Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003"

Transkript

1 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version

2

3 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

4 Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version Pharmakon, december 2003 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

5 Indledning Evidensrapport over effekten af apotekets aktiviteter i forbindelse med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er udarbejdet som en del af Danmarks Apotekerforenings Dokumentationsdatabase i apotekspraksis. Formålet med databasen er at sikre, at apotekssektoren til stadighed har adgang til opdateret viden om effekten af apotekspraksis. Første version af evidensrapporten blev udarbejdet i juli Denne rapport er opdateret og medtager evidensen af undersøgelser, publiceret i 2002 og første halvår af Evidensrapporten indeholder fagligt bearbejdede beskrivelser af undersøgelser over effekten af apotekspraksis (datablade) samt en beskrivelse af den samlede dokumentation på området. Der er udarbejdet 7 evidensrapporter inden for følgende områder: 1. Distribution og receptekspedition 2. Patientinformation om receptmedicin 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg) 4. Egenomsorg 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Evidensrapporterne omhandler undersøgelser i apotekspraksis, som indeholder en effektevaluering af en intervention. Undersøgelsernes effekt er inddelt i følgende endelige og intermediære resultatmål: økonomiske effekter; effekter på helbred og trivsel (inklusiv kliniske effektmål); effekt på tilfredshed; effekt på viden, holdning og adfærd i forhold til lægemidler, sygdom og sundhed; effekt på lægemiddelrelaterede problemer; effekt på lægemiddelforbrug og effekt på procesmål. Evidensrapporterne omfatter undersøgelser, der er publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter eller i relevante danske tidsskrifter fra 1990 og fremefter. Endvidere medtages danske og nordiske rapporter over undersøgelser i apotekspraksis. Evidensrapporterne er i 2003 geografisk udvidet til også at omfatte ikke-europæiske undersøgelser. Databasens primære brugere er Danmarks Apotekerforening, apotekerne og Pharmakon a/s. Den er udviklet og vedligeholdes af Pharmakon a/s. De enkelte datablade kan findes i den søgbare, elektroniske version af databasen på og via Danmarks Apotekerforenings hjemmeside. Faglige redaktører: Lone Betina Damsø, Marianne Møller, Tove Oldam, Birthe Søndergaard. Evidensrapport Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1, december 2003 Pharmakon

6 6

7 Indholdsfortegnelse Afgrænsning...8 Rapportens indhold...10 Metode- og datakvalitet...13 Konklusion på design...13 Kontrollerede undersøgelser...13 Undersøgelser uden kontrolgruppe...14 Konklusion af de enkelte aktiviteter...14 Evidens på de enkelte resultatmål...15 Effekt på helbred og trivsel...16 Økonomisk analyse...17 Effekt på tilfredshed...18 Effekt på viden, holdning og adfærd...19 Effekt på lægemiddelrelaterede problemer...20 Effekt på lægemiddelforbrug...20 Effekt på procesmål...21 Perspektivering...22 Oversigt over datablade...23 Bilag 1.1 Søgestrategi Bilag 1.2 Søgestrategi Bilag 2. Kvalitetskategorier

8 Afgrænsning Apotekets rolle i fremme af sundhed og forebyggelse af sygdom er steget i takt med, at samfundet er blevet mere optaget af forebyggelse generelt. I dag er mange apoteker opmærksomme på kundernes behov for sundhedsydelser og ønsker at dække efterspørgslen på individuel information om sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme som hjerte-karsygdom, knogleskørhed, sukkersyge, overvægt og lungesygdom. I 1948 definerede WHO sundhed som en tilstand af fuldstændigt legemligt, psykisk og socialt velbefindende, og ikke blot fravær af sygdom. Definitionen gælder stadig i dag, hvor WHO samtidig har beskrevet sundhedsfremme som den proces, der gør folk i stand til at øge kontrollen med og bedre deres sundhedstilstand (WHO, Ottawa Charter for Health Promotion, 1986, AKS terminologi). Det er den samme definition af sundhedsfremme, som denne Evidensrapport 5 benytter. Via den sundhedsfremmende proces, kan den enkelte samle en slags reservekapacitet, så han eller hun bliver i stand til at klare sin dagligdag, men som også gør ham eller hende mindre modtagelig for sygdomsrisici og mere velegnet til at mestre eller håndtere sygdomme eller symptomer. Der skelnes mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelse: Primær forebyggelse: Indsats over for raske personer Sekundær forebyggelse: Indsats for at finde symptomer og sygdomme i tidlige stadier Tertiær forebyggelse: Indsats for at forhindre tilbagefald af sygdom og forhindre kroniske tilstande. Apotekets aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse omfatter hver af disse tre kategorier. Til den primære forebyggelse hører sundhedsoplysende aktiviteter vedrørende overordnet sundhedsoplysning som undervisning, kampagner, foredrag, skriftlig information/artikler, undervisning i skoler/foreninger (prævention, misbrug, lægemiddelbrug), rådgivning af risikogrupper, vaccinationsoplysning samt individuel rådgivning. Den sekundære forebyggelse rummer screeningsydelser som blodtryksmåling, graviditetstest, kolesterolmåling, blodsukkermåling, fedtmåling, kuliltemåling samt måling af peakflow. Den tertiære forebyggelse går et skridt videre og indeholder aktiviteter som farmaceutisk omsorg i skranken, farmaceutsamtaler, hjemmebesøg til risikopatienter, interaktionskontrol, medicinprofil, dosisdispensering samt programmer til kvalitetssikring af lægemiddelbehandlinger for særlige risikogrupper som fx patientuddannelse. Tertiær forebyggelse kunne anvendes som betegnelse for en meget stor gruppe apoteksydelser, som retter sig mod at informere om lægemidler samt at opfange og forebygge kvalitetsproblemer i lægemiddelbehandlingen. Da disse er kerneområdet i apoteksydelser, behandles de i selvstændige evidensrapporter. Undersøgelser, som ikke svarer til den her anvendte definition af sundhedsfremme, men hvor forfatterne alligevel definerer ydelsen eller søgeordene som health promotion, kan derfor være blevet fravalgt til denne rapport. Det drejer sig blandt andet om undersøgelser af effekten af Farmaceutisk omsorg, Patientinformation eller Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Disse publikationer vil derfor være at finde i henholdsvis Evidensrapport nr. 2, 3 eller 6. 8

9 Undersøgelser, der beskriver apotekets indsats vedrørende vaccination af patienter, er i denne udgave fravalgt i søgningen, idet danske apoteker ikke har tilladelse til at udføre vaccinationer. Kvaliteten af de undersøgelser, der fremkom ved en litteratursøgning på de nævnte aktiviteter, vurderes i rapporten ud fra følgende 4 kvalitetskategorier: A. Metaanalyser og randomiserede, kontrollerede undersøgelser med stort patientantal B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering C. Undersøgelser uden sammenligning med kontrolgruppe (fx før-efter undersøgelser) D. Deskriptive undersøgelser, observationsundersøgelser og kvalitative undersøgelser. 9

10 Rapportens indhold Litteratursøgning Undersøgelserne i den tidligere evidensrapport 1.1 er udvalgt på baggrund af en søgning foretaget i International Pharmaceutical Abstract (IPA) og Medline for perioden Søgestrategien findes som bilag 1.1. I 2003 er to nye elektroniske søgninger gennemført samlet for alle evidensrapporterne. Første søgning er gennemført april 2003 og anden søgning oktober Der er gennemført en samlet litteratursøgning i International Pharmaceutical Abstract (IPA) og Medline for perioden Søgestrategien er omlagt til kun at omfatte en generel søgning samlet for evidensrapporterne 1-6. Søgestrategien er vedlagt som bilag 1.2. Desuden er det spanske tidsskrift Pharmaceutical Care håndsøgt for perioden til og med oktober Opdatering Opdateringen af evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse version 2.1 til og med oktober 2003 resulterede i 3 nye datablade. Der er tale om 2 før-efter undersøgelser omhandlende implementering af et patientuddannelsesprogram om antikoagulationsbehandling og en undersøgelse om apotekets kostvejledning til overvægtige. Den tredje undersøgelse er en beskrivende undersøgelse omhandlende screening af patienter med forhøjet blodtryk og risiko for hjerteproblemer. Søgestrategien findes i bilag 1.2. Oversigt over referencer på artikler, der er vurderet, men ikke fundet egnet til at blive omtalt i evidensrapporterne kan findes på den elektroniske version af dokumentationsdatabasen. Geografisk spredning Der blev lagt vægt på at finde danske undersøgelser på området, hvorfor der i 2002 blev gennemført en manuel søgning som supplement til søgning i elektroniske databaser. Alle de heraf fundne 6 danske artikler (5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10) har dog været bragt i danske fagtidsskrifter som Ugeskrift for Læger, Farmaci og Farmakonomen. De resterende 20 undersøgelser, der viste effekt på et eller flere resultatmål af apotekets sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, omhandler 11 europæiske samt 9 amerikanske undersøgelser. De europæiske fordeler sig på 3 fra Skotland, 2 fra Irland, 3 fra England, 2 fra Sverige og 1 fra Spanien. Undersøgelsesdesign Evidensen for effekten af apotekets rådgivning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i de 26 undersøgelser bygger på 3 randomiserede kontrollerede undersøgelser (kategori A), 3 kontrollerede undersøgelser uden randomisering (kategori B), 15 før-efter undersøgelser uden kontrolgruppe (kategori C), samt 5 beskrivende eller observerende undersøgelser (kategori D). Langt størstedelen af publikationerne tilhører altså kategori C og bygger dermed på undersøgelser, hvor der ikke har været en sammenlignelig kontrolgruppe. Dette er et udtryk for en begrænset evidens på effekten af apotekets rådgivning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Der er dog to omkostnings-effektivitets-analyser (CEA) blandt undersøgelserne (5.19, 5.23), henholdsvis i kategori A (5.23) og en i kategori B (5.19). Aktiviteter Aktiviteterne fordeler sig inden for den givne definition af primær, sekundær og tertiær sygdomsforebyggelse. 10

11 Primær sygdomsforebyggelse Apotekets rolle primært som rådgiver, støtte og opfølgning ved rygeafvænning er evalueret i 7 undersøgelser. Rådgivning om vægtreduktion er beskrevet i tre danske og en spansk undersøgelse. Den sidste undersøgelse omhandler undervisning af folkeskoleelever om medicin. Sekundær sygdomsforebyggelse Apotekets rolle ved screening og identifikation af risikogrupper er evalueret i 10 undersøgelser. Resultaterne af effekten af apotekets screening for risikofaktorer samt rådgivning om sundhedsfremme er bedst beskrevet på områder som rygeafvænning, kolesterolmåling, blodtryk og til dels vægtreduktion. Tertiær sygdomsforebyggelse Der er fundet 1 undersøgelse, som omhandler tertiær forebyggelse (5.26). Formålet var at undersøge, hvordan apoteket kunne implementere og gennemføre en patientuddannelse i forbindelse med antikoagulationsbehandling. 11

12 Hovedkonklusion Der er effekt på helbred og trivsel efter apotekets rådgivning om rygestop, vægttab og kolesterol Der er evidens for, at apoteket via rådgivning, undervisning og støtte i forbindelse med rygeafvænning og vægttab kunne påvirke rygere til at stoppe, samt overvægtige til at tabe sig Omkostningseffektivitetsanalyser (CEA) af apotekets rådgivning i forbindelse med rygeafvænning viser, at disse er sammenlignelige med eller bedre end andre rygeafvænningsprogrammer Der er evidens for, at tilfredsheden med screeninger, sundhedsrådgivning og rygeafvænningskursus er meget høj Der er evidens for, at apotekskunders viden om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse stiger, både vedrørende kolesterol, osteoporose og i forbindelse med generelle sundhedsråd Der er vist holdningsændring hos kunderne, idet de opfatter apotekets aktiviteter positivt, angiver, at de vil benytte dem igen, ønsker mere undervisning fra apoteket og har fået signifikant mere tillid til, at selvundersøgelse af brystet kan forebygge brystkræft Der er evidens for, at apoteket kan initiere adfærdsændringer hos personer efter screening for risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom, risiko for osteoporose eller brystkræft Det er vist, at apotekets interventioner i forbindelse med sekundære forebyggelsesaktiviteter kan føre til øget eller ændret lægemiddelforbrug Der er ikke evidens for, at apoteket kan intervenere i forhold til patienternes lægemiddelrelaterede problemer. 12

13 Metode- og datakvalitet Evidensrapporten omhandler 24 undersøgelser, beskrevet i 26 datablade. Undersøgelsernes forsøgsdesign, den gennemførte aktivitet og landet, hvor undersøgelsen er gennemført, fremgår af tabellen. I rapporten findes 2 undersøgelser, som er beskrevet i flere datablade. Dette gælder for databladene 5.18/5.19 og 5.22/5.23. Datablade med ID-numre højere end 5.23 er fra opdatering Kategori Undersøgelse Aktivitet/Intervention Land (Datablad) 5.18 Rygestop (se us. 5.19) Irland A. Randomiserede, kontrollerede undersøgelser 5.22/5.23 (CEA) Rygestop Skotland B. Kontrollerede undersøgelser uden randomisering, evt. med anvendelse af historisk kontrolgruppe C. Undersøgelser uden kontrolgruppe og før-efterundersøgelser D. Beskrivende undersøgelser, observationsundersøgelser og kvalitative undersøgelser 5.1 Screening. Kolesterol Skotland 5.2 Vægttab Danmark 5.19 (CEA) Rygestop (se us. 5.18) Irland 5.4 Screening. Kolesterol USA 5.5 Screening. Kolesterol USA 5.6 Vægttab Danmark 5.8 Undervisning af Danmark folkeskoleelever om medicin 5.9 Screening. Osteoporose, USA hælscanning 5.10 Rygestop Danmark 5.11 Patientuddannelse om USA screening for brystkræft 5.12 Screening. Kolesterol USA 5.13 Screening. Blodtryk England 5.14 Rygestop Sverige 5.15 Rygestop USA 5.20/5.21 Sundhedsfremme i skranken England 5.24 Vægttab Spanien 5.26 Patientuddannelse om USA antikoagulationsbehandling. 5.3 Sundhedstjek på apoteket Danmark 5.7 Vægttab Danmark 5.16 Screening. Kolesterol USA 5.17 Hud-kampagne Sverige 5.25 Screening. Risikofaktorer, USA blodtryk Konklusion på design Kontrollerede undersøgelser I alt er der identificeret 5 kontrollerede undersøgelser, beskrevet i 6 datablade. 4 datablade beskriver rygestopprogrammer, 1 undersøgelse omhandler vægttab, og den sidste undersøgelse handler om screening af patienter med forhøjet kolesterol. 13

14 2 kontrollerede undersøgelser fra henholdsvis Irland og Skotland har undersøgt omkostningseffektiviteten (CEA) for apotekets rådgivning i forbindelse med rygeafvænning (5.19 og 5.23). 2 randomiserede, kontrollerede undersøgelser vedrører struktureret rådgivning om rygestop på apotek (5.18, 5.22). Den ene er en randomiseret undersøgelse med 484 rygere i Irland (5.18), mens den anden er en før-efter enkeltblindet randomiseret undersøgelse med 492 skotske rygere (5.22). I de kontrollerede undersøgelser er der fundet effekt på helbred og trivsel efter apotekets rådgivning om rygestop (5.18, 5.22), vægttab (5.2) og kolesterol (5.1). Apoteket kunne via rådgivning, undervisning og støtte i forbindelse med rygeafvænning og vægttab påvirke rygere til at stoppe, samt overvægtige til at tabe sig. Derudover er der effekt på økonomi i 2 undersøgelser (5.18, 5.23). Omkostningseffektivitetsanalyser (CEA) af apotekets rådgivning i forbindelse med rygeafvænning viste, at disse var sammenlignelige med eller bedre end andre omkostningseffekter på samme område. Ifølge undersøgelse 5.1 ændrer personer adfærd efter apotekets screening for risikofaktorer for udvikling af hjerte-karsygdom. Samtidig var tilfredsheden med screeningen stor: 98% mente, at de havde haft fordel af/var blevet beroliget ved screeningen. Undersøgelser uden kontrolgruppe Der er fundet 14 før-efter undersøgelser, der er beskrevet i 15 datablade. 5 undersøgelser omhandler screening, 3 omhandler rygestop, 2 omhandler vægttab, og 3 undersøgelser omhandler undervisning. Endvidere er der fundet 5 deskriptive undersøgelser med forskelligt indhold. På effektmålet adfærd viser undersøgelserne, at apoteket kan initiere ændringer hos kunder, der har risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, så disse går til læge eller ændrer deres kost, motionseller rygevaner. 2 undersøgelser har vist, at apoteket kan initiere adfærdsændringer hos kvindelige kunder, der har risiko for at udvikle osteoporose eller brystkræft. Ændring i holdning er målt ved, at apotekets aktiviteter opfattes positivt: deltagerne angiver, at de vil benytte dem igen og ønsker mere undervisning fra apoteket. Samtidig er der målt en holdningsændring hos kvinder, der fik rådgivning om brystkræft: de fik signifikant mere tillid til, at selvundersøgelse af brystet kan forebygge brystkræft. Tilfredshed er målt i otte undersøgelser. Tilfredsheden er gennemgående meget høj både med en given generel sundhedsinformation på kort og længere sigt, indholdet i et rygeafvænningskursus samt farmaceuten som leder af gruppebaseret undervisning. Apotekskunders viden om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er generelt steget, både vedrørende kolesterol, osteoporose og i forbindelse med generelle sundhedsråd. En dansk publikation viser øget viden hos skoleelever efter undervisning. Procesmål i de 26 undersøgelser viser samtidig, at apoteket kan screene kundesegmenter for blodtryk, blodsukker, kolesterol, BMI og peakflow og herved identificere risikogrupper samt eventuelt henvise til øvrige sundhedsprofessioner, for eksempel lægen. Konklusion af de enkelte aktiviteter Primær forebyggelse, Sundhedsoplysning Der er evidens for, at apoteket kan bidrage til rygestop og vægttab i forbindelse med sygdomsforebyggende aktiviteter på apoteket. Rygestop Apotekets rolle som rådgiver, støtte og opfølgning ved rygeafvænning er evalueret i 7 undersøgelser (5.10, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.22, 5.23). Alle undersøgelse viser, at apotekets interventioner bidrager til rygestop. De kontrollerede undersøgelser viser, at flere i interventionsgruppen holder op med at ryge end i kontrolgruppen. 14

15 Vægttab Rådgivning om vægtreduktion er beskrevet i 3 danske (5.2, 5.6, og 5.7) og 1 spansk undersøgelse (5.24). Bedst evidens er der på en kontrolleret undersøgelse med et års opfølgning (5.2). Den spanske undersøgelse har målt på effekten af apotekets ugentlige rådgivning over en periode på ca. 10 måneder. 3 ud af 4 undersøgelser viser, at deltagerne taber sig i løbet af interventionsperioden. Sekundær forebyggelse, Screening Der er evidens for, at apoteket har en væsentlig rolle i forbindelse med screening for forhøjet blodtryk og kolesterol. Kunderne ændrer i en del tilfælde adfærd efter screening, for eksempel ved at gå til læge eller ved at ændre kost- eller rygevaner. Apotekets rolle ved screening og identifikation af risikogrupper er skildret i 10 undersøgelser (5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.25). Resultaterne af effekten af apotekets screening for risikofaktorer samt rådgivning om sundhedsfremme er beskrevet på områderne kolesterolmåling og blodtryksmåling. Apotekets screening for og rådgivning om forhøjet kolesterol er beskrevet i 5 undersøgelser (5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.12 og I den skotske undersøgelse (5.1) blev der i et sundhedsprogram screenet raske frivillige på en arbejdsplads. Der blev målt blodtryk, kolesterol, BMI, foretaget diverse urinundersøgelser, og personerne blev adspurgt om risikofaktorer og tilstedeværende sygdomme og familiær risiko herfor, rådgivet om livsstilsændringer, henvist til læge og fulgt op ved en 2. screening, såfremt deltagerne havde et BMI > 25 kg/m 2 og forhøjet kolesterol. I den danske undersøgelse (5.3) blev kunderne tilbudt et sundhedstjek i skranken, der omfattede måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker og peakflow efter ønske. Apotekets screening for og rådgivning om blodtryk er beskrevet i undersøgelserne 5.13 og I engelske undersøgelse (5.13) blev tjek af blodtryk tilbudt til apotekskunder mellem år, og i den amerikanske undersøgelse (5.25) blev kunderne tilbudt blodtryksmåling og risikoprofil og en snak om compliance, hvis de var i hypertensionsbehandling. Tertiær forebyggelse, Monitorering af lægemiddelbehandling Som den eneste i rapporten omhandler den amerikanske undersøgelse 5.26 tertiær forebyggelse. Formålet var at undersøge, hvordan apoteket kunne implementere og gennemføre en patientuddannelse og et INR-monitoreringsprogram i forbindelse med antikoagulationsbehandling. Der er evidens for, at et monitoreringsprogram på apotek er muligt, og at farmaceuterne kunne vurdere resultaterne og give doseringsanbefalinger og rådgivning. Evidens på de enkelte resultatmål Resultaterne fra de 26 undersøgelser anført på datablad fordeler sig på effekter inden for områderne økonomi, helbred og trivsel, tilfredshed, holdning, viden og adfærd, effekt på lægemiddelrelaterede problemer, lægemiddelforbrug samt procesmål. Resultatmål Design Datablad Antal datablade Effekt på helbred A: Randomiserede, , og trivsel kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser 5.1, 5.2, C: Undersøgelser uden kontrolgruppe 5.6, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.24, Økonomisk analyse D: Beskrivende undersøgelser 5.7, A: Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser

16 Effekt på tilfredshed Effekt på viden, holdning og adfærd Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Effekt på lægemiddelforbrug Effekt på procesmål C: Undersøgelser uden 5.5, 5.9, 5.10, 5.14, 5 kontrolgruppe 5.26 D: Beskrivende undersøgelser 5.3, 5.7, A: Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser C: Undersøgelser uden kontrolgruppe 5.5, 5.8, 5.10, 5.14, 5.15, 5.20, D: Beskrivende undersøgelser A: Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser C: Undersøgelser uden 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 8 kontrolgruppe 5.11, 5.12, 5.20, 5.21 D: Beskrivende undersøgelser A: Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser C: Undersøgelser uden kontrolgruppe D: Beskrivende undersøgelser A: Randomiserede, kontrollerede undersøgelser B: Kontrollerede undersøgelser C: Undersøgelser uden kontrolgruppe , 5.5, D: Beskrivende undersøgelser 5.17, Datablad Procesmål 5.13 (C) Henvisninger til lægen 5.16 (D) Identifikation af højrisikopersoner 5.24 (C) Antal gennemførte farmaceutiske interventioner 5.25 (D) Antal henvisninger til lægen 5.26 (C) Lægernes acceptrate Tabel over fordelingen af undersøgelser på resultatmål. Evidenskategorien angivet i parentes. I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af de opnåede effekter på tværs af de gennemførte undersøgelser og evalueringer. Desuden bringes i forlængelse af resultaterne en kort, vurdering af evidensen. Effekt på helbred og trivsel Der er evidens for, at apotekets indsats over for rygere kan medføre rygestop på kort og langt sigt. Rygestop er i alle undersøgelserne størst lige efter forløbets afslutning. Gruppebaseret undervisning om rygeafvænning giver en langt højere stopfrekvens end rådgivning uden undervisning. Der er evidens for, at apoteket kan hjælpe overvægtige til vægttab. Primær forebyggelse Rygestop En stor del af undersøgelserne (5.10, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.22, 5.23) måler, hvordan apotekets indsats over for rygere kan medføre rygestop på kort og langt sigt. Rygestop er i alle undersøgelserne størst lige efter forløbets afslutning. 9 til 12 måneder efter apotekets rådgivning 16

17 eller undervisning måles der rygestopfrekvenser på 12-45% afhængigt af, om rådgivningen har været fulgt af sideløbende gruppebaseret undervisning. Gruppebaseret undervisning om rygeafvænning giver en langt højere stopfrekvens end rådgivning uden undervisning: Rygestop var ca. 30% (150 af 251) efter 12 måneder i en dansk undersøgelse (5.10), 33% i en svensk undersøgelse (5.14) og omkring 45% i en amerikansk undersøgelse, hvor rådgivningen var fulgt af behandling med nikotinplaster (datablad 5.15). Omvendt viste en irsk undersøgelse med 484 kunder, som apoteket rådgav (5.18), en rygestopfrekvens på 14,3% i forsøgsgruppen (38 rygere ud af 265) mod kun 2,7 % i kontrolgruppen (6 ud af 217). I en undersøgelse fra Skotland (5.22) var 12,0% (26 ud af 217) i forsøgsgruppen stadig røgfri efter 9 måneder. Vægttab 4 undersøgelser viser, at apoteket kan hjælpe overvægtige til vægttab (5.2, 5.6, 5.7, 5.24). De tre førstnævnte undersøgelser er danske, 5.25 er fra Spanien. Den af de 4 undersøgelser (5.2) med bedst evidens måler vægttabet ved afslutningen af 12 ugers gruppeundervisning på 19 danske apoteker og igen efter et år. Det gennemsnitlige vægttab er 5,3 kg for kvinder og 6,3 kg for mænd ved forsøgets afslutning. Et år efter havde i alt 40 af de 191 overvægtige bevaret et vægttab på mindst 5 kg. Vægttabet var et resultat af 8 gruppemøder på apoteket af halvanden times varighed ved et team af 1 farmaceut og 1-2 farmakonomer. De øvrige tre undersøgelser er udført på enkelte apoteker, hvilket begrænser evidensen. Vægttab i disse undersøgelser er angivet til gennemsnitligt ½ kg pr. uge i 9 uger (5.6) og et maksimalt vægttab på 20 kg i undersøgelse 5.7. I den amerikanske undersøgelse (5.25) blev resultatet, at der hos 88,1% af de 168 interventionspatienter, efter et ugentligt møde på apoteket over en periode på ca. 10 måneder, sås et signifikant fald i BMI. 8,1% tabte mere end 12 kg, 12,83% tabte mellem 8 og 12 kg, og 31.8% tabte mellem 4 og 8 kg. Sekundær forebyggelse I den skotske undersøgelse 5.1 screenes for risikofaktorer og risikovurdering for AMI med fokus på totalkolesterol, TC, og i undersøgelse 5.12 fra USA foretager et apotek kolesterolscreening. I begge tilfælde ses et fald i TC fra 1. til 2. screening, men i 5.12 ses atter en stigning i TC ved en 3. screening. Undersøgelserne, fra hhv og 1991, måler begge totalkolesterol. Et sådant design vil næppe ses i nuværende undersøgelser, der følger diverse anbefalinger og måler lipidprofil. Undersøgelse 5.17 antager, at det øgede lægemiddelforbrug i den svenske landsdækkende hudkampagne har øget behandlingsgraden af hudsygdomme. Tertiær forebyggelse Undersøgelse 5.26 har opgjort, at 75% af de målte INR-værdier lå inden for de anbefalede terapeutiske grænser til enhver tid, at én patient fik en blødning i interventionsperioden, og at ingen andre oplevede bivirkninger. Økonomisk analyse Der er evidens for, at apotekets rygeafvænningskurser er omkostningseffektive, og at farmaceutisk rådgivning på apoteket kan være mere omkostningseffektivt end flere andre metoder til sundhedsfremme. Der er evidens for, at kunderne gerne vil betale for screening, kursus og rådgivning, men at dette har en øvre grænse. For screeningsprogrammerne er der evidens for øget forbrug af lipidsænkende lægemidler og hudmidler. Primær forebyggelse Rygestop 2 undersøgelser, fra henholdsvis Irland og Skotland, har vurderet omkostningseffektiviteten (CEA) for apotekets rådgivning i forbindelse med rygeafvænning (5.19 og 5.23). Den ene undersøgelse (5.23) konkluderede, at apoteket til en pris af GBP 300 i alt - eller GBP 83 pr. ekstra leveår - kan hjælpe rygere til at kvitte cigaretterne. Antallet af rygere, der gennemførte et rygestop i kontrolgruppen, var tilmed omtrent ligeså stort, som de, der stoppede i forsøgsgruppen, hvilket antyder, at selv en minimal indsats fra apotekets side kan påvirke rygestopfrekvensen. 17

18 Den anden undersøgelse (5.19) viste, at apotekets udvidede strukturerede rådgivning om rygestop kan tilbydes rygere til en pris af GBP 30 pr. kunde med en efterfølgende rygestopfrekvens på 46% efter 6 måneder til følge. Tre undersøgelser (5.7, 5.10, 5.14) har undersøgt rygestopkundernes villighed til at betale for ydelsen. Der er evidens for, at kunderne gerne vil betale for screening, kursus og rådgivning, men at dette har en øvre grænse, hvilket var resultatet i en svensk undersøgelse fra 1998 (5.14), hvor 82% af de adspurgte 140 deltagere mente, at kursusprisen på SEK 750 enten var høj eller for høj. Til sammenligning koster et rygeafvænningskursus herhjemme i dag omkring 525 kr. for gruppebaseret undervisning over seks møder á 1½ time på apoteket. Sekundær forebyggelse Andre undersøgelser har målt apotekskunders villighed til at betale for apotekets tilbud om sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme (5.3, 5.5, 5.9). En dansk undersøgelse (5.3) har målt, at flere yngre end ældre kunder gerne vil betale for apotekets screening for risikofaktorer. Flere undersøgelser beretter om et øget medicinsalg efter screening og identifikation af risikofaktorer. Det gælder lægemidler med lipidsænkende virkning i en amerikansk undersøgelse (5.5), hvor mængden af receptpligtig medicin steg med mere end 80% i den periode, screeningen foregik. En svensk undersøgelse fra apotekernes hud-kampagneår (5.17) viste, at forbruget af håndkøbsog receptpligtige lægemidler samt kosmetik steg betragteligt i løbet af kampagneåret og året efter. Tertiær forebyggelse En amerikansk undersøgelse (5.26) har beregnet udgiften til apotekets INR-monitorering af antikoagulationsbehandling, men har ikke undersøgt forhold omkring betaling og tilskud i den forbindelse. Effekt på tilfredshed Der er evidens for, at der er stor tilfredshed med de aktiviteter, der er udført, og at de spurgte personer gerne vil benytte servicen igen, hvis det er muligt. Primær forebyggelse I danske, henholdsvis svenske undersøgelser af rygestopkurser (5.10, 5.14) angav størstedelen af eksrygerne, at de var tilfredse med kurset som helhed, og farmaceuten som underviser. I den danske undersøgelse (5.10) mente 88%, at deres forventninger var blevet opfyldt, og 73% ønskede at deltage i nye støttegrupper om andre sundhedsfremmende emner. 86% (166) af deltagerne mente desuden, at kurset enten var meget godt eller godt ; 94% (172) at farmaceuten havde været en meget god eller god leder, og 85% (146) mente, at apoteket havde været et velegnet sted at følge kurset. I den svenske undersøgelse (5.14) angav 82% af de rygere, der var stoppet, ligeledes, at kurset havde været godt, og 85% havde et godt indtryk af den farmaceut, der ledede kurset. 68% mente, at apoteket var et godt sted at gennemføre kurset, mens resten var ligeglade. I undersøgelse 5.22 om rygeafvænning på 76 apoteker i Skotland bedømte kunderne på interventionsapotekerne den givne rådgivning signifikant mere positivt end kunder på kontrolapoteker. En dansk undersøgelse af vidensændring efter skoleundervisning (5.8) målte, at danske skoleelever var tilfredse (100%) med undervisning i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse fra apoteket. Sekundær forebyggelse I undersøgelse 5.1 mente 98% af 467 medarbejdere, at de havde haft fordel af eller var blevet beroliget ved screening for forhøjet kolesterol samt rådgivning om risikofaktorer for udvikling af blodprop. I 2 undersøgelser af samme rådgivning i England (5.20, 5.21) var tilfredsheden med given rådgivning om sundhedsfremme 78% (305 ud af 390) lige efter rådgivningen og senere knap 100% (104), da man spurgte en mindre gruppe kunder (105) igen 4 uger efter. 18

19 Effekt på viden, holdning og adfærd Der er evidens for, at apotekets aktiviteter medfører øget viden om knogleskørhed, viden om risikofaktorer for udvikling af hjerte-karsygdom og øget viden om sundhedsfremme. Der er evidens for, at brugernes holdning til rådgivning om rygestop, screening af risikofaktorer og gode råd om sundhedsfremme er positiv. Der er evidens for adfærdsændringer i forhold til livsstil og brug af lægebesøg efter screening for risikofaktorer som forhøjet kolesterol, knogledensitet og risiko for udvikling af brystkræft. Viden Primær forebyggelse En dansk undersøgelse har i en skoleklasse med 17 elever målt vidensændring på 13-17% efter en temauge, hvor apoteket underviste om sundhedsfremme (5.8). Sekundær forebyggelse En amerikansk undersøgelse med 378 kvinder (5.9) viste, at 49% fik en øget viden om knogleskørhed, mens 98% fik øget deres opmærksomhed omkring sygdommen. En anden amerikansk undersøgelse viste (5.12), at screenede kunders viden om risikofaktorer for udvikling af hjerte-karsygdom steg fra 90% til 100%. En skotsk undersøgelse (5.1) viste, at 50% af de, der havde fået rådgivning om risikofaktorerne for udvikling af blodprop på deres arbejdsplads, fik en større viden om dette. I en engelsk undersøgelse (5.20) mente 76% (297 apotekskunder), at de havde lært noget nyt fra det råd, som apoteket gav om sundhedsfremme. Fortsættelsen af undersøgelsen (5.21) målte vidensændring på en række spørgsmål, og her steg viden for årsag til sygdom (33% stigning), symptomer (35% stigning), hvad kan jeg gøre ved det (56%), og hvilke fordele opnår jeg ved at følge rådet (70% stigning). Holdning: 4 undersøgelser (5.3, 5.11, 5.20, 5.22) har målt holdningsændring hos brugere af apotekets ydelser inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det er gennemgående for holdningsundersøgelserne, at de ikke har målt kundernes holdning før interventionen, hvorfor resultatet ikke udtrykker stærk evidens. Holdningen er ofte angivet med kunderne som deres egen reference. Primær forebyggelse Signifikant flere kunder i forsøgsgruppen (49,2%, 31) end i kontrolgruppen (19,3%, 16) angav i en skotsk undersøgelse (5.22), at apotekets rådgivning havde givet dem et bedre grundlag for at stoppe med at ryge. Sekundær forebyggelse En engelsk undersøgelse fandt, at 95% af kunderne ville bruge apoteket igen ved spørgsmål om sundhedsfremme (5.20). En dansk undersøgelse (5.3) viste, at 94,5% af 60 brugere af en screeningsydelse på et apotek gerne ville kunne bruge apoteket igen i forbindelse med screening af blodsukker, blodtryk, kolesterol og peakflow. En amerikansk undersøgelse (5.11) viste, at kvinders tillid til, at de selv kunne gøre noget for at forebygge brystkræft ved selvundersøgelse, steg fra 6,41 til 7,04 på en skala fra 1-10 efter konsultation på apoteket. Adfærd: Sekundær forebyggelse Adfærdsændringerne vedrører brugernes ændrede livsstil eller brug af lægebesøg efter screening for risikofaktorer som forhøjet kolesterol (5.1, 5.4, 5.5, 5.12, 5.21), knogledensitet (5.9) eller risiko for udvikling af brystkræft (5.11). 19

20 Efter screening for og rådgivning om forhøjet kolesterol blandt 437 medarbejdere på samme arbejdsplads i Skotland (5.1) faldt antallet af personer med en kolesterolværdi over 5,20 mmol/l (200 mg/dl) signifikant ved en efterfølgende screening. 40% af de, der ved den første screening var blevet henvist til lægen, gik også til lægen. Undersøgelsen påpeger, at lægen bekræftede og/eller gentog apotekets rådgivning i næsten alle tilfælde. Andre undersøgelser af apotekskunders adfærd efter screening for kolesterol (5.4) viser, at 59% (198) af de kunder, der havde fået målt kolesterol over 200 mg/dl to måneder efter, havde haft kontakt til lægen. En lignende undersøgelse (5.5) viser, at 71% henholdsvis 62% af de, der var blevet screenet på apoteket ved en massescreening (71%) henholdsvis en løbende screening over længere tid (62%), 5 måneder senere havde besøgt lægen for at få en udvidet undersøgelse. En ældre amerikansk undersøgelse fra 1990 (5.12) viste dog også, at det tidligt i halvfemserne kunne være svært at motivere kunderne til at søge læge efter måling af forhøjet kolesterol. I den undersøgelse gik kun 9 ud af 51, der blev henvist til lægen, rent faktisk til lægen. Andre undersøgelser har vist adfærdsændringer efter rådgivning om typiske kvindesygdomme, osteoporose og brystkræft: I en amerikansk undersøgelse af apotekets screening for osteoporose (5.9) angav 69% af 378 kvinder, at de ville begynde at tage calcium for at forebygge knogleskørhed. En anden amerikansk undersøgelse målte en stigning i frekvensen af kvinders selvundersøgelse af brystet, fra 31% til 56%, efter screening på apoteket (5.11). I den engelske undersøgelse 5.21 blev 145 kunder kontaktet 4 uger efter, at de havde fået rådgivning om sundhedsfremme. 69% af de adspurgte angav, at de havde fulgt det råd om sundhedsfremme, som apoteket havde givet. Heraf angav 12%, at de havde prøvet at finde flere oplysninger efter apotekets rådgivning; 16% at de havde talt med andre om rådgivningen og 4%, at de ikke havde reageret på rådet. 26% (27) af patienterne var tidligere blevet henvist til lægen. Efter apotekets rådgivning gik 20 heraf faktisk til lægen. Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Tertiær forebyggelse Kun den spanske undersøgelse (5.24) har kommenteret på lægemiddelrelaterede problemer. 24 af de 168, der fik kostvejledning og opfølgning, fik ligeledes en medicingennemgang. Der blev i alt identificeret 41 lægemiddelrelaterede problemer. 20 interventioner blev foreslået og 19 heraf gennemført. Effekten af interventionerne er ikke kendt. Effekt på lægemiddelforbrug Der er evidens for, at lægemiddelforbruget ændres efter screening for forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, og at forbruget af hudmidler stiger efter en kampagne om hud. Sekundær forebyggelse Undersøgelse 5.4 konstaterede, at antallet af recepter på lipidsænkende medicin steg fra 81 til 143 på interventionsapoteket i det år, kolesterolscreeningen forløb. Undersøgelse 5.5 målte, at 19% kunder, der var henvist fra apoteket til lægen efter at have fået målt et højt kolesterol, fik udskrevet receptpligtig medicin mod forhøjet kolesterol. I undersøgelse 5.25 blev 121 ud af 351 patienter henvist til lægen på baggrund af blodtryksscreening og 50 andre patienter på baggrund af en risikovurdering. Af førstnævnte fik: 8 øget dosis, 8 uændret medicin, 1 ændring i livsstil, 14 ekstra medicin, 1 ophør med medicineringen, 1 forbedret compliance, 78 ingen ændring, og 18 var uvisse. Af patienterne, der var blevet henvist på baggrund af en risikovurdering, fik: 4 uændret medicin, 4 ændring i livsstil, 2 ekstra medicin, 2 forbedret compliance, 26 ingen ændring, og 12 var uvisse. Den svenske undersøgelse (5.17) har målt en stigning i lægemiddelforbruget i løbet af og i året efter en national kampagne om hud, Det totale forbrug af recept- og håndkøbsmedicin steg fra 6 til 7 mio. pakninger om året før kampagnen til året efter kampagnen. Den største stigning skete på området med produkter mod tør hud. 20

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Den gode regionale model for rygeafvænning et element i den gode regionale model for tobaksforebyggelse Den gode regionale model for rygeafvænning

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere