hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009"

Transkript

1 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt som spørgsmål om tilbagebetaling ved tidligere sket indfrielse af hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene K Kommune K Kommune har ved brev af 19. februar 2009 anmodet statsforvaltningen om at afgive en vejledende udtalelse om ændring af kommunens praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt, samt tilbagebetaling ved tidligere sket indfrielse af hjemfaldspligt. Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om K kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt som spørgsmål om tilbagebetaling ved tidligere sket indfrielse af hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. Det fremgår af kommunens brev, at K Kommune i starten af 1970-erne solgte en del udstykkede parceller på meget favorable vilkår til private købere imod, at der blev aftalt og tinglyst en deklaration om hjemfaldspligt til kommunen. Formålet med hjemfaldspligten for private boligejere var, at flest mulige kunne få råd til at erhverve og opføre eget parcelhus uden de store grundudgifter, og først efter en generation eller to ude i fremtiden skulle grunden vederlagsfrit tilbageskødes til kommunen, imod at denne ydede kompensation for bygningernes værdi til den til enhver tid værende ejer af grunden. K Kommune oplyser, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune i 1996 har vedtaget at frikøb og udskydelse kan ske mod betaling af et kontant beløb, som beregnes efter faste og ensartede retningslinier. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /564 SAGSBEHANDLER:HARKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Kommunalbestyrelsen i K Kommune har besluttet, at såfremt en grundejer ønsker at frikøbe sin ejendom for hjemfald, anmodes Dansk Ejendomsmæglerforening om i hvert tilfælde at udpege en valuar/vurderingsmand. Kom-

2 munen har ingen indflydelse på, hvem Dansk Ejendomsmæglerforening udpeger, men foreningen har gennem de seneste år hver gang udpeget statsautoriseret ejendomsmægler og valuar M. Kommunen har fulgt denne praksis for at sikre en objektiv og uvildig vurdering. Grundejeren har kunnet afslå eller acceptere kommunens tilbud om indløsning til vurderingsmandens prisfastsættelse. Dette har fungeret gnidningsfrit i mange år, men da der efter årsskiftet 2007 er sket en relativ stor stigning i det beløb, som hjemfaldspligten kapitaliseres til, har flere af de berørte borgere og grundejerforeninger klaget over kapitaliseringen. Borgerne ønsker en lavere pris, og en mere gennemskuelig metode for udregningen. Borgerne ønsker, at de til enhver tid kan rette henvendelse til forvaltningen for at høre, hvad kapitaliseringen her og nu er kapitaliseret til. Flere har gjort gældende, at dette er en mulighed i andre kommuner. Borgerne har desuden klaget over, at det hyppigt har været den samme vurderingsmand (M), der har været udpeget til foretagelse af vurderingerne, og at han besigtiger såvel grunden som bygningen på ejendommen, uagtet at bygningen ikke er omfattet af hjemfaldspligten. Kommunens praksis er at tillade, at lade hjemfaldspligten indløse og deklarationen aflyse mod indbetaling af det beløb, som vurderingsmanden når frem til + omkostninger ved udmeldelse af vurderingsmand og salær til samme. M har overfor kommunen redegjort for de elementer, der indgår i hans skøn, herunder ejendomsværdien og grundværdien heraf, grundens areal, ejendommens salgsmuligheder beregnet med og uden hjemfaldspligt, ejendommens eventuelle herlighedsværdi, hjemfaldpligtens forfaldstidspunkt og den officielle grundværdi. En kapitalisering kræver således altid en konkret vurdering af hver enkelt ejendom. M har oplyst, at den stigning, der er sket i det beløb, der skal betales for at blive frigjort, især skyldes tidsmæssig forskel i forhold til slutåret for hjemfaldsforpligtelsen, og stigning i den offentlige ejendomsvurdering. Kommunen har, på baggrund af klagerne, besluttet at lade en anden mægler, udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening foretage en kontrolvurdering i en konkret sag. SIDE 2

3 M kapitaliserede i den sag hjemfaldspligten til kr., den mægler, der blev udpeget til kontrolvurdering af ejendommen kapitaliserede hjemfaldspligten til kr. M har til sagen oplyst, at den pågældende ejendom, der af ham blev vurderet til kr., blev solgt til kr. Den offentlige ejendomsværdi er på kr., heraf grundværdi kr. K Kommune finder ikke at have objektive kriterier for at vurdere, hvorvidt den ene vurderingsmands resultat er mere korrekt end den andens. K Kommune har for de ejendomme, hvor kommunen i de seneste 5 år har ansat sin pris for indløsning af tilbagekøbsretten ud fra en konkret individuel vurdering, foretaget en beregning af prisen for afløsning af tilbagekøbsretten, foretaget efter en fast beregningsformel. Kommunen har beregnet, at en tilbageregulering af differencen mellem den tidligere skønsmæssigt foretagne vurdering, og en vurdering, foretaget ved formel beregning, i sager, hvor der er indgået aftale om tilbagekøbsret inden for de seneste 5 år, vil betyde en udgift for kommunen på 2.9 mill. kr. Det er kommunens opfattelse, at kommunens hidtidige praksis med at basere sin vurderingspraksis på et konkret individuelt skøn, er lovlig. Kommunen mener ikke, at det er lovligt, at tilbagebetale de 2.9 mill. kr. til kommunens borgere, da det har været kommunens overbevisning, at kommunen ved sin praksis om at lade hver ejendom vurdere individuelt ved en uvildig ejendomsmægler, udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening, har handlet objektivt og gennemskueligt. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen skal i anledning af K kommunes henvendelse indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. SIDE 3

4 Lovgivning, der gælder for både offentlige myndigheder og private er ikke omfattet af statsforvaltningens tilsyn. Det anses dog, at også i sager, hvor en kommune handler på privatretligt grundlag vil statsforvaltningen kunne tage stilling til overholdelsen af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. (jfr. s. 311 i Lov om Kommunernes Styrelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ) Statsforvaltningens udtalelse i anledning af K Kommunes henvendelse. Det følger af vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, jfr. lovbkg. nr af 24. oktober 2006, punkt 4.1, at en kommunes beslutning om afløsning af en allerede bestående tilbagekøbsret er en disposition over en fordring (retten til en værdi) og ikke over en fast ejendom (idet ejendommen allerede er solgt). Det er derfor statsforvaltningens opfattelse, at en kommunes beslutning om afløsning af en tilbagekøbsret er et salg af en fordring, og ikke vil kunne påses af statsforvaltningen. Ad K Kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at Brøndby Kommunes praksis med at basere sin vurdering ved kapitalisering af hjemfaldspligt på et konkret individuelt skøn, foretaget af ejendomsmægler, således som anført i kommunens brev af 19. februar 2009 kan anses at være i strid med kommunens forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. For så vidt angår spørgsmålet, om kommunen kan ændre praksis for fremtiden, skal statsforvaltningen bemærke, at en enkeltstående fravigelse af en kommunes praksis til fordel for en enkelt borger anses for at være en krænkelse af den almindelige lighedsgrundsætning, hvis ikke der i det konkrete tilfælde foreligger en tungtvejende saglig grund til fravigelsen. Hvis en fravigelse af praksis er udtryk for en generel ændring af praksis for fremtiden, og den nye praksis i øvrigt ikke strider imod overordnede regler, må den betragtes som lovlig. Spørgsmålet om den konkrete vurdering i sagen må efter vores vurdering henhøre under domstolene. SIDE 4

5 Ad Brøndby Kommunes spørgsmål om tilbagebetaling ved tidligere indfrielse af hjemfaldspligt En kommunes beslutning om afløsning af en allerede bestående tilbagekøbsret er som tidligere nævnt en disposition over en fordring, og en kommunes beslutning herom vil derfor ikke kunne påses af statsforvaltningen. Det fremgår af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune har en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt og at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner. Det følger heraf, at en kommune ikke kan udbetale et erstatningsbeløb til en borger, medmindre det vurderes, at der er et sikkert grundlag for erstatningskravet, f. eks. ved at der er der er afsagt endelig dom om erstatningskravet. Spørgsmålet om, hvorvidt en aftale indgået efter kommunens tidligere praksis om kapitalisering af en hjemfaldspligt kan genoptages, må afgøres efter privatretlige regler. Også dette spørgsmål henhører derfor også under domstolene. Statsforvaltningen finder ikke anledning til at foretage yderligere i anledning af Brøndby kommunes henvendelse. Udtalelsen vil blive offentliggjort på statsforvaltningernes hjemmeside (www.statsforvaltning.dk) Med venlig hilsen Hanne Korse SIDE 5

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere