Udbud. Storparceller til opførelse af. dobbelthuse eller individuelle villaer. Vær med fra starten. reservér nu. så du kan følge med efterspørgslen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud. Storparceller til opførelse af. dobbelthuse eller individuelle villaer. Vær med fra starten. reservér nu. så du kan følge med efterspørgslen."

Transkript

1 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE September 2012 Udbud Storparceller til opførelse af dobbelthuse eller individuelle villaer Vær med fra starten reservér nu så du kan følge med efterspørgslen. Region Sjælland HT-området CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

2 2 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Høvdingegaard i Hårlev, Syd-/Østsjælland Stevns Kommune Generel beskrivelse af området og dets faciliteter: Hårlev er en dejlig stationsby på Syd-/Østsjælland med knapt indbyggere. Byen er en del af Stevns Kommune og tilhører Region Sjælland. Her findes skole, børnehaver, vuggestue, lægehus, plejehjem, mange gode forretninger, sportshal, tennishal, boldbaner, kro/restaurant og golfbanen ligger bare 5 km fra Hårlev. Der er et aktivt handelsliv i byen med en Borger- og Erhversforening, der sørger for mange aktiviteter i byen året rundt. Hårlev ligger i HT-området, og der er gode tog- og busforbindelser til Køge/København. Regionstogets nyeste køreplan tilbyder tog hele 66 gange i døgnet, til-/og fra Hårlev. Køge nås på bare 11 minutter. Hårlev ligger 14 km syd for Køge, og i egen bil er beliggenheden velplaceret tæt på god infrastruktur med hurtig adgang til landeveje og både Syd- og Vestmotorvejen. For de naturelskende er der gode muligheder for at nyde naturen, vi er tæt på Vallø Storskov, hvor det er tilladt at ride med ridekort eller blot færdes til fods eller på cykel. Vallø Slot og Slotspark er også oplagte steder at nyde den friske luft. Her er også en skovbørnehave. CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

3 3 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Området på Høvdingegaard udstykkes etapevis til et større boligområde med gode fælles anlæg og grønne områder. Boligområdet bygges ud omkring den tilbageværende og nu renoverede hovedbygning til landbrugsejendommen Høvdingegaard, der tidligere var en stor landbrugsejendom. Alle andre bygninger fra gårdens drift er for længst fjernet, og det første regnvandsbassin er etableret som en grøn oase i området. På to sider er udstykningen orienteret mod Hårlev by, og til de andre sider er der udsyn direkte til åbne marker i byens udkant. Kommuneplan for Stevns 2010: Der er udarbejdet tillæg nr. 6 til kommuneplanen, disponeret jfr. nedenstående kort. Det aktuelle område for det påtænkte boligområde udgøres af område 2 B7 og kommuneplantillægget indeholder følgende overordnede rammer: CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

4 4 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom legepladser, grønt område o.lign., børneinstitutioner, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelseskarakter: Bebyggelseprocent: Bebyggelseshøjde: Udstykning: Beboelse åben/lav, tæt/lav og lejlighedsbebyggelse. 40 for storparceller til tæt/lavt byggeri og lejligheder og 30 for parcelhuse. 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav og lejligheder og højde maks. 8,5 meter. Mindste grundstørrelse 750 m2 for åben lav, 500 m2 for dobbelthuse og 300 m2 for øvrig tæt lav bebyggelse. Zoneforhold: Overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplan: Andet: Skal udarbejdes af udstykker. Opdeles i etape 1 og etape 2. Etape 2 må tidligst påbegyndes i 2012 og kun, såfremt mere end 75% af boligerne i etape 1 er igangsat. Langs områdets afgrænsning mod det åbne land skal der af hensyn til landskabsinteresser i det åbne land udlægges, plantes og vedligeholdes afskærmende beplantningsbælter med en bredde af 5-10 m. Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Lokalplanen skal udfærdiges og betales af udstykningsprojektet/ejeren af arealet. Der foreligger en tilsvarende lokalplan nr. 102, Hårlev Nord I, Stevns Kommune, godkendt den 23. august Denne omfatter en lignende udstykning beliggende lidt længere væk fra Hårlev bymidte. Af denne lokalplan fremgår forventelige krav til det påtænkte boligområde, bl.a.: - Vandforsyning fra Hårlev Vandværk. - Spildevandsplan pålægger 2-strenget kloakering. - Varmeplan pålægger tilslutningspligt til Naturgasnettet med mindre byggerierne opføres som lavenergi. (dispensationsmuligheder). - Køge Museum skal varsles med henblik på evt. prøvegravninger. - Miljøstyrelsens vejledning om støjgrænser skal overholdes. - Lov om forurenet jord skal følges. - Miljøvurdering skal i henhold til Kommuneplantillæg nr. 6 ikke foretages. Evt. screening af særlige forhold til omgivelserne kan komme på tale, men forventes ikke. - Servitutter respekteres. CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

5 5 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Følgende deklarationer er p.t. lyst på arealet (se tingbogsudskrift): - Deklaration vedr. krydsende vandledning, lyst den Deklaration vedr. privat fællesvej lyst den Deklaration vedr. el-anlæg i jord lyst den Bemærkning til deklarationerne: Vandledningen påregnes delvist omlagt i samarbejde med vandværket. Privat fællesvej er en markvej, som ligger langs med det vestlige skel. Dette medfører ingen gener for udstykningen og vejen er markeret på udstykningsplanen som Eksisterende markvej. El-kabler i jord påregnes flyttet, så kablerne følger den skitserede sti, alternativt flyttes stien. Udstykningsplan: Se bilag med disponering af arealet. (de med rødt markerede bygninger er påtænkte nye boliger) Der er foretaget en skitseprojektering af området, hvor arealet disponeres med veje, vendepladser, fælles opholdsarealer, herunder etablering af grønne kiler med søer til opsamling af regnvand samt beplantningsbælter. Det forudsættes at kommunen i dag vil ønske at regnvand ikke føres til kloakanlæg, men dette vil blive bearbejdet i lokalplanforslaget. Hele arealet udgør m2, heraf vejareal m2. Der er skitseret 47 parcelhuse og 21 dobbelthuse. Med grundstørrelser på henholdsvis 750 m2 for parcelhuse og 500 m2 for dobbelthuse udnyttes ca. 40% af arealet til private grunde. Tidligere erfaringer tilsiger dog at grunde til dobbelthuse kun skal være 350 m2, idet købere af dobbelthuse netop investerer for at minimere vedligeholdelse af haveanlæg. Det søges indarbejdet i lokalplanen. CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

6 6 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Det påtænkes, at stamveje udføres i en bredde på 10 meter, stikveje på 8 meter. Der etableres gangstier, afsluttet med kantsten, og området forsynes med gadebelysning. Der pålægges ingen byggepligt. Tidshorisont: Der planlægges med en 5-årig tidshorisont løbende fra 1. januar Udarbejdelse af lokalplan forventes påbegyndt og afsluttet i Salg af grunde, etape 1, Salg af grunde, etape 2 og 3, Den fysiske udstykning/anlægsarbejdet udføres i takt med grundsalget. Perspektivering: Det påtænkte boligområde anses for yderst attraktivt for lokale som for pendlere til Køge og København. Der bygges i nærmeste fremtid et nyt storsygehus i Køge, hvilket vil medføre mange tilflyttere, som vil lede efter attraktive og grønne bomuligheder. Køge by udvikles i de kommende år bl.a. med en helt ny havnefront. På det øvrige Sjælland investeres også en masse i store projekter, øvrige sygehuse, broer, flere jernbaner o.lign. Området henligger naturskønt og anses i et normaliseret marked for muligt at sælge helt eller delvist til tilflyttere, til lokale samt til byggefirmaer og håndværksmestre. Forhåndssalg: Ejer tilbyder allerede nu, at byggefirmaer kan erhverve sig en brik til f.eks. 6 eller 12 boliger, villaer eller dobbelthuse efter ønske. Jorden tilbydes som ren råjord i naturlige etaper, startende ved syd-skellet, mod allerede etableret bebyggelse. Område 1. Vedhæftede udstykningsplan er vejledende for udstykning og lokalplan. Bemærk, at de indtegnede ejendomme alene er forslag. Tilbudsprisen skal afspejle, at sælger i forbindelse med udstykningen, skal forestå byggemodningen, i takt med behovet. CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

7 7 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Byggemodning: Byggemodningsudgiften andrager kr med tillæg af moms, i 2012-kroner. Prisen følger Danmarks Statistiks Omkostningsindeks for byggeri. Byggemodningsudgiften indeholder tilslutningsafgifter til SEAS-NVE, Hårlev Antenneforening, vand- og kloak. Herunder også håndtering af gadeledninger fra HMN samt alle øvrige ledninger i vejene. Prisen indeholder ikke stikledningsafgifter til naturgasselskabet eller andre afgifter, som udbydere måtte opkræve ved bebyggelse eller nogen form for arbejder på de enkelte grunde. Internet kan tilbydes via antenneforening. Udstykningsomkostninger til landinspektør påhviler sælger (for en hel brik). Videreudstykning herudover påhviler køber. Udgifter til lokalplan afholdes af sælger. Arealafvigelser kan forekomme ved endelig udstykning. Til hver boligenhed forventes at skulle medgå ca. 20% yderligere areal til veje, stier og grønne områder. Tilbudsgivning: Sælger forbeholder sig retten til at forhandle med alle tilbudsgivere og/eller forkaste indkomne tilbud. Såfremt tilbuddet antages af sælger, udfærdiges der købsaftale, mod betaling af depositum kr ,- pr. boligenhed samt stillelse af garanti, jfr. nedenfor. Køber skal ved købsaftalens indgåelse - stille sædvanlig bankgaranti for det fulde beløb (råjord og byggemodning). Garantien nedskrives i takt med, at arbejdet udføres og honoreres. Såfremt køber går i betalingsstandsning eller konkurs i perioden, og der er tinglyst skøde, tilbageskødes arealet til sælger til samme pris, som jorden er solgt til, med fradrag af afholdte omkostninger. Efter samme princip som ved salg i kommunale områder. Tilbud bedes venligst fremsendt til undertegnede, snarest belejligt og gerne inden udgangen af oktober Tilbud skal angive hvor meget råjord eller boligenheder man ønsker, og gerne en ønsket placering indenfor område 1. Tilbudsprisen skal indeholde de ovenfor nævnte byggemodningsomkostninger på kr ,- + moms. CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

8 8 Lene Juul - Statsaut. Ejendomsmægler og valuar MDE Såfremt der måtte være spørgsmål til projektet, hører vi gerne nærmere. Udarbejdet af: Lene Juul Statsaut. Ejendomsmægler og valuar Bilag: - Udstykningsplan - Uddrag af kommuneplan 2010 CVR.nr Bankkonto ErhvervsCenterStevns, Erhvervsvej 2, 4652 Hårlev Tlf.: ,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere