Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Valg af formand og næstformand Introduktion af det nye udvalg Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Lukket - Status på plangrundlag Lukket - Orientering...10 Side 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt Side 3

4 2 Valg af formand og næstformand Sagsnr.:13/13196 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelseslovens 22. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller at udvalget vælger en formand og en næstformand. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Susanne Ejlersen er valgt som formand og Ole Steen Hansen som næstformand. Side 4

5 3 Introduktion af det nye udvalg Sagsnr.:14/59 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Der gives en introduktion til udvalgets ansvarsområde. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktionen givet. Side 5

6 4 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Sagsnr.:13/8352 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Budgetforliget efterlader et behov for nogle politiske præciseringer, som har betydning for det videre arbejde i forhold til skolernes udmøntning af den ny folkeskolereform fra august De områder som kræver en præcisering er følgende: - Den understøttende undervisning - Undervisningsandel - Arbejdstiden - Budgetmodel og SFO/takster - Den åbne skole - Valgfag/linjer - Kvalitet og effektmåling - Udvidelse af skolebestyrelsen - Samarbejdsfora om pædagogisk udvikling - Kompetenceudvikling Der er udarbejdet et notat, der uddyber de oplistede områder. Økonomiske konsekvenser: Der er betydelig usikkerhed omkring andelen af børn og unge, som vil blive tilmeldt SFO og klub i skoleåret grundet en længere skoledag. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at det er nødvendigt at tydeliggøre den politiske ramme for implementering af skolereformen inden årets udgang. Indstillinger: Børn og Unge indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter og tager beslutning om den politisk ramme for skolernes implementering af ny folkeskolereform. Børn og Unge indstiller 1. at fordelingen 50/50 (lærer/pædagog) i den understøttende undervisning ud over at være en budgetmodel også er retningsgivende for anvendelsen af resurserne, idet skolerne efter de lokale forhold og vilkår kan afvige fra fordelingen, herunder også i et vist omfang - ansætte andre faggrupper end lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Det er Side 6

7 skolens leder, der afgør om og i givet fald hvornår understøttende undervisning kan udføres på andre vilkår. 2. at de opstillede forventninger til lærerenes tjenestetid i forhold til budgettet også indfries i den praktiske udmøntning af resurserne. 3. at der arbejdes for at sikre en afbalanceret fordeling af skolens opgaver, herunder undervisningsopgaven, på skolens ansatte. 4. at den enkelte skole efter drøftelse i LMU- fastlægger arbejdstiden, så der sikres den bedst mulige opgaveløsning til gavn for eleverne. Lærernes arbejdsbetingelser skal, som for andre personalegrupper, være tidssvarende og fleksible. Dette indebærer, at nogle arbejdsopgaver, efter aftale mellem den enkelte lærer og leder, mest hensigtsmæssigt udføres uden for skolens matrikel, fx hjemme. 5. Arbejdstiden for lærere er, som for alle andre faggrupper, 1924 timer. Arbejdstiden fordeles på 210. Skolerne kan i begrænset omfang afvige herfra begrundet i lokale og konkrete forhold. 6. at der tages udgangspunkt i, at de pædagoger fra SFO og klub, der ønsker det, og som har kompetencerne, tilbydes stillinger i skoleregi, inden for den økonomisk fastsatte ramme. 7. at takster for kommunale fritidstilbud fastholdes på samme niveau som i skoleåret at skolerne, senest i skoleåret 2015/16, hver især har indgået forpligtende samarbejde med flere institutioner, foreninger, borgere, virksomheder og Den kreative skole. 9. at Byrådet fra godkender ønsker til ændringer af linjer i udskolingen samt eventuelle valgfag fra år til år. 10. at skolerne gør brug af lærernes og pædagogernes kompetencer, nationale test, forskningsviden, forældresamspil og elevevaluering i arbejdet med at sikre høj læringseffekt hos alle elever. 11. at skolebestyrelsen beslutter om bestyrelsen skal udvides med to medlemmer fra fx. erhvervslivet og/eller fra foreningslivet. 12. at skolens ledelse beslutter, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen. 13. at midlerne til kompetenceudvikling udmøntes i dialog med de faglige organisationer. Side 7

8 Bilag: Åben - Notat, Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Sagen blev udsat Fraværende: Pernelle Jensen, Kirsten Hald Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen, Enhedslisten stemmer imod. Side 8

9 5 Lukket - Status på plangrundlag Sagsnr.:13/13067 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Sagen drøftet Side 9

10 6 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Intet at drøfte. Side 10

11 Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

12 Bilag: 4.1. Notat, Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2560/14

13 Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform. Det vedtagne budget for 2014 for skoleområdet indeholder nogle områder, der kræver yderligere præciseringer og tilføjelser. Dette notat indeholder derfor en række områder vedrørende den ny reform som Byrådet ønsker at rammesætte. Byrådet skal indledningsvis konstatere, at den nye folkeskolereform falder umiddelbart i kølvandet på den omfattende ændring i kommunens skolestruktur, som både i form og indhold har forandret arbejdet og betingelserne for dette - i vores skoler; ikke mindst for vores lærere. Byrådet vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke en stor anerkendelse til kommunens lærere for den udviste forandringsvilje og parathed, det positive engagement og medspil samt den meget dygtige indsats, der har vist sig i den forbindelse. GRUNDLAG OG MÅL Med den nye folkeskolereform skal der gennemføres et ambitiøst løft af vores folkeskoler, med det mål, at - alle elever skal lære mere og have de bedste muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse - betydningen af social arv skal reduceres - alle børn og unge trives og indgår i fællesskabet i skolen Reformen er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det betyder bl.a. en længere og mere varieret skoledag for børn og unge. Reformen følger op på den nødvendige videreudvikling af læringsforståelsen i et inklusionsperspektiv, som der har været arbejdet med gennem de senere år. Fredericia Kommune har som nævnt skabt fundamentet for at implementere reformen, idet der fra skoleåret er gennemført en ny skolestruktur, og der er fastlagt en børne- og ungepolitik frem til 2016, som stemmer overens med målsætningerne i skolereformen.

14 Vi har i Fredericia allerede etableret linjer i udskolingen, og med de nye store skoleenheder, er der også en større grad af fleksibilitet. Herudover er der også blevet arbejdet med at opkvalificere de nye skolelederteams i forhold til at styrke den pædagogisk ledelse på skolerne. Vi har erfaringer med mere idræt og bevægelse i skolen gennem udviklingsarbejdet med idrætsskolerne, og vi har arbejdet hårdt for at få mere IT ind i fagrækken. Byrådet ser det som en stor fælles opgave at få skolereformen implementeret på en god og ordentlig måde i Fredericia. Byrådet ønsker at fastlægge de rammer, som skal være det fælles udgangspunkt for skolernes arbejde med reformen. Børn og Unge skal bidrage med at løfte opgaven sammen med skolerne, og selve implementeringen skal ske i et tæt samarbejde mellem alle skolens interessenter herunder ikke mindst skolebestyrelse, elevråd, medarbejdere og ledere. Reformen kræver, at der arbejdes målrettet med at sikre gode og velfungerende lærer- /pædagogteam på skolerne. Teamsamarbejde vil være fundamentet for at få elementerne i skolereformen til at spille sammen. Der er tilsvarende behov for at flere fagprofessionelle arbejder mere tværgående omkring forebyggelse, og derfor er der opbygget en støttestruktur i Børn og Unge samt i Familie & Børnesundhed, som skal indgå i et tættere samarbejder med skolernes ledelse og lærer-/pædagog teams. Store omstillingsprocesser som denne skaber også naturligt usikkerhed og indebærer en risiko for at påvirke det psykiske arbejdsmiljø på skolerne negativt. Derfor er det centralt, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og at der sikres god information og inddragelse af medarbejderne på de enkelte skoler. PROCESSEN FREM MOD SKOLEÅRET For at sikre, at der på skolerne i Fredericia er et fælles børne-/læringssyn, sker udmøntningen af skolereformen - på den enkelte distriktsskole - inden for rammerne af loven, børn- og ungepolitikken, det politiske notat om skolestruktur, dette notat samt øvrige kommunale beslutninger og aftaler. Børn og Unge sikrer en ensartethed i forhold til processen og rammerne for implementering af den nye skolereform. Skolerne får støtte fra Børn og Unge samt HR-afdelingen til implementeringen af reformen. Reformen gennemføres på den enkelte distriktsskole med ledelsesteamet i førertrøjen og med inddragelse af MED, TR, AMR, medarbejderne, bestyrelser, elever og lokalsamfund. Side 2

15 Skolereformen er en stor omstillingsopgave og gør det nødvendigt med inddragende processer på skolerne i skoleåret , så der skabes fælles retning, mening og motivation for den nye skole. Der oprettes en hjemmeside, der sikrer en god og løbende information om skolereformen i Fredericia. Børn og Unge arbejder i efteråret og foråret i fem spor, som skal understøtte skolelederne således, at de er rustet til at arbejde med implementering af den nye reform: Skoleledelse og HR En ny skoledag (det pædagogiske indhold og rammen) Ny økonomitildelingsmodel Kompetenceudvikling Det kommunale fritidstilbud (ny organisering) 1. DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Der er i budgetforliget forudsat en 50/50 fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Det er en normeringsmæssig og dermed økonomisk forudsætning. Det er Byrådets opfattelse, at flerfagligheden og tværfagligheden er central for at lykkes med en anderledes og afvekslende skoledag, og derfor er normeringsmodellen ikke kun en budgetmodel, men også en generel retningsgivende fordelingsnøgle. Samtidig skal der være mulighed for afvigelser i et vist omfang, så udmøntningen af resurser også kan tilpasses de konkrete forhold og udfordringer, ligesom intentionen i reformens forligstekst er, at andre faggrupper inviteres ind i skolen, hvilket skal ske inden for de resurser, der er afsat til understøttende undervisning. 2. UNDERVISNINGSANDEL Det følger af budget 2014 at lærerne fremover får en øget andel af undervisning i deres arbejdstid, svarende til et årligt gennemsnitligt undervisningstimetal på 733 timer. I den forbindelse skal Byrådet påpege, at en mere ligelig/balanceret fordeling af samtlige arbejdsopgaver på skolerne, ønskes. Det forventes derfor, at skolelederne arbejder for at sikre en relativt ligelig fordeling af skolens undervisningsopgaver på alle lærere, og at der tilsvarende sikres en afbalanceret fordeling af pædagogernes arbejdsopgaver i hhv. det kommunale fritidstilbud og den understøttende undervisning. Side 3

16 3. ARBEJDSTIDEN Udgangspunktet for arbejdstidstilrettelæggelsen i Fredericia fra skoleåret 2014/2015 vil være lov 409. Det er byrådets opfattelse, at eleverne i Fredericia skal sikres et højt fagligt niveau i undervisningen. En af forudsætningerne herfor er, at lærerne har den fornødne tid til - alene og sammen med andre - at forberede undervisningen. Den enkelte skole fastlægger, efter drøftelse i LMU, arbejdstiden; så der sikres den bedst mulige opgaveløsning til gavn for eleverne. Lærernes arbejdsbetingelser skal, som for andre personalegrupper, være tidssvarende og fleksible. Dette indebærer, at nogle arbejdsopgaver, efter aftale mellem den enkelte lærer og leder, mest hensigtsmæssigt udføres uden for skolens matrikel, fx hjemme. Børn og unge og HR udarbejder sammen med lærerkredsen og de lokale ledere og TR et forståelsespapir herom til inspiration og vejledning til skolerne Arbejdstiden for lærere er, som for alle andre faggrupper, 1924 timer. Arbejdstiden fordeles på 210 arbejdsdage. Skolerne kan i begrænset omfang afvige herfra begrundet i lokale og konkrete forhold. Lov 409 stiller krav om opgaveoversigt til den enkelte lærer. Skabelonen for opgavebeskrivelsen udvikles i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds. 4. BUDGETMODEL OG SFO / TAKSTER Med budgetforliget er der grundlag for at få en ny økonomitildelingsmodel på plads. For at skolerne kan begynde at planlægge og tilrettelægge en længere og mere varieret skoledag, er der bl.a. behov for at skolerne kender et forventet elev- og SFO-børnetal. Byrådet forventer, at søgningen til et kommunalt fritidstilbud vil falde, når skoledagen bliver længere. Der vil derfor blive tale om en omstilling og evt. et ændret serviceniveau, som følge af, at der vil være færre børn og unge indmeldt i de kommunale fritidstilbud. Samtidig vil der være en del af den understøttende undervisning i skolen, som skal varetages af pædagoger. Ovenfor nævnte omstilling skal tage afsæt i, at de pædagoger fra SFO og klub, der ønsker at indgå i den understøttende undervisning, og som har kompetencerne, tilbydes stillinger i skoleregi (evt. delt tjenestested), inden for den økonomisk fastsatte ramme. Et markant fald i søgningen til SFO og klub vil imidlertid betyde, at der skal ske reduktion af personale. En sådan reduktion vil ske efter gældende regler og i dialog med MEDudvalg. Side 4

17 Børn og Unge skal snarest udarbejde et budget, der viser det totale antal stillinger, der forventes oprettet og nedlagt ved indførelsen af den nye reform. Det skal ske med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og en forventet efterspørgsel. 5. DEN ÅBNE SKOLE Byrådet forventer, at skolerne udnytter det potentiale, der ligger i det omgivende samfund til at styrke børnenes læring og motivation for at gå i skole. Der skal arbejdes med at inddrage borgere, det lokale idræts-, kultur-, erhvervs- og foreningsliv på alle årgange i skolen. Herudover ønsker Byrådet, at skolerne indgår et gensidigt samarbejde med Den Kreative Skole. Det er op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. Byrådet forventer, at alle distriktsskoler har opbygget forpligtende samarbejde med det omgivende samfund, herunder foreningslivet og Den Kreative Skole, senest i skoleåret VALGFAG / LINJER Der er etableret linjer på de fire overbygningsskoler, og disse vil fortsat skulle videreudvikles i skoleåret Byrådet vil fra skolerået årligt godkende ønsker til ændringer af linjer i udskolingen samt eventuelle valgfag. 7. KVALITET OG EFFEKTMÅLING Byrådet vil fremadrettet interessere sig for at måle effekten af skolernes undervisning. Dette vil bl.a. ske gennem forskningssamarbejdet med LSP/Ålborg Universitet. Effektmålinger vil indgå i Fredericia kommunes kvalitetsrapport, som udarbejdes i henhold til de nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Byrådet forventer, at skolerne gør brug af lærernes og pædagogerne viden og kompetencer, de nationale test, forskningsviden, forældresamspil og elevevaluering i arbejdet med at sikre høj læringseffekt hos alle elever. 8. UDVIDELSE AF SKOLEBESTYRELSEN Reformen giver mulighed for at personer fra erhvervslivet og fra frivillige foreninger kan indgå i skolebestyrelsen. Byrådet ønsker, at skolebestyrelsen beslutter, om skolebestyrelsen skal udvides med to medlemmer fra fx. erhvervslivet og/eller fra foreningslivet. Side 5

18 9. SAMARBEJDSFORA OM PÆDAGOGISK UDVIKLING Reformen gør det frivilligt for skolerne at oprette et pædagogisk råd. Byrådet finder, at Pædagogisk Råd, i dets nuværende form, ikke længere nødvendigvis bidrager til at rammesætte den pædagogiske udvikling på de nye distriktsskoler. Det skal derfor være op til skolens ledelse at beslutte, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen. Byrådet ønsker med i en overgangsperiode - en fastholdelse af afdelings-tr en, at styrke dialogen og samarbejdet omkring gode arbejdsforhold i de enkelte skoleafdelinger. Ligesom det skal sikres, at lærerne tilbydes et arbejdsmiljø, der helt og fuldt matcher kravene i gældende arbejdsmiljølovgivning. 10. KOMPETENCEUDVIKLING Reformen bliver understøttet af midler til kompetenceudvikling. Byrådet ønsker, at disse midler udmøntes i tæt dialog med de faglige organisationer. Side 6

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere