(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder og lånetilbud til frigørelse) 1 I lov nr. 196 af 4. juni 1964 om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser, som ændret ved lov nr. 396 af 26. juni 1998, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.«2. I 1, stk. 1, 3. pkt., udgår»eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil«. 3. I 3, stk. 1, 1. pkt., udgår»eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil,«. 4. 3, stk. 1, 2. pkt., ophæves. 5. I 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan desuden yde et rente- og afdragsfrit lån til en forening som nævnt i 2, stk. 2, til frigørelsen på vilkår af, at der for hvert enkelt medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet beregnes en forholdsmæssig andel i frigørelsesbeløbet på grundlag af forholdet mellem de oprindelige medlemsindskud i ejendommen og af, at foreningen indfrier den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved medlemmets overdragelse af andelen. Stk. 3. Overtages andelen ved medlemmets død af en efterlevende ægtefælle eller en anden person, som ved dødsfaldet har haft fælles husstand med medlemmet i mindst 2 år, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet dog først, når den efterlevendes ret til andelen ophører. Sker der i forbindelse med separation eller skilsmisse helt eller delvis overdragelse af andelen til den ægtefælle, der bevarer retten til boligen, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet først, når denne ægtefælles ret til andelen ophører. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samliv, der har bestået i mindst 2 år før overdragelsen. Stk. 4. Udstedes der pantebrev som nævnt i stk. 1, eller ydes der et rente- og afdragsfrit lån som nævnt i stk. 2, kan tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter, jf. 1, stk. 1, ikke kvitteres til aflysning, før hele frigørelsesbeløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 3, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres»stk. 2«til:»Stk. 5«. 1

2 7. I 3, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 5 og 6«. 8. I 4, stk. 1, ændres» 3, stk. 2«til:» 3, stk. 5«. 9. 4, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 10. Efter 4 indsættes:» 4 a. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter, jf. 1, stk. 1, samt tinglyst panteret i ejendommen, jf. 3, stk. 4, respekterer tinglyste lån til vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.«2 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 19. september 2006, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 a indsættes:» 4 b. Stk. 2-6 finder anvendelse for foreninger, der har frigjort sig fra tilskudsbestemmelser ved optagelse af et rente- og afdragsfrit lån efter 3, stk. 2, i lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. Stk. 2. Lån som nævnt i stk. 1 indgår ikke i opgørelsen af foreningens formue efter 5, stk Stk. 3. Ud over de tilgodehavender, der er nævnt i 6, stk. 7, kan foreningen hos den fraflyttede andelshaver til skade for den, der ved aftale har fået pant eller foretaget udlæg i andelen, fradrage den forholdsmæssige andel af lån som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke i forhold til panthavere og udlægshavere, hvis ret er stiftet inden den 1. juli Stk. 5. Der skal som note i andelsboligforeningens regnskab oplyses størrelsen af den del af frigørelsesbeløbet, der endnu ikke er betalt på statustidspunktet, og frigørelsesbeløbets fordeling på de enkelte andele. Stk. 6. Ved afgivelse af erklæring efter 4 a, stk. 1, skal foreningen oplyse om lån, som nævnt i stk. 1, og om den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, der forfalder til betaling ved medlemmets overdragelse af den pågældende andel, jf. stk. 3.«Loven træder i kraft den 1. juli

3 1. Lovforslagets baggrund og formål Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger I årene ydede stat og kommune med hjemmel i den dagældende byggestøttelovgivning tilskud til bl.a. byggeforeninger til at opføre byggeri for mindrebemidlede. For at sikre, at foreningerne ikke kapitaliserede støtten som en gevinst ved salg, blev der med hjemmel i vilkårene for tilskuddet pålagt ejendommene forpligtelser med hensyn til lejekontrol, anvendelse af overskud ved salg m.v. (tilskudsbestemmelser i følge tinglyst deklaration eller vedtægter). Ejendommene blev pålagt enten midlertidige eller stedsevarende tilskudsbestemmelser afhængig af, om der blev ydet et tilskud på 15 pct. eller 20 pct. af anskaffelsesudgiften. Tilskudsbestemmelserne betyder bl.a., at foreningen kun kan opskrive værdien af ejendommen som følge af forbedringer, hvis kommunen godkender forbedringerne, og at ethvert overskud ved salg af ejendommen eller dele heraf tilfalder et deklarationsudvalg, eller hvis et sådant udvalg ikke er nedsat, kommunen. Som følge af værdistigningerne på fast ejendom siden 1920 erne udgør overskuddet ved salg i dag langt hovedparten af ejendomsværdien. Lovforslagets overordnede formål er dels at sikre foreninger med tilskudsdeklarationer bedre mulighed for frikøb for tilskudsbestemmelserne dels at sikre disse foreninger bedre mulighed for forsvarlig vedligeholdelse af ejendommene. Ved frikøb for tilskudsbestemmelserne er der på den ene side lagt vægt på, at frikøbet kan gennemføres uden rabat, der kan kapitaliseres efter frikøbet, og på den anden side, at medlemmerne så vidt muligt får en uændret økonomisk situation i forbindelse med frikøbet. 2. Gældende ret Foreningerne kan efter lov nr. 196 af 4. juni 1964 om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser samt den tilhørende bekendtgørelse nr. 314 af 10. august 1965 om visse byggeforeningers frigørelse for tilskudsbestemmelser frigøre sig for tilskudsbestemmelserne ved at indbetale et frigørelsesbeløb kontant til kommunen. Frigørelsesbeløbet er det oprindeligt ydede tilskud samt et beløb, der svarer til forskellen mellem ejendommens nuværende værdi og den oprindelige anskaffelsessum. Der gives fradrag i forskelsbeløbet for afholdte udgifter til forbedringer. Det indbetalte frigørelsesbeløb tilfalder deklarationsudvalget, eller hvis et sådant udvalg ikke er nedsat, kommunen, der skal anvende beløbene til boligsociale formål i kommunen. Det er foreningens medlemmer, der med bindende virkning for alle medlemmerne beslutter frikøb på generalforsamlingen. Foreningen kan finansiere frikøbet ved på sædvanlig vis at optage lån i et realkrediteller et pengeinstitut. Foreningen har imidlertid også mulighed for at vælge afdragsvis betaling af frigørelsesbeløbet ved udstedelse af pantebrev til kommunen, som skal afdrages over 20 år med lige store halvårlige afdrag samt forrentes med 6 pct. p.a. Når en forening frigør sig for tilskudsbestemmelserne, skal foreningen bl.a. ikke anmode kommunen om at opskrive ejendommens værdi som følge af forbedringer, og foreningen, herunder medlemmerne, opnår selv en eventuel gevinst og bærer et eventuel tab ved fremtidige ændringer i ejendomspriserne. Det vides ikke, hvor mange foreninger i landet, der stadig er underlagt stedsevarende tilskudsbestemmelser. I Københavns Kommune, hvor hovedparten af ejendommene antages at være beliggende i dag, drejer det sig om 27 ejendomme med i alt ca boliger med uaflyste tilskudsbestemmelser, hvoraf der på 4 af disse tillige er tinglyst en tilbagekøbsret for kommunen. Ejendommene anses i dag for værende andelsboligforeninger. 3

4 3. Velfærdsministeriets overvejelser En forening med tilskudsbestemmelser har vanskeligheder med at optage lån til vedligeholdelse med sikkerhed i ejendommen, da tilskudsbestemmelserne betyder, at andelen af ejendommens værdi, som foreningen reelt ejer, er beskeden i forhold til ejendomsværdien. Også en forening, der frigør sig for tilskudsbestemmelserne, kan have vanskeligheder med at optage lån med sikkerhed i ejendommen, da foreningen i en årrække efter frigørelsen ikke vil have plads inden for ejendommens værdi til at give långiver sikkerhed som følge af finansieringen af frikøbet. Frigørelse fra tilskudsbestemmelser vil desuden efter de gældende regler have mærkbare konsekvenser for medlemmerne i foreningen, da de vil få en markant større månedlig boligafgift for brugsretten til lejligheden, hvilket reducerer incitamentet til frikøb. Dette gælder uanset, at frigørelsen betyder, at de enkelte medlemmer i foreningen kan videresælge deres andel i foreningen for en højere pris, efterhånden som frigørelsesbeløbet er betalt. 4. Den foreslåede ordning Lovforslaget indeholder 2 hovedelementer: 1) Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder (mulighed for kommunalbestyrelsen for at godkende, at tinglyste tilskudsbestemmelser (ifølge deklaration eller vedtægter) eller pantebrev udstedt som led i frigørelse for tilskudsbestemmelser respekterer tinglyste lån til vedligeholdelsesarbejder). 2) Lånetilbud til frigørelse (mulighed for kommunalbestyrelsen for at yde et rente- og afdragsfrit lån til foreningen i forbindelse med frigørelse for tilskudsbestemmelser) Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder Med henblik på at sikre den enkelte forening bedre mulighed for forsvarlig vedligeholdelse af ejendommen både før og efter et eventuelt frikøb foreslås det at give kommunalbestyrelsen hjemmel til at godkende, at tilskudsbestemmelser ifølge tinglyst deklaration eller vedtægter, fremover respekterer tinglyste lån til vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Hvis en forening har frigjort sig for tilskudsbestemmelserne, og disse er aflyst og erstattet af tinglyst pantesikkerhed i ejendommen som følge af, at foreningen ikke har indbetalt frigørelsesbeløbet kontant, får kommunalbestyrelsen også hjemmel til at godkende, at pantebrevet på samme vis rykker ned i prioritetsrækkefølgen til fordel for det nævnte lån. Et sådant rykningstilsagn fra kommunalbestyrelsen vil indebære, at de tinglyste tilskudsbestemmelser eller den tinglyste pantesikkerhed rykker ned i prioritetsrækkefølgen til fordel for det nævnte lån, således at långiver kan få den sikkerhed i ejendommen, der er nødvendig for at kunne yde lån Lånetilbud til frigørelse Med forslaget bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at yde et rente- og afdragsfrit lån til foreningen med henblik på at skabe større incitament til frigørelse for tilskudsbestemmelser. Det er valgfrit for den enkelte kommune, om denne ønsker at give foreningerne i kommunen tilbuddet, og det er som hidtil op til den enkelte forening at beslutte, om denne vil frigøre sig for tilskudsbestemmelserne. Opgørelse af frigørelsesbeløbet foretages efter de gældende regler i bekendtgørelse om visse byggeforeningers frigørelse for tilskudsbestemmelser. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan yde lånet på vilkår af, at der for hvert enkelt medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet beregnes en forholdsmæssig andel i frigørelsesbeløbet på grundlag af forholdet mellem de oprindelige medlemsindskud i ejendommen og af, at foreningen indfrier den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved medlemmets overdragelse af andelen. Overtages en andel ved medlemmets død af en efterlevende ægtefælle eller anden person, som ved dødsfaldet har haft fælles husstand med medlemmet i mindst 2 år, foreslås den forholdsmæssige andel af 4

5 frigørelsesbeløbet først at skulle indfries, når den efterlevendes ret til andelen ophører. Hvis den efterlevende skulle betale frigørelsesbeløbet ved overtagelsen, kunne den pågældende således være nødt til at overdrage andelen og dermed at flytte for at kunne betale frigørelsesbeløbet. Dette element i forslaget svarer til, at en ægtefælle til en lejer, der dør, eller en person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, har ret til at fortsætte lejeforholdet. Tilsvarende udskydes betaling af den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, hvis andelen i forbindelse med separation eller skilsmisse overdrages til den ægtefælle, der får ret til at blive boende i lejligheden, indtil dennes ret til andelen ophører. Det samme foreslås at skulle gælde ved ophævelse af samliv af mere end 2 års varighed. Efter forslaget påhviler forpligtelsen til at indfri den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet til kommunen til enhver tid foreningen. Det enkelte medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet foreslås dog til gengæld at få en forpligtelse til at betale den forholdsmæssige andel af beløbet til foreningen ved overdragelse af andelen. Efter de gældende regler i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligloven) foregår overdragelse af andele på den måde, at køberen indbetaler overdragelsessummen til foreningen, der fradrager sine tilgodehavender hos det tidligere medlem, f.eks. boligafgiftsrestancer. Er der herefter noget tilbage, udbetaler foreningen resten til de øvrige rettighedshavere og det tidligere medlem. Det foreslås således at udvide den lovbestemte modregningsadgang efter andelsboligloven, så foreningen får ret til også at fradrage det beløb i overdragelsessummen, der svarer til den forholdsmæssige andel af det rente- og afdragsfrie lån, som foreningen er forpligtet til at indbetale til kommunen. Denne modregningsret foreslås dog ikke at skulle gælde i forhold til panthavere og udlægshavere, hvis ret er stiftet inden lovens ikrafttræden, jf. bemærkningerne til lovforslagets 2. Det foreslås i forlængelse af ovenstående elementer i ordningen, at der i andelsboligforeningens regnskab skal optages en note med oplysning om størrelsen af den ubetalte del af lånet og dettes fordeling på de enkelte andele. Desuden foreslås, at eventuelle senere rettighedshavere skal have oplysning om foreningens låneoptagelse hos kommunen og om medlemmets forpligtelse til at betale den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, når foreningen skal afgive erklæring efter andelsboligloven til brug for tinglysning af et pantebrev eller til retsforfølgning i en andel. Med forslaget vil medlemmerne i foreningen kunne bo til samme boligafgift som inden frikøbet, idet den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet således først forfalder, når der kommer penge ind ved videresalget af andelen. Det følger af forslaget, at det rente- og afdragsfrie lån ikke skal indgå i fastsættelsen af andelsværdien efter reglerne i andelsboligloven, idet lånet ellers vil medføre en lav andelsværdi. Overdragelse af andele efter frigørelsen vil derfor kunne ske til et prisniveau svarende til sammenlignelige andele i foreninger uden tilskudsbestemmelserne, og overdragelsessummen vil derfor kunne dække den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet. Hvis overdragelsessummen ikke kan dække hele foreningens tilgodehavende, f.eks. på grund af faldende priser på andele efter frigørelsestidspunktet, betyder foreningens gældsforpligtelse overfor kommunen, at foreningen stadig vil være forpligtet til at betale den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet til kommunen ved overdragelsen. Det vil herefter afhænge af foreningens vedtægter og eventuelle aftaler mellem foreningen og de enkelte medlemmer, om den fraflyttede andelshaver hæfter personligt for den resterende del af beløbet, eller om foreningen selv skal udrede beløbet. Det vil ligeledes afhænge af foreningens vedtægter og eventuelle aftaler, hvordan der hæftes, hvis andelen skifter ejer, uden at der betales en overdragelsessum. Kommunen skal have sikkerhed for foreningens betaling af gælden inden for ejendomsværdien. Det foreslås derfor, at tilskudsbestemmelserne først skal kunne aflyses, når gælden er betalt, eller hvis kommunen sikres oprykkende panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien. 5

6 For at give kommunerne mere frie økonomiske rammer foreslås endelig at ophæve bestemmelsen om, at frikøbsbeløb, som indbetales til kommunen, skal anvendes til boligsociale formål. Herefter vil der ikke længere være bindinger på kommunens anvendelse af frikøbsbeløbene. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget om at give kommunalbestyrelserne hjemmel til at yde et rente- og afdragsfrit lån i forbindelse med frigørelse ventes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Kommunerne skal, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at anvende lovens muligheder herfor, yde et rente- og afdragsfrit lån til foreningen. Dette medfører imidlertid ikke kontante udgifter for kommunen, idet lånet svarer til det frigørelsesbeløb, foreningen skal betale. Det er forudsat, at forslaget om at give kommunerne hjemmel til at yde et rente- og afdragsfrit lån i forbindelse med frigørelse i de første 4 år hvert år vil medføre ekstraordinære frikøb svarende til 10 pct. af det samlede antal deklarationsbehæftede boliger i Københavns Kommune. Det skønnes med en betydelig usikkerhed, at det samlede frigørelsesbeløb udgør 2,2 mia. kr. Det skønnes, at frikøbene vil udgøre 110 mio. kr. i 2009, 220 mio. kr. i 2010, 220 mio. kr. i 2011 og 220 mio. kr. i Frigørelsesbeløbene forudsættes udlånt til foreningerne. Tilbagebetalingen af beløbene til kommunerne sker i takt med, at de medlemmer, der bor i ejendommene på tidspunktet for frigørelsen, fraflytter ejendommene. Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for staten og regionerne. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre begrænsede administrative merudgifter for kommunerne i forbindelse med administration af respektpåtegninger og ydelse af kommunale lån, da forslaget kun vedrører et meget begrænset antal ejendomme. Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser for regionerne. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Boligselskabernes Landsforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Advokater, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, KL, Københavns Kommune, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 12. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 6

7 Økonomiske konsekvenser for staten, regionerne og kommunerne Administrative konsekvenser for staten, regionerne og kommunerne Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Begrænsede administrative merudgifter for kommunerne Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Ændringen er en konsekvens af, at loven foreslås også at omfatte aktiviteter i foreninger, der har frigjort sig fra tilskudsbestemmelser, jf. den foreslåede nye bestemmelse 4 a i forslagets 1, nr. 10. Til nr. 2 og 3 I dag er det efter ordlyden kommunalbestyrelsen, eller den kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil, der kvitterer deklarationsbestemmelserne til aflysning og modtager frigørelsesbeløbet. Udøvelsen af de nævnte beføjelser må imidlertid anses som udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed og vil derfor kunne overlades til andre, f.eks. til et udvalg eller forvaltningen. Ændringerne af den gældende lovs 1, stk. 1, 3. pkt., og 3, stk. 1, 1. pkt., har således ikke indholdsmæssige konsekvenser. Med de foreslåede ændringer afstemmes ordlyden til forslagets 1, nr. 5 og 10. Til nr. 4 Ophævelse af den gældende lovs 3, stk. 1, 2. pkt., er en konsekvens af den foreslåede nye bestemmelse i 3, stk. 4, om kommunalbestyrelsens sikkerhed for gældens betaling, jf. forslagets 1, nr. 5. Til nr. 5 Efter de gældende regler kan ejeren af en ejendom med tilskudsbestemmelser vælge enten at indbetale frigørelsesbeløbet kontant til kommunen eller at afdrage det over 20 år ved udstedelse af pantebrev til kommunen. Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser sondrer mellem ejendomme, der tilhører private, jf. lovens 2, stk. 1, og ejendomme, der tilhører byggeforeninger, jf. lovens 2, stk. 2. Muligheden for at vælge afdragsvis betaling af frigørelsesbeløbet gælder for begge type ejere. Med det i forslagets 1, nr. 5, foreslåede 3, stk. 2, bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at yde et rente- og afdragsfrit lån til byggeforeninger (boligforeninger) som nævnt i lovens 2, stk. 2, til frigørelsen med henblik på at give foreningerne bedre mulighed for frigørelse for tilskudsbestemmelser. Det er 7

8 i modsætning til den eksisterende mulighed for afdragsvis betaling over 20 år, som nævnt oven for, valgfrit for kommunalbestyrelsen, om denne ønsker at give foreningerne i kommunen dette tilbud. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan yde lånet på vilkår af, at der for hvert enkelt medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet beregnes en forholdsmæssig andel i frigørelsesbeløbet på grundlag af forholdet mellem de oprindelige medlemsindskud i ejendommen og af, at foreningen indfrier den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved medlemmets overdragelse af andelen. Overtages en andel ved medlemmets død af en efterlevende ægtefælle eller anden person, som ved dødsfaldet har haft fælles husstand med medlemmet i mindst 2 år, foreslås den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet dog først at skulle indfries, når den efterlevendes ret til andelen ophører. Den forholdsmæssige andel forfalder således til betaling, når den pågældende efterlevende i forbindelse med fraflytning overdrager andelen til en anden, men også ved dødsfald. Det samme gælder, hvis den pågældende efterlevende i forbindelse med en senere skilsmisse, separation eller samlivsophævelse overdrager retten til andelen til den tidligere ægtefælle eller partner. Hvis andelen i forbindelse med separation eller skilsmisse overdrages til den ægtefælle, der får ret til fortsat at blive boende i lejligheden, foreslås det tilsvarende, at betaling af den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet udskydes indtil dennes ret til andelen ophører. Det samme foreslås at skulle gælde ved ophævelse af samliv af mere end 2 års varighed. Den foreslåede formulering indebærer, at udskydelse af betaling af den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved hel eller delvis overdragelse af andelen i forbindelse med separation, skilsmisse og samlivsophævelse alene kan ske ved den første overdragelse efter frikøbet. Efter forslaget påhviler gældsforpligtelsen til at indfri den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet til kommunalbestyrelsen til enhver tid foreningen. Det enkelte medlem i foreningen på tidspunktet for frigørelsen får dog til gengæld en forpligtelse til at betale den forholdsmæssige andel af beløbet til foreningen ved overdragelse af andelen. Efter forslaget er dette udformet som en udvidelse af den lovbestemte modregningsadgang for foreningen til at fradrage tilgodehavender, således at foreningen også får mulighed for at fradrage den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet i køberens overdragelsessum, forinden beløbet udbetales til sælgeren (det tidligere medlem), jf. den foreslåede bestemmelse 4 b i forslagets 2, nr. 1. Da den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet først forfalder, når der kommer penge ind ved videresalget af andelen, vil frikøbet ikke påvirke medlemmernes boligafgift. Medlemmerne kan således fortsat bo i foreningen til samme boligafgift. Foreningens gældsforpligtelse påvirkes ikke af efterfølgende ændringer i andelsværdien. Hvis overdragelsessummen ikke kan dække hele foreningens tilgodehavende på den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, f.eks. på grund af faldende priser på andele efter frigørelsestidspunktet, vil foreningen derfor stadig være forpligtet til at betale den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet til kommunen ved overdragelsen. Det vil herefter afhænge af foreningens vedtægter og eventuelle aftaler mellem foreningen og de enkelte medlemmer, om det tidligere medlem hæfter personligt for den resterende del af beløbet overfor foreningen, eller om foreningen selv bliver nødt til at udrede beløbet, f.eks. ved optagelse af lån. Hvis den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet trods den foreslåede udskydelsesmulighed i forbindelse med den»oprindelige«andelshavers død, separation, skilsmisse eller samlivsophævelse forfalder til betaling i forbindelse med et ejerskifte, hvor erhververen ikke skal betale for andelen, f.eks. fordi den overtages af en ægtefælle til hensidden i uskiftet bo, fordi den arveudlægges, eller fordi der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør sker overdragelse som led i en bodeling, vil det ligeledes afhænge af foreningens vedtægter og eventuelle aftaler, om andelen af frigørelsesbeløbet kan opkræves hos overdrageren eller erhververen eller må bæres af foreningen. Hvis foreningen vil være sikker på, at enten den tidligere eller den nye ejer af andelen i disse situationer hæfter for den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, kan det derfor være nødvendigt at ændre vedtægterne. 8

9 Medmindre andet er bestemt i foreningens vedtægter, vil medlemmerne i en andelsboligforening almindeligvis kun hæfte med deres indskud for foreningens forpligtelser. Foreningen forudsættes således selv at vurdere, om foreningen i forbindelse med en beslutning om frikøb finansieret ved optagelse af et renteog afdragsfrit lån ydet af kommunalbestyrelsen bør ændre sine vedtægter for at få sikkerhed for medlemmets fulde betaling af den forholdsmæssige andel, hvis overdragelsessummen ikke kan dække foreningens tilgodehavende. Foreningens beslutning om frigørelse ved optagelse af et rente- og afdragsfrit lån ydet af kommunalbestyrelsen antages i øvrigt at medføre, at foreningen bliver nødt til at ændre sine vedtægter i forbindelse med frikøbet, idet der i forbindelse med frigørelse bl.a. vil skulle ske en ændring i opgørelsen af foreningens formue for at bringe opgørelsen i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven, og dermed også overdragelsessummen ved salg af andele i foreningen i forhold til det, som i forvejen må antages at være bestemt i foreningens vedtægter. Det forudsættes, at beslutningen om frigørelse på de særlige vilkår samt den vedtægtsændring, der vil være en nødvendig følge af beslutningen for at kunne gennemføre frigørelsen, som udgangspunkt vedtages samlet, og at beslutningen kan vedtages med kvalificeret flertal som angivet i den enkelte forenings vedtægter om vedtægtsændring. Det må således lægges til grund, at beslutningen om vedtægtsændringen er sagligt begrundet i hensynet til at opnå frikøb. Det i forslagets 1, nr. 5, foreslåede 3, stk. 4, er en udvidelse af den gældende lovs 3, stk. 1, 2. pkt., om kommunalbestyrelsens sikkerhed for gældens betaling ved afdragsvis betaling. Med bestemmelsen foreslås, at hvis der udstedes et pantebrev eller ydes et rente- og afdragsfrit lån, kan de tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter ikke kvitteres til aflysning, før hele frigørelsesbeløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering. De fortsatte tinglyste tilskudsbestemmelser har alene til formål at sikre kommunalbestyrelsen sikkerhed i ejendommen for gældens betaling. Foreningen anses således for frigjort for tilskudsbestemmelserne for så vidt angår bestemmelserne om lejekontrol, anvendelse af overskud m.v., uanset om bestemmelserne således ikke kvitteres til aflysning i forbindelse med frigørelsen. Til nr. 6-8 Ændringerne er en konsekvens af ændringerne i forslagets 1, nr. 5. Til nr. 9 Efter den gældende regel om anvendelse af frikøbsbeløbene skal kommunen anvende de frikøbsbeløb, som indbetales til kommunen (og dermed ikke til et deklarationsudvalg), til boligsociale formål i kommunen. For at give kommunerne mere frie økonomiske vilkår foreslås det at ophæve denne bestemmelse, således at der fremover ikke vil være bindinger på anvendelsen. Til nr. 10 Med den foreslåede bestemmelse 4 a bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at godkende, at tilskudsbestemmelser ifølge tinglyst deklaration eller vedtægter fremover respekterer tinglyste lån til vedligeholdelsesarbejder på foreningens ejendom, således at de tinglyste tilskudsbestemmelser rykker ned i prioritetsrækkefølgen til fordel for det nævnte lån. Bestemmelsen omfatter både tilskudsbestemmelser på ejendomme i foreninger, der ikke har frigjort sig, og tilskudsbestemmelser på ejendomme i foreninger, der har frigjort sig, men hvor foreningen endnu ikke har fået meddelt kvittering til aflysning af tilskudsbestemmelserne, da frigørelsesbeløbet ikke er indbetalt kontant til kommunen. Sidstnævnte situation kan forekomme ved afdragsvis betaling af beløbet over 20 9

10 år, jf. lovens 3, stk. 1, eller ved optagelse af et rente- og afdragsfrit lån efter det foreslåede 3, stk. 2, jf. forslagets 1, nr. 5. Hvis en forening har frigjort sig, og tilskudsbestemmelserne er kvitteret til aflysning og erstattet af tinglyst pantesikkerhed i ejendommen efter det foreslåede 3, stk. 4, jf. forslagets 1, nr. 5, som følge af, at foreningen ikke har indbetalt frigørelsesbeløbet kontant, får kommunalbestyrelsen også hjemmel til at godkende, at pantebrevet på samme vis rykker ned i prioritetsrækkefølgen til fordel for det nævnte lån. Et sådant rykningstilsagn fra kommunen vil indebære, at de tinglyste tilskudsbestemmelser eller den tinglyste pantesikkerhed rykker ned i prioritetsrækkefølgen til fordel for det nævnte lån, således at långiver kan få den sikkerhed i ejendommen, der er nødvendig for at kunne yde lån. Til 2 Til nr. 1 Den foreslåede nye bestemmelse 4 b i andelsboligloven hænger tæt sammen med forslagets 1, nr. 5, om ændring af den gældende lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at yde et rente- og afdragsfrit lån til foreningens frigørelse for tilskudsbestemmelser, der skal indfries forholdsmæssigt af foreningen i takt med salg af andele i foreningen. For bl.a. at sikre, at det enkelte medlem i foreningen til gengæld bliver forpligtet til at betale den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet til foreningen ved at erlægge noget af overdragelsessummen ved salg af medlemmets andel, følger det af det foreslåede 4 b, stk. 1, at der vil gælde særlige regler i foreninger, der har frigjort sig fra tilskudsbestemmelser ved at optage et rente- og afdragsfrit lån i kommunen efter lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser. Det foreslås i det foreslåede 4 b, stk. 2, at det rente- og afdragsfrie lån, som kommunalbestyrelsen kan yde efter det foreslåede 3, stk. 2, jf. forslagets 1, nr. 5, ikke skal indgå i fastsættelsen af andelsværdien efter den gældende andelsboliglovs 5, stk. 2-5, når foreningen opgør sin formue efter frikøbet. Efter andelsboliglovens 5, stk. 2-5, skal en andelsboligforenings formue opgøres som værdien af ejendommen med tillæg af andre aktiver og med fradrag af foreningens gæld. En forenings stiftelse af prioritetsgæld i ejendommen vil således have en afsmittende effekt på opgørelsen af foreningens formue og dermed også på værdien af andelene i foreningen, der vil være mindre værd. En forening, som beslutter at frigøre sig for tilskudsbestemmelser på baggrund af det rente- og afdragsfrie lån ydet af kommunalbestyrelsen, vil efter forslaget kunne ændre sine vedtægter, herunder bestemmelserne om opgørelse af foreningens formue og vil, hvis foreningen hidtil har opgjort formuen efter principperne i tilskudsdeklarationen, derigennem umiddelbart kunne konstatere en betydelig stigning i andelsværdien, som kan danne grundlag for overdragelse af andele til et prisniveau svarende til sammenlignelige andele i foreninger uden tilskudsbestemmelser. Forslaget sikrer dermed, at den enkelte andel bliver mere værd, så overdragelsessummen kan dække den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet. Der henvises dog til de specielle bemærkninger til forslagets 1, nr. 5, om den situation, hvor overdragelsessummen ikke kan dække hele den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, f.eks. ved faldende priser på andele efter frikøbet. Det foreslås i det foreslåede 4 b, stk. 3, at udvide foreningens lovbestemte modregningsadgang efter den gældende andelsboliglovs 6, stk. 7. Efter andelsboliglovens 6, stk. 7, skal en køber af en andel indbetale overdragelsessummen til foreningen, der fradrager sit tilgodehavende hos den fraflyttede andelshaver, herunder eventuelt manglende boligafgiftsbetaling i indtil 1 år fra forfaldsdagen, og udbetaler resten til øvrige rettighedshavere og den fraflyttede andelshaver. Foreningen er forpligtet til at undersøge i andelsboligbogen, om der er tinglyste rettigheder over andelen, hvis foreningen har afgivet erklæring efter andelsboliglovens 4 a, jf. nedenfor. 10

11 Med forslaget vil foreningen få ret til også at fradrage det beløb i overdragelsessummen, der svarer til medlemmets forholdsmæssige andel af lånet, som foreningen er forpligtet til at indbetale til kommunalbestyrelsen i forbindelse med overdragelsen, forud for eventuelt stiftet pant og udlæg i andelen. Udover foreningens adgang til at modregne den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet forud for eventuelle øvrige rettighedshavere og udbetaling af restprovenuet til den fraflyttede andelshaver tilsigtes ingen ændringer af andelsboliglovens 6, stk. 7. For ikke at forringe retsstillingen for de panthavere og udlægshavere, som måtte have stiftet ret i en andel inden lovens ikrafttræden, foreslås i det foreslåede 4 b, stk. 4, at foreningens modregningsret for så vidt angår den forholdsmæssige andel af lånet ikke skal gælde for disse rettighedshavere. Både rettighedshavere, som allerede har stiftet ret, og rettighedshavere, som stifter ret inden den 1. juli 2009, vil således blive fyldestgjort i andelen, førend foreningen kan kræve den forholdsmæssige andel af lånet. En forening, der overvejer at frikøbe sig fra tilskudsbestemmelserne, bør derfor som grundlag for denne beslutning undersøge, i hvilket omfang der inden 1. juli 2009 er stiftet rettigheder over de enkelte andele, som foreningens modregningsret vil skulle respektere. For tinglyste rettigheders vedkommende kan denne oplysning som udgangspunkt fås via andelsboligbogen. Da tinglysning af pant er en sikringsakt, vil der imidlertid også kunne forekomme rettigheder, stiftet inden den 1. juli 2009, som ikke fremgår af tingbogen, men som alligevel skal respekteres. Foreningen må derfor udover at undersøge andelsboligbogen, tillige ved henvendelse til de enkelte andelshavere søge kendskab til eventuelle utinglyste rettigheder, herunder også rettigheder i henhold til et ejerpantebrev, der er stiftet inden den 1. juli En forening, hvor der inden lovens ikrafttræden er stiftet pant eller gjort udlæg i nogle af andelene, bør overveje, hvordan den vil forholde sig med hensyn til frikøb for at undgå den situation, at der ved overdragelse af en andel ikke er midler nok til at fyldestgøre både de enkelte rettighedshavere og foreningen for så vidt angår andelen af lånet, idet foreningen i så fald er nødt til at opkræve det manglende beløb hos de øvrige andelshavere. Foreningen kan f.eks. beslutte at vente med at købe sig fri, indtil de pågældende andelshavere har indfriet deres gæld. Et ejerpantebrev kan benyttes som sikkerhedsstillelse i flere låneforhold samtidig eller på forskellige tidspunkter, hvorved andelsboligforeningens modregningsret i praksis også kan komme til at vige for fremtidig gældsoptagelse. Andelsboligforeningen har imidlertid mulighed for at sikre sig mod dette, hvis foreningen i forbindelse med en beslutning om frikøb indgår aftale med de enkelte andelshavere, som har udstedt ejerpantebreve, om at ejerpantebrevet overdrages til foreningen til sikkerhed for modregningskravet. Andelsboligforeningen vil i den forbindelse skulle sørge for at foretage den relevante sikringsakt. De panthavere og udlægshavere, som først stifter ret efter frikøbet, vil som følge af den foreslåede oplysningspligt i det foreslåede 4 b, stk. 6, jf. nedenfor, blive underrettet om, at foreningen har lånt til frikøbet af kommunen, ligesom de vil blive underrettet om den særlige modregningsret for foreningen. De vil således være vidende om de særlige forhold i foreningen, når de f.eks. yder lån til en af andelshaverne. Med det foreslåede 4 b, stk. 5, pålægges andelsboligforeningen en pligt til at optage en note i regnskabet, hvor der oplyses om restgælden på frikøbslånet på statustidspunktet og dettes fordeling på enkelte andele. Hermed sikres det, at såvel foreningen som den enkelte andelshaver til enhver tid er opmærksom på det tilbagebetalingskrav, der udløses ved andelshaverens overdragelse af andelen. Det foreslås med det foreslåede 4 b, stk. 6, at foreningen i forbindelse med afgivelse af erklæring efter den gældende andelsboliglovs 4 a også skal oplyse om foreningens optagelse af det rente- og afdragsfrie lån, der er ydet af kommunalbestyrelsen, og om den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, der modregnes af foreningen ved medlemmets overdragelse af den pågældende andel. Med erklæring efter andelsboliglovens 4 a oplyser en andelsboligforening, at den person, som tinglysningsdokumentet vedrører, er andelshaveren, der har brugsret til den pågældende lejlighed. Afgivelse af erklæring er i dag en forudsætning for tinglysning af viljesbestemt pant eller retsforfølgning i andele, jf. tinglysningslovens 42 k, stk. 5, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen. Med forslaget sikres 11

12 det, at pant- og udlægshavere inden tinglysning af rettigheden vil blive gjort bekendt med den særlige modregningsadgang for foreningen, som går forud. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser 1. Ejendomme, til hvis opførelse tilskud er ydet i medfør af de i stk. 2 omhandlede lovbestemmelser, kan på de i nærværende lov fastsatte vilkår frigøres for de forpligtelser med hensyn til lejekontrol, anvendelse af overskud m. v., som med hjemmel i de for tilskuddets ydelse fastsatte vilkår er pålagt ejendommene. Når vilkårene for frigørelse er opfyldt, kan de om forpligtelserne tinglyste bestemmelser forlanges kvitteret til aflysning i tingbogen. Kvitteringen meddeles af kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil. 3. Frigørelsesbeløb skal indbetales kontant til kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil, eller afgøres ved udstedelse af pantebrev til samme, hvilket pantebrev afdrages over 20 år med lige store halvårlige afdrag og forrentes med 6 pct. p. a. af den til enhver tid værende restgæld. Udstedes der pantebrev, kan den på ejendommen tinglyste deklaration ikke kvitteres til aflysning, før hele beløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering. 3. Stk. 2. Er der i henhold til deklaration indbetalt overskud i anledning af salg af en ejendom, fragår dette i frigørelsesbeløbet. Er det indbetalte overskud større end frigørelsesbeløbet, udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Frem- Lovforslaget 1 I lov nr. 196 af 4. juni 1964 om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser, som ændret ved lov nr. 396 af 26. juni 1998, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. «2. I 1, stk. 1, 3. pkt., udgår»eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil«. 3. I 3, stk. 1, 1. pkt., udgår»eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil,«. 4. 3, stk. 1, 2. pkt., ophæves. 5. I 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker: Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan desuden yde et rente- og afdragsfrit lån til en forening som nævnt i 2, stk. 2, til frigørelsen på vilkår af, at der for hvert enkelt medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet beregnes en forholdsmæssig andel i frigørelsesbeløbet på grundlag af forholdet mellem de oprindelige medlemsindskud i ejendommen og af, at foreningen indfrier den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved medlemmets overdragelse af andelen. 13

14 sættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der ligger under 125 pct. af det oprindeligt ydede tilskud, kontant til ejeren. Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et konstateret overskud henstår som et tilgodehavende for det offentlige med pant i ejendommen. Den nuværende ejers andel i det indbetalte overskud berigtiges ved nedskrivning af pantebrevets pålydende. De tidligere ejeres andel kan helt eller delvis berigtiges ved transport af det offentliges tilgodehavende. Stk. 4. En tidligere ejer kan kræve sin andel i overskuddet udbetalt i overensstemmelse med reglerne i stk. 2 og 3, selv om den nuværende ejer ikke har fremsat begæring om ejendommens frigørelse. Kan en tidligere ejer eller dennes ægtefælle eller livsarvinger ikke findes, tilfalder hans andel det offentlige, jfr Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et konstateret overskud henstår som et tilgodehavende for det offentlige med pant i ejendommen. Den nuværende ejers andel i det indbetalte overskud berigtiges ved nedskrivning af pantebrevets pålydende. De tidligere ejeres andel kan helt eller delvis berigtiges ved transport af det offentliges tilgodehavende. 3. Stk. 4. En tidligere ejer kan kræve sin andel i overskuddet udbetalt i overensstemmelse med reglerne i stk. 2 og 3, selv om den nuværende ejer ikke har fremsat begæring om ejendommens frigørelse. Kan en tidligere ejer eller dennes ægtefælle eller livsarvinger ikke findes, tilfalder hans andel det offentlige, jfr De indbetalte frigørelsesbeløb med fradrag af udbetalinger i henhold til 3, stk. 2, tilfalder det i deklarationerne omhandlede udvalg, såfremt Stk. 3. Overtages andelen ved medlemmets død af en efterlevende ægtefælle eller en anden person, som ved dødsfaldet har haft fælles husstand med medlemmet i mindst 2 år, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet dog først, når den efterlevendes ret til andelen ophører. Sker der i forbindelse med separation eller skilsmisse helt eller delvis overdragelse af andelen til den ægtefælle, der bevarer retten til boligen, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet først, når denne ægtefælles ret til andelen ophører. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samliv, der har bestået i mindst 2 år før overdragelsen. Stk. 4. Udstedes der pantebrev som nævnt i stk. 1, eller ydes der et rente- og afdragsfrit lån som nævnt i stk. 2, kan tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter, jf. 1, stk. 1, ikke kvitteres til aflysning, før hele frigørelsesbeløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 3, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres»stk. 2«til:»Stk. 5«. 7. I 3, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 5 og 6«. 8. I 4, stk. 1, ændres» 3, stk. 2«til:» 3, stk. 5«. 14

15 et sådant er nedsat, til anvendelse i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. 4. Stk. 2. Er et udvalg som nævnt i stk. 1 ikke nedsat, tilfalder de indbetalte beløb kommunen. De indbetalte beløb skal anvendes til boligsociale formål i kommunen. 9. 4, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 10. Efter 4 indsættes:» 4 a. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter, jf. 1, stk. 1, samt tinglyst panteret i ejendommen, jf. 3, stk. 4, respekterer tinglyste lån til vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.«2 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 19. september 2006, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 a indsættes:» 4 b. Stk. 2-6 finder anvendelse for foreninger, der har frigjort sig fra tilskudsbestemmelser ved optagelse af et rente- og afdragsfrit lån efter 3, stk. 2, i lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. Stk. 2. Lån som nævnt i stk. 1 indgår ikke i opgørelsen af foreningens formue efter 5, stk Stk. 3. Ud over de tilgodehavender, der er nævnt i 6, stk. 7, kan foreningen hos den fraflyttede andelshaver til skade for den, der ved aftale har fået pant eller foretaget udlæg i andelen, fradrage den forholdsmæssige andel af lån som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke i forhold til panthavere og udlægshavere, hvis ret er stiftet inden den 1. juli Stk. 5. Der skal som note i andelsboligforeningens regnskab oplyses størrelsen af den del af frigørelsesbeløbet, der endnu ikke er betalt på statustidspunktet, og frigørelsesbeløbets fordeling på de enkelte andele. Stk. 6. Ved afgivelse af erklæring efter 4 a, stk. 1, skal foreningen oplyse om lån, som nævnt i stk. 1, og om den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, der forfalder til betaling ved medlemmets overdragelse af den pågældende andel, jf. stk. 3.«15

16 16 3 Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 1 af 10 27-02-2013 23:28 LBK nr 1716 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens område Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Andelsboligloven Andelsboligloven - Læs hele andelsboligloven her Kapitel I - Lovens område Kapitel II - Andelsboligforeninger Kapitel III - Boligaktieselskaber o.lign. Kapitel IV - Boligsamejer Kapitel

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 2/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 3/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 4/55

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) udtræder af andelsboligforeningen Bofællesskabet Vidjekær og overdrager min andel til medunderskrevne (køber). Samtidig opsiger jeg brugsretten til

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Høring om udkast til nyt cirkulære om kommunale parkeringsfonde

Høring om udkast til nyt cirkulære om kommunale parkeringsfonde 23. juni 2003 Sag 6631-553 /lj Høring om udkast til nyt cirkulære om kommunale parkeringsfonde Hermed fremsendes udkast til nyt cirkulære om kommunale parkeringsfonde af 20. juni 2003, idet man skal anmode

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere