Skolereformen fra et lærerperspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereformen fra et lærerperspektiv"

Transkript

1 Skolereformen fra et lærerperspektiv Pædagogik og Uddannelsesstudier Laura Kyed Madsen, Roskilde Universitet Anna Rosa Haumark Carlsen, Vejleder: Henrik Hersom Nanna Strøm Rasmussen, semester, efterår 2014 Katrine Klinte, anslag

2 Abstract This report aims to examine the experiences four individual teachers have had during the first months of the Danish school reform August From the very onset of the project, an emphasis on the inductive approach is the key factor to examine the first-person experiences. The predominant motive is to phenomenologically delve into the changes and accounts, which the teachers define most principal. In compliance with the methodological basis of the project, no theory was chosen before the interviews were thoroughly categorized. Subsequently, Andy Hargreaves and Donald A. Schön are chosen to theorize the teachers statements to understand and interpret their experiences in a broader and deeper sense. The analysis is chronologically built up around a typical school day from the teachers point of view, describing the specific situations that have been influenced by the emergence of the reform. Despite individual differences in the interviews, a common denominator of the teachers experiences is frustration due to the lack of time and flexibility the reform has caused. The limited time and flexibility pressure the teachers, thus entail guilt when having to prioritize their work tasks over their quality of work. They all wield the guilt and confusion from the multiple expectations by fitting into the new control systems, even though the systems conflict with their former standards of teaching. In this sense, the reform is a symptom of an intensifying movement of the teacher s profession towards a more technical-rationality model of teaching, which weighs externally standardized knowledge before reflected and custom-made teaching in context. The intensity of working hours has shown to be an obstacle that prevents the teachers from reflecting upon the intended content of the reform.

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BESVARELSESSTRATEGI PROJEKTETS STRUKTUR METODE VIDENSKABSTEORI INTERVIEW Livsverdensinterview Udvælgelse af informanter Præsentation af informanter Interviewguide Transskriptionsstrategi Meningskondensering og teorikodning Eksempel på meningskondensering, kategorisering og teorikodning Analysestruktur Etiske overvejelser KVALITETSVURDERING TEORI DONALD A. SCHÖN Viden-i-handling Refleksion-i-handling Anerkendelse af refleksion ANDY HARGREAVES Tid Intensivering af lærerarbejdet Konstrueret kollegialitet Skyldfølelse OPERATIONALISERING OG TEORIERNES SAMMENSPIL REDEGØRELSE FOR DEN NYE SKOLEREFORM OG LOV FOLKESKOLEREFORMEN En længere og mere varieret skoledag Undervisning og læring Kompetencer og viden Skoleledelse og styring LOV DELKONKLUSION

4 5. ANALYSE FØR SKOLEKLOKKEN RINGER KOMPLIKATIONER VED KATEDERET Eleverne Fælles Mål Bevægelse, lektiecafé og understøttende undervisning PAUSE I ET MAUSOLEUM FORANDRET FORBEREDELSE Arbejdstidsregler og forberedelse Tidspres Kollegiale forhold Forældresamarbejde EFTER FYRAFTEN Søren Jesper Niels GENERELLE UDFORDRINGER KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Kontaktstrategi Bilag 3: Anne Bilag 4: Jesper Bilag 5: Niels Bilag 6: Søren Bilag 7: Interviewkategorier Bilag 8: Teorikoder Bilag 9: Analyseplan Bilag 10: Analyseoverblik 3

5 1. Indledning Den 13. juni 2013 stemte SRSF-regeringen samt Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti for en omfattende reform af den danske folkeskole: Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens nuværende styrker og samtidig tage hånd om de udfordringer, skolen står overfor (Undervisningsministeriet 2014d). Undervisningsminister, Christine Antorini, har under skolereformens tilblivelse været inspireret af den canadiske skolemodel, der, de seneste otte år, har vendt dårlige regne- og læseresultater til gode samt lempet lærerflugt og forældreutilfredshed. Væsentlige grundelementer i den nye skolereform er derfor inspireret af Canadas skolesystem, der blandt andet bygger på kompetenceopbygning blandt lærere og skoleledere, læringsklynger blandt skoleledere og lærere samt løbende testning af børn, der skal bibeholde det faglige niveau på skolerne (Aisinger 2012). Den danske skolereforms primære indsatsområder har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed gennem især en længere og mere varieret skoledag; kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere samt at skabe klare læremål og regelforenklinger (Kommunernes Landsforening 2013c: 1f). Reformen trådte i kraft efter skolernes sommerferie 2014 og har for lærernes vedkommende medført ændrede arbejdstider, forberedelse i teams på skolerne, krav om målstyret undervisning med klare læringsmål med mere (Undervisningsministeriet 2014d). For at reformen kunne udføres som Regeringen havde udtænkt den, måtte også lærernes arbejdstidsregler ændres (Damløv 2014a). Da udkastet til reformen og de nye arbejdstidsregler blev præsenteret for offentligheden, udløste det kontinuerlige protester fra især fagforeningen Danmarks Lærerforening, hvis formand, Anders Bondo, blandt andet udtalte: Alle, der har et hjerte, som banker for folkeskolen, bør være bekymrede for det, der er ved at ske, hvor en snæver kreds tvinger sine egne løsninger igennem, fordi den har magten til det (Bondo 2013). Selvom Bondo fra start var positiv over for nogle af overskrifterne i Regeringens udspil i december 2012 (Holsting 2012), udtrykte han en utilfredshed med, at de nye arbejdstidsregler lagde op 4

6 til mere tilstedeværelse og flere undervisningstimer uden supplerende timer til forberedelse (Bondo 2013): ( ) erfaringerne fra Canada lader til at være glemt. Der er intet som helst videnskabeligt belæg for, at flere undervisningstimer til eleverne i sig selv øger deres udbytte af undervisningen (Bondo 2013). Topforhandlerne Michael Ziegler og Anders Bondo, der repræsenterede henholdsvis Kommunernes Landsforening (herefter KL) og forhandlingskartellet KTO mødtes første gang til overenskomstforhandlinger den 7. december 2012 (Damløv 2014a). Den 23. marts brød forhandlingerne dog sammen, da parterne ikke kunne enes om et kompromis (ibid.). Som konsekvens af den fortsatte uenighed om lærernes arbejdstidsregler blev landets folkeskolelærere den 2. april 2013 lockoutet af KL. Lockouten betød, at danske lærere i 25 dage var udelukket fra at arbejde (ibid.). Konflikten endte ikke med et forlig parterne imellem, men derimod med et regeringsindgreb, der afsluttede lærerkonflikten mellem Lærernes Centralorganisation på den ene side og KL og Moderniseringsstyrrelsen på den anden (ibid.). Derefter blev Lov 409 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget uden Danmarks Lærerforenings samtykke, men som et samarbejde mellem KL og Regeringen (Danmarks Lærerforening 2013a). Det nye skoleår i efteråret 2014 blev som planlagt reformens spæde skolestart. Antorini understregede på det tidspunkt reformens opstart som havende børnesygdomme: Man kan ikke regne med, at alt er klart og perfekt fra dag et. Det vil tage lang tid (Larsen 2014). Også Bondo vil på lærerforeningens vegne give reformen ro til at lade sig implementere, men understreger dog sine stadige kritikpunkter omhandlende underfinansiering og manglende forberedelsestimer (ibid.). Der kan altså stadig ved indførelsen af reformen identificeres en divergens mellem Regeringens vision med skolereformen og Lærerforeningens indstilling til den men hvordan erfarer lærerne mere præcist denne reformproces? 5

7 1.1 Problemfelt På baggrund af reformens konfliktfulde opstart, som er beskrevet ovenfor, undres vi over, hvordan lærerne har det med at skulle arbejde under implementeringen af skolereformen og de ændrede arbejdstidsregler, som de, gennem deres fagforening, ikke godkendte. Skolereformens indførsel var absolut ikke gnidningsfri, men hvordan har det påvirket lærernes indstilling til skolereformen i dens opstartsfase? Udgangspunktet for dette projekts problemstilling bunder derfor i, hvordan den enkelte folkeskolelærer oplever og håndterer den nye skolereform og de heraf følgende ændringer. Danmarks Lærerforening har i forhandlingerne om skolereformen og arbejdstidsreglerne både skulle varetage medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, men også deres pædagogiske og skolepolitiske interesser (Danmarks Lærerforening 2013a). Fagforeningen repræsenterer medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i danske folkeskoler (ibid.). Disse individer er alle repræsenteret af Danmarks Lærerforening som én stemme gennem reformens opløb. Men hvordan oplever den enkelte lærer skolereformens opstart? Inden reformen trådte i kraft, havde lærerkonfliktens to parter rettet henholdsvis optimisme og pessimisme mod reformen. Regeringen og Undervisningsministeriet har talt for ændringernes fremtidige positive udbytte. Til gengæld konkluderede en rundspørge, foretaget af Danmarks Lærerforening fire måneder før reformens indtræden, at 65 % ud af 842 tilfældigt udvalgte lærere overvejede at forlade lærerjobbet, hvoraf 63 % af disse betegnede skolereformen som den væsentligste årsag til dette (Faurfelt 2014). Seniorforsker ved institut for uddannelse og pædagogik ved Århus Universitet, Jan Mejding, mener, at rundspørgen er et udtryk for lærernes manglende motivation, fordi de føler sig kørt over af politikerne (ibid.). Mejding forklarer: Denne her folkeskolereform står og falder med lærernes motivation, for det er dem, der skal gennemføre den i praksis. Hvis de ikke er motiverede for at gennemføre den, så sker der ingenting (Faurfelt 2014). 6

8 Bondo gav i en kronik et år tidligere også udtryk for, at lærernes rolle for, hvorvidt reformens gennemførelse bliver succesfuld: Uden lærernes opbakning er enhver reform af folkeskolen dømt til at mislykkes (Bondo 2013). Således pointerer han netop, at selve reformens hovedsigte om at styrke elevernes indlæring og trivsel i folkeskolen vil løbe ud i sandet uden lærernes motivation og opbakning. Lærerne er ikke bare bindeled mellem eleverne og reformen, men også selve praktikerne, der skal føre reformens visioner ud i livet. I kontrast til den frygtede lærerflugt viser en statistik foretaget af KL og Regionernes Løndatakontor, at det reelle frafald blandt lærerne ikke har været højere end årene, før reformen blev vedtaget: Fra marts 2013 til marts 2014 har 9,1 % forladt lærerfaget, hvilket svarer til afgangsniveauet året før og endda er lavere end tidligere, hvor eksempelvis afgangen fra 2008 til 2009 var på 11,2 % (Baes-Jørgensen 2014). I den forbindelse påpeger skoleforsker ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, at: Den seneste tids undersøgelser og udtalelser om, at mange lærere overvejer at forlade jobbet, skal derfor nærmere ses som et statement om utilfredshed med lockouten og folkeskolereformen, selv om overvejelserne nok ligger temmelig langt væk [fra reel opsigelse, red.] (Baes-Jørgensen 2014). Jens Rasmussen, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, samtykker: Den reform, regeringen har foreslået, blev ikke mødt med modstand fra starten, men det skete, da den blev rodet sammen med overenskomstforhandlinger. Hvor stor modstand, der reelt er, er ikke nemt at sige (Meyer 2013). Dermed påpeger Rasmussen muligheden for, at det ikke nødvendigvis er skolereformen og dens indhold i sig selv, der skaber modstand, men at utilfredsheden principielt er rettet mod ændringerne af arbejdstidsaftalen. Gransker man i de danske massemediers dækning af reformens opstart i folkeskolerne, tegner der sig på den ene side et billede af en umotiveret og utilfreds lærerstab, der paradoksalt fungerer som de bærende hænder for skolereformens forandringsprocesser, og hvis engagement og motivation derfor er hovedpræmissen for reformens succes. På den anden side præsenteres lærernes modvilje som en politisk modstand mod de konfliktfyldte overenskomstforhandlinger om arbejdstid og i mindre grad mod reformens reelle indhold. 7

9 Gennem rapporten ønskes der at blive klogere på lærernes tvivlsomme modtagelse af reformen. Fra et førstepersonsperspektiv ønsker vi derfor at dykke ned i de første spæde skridt, som reformen tog i de danske folkeskoler i 2014 for at undersøge, hvilke forandringer lærerne vægter tungest. Vi stiller os derfor åbne over for, hvilke problemstillinger der fylder for lærerne, således at projektets fokus styres efter dette. Som udgangspunkt var erkendelsesinteressen lærernes oplevelse af folkeskolereformen. Men der har, som det fremgår af ovenstående indledning og problemfelt, også været meget debat om de nye arbejdstidsregler. Vi har derfor åbent fokuseret på lærernes oplevelser af opstarten med såvel skolereformen og dens indhold samt de nye arbejdstidsregler, hvorfor der både er redegjort for hovedtrækkene i reformen samt Lov 409 (jævnfør kapitel 4). Rapporten fokuserer således på det, der i forbindelse med opstarten med såvel skolereformen som Lov 409 er vigtigt for lærerne. Vi vil afdække og forstå folkeskolelæreres oplevelser, da de er selve hænderne, der skal løfte reformen. Denne rapport har til hensigt at beskrive og forstå lærernes oplevede forandringsprocesser og erfaringer med den nye skolereform. 1.2 Problemformulering Ud fra ovenstående problematisering af skolereformens implementering efterstræber vi at afdække lærernes erfaringer i opstartsprocessen i de første måneder efter skolereformens indførelse. Ovenstående undren har ført os til følgende problemformulering: Hvordan opleves folkeskolereformens opstart fra et lærerperspektiv, og hvordan kan den enkelte lærers oplevelser forstås? 1.3 Besvarelsesstrategi Formålet med problemformuleringen er, ud fra de enkelte læreres perspektiver, at undersøge deres oplevelse af opstarten med den nye folkeskolereform. Projektet interesserer sig dermed for 8

10 dybdegående beskrivelser af lærernes oplevelser, hvormed vi i projektet søger et førstepersonsperspektiv. Som afslutningsvist beskrevet i afsnit 1.1, fastlægger vi ikke på forhånd projektets fokus til udelukkende at omhandle lærernes oplevelser med den nye folkeskolereform og opstarten af denne. Når ordet folkeskolereformen alligevel indgår i problemformuleringen, skyldes det, at denne som udgangspunkt var projektets erkendelsesinteresse. Det er imidlertid, som beskrevet i projektrapportens indledning, tydeligt, at processen omkring vedtagelsen af folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler var meget sammenfiltret. Projektet anlægger et dybdegående lærerperspektiv og går induktivt til værks, hvorfor vi finder det svært at afgrænse os til udelukkende at undersøge de ændringer, der er opstået med folkeskolereformen, og dermed ikke give lærerne mulighed for at tale om de ændringer, som de potentielt oplever efter indførelsen af Lov 409. Ordet skolereformen skal i problemformuleringen således læses bredt som dækkende over det, lærerne associerer reformen med og kan dermed både henvise til selve reformen og de nye arbejdstidsregler. For at kunne besvare problemformuleringen har vi derfor valgt først at redegøre for den nye folkeskolereform samt Lov 409. Da den nye reform og Lov 409 har medført væsentlige ændringer i lærernes arbejdsdag, er det relevant at redegøre for disse forud for en analyse af lærernes oplevelser med den ændrede arbejdsdag. Ud over at det er vigtigt at have en forståelse for de nye ændringer som følge af reformen og de nye arbejdstidsregler forud for en analyse, er det også vigtigt at have en forståelse for den konkrete situation, som lærerne står i. For at opnå et indblik i lærernes artikulerede oplevelser med skolereformen har vi valgt at foretage livsverdensinterview, da denne interviewform netop er oplagt til at opnå dybdegående beskrivelser af lærernes livsverdener (jævnfør afsnit 2.2.1). Den føromtalte redegørelse blev lavet forud for interviewene for i interviewsituationen at have et overblik over skolereformens ændringer. Redegørelsen er efter interviewene forkortet, således at den kun indeholder de væsentligste ændringer, der omhandler de problematikker, som lærerne selv italesætter. For at kunne analysere lærernes udtalelser og dermed svare på problemformuleringen, har vi valgt at meningskondensere interviewmaterialet og først herefter, med et indgående kendskab til 9

11 lærernes oplevelser med folkeskolereformen, valgt projektets teoriapparat. På den led starter projektets analyse i det empiriske, hvormed projektet bygger på en induktiv metodisk tilgang (Pedersen 2011: 151). Således er projektets empiri teorikodet som det sidste trin i analyseprocessen. Opsummerende kan det siges, at projektet ud fra en induktiv tilgang søger at udlægge et dybdegående indblik i lærernes livsverdensoplevelser samt tematisere og begrebsliggøre de følelser, handlinger og tanker, som frembringes i forbindelse med skolereformens opstartsfase. Projektet trækker på kvalitative livsverdensinterview for at opnå denne indsigt i lærerperspektivet. 1.4 Projektets struktur I følgende afsnit forklares projektrapportens struktur for at give et oveblik over, hvad de enkelte kapitler i projektet indeholder. Kapitel 2 indeholder projektets metodiske refleksioner. Kapitlet indledes med projektets videnskabsteoretiske overvejelser, hvorefter de metodiske refleksioner i forbindelse med projektets fire livsverdensinterview beskrives. Disse refleksioner omhandler både udvælgelse og præsentation af informanter; interviewguide; transskriptionsstrategi; meningskondensering og kodning; en analysestruktur; et eksempel på fremgangsmåden ved meningskondensering, kategorisering og teorikodning; hvorefter der kommer et afsnit omhandlende de etiske overvejelser, der har været i forbindelse med projektet. Metodekapitlet afsluttes med en samlet kvalitetsvurdering af projektets empiri. I kapitel 3 fremlægges projektets teoriapparat. Første afsnit redegør for Donald A. Schöns teori om den reflekterende praktikker, mens det andet afsnit omhandler Andy Hargreaves teoretiske overvejelser i forbindelse med hans empiriske studie af de valg og muligheder, som lærere står over for i takt med, at undervisningen forandrer sig. I forlængelse af de to teoriafsnit, er der et samlet afsnit om operationalisering og teoriernes sammenspil. I projektets 4. kapitel redegøres der for den nye folkeskolereform og Lov 409 omhandlende de nye arbejdstidsregler. Kapitel 5 er selve analysen af lærernes oplevelser med opstarten af den nye folkeskolereform. I forlængelse af projektets analyse ledes der videre til en samlet konklusion, som fremlægges i kapitel 6. Afslutningsvis afrundes projektet med en perspektivering i kapitel 7. 10

12 2. Metode I følgende kapitel redegøres der for projektets metodiske overvejelser. Der indledes med en refleksion over projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt, hvorefter de metodiske overvejelser, der er forbundet med interview som empirigenererende metode, præsenteres. Afslutningsvis præsenteres overvejelser om reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. 2.1 Videnskabsteori Dette afsnit præsenterer projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt og refleksioner forbundet hermed. Afsnittet argumenterer i forlængelse af projektets problemformulering og besvarelsesstrategi for projektets videnskabsteoretiske ståsted. Efter en kort redegørelse for hovedtrækkene i den valgte videnskabsteori, bevæger afsnittet sig over i refleksioner over, hvordan projektets metode og metodologi spiller sammen, samt hvilke implikationer det videnskabsteoretiske udgangspunkt har for projektet. Det fremgår, som beskrevet i afsnit 1.3, at projektet på baggrund af kvalitative livsverdensinterview søger at afdække et lærerperspektiv på skolereformen og opstarten med denne. Med dette perspektiv tager projektet udgangspunkt i fænomenologisk videnskabsteori, hvor der netop fokuseres på førstepersonsperspektivet og subjekters spontane, ufortolkede erfaringsverden (Juul 2012: 91). Ordet fænomenologi betyder læren om det, der viser sig for os, og den fænomenologiske ontologi betragter den verden, der viser sig for erfaringen, som den sande, virkelige verden (Juul 2012: 65f). I forlængelse heraf kan virkeligheden selvsagt ikke forklares uden om de verdenserfarende subjekter, som den viser sig for (ibid.: 65ff), hvormed førstepersonsperspektiver bliver et afgørende træk i fænomenologien. Når vi i projektet tager udgangspunkt i et lærerperspektiv bygget på kvalitative livsverdensinterview med folkeskolelærere, indtager førstepersonsperspektivet således en central position. Den sande, virkelige verden, som projektet ønsker at belyse, udgøres dermed af lærernes oplevelser og erfaringer med den nye folkeskolereform og dennes opstart. 11

13 Edmund Husserl, der betragtes som fænomenologiens fader (Juul 2012: 66), betonede sagen selv som et hovedelement i fænomenologisk videnskab (Juul 2012: 70; Zahavi 2012: 124). At gå til sagen selv handler om at finde ind til de rene fænomener, som de umiddelbart foreligger upåvirket af forudgivne, tvivlsomme grundantagelser (Juul 2012: 71f; Juul & Pedersen 2012: 403). Dette benævnes den fænomenologiske reduktion, og Husserl anvender betegnelsen epoché om dét at sætte alle forudgivne forestillinger om verden i parentes (Juul 2012: 70). ἐποχη en er [...] den radikale og universelle metode, ved hjælp af hvilken jeg fatter mig selv rent som Jeg, med mit eget rene bevidsthedsliv, hvori og hvorved hele den objektive verden bliver givet for mig, sådan som den netop er for mig (Husserl 1999: 36). Den fænomenologiske epoché står således centralt i forhold til at sikre, at forhåndsantagelser og teoretiske perspektiver ikke skygger for førstepersonsperspektivet (Juul 2012: 71). Projektets fokus på lærerperspektivet medfører, at lærernes erfaringsverden er sagen selv. Til at opnå indsigt i denne, og dermed besvare problemformuleringen, anvender vi livsverdensinterview som empirigenererende metode (jævnfør afsnit 2.2.1). Denne metode falder i tråd med fænomenologiens ånd, da man gennem et livsverdensinterview forsøger at forstå et givent tema ud fra informantens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009: 45). Med Husserls epoché in mente tilstræber vi at sætte forforståelser i parentes (Husserl 1999: 36), og vi går således til den kvalitative interviewundersøgelse med den overbevisning, at det er lærerne, der ved bedst. I den forbindelse har vi en åben tilgang til interviewundersøgelsen, hvilket sikrer (...) så megen ny viden og forståelse, så mange nuancer og så megen dybde som overhovedet muligt om de aspekter af informantens livsverden, det drejer sig om at få frem (Juul 2012: 100). Vi ønsker ikke, at hverken teori eller forforståelse skal danne en styrende ramme om interviewene, hvorfor vi bevidst ikke har beskæftiget os med eller fastlagt projektets teoretiske udgangspunkt før empiriindsamlingen (jævnfør afsnit 1.3 og 3.3). I udformningen af interviewguiden, der er vedlagt som bilag 1, har vi så vidt muligt sat den forforståelse, der blev til i forbindelse med udarbejdelsen af det indledende kapitel, i parentes. I fænomenologiske interviewundersøgelser er en væsentlig opgave for forskeren at (...) aktivere informanternes erfaringer og igangsætte en refleksionsproces (Juul 2012: 97), og projektets interviewguide er med udgangspunkt i ovenstående samt spørgsmålenes karakter tiltænkt netop at kunne aktivere lærernes erfaringer med skolereformen. Interviewguiden, dens opbygning og de metodiske refleksioner i forbindelse hermed præsenteres i afsnit

14 Det er ikke udelukkende i forhold til interviewundersøgelsen, men gennem hele projektet, at vi bestræber os på at gå til sagen selv og sætte vores forforståelser i parentes. Også problemformuleringen, der i højere grad er karakteriseret ved en åben erkendelsesinteresse end en stramt formuleret problemstilling, er et udtryk for dette. Problemformuleringen handler om, hvordan skolereformen opleves i et lærerperspektiv. Der er således åbnet op for, at projektets fokus kan bevæge sig i forskellige retninger (ibid.: 100), hvilket muliggør, at projektets fokus netop bliver styret af interviewundersøgelsen og dermed lærernes livsverden. Vores valg om at meningskondensere er ligeledes et udtryk for, at vi i analyseprocessen, så vidt muligt, går til sagen selv (jævnfør afsnit 2.2.6). Med inspiration fra fænomenologien har vi, for at overskride førstepersonsperspektivet, valgt at udvikle andenordensbegreber, der overskrider informanternes førsteordensbegreber om deres livsverden, men som stadig kan føres tilbage hertil (ibid.: 87). I forbindelse med denne proces valgte vi først at meningskondensere informanternes udtalelser for at sikre en analysestrategi, der på en gang er systematisk og tydelig for læseren. Herefter kategoriserede vi de enkelte meningsenheder for på den måde at skabe andenordensbegreber. Et kritikpunkt ved fænomenologien drejer sig om, hvorvidt det er muligt at sætte sin forudindtagethed i parentes. Mange fænomenologer mener i dag, at vi ikke vil kunne træde helt ud af den verden, vi lever i, og at vi dermed aldrig vil kunne opnå en ren beskrivelse og forståelse af et andets subjekts oplevelsesverden (Juul 2012: 86). Vi mener dog, at det er værd at stræbe efter, hvilket vi i interviewsituationen gør ved at spørge og lytte på måder, hvor vi er åbne over for informanternes oplevelsesverden. Desuden er et valideringskrav til en fænomenologisk analyse som denne, at graden af eksplicitet og transparens er høj både i forhold til interview- og analyseteknikker samt brugen af citater, der understreger, at forskerens fortolkninger ikke tager udgangspunkt i en teoretisk ramme eller forudindtagede opfattelser (ibid.: 103). Projektets metodekapitel tjener således til at skabe gennemsigtighed om valget af interview- og analyseteknikker, samt hvordan disse sikrer, at projektgruppens forforståelser ikke sniger sig ind i analyseprocessen. Der er en etisk fordring forbundet med at tilstræbe den fulde fænomenologiske reduktion. Det er et eksistentielt menneskeligt behov at blive opfattet som et subjekt, som også videnskaben må forholde sig til (ibid.: 92ff). Ved åbent at gå til lærerne selv får de således mulighed for at be- 13

15 lyse deres livsverden og erfaringer uden at blive presset ind i en boks, som de ikke passer ind i. Dette er især vigtigt i forbindelse med skolereformen, idet Danmarks Lærerforening, der repræsenterer lærerne over en bred kam, netop har forholdt sig kritisk til dele af reformen. Dette projekt giver således en mulighed for, at den enkelte lærer kan berette om sit eget synspunkt samt sine egne erfaringer og oplevelser. Desuden er det vigtigt at have in mente, at lærernes livsverdensberetninger og dermed den viden, vi opnår, er afhængig af konteksten. Man er altid placeret i tid og rum sammen med andre mennesker, og denne placering er således med til at bestemme det perspektiv, som man erfarer verden ud fra (Juul 2012: 77). Informanterne gør sig således erfaringer ud fra et bestemt perspektiv, der er afhængigt af den kontekst, de er placeret i. Dette må vi have for øje i interviewene med lærerne, da deres erfaringer med og syn på reformen for eksempel kan formodes at være påvirket af den givne dags begivenheder eller stemningen på lærerværelset. Projektet er således inspireret af fænomenologien, hvor vi, så vidt som muligt, bestræber os på at gå til sagen selv og opnå et indblik i informanternes livsverden ud fra et førstepersonsperspektiv. 2.2 Interview I det følgende afsnit gives der en præsentation af de metodiske overvejelser, der er i forbindelse med projektets interviewundersøgelse herunder udvælgelse og præsentation af informanter, interviewguide, transskriptions- og kondenseringsstrategi. Afslutningsvis indeholder kapitlet et afsnit om henholdsvis de etiske overvejelser i forbindelse med interviewundersøgelsen og en kvalitetsvurdering af projektets empiri Livsverdensinterview Som tidligere beskrevet arbejdes der i projektet med en fænomenologisk tilgang (jævnfør afsnit 2.1), hvor mennesket betragtes som et verdenserfarende subjekt, som oplever og gør erfaringer med verden. Den verden, der fremtræder for os, er den eneste virkelige verden, hvorfor vejen til objektiv erkendelse går gennem subjekternes oplevelsesverden (Juul 2012: 66f). Det er netop 14

16 denne virkelighed, der forsøges indfanget gennem livsverdensinterview med fire folkeskolelærere. Formålet med livsverdensinterviewene er at komme så tæt som muligt på lærernes oplevelser med den nye folkeskolereform. Vi søger således i overensstemmelse med den fænomenologiske tilgang præcise og nære beskrivelser af, hvordan den nye skolereform opleves fra et førstepersonsperspektiv (Tanggaard & Brinkmann 2010: 31). I afsnit beskrives det nærmere, hvordan de enkelte livsverdensinterview konkret er udført Udvælgelse af informanter I udvælgelsen af informanter er det nødvendigt at have formålet med interviewundersøgelsen for øje. Her er det vigtigt at pointere, at projektet ikke søger at generalisere på baggrund af de enkelte informanters livsverden (jævnfør afsnit 2.3). Formålet er i stedet at opnå et indblik i den enkeltes lærers oplevelser med skolereformen. I udvælgelsen af informanter er der således kun få kriterier, som vi ønsker opfyldt. Kriterierne er, at informanterne er uddannede folkeskolelærere og ansat på en folkeskole, da de, i modsætning til eksempelvis pædagoger, netop er uddannede til og arbejder med undervisning den folkeskole, der er under forandring. Som udgangspunkt ønsker vi også, at alle informanterne er ansat på den samme folkeskole. Dette ønske hænger for det første sammen med, at det til dels er op til den enkelte folkeskole at vælge, hvordan reformen skal implementeres (Damløv 2014b). Informanter fra forskellige skoler kan dermed medføre risiko for, at der i analysen kan opstå uklarheder, da fortællingerne vil bygge på erfaringer baseret på flere forskellige implementeringsstrategier. Således vil informanter fra forskellige skoler betyde et øget fokus på den konkrete skolekontekst, som den enkelte lærer arbejder i. Projektet er ikke en undersøgelse af de forskellige skolers implementeringsstrategier, men fokuserer i stedet på, hvordan enkelte lærere oplever og beskriver skolereformen og de ændringer, som denne medfører. Interview med lærere fra forskellige skoler vil dermed flytte projektets fokus fra de enkelte læreres beskrivelser af reformen til forskelle og/eller ligheder i den konkrete kontekst, som den enkelte skole, med sin implementeringsstrategi, skaber for lærernes arbejdsliv. For det andet er informanter fra forskellige skoler heller ikke nødvendigt i forhold til at kunne generalisere lærernes udtalelser, da dette, som tidligere nævnt, ikke er målet med projektet (jævnfør afsnit 2.3). 15

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Titelblad. - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Titelblad. - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Titelblad Kritik i forandring - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Et speciale af Nanna Simone Jensen Studienummer: 41961 Vejleder: Sanne Knudsen Aflevering: 28.04.2015

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge

Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge Specialeafhandling i fagene psykologi og socialvidenskab RUC Sommeren 2005 Sara Katz & Marie Louise Stochholm Vejledere: Charlotte Højholt og Jeff

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

Den psykomotoriske essens

Den psykomotoriske essens Skolen for psykomotorik Bachelorprojekt 2013-14 Den psykomotoriske essens - og hvorfor den synes at være utydelig Sanne Maria Isholdt, studienr: Pmu 0909 Maiken Weishaupt, studienr: Pmu 1071 Vejleder:

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere