Informationsbrev nr. 1/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrev nr. 1/14"

Transkript

1 Udsendt januar 2014 Lyttemøder omkring lærernes arbejdsvilkår efter august 2014 Danmarks Lærerforening har valgt at arrangere lyttemøder for medlemmerne. I et samarbejde med afholdes 3 møder for medlemmerne i januar måned. Møderne foregår som en dialog med et hovedstyrelsesmedlem og medlemmerne fra skolerne, om de udfordringer der venter som konsekvens af Lov 409. Formålet med møderne er at opsamle erfaringer, og få et overblik over de meget forskellige situationer som medlemmerne står overfor lige nu. Denne dialog med medlemmerne er yderst vigtig, da Danmarks Lærerforening godt er klar over, at det er meget forskelligt, hvordan medlemmerne vil reagere på den nye arbejdssituation. Nogle vil strække sig til det yderste og bringe personlige ofre for at få undervisningen til at lykkes, mens andre vil holde strengt på deres ret til kun at gøre det arbejde, de får tid for. Fælles er det dog nok for alle, at det er svært at se, hvordan man kan levere god undervisning indenfor de nye rammer. Vi skal som forening rumme alle, og alle medlemmer skal kunne se sig selv i DLF. På mødet blev der blandt andet drøftet: Værn mod det grænseløse arbejde Tilstedeværelse Kollegialt sammenhold Organisering af arbejdsdagen Folkeskolereform og Lov 409 Diskussionslysten var stor, og medlemmerne blev udfordret på deres holdninger, som de kunne markere med røde, gule og grønne kort. Folkeskolereformen og Lov 409 betyder grundlæggende forandringer for både ledelse og medarbejdere i folkeskolen. Indtil videre har det ikke været muligt at få nogle klare svar ved at se i krystalkuglen, hvordan folkeskolereformen sammen med Lov 409 for alvor skal omsættes ude på skolerne. Store forandringer kræver fokus, omhu og overblik, hvilket folkeskolereformen og Lov 409 ikke bærer præg af. Der er alt for mange uafklarede problemfelter både i reformen og loven, som dukker op, og som ingen har forholdt sig til. Alt for ofte er mantraet til løsningen, at det sker lokalt, da løsningen skal tilpasses lokale forhold. Hermed decentraliseres frustrationerne helt ud på det enkelte tjenestested til den enkelte lærer og leder.

2 Når der tidligere skulle gennemføres store skolereformer, blev der nedsat et betænkningsudvalg, der i ganske lang tid (op til flere år) arbejdede med reformen, hvorefter der blev truffet en politisk afgørelse. Den hast reformen skal gennemføres med er ganske uset. Kommunerne har fået ganske kort tid til at omsætte reformen. Siden oktober har der været nedsat 8 temagrupper, som har drøftet forskellige områder af reformen. Temagrupperne skulle allerede inden 3. december give politikerne i Skole- og Kulturudvalget nogle anbefalinger på de områder, som kunne have økonomiske konsekvenser for det kommende budget. Skole- og Kulturudvalget holdt møde den 3. december, og sendte herefter en ny ressourcetildelingsmodel og dens forudsætninger til høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer m.fl. fra den 4. december til den 12. december. Det levnede kun ganske få dage til skolebestyrelserne og organisationerne, hvor de kunne indkalde til møde for at udarbejde høringssvar. Det er kendetegnende for meget af det politiske arbejde, både på landsplan og lokalt, at tingene sker meget hurtigt. En udvikling, der nok er kommet for at blive, men som desværre også medfører, at politikerne ikke har overblikket og fuldt ud forstår konsekvenserne af deres egne beslutninger. Til at understøtte reformen, bliver der også gennemført nogle regelforenklinger. Blandt andet er kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, bortfaldet. Det betyder, at der er åbnet op for, at der på skolerne kan ansættes personer uden lærerbaggrund til at varetage biblioteksfunktionen. Personer, som ikke nødvendigvis har den faglige og pædagogiske kompetence, der skal til, når der tales om forståelse for og indsigt i elevers læring. Hele opbygningen omkring skolernes pædagogiske læringscenter, hvor skolebibliotekaren har været omdrejningspersonen, kommer nu under pres, og kan falde til jorden, hvis ikke læreruddannede personer skal varetage biblioteksfunktionen. En anden regelforenkling er, at det gøres frivillig for kommunerne, om der skal være pædagogiskråd på skolerne. Det kan virke underligt, at det ikke nødvendigvis mere er skolens samlet personale, som bliver inddraget i pædagogiske drøftelser og udvikling af den fælles skole. Det er nu op til den enkelte skoleleder selv at beslutte, om vedkommende vil inddrage noget af sit personale i pædagogiske drøftelser, og i givet fald hvem. Det er ikke fremmende for samarbejdet og tilliden om udviklingen af den fælles folkeskole, hvis det bliver tilfældet, at kun nogle få bliver hørt, når der skal træffes beslutninger. De politiske ambitioner er høje for folkeskolen med Lov 409 og skolereformen. Alle kommuner konkurrerer om at havde det bedste skolevæsen for stadig færre penge. Men, hvis der ikke er politisk vilje til udbedring af de åbenlyse problemer, der både præger Lov 409 og skolereformen til gavn for skolens ansatte, vil der stadigvæk herske frustration. Så kan de politiske ambitioner være nok så høje, men reformen vil få trange kår, når den skal omsættes til skoleniveau. Dorthe Kamp Formand Jan Knærkegaard Næstformand

3 Her har du mulighed for at læse Jakob Ryttersgaards betragtninger om skolereformen. Jakob er nyansat fra den 1. januar 2014, som afdelingschef for skolerne i Aalborg Kommune. Skolereformen fokus på læring Den 7. juni 2013 indgik regeringen som bekendt aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. En aftale som det Konservative Folkeparti i væsentlig omfang tilsluttede sig den 13. juni Derved kan skolereformen træde i kraft den 1. august 2014 med undtagelse af den obligatoriske lektiehjælp og faglige fordybelse. Alt dette er jer selvfølgelig bekendt, og I er lokalt på skolerne naturligvis i fuld gang med drøfte, hvorledes I kan implementere reformen og leve op til dens mål. Dette sammenholdt med, at flere medarbejdere har været en del af de kommunalt nedsatte temagrupper, der bidrager med faglige vurderinger og anbefalinger til det politiske niveau samt skaber inspirationsmateriale til skolernes processer gør, at jeg tænker vi går en spændende fremtid i møde. I reformen lægges der op til, at skolen skal nytænkes og den nuværende måde at holde skole på skal forandres, således at eleverne lærer mere og trives. Med andre ord er det ikke nok blot at implementere reformens forøgelse af fag og timer. Vores måder at understøtte og arbejde med elevernes læring på skal fornyes, og vi skal i langt højere grad fokusere på deres læringsresultater. Derfor betegnes reformen af mange politikere og fagfolk også som en læringsreform. Kræver nytænkning af folkeskolen en grundlæggende forandring af skolen? På sin vis. Men forandringerne skal ske ved, at vi bevæger os på kanten af boksen, hvilket er et udtryk jeg har taget fra Professor Lene Tanggard fra AAU. At bevæge sig på kanten af boksen kræver engagement og mod og kan være ekstremt udfordrende, da fremtiden er usikker. Men samtidig signalerer udtrykket på kanten af boksen det faktum, at forandringerne, kreativiteten og dermed fornyelsen sker på kanten af organisationens viden, indsigt og kompetencer og i spændingsfeltet mellem forskellige mennesker og fag. Lene Tanggard siger i relation her til, at det kun er, når du kender traditionen, at du kan forny den, samt at kreativiteten vil blomstre, når de involverede har noget at tage afsæt i eller afstand fra. At bevæge os på kanten af boksen i forhold reformens mål betyder i min optik blandt andet, at vi for at skabe optimale læringsmuligheder for alle elever, skal udfordre skoledagens traditionelle opbygning, skabe nye rum for læringssamtaler mellem elever og lærere, nytænke klasserummet og skabe anvendelsesorienterede læringsmiljøer, give valgmuligheder og søge stor elevinddragelse m.m.

4 Som led i forandringen af folkeskolen er det vigtigt, jf. forskning på området, at skolens ledelse opbygger en stærk faglig kultur, skaber gode rammer for samarbejde og opprioriterer den pædagogiske ledelse i forhold til medarbejderne og derigennem inspirerer og signalerer til medarbejderne, at skolen har ambitioner på elevernes vegne. Elementer, som vi ved, har betydning for elevernes læringsresultater og trivsel, men som samtidig styrker medarbejdernes engagement og trivsel. Ovenstående forventninger til skolens ledelse og medarbejdere stiller naturligvis også krav til forvaltningen. Derfor må det ligeledes forventes, at forvaltningen i langt højere grad skal agere sparringspartner i forhold til den enkelte skoles drift og udvikling, og sammen med skoleledelserne opbygge et målopfølgnings- og feedbacksystem, således at det arbejde, der foregår mellem elever og skolens team, mellem medarbejdere og ledelse etc. udgør fundamentet for dialogen om skolens kvalitet, resultater og udvikling. Enhver forandringsproces kræver nøje planlægning. I forbindelse med implementeringen af reformen gælder dette naturligvis også. Jeg tænker, at det er vigtigt, at processen lokalt på skolerne tilrettelægges således, at mange aktører inddrages. Medarbejderne og eleverne er i den sammenhæng centrale aktører, men også forældrene og eksterne samarbejdspartnere spiller en væsentlig rolle. Såvel fælleskommunalt som lokalt, skal der skabes en fælles forståelse af fremtidens mål og rammer, således at udviklingsprocessens retning og pejlemærker er tydelig for den enkelte. Jeg synes, at man i opbygningen af de 8 fælleskommunale temagrupper har iværksat en spændende proces, og glæder mig derfor også til at få indblik i, hvorledes de lokale processer er tilrettelagt på skolerne samt høre hvilke overvejelser og initiativer, der gøres lokalt for at skabe de bedst mulige læringsbetingelser og trivselsskabende læringsmiljøer inden for rammerne af de politiske beslutninger. Jakob Ryttersgaard Afdelingschef for skoler Aalborg Kommune Maj 2006-Aug Skoleleder på Vestbjerg Skole, Aalborg Aug Maj 2002 Lærer på Klostermarksskolen, Aalborg Jakob Ryttersgaard Aug Jan Skolechef ved Brønderslev Kommune. Kommune. Maj Maj 2006 Afdelingsleder på Aabybro Skole, Aabybro Kommune. Har en læreruddannelse fra Aalborg Seminarium og en Master i Public Administration fra AAU

5 Et udfordret UU-Aalborg Når man som folkeskolelærer arbejder efter folkeskoleloven og dennes luner, er vi som uuvejledere bundet op på en lang række love, reformer og pakker. Disse kan til tider falde som et sandt bombardement, og et sådant befinder vi os i for øjeblikket. Den for nylig vedtagne kontanthjælpsreform har betydet, at Aalborg Byråd har vedtaget, at der i Aalborg skal oprettes et uddannelseshus. Huset bliver et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, Socialafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Et samarbejde hvor kodeordet bliver uddannelse for de unge under 30 år, der kommer for at søge uddannelseshjælp (tidl. kontanthjælp). Uddannelseshuset kommer til at ligge i Kayrødsgade, hvor samtlige medarbejdere vil få fast base i løbet af Aalborg Byråd har endvidere besluttet, at en større andel af tiden til vejledning skal allokeres til opgaver og tilstedeværelse i grundskolen. Vi er som uu-vejledere ganske godt tilfredse med at blive en del af et uddannelseshus. Dels giver det overordnet god mening, og vi vil her stadig blive betragtet som en samlet fysisk enhed. Vores bekymring går i retning af den økonomiske og ressourcemæssige usikkerhed vi befinder os i, når Aalborg Byråd er blevet enige om, at tildele os yderligere arbejdsopgaver i både unge- og grundskolevejledning, så er billedet et ganske andet på det landspolitiske landkort. Regeringens erhvervsuddannelsesreform skal tilsyneladende blandt andet finansieres gennem en kraftig reduktion af vejledningsressourcerne. Antallet af uu-vejledere på landsplan skal med andre ord reduceres fra 1100 til ca Dette vil så medføre ændringer af vejledningsloven i starten af Et par eksempler på disse ændringer tyder på at blive, at kun 20% af en årgang i grundskolen fremover skal modtage individuel vejledning, hvilket jo så igen betyder, at 80% vurderes at kunne afklare sig selv i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse! Uddannelsesparathedsvurderingen, der i dag forestås af uu-vejlederne i 9. og 10.kl., skal fra næste skoleår foretages af elevens lærere i 8.kl. Vi havde meget gerne set den fremtidige løsning som et fælles ansvar mellem lærerne og vejlederne. Lærerne med deres store kendskab til eleverne og vejledernes ditto til ungdomsuddannelserne. I UU-Aalborg er vi en stor del af kommunens unge-strategi, der i nogen grad også er bundet op på regeringens Unge-pakker. Ungepakkemidlerne har i Aalborg betydet en væsentlig ressourcetildeling til os. Om Unge-pakken videreføres er der stor usikkerhed omkring, og dermed også en stor usikkerhed omkring UU-Aalborgs økonomiske situation. Vi står med andre ord i en noget frustrerende situation, hvor forskellige beslutninger peger i forskellige retninger, og hvor vi dårligt ved, om vi er købt eller solgt. Per Svenninggaard, TR UU Aalborg

6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR står over for nogle større ændringer i det/de kommende år. Informationsbrev nr. 1/14 I løbet af 2. skolehalvår 2014 flyttes PPR Hasserisgaard og PPR Tranumparken til Godthåbsgade 8, hvorved PPR bliver samlet i skoleforvaltningen. Afdelingens fysiske placering i Godthåbsgade 8 er der endnu ikke truffet endelig beslutning om. Sammenflytningen bliver en styrkelse af det fag- og tværfaglige samarbejde. Som lærerne og børnehaveklasselærerne på skolerne, er de fleste af DLF-medlemmerne i PPR også omfattet af lov 409, da størsteparten i dag er ansat på læreraftale. Som det ser ud i skrivende stund vides det ikke, hvordan L 409 får indflydelse på det daglige PPRarbejde for de pågældende medarbejdere internt som eksternt. I efteråret 13 har der, fra politisk side, været iværksat et analysearbejde af PPR s fremtidige organisering. På baggrund af analysegruppens arbejde blev der indstillet flere punkter til behandling i det politiske udvalg, som politikerne vedtog d. 17. december I praksis kommer det blandt andet til at betyde: - At PPR medarbejderne med virkning fra skoleåret 2014/2015 har 4 skoledage (tilstedeværelsestid) og 1 PPR-dag per uge. Det betyder dog ikke, at hver skole og institution får en PPR-medarbejder i 4 dage om ugen, da hver enkelt medarbejder betjener flere skoler og institutioner. Der vil med denne beslutning være mindre fleksibilitet i arbejdet. Det vil blive sværere at træffe aftaler og møder med PPR-medarbejderne uden for den tid/dag, PPR-medarbejderen er på skolen. Det kan for PPR-medarbejderne blive svært at nå arbejdsopgaverne, da det arbejde der hidtil har været foretaget på PPR nødvendigvis nu også skal laves på skolen. PPR-medarbejderen kan givetvis ikke varetage disse arbejdsopgaver uforstyrret. Objektiviteten vil i særdeleshed komme på prøve i forældresamarbejdet, da PPR-medarbejderen givetvis nu vil blive betragtet som en del af skolen, og ikke længere opleves som en ekstern og upartisk samarbejdspartner. Mæglingsopgaverne vil fremadrettet blive svære. Den øgede tilstedeværelsestid på skolerne vil vanskeliggøre en smidig tværfaglig sagsbehandling, da der bliver mindre tid på PPR til tværfagligt samarbejde. At der indføres halvårlig visitation til specialundervisningstilbuddene med virkning fra skoleåret 2014/2015, det betyder, at de elever, der i løbet af skoleåret viser sig at have brug for visitation til specialundervisningstilbud, ikke længere skal vente op til et år på næste visitation. At det aftales med specialklasserne og skoler, at der i perioden fra februar til sommerferien accepteres en overbelægning i specialtilbuddene, det betyder, at de elever, der bliver visiteret i januar til specialundervisningstilbud i august, har mulighed for at komme i det pågældende tilbud i indeværende skoleår. At skolernes anvendelse af inklusionsressourcerne tænkes i en bredere og mere alternativ sammenhæng, det betyder, at politikerne tænker, at midlerne kan/skal anvendes anderledes end traditionelt tænkt. Lotte Dahl-Vedel, Kredsstyrelsesmedlem og TR, PPR Tranumparken

7 KONTINGENTORIENTERING 2014 Informationsbrev nr. 1/14 På den ekstraordinære kongres den 22. maj blev det besluttet, at nedsætte det centrale kontingent fra kr. 213,- pr. md. til kr. 100,- pr. md. besluttede ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni, at nedsætte det lokale kontingent fra kr. 270,- til kr. 70,- pr. md. Ovenstående gælder medlemmer i fraktion 1-alm. medlemmer og fraktion 2- bhkl.ledere. Det forventes, at denne nedsættelse fortsætter frem til 31. juli Herudover opkræves et konfliktkontingent på kr. 420,- pr. måned for medlemmer, som ikke var ramt af lockout. Ligeledes opkræves nyindmeldte medlemmer, som er i arbejde, konfliktkontingent på kr. 420,- pr. md. Ledige medlemmer betaler ikke konfliktkontingent. Uændret kontingent for fraktion 4-pensionister og fraktion 6-særlige medlemmer. Kontingentsatser DLF Kreds Lån Konflikt kontingent Fraktion 1-2 konfliktramt med lån Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri. Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret. Fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder. Når du aftjener din værnepligt. Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende. Du kan få nedsat kontingent i følgende situationer Når du er på barsel, dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge. Når du har orlov til børnepasning. Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse, ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge. Når du modtager uddannelsesgodtgørelse. Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp I alt kr. Fraktion 1-2 konfliktramt uden lån Fraktion 1-2 ikke konfliktramt Fraktion 4 pensionister Fraktion 6 særlige medlemmer Kontingentnedsættelsen bevilges fra ansøgningstidspunktet og indtil der opnås ansættelse. Kontingentet nedsættes med 50 % hvis dagpenge plus løn ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

8 Dimittender Informationsbrev nr. 1/14 For dimittender, der ikke umiddelbart finder ansættelse inden for foreningens organisationsområde, bevilges der automatisk kontingentnedsættelse efter udløbet af de første 3 måneder efter uddannelsens afslutning, hvor der er fuld kontingentfrihed. Særlige situationer Kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft bevilges kun i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom. Der bevilges ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Ansøgning via mail eller pr. post. INDBERETNING TIL SKAT indberetter fagligt kontingent til SKAT. Kontingent for fraktion 4- pensionister indberettes til SKAT af, hvis man er pensioneret fra en tjenestemandsstilling eller er på efterløn. Er man pensioneret overenskomstansat, og ikke på efterløn, er der ikke fradragsret. KONFLIKTLÅN ved overgang til pension Medlemmer med konfliktlån kan ved overgang til pension ansøge om at få lånet eftergivet via Understøttelseskassen. Du kan henvende dig til kredsen for yderligere information. Invitation til lærere og børnehaveklasseledere ansat i fleksjob Som fleksjobansat har du en kortere ugentlig arbejdstid end dine kollegaer, og du har i dag mulighed for at forlade arbejdspladsen efter endt undervisning og udføre din forberedelse, når det passer ind i din hverdag. Muligheden for at placere en del af din ugentlige arbejdstid uden for arbejdspladsen er i dag en naturlig del af lærerjobbet, og dette skånehensyn skaber derfor ingen problemer. Hvad sker der efter 1. august 2014? Det er helt naturligt, hvis du bekymrer dig om, hvordan dine skånehensyn skal kunne tilgodeses i en ny virkelighed, hvor den samlede arbejdstid skal placeres på arbejdspladsen. For nuværende har vi ikke et endegyldigt svar på, hvordan denne udfordring skal løses, men vi vil meget gerne invitere dig til møde: Tirsdag den 4. marts 2014 kl på kredskontoret (Nytorv, sal) På mødet vil du få lejlighed til at drøfte dine tanker omkring fremtiden med andre fleksjobansatte. Vi vil efter bedste evne forsøge at besvare de spørgsmål, som du måtte have. Tilmelding til mødet senest den 25. marts på

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere