Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017"

Transkript

1 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene , er indgået mellem følgende partier og lister i byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Borgerlisten (L), Dansk Folkeparti (O) Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Liberal Alliance (I). Budgetaftalen indleveres med bilagsnotat med konkrete ændringsforslag som samlet ændringsforslag til byrådets budgetforslag fra 1. behandling: Overordnede budgetbemærkninger: Syddjurs Kommunes budget afspejler, at der i 2014 og overslagsårene fortsat er fokus på stram økonomisk styring og budgetoverholdelse som en nødvendig forudsætning for stabilisering af kommunens økonomi. Samfundsøkonomien vil i årene fremover sætte snævre grænser for de økonomiske grundvilkår for kommunerne generelt. Den indgåede aftale medfører et overskud på 4,1 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. altså en styrkelse af kassebeholdningen på 11,5 mio. kr. I overslagsårene er indregnet driftsreduktioner på 50 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør i 2014 cirka 89 mio. kr. I budgetaftalen er der især afsat investeringer på områder, hvor investeringen medfører og muliggør strukturændringer og/eller effektiviseringer samt energiforbedringer. Der er i aftalen i 2014 afsat investeringer på bl.a. følgende områder: Det oprindeligt afsatte anlægsbudget på 36,8 mio. kr. i 2014 og 2015 til sammenlægning og renovering af administrationsbygningerne i Hornslet og Ebeltoft reduceres med 4 mio. kr. i Reduktionen er en rammereduktion, der udmøntes af direktionen. 6 mio. kr. i 2014 og yderligere 13 mio. kr. fordelt over overslagsårene til investeringer på skoleområdet som følge af implementeringen af skolereformen. På dagtilbudsområdet er der afsat 6,5 mio. kr. til strukturændringer. Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger forslag til byrådet med forslag til udmøntning af investeringer der medfører størst kvalitetsforbedringer for børn og personale samt medfører rationaler i den daglige drift. På daginstitutionsområdet er afsat 4,5 mio. kr. til ny institution i Thorsager. På ældreområdet er der afsat 6,8 mio. kr. til etablering af varmvandsbassin i Tirstrup samt 11,5 mio. kr. i 2014 til etablering af dagcenter ved Søhusparken. Til investeringer i velfærdsteknologi er der i 2014 afsat 4,6 mio. kr. samt yderligere 6,4 mio. kr. i overslagsårene. 1

2 Cykelstier. Til etablering af cykelsti fra Hornslet til Løgten i samarbejde med Aarhus Kommune er der afsat 3,1 mio. kr. Derudover er der afsat 1,1 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til cykelsti mellem Skrejrup og Thorsager. Der arbejdes vedholdende på at staten anlægger den manglende cykelsti på færgevejen i Ebeltoft. Renovering af gadebelysning 4 mio. kr. i 2014 og yderligere 15 mio. kr. i overslagsårene. Til energibesparende foranstaltninger og bygningsrenoveringer er der afsat 6,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i overslagsårene. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af kunstgræsbane i Rønde. Der er afsat en pulje på 1,7 mio.kr til landsbyfornyelse. Der er afsat i alt 17 mio. kr. i 2014 og 2015 til nyt bibliotek og nyt borgerhus i Kolind. Der er forudsat lokal medfinansiering. Der er afsat 5 mio.kr til fornyelse af Hotellet i Rønde. Der henvises i øvrigt til den samlede anlægsoversigt Driftsbudgettet. Basisbudget 2014 er prisfremskrevet med 23,0 mio. kr. i forhold til budgettet for I budgetforslaget er herefter indarbejdet tekniske ændringer på 1,4 mio. kr., reduktioner på 43,0 mio. kr., udvidelser på 13,3 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. Samlet efter prisfremskrivning et reduceret budget på netto 21,4 mio. kr. Reduktioner og udvidelser fremgår af den vedlagte oversigt. Derudover er forligsparterne enige om følgende punkter Øget produktivitet. I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder. Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved at sætte fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. De kommende år arbejdes der fortsat på at øge produktiviteten den kommunale drift. Direktionen pålægges som indgang til budgetarbejdet for 2015, at fremlægge på hvilke områder der i organisationen i løbet af 2014 er igangsat effektiviseringstiltag. På baggrund heraf fremlægges forslag om effektiviseringer på minimum 1% årligt i overslagsårene 2015, 2016 og Dette effektiviseringsrationale ses som en del af de driftsreduktioner på 50 mio. kr. der er indregnet i Sygefravær. Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet. 2

3 Skolereformen. På skoleområdet er der tilført et rammebeløb til finansiering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 på 7,3 mio. kr. i 2014 svarende til 17,5 mio.kr årligt i overslagsårene. Udvidelsen svarer til en driftsudvidelse på ca. 4% Der er tale om en ramme der udmøntes af byrådet i starten af 2014, når der foreligger et endeligt forslag til implementering af skolereformen i Syddjurs kommune. Forligsparterne er opmærksomme på at foreningslivet, kulturinstitutioner, juniorklubber og ungdomsskolen inddrages i arbejdet med den konkrete udformning af hverdagen i folkeskolerne i Syddjurs Kommune efter skolereformen. Specialundervisningen. Specialundervisningsområdet ligger udgiftsmæssigt højt i Syddjurs Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner. Der er i budget 2014 medtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2014, 7 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i Målet er, at Syddjurs kommunes udgiftsniveau kommer på niveau med sammenlignelige kommuner Der er fortsat fokus på inklusion fra special- til normalområdet. Dette medfører dels hjemtagelse fra andre kommuners tilbud til kommunens egen specialskole dels øget inklusion på kommunens folkeskoler. Denne inklusion skal ske med respekt for både de udsatte børn og de øvrige elever i folkeskolen samt medarbejdernes kompetenceudvikling. Ungdomsskolen. Der er i budgettet for 2014 indsat en ramme med en reduktion på 1 mio. kr. årligt i 2014 og overslagsårene. Udvalget for Familie og Institutioner har kompetencen til at beslutte udmøntningen af reduktionen med den bemærkning, at der ikke må lukkes decentrale ungdomsklubber som følge af besparelsen. Familieområdet følges tæt i 2014 med budgetoverholdelse som hovedtema, herunder med opfølgning på anbefalinger fra ekstern proces efteråret Der er særlig opmærksomhed på at nedbringe udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner. Forligsparterne er opmærksomme på, at der i den tekniske fremskrivning er fjernet 14 mio.kr i forhold til det forventede regnskab for Der er særlig fokus på hjemtagelse af anbragte børn til egne institutioner og at disse børn får tilbudt kvalitativt passende tilbud. Ledelsesmæssigt skal styring og etablering af valid ledelsesinformation prioriteres som støtte for budgetoverholdelse i 2014 og overslagsårene. Daginstitutionsområdet. Byrådet har i budget 2014 og overslagsårene midler til nye investeringer på daginstitutionsområdet. Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger inden maj 2014 forslag til udvikling af de integrerede institutioner i Ebeltoft og Mørke med henblik på samling i højest 2 institutioner i Ebeltoft, og planlægning for børnepasningen i Mørke i nærheden af Mørke skole. Konsekvenser for anlægsbudgettet tages der endelig stilling til ved budgetlægningen i Målet med investeringerne er at sikre størst mulig kvalitet for børn og personale samt at indhente rationaler i den daglige drift. 3

4 Misbrugsområdet. Der afsættes i 2014 stigende til kr. årligt i overslagsårene til tværgående og koordinerende indsatser på misbrugsområdet. Indsatserne skal særligt have fokus på børn af alkoholramte familier. Indsatsen evalueres efter 2 år. Sundhedsområdet. De 2,25 mio. kr. som er tilført fra staten anvendes som aftalt mellem KL og Finansministeriet. Cafe Kolind. Forligspartierne er enige om at det sociale værested videreudvikles, hvor der satses på frivillighed og samarbejde med KFUMs sociale arbejde. Ejendomsservice. De kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement. Det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer. Fregatten Jylland. Byrådet forventer fortsat yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland. Byrådet er endvidere opmærksom på, at en yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland kræver en særlig kommunal opmærksomhed. Biblioteket I 2014 gøres det muligt at anvende kommunens biblioteker i en udvidet åbningstid. Det gøres muligt ved at investere i en teknisk løsning, så borgerne kan besøge bibliotekerne uden at der er personale tilstede. Det gælder bibliotekerne i Ebeltoft (midlertidigt placeret på Vestervej), Hornslet, Kolind (midlertidigt placeret på Bugtrupvej) og Rønde. Biblioteksfilialen på Mørke Skole lukkes og Mørke betjenes fremover af bogbus. Der vil stadig være lokaler til folkeoplysningsaktiviteter til rådighed for borgerne i Mørke. Bogbussens køreplan evalueres samlet i PUK for at give den bedst mulige service inden for rammen. Nævnte strukturforandringer finansieres gennem en reduktion i lønudgifterne på biblioteket. Kunstgræsbane i Rønde. Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. som medfinansiering til etablering af kunstgræsbane i Rønde. Medfinansiering. Der afsættes en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet fra og med 2015 på årligt 1,8 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i Pengene udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone princip, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Kulturkommune Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme I synergien i sammenhæng med projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad Byrådet vil mindst én gang årligt frem til 2017 vurdere indsatsen og den afledte effekt på udviklingen i Syddjurs Kommune. Syddjurs kommune som erhvervsvenlig kommune. Borgernes og erhvervslivets oplevelse af Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation er fortsat i centrum 4

5 både politisk og administrativt. Specielt sættes fokus på kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser og sikring af, at erhvervsvirksomheder guides så effektivt som muligt gennem de nødvendige myndighedsafgørelser. Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst og udvikling. Med henblik på nedbringelse af nedbringelse af sagsbehandlingstiden på miljøområdet er der tilført området 1,0 mio. kr. Der gennemføres fortsat møder med erhvervslivet for at opnå den bedst mulige service og dialog. Dette gøres med respekt for kommunens rolle både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation. Udbud og konkurrenceudsættelse. Byrådet skal i starten af den nye byrådsperiode drøfte og evaluere udbud og konkurrenceudsættelse. Både status på hidtidige udbud og mulige nye; herunder kørsel i kommunen set i forhold til statens krav om effektivisering på området. Ledsagelse til handicappede på ferier og ture. Der afventes afgørelse fra ministeriet i forhold til udfordringsretten. Problematikken tages op i KKR og andre centrale organer med henblik på at udvirke, at der gives mulighed for at handicappede kan købe tillægsydelser fra de kommunale enheder, hvor de i øvrigt modtager ydelser. Midtbyplaner. Foreliggende midtbyplaner for Hornslet og Rønde revurderes i 2014 med henblik på budgetlægningen for Der afsættes kr. i 2014 og 2015 Oversigt over øvrige konkrete ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling: Se vedlagte bilag Ebeltoft, 2. oktober 2013 På gruppernes vegne 5

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere