De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune"

Transkript

1 De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april Formål med kapacitetsanalysen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde d. 8. januar 2014 kommissoriet for en kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune. Analysen har til formål at afdække det fremtidige kapacitetsbehov for socialpsykiatriske tilbud til voksne med psykiske problemstillinger. Der vil være tale om en samlet kapacitetsanalyse for hele psykiatriområdet i Viborg Kommune. Analysen skal resultere i konkrete anbefalinger til fremtidige handlemuligheder i forhold til optimering af ressourceudnyttelsen på tværs af psykiatriområdet i kommunen. Proces Af kommissoriet for kapacitetsanalysen fremgår, at der er tilrettelagt en analyseproces, hvor medarbejdere, ledere og interesseorganisationer er involveret i arbejdet med at analysere og beskrive den fremtidige psykiatriindsats. Selve analyseprocessen falder i to dele: - del 1, hvor der fokuseres på at drøfte og fastlægge de bærende principper for psykiatriområdet - del 2, hvor der fokuseres konkret på, hvilke metoder og tilbud (og med hvilken dimensionering) Viborg Kommune frem over skal have på psykiatriområdet. I processens første del er der afholdt en fælles temaformiddag med deltagelse af medarbejdere og ledere fra psykiatriområdet, LokalMED psykiatri, samt foreningerne SIND og Bedre Psykiatri. Formålet var her at drøfte og fastsætte de bærende principper for psykiatriområdet. Efterfølgende er der i kapacitetsanalysens fire arbejdsgruppemøder holdt møder med fokus på yderligere drøftelse og kvalificering af principperne. Det foreløbige resultat af temaformiddag og indledende arbejdsgruppemøder, er dette notat om de bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune, som i marts/april drøftes og kvalificeres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet samt FagMED HPU. Notatet redigeres på baggrund af tilbagemeldingerne fra disse fora og indgår efterfølgende i kapacitetsanalysen. Den endelige analyse vil blive præsenteret for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet d. 28. maj Temadagen Temadagen havde til formål at medarbejdere, ledere og interesseorganisationer fik mulighed for i fællesskab at drøfte og fastsætte de bærende principper for psykiatriområdet, for på den måde at sætte den faglige retning for kapacitetsanalysen. Dagens program bestod af oplæg om anbefalingerne fra regeringens psykiatriudvalg og oplæg om Randers Kommunes psykiatriplan. Efterfølgende var der gruppearbejde og fælles drøftelse om tilgange og principper på psykiatriområdet. I processen blev 6 principper valgt, som de bærende for den fremtidige indsats på psykiatriområdet.

2 Tilbagemeldingerne på temadagen har været overvejende positiv. Det bliver af deltagerne opfattet positivt, at der blandt deltagerne var der stor enighed om hvilke principper der skal være de bærende. Enigheden om principperne ses samtidig som en anerkendelse af, at man allerede er på vej i den rigtige retning. Med aktiv deltagelse fra deltagerne lykkedes det på temadagen, at skabe en fælles retning for psykiatriområdet og en lyst til at arbejde mere med principperne. De bærende principper for psykiatriområdet - i prioriteret rækkefølge Temadagen resulterede i, at nedenstående seks principper (i prioriteret rækkefølge) blev valgt som bærende for psykiatriområdet. De enkelte principper vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. Recovery og rehabilitering Samarbejde og sammenhæng Tidlig Indsats Helhedssyn Relationer Fleksibilitet og flow Fra omsorg til rehabilitering Inden de konkrete principper uddybes, er det væsentligt at præsentere det paradigmeskift, der aktuelt finder sted på psykiatriområdet, både på lokalt plan og på nationalt plan. For godt 15 år siden begyndte især bruger- og pårørendeorganisationer at udfordre den gængse forestilling om, at sindslidelser er kroniske. Internationale undersøgelser - primært i forhold til personer med diagnosen skizofreni dokumenterede, at over halvdelen af de personer, der deltog i undersøgelserne, havde mulighed for at komme sig helt eller delvist af deres sygdom. Disse undersøgelser har været med med til at skabe et paradigmeskift i behandlings- og socialpsykiatrien, med en øget faglig interesse for borgernes/patienternes udviklingspotentialer. Erkendelsen af, at psykiske lidelser ikke er kroniske har haft indflydelse på selve tilgangen til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser. Hvor der tidligere har været primært fokus på at yde en god omsorg for borgerne, er der i dag et tiltagende fokus på at yde rehabiliterende indsatser med det formål at øge borgernes evne til og muligheder for at klare sig selv at mestre eget liv. Denne tilgang sætter borgeren i centrum og anerkender borgerens ønsker, behov og mål i forhold til udvikling og ansvar. Nøgleord i denne sammenhæng er derfor ligeværdighed, selvbestemmelsesret, dialog og samspil. Samtidig er den nye tilgang sund fornuft i en tid med knappe ressourcer. Når borgerne styrkes, så de er bedre i stand til at klare sig selv, vil det både være til fordel både for borgerne og for samfundet, som sparer ressourcer til omsorgstilbud. Psykiatriområdet er ikke ene om dette paradigmeskifte. Den tilgang til borgerne, som vil give dem mest mulig frihed og ansvar og som ønsker at styrke borgernes udviklingsmuligheder, ses også på eksempelvis beskæftigelsesområdet og på ældreområdet. Også her arbejdes stadig mere rehabiliterende og inkluderende under overskrifterne Demokratisk medborgerskab og Aktivt hverdagsliv. Recovery og rehabilitering Det er i Viborg Kommune politisk besluttet, at recovery skal være det styrende perspektiv på psykiatriområdet. Temadagen viste god opbakning til recoverytilgangen

3 og den rehabiliterende indsats. Recovery er en personlig proces, som handler om at komme sig. Der arbejdes med flere niveauer for recovery, eksempelvis at komme sig socialt (dvs. et forbedret socialt funktionsniveau trods fortsatte symptomer på psykiske lidelser) og at komme sig helt (dvs. et totalt fravær af symptomer). Rehabilitering kan i modsætning til den personlige proces ses som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og professionelle. Med recovery og rehabilitering som et af de bærende principper for psykiatriområdet bliver formålet med indsatserne i Viborg Kommunes tilbud på psykiatriområdet at understøtte og fremme menneskers proces med at komme sig. Recovery-tilgangen handler for medarbejderne i psykiatriområdet om, at sætte borgeren i centrum og understøtte borgerens muligheder for at mestre eget liv. Recovery-tilgangen indebærer et fokus på borgerens muligheder, ressourcer og håb, samt fokus på borgerens autonomi og ansvar. En recovery-orienteret indsats er målrettet og målbar med øje for de forskellige niveauer, hvorpå borgernes mestring kan øges. For nogle borgere er det et mål f.eks. at blive i stand til at tilberede sin egen morgenmad eller selv blive i stand til at tage bussen, mens målet for andre er at flytte i egen bolig eller blive (re-)integreret på arbejdsmarkedet. I en recovery-orienteret indsats er det vigtigt, at der arbejdes med borgerens egne mål. Det er borgeren, der ved, hvilke mål, der er meningsfulde at arbejde med i den pågældende situation. Medarbejderne kan give mange eksempler på, hvordan princippet om recovery og rehabilitering allerede ligger til grund for deres daglige aktiviteter. Der er dog også stor enighed om, at recovery-tilgangen fortsat kan gøres mere fremtrædende, både i de daglige indsatser og i organiseringen af den samlede indsats på psykiatriområdet. Det sidste handler især om at tilbuddene organiseres fleksibelt, således at borgernes udvikling understøttes og rummes i den samlede indsats på psykiatriområdet. Dette vil blive uddybet i punktet Fleksibilitet og flow. Der bør desuden fremover være øget fokus på recovery og rehabilitering som bærende princip i visitationspraksis og i borgerens handleplaner. Samarbejde og sammenhæng Mennesker med sindslidelse modtager ofte behandling og støtte fra forskellige tilbud og sektorer. Med samarbejde og sammenhæng som et af de bærende principper for psykiatriområdet sættes fokus på, at der i den kommunale indsats etableres et tæt samarbejde på tværs i psykiatriområdet, mellem de forskellige forvaltninger, med regionen samt med den enkelte borgerens pårørende og netværk. Der er blandt medarbejderne et ønske om at skabe øget samarbejde om fælles fokus og fælles mål samt mere koordinerede indsatser. Det gælder både i forhold til længerevarende indsatser og i forbindelse med borgernes skift mellem tilbud og sektorer. Et mere integreret samarbejde med beskæftigelsesområdet skal yderligere udvikles og optimeres, omkring de borgere, som vil profitere af en beskæftigelsesrettet indsats, borgere i ressourceforløb mv.

4 Det er ønsket, at der etableres et øget samarbejde med regionspsykiatrien omkring indlæggelser og udskrivninger, således at borgerne oplever tilbuddene som sammenhængende. Det er vigtigt at både region og kommune har gode tilbud, men det er også vigtigt at tilbuddene er velkoordinerede. Der er i arbejdsgrupperne udtrykt ønske om en større klarhed i forhold til ansvarsfordeling og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Det kan eksempelvis styrkes gennem udpegning af tovholdere, case managers eller personlige koordinatorer for de borgere, som har behov for det. Det kan også styrkes gennem øget skarphed i forhold til snitflader mellem kommunens egne tilbud, når borgere flytter sig mellem tilbud. Endelig er der i arbejdsgrupperne opmærksomhed på de ressourcer og muligheder, som ligger i en øget involvering af borgerens pårørende og netværk, samt i en øget sammenhæng mellem kommunens tilbud og de almindelige tilbud i lokalsamfundet. Begge har til formål at inkludere borgerne i civilsamfundet, på linje med den øvrige befolkning. Tidlig indsats Med tidlig indsats som et af de bærende principper for psykiatriområdet sættes fokus på, at en tidlig indsats kan have både menneskelige, faglige og økonomiske fordele. Med princippet om tidlig indsats kan sættes spørgsmålstegn ved mindsteindgrebsprincippet princippet om at den mindst indgribende indsats altid skal have første prioritet. Det er væsentligt at være opmærksom på de forebyggende potentialer i en tidlig og omfattende indsats. En indsats kan være tidlig i forhold til borgerens alder, og altså være specifikt rettet mod unge mennesker. Denne form for tidlig indsats understøttes af et øget samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen. En indsats kan også være tidlig i forhold til forløbet af den psykiske lidelse, og dermed tidlig i forhold til forebyggelse af en yderligere udvikling og forværring af den psykiske lidelse. Den tidlige indsats rettes også mod forebyggelse af eksempelvis (gen-)indlæggelser, sociale konsekvenser af den psykiske lidelse samt somatiske følgesygdomme og dermed uafhængig af borgerens alder. Der er aktuelt i psykiatriområdets tilbud et forskelligt fokus på princippet om en tidlig indsats, afhængigt af tilbuddenes målgruppe. Der er i nogle tilbud, hvor målgruppen er borgere med en længere sygdomshistorik en opfattelse af at løbet er kørt for den tidlige indsats. I andre tilbud er fokus på den tidlige indsats over for aktuelle og potentielle problemstillinger. Der kan med princippet om en tidlig indsats fokuseres på, hvordan der i de enkelte tilbud kan arbejdes mere med tidlige indsatser. Der kan med princippet om tidlig indsats også foretages en omfattende prioritering af de tidlige indsatser på det samlede psykiatriområde, i form af eksempelvis prioritering af indsatser til unge mennesker, opsøgende indsatser eller eksempelvis akutte indsatser. En sådan prioritering vil selvsagt indebære en nedprioritering af andre indsatser. Helhedssyn Helhedssyn eller helhedsorienteret indsats er siden 1970 erne blevet opfattet som et centralt begreb i socialt arbejde. Men begrebet er langt fra et entydigt begreb og bliver anvendt på meget forskellige måder; som et etisk princip, som en tankefigur til forståelse og forklaring af sociale problemer, og som et konkret værktøj som kan anvendes i det konkrete sociale arbejde.

5 Med helhedssyn som et bærende princip for psykiatriområdet sættes fokus på nødvendigheden i at borgerne tilbydes en indsats, der tager udgangspunkt i helheden i det enkelte liv. Med helhedssynet er ønsket at sikre, at borgeren ses i sammenhæng med sine omgivelser og får en helhedsorienteret indsats. Det betyder at en borger med psykiske problemstillinger ikke udelukkende får støtte i forhold til disse specifikke problemstillinger, men også får støtte i forhold til de andre sfærer, hvor vedkommende måtte opleve vanskeligheder. Det kan være i forhold til uddannelse og beskæftigelse, bolig, familie og netværk eller lignende. Princippet om helhedssyn stiller krav til den enkelte medarbejder om at se og agere i forhold til kompleksiteten i den enkelte borgers liv. Det stiller ligeledes krav om et velfungerende samarbejde mellem medarbejdere i psykiatriområdet og i kommunens øvrige afdelinger. Princippet om helhedssyn hænger dermed uløseligt sammen med princippet om samarbejde og sammenhæng. Med helhedssynet følger nødvendigheden af et fælles syn at alle aktører, som spiller en rolle i en borgers liv etablerer en fælles forståelse af målsætninger og nødvendige indsatser. Relationer Med relationer som et bærende princip for psykiatriområdet pointeres relationers betydning for effekten af de indsatser, der ydes i det specialiserede socialområde. Samtidig pointeres, at relationer kan være komplicerede og have både positiv og negativ indflydelse på borgerens muligheder og motivation i forhold til at komme sig. Med relationer som bærende princip sættes fokus på både relation mellem borger og medarbejder og på borgernes muligheder for relationer og netværk. Udgangspunktet for relationen mellem borger og medarbejder, er at der er tale om en professionel relation, baseret på tillid, respekt, ligeværdighed og anerkendelse. Der vil i psykiatriområdet være fokus på betydningen af den personlige relation, samtidig med at der vil være opmærksomhed på, ikke at medvirke til afhængighed i relationen mellem borger og medarbejder. Der er i psykiatriområdet enighed om, at tillid og en god relation mellem borger og medarbejder er afgørende for effekten af den indsats der ydes. Der er dog også i psykiatriområdet stor forskel på betydningen af relationen mellem en borger og en bestemt medarbejder. I kapacitetsøjemed kan det være hensigtsmæssigt i højere grad at nedtone betydningen af den personlige relation mellem borger og medarbejder og styrke borgerens mulighed og motivation for at modtage støtte fra en vifte af støttepersoner og/eller i en gruppe af borgere med samme problemstillinger. I praksis kan den personlige relation være en forudsætning for, at borgeren ønsker og magter at tage imod den støtte, der tilbydes. Det skal være særligt i fokus i overgange mellem tilbud. I forhold til borgernes muligheder for relationer og netværk, er der opmærksomhed omkring det, at et solidt netværk har en positiv indflydelse på borgernes muligheder for at mestre sit liv uden professionel støtte. Mange af psykiatriområdets tilbud arbejder aktivt med at styrke borgernes relationer og netværk i familien og i lokalsamfundet. Forebyggelse af ensomhed er et væsentligt indsatsområde for de fleste borgere. Med etableringen af Huset i Kontaktsted Viborg skabes nye og bedre rammer bl.a. for indsatser, som skal øge borgernes muligheder for at etablere og dyrke nye relationer og netværk gennem samvær og sociale arrangementer.

6 Fleksibilitet og flow Arbejdsgrupperne ser betydelige muligheder for i stigende grad at arbejde med fleksible tilbud. Fleksible tilbud giver mulighed for at håndtere borgernes skiftende behov og kan tilpasseres mere individuelt. Med fleksibilitet og flow som bærende principper for psykiatriområdet understreges betydningen af, at kunne yde den rette støtte på det rette tidspunkt. Der er i psykiatriområdet et ønske om at indrette og organisere tilbuddene langt mere fleksibelt end det er tilfældet i dag. Det er især tilfældet i botilbuddene, hvor mere fleksible tilbud vil give øget fokus på borgerens målsætninger og rehabilitering samt vil give mulighed for en lagt bedre ressourceudnyttelse. Det betyder at der et ønske om en mere matrikelløs tilgang til borgerne, forstået på den måde at psykiatriområdets indsatser frem over ikke er knyttet til bestemte huse og tilbud, men ydes fleksibelt mellem tilbuddene. Det er i psykiatriområdet et ønske om en mere fleksibel organisering af døgndækningen i botilbuddene, om et mere fleksibelt akut- eller midlertidigt tilbud, samt en øget fleksibilitet i forhold til udvikling i borgernes diagnoser og behov. Også aktivitetsområdet skal indrettes mere fleksibelt og med øget fokus på borgernes muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Endelig skal fleksibiliteten også tænkes tværsektorielt, således at borgerne sikres de bedst mulige og mest sammenhængende forløb i overgange mellem behandlings- og socialpsykiatri. Med flow som bærende princip skal det sikres at tilbuddene understøtter borgeres recovery-proces ved at sætte fokus på borgernes mål og udvikling i det enkelte tilbud. Borgerens udvikling vil være afgørende for vedkommendes bevægelse mellem de tilbud, der er de rette på et givent tilbud. Fleksible og let tilgængelige midlertidige tilbud kan være en afgørende faktor for, hvornår en borger ser sig parat til at prøve et nyt tilbud med mindre støtte. Ved etablering af en mere fleksibel tilbudsvifte er det væsentligt at være opmærksom på at ændringerne ikke skal føre til udvanding af den faglige indsats i tilbuddene, men til øget differentiering og fokus på borgernes behov.

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Psykiatriplan 2012-2014

Psykiatriplan 2012-2014 Psykiatriplan 2012-2014 Indhold Forord 2 Sådan læses psykiatriplanen 2 Vision og mission 2 Værdigrundlag 2 Målgruppe 3 Mål 1: Færre på førtidspension 4 Mål 2: Samarbejde på tværs 4 Mål 3: Opkvalificering

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Borger- og Socialservice Forord I denne psykiatriplan vil Ishøj og Vallensbæk kommuners overordnede målsætninger for

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Opsamling fra workshops på borgermødet om udvikling af fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune den 30. august 2011

Opsamling fra workshops på borgermødet om udvikling af fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune den 30. august 2011 Opsamling fra workshops på borgermødet om udvikling af fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune den 30. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med arbejdet i de seks

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Vision for Center for Sundhed i Holstebro:

Vision for Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed skal præges af nytænkning og mønsterbrydning for at forbedre sammenhænge i forløb for alle. Med Center for Sundhed vil Region Midtjylland, Holstebro Kommune

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 1 Indhold Sammen om det gode liv...3 Indledning...5 Værdier...7 Sammen er vores mål...7 Værdighed...9 Sociale fællesskaber... 11 Beskæftigelse...13

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende?

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende? Afrapportering fra monitorering af kommunernes implementering af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Indledning Som en del

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Plan for det psykosociale område

Plan for det psykosociale område Plan 2020 - for det psykosociale område J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Borgmesteren skriver et forord, når den korte version af Plan 2020 er vedtaget. J. nr. 00.01.00P22 2 Begreber vi anvender Gladsaxe Kommune

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Respekt for alle Alle har værdi At være tilknyttet arbejdsmarkedet Individuel tilgang til borgerne Aktivt medborgerskab Det man kan selv, skal man selv Relationer

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Skanderborg Kommunes Socialpolitik Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Vision Et socialt ansvarligt fællesskab, hvor alle kan bidrage. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer. Vi

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Jeg er blevet Ole Henriksen-glad af at være med i det her projekt (Karina, peer) Begrebsafklaring: peer-støtte: definition (Socialstyrelsen)

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere