Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007

2 Uddannelsescentret i Roskilde...2 Indledning Oversigt over bekendtgørelser m.v Skolen Kompetencebegrebet Faglige kompetencer Almene kompetencer Personlige og sociale kompetencer Ernæringsassistentuddannelsens formål Uddannelsesstruktur Fagrække og lektionsfordeling for ungdomsuddannelsen Fagrække og lektionsfordeling for voksenuddannelsen Fravær Merit Supplerende undervisning Forlængelse af uddannelsen Skolevejledning, skolebevis og uddannelsesbevis Indkaldelsesprocedurer Samarbejde med praktiksteder Undervisningen Modulisering af ungdomsuddannelsen Moduler på 1. skoleperiode Moduler på 2. skoleperiode Mål for læreplansfagene Emneindhold i læreplansfagene Valgfri specialefag Skolebedømmelsesplan Bedømmelsesplan for 1. skoleperiode Bedømmelsesplan for 2. skoleperiode Bedømmelsesplan for voksenuddannelsen Modulopgaverne på 1. og 2. skoleperiode...70 Side 3

3 Indledning Denne undervisningsplan er gældende for hovedforløbet på ungdoms og voksenuddannelsen til ernæringsassistent i EUDafdelingen på Uddannelsescentret i Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde. Den for hovedforløbet ansvarlige kontaktperson er inspektør Hanne Christensen, mens de ansvarlige for undervisningsplanens udarbejdelse er overlærer Linda Holm Svendsen og overlærer Søren Laustsen samt faglærer Gitte Svensson. Undervisningsplanen indeholder en beskrivelse af skolens formål og rolle i forhold til det aktuelle hovedfoløb samt en beskrivelse af struktur, fag/emneindhold, undervisningsmetoder og lektionsfordeling. Endvidere fremgår det af skolens bedømmelsesplan, hvordan eleverne bedømmes og evalueres. Den lokale undervisningsplan er udarbejdet i henhold til omstående bekendtgørelser. Side 4

4 Oversigt over bekendtgørelser m.v. NAVN: Bekendtgørelse om uddannelsen til ernæringsassistent Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til ernæringsassistent Vejledning til bekendtgørelse om ernæringsassistentuddannelsen Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne 1 NR: BEK nr 453 af 10/06/2005 BEK nr 943 af 17/07/2007 Vejledning til BEK nr 453 af 10/06/2005 BEK nr 356 af 19/05/2005 LBK nr 183 af 22/03/2004 BEK nr 879 af 06/07/2007 BEK nr 341 af 10/05/2005 BEK nr 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Fagbilag for Fremmedsprog 06/07/2007 Fagbilag for Førstehjælp og brandbekæmpelse 06/07/2007 Fagbilag for Hygiejne 06/07/2007 Fagbilag for Informationsteknologi 06/07/2007 Fagbilag for Miljø 06/07/2007 Fagbilag for Samfundsfag 06/07/2007 Censorvejledning til brug ved svendeprøver Udgivet af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen 14/06/ Historisk. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser er gældende. Side 5

5 Skolen Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb har sit fundament i det omfattende arbejde omkring reformen af erhvervsuddannelserne, Reform 2000 med efterfølgende ændringer og justeringer. I Reform 2000 er der fokus på den enkelte elev under overskrifterne: Eleven i centrum og Ansvar for egen læring. Det er retningsgivende for planlægning og afvikling af undervisning og det samme kan siges om de pædagogiske begreber, der følger overskrifterne som for eksempel læring, læringsstil, læringsrum, intelligenser og kompetencer Kompetencebegrebet Omdrejningspunktet i den pædagogiske praksis på ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er kompetencebegrebet, og i mere specifik forstand forstået som handlekompetencer, hvad der i praksis vil sige, at man er i stand til at handle selvstændigt inden for fagets rammer. Konkret vil det sige, at man kan klare de generelle arbejdsopgaver, der hører til i faget i en almindelig arbejdshverdag både på egen hånd og i samarbejde med andre i de sammenhænge, hvor det er påkrævet. Med det udgangspunkt er der en samlet handlekompetence for en ernæringsassistent, nemlig det som man sammenlagt skal leve op til ved endt uddannelse ifølge bekendtgørelsen for faget og som man får dokumentation på i form af uddannelsesbevis incl. svendeprøvebevis ved afslutning af uddannelsen. Ved struktureringen af skoleperioderne har det været nødvendigt at analysere og opdele kompetencebegrebet for at konstruere helheder af undervisning, der modsvarer de deltagerforudsætninger som eleverne møder med på henholdsvis grundforløb og 1. og 2. skoleperiode samt på voksenuddannelsens 3 moduler. Det betyder, at moduliseringen i form af modulopgaver eller organisering i form af andre undervisningshelheder er planlagt ud fra en konkret vurdering af progression, kontinuitet og problematiseringsgrad på givne tidspunkter af uddannelsen. En kompetence er udtryk for, at man kan handle hensigtsmæssigt i en given situation. En faglig kompetence er udtryk for, at man kan og ved noget inden for rammerne af et fag. Der ligger også i kompetencebegrebet en form for autorisation, der angiver at man kan og har lov til at udføre bestemte arbejdsopgaver. Side 6

6 Faglige kompetencer De faglige kompetencer på ernæringsassistentuddannelsen kan uden problemer oplistes, da bekendtgørelsen for faget naturligvis er ret udførligt og præcist på dette felt. Lærerteamet for uddannelsen er sammen med eleverne enige om, at de faglige kompetencer er som følger: Faglige kompetencer, der særlig trænes: I forhold til en given målgruppe skal eleven kunne følgende: Udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning og anretning af mad Analysere målgruppens behov Planlægge og producere ernæringsrigtig mad Planlægge og producere hygiejnisk forsvarlig mad Producere velsmagende mad Udvælge opskrifter Udarbejde professionelle opskrifter Bestille varer Udarbejde arbejdsplaner for eget og øvrige medarbejderes arbejde under hensyntagen til ergonomiske forhold Udportionere maden efter portionsangivelser Anrette og vurdere maden sensorisk Planlægge og producere måltider til forskellige diættyper Tilpasning af dagskost til forskellige diættyper Næringsberegne og vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet Udføre oprydning og rengøring efter gældende lovgivning Betjene kunder og være serviceminded Fordelen ved at opsplitte kompetencebegrebet i flere lag af kompetencer er, at det synliggør enkeltelementerne eller delkompetencerne, der så som enkeltbrikker kan sættes sammen med andre kompetencer til meningsfulde helheder med handlekompetencer, der kan trænes af eleverne både individuelt og i fællesskab. Side 7

7 Almene kompetencer Det er et krav til erhvervsuddannelserne, at de giver eleverne lyst til og mulighed for fortsat uddannelse. I Folketingets udviklingsprogram for fremtidens uddannelser er de almene og personlige kvalifikationer sat ind i en studieforberedende sammenhæng bag hvilken man øjner devisen om livslang uddannelse. Udviklingsprogrammet opregner følgende almene (og tværfaglige) kvalifikationer: analytiske evner, beherskelse af forskellige arbejdsformer, kommunikative færdigheder samt evne til at overskue, strukturere, tage stilling til og formidle et materiale på en relevant og forståelig måde. Det er naturligvis en meget generel vurdering. Lærerteamet oplister de relevante almene kvalifikationer på uddannelsen som følger: Fortsat udvikling af grundlæggende færdigheder som læse, skrive og regne Udvikling af analytiske evner, bl.a. inden for kemi og miljø Beherskelse af forskellige arbejdsformer Udvikling af kommunikative færdigheder, mundtligt og skriftligt på både modersmål og fremmedsprog Evne til at overskue og strukturere sammenhænge Evne til at tage stilling til og formidle fagligt orienteret materiale på en relevant forståelig måde Udvikling af evne til at lære (reflektorisk studiekompetence) Evne til at forstå og indgå i eksperimenterende arbejdsopgaver Evne til at forstå kulturelle sammenhænge, som f.eks. etnisk madkultur Evne til at forstå at leve sammen med andre kulturer Evne til at gennemskue arbejdsmiljø og generelle miljømæssige sammenhænge i dagligdag og arbejdsdag Evne til at bearbejde større stofmængder og skelne væsentligt fra uvæsentligt Evne til at arbejde systematisk, det vil sige sætte struktur på arbejdet Evne til at forstå samfundsmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger i faglig sammenhæng Evne til computerbaseret informationssøgning og opgaveløsning i bred forstand De faglige og almene kompetencer hører sammen og forudsætter hinanden, når man skal strukturere fornuftige undervisningsmæssige helheder, hvad der er forudsætningen for at leve op til det samlede regelsæt for ernæringsassistentuddannelsen. Side 8

8 Personlige og sociale kompetencer Det ovenfor nævnte udviklingsprogram oplister følgende elementer i dette kompetencelag: selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed og kreativitet samt sociale kompetencer som evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser, samarbejdsevne, åbenhed og omgængelighed. På den ene side nogle begreber, der går på egenskaber ved personligheden og på den anden side nogle udadvendte karaktertræk, der vedrører udadvendte og sociale sammenhænge. Lærerteamet oplister følgende personlige og sociale kompetencer som relevante for faget under skyldig hensyntagen til at mennesker er forskellige og har lov til at være det: Personlige kompetencer: Forandringskompetence som forhandlingsevne og fleksibilitet med bevidsthed om egne og andres grænser Evne til at løse uforudsete problemer Evne til at træffe formålstjenlige valg Selvstændighedskompetence i form af initiativrigdom, kreativitet og ansvarsbevidsthed Kvalitetsvurderingskompetence på baggrund af faglig bevidsthed Evne til at strukturere og planlægge arbejdsdag både i praktik og teori Evne til at udvikle engagement og målrettet læringsparathed i forbindelse med bevidsthed om egen nærmeste udviklingzone Evne til at udvikle overblik på egen læring og efterfølgende evaluering Evne til at overskue verden som en sum af modsatrettede muligheder og begrænsninger Sociale kompetencer: Sociale kompetencer anskuer lærerteamet i to grupper, der for det første vedrører kommunikation: Evne til at lytte til andre Evne til at skabe kontakt Evne til at formidle Evne til at være åben over for andre Evne til at kunne motivere andre og for det andet vedrører samarbejdet mellem elever indbyrdes, og elever og lærere: Evne til at udvise ansvarlighed i gruppearbejde og andre fælles opgaver Evne til at styrke kontakt og fællesskab Evne til at hjælpe og støtte andre under hensyn til egne grænser Evne til at udvise åbenhed for andre synspunkter end ens egne Evne til at samarbejde med kolleger fra andre kulturer Evne til at give plads til andre i samarbejdssituationer Evne til at se ting og forhold fra flere synsvinkler (forandringskompetencer) Udvikling af bevidsthed omkring omstillings og udviklingsparathed Side 9

9 De personlige kompetencer i forening med faglige kompetencer giver den arbejdsmæssige hverdag, hvor vi skal forholde os til os selv samtidig med at vi må forholde os til andre. Den almindelige udvikling på arbejdsmarkedet kræver, at man besidder flere og flere sociale kompetencer, hvis man vil have et godt arbejdsliv. Referencerammen for teamets forståelse og opfattelse af dette kompetencelag har sin grund i erfaring og det psykologiske begreb om det gode arbejde (se Psykologihåndbogen, Gyldendal 1990). Begrebet har haft en stor plads i fagbladet Køkkenliv, og det er den faglige selvforståelse, der ligger til grund for teamets vurdering af personlige kompetencer inden for fagets rammer. Side 10

10 Gældende I dette afsnit beskrives EUD/ERAafdelingens procedurer for afvikling af hovedforløbets 1. og 2. skoleperiode, samt voksenuddannelsens 3 moduler, herunder uddannelsesstruktur, fraværsregler, samt regler for supplerende undervisning, forlængelse af uddannelsen og samarbejdet mellem skole og praktiksted Ernæringsassistentuddannelsens formål Ungdomsuddannelsen til ernæringsassistentbestår af en 1. og 2. skoleperiode af hver 15 ugers varighed, almindeligvis med et praktikophold imellem. Voksenuddannelsen til ernæringsassistenter opbygget af 3 moduler på henholdsvis 8, 10 og 10 uger, også her med praktikophold imellem hvert modul. I Bekendtgørelse om uddannelsen til ernæringsassistent, nr 453 af 10/ fastsættes: Formål: 2: Den uddannede ernæringsassistentskal selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning og anretning af varme og kolde retter til børn, voksne og ældre. Desuden skal den uddannede kunne udføre tilhørende afrydning, opvask og rengøring. Arbejdet skal kunne udføres i alle typer af institutionskøkkener, herunder køkkener tilknyttet kantiner, børneinstitutioner, skoler og lignende Uddannelsesstruktur Alle, der har gennemført grundforløbet ( Fra jord til bord køkken, hotel, levnedsmiddel ), herunder de uddannelsesspecifikke områdefag der gælder for ernæringsassistentuddannelsen, og som ved den afsluttende helhedsvurdering er blevet erklæret egnet til at fortsætte uddannelsen, har adgang til hovedforløbet. For voksenuddannelsen til ernæringsassistent gælder, at for personer med relevante erfaringer fra tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan skolen tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb bestående af perioder med henholdsvis skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsen kan da gennemføres på 1 år. Skolen kan dog dispensere for disse regler i særlige tilfælde. De i bekendtgørelsen nævnte grundfag, områdefag samt bundne specialefag, er blevet beskrevet og omsat til undervisningsfag, således at eleverne gennem både teoretisk og praktisk undervisning, bibringes de fornødne almene, personlige og faglige kompetancer/kvalifikationer til varetagelse af en ernæringsassistents arbejdsfunktioner. Side 11

11 Gældende 2006 På hovedforløbet er helhedsorientering først og fremmest skabt ved at samle fagene i moduler, d.v.s. emnemæssige helheder, hvor fag der er nært beslægtede eller afhængige af hinanden afvikles sideløbende. Endvidere rummer hvert modul en tværfaglig opgave, der strækker sig gennem hele modulet. I forbindelse med den tværfaglige opgave skal eleverne, enkelt eller gruppevis, fremkomme med et produkt af skriftlig, praktisk og mundtlig karakter, der efterfølgende evalueres af lærerne. Der gives en vejledende karakter ved afslutningen af hver modulopgave. I hvert modul indgår flere forskellige undervisningsmetoder/læringsformer, således elevernes forskellige læringsstile tilgodeses bedst muligt. Ekskursioner og foredragsholdere er endvidere meget brugt i undervisningen på hele hovedforløbet. I hvert modul er placeret timer der er benævnt kursus og ugens fri emne. Her kan eleverne vælge emner og/eller læringsformer, som de mener, er relevante og aktuelle for dem. Timerne anvendes også til dels til kontaktlæreraktiviteter. Elevernes medbestemmelse er endvidere sikret ved nogle valgfagsforløb der strækker sig over flere moduler. Her udbyder EUD/ERA nogle fag/emner, der giver eleverne mulighed for at arbejde med specielle interesseområder af faglig og/eller personlig karakter. Endvidere udbydes en række valgfrie specialefag. Disse valgfag er af varierende varighed (se fagrække), og eleverne kan, i samråd med deres praktikværter, selv sammensætte et 3 ugers (ungdomsuddannelsen) eller et 2 ugers (voksenuddannelsen) forløb, som vil være velegnet for dem. De valgfrie specialefag er placeret på 2. skoleperiode for ungdomsuddannelsens vedkommende og på modul 3 for voksenuddannelsens vedkommende. Ved afslutningen af 2. skoleperiode/modul 3 gennemføres en svendeprøve. Svendeprøven består af en skriftlig del (= projektopgaven), samt en praktisk og en mundtlig del. Eleverne har 2 sammenhængende uger til at udarbejde projektopgaven. Endvidere anvendes 8 timer til forberedelse af den praktiske del, der i øvrigt afvikles i den sidste uge eleverne er på skole. Den mundtlige eksamen er placeret dagen efter den praktiske eksamen. På elevernes skema er placeret gennemsnitlig 33 timer pr. uge. På de følgende sider ses fagrække og lektionsfordeling for både ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen. Side 12

12 Gældende Fagrække og lektionsfordeling for ungdomsuddannelsen FAG: UNDERVISNINGSTID MODU L 1 GRUNDFAG: Dansk (F) Engelsk (F) Informationsteknologi (F) Miljø Naturfag (F) Produktudvikling, produktion og service Førstehjælp og brandbekæmpelse Sundhed Samfundsfag Hygiejne Ungdomsudd.: 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 0,5 uge 1 uge 1,5 uge 1 uge (16 uger) Voksenudd.: MODU L MODU L 3 34 (32) (10) 30 (28) SVEND EPRØV E OMRÅDEFAG: Metodik, teknik og produktionsformer for storkøkkener Varekendskab/Levnedsmiddellære Produktionshygiejne Arbejdsplanlægning Produktionsteknik Salg, gæste og kundebetjening Madkultur Ergonomi og arbejdsmiljø Metodik og menusammensætning 5 uger 3 uger 1,5 uge 1,5 uge 4 uger 1,5 uge 0,5 uge 1 uge 1 uge (19 uger) (6) 16 (10) 8 (6) BUNDNE SPECIALEFAG: Ernæringslære Kostlære og vurdering Diætetik 2 uger 2 uger 3 uger (7 uger) (16) 28 (10) 38 (26) VALGFRIE SPECIALEFAG: Kommunikation/psykologi/ pædagogik Produktionsformer og kvalitetsudvikling Internationalisering af mad på institutioner Kosten til den nye generation af ældre Kreativ tallerkenanretning Levnedsmiddelkalkulation Måltider tilpasset kundens behov Økologi i køkkenet Sousvideproduktion 1,5 uge 1,5 uge 2 uger 1 uge 1 uge 0,5 uge 1 uge 1 uge 1 uge (3 uger) I alt VALGFAG: 5 uger (20) 4 50 uger 924 x 45 min. 8 uger uger uger Side 13

13 Gældende Fagrække og lektionsfordeling for voksenuddannelsen FAG: UNDERVISNINGSTID MODU L 1 GRUNDFAG: Dansk (F) Engelsk (F) Informationsteknologi (F) Miljø Naturfag (F) Produktudvikling, produktion og service Førstehjælp og brandbekæmpelse Sundhed Samfundsfag Hygiejne Ungdomsudd.: 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger 0,5 uge 1 uge 1,5 uge 1 uge (16 uger) Voksenudd.: MODU L MODU L 3 34 (32) (10) 30 (28) SVEND EPRØV E OMRÅDEFAG: Metodik, teknik og produktionsformer for storkøkkener Varekendskab/Levnedsmiddellære Produktionshygiejne Arbejdsplanlægning Produktionsteknik Salg, gæste og kundebetjening Madkultur Ergonomi og arbejdsmiljø Metodik og menusammensætning 5 uger 3 uger 1,5 uge 1,5 uge 4 uger 1,5 uge 0,5 uge 1 uge 1 uge (19 uger) (6) 16 (10) 8 (6) BUNDNE SPECIALEFAG: Ernæringslære Kostlære og vurdering Diætetik 2 uger 2 uger 3 uger (7 uger) (16) 28 (10) 38 (26) VALGFRIE SPECIALEFAG: Kommunikation/psykologi/ pædagogik Produktionsformer og kvalitetsudvikling Internationalisering af mad på institutioner Kosten til den nye generation af ældre Kreativ tallerkenanretning Levnedsmiddelkalkulation Måltider tilpasset kundens behov Økologi i køkkenet Sousvideproduktion 1,5 uge 1,5 uge 2 uger 1 uge 1 uge 0,5 uge 1 uge 1 uge 1 uge (3 uger) I alt VALGFAG: 5 uger (20) 4 50 uger 924 x 45 min. 8 uger uger uger Side 14

14 Gældende Fravær Elevernes tilstedeværelse/fravær noteres ved hver lektions begyndelse i en holdprotokol. Hver uge indsamles protokollen af administrationen, der elektronisk registrerer og følger elevernes fravær. Kontaktlærerne følger løbende deres kontaktelevers fravær og orienterer eleverne herom ved de jævnlige kontaktlærersamtaler. Ved 10 % fravær sendes brev til både elev og praktiksted, og der følges op med en samtale med kontaktlærer og/eller inspektør. Såfremt elevens fravær er så højt, at skolen skønner eleven ikke vil kunne gennemføre skoleforløbet, indkaldes til en samtale mellem elev, praktikvært, uddannelsesleder og eventuelt kontaktlærer, hvor elevens fremtidige placering i uddannelsesforløbet klarlægges Merit Merit i undervisningsfag, eventuelt dele af et undervisningsfag, kan gives såfremt eleven kan dokumentere, at han/hun har gennemført/bestået faget på minimum samme niveau, som der undervises i på hovedforløbet. Det er den enkelte faglærer evt. samråd med studievejlederen, der giver merit. Der gives merit i grundfag, når eleven kan dokumentere, at faget er bestået på tilsvarende eller højere niveau. Eleven henter blanket til meritansøgning på elevintra som udfyldes og gives til den lærer, der underviser i faget. Ved samme lejlighed skal læreren se det originaldokument på hvilket der søges merit. Læreren skriver sin indstilling på blanketten og eleven afleverer blanket og fotokopi af eksamensbeviset til den ledende lærer for eksamensområdet, der meddeler eleven merit, hvis det er opnåeligt Supplerende undervisning Til elever der har vanskeligt ved at læse, skrive, regne eller lignende kan der søges SPmidler (Special Pædagogisk støtte). Støtten kan gives i form af en bærbar computer med bøger indlæst på CDrom, eller som supplerende undervisning, hvor eleven sammen med en lærer, i fred og ro, kan koncentrere sig om vanskeligt tilgængeligt stof, få lavet lektier, skrevet opgaver/modulopgaver m.v. Endvidere kan der søges støtte til ekstra lærer, bl.a. i forbindelse med prøver, hvis eleven har dokumenteret behov for en lærer til fx oplæsning af tekst/opgave. Side 15

15 Gældende Forlængelse af uddannelsen Eleven kan få forlænget sin uddannelse/uddannelsesaftale, såfremt eleven ikke består svendeprøven eller ikke har et tilstrækkeligt godt karaktergennemsnit i undervisningsfagene ved uddannelsens afslutning. Endvidere kan eleven få forlænget sin uddannelse, hvis fx fravær p.g.a. sygdom eller lignede er af en størrelse, hvor det skønnes at elevens udbytte af undervisningen er for ringe eller eleven decideret mangler hele eller dele af et fag. I alle tilfælde vil både skole og praktiksted vurdere, om det er realistisk at eleven vil kunne gennemføre uddannelsen til ernæringsassistentved at forlænge uddannelsesaftalen Skolevejledning, skolebevis og uddannelsesbevis Ved hver skoleperiodes afslutning (efter hvert modul for voksenuddannelsens vedkommende) udstedes en skolevejledning med de opnåede karakterer. Skolevejledningen sendes til både elev og praktiksted. Efter 2.skoleperiode/modul 3 udstedes et skolebevis med alle de karakterer der er opnået under hele ernæringsassistentuddannelsen, samt det beregnede gennemsnit. Endvidere udstedes et svendeprøvebevis med karakterer for svendeprøvens 3 dele samt det beregnede gennemsnit. Skole og svendeprøvebevis sendes til elev, praktiksted, praktikstedets uddannelseskordinator samt det faglige udvalg. Det tilstræbes, at både skolevejledning, skolebevis og svendeprøvebevis er afsendt inden for 4 uger fra skoleforløbets afslutning. Praktikstedet udsteder en praktikerklæring som sendes til det faglige udvalg, og når det faglige udvalg har denne erklæring samt skole og svendeprøvebevis i hænde, udstedes det endelige uddannelsesbevis Indkaldelsesprocedurer Eleverne indkaldes til hver skoleperiode/modul med 12 måneders varsel. Indkaldebrevet indeholder, udover de gængse praktiske oplysninger, en bogliste samt en orientering om eventuelle specielle arrangementer på det kommende skoleophold, fx hvis der er planlagt studietur, praktikværtdag, pårørendeaften m.v. Eleverne kan således forberede sig bedre til det kommende skoleforløb. Side 16

16 Gældende Samarbejde med praktiksteder Skolen har et godt samarbejde med branchen i almindelighed og praktikstederne i særdeleshed gennem bl.a. det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg. Endvidere har skolen gode relationer til storkøkkener på hele Sjælland bl.a. gennem ekskursioner/besøg i disse køkkener, gennem foredragsholdere der repræsentere forskellige institutions/storkøkkener og ved diverse udviklingsprojekter på uddannelsesområdet. Uddannelses i Roskilde har et nyhedbrev: Ernæringsassistenten, som udgives ca. 24 gange årligt. Heri orienterer skolen bl.a. om uddannelsen generelt, specielle arrangementer hvor ernæringsassistentelever har medvirket samt eventuelle nye tiltag på uddannelsesforløbet. Nyhedsbrevet sendes til køkkener/praktiksteder i hele området. I forbindelse med praktikværtdagen, der afholdes hvert halve år, samles elever, lærere/kontaktlærere og praktikværter til et arrangement, hvor der både er tid til samtale, udveksling af synspunkter, samt til at få ny viden/nye ideer om faget og undervisningen på skolen. Også i forbindelse med elevernes valg af valgfrie specialefag er der samarbejde mellem skole og praktiksted. Skolen indbyder til et arrangement, hvor de valgfrie specialefag og valgprocedure gennemgås, hvorefter elever og praktikværter sammen kan diskutere relevante valg for den enkelte elev. Afslutningsvis skal nævnes, at der også er en god dialog mellem skole og praktiksted i forbindelse med elevers fravær. Side 17

17 Gældende Undervisningen I det følgende beskrives hvordan læreplansfag fra Bekendtgørelse om uddannelse til ernæringsassistent, nr 453 af 10/06/2005 er omsat til moduler på hovedforløbets 1. og 2. skoleperiode på ungdomsuddannelsen, hvilket også vil sige en beskrivelse af genereringen af læreplansfag til undervisningsfag. Voksenuddannelsen til ernæringsassistenter er ikke beskrevet her, da de 3 obligatoriske moduler på henholdsvis 8, 10 og 10 uger, svarer til den måde som EUD/ERA har valgt at modulisere undervisningen på. Med hensyn til fagrække og lektionsfordeling henvises til afsnit Endvidere beskrives emneindhold for hvert af de læreplansfag der er omtalt i ovennævnte bekendtgørelse. For hvert fag er også noteret mål fra bekendtgørelsen, der endvidere er omsat til mål/handlekompetance for eleven, det vil sige, at målene fra bekendtgørelsen er forsøgt formuleret, så eleven kan forstå og forholde sig til dem. Grundfagene er ikke omtalt i dette afsnit, dog undtaget Miljø og Produktudvikling, produktion og service. Med hensyn til mål, emneindhold og niveau for de øvrige grundfag henvises til ovennævnte bekendtgørelse samt de enkelte grundfags fagbilag. Med hensyn til fagrække og lektionsfordeling for ungdomsuddannelsen henvises til afsnit Side 18

18 Gældende Modulisering af ungdomsuddannelsen På de følgende sider er der skematisk vist, hvordan EUD/ERA har valgt at modulisere undervisningen på henholdsvis 1. og 2. skoleperiode på ungdomsuddannelsen. Efterfølgende kan samtlige modulopgaver på 1. og 2. skoleperiode ses. I modulopgaverne kan eleven, udover selve opgavens indhold, læse om mål, kompetencer og arbejdsform. Side 19

19 Gældende Moduler på 1. skoleperiode Skemaoversigt KOMPETENCEMODUL Fag Antal lektioner Emne Praktik Bemærkninger Introduktion 12 lek. Introduktion Samarbejde Kompetencer 4 lek. Prod.hyg 2 lek.prod.udv. 4 lek Ern.lære 2 lek IT Info.teknologi 2 x 4 lek. EDB Ernæring 6 lek. Intr. + repetition NNA Energi Prod.udv. P/S Miljø Prod.hygiejne Modulopgave 6 lek. 10 lek. 12 lek. 16 lek. Ernæringsass. Kompetenceområde 2 lek. planlægning 2 lek planlægning 4 lek. Forberedelse Køkken 4 lek. Afvikling Køkken 4 lek. Fremlæggelse 2 lek. IT 2 lek. Produktudvikling 8 lek. Metodik 2 lek. Ernæring 2 lek. Arbejdsplanlægning Planlægning placeres to + fr. i uge 1 4 lek. Afvikling i køkken skal efterfølges af 4 lek. Fremlæggelse 16 lek. Valgfag er anvendt Evaluering 2 lek. 2 lek. Valgfag er anvendt Ialt 66 lek. Side 20

20 Gældende 2006 MODUL 1: MADPLANLÆGGERMODULET Fag Antal Emne Praktik Bemærkninger lektioner Introduktion 4 lek. Intro til modul + opgave 4 lek. kostlære Kostlære 14 lek. Målgrupper Kostvaner m.v. Placeres tidligt i modulet Modulopgave 26 lek. Arbejdsplanlægger 2 lek. Vejl./planlægning 2 lek Vejl./planlægning 4 lek. Vejl./planlægning 2 lek. Vejl./planlægning 2 lek. Vejl./planlægning 7 lek. Afvikling Køkken + cafe 7 lek. Afvikling Køkken + cafe 4 lek. Kostlære 4 lek. Arb.planl. 4 lek. Prod.udv. P/S 14 lek. Metodik 10 t vejl/planl placeres i uge t. vejl. Placeres umiddelbart før afvikling Afviklingen placeres ikke en fredag. Prod.hygiejne 14 lek. Diætetik 24 lek. Vegetarformer, fremm.kulturer, adipositas.m.v. Arb.planlægning 6 lek Prod.udv. P/S 4 lek Proff.opskrifter Køkken Kursus 2 lek. Valg af valgfag m.v. 2 lek. Kontaktlæreakt. Er anvendt Valgfag 2 x 4 lek. Elevbestemt Evt. praktik 8 lek. Valgfag er anvendt Valgfag: 3 x 4 lek. Kostberegning: 1. gang teori 12 lek. Valgfag er anvendt Kostberegning Manuelt og på EDB ellers EDB Valgfagspakke/ekskursion 16 lek. 16 lek. Valgfag er anvendt Ialt 132 lek. Side 21

21 Gældende 2006 MODUL 2: DIÆTKØKKENET Fag Antal Emne Praktik Bemærkninger lektioner Evaluering 4 lek. Evaluering af modul 1 4 lek. Valgfag er anvendt Introduktion 2 lek. Intro til modul + opgave 2 lek. diætetik er anvendt Diætetik 18 lek. Blød/mod.kost Hjertekarsygdom. Diabetes Allergi & intolerans Ernæringslære 16 lek Protein, fedt, kulhydrat m.v. Modulopgave 18 lek. Diætkøkkenet 4 lek. Planlægning 2 lek Planlægning 2 lek. Teori + 4 lek. køkken 4 lek. Planlægning 8 lek. Afvkling Køkken Timerne placeres tidligt i modulet Timerne placeres tidligt i modulet 4 lek. Ernæring 4 lek. Arbejdsplanl. 10 lek. Diætetik Produktionshygiejne 8 lek 4 lek. Praktik Køkken 2 lek. Foredrag 2 lek. Arbejdsplanl. 2 lek Placeres tidligt i modulet Kostlære 12 lek Fødevarelære 12 lek. Ekskursion + praktik 8 lek. Grønttorvet + Fremstilling af mad 4 lek. Køkken kl lek. Fødevarelære 4 lek. Valgfag med sæsonvarer Ekskursion 6 lek. Holbæk sygehus 6 lek. valgfag Miljø 10 lek. Kursus 2 x 2 lek. Midtvejssamtaler 4 t. kontaktlærerakt. Valgfag 3 x 4 lek. Elevbestemt Evt. praktik Ialt 132 lek. Side 22

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring.

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK Ernæringsassistent Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. Sund hverdagsmad til mange Ernæringsassistentuddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål...... 3 Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde..

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 2. skoleperiode hos Sansestormerne januar 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16

Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16 Vejledning til grundfaget Miljø fagbilag 16 Gældende fra 1. juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Skole: Aalborg tekniske skole. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb

Skole: Aalborg tekniske skole. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb Skole:. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb UVM-fag: (mål jf. Elevplan) Grundfag: Sundhed Naturfag (kemi-delen) Områdefag: Grundtilberedning 1 Varekendskab Salg, gæste- og kundebetjening Formål: At

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle.

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. SMØRREBRØDSJOMFRU FAKTAARK Smørrebrødsjomfru Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. En uddannelse

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen

Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse På Erhvervsskolen Nordsjælland finder du et stort udbud af kurser om fx ernæring, hygiejne, fødevaretilberedning og rengøring. Vi gennemfører kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere