Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf :11:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40"

Transkript

1 Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav ed-logo negativ.pdf :11:40

2 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav Udgivet af: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.: Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge København S Tlf.: Udgivet marts Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

3 Indhold 1. Indledning Baggrund og formål Markedsmæssig forankring 5 2. Definition af forrentningskravet 7 3. Håndtering af risiko Risikofaktorer, der påvirker forrentningskravet Risikofri rente Markedsrisici Specifikke risici Den afkastbaserede model DCF-modellen Referencer Bilag 1 Internationale definitioner Net initial yield Running yield Reversionary yield Equivalent yield Equated yield Exit yield Bilag 2: Forkortelser 25 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 3

4 4 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

5 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening gennemførte i sensommeren 2011 en undersøgelse blandt udvalgte markedsaktører vedrørende forståelse af markedsdata inden for det professionelle investeringsejendomsmarked. Undersøgelsen viste blandt andet stor usikkerhed om, hvorvidt eksempelvis markedsdata om forrentningskrav er udtryk for udbudspriser eller faktiske handelspriser, om risici skal indarbejdes i forrentningskravet eller driftsresultat/pengestrømme mv. På baggrund af undersøgelsen har Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening fundet det relevant at udarbejde en fælles referenceramme eller definition af begrebet forrentningskrav, som såvel ejendomsinvestorer, erhvervsmæglere, valuarer, kreditinstitutter og andre rådgivere inden for erhvervsejendomme kan referere til fx i forbindelse med offentliggørelse af markedsinformationer, herunder i forbindelse med transaktioner, offentliggørelse af markedsdata, oplysninger i årsrapporten mv. Udgiverne af denne publikation anser en fælles referenceramme som et forhold, der øger gennemsigtigheden på det danske ejendomsmarked, idet der opnås et grundlag for at kunne sammenholde og vurdere investeringsejendommes resultater og afkast. Herudover er definitionen i denne publikation i overensstemmelse med internationale vurderingsstandarder og vil dermed skabe en kobling til internationale værdiansættelsesmetoder. Formålet med denne publikation er at operationalisere begrebet forrentningskrav og udarbejde en entydig forståelse heraf, som både kan anvendes af nationale og internationale markedsaktører. Det har derfor haft afgørende betydning, at definitionen og operationaliseringen heraf er i overensstemmelse med internationale anerkendte definitioner, der er yderligere forklaret i bilag Markedsmæssig forankring Da anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med en række professionelle producenter og brugere af værdiansættelser, fås en markedsmæssig forankring. Følgende markedsaktører har deltaget i udarbejdelsen af anbefalingerne: Markedsaktører Personer Markedsaktører Personer Aareal Bank Per Andersen DTZ Kim McMillan Aberdeen Asset Management Camilla Wermelin/ Bjarke Bendix Cloos Ejendomsforeningen Danmark Morten Marott Larsen Axel Pitzner Fonden Morten Jensen IPD Torben Damgaard BRFkredit Carsten Schiødte/ Thomas Toft Brock-Jacobsen Nybolig Stig Plon Kjeldsen CBRE Per Weinreich/ Christopher Bailey Nykredit Jacob Bagge Colliers International Danmark Brian Toft RED - Property Advisers Nicholas Thurø DADES DATEA Kenneth Bisgaard RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Michael Sehested Dansk Ejendomsmæglerforening Michael Andersen Sadolin & Albæk Kasper Wehner Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 5

6 6 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

7 2. Definition af forrentningskravet Definitionen er udarbejdet ud fra den overordnede tese, at en ejendom kun kan have én markedsværdi, uanset hvilken model der anvendes (DCF-modellen eller den afkastbaserede model). Forrentningskravet er det afkast, der kompenserer investors risici. Når risikoen stiger, bør kompensationen også stige, hvilket afspejles i en stigning i forrentningskravet. Forrentningskravet kan sammenlignes med afkastet af en alternativ risikofri investering (oftest er definitionen den effektive rente på statsobligationer eller kontanter) plus et tillæg for risikofaktorer. Det ønskede krav til afkast (også refereret til som forrentningskravet eller afkastsmålet) er konventionelt konstrueret fra en risikofri rente og en markedsrisikopræmie for investeringsejendomme. Investorer kan også vælge at inkludere specifikke risikopræmier. Selvom dette ser ud til at være en ligetil fremgangsmåde, er det faktisk mere kompleks at udregne risikopræmien. Også selvom enkelte områder kan estimeres rent kvantitativt. I oktober 2010 udgav Ejendomsforeningen Danmark publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen. Denne publikation anvender en række generelle definitioner, der er gengivet i nedenstående Figur 1.1., og som også er gældende for denne publikation. Figur 1.1: Overordnede definitioner Forrentningskravet er ejendommens benchmarkafkast fastsat til brug for den afkastbaserede model før reguleringer. Forrentningskravet anvendt i terminalåret i DCF-modellen skal fortolkes tilsvarende som forrentningskravet til brug for den afkastbaserede model. Diskonteringsrenten er ejendommens nominelle forrentningskrav, dvs. benchmarkafkastkravet inklusiv inflation. Forrentningskravet efter den afkastbaserede model før reguleringer er som udgangspunkt lig diskonteringsrenten fratrukket inflation. Diskonteringsfaktoren afspejler tidsværdien af penge ved en given diskonteringsrente. Diskonteringfaktoren bruges således til at beregne nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Det internationale udtryk equivalent yield uddybes nærmere i bilag 1 (afsnit 7.4). Dette forrentningskrav defineres realt eksklusiv inflation. Diskonteringsrenten og det internationale udtryk equated yield uddybes også nærmere i bilag 1 (afsnit 7.5). Diskonteringsrenten defineres nominelt og er lig equivalent yield plus inflation. I denne publikation vil begrebet forrentningskrav blive yderligere defineret og fastlagt. Det er vigtigt at understrege, at opmærksomheden skal henledes på at undgå at indregne risici dobbelt ved at medtage ricisi både i pengestrømmene og diskonteringsrenten. Håndtering af risiko er uddybet i punkt 3. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 7

8 8 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

9 3. Håndtering af risiko Investors håndtering af risiko vil næsten altid afvige, fordi hver enkelt investor har et forskelligt syn på faktorer som fx indtjeningsbehov, markedsforventning og holdning til både de generelle markedsrisici og ejendomsspecifikke risici. Det er som sådan ikke muligt at lave en komplet og generel liste over alle faktorer på ethvert tidspunkt. Det er dog muligt at lave en generel liste over overvejelser af risici, der påvirker investors motivation til at købe og sælge og dermed den ønskede investeringsgrad. I det følgende afsnit beskrives forskellige typer af risici. Som forklaret i afsnit 2, er det essentielt at finde en fælles forståelse for ikke at indregne risici dobbelt ved både at inkludere risici i pengestrømmene og i forrentningskravet. Eksempelvis, hvis tomgang indregnes ved lejekontraktens ophør, så vil diskonteringsrenten være lavere, da risikoen allerede er medtaget i pengestrømmen. Målet i det kommende afsnit er at forklare, hvilke risikofaktorer der påvirker forrentningskravet Risikofaktorer, der påvirker forrentningskravet Formålet er, at denne referenceramme skal forstås som en oversigt over flere faktorer, der potentielt kan påvirke forrentningskravet. Forskellige risikofaktorer er mere eller mindre betydningsfulde over tid. På ejendomsinvesteringsmarkedet er et antal forskellige forrentningskrav ofte udregnet for den samme ejendom. Det betyder dog ikke, at man kan se, hvordan sælger eller køber har kombineret deres syn på forskellige risikofaktorer, og om disse faktorer har haft indflydelse på forrentningskravet eller pengestrømmene. Forrentningskravet af en transaktion kan opfattes som den aftalte pris, men forhandlingsprocessen samt sælgers og købers opfattelse af risici ved ejendommen er næsten utilgængeligt. Oversigten i figur 3.1 på side 10 er en direkte oversættelse fra RICS vejledning om DCF-modellen. Diskussioner og forklaringer i forbindelse med figur 3.1 er forfatternes opfattelse af, hvordan risikofaktorerne bør forklares og opfattes på det danske ejendomsinvesteringsmarked. Dog er nogle risikofaktorer universelle. Oversigten i figur 3.1 sammenfatter hvilke risikofaktorer, der påvirker forrentningskravet. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 9

10 Figur 3.1: Risikofaktorer, der påvirker forrentningskravet 1. Risikofri rente 2. Markedsrisici Illikviditet ved salg (fx enhedsstørrelse, transaktionstid, adgang til finansiering) Risiko ved estimering af markedslejeforventninger (fremskrivning af markedslejevækst) Risiko ved estimering af forrentningskrav (fremskrivning af ændringer i forrentningskrav) Risiko ved beliggenhed, økonomisk, fysisk og funktionel værdiforringelse pga. strukturelle ændringer Risiko i forbindelse med lovændringer (fx planlægning/medviden om kontrakter, ændringer til finanspolitikken) 3. Specifikke risici Manglende lejebetalinger (aftalerisiko) Manglende mulighed for genudlejning (tomgang) Ejerudgifter, administration og vedligeholdelse Forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser) Kilde: RICS guidance note: Discounted cash flow for commercial properties. Risikofaktorer kan ændres over tid. For eksempel bruges statsobligationer ofte som indikator for risikofri rente. Men hvis et land trues af bankerot, så bør den risikofri rente ikke være en statsobligation fra dette land, da en sådan ikke er risikofri på dette tidspunkt. Som følge heraf bør et lands risikopræmie påvirke forrentningskravet. Værdiansættelse af investeringsejendomme gennemføres altid uden fradrag af finansieringsomkostninger i de frie pengestrømme. Som en konsekvens heraf bør investeringsafkastet også dække finansieringsomkostningerne. Dog har de økonomiske markeders tilstand og den økonomiske situation generelt indflydelse på forrentningskravet, hvilket også beskrives yderligere i afsnit Modsatrettede risikofaktorer løfter som regel forrentningskravet (højere risiko er lig med højere forrentningskrav), men under bestemte markedsforhold, nedsatte risikofaktorer og forventet stærk vækst kan forrentningskravet falde. I sjældne tilfælde kan forrentningskravet ligge under statsobligationsrenten. Den risikofri rente ved statsobligationer er derfor ikke nødvendigvis den ufravigelige nedre grænse for, hvilket forrentningsafkast en investor vil acceptere Risikofri rente Det risikofrie afkast kan ses som værende bruttoafkastet for middellange statsobligationer eller den mest likvide obligation. Helst ses statsobligationer med samme varighed som den forventede ejerperiode. På samme måde anvender gearede ejendomsinvestorer eller ejendomsvirksomheder ofte reference til egne gældsomkostninger eller vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), som den vigtigste målestok for vurdering af aktiver og fastsættelse af målsætninger for afkast. 10 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

11 Markedsrisici Den anden gruppe af risikofaktorer er markedsrisici, der består af risici begrundet i strukturelle ændringer eller svigtende marked, og som er de faktorer, der påvirker markedet som helhed, specielt inden for ejendomsområdet som helhed, særlige underområder eller grupper af ejendomme. Illikviditet ved salg (fx, enhedsstørrelse, transaktionstid, adgang til finansiering) Ejendomme er en illikvid formue sammenlignet med fx aktier og obligationer. Aktier og obligationer handles på timebasis på børsen modsat investeringsejendomme, hvor en transaktion ofte tager flere uger eller måneder, idet køberen ofte foretager due diligence processer. Nogle gange er den rigtige køber ikke aktiv i markedet, hvilket betyder en forlænget transaktionsperiode. Hvis køberen er afhængig af ekstern finansiering, tager det ofte tid at blive kreditgodkendt af kreditforeningerne, der dermed også forlænger transaktionsperioden. Ydermere sker udbuddet af ejendomme ofte i større enheder i forhold til aktier og obligationer, der bliver udbudt i skræddersyede enheder, der er mere fleksibelt for investorerne. Risikofaktoren vil typisk være høj i et illikvidt marked med forlænget transaktionsperiode og i et marked med manglende finansiering. Risiko ved estimering af markedslejeforventninger (fremskrivning af markedslejevækst) Usikkerheden forbundet med fremtidige estimater af lejeindtægter skal ses som en risikofaktor. Den fremtidige markedsleje er afhængig af udbud og efterspørgsel, som er forskellig over tid, og som er påvirket af en række forskellige faktorer og derfor vanskelige at forudsige. Risikofaktoren bliver større i et ustabilt og usikkert lejemarked og lavere i et roligt og mere forudsigeligt lejemarked. Risiko ved estimering af forrentningskrav (fremskrivning af ændringer i forrentningskrav) Usikkerheden i forhold til at forudsige investeringsmarkedet vil påvirke den totale risikovurdering. Risikoen for forrentningskravet er afhængig af markedsaktørernes evne til at forstå investeringsmarkedet, herunder at forudsige fremtidige ændringer til forrentningskravet, der blandt andet er afhængige af adgang til og pålidelighed af markedsanalyser. Risikoen ved at forudsige markedet vil ændre sig over tid, idet nogle landes ejendomsmarkeder er mere eller mindre usikre. Risikofaktoren vil være høj i et ustabilt marked med manglende markedsanalyser og lav i et transparent og pålideligt marked. Risiko ved beliggenhed, økonomisk, fysisk og funktionel værdiforringelse pga. strukturelle ændringer Markedets opfattelse af en given beliggenhed kan ændres over tid og skabe usikkerhed og risiko for en specifik beliggenhed. Den strukturelle effekt af indkøbsmuligheder er et eksempel, der Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 11

12 påvirker både de lokale og udenbys forretningsdrivende. Risikoen forbundet med internethandel kan tage markedsandele fra både lokale og udenbys forretningsdrivende. De overordnede økonomiske forhold er en naturlig risiko for ejendomsmarkedet. Faldende beskæftigelse kan betyde faldende markedsleje for kontorbygninger, og fald i forbruget kan betyde fald i markedsleje for dagligvarehandelen. Derudover kan bygningens funktion blive påvirket af markedsrisiko. Er der en stigende tendens mod store åbne kontorer, og er bygningen fleksibel nok til at imødegå disse ændringer? Også miljømæssige krav ændres over tid. Risiko i forbindelse med lovændringer (fx planlægning/medviden om kontrakter, ændringer til finanspolitikken) Den politiske risiko er betydelig i nogle sektorer og mindre i andre. Beboelsessektoren er voldsomt reguleret i et antal lande. Større risiko for stram regulering påvirker investorernes villighed til at købe beboelsesejendomme. Ændringer i planlægningslove påvirker både den aktuelle beliggenhed men kan også påvirke de nærliggende områder Specifikke risici Den tredje gruppe af ikke markedsrelaterede eller usystematiske risikofaktorer er stort set: risici i forbindelse med den enkelte ejendom og er delt i de følgende risikofaktorer, som bør indregnes i forrentningskravet (listen er ikke udtømmende). Manglende lejebetalinger (aftalerisiko) Manglende mulighed for genudlejning (tomgang) Ejerudgifter, administration og vedligeholdelse Forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser) Manglende lejebetalinger (aftalerisiko) omfatter risikoen forbundet med lejernes evne til at betale fremtidig leje. Lejere fra den offentlige sektor opfattes som regel som sikre med deraf følgende lav risiko. 12 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

13 Risikoen for manglende mulighed for genudlejning (tomgang) omfatter risikoen for fremtidige ledige lejemål. Reel og forventet tomgang inkluderes i pengestrømmene. Risikoen er ofte tæt forbundet med ejendommens beliggenhed og ejendommens evne til at tiltrække fremtidige lejere, der bl.a. omfatter ejendommens fleksibilitet og evnen til at imødekomme fremtidige lejeres krav. Ejeromkostninger, administration og vedligeholdelse relateres direkte til ejendommen, og usikkerheden ved opgørelsen heraf kan påvirke forrentningskravet. Dog er usikkerheden i Danmark sædvanligvis lav og vil normalt ikke påvirke forrentningskravet væsentligt. Udgifter som eksempelvis administrationsomkostninger til den enkelte ejendom bør inkluderes i pengestrømmene. Risikoen ved forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser) omfatter usikkerheden i forhold til eksisterende langtidslejekontrakter. Dog bør revurdering af lejeniveau ved afslutning af en lejeperiode eller forhold vedrørende lejekontraktens udløbsdato, krænkelse af klausuler, datoer for indsigelser mod lejen og forhold omkring indsigelser være indeholdt i pengestrømmene. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 13

14 14 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

15 4. Den afkastbaserede model Den afkastbaserede model defineres i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1265, bilag 8, af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den afkastbaserede model opgør værdien på basis af ejendommens forventede nettodriftsresultat i et typisk stabiliseret driftsår (fase 1) og et forrentningskrav, der er fastsat på basis af risikoen på den enkelte ejendom (fase 2). Derudover foretages tillæg og fradrag for særlige forhold til den opgjorte værdi (fase 3). Nedenstående figur 4.1 illustrerer en værdiansættelse udarbejdet efter den afkastbaserede model: Figur 4.1: Den afkastbaserede model Fase 1 Lejeindtægter (markedsleje) Øvrige lejeindtægter (markedsleje) Driftsomkostninger Nettodriftsresultat Fase 2 Forrentningskrav 5,00% Værdi af ejendom før reguleringer Fase 3 Reguleringer: Fradrag for tomgang Opsat vedligehold -200,000 Forrentning af deposita Fradrag for lavere leje Værdi af ejendom Forrentningskravet i den afkastbaserede model må ikke forveksles med et forsimplet forrentningskrav (se figur 4.2) eller net initial yield (se bilag 1), der nogle gange ses præsenteret i vurderingsrapporter. Forrentningskravet i figur 4.2 omfatter forventninger til fremtidige pengestrømme, der ikke eksplicit er præsenteret i pengestrømmene eksempelvis forventet fremtidig ændring i lejeværdi, tomgangsperioder og anlægsomkostninger. Det vigtige budskab i figur 4.2 er at udelukke fase 3 justeringerne fra forrentningskravet. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 15

16 Figur 4.2: Illustration af forskellen sammenlignet med et forsimplet forrentningskrav Forrentningskrav Forsimplet forrentningskrav Fase 1 Lejeindtægter Lejeindtægter (markedsleje) (markedsleje) Øvrige lejeindtægter Øvrige lejeindtægter (markedsleje) Driftsomkostninger Driftsomkostninger Nettodriftsresultat Nettodriftsresultat Fase 2 Forrentningskrav 5,00% Forsimplet forrentningskrav 5,85% Værdi af ejendom før reguleringer Værdi af ejendom Fase 3 Fradrag for tomgang Opsat vedligehold Forrentning af deposita Fradrag for lavere leje Forskellen mellem forrentningskravet på 5,0 % og et forsimplet forrentningskrav på 5,85 % kan henføres til reguleringer af potentialer og risici i fase 3. Ved fastsættelse af diskonteringsrenten skal forrentningskravet være eksklusive potentialer og risici Værdi af ejendom Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

17 5. DCF-modellen DCF-modellen er yderligere defineret og beskrevet i publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen, hvortil vi henviser. Den væsentligste forskel mellem den afkastbaserede model, som vist i figur 4.1, og DCF-modellen er, at reguleringerne i fase 3 efter den afkastbaserede model indgår som en del af ejendommens pengestrømme efter DCF-modellen. Forbindelsen mellem den afkastbaserede model og DCF-modellen er skitseret i nedenstående figur 5.1. Figur 5.1: DCF- modellen Budgetperiode År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår Forrentningskrav (equivalent yield) % 5,00 Inflation % 2,00 Diskonteringsrente (equated Yield) % 7,00 0,93 0,87 0,82 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 Forrentning af deposita % 3,14 Måneders deposita 12,00 Indtægter Lejeindtægter (markedsleje) Øvrige lejeindtægter (markedsleje) (1) Fradrag for lavere leje (nutidsværdi ) (2) Fradrag for tomgang (nutidsværdi ) (3) Forrentning af deposita (nutidsværdi ) Udgifter Driftsomkostninger Investeringer etc. (4) Opsat vedligehold (nutidsværdi ) Frie pengestrømme fra driften Nutidsværdi, årlig Bruttoleje Udgifter Nettolejeindtægt (NOR) Nutidsværdi, budgetperiode Nutidsværdi, terminalår Ejendomsværdi Ejendomsværdi Opsat vedligehold (nutidsværdi ) Bruttokapitalværdi (GCV) Net initial yield 3,44% Running yields 3,44% 3,51% 0,73% 5,78% 5,89% 6,01% 6,13% 6,25% 6,38% 6,51% 6,64% Reversionary yield 5,44% Equivalent yield 5,00% Equated yield 7,00% Exit yield 5,00% Ovenstående DCF-model specificerer et antal forskellige forrentningskrav. Vi henviser til bilag 1 for yderligere definitioner og forklaringer af de brugte forrentningskrav. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 17

18 18 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

19 6. Referencer RICS (2011). RICS Valuation Standards, May 2011, 7th edition, (Red Book). RICS Guidance Note: Discounted cash flow for commercial property investments, RICS practice standards UK. Ejendomsforeningen Danmark (2010). Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1265, bilag 8, af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ejendomsforeningen Danmark (2006). Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen. International Financial Reporting Standards (IFRS), IAS 40 Property Investments Royal Institute of Chartered Surveyors, International Valuation Standards Council, Global Investment Performance Standards, Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 19

20 7. Bilag 1 Internationale definitioner Ejendommens forrentningskrav, som også kaldes capitalisation rate (cap rate), er et mål for kapitalisering af indtægter i relation til værdiansættelse af investeringer, da størstedelen af alle erhvervsejendomme erhverves og ejes med henblik på investering. Forrentningskravet kan således fortolkes som et mål for markedsforventningerne, når indkomstkapitaliseringsmetoderne anvendes. Forrentningskravet er et skøn af den nuværende værdi af de fremtidige fordele ved investeringsejendomme. Fremtidige fordele udgør mere specifikt fremtidige indtægter (leje) og en fremtidig kapitalværdi. Afhængig af den givne investering kan ejendommens forrentningskrav på internationalt niveau inddeles i følgende undergrupper: 7.1 Net initial yield Net initial yield er defineret som den initiale nettodriftsindtægt (NR), som er leje og andre driftsindtægter fratrukket eventuel lejebetaling for lejet grund og efter fradag af udgifter og driftsomkostninger vurderet på transaktions- eller vurderingstidspunktet, angivet som en procentdel af anskaffelsesprisen eller bruttokapitalværdien (GCV). I Nordamerika anvendes typisk begrebet going-in capitalisation rate, mens begrebet i Commonwealth-området er all-risksyield. GCV repræsenterer det beløb, en køber skal betale inklusiv skatter og afgifter i forbindelse med køb af fast ejendom samt andre omkostninger som advokatsalær og mægler (afhængig af praksis i det lokale marked). Det er ofte også praksis at indregne forskellige anlægskapitalomkostninger som direkte omkostninger i GCV, som fx nødvendige arbejder eller reparationer (udover det, der dækkes af de årlige vedligeholdelsesomkostninger). Ved at fratrække købsomkostninger og anlægskapitalomkostninger fra GCV, giver det en nettoværdi, der repræsenterer den pris, som sælgeren modtager. I de fleste tilfælde er det typisk nettoværdien eller nettomarkedsværdien, der rapporteres i overensstemmelse med definitionen af markedsværdien ( den skønnede værdi, som en ejendom vil blive handlet til.. ). Imidlertid reflekterer net initial yield altid GCV eller det krævede afkast af hele kapitalgrundlaget af investeringen. Det afledte forrentningskrav er baseret på forudsætningen om en stabiliseret ejendom, i et stabilt marked, fuldt udlejet med en årlig markedsleje på markedsniveau, og det kan sammenlignes med forrentningskravet udtrykt i fase 2 i den afkastbaserede model i afsnit 4, figur 4.1: Den afkastbaserede model. I dette konkrete eksempel er der ikke fradrag for købsomkostninger, ejendommen er ikke stabiliseret og kræver fase 3 reguleringer for specielle forhold. Indregning af enhver tilretning i år 1 vil resultere i en forskellig initial nettoindtægt eller nettodriftsindtægt, der vil være årsag til, at net initial yield afviger fra forrentningskravet. 20 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

21 NR t+1/gcv, hvor NR t+1 er initial nettodriftsindtægt ved slutningen af periode t, og GCV er bruttokapitalværdi ved starten af perioden t. GCV er defineret i starten af periode t. Ved at bruge de samme oplysninger fra afsnit 4, figur 4.1, og med en omskrivning af reguleringerne i det første års løbende indtægter og udgifter, viser det følgende eksempel forskellen på net initial yield med en stabiliseret ejendom og en ikke stabiliseret ejendom, der kræver fase 3 reguleringer. I dette tilfælde er den aktuelle leje under markedslejen, og der er ekstraordinær tomgang i år 3, svarende til 95,1 % af markedslejen. Det forudsættes, at lejen atter svarer til markedsleje ved udgangen af år 2, og at tomgangsperioden kun optræder i år 3, således at ejendommen er fuld stabiliseret i år 4. Der forudsættes yderligere, at der er en ekstra indtægt i form af renteindtægter på deposita, mens der er investeringskapitalomkostninger for opsat vedligehold. Stabiliseret ejendom Lejeindtægter (markedsleje) Driftsomkostninger Nettodriftsindtægt (før reguleringer) Ejendomsværdi (før reguleringer) Forrentningskrav og net initial yield 5,00% (103,750 / 2,075,000) Ved at bruge fase 3 reguleringerne fra afsnit 4, figur 4.1 for en ikke stabiliseret ejendom, men eksklusiv værdien af opsat vedligehold (investeringskapitalomkostninger) på , bliver GCV 1,975,000. Når værdien af opsat vedligehold fratrækkes fås ejendommens værdi på Indtægt år 1 (tallene er i år 1 priser) Nettodriftsindtægt (før reguleringer) Reguleringer: Fradrag for lavere leje Forrentning af deposita Initial nettodriftsindtægt (NR) Net initial yield = NR/GCV (67,967 / 1,975,000) = 3.44% Ved at sammenligne forrentningskravet ( equivalent yield, se også afsnit 7.4) og the initial yield ses det øjeblikkeligt, at ejendommen ikke er stabiliseret. Da net initial yield er lavere end equvialent yield på 5,00%, ses det, at ejendommens aktuelle leje er lavere end markedsleje, der er tomgang, eller ejendommen er påvirket af andre indtægtstab. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav 21

22 7.2 Running yield Når der er variationer i indtægtsprofilen i årene op til, at man opnår en stabiliseret ejendom med markedsleje, kan man justere på net initial yield for at udregne en running yield. Running yield defineres som nettolejeindtægt (NOR), som er lejeindtægter og andre indtægter fratrukket grundleje, og efter fratrækning af omkostninger og driftsomkostninger vurderet vedrørende en given dato t, udtrykt som en procentdel af anskaffelsesprisen eller bruttokapitalværdien, GCV. NOR/GCV I det følgende eksempel er der udregnet en running yield i år 3, hvor der er tomgang, svarende til 95,1 % af markedslejen. Indtægt år 3 (tallene er i år 3 priser) Lejeindtægt (markedsleje) Tomgang i år (95,1%) Regulering til markedsleje 0 (markedsleje i år 3) Forrentning af deposita 74 Driftsomkostninger Nettolejeindtægt (før reguleringer) (NOR i år 3) Running yield t=3 = NOR/GCV (-14,489 / 1,975,000) = -0.73%. 7.3 Reversionary yield Reversionary yield er defineret som nettomarkedsleje (NMR), som er leje og andre indtægter fratrukket eventuel lejebetaling for lejet grund og efter fradag af udgifter og driftsomkostninger vurderet på transaktions- eller vurderingstidspunktet, angivet som en procentdel af anskaffelsesprisen eller bruttokapitalværdien (GCV). Dette forrentningskrav bruges til at vise forskellen i en ejendom, hvor den aktuelle leje afviger fra markedsleje, og afvigelsen fra net initial yield til reversionary yield afspejler graden af sikkerhed for indtægter i perioden, indtil markedsleje opnås. En stabiliseret ejendom, som er fuldt udlejet til markedsleje, vil have samme reversionary yield som net initial yield. NMR/GCV 22 Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav

Værdiansættelse af investeringsejendomme

Værdiansættelse af investeringsejendomme Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav Udgivet af: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2

Læs mere

De engelske yields. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS. Den 10.

De engelske yields. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS. Den 10. De engelske yields Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS Den 10. april 2013 Internationale definitioner Yields / Capitalisation Rate I Danmark

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 6 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen DCF-modellen Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K www.ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

DTZ Egeskov & Lindquist A/S

DTZ Egeskov & Lindquist A/S DTZ Egeskov & Lindquist A/S Valuation of development land (VIP 12) v/associeret partner, Morten Jensen www.dtz.dk info@dtz.dk Residualværdi-modellen Introduktion Hvad er baggrunden for dette emne? Værdiansættelse

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom

Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom Fredag den 21. november 2014 Jørn Aagaard-Hansen Finanstilsynet Værdiansættelse af fast ejendom i Finanstilsynet Intern serviceafdeling (REAL)

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Dagsværdi af investeringsejendomme

Dagsværdi af investeringsejendomme Cand.merc.aud Speciale Dagsværdi af investeringsejendomme Det bedste udtryk for dagsværdi Forfatter: Jesper Loft Mikkelsen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann BSS Aarhus Universitet Anslag: 43.920 Side 1

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Allan Pedersen 10. april 2013 0 Agenda Præsentation Årsrapporten Formål Grundliggende kvalitetskrav Oplysninger Oplysningskrav Ledelsesberetningen

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering Ejendomsforeningen Danmark, november 2017 Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering 1. Indledning I forbindelse med udvikling og etablering af et nyt system til offentlig vurdering af erhvervsejendomme

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Vangede A/S CVR-nr. 32 78 71 77 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Vibo ApS CVR-nr

Vibo ApS CVR-nr CVR-nr. 60 10 91 17 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.05.15 Ole Anders Petersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen,

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, Market Update v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 15 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger 40+ boligbutikker Solgte

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

K/S Jysk Detail Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport 2015

K/S Jysk Detail Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport 2015 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR-nr. 27 07 23 21 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2016 Morten Bay Brødbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE K/S FABRIKSVEJ, ODENSE Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Brian I. Petersen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S c/o EjendomsSelskabet Norden A/S, Store Strandstræde 20, 1255 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 58 73 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Forstædernes Ejendomsaktieselskab

Forstædernes Ejendomsaktieselskab ÅRSRAPPORT 2016 Forstædernes Ejendomsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. april 2017 Dirigent Nicolai Ø. Pilehave Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 51 51 86 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Komma Huset ApS CVR-nr

Komma Huset ApS CVR-nr CVR-nr. 30 07 30 96 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.04.13 Jan Joensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune)

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune) Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 780 Offentligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere