Engangsartikler i bioplast i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engangsartikler i bioplast i Danmark"

Transkript

1 Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt Miljøvurdering FORCE Technology

2 Forord Denne rapport er udarbejdet i af FORCE Technology som en del af innovationsnetværket PlastNet. Netværket består af en række virksomheder med interesse for plast, som sammen med en række vidensinstitutioner gennem en 4- årig periode skal øge kendskabet til plast og forbedre konkurrenceevnen for plastbranchen. Plast Center Danmark er administrator for netværket og har sammen med Aalborg Universitet i Esbjerg og Danmarks Tekniske Universitet bidraget til dette projekt med viden om plastens tekniske egenskaber. Afsnit 4.1 indeholder resultater fra undersøgelser udført af Plast Center Danmark. Bilag A indeholder selve undersøgelsen og er skrevet af Plast Center Danmark. Afsnit 4.2 indeholder resultater fra undersøgelser udført af Aalborg Universitet i Esbjerg og Danmarks Tekniske Universitet. Bilag B og C indeholder de undersøgelser, der ligger bag resultaterne, og er skrevet af Aalborg Universitet i Esbjerg. 1

3 Sammenfatning Bioplast opfattes af mange intuitivt som et miljøvenligt alternativ til konventionel plast, og specielt derfor oplever plastindustrien en stigende efterspørgsel på produkter af bioplast. FORCE Technology har i samarbejde med Aalborg Universitet i Esbjerg, Danmarks Tekniske Universitet og Plast Center Danmark undersøgt mulighederne for produktion og levering af engangsartikler til detailhandel og forbrugere i Danmark som en del af innovationsnetværket PlastNet. Denne rapport gennemgår således forskellige typer af bioplast, deres tekniske egenskaber, udbredelsen på det danske marked i relation til engangsartikler, relevant lovgivning samt en vurdering af de miljømæssige fordele og ulemper ved anvendelse af bioplast som alternativ til konventionel plast fra råolie. Bioplastens egenskaber Der findes grundlæggende tre typer af bioplast: stivelsespolymerer, polymerer fremstillet ved kemisk syntese (f.eks. PLA, polylactic acid) og polymerer fremstillet ved biologiske processer (fx PHA, polyhydroxyalkanoat). De har alle tilfælles, at de produceres ud fra fornybare råvarer, såsom majs. I nogle tilfælde blandes disse biobaserede polymerer for at opnå bestemte egenskaber og i visse applikationer blandes de med polymerer af fossil oprindelse (konventionel plast). PLA har nogle gode materialeegenskaber, som gør den velegnet til substitution af konventionelle plasttyper såsom PET, og PLA er bl.a. derfor den mest udbredte bioplasttype. Migrationstests udført i dette projekt viser, at PLA og PET begge har migrationsniveauer under grænseværdien. PET har den højeste migration til vand, mens PLA har den højeste værdi til olie. PLA er dog for nuværende ikke varmebestandig over 40 C, hvilket viser sig ved de gennemførte tests af varmebestandighed, hvor PLA blev deformeret ved påfyldning af 60 C varmt vand. PLA er således ikke egnet til eksempelvis varme drikke. PLA er et relativt sprødt materiale, men er til gengæld mere UV-bestandigt end PET. Vandoptaget er omtrent ens for de to materialer. Markedsforhold Producenterne arbejder på at forbedre egenskaberne, og det gælder generelt for bioplast, at materialerne er under konstant udvikling. Det er af væsentlig betydning for det stigende marked for bioplast, men også efterspørgslen efter mere miljøvenlige produkter, lovgivning og stigende oliepriser har bidraget positivt til udbredelsen af bioplast. På verdensplan produceres formodentlig mere end tons bioplast årligt, men det udgør kun ca. 0,1% af den globale 2

4 plastproduktion. Produktionen af bioplast er begrænset til relativt få producenter, hvoraf NatureWorks LLC med en kapacitet på tons/år er blandt de største. I Danmark er anvendelsen af bioplast stadig begrænset, og de engangsartikler, der sælges på det danske marked, er i høj grad importeret. Færch Plast producerer dog en mængde engangsartikler lavet af PLA fra NatureWorks. Eksempler på markedsførte engangsartikler i bioplast (evt. kombineret med konventionel plast) er: Drikkekrus, madbeholdere, bestik og bæreposer fra Plant2Plast, Greenway Denmark, Abricon, Field Advice m.fl. Bionedbrydelige poser til køkkenaffald og hundeefterladenskaber fra Zenzo Group Ligkisteornamenter i bionedbrydelig plast fra Rubek Emballage Produkter i bioplast anvendes således primært til mademballage, f.eks. i storkøkkener eller ved større events. Dog er prisen for bioplast stadig flere gange højere end for konventionel plast, og det nævner mange af aktørerne inden for salg af bioplastartikler som en væsentlig barriere for udbredelsen af bioplast. Lovgivning og afgifter På miljøområdet er bioplast langt hen ad vejen omfattet af den samme lovgivning, som er gældende for konventionel plast. Det betyder, at bioplast er omfattet af: EU-direktivet om emballage og emballageaffald, der stiller krav om anvendelse af mindst mulig emballage, fremstilling og anvendelse med henblik på genanvendelse samt minimering af emissionen af skadelige stoffer ved forbrænding eller deponering. Desuden stilles krav til bionedbrydelig emballage. EU s kemikalieregulering, REACH, som stiller krav til kemikalieproducenterne om at indberette kemiske stoffer og derigennem også til emballageproducenterne, som skal melde tilbage i leverandørkæden, hvad de forventer, at materialerne bliver anvendt. EU s slamdirektiv (i Danmark omsat til Slambekendtgørelsen), der udstikker regler for spredning af kompost på dansk jord. Det kan være svært at få tilladelse til at kompostere bioplast, da producenten skal oplyse, hvilke kemiske stoffer det indeholder, og disse oplysninger er som regel svært tilgængelige. Dertil kommer en række krav til emballage eller andre plastartikler, der anvendes til fødevarer, heriblandt krav om eksempelvis hygiejne under produktion og tilsætning af additiver. 3

5 På afgiftsområdet er bioplast omfattet af de samme emballageafgifter som konventionel plast, dog med den undtagelse, at bæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale baseret på stivelsespolymerer siden efteråret 2009 har været omfattet af den væsentligt lavere afgiftssats, der er gældende for papirsposer. Bortskaffelse Et af de oftest nævnte salgsparametre for bioplast er, at det er bionedbrydeligt og komposterbart. Det er dog langt fra alle typer bioplast, der lever op til kravene i de internationale standarder for bionedbrydelighed og komposterbarhed, EN13432 og ASTM D6400, og i øvrigt kan konventionel plast i visse tilfælde også opfylde standarderne. Ser man på det danske marked ender langt størstedelen af plastaffaldet i affaldsforbrændingsanlæg, hvor energiindholdet i affaldet effektivt udnyttes til produktion af el og varme. Enkelte kommuner indsamler organisk affald til kompostering, hvor affaldet nedbrydes til kompost, vand og kuldioxid, eller til bioforgasning, hvor affaldet nedbrydes til energiholdig biogas og slam, som anvendes til gødning. I andre lande er deponering mere udbredt, men her vil nedbrydningen af bioplast kun ske langsomt. Det er også en mulighed at genanvende plastaffald ved kemisk eller mekanisk bearbejdning, men det kræver relativt store fraktioner af de enkelte plastmaterialer, og derfor er genanvendelse af bioplastartikler, der ender hos forbrugeren, ikke muligt på nuværende tidspunkt, mens genanvendelse af produktionsspild er mere relevant. Miljøperformance En sammenligning af de miljømæssige aspekter ved bioplast og konventionel plast foretages i denne undersøgelse som en livscyklusvurdering (LCA), hvor miljøpåvirkningerne fra vugge til grav opgøres efter en standardiseret metode. Trods standardiseringen kommer LCA er af bioplast og konventionel plast ofte frem til forskellige resultater, fordi anvendelsen af plasten, den geografiske afgrænsning og andre faktorer kan være afgørende for resultatet. To casestudier af hhv. en kødbakke og en legetøjsæske i PLA illustrerer netop denne pointe, idet kødbakken i PLA viser sig som et bedre alternativ miljømæssigt set, end hvis bakken var produceret i konventionel plast (PET), hvorimod der ikke kan drages entydige konklusioner om legetøjsemballagen. Det samme gør sig gældende i LCA er udført af andre parter, men det står dog klart, at selve produktionen af plast og bortskaffelsen har størst betydning for den miljømæssige profil. 4

6 Et andet vigtigt aspekt i sammenligning af bioplast og konventionel plast er valget mellem at bruge fossile ressource og naturressourcer. Da bioplast er lavet af afgrøder, såsom majs, og der i øvrigt er stigende efterspørgsel på afgrøder til fødevarer og biobrændsel, vil produktion af bioplast sandsynligvis føre dels til øgede fødevarepriser, dels til øget arealanvendelse. Førstnævnte er et socialt problem, og flere rapporter fra internationale organisationer slår fast, at fødevarepriserne til en vis grad er påvirket af brugen af biomasse til energiproduktion, men at stigende fødevarepriser også er et resultat af en række andre faktorer. Øget arealanvendelse kan have konsekvenser for biodiversiteten og kan også føre til øget global opvarmning pga. skovrydning, men videnskaben er endnu ikke i stand til at kvantificere denne type af miljøeffekter uden en meget stor usikkerhed. Selvom disse konsekvenser af bioplast-produktionen ikke kan opgøres, bør de dog indgå i den samlede vurdering af bioplast. Desuden ligger et væsentligt forbedringspotentiale i udnyttelsen af sekundære råvarer, f.eks. restprodukter fra produktion af majs, også kaldet anden generations bioplast, som dog endnu kun er på forsøgsstadiet. 5

7 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING DEFINITIONER BIOPLAST HVAD ER DET? Stivelsespolymerer PLA (Polylactid) PHA er TESTS AF PRODUKTER I BIOPLAST Migrationstest af PLA- og PET-bakker Tests af legetøjsemballage i PLA og PET Ikke-videnskabelig kvalitetstest af tre produkter MARKED Det globale marked Det danske marked Pris LOVGIVNING OG AFGIFTER Miljørelateret lovgivning Fødevarerelateret lovgivning Emballageafgifter AFFALDSHÅNDTERING Kompostering og bioforgasning Genanvendelse Forbrænding Deponering MILJØVURDERINGER Resultater fra tidligere miljøvurderinger Casestudie Casestudie Casestudie Opsamling på LCA-resultater og casestudier Potentiale for miljøforbedringer AREALANVENDELSE OG FØDEVAREMANGEL Arealanvendelse Fødevarer kontra biobaserede produkter DISKUSSION OG KONKLUSION REFERENCER BILAG A BILAG B BILAG C BILAG D Migrationstest af PLA og PET Rapport - Test af legetøjsemballage Review of polylactic acid (PLA) Livscyklusvurdering af plastbakke i PET og PLA 6

8 1 Indledning Engangsartikler i plast er traditionelt fremstillet af konventionelle plastmaterialer baseret på hovedsageligt mineralsk råolie og naturgas. Engangsartiklerne i plast er ofte emballage til fødevarer eller andre forbrugerprodukter, men kan også være plastposer og andre artikler, som kun bruges én gang, før de bortskaffes igen. Markedet for plastmaterialer og plastprodukter baseret på fornybare råvarer (bioplast) har været stigende i en årrække, og i dag findes der en række engangsartikler i bioplast på markedet i Danmark. Denne vækst skyldes en række faktorer, f.eks. 1) efterspørgsel efter mere miljømæssigt bæredygtige produkter 2) den teknologiske udvikling 3) øgede restriktioner for brug af ikke-nedbrydelige plastprodukter (især plastposer) 4) de stigende priser på mineralsk råolie og naturgas [1, 2]. Mange forbrugere har den opfattelse, at bioplast er mere miljøvenlig at producere, anvende og bortskaffe end den konventionelle plast baseret på mineralsk råolie og naturgas. Det gælder også andre aktører i samfundet, f.eks. myndigheder, producenter og forhandlere. Der er flere årsager til, at man generelt anser bioplast som mere miljøvenlig end konventionel plast. Nogle af de vigtigste årsager er: bioplast er fremstillet af fornybare råvarer bioplast er biologisk nedbrydelig og komposterbar der anvendes få eller ingen kemiske additiver (dette er en antagelse, se afsnit 9.4 om toksicitet) ved affaldsforbrænding af bioplast udvikles biogen CO 2 i stedet for fossil CO 2, som det er tilfældet ved affaldsforbrænding af konventionel plast. Dvs., at den råvare (feedstock, f.eks. majs) der anvendes til bioplast frigiver naturens egen CO 2 ved forbrænding og indgår derved i et naturligt CO 2 kredsløb i atmosfæren. Råvaren til mineralsk råolie eller naturgas hentes derimod op af undergrunden, hvorved der sker en yderligere tilførsel (additiv tilførsel) af CO 2 til naturen, når materialer af den mineralske råolie eller naturgas forbrændes med udledning til atmosfæren som følge. 7

9 Der kan også være ulemper forbundet med produktion, anvendelse og bortskaffelse af bioplast. F.eks. kan man forestille sig anvendelsen af landbrugsafgrøder til non-food produktion, hvor det ville være mere hensigtsmæssigt at bruge landbrugets produkter til fødevarer. Det er også sandsynligt, at der vil ske en øget henkastning af bioplastaffaldet, idet mange producenter og leverandører reklamerer med, at produkterne er bionedbrydelige, og derfor forsvinder af sig selv i naturen. Formålet med dette projekt har været at undersøge mulighederne for produktion og levering af engangsartikler i bioplast til detailhandel og forbrugere i Danmark. Projektet omfatter undersøgelser og vurdering af marked, lovgivning, afgifter, kvalitet, tekniske egenskaber og mulige bortskaffelses-metoder. Som et af de væsentligste elementer i denne undersøgelse er bioplastprodukternes miljøperformance blevet vurderet. Dette element er i fokus, da det synes at være den primære årsag til anvendelsen af bioplastprodukter i Danmark. Til sidst diskuteres kort nogle enkelte etiske aspekter, der ofte nævnes i debatten omkring produkter baseret på fornybare råvarer (både bioplast og biobrændstoffer) f.eks. arealanvendelse. 8

10 2 Definitioner Additiver: Tilsætningsstoffer som anvendes i små mængder i materialer eller produkter til at opnå en bestemt funktion eller kvalitet. Biobaserede polymerer: Biobaserede polymerer er enten helt eller delvist baserede på fornybare råmaterialer. Bioplast: Defineres i denne rapport som plast produceret af polymerer fremstillet fra biomasse. Det kan f.eks. være halm, sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede og træ. Eksempler på polymerer er: PHA (Polyhydroxyalkanoat), herunder: o PHB (Polyhydroxybutyrat) o PHBV(Polyhydroxybutyratvalerate) PLA (Polylaktid) Stivelsesbaserede polymerer Bionedbrydelig: At et produkt eller et materiale er bionedbrydeligt betyder, at produktet eller materialet kan nedbrydes af naturligt forekommende mikroorganismer indenfor en relativt kort tidsperiode. Bionedbrydelighed defineres og testes i forhold til det miljø, som et materiale skal nedbrydes i, og der er mange standardiserede testmetoder (OECD guidelines) for måling af bionedbrydelighed. Nedbrydningshastigheden og effektiviteten afhænger af ilt, fugt, temperatur, enzymer, mikroorganismer og andre faktorer. Bionedbrydelige plastprodukter er ikke nødvendigvis bioplast, da bionedbrydelige plastprodukter godt kan være baseret på mineralsk råolie. Men f.eks. er PLA bionedbrydelig, mens PET plast (Polyethylentereftalat) er ikke-bionedbrydelig. Emballage: Alle produkter af hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage [66]. 9

11 Energiudnyttelse: Anvendelse af brændbart affald (f.eks. emballage eller andre engangsartikler) til energifremstilling direkte ved forbrænding sammen med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varme [66]. Engangsartikler: Produkter, der anvendes én eller et begrænset antal gange, idet produktet ikke er lavet til at kunne bruges flere gange. Feedstock: Den råvare, der anvendes i materiale til et produkt, uanset om den er af fornybar eller ikke-fornybar oprindelse. Fornybare råvarer: Med fornybare råvarer menes i denne rapport biologiske materialer, som kontinuerligt reproduceres i naturen. Genbrug: Enhver bortskaffelsesform, hvor emballage, som er udformet med henblik på i sin levetid at kunne genbruges mindst et bestemt antal gange, genpåfyldes eller genbruges til samme formål, som den er udformet til, med eller uden støtte af hjælpeprodukter, som findes på markedet, og som muliggør genpåfyldning af emballagen [66]. Genanvendelse: Enhver af de bortskaffelsesformer, der er anført i bilag II B til direktiv 75/442/EØF [3]. Bilag II B lister følgende: Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler Genvinding eller videreudnyttelse af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse) Genvinding eller videreudnyttelse af metaller eller metalforbindelser Genvinding eller videreudnyttelse af andre uorganiske stoffer Regenerering af syrer eller baser Videreudnyttelse af produkter, der tjener til opfangning af forurenende stoffer Videreudnyttelse af produkter fra katalysatorer Regenerering eller anden genbrug af olie Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi Anvendelse af affald hidrørende fra en af ovenstående operationer Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af ovenstående operationer Oplagring af affald forud for en af ovenstående operationer 10

12 Genvinding: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller til andre formål, herunder også organisk genvinding men ikke energiudnyttelse [66]. Komposterbar: At et produkt eller et materiale er komposterbart betyder, at produktet eller materialet nedbrydes ved biologiske processer under aerobe (iltrige) forhold til enkeltstoffer, som for eksempel kuldioxid, vand og uorganiske stoffer uden synlige eller ikke-synlige kontamineringer og indholdsstoffer med negativ effekt på nedbrydningen [4, 5]. I henhold til den europæiske standard EN13432 er et komposterbart produkt komposterbart, hvis det nedbrydes indenfor 90 dage i et defineret miljø. Konventionel plast: Plast produceret på basis af mineralsk råolie og naturgas. Konventionel plast kan også kaldes fossil plast. Eksempler på konventionelle plastpolymerer er: PE (Polyethylen) PET (Polyethylentereftalat) PP (Polypropylen) PS (Polystyren) PA6 (Polyamid (Nylon6)) LCA: LCA er en forkortelse for Life Cycle Assessement, som på dansk bedst oversættes til livscyklusvurdering. LCA er et redskab til at miljøvurdere et produkt i hele dets livsforløb, fra vugge til grav. LCA er standardiseret gennem ISO og ISO Nedbrydelig: At et produkt eller et materiale er nedbrydeligt betyder, at produktet eller materialet nedbrydes, men ikke nødvendigvis af mikroorganismer, som hvis det var bionedbrydeligt (se definition ovenfor) [4, 5]. Der kan f.eks. være tale om UV-nedbrydning, hvilket betyder, at materialet nedbrydes i kontakt med lys. Organisk genvinding: Kontrolleret aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) ved hjælp af mikroorganismer, hvorved der produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan [66]. 11

13 3 Bioplast hvad er det? Bioplast er plastmaterialer, der er baseret på biopolymerer. Biopolymerer er udvundet fra biologiske materialer, såsom stivelse, sukker, cellulose og protein. Disse kan udvindes fra forskellige fornybare ressourcer, som f.eks. hvede, majs, sukkerrør, sukkerroer, kartoffelskræller, organisk husholdningsaffald og afløbsslam. Der findes et stort antal biopolymerer, men det er kun et fåtal, der bliver produceret i større omfang. Figur 3-1 viser udviklingsstadierne for forskellige biopolymerer omkring år Bioplast kan være bionedbrydelig og/eller komposterbar, men dette afhænger af bioplastens fysisk/kemiske forhold, samt de biologiske forhold, der er gældende i det miljø, hvor nedbrydningen finder sted. Bionedbrydelig bioplast skal ikke forveksles med bionedbrydelig, konventionel plast baseret på mineralsk råolie og naturgas. Et eksempel på et bionedbrydeligt plastprodukt, baseret på mineralsk råolie, er Ecoflex fra BASF [6]. Bionedbrydelig bioplast skal heller ikke forveksles med plast, der nedbrydes ved kontakt med UV-stråling eller ilt. Ej heller skal det forveksles med oxonedbrydelig plast, som nedbrydes til mindre molekyler ved udsættelse for almindeligt vind og vejr, men som primært er baseret på mineralsk råolie. Der findes desuden flere blandingsprodukter, hvor bioplast kombineres med konventionel plast for at opnå bedre egenskaber. Sammenhængen mellem bioplast og konventionel plast samt bionedbrydelighed og komposterbarhed er illustreret i Figur 3-2. For videre beskrivelse af bioplast og forskellige nedbrydningsformer henvises til kapitel 2 Definitioner. Biopolymerer kan produceres af biologiske systemer, f.eks. mikroorganismer, planter og dyr. De kan også være kemisk modificerede fra biologiske udgangsmaterialer. Biopolymerer kan inddeles i tre hovedkategorier baseret på deres oprindelse og produktionsmetode: Polymerer, som udvindes direkte fra biomasse. Det er f.eks. stivelsespolymerer, og det kan også være celluloseprodukter eller produkter baseret på protein [5, 7, 8]. 12

14 Polymerer fremstillet gennem klassisk kemisk syntese ved brug af biobaserede monomerer. Monomererne kan være produceret gennem fermentering eller kemisk syntese. Et eksempel er PLA (polylaktid), som er polymeriseret fra mælkesyre-monomerer [5, 7, 8]. Polymerer produceret af mikroorganismer eller genmodificerede afgrøder ved biologiske processer. Denne kategori består hovedsagelig af PHA er (Polyhydroxyalkanoater) [5, 7, 8]. Det er især nogle bestemte polymerer, der er af interesse for engangsartikler i Danmark: Stivelsespolymerer, polylaktider (PLA), og polyhydroxyalkanoater (PHA) [1]. Fremstilling, anvendelse og kvalitet af disse tre polymergrupper er beskrevet i afsnittene 3.1 til 3.3 nedenfor. Teksten er til stor del baseret på information fra [7, 8], hvori mere dybdegående beskrivelser af de forskellige polymergrupper kan findes. Beskrivelsen af de forskellige polymerer er næsten ens i de to dokumenter, dog er [8] et mere opdateret dokument. Mange engangsprodukter i bioplast bliver i dag brugt til fødevareindustrien. En af udfordringerne ved at bruge biobaseret emballage i fødevareindustrien er at matche emballagens holdbarhed med produktets hyldetid [5]. F.eks. er nogle typer af bioplast hydrofile (vandopløselige) og andre typer er ikke særlig stabile og varmebestandige, og går derfor nemt i stykker under visse forhold. Mange biopolymerer har en udmærket UV-bestandighed og en flot overfladeglans men ofte en beskeden kemikaliebestandighed [9]. Da de forskellige typer bioplast har forskellige anvendelsesmuligheder og kvaliteter, bruges de ofte sammen i flerlagede produkter, så produktet opnår den ønskede funktion. Engangsartikler til fødevarer skal opfylde lovgivningen vedrørende materialer og genstande i kontakt med fødevarer samt den generelle fødevarelovgivning, se afsnit 6.2. Denne lovgivning omfatter, at materialer og genstande i kontakt med fødevarer ikke må afgive stoffer, der kan misfarve, give afsmag eller være til sundhedsfare for mennesker [10]. Materialer i bioplast er forholdsvis nye materialer, hvori der kan forekomme andre typer af additiver (f.eks. blødgørere, farvestoffer, osv.) end i de konventionelle plastmaterialer. 13

15 I tilfælde af, at der ikke findes specifikke grænseværdier for stoffer, der indgår i bioplastmaterialet, er det producentens/forarbejderens/grossistens/importørens ansvar at fremskaffe videnskabeligt baseret dokumentation for, at stofferne overholder lovgivningen [10]. Mange bioplastprodukter markedsføres som komposterbare, og dermed skal også de additiver, der anvendes, være komposterbare, se nærmere beskrivelse af disse krav i afsnit Figur 3-1. Udviklingsstadie for de typer af biobaserede materialer, som har størst vækst [8]. 14

16 Bioplast Konventionel plast Bionedbrydelig Komposterbar Figur 3-2. Mulige kombinationer af bioplast og konventionel plast i relation til bionedbrydelighed og kombosterbarhed. Bioplast omtalt i denne rapport henviser til cirklen til venstre og kan således være bionedbrydelig, komposterbar, begge dele eller ingen af delene afhængig af den enkelt bioplasttype. 3.1 Stivelsespolymerer Stivelsespolymerer har længe været brugt til andre formål end til produktion af plast, f.eks. indenfor papirindustrien og i medicinalindustrien. Derfor produceres stivelsespolymerer i relativt store mængder, og denne gruppe polymerer er af økonomisk stor betydning for disse andre anvendelsesområder [8]. På plastområdet er stivelsespolymerer blevet brugt til bl.a. emballage i de sidste to årtier. Stivelsespolymerer er en af de vigtigste polymerer indenfor bioplast [7, 8], og den europæiske produktionskapacitet var i 2007 omkring ton [8]. Stivelsespolymerer fremstilles ved at stivelse udvindes fra plantematerialer, enten direkte fra plantematerialet gennem en våd proces, hvor plantedelene males (wet miling), eller gennem oprensning af stivelsesrigt slam fra fødevareproduktion [7, 8]. Stivelsesrige afgrøder som majs, hvede, kassava, kartofler og ris bliver ofte anvendt ved fremstilling af stivelsespolymerer [7]. Stivelsespolymerer kan omdannes til termoplast, ved at stivelsen ekstruderes under særlige trykforhold, temperaturforhold osv. 15

17 Eksempler på plastmaterialer produceret af stivelsespolymerer er: 1) Mater-Bi fra Novamont S.p.A. i Italien 2) Solanyl BP fra Rodenburg Biopolymers B.V. i Holland 3) Biowertstoffe fra Loick AG i Tyskland [11, 12, 13]. Mater-Bi findes både som stivelse-cellulose acetat og som stivelse-plc, dvs. både som en ren bioplast og som en blanding af biopolymerer og konventionelle polymerer [8]. Information omkring typer af stivelsespolymerer fra forskellige større producenter kan ses i Tabel 3-1. Novamont fra Italien var i 2005 den førende producent af stivelsesbaserede biopolymerer på verdensplan [14]. Novamont Rodenburg Biotec Limagrain BIOP Tabel 3-1. Information om stivelsespolymerer fra større producenter [8] Type af Copolymenavbaseret komposterbar Handels- Bio- Bionedbrydelig/ Producent stivelsespolymerer Produktionskapacitet 2007 (ton/år) Blanding PCL, PVOH Mater-Bi Delvist Ja Delvis fermenteret - Solanyl Helt Ja Termoplast - Bioplast Helt Ja TPS Blanding n/a Bioplast Delvist Ja Blanding PBS, PLA Biolice Delvist Ja Blanding PBS/A, PBSL, BioPar Delvist Ja PBAT Blanding TPU BioPar TPU Delvist Nej Blanding og stivelsesacetat PHA/B BioParen Helt Ja PaperFoam Komposit Cellulose PaperFoam Helt Ja n/a Livan Blanding n/a Livan Delvist Ja Plantic Blanding n/a Plantic Delvist Ja Cereplast Blanding PLA, Cereplast PBS Comostable Delvist Ja Hybrid Blanding PP Cereplast Delvist Nej n/a Biograde Blanding Biograde n/a Biohybrid Delvist Ja n/a Blanding Biograde PE Hybrid Delvist Nej n/a n/a: informationen ikke relevant eller ikke tilgængelig 16

18 3.1.1 Materialeegenskaber Nogle af stivelsespolymerernes egenskaber såsom høj skrøbelighed og vandopløselighed gør dem uegnede til visse anvendelser. De er bl.a. ikke så gode at anvende til emballering af væsker. Derfor blandes stivelsespolymererne ofte med andre polymerer for at opnå bedre egenskaber. Stivelsespolymererne kan enten bruges som tilsætning eller blandes med andre polymerer, enten konventionelle eller biobaserede [15, 8]. Kun i de tilfælde, hvor stivelsespolymererne blandes med andre biobaserede polymerer (hvor alle råvarer (feedstock) er baseret på biologiske materialer), vil det samlede plastprodukt kunne klassificeres som bioplast. Barriereegenskaberne i forhold til ilt og kuldioxid er moderate til gode i bioplasten baseret på stivelsespolymerer [7, 8]. Stivelsespolymerer har til gengæld en lav modstandskraft mod opløsningsmiddel og olie [7, 8]. Stivelsespolymerer er, modsat f.eks. PLA, egnede til at emballere og understøtte varme ting (f.eks. varme fødevarer i supermarkedet eller middagsmaden på spisebordet), idet de har en høj varmebestandighed [16]. Termoplastfilm baseret på stivelsepolymerer har en rimelig gennemsigtighed, og er derfor ofte velegnede til emballering af fødevarer [7, 8]. Stivelsespolymerernes mekaniske egenskaber er generelt dårligere end konventionelle polymerers. Stivelsespolymerer er forholdsvis nemme at bearbejde, men de er til gengæld også sårbare overfor nedbrydning [7, 8] Anvendelsesområder Stivelsespolymerer kan anvendes til produkter såsom: Urtepotter Engangsemballage til fødevarer Engangsservice, f.eks. bægre, bakker, bestik CD-omslag Golf tees Folier Poser og sække Landbrugsformål Løsfyldningsmateriale [17, 7, 8]. 75 % af stivelsespolymerer anvendes til emballageformål [7]. 17

19 3.2 PLA (Polylactid) Forsøg på at udvikle PLA til en plasthandelsvare begyndte i slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne, hvor der foregik store forsknings- og udviklingsprojekter. I 2001 startede Cargill Dow LLC byggeriet af det første storskala produktionsanlæg [7, 8]. PLA fremstilles gennem flere procestrin: Stivelse udskilles fra majs gennem en våd proces, hvor majsen males (wet milling). Stivelsen hydrolyseres til dekstrose gennem brug af enzymer. Mælkesyre produceres gennem fermentering af dekstrosen. Mælkesyren omdannes til lactid. Lactiden polymeriseres til PLA [18]. Sammen med NatureWorks LCC er der også andre producenter af PLA, og enkelte udvalgte producenter beskrives kort i den følgende tekst: NatureWorks LLC (http://www.natureworksllc.com) er den største producent af PLA. Denne PLA markedsføres under navnet Ingeo, og det sker i dag over hele verden [8,19]. NatureWorks LLC er en uafhængig virksomhed, som ejes 100 % af Gargill (www.gargill.com). Virksomheden startede sit udviklingsprogram i 1997 med at finde nye innovative plasttyper baseret på fornybare råvarer udvundet af plantedele. I 2002 færdiggjorde NatureWorks LCC byggeriet af en fabrik i Blair, Nebraska, USA, til produktionen af polymerer. I 2003 supplerede NatureWorks LCC samme sted denne fabrik med verdens største produktionssted for fremstilling af mælkesyre til brug som råvare i produktionen af polylactid (PLA) polymerer. I dag har det samlede produktionssted en kapacitet på tons polymerer. I dag arbejder ca. 120 personer i virksomheden med Ingeo -produkterne. Futerro (http://www.futerro.com) er et 50/50 joint venture i Belgien mellem virksomhederne Galactic (www.lactic.com) og Total Petrochemicals (www.totalpetrochemicals.com) dannet i Formålet med dette joint venture er at udvikle viden og teknologier til produktionen af PLA af fornybare, vegetabilske råvarer (feedstock). 18

20 Målet er at kunne producere mindst 1500 tons PLA om året ved hjælp af forureningsfri, innovativ og konkurrencedygtig teknologi. Galactic skal levere mælkesyren til fremstillingen af PLA, og Total Petrochemicals skal fremstille de færdige polymerer, som i sidste ende primært skal anvendes til fødevareemballage. Futerro indviede i april 2010 et PLA produktionsanlæg i pilotskala i Escanaffles i Belgien [20], og selve produktionen var planlagt til at kunne igangsættes i større skala i Synbra (www.synbra.com) producerer også PLA, men kun til brug i deres eget produkt BioFoam [21]. Synbra ligger i Holland, men har også produktionslokaliteter i Frankrig, Danmark, Portugal og England Materialeegenskaber PLA s fysiske og mekaniske egenskaber gør, at det er en god kandidat til at erstatte konventionelle plastmaterialer indenfor mange anvendelsesområder [8]. Hårdhed, stivhed, elasticitet og slagstyrke er på niveau med de samme kvaliteter som for PET [8]. PLA film har desuden egenskaber, der gør, at det kan sammenlignes med cellofanfilm [8]. PLA er forholdsvis gennemsigtig og har en høj glans samt lav uklarhed. Dog er de optiske egenskaber følsomme overfor additiver og fabrikationseffekter [8]. PLA har i øvrigt høje barriereegenskaber i forhold til lugt og smag, og PLA har også høj modstandsdygtighed mod fedt og olie og en høj UV-resistans [7, 8]. PLA er egnet til emballage for tørre varer og for varer med kort hyldetid [8]. PLA er ikke egnet til emballering af drikkevarer med brus eller andre drikkevarer på grund af sine dårlige barriereegenskaber overfor O 2, CO 2 og vanddamp [7, 8]. Hvis man sammenligner PLA med stivelsespolymerer, har PLA en bedre fugtbarriere men en ringere gasbarriere [7, 8]. Til gengæld er PLA mindre stabilt, når det bliver udsat for varme, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at anvende PLA til produkter eller emballage, som udsættes for over 40 C [22, 8, 23]. Der forskes dog i at udvikle PLA med bedre varmebestandighed og stabilitet [22], og det kan føre til, at materialets anvendelsesområde i fremtiden kan udvides til at også dække f.eks. bægre til varme drikkevarer [14, 8, 24]. 19

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager

Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastemballagers genanvendelighed Design kriterier for emballager Plastic ZERO - LIFE10 ENV/DK/098 - with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union Genanvendelse sparer ressourcer

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA?

Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Hvilken emballage skal jeg vælge til KTA? Koncept Kunde - Køkken Hele vejen rundt stilles der forskellige krav til emballagen og det kan ikke undgås, at der skal gås på kompromis med noget undervejs. Kunden

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Spildevandsslam Vegetabilske restprodukter Animalske restprodukter Mineralske restprodukter Biprodukter til foder Vi gør det nemt for dig HedeDanmarks målsætning

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Biobrændsel fremtiden. eller dømt til at fejle?

Biobrændsel fremtiden. eller dømt til at fejle? Biobrændsel fremtiden eller dømt til at fejle? Den almene dansker ville som udgangspunkt have svært ved at definere, hvad begrebet biobrændsel helt præcis dækker over. Dette afsøger denne artikel, der

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg

Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2002 Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg Nils H. Nilsson, Kathe Tønning og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere