleven tilbydes "frisk luft" 2 gange i døgnet, ifølge med en voksen. Eleven er automatisk raskmeldt næste dag, hvis man ikke sygemelder sig igen. Ved høj feber eller lign, bliver elevens forældre orienteret. Undtagelser fra dette kan kun finde sted, efter forudgående aftale med skolemor og/eller vagtlæreren. Selv om der er et lægehus i Hammershøj, er det kun akutte tilfælde som lægerne kan/vil tage sig af. Kroniske sygdomme, kontrolbesøg og andet skal foretages hos egen læge. En elev kan naturligvis få fri til lægebesøg hos egen læge.

16 Sygdom Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret

17 Tilsyn af forstanderen Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At sikre et tilstrækkeligt tilsyn. At sikre at forældrene i rimeligt omfang kan få kontakt med en voksen på skolen Tilsynet varetages af forskellige personer i løbet af døgnet og ugen til er der køkkenpersonale til 16 er der skolemor og kontorpersonale, samt rengøringsassistent og pedel til er der undervisende lærere til er der én voksen i køkkenet, undervisende lærere og forstanderen, der bor på skolen til er der to vagtlærere til er der to vagtlærere og forstander og skolemor til er der én ekstern vagt og forstander og skolemor I weekenden er der én vagtlærer hvis der er under 30 elever og to hvis der er mere. Mindst én vagtlærer overnatter fredag nat og lørdag nat. Som oftest er forstander og skolemor til stede. Søndag nat betjenes som hverdage Lærervagterne forestår tilberedningen af maden, aktiviteter og registreringen af elever på skolen. Vagternes arbejde har karakter af at være "hjemme" for eleverne. Der er altså stort behov for lydhørhed og empati. Hvis eleverne ikke selv kan sætte ting i gang er det ofte vagterne der må træde til. Mindst en af vagterne er i besiddelse af vagttelefonen, der er forældrenes mulighed for kontakt uden for kontoretes lukketid. Vagterne har mulighed for at rekvirere transport til tilskadekomne elever, hvis de har behov for at komme på skadestuen. I særlige vanskelige trivselstilfælde kan vagten trække på skolemor der bor på skolen. Opstår der uoverskuelige diciplinære situationer kan man tilkalde forstanderen som bor på skolen. Den externe vagt er sertificeret og uddannet med førstehjælp. At elevernes trives og føler sig sikre. Idrætshal, fællessal, klasseværelser, spisesal og enkelte værksteder.

18 Weekend normale aktiviteter Skoleår 2013/2014 Oprettet Redigeret At give mulighed for meningsfuldt ophold i normale weekender, samt at inddrage eleverne i planlægningen af forløbet af weekenden. Fredag kl. 15 mødes de elever der bliver i weekenden og aftaler sammen med vagtlæreren hvordan weekenden kan forløbe. Som minimum aftales to aktiviteter, én om lørdagen og én om søndagen, som alle elever skal deltage i. Disse aktiviteter skal have karakter af noget særligt, som ikke gentager sig weeken efter weekend. Sengetider og spisetider kan aftales med vagten, ligesom der kan aftalet bytte af sovested. Kostskolelivet er en afgørende forskellig oplevelse fra elevernes tidligere erfaringer med skolegang. Det er også her, at Tjele Efterskoles værdigrundlag udmøntes i samværet med eleverne i længere periode, der ikke omfatter undervisning. Det er også i denne periode, at oplevelsen af at være hjemmefra på godt og ondt opleves stærkest. Efterskolen skal ikke konkurrere med hjemmet, men tilbyde en meningsfuld weekend, der gør opholdet på skolen til en god og mindeværdig oplevelse. At den enkelte elev oplever opholdet på skolen som meningsfuldt og trygt. Familiepræget samvær med fælles opgaver og pligter.

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Formål Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Formål Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet A_ Efterskolelivet Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2015 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet Redigeret

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet Redigeret _Efterskolelivet Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2015 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 06/07 Vi har i dette skoleår valgt at foretage en evaluering på sætningen fra vores værdigrundlag:.. med en demokratisk grundholdning. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt vi i vores hverdag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Øvelse: Hændelser med magtanvendelse i skolen

Øvelse: Hændelser med magtanvendelse i skolen 1 Læs hele casen her: Min søn i 7. klasse har gennem nogen tid haft lidt problemer omkring skolegangen. Fagligt har han et niveau svarende ca. til gennemsnittet - så det er ikke her, problemet er. Der

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles Emmerske Efterskoles KOSTPOLITIK Vi vil gerne servere en sund og varieret kost. Vi vil give gode spisevaner og madkultur. Vi vil opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal være en god sanseoplevelse.

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere