Informationsbrev nr. 1/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrev nr. 1/14"

Transkript

1 Udsendt januar 2014 Lyttemøder omkring lærernes arbejdsvilkår efter august 2014 Danmarks Lærerforening har valgt at arrangere lyttemøder for medlemmerne. I et samarbejde med afholdes 3 møder for medlemmerne i januar måned. Møderne foregår som en dialog med et hovedstyrelsesmedlem og medlemmerne fra skolerne, om de udfordringer der venter som konsekvens af Lov 409. Formålet med møderne er at opsamle erfaringer, og få et overblik over de meget forskellige situationer som medlemmerne står overfor lige nu. Denne dialog med medlemmerne er yderst vigtig, da Danmarks Lærerforening godt er klar over, at det er meget forskelligt, hvordan medlemmerne vil reagere på den nye arbejdssituation. Nogle vil strække sig til det yderste og bringe personlige ofre for at få undervisningen til at lykkes, mens andre vil holde strengt på deres ret til kun at gøre det arbejde, de får tid for. Fælles er det dog nok for alle, at det er svært at se, hvordan man kan levere god undervisning indenfor de nye rammer. Vi skal som forening rumme alle, og alle medlemmer skal kunne se sig selv i DLF. På mødet blev der blandt andet drøftet: Værn mod det grænseløse arbejde Tilstedeværelse Kollegialt sammenhold Organisering af arbejdsdagen Folkeskolereform og Lov 409 Diskussionslysten var stor, og medlemmerne blev udfordret på deres holdninger, som de kunne markere med røde, gule og grønne kort. Folkeskolereformen og Lov 409 betyder grundlæggende forandringer for både ledelse og medarbejdere i folkeskolen. Indtil videre har det ikke været muligt at få nogle klare svar ved at se i krystalkuglen, hvordan folkeskolereformen sammen med Lov 409 for alvor skal omsættes ude på skolerne. Store forandringer kræver fokus, omhu og overblik, hvilket folkeskolereformen og Lov 409 ikke bærer præg af. Der er alt for mange uafklarede problemfelter både i reformen og loven, som dukker op, og som ingen har forholdt sig til. Alt for ofte er mantraet til løsningen, at det sker lokalt, da løsningen skal tilpasses lokale forhold. Hermed decentraliseres frustrationerne helt ud på det enkelte tjenestested til den enkelte lærer og leder.

2 Når der tidligere skulle gennemføres store skolereformer, blev der nedsat et betænkningsudvalg, der i ganske lang tid (op til flere år) arbejdede med reformen, hvorefter der blev truffet en politisk afgørelse. Den hast reformen skal gennemføres med er ganske uset. Kommunerne har fået ganske kort tid til at omsætte reformen. Siden oktober har der været nedsat 8 temagrupper, som har drøftet forskellige områder af reformen. Temagrupperne skulle allerede inden 3. december give politikerne i Skole- og Kulturudvalget nogle anbefalinger på de områder, som kunne have økonomiske konsekvenser for det kommende budget. Skole- og Kulturudvalget holdt møde den 3. december, og sendte herefter en ny ressourcetildelingsmodel og dens forudsætninger til høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer m.fl. fra den 4. december til den 12. december. Det levnede kun ganske få dage til skolebestyrelserne og organisationerne, hvor de kunne indkalde til møde for at udarbejde høringssvar. Det er kendetegnende for meget af det politiske arbejde, både på landsplan og lokalt, at tingene sker meget hurtigt. En udvikling, der nok er kommet for at blive, men som desværre også medfører, at politikerne ikke har overblikket og fuldt ud forstår konsekvenserne af deres egne beslutninger. Til at understøtte reformen, bliver der også gennemført nogle regelforenklinger. Blandt andet er kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, bortfaldet. Det betyder, at der er åbnet op for, at der på skolerne kan ansættes personer uden lærerbaggrund til at varetage biblioteksfunktionen. Personer, som ikke nødvendigvis har den faglige og pædagogiske kompetence, der skal til, når der tales om forståelse for og indsigt i elevers læring. Hele opbygningen omkring skolernes pædagogiske læringscenter, hvor skolebibliotekaren har været omdrejningspersonen, kommer nu under pres, og kan falde til jorden, hvis ikke læreruddannede personer skal varetage biblioteksfunktionen. En anden regelforenkling er, at det gøres frivillig for kommunerne, om der skal være pædagogiskråd på skolerne. Det kan virke underligt, at det ikke nødvendigvis mere er skolens samlet personale, som bliver inddraget i pædagogiske drøftelser og udvikling af den fælles skole. Det er nu op til den enkelte skoleleder selv at beslutte, om vedkommende vil inddrage noget af sit personale i pædagogiske drøftelser, og i givet fald hvem. Det er ikke fremmende for samarbejdet og tilliden om udviklingen af den fælles folkeskole, hvis det bliver tilfældet, at kun nogle få bliver hørt, når der skal træffes beslutninger. De politiske ambitioner er høje for folkeskolen med Lov 409 og skolereformen. Alle kommuner konkurrerer om at havde det bedste skolevæsen for stadig færre penge. Men, hvis der ikke er politisk vilje til udbedring af de åbenlyse problemer, der både præger Lov 409 og skolereformen til gavn for skolens ansatte, vil der stadigvæk herske frustration. Så kan de politiske ambitioner være nok så høje, men reformen vil få trange kår, når den skal omsættes til skoleniveau. Dorthe Kamp Formand Jan Knærkegaard Næstformand

3 Her har du mulighed for at læse Jakob Ryttersgaards betragtninger om skolereformen. Jakob er nyansat fra den 1. januar 2014, som afdelingschef for skolerne i Aalborg Kommune. Skolereformen fokus på læring Den 7. juni 2013 indgik regeringen som bekendt aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. En aftale som det Konservative Folkeparti i væsentlig omfang tilsluttede sig den 13. juni Derved kan skolereformen træde i kraft den 1. august 2014 med undtagelse af den obligatoriske lektiehjælp og faglige fordybelse. Alt dette er jer selvfølgelig bekendt, og I er lokalt på skolerne naturligvis i fuld gang med drøfte, hvorledes I kan implementere reformen og leve op til dens mål. Dette sammenholdt med, at flere medarbejdere har været en del af de kommunalt nedsatte temagrupper, der bidrager med faglige vurderinger og anbefalinger til det politiske niveau samt skaber inspirationsmateriale til skolernes processer gør, at jeg tænker vi går en spændende fremtid i møde. I reformen lægges der op til, at skolen skal nytænkes og den nuværende måde at holde skole på skal forandres, således at eleverne lærer mere og trives. Med andre ord er det ikke nok blot at implementere reformens forøgelse af fag og timer. Vores måder at understøtte og arbejde med elevernes læring på skal fornyes, og vi skal i langt højere grad fokusere på deres læringsresultater. Derfor betegnes reformen af mange politikere og fagfolk også som en læringsreform. Kræver nytænkning af folkeskolen en grundlæggende forandring af skolen? På sin vis. Men forandringerne skal ske ved, at vi bevæger os på kanten af boksen, hvilket er et udtryk jeg har taget fra Professor Lene Tanggard fra AAU. At bevæge sig på kanten af boksen kræver engagement og mod og kan være ekstremt udfordrende, da fremtiden er usikker. Men samtidig signalerer udtrykket på kanten af boksen det faktum, at forandringerne, kreativiteten og dermed fornyelsen sker på kanten af organisationens viden, indsigt og kompetencer og i spændingsfeltet mellem forskellige mennesker og fag. Lene Tanggard siger i relation her til, at det kun er, når du kender traditionen, at du kan forny den, samt at kreativiteten vil blomstre, når de involverede har noget at tage afsæt i eller afstand fra. At bevæge os på kanten af boksen i forhold reformens mål betyder i min optik blandt andet, at vi for at skabe optimale læringsmuligheder for alle elever, skal udfordre skoledagens traditionelle opbygning, skabe nye rum for læringssamtaler mellem elever og lærere, nytænke klasserummet og skabe anvendelsesorienterede læringsmiljøer, give valgmuligheder og søge stor elevinddragelse m.m.

4 Som led i forandringen af folkeskolen er det vigtigt, jf. forskning på området, at skolens ledelse opbygger en stærk faglig kultur, skaber gode rammer for samarbejde og opprioriterer den pædagogiske ledelse i forhold til medarbejderne og derigennem inspirerer og signalerer til medarbejderne, at skolen har ambitioner på elevernes vegne. Elementer, som vi ved, har betydning for elevernes læringsresultater og trivsel, men som samtidig styrker medarbejdernes engagement og trivsel. Ovenstående forventninger til skolens ledelse og medarbejdere stiller naturligvis også krav til forvaltningen. Derfor må det ligeledes forventes, at forvaltningen i langt højere grad skal agere sparringspartner i forhold til den enkelte skoles drift og udvikling, og sammen med skoleledelserne opbygge et målopfølgnings- og feedbacksystem, således at det arbejde, der foregår mellem elever og skolens team, mellem medarbejdere og ledelse etc. udgør fundamentet for dialogen om skolens kvalitet, resultater og udvikling. Enhver forandringsproces kræver nøje planlægning. I forbindelse med implementeringen af reformen gælder dette naturligvis også. Jeg tænker, at det er vigtigt, at processen lokalt på skolerne tilrettelægges således, at mange aktører inddrages. Medarbejderne og eleverne er i den sammenhæng centrale aktører, men også forældrene og eksterne samarbejdspartnere spiller en væsentlig rolle. Såvel fælleskommunalt som lokalt, skal der skabes en fælles forståelse af fremtidens mål og rammer, således at udviklingsprocessens retning og pejlemærker er tydelig for den enkelte. Jeg synes, at man i opbygningen af de 8 fælleskommunale temagrupper har iværksat en spændende proces, og glæder mig derfor også til at få indblik i, hvorledes de lokale processer er tilrettelagt på skolerne samt høre hvilke overvejelser og initiativer, der gøres lokalt for at skabe de bedst mulige læringsbetingelser og trivselsskabende læringsmiljøer inden for rammerne af de politiske beslutninger. Jakob Ryttersgaard Afdelingschef for skoler Aalborg Kommune Maj 2006-Aug Skoleleder på Vestbjerg Skole, Aalborg Aug Maj 2002 Lærer på Klostermarksskolen, Aalborg Jakob Ryttersgaard Aug Jan Skolechef ved Brønderslev Kommune. Kommune. Maj Maj 2006 Afdelingsleder på Aabybro Skole, Aabybro Kommune. Har en læreruddannelse fra Aalborg Seminarium og en Master i Public Administration fra AAU

5 Et udfordret UU-Aalborg Når man som folkeskolelærer arbejder efter folkeskoleloven og dennes luner, er vi som uuvejledere bundet op på en lang række love, reformer og pakker. Disse kan til tider falde som et sandt bombardement, og et sådant befinder vi os i for øjeblikket. Den for nylig vedtagne kontanthjælpsreform har betydet, at Aalborg Byråd har vedtaget, at der i Aalborg skal oprettes et uddannelseshus. Huset bliver et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, Socialafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Et samarbejde hvor kodeordet bliver uddannelse for de unge under 30 år, der kommer for at søge uddannelseshjælp (tidl. kontanthjælp). Uddannelseshuset kommer til at ligge i Kayrødsgade, hvor samtlige medarbejdere vil få fast base i løbet af Aalborg Byråd har endvidere besluttet, at en større andel af tiden til vejledning skal allokeres til opgaver og tilstedeværelse i grundskolen. Vi er som uu-vejledere ganske godt tilfredse med at blive en del af et uddannelseshus. Dels giver det overordnet god mening, og vi vil her stadig blive betragtet som en samlet fysisk enhed. Vores bekymring går i retning af den økonomiske og ressourcemæssige usikkerhed vi befinder os i, når Aalborg Byråd er blevet enige om, at tildele os yderligere arbejdsopgaver i både unge- og grundskolevejledning, så er billedet et ganske andet på det landspolitiske landkort. Regeringens erhvervsuddannelsesreform skal tilsyneladende blandt andet finansieres gennem en kraftig reduktion af vejledningsressourcerne. Antallet af uu-vejledere på landsplan skal med andre ord reduceres fra 1100 til ca Dette vil så medføre ændringer af vejledningsloven i starten af Et par eksempler på disse ændringer tyder på at blive, at kun 20% af en årgang i grundskolen fremover skal modtage individuel vejledning, hvilket jo så igen betyder, at 80% vurderes at kunne afklare sig selv i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse! Uddannelsesparathedsvurderingen, der i dag forestås af uu-vejlederne i 9. og 10.kl., skal fra næste skoleår foretages af elevens lærere i 8.kl. Vi havde meget gerne set den fremtidige løsning som et fælles ansvar mellem lærerne og vejlederne. Lærerne med deres store kendskab til eleverne og vejledernes ditto til ungdomsuddannelserne. I UU-Aalborg er vi en stor del af kommunens unge-strategi, der i nogen grad også er bundet op på regeringens Unge-pakker. Ungepakkemidlerne har i Aalborg betydet en væsentlig ressourcetildeling til os. Om Unge-pakken videreføres er der stor usikkerhed omkring, og dermed også en stor usikkerhed omkring UU-Aalborgs økonomiske situation. Vi står med andre ord i en noget frustrerende situation, hvor forskellige beslutninger peger i forskellige retninger, og hvor vi dårligt ved, om vi er købt eller solgt. Per Svenninggaard, TR UU Aalborg

6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR står over for nogle større ændringer i det/de kommende år. Informationsbrev nr. 1/14 I løbet af 2. skolehalvår 2014 flyttes PPR Hasserisgaard og PPR Tranumparken til Godthåbsgade 8, hvorved PPR bliver samlet i skoleforvaltningen. Afdelingens fysiske placering i Godthåbsgade 8 er der endnu ikke truffet endelig beslutning om. Sammenflytningen bliver en styrkelse af det fag- og tværfaglige samarbejde. Som lærerne og børnehaveklasselærerne på skolerne, er de fleste af DLF-medlemmerne i PPR også omfattet af lov 409, da størsteparten i dag er ansat på læreraftale. Som det ser ud i skrivende stund vides det ikke, hvordan L 409 får indflydelse på det daglige PPRarbejde for de pågældende medarbejdere internt som eksternt. I efteråret 13 har der, fra politisk side, været iværksat et analysearbejde af PPR s fremtidige organisering. På baggrund af analysegruppens arbejde blev der indstillet flere punkter til behandling i det politiske udvalg, som politikerne vedtog d. 17. december I praksis kommer det blandt andet til at betyde: - At PPR medarbejderne med virkning fra skoleåret 2014/2015 har 4 skoledage (tilstedeværelsestid) og 1 PPR-dag per uge. Det betyder dog ikke, at hver skole og institution får en PPR-medarbejder i 4 dage om ugen, da hver enkelt medarbejder betjener flere skoler og institutioner. Der vil med denne beslutning være mindre fleksibilitet i arbejdet. Det vil blive sværere at træffe aftaler og møder med PPR-medarbejderne uden for den tid/dag, PPR-medarbejderen er på skolen. Det kan for PPR-medarbejderne blive svært at nå arbejdsopgaverne, da det arbejde der hidtil har været foretaget på PPR nødvendigvis nu også skal laves på skolen. PPR-medarbejderen kan givetvis ikke varetage disse arbejdsopgaver uforstyrret. Objektiviteten vil i særdeleshed komme på prøve i forældresamarbejdet, da PPR-medarbejderen givetvis nu vil blive betragtet som en del af skolen, og ikke længere opleves som en ekstern og upartisk samarbejdspartner. Mæglingsopgaverne vil fremadrettet blive svære. Den øgede tilstedeværelsestid på skolerne vil vanskeliggøre en smidig tværfaglig sagsbehandling, da der bliver mindre tid på PPR til tværfagligt samarbejde. At der indføres halvårlig visitation til specialundervisningstilbuddene med virkning fra skoleåret 2014/2015, det betyder, at de elever, der i løbet af skoleåret viser sig at have brug for visitation til specialundervisningstilbud, ikke længere skal vente op til et år på næste visitation. At det aftales med specialklasserne og skoler, at der i perioden fra februar til sommerferien accepteres en overbelægning i specialtilbuddene, det betyder, at de elever, der bliver visiteret i januar til specialundervisningstilbud i august, har mulighed for at komme i det pågældende tilbud i indeværende skoleår. At skolernes anvendelse af inklusionsressourcerne tænkes i en bredere og mere alternativ sammenhæng, det betyder, at politikerne tænker, at midlerne kan/skal anvendes anderledes end traditionelt tænkt. Lotte Dahl-Vedel, Kredsstyrelsesmedlem og TR, PPR Tranumparken

7 KONTINGENTORIENTERING 2014 Informationsbrev nr. 1/14 På den ekstraordinære kongres den 22. maj blev det besluttet, at nedsætte det centrale kontingent fra kr. 213,- pr. md. til kr. 100,- pr. md. besluttede ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni, at nedsætte det lokale kontingent fra kr. 270,- til kr. 70,- pr. md. Ovenstående gælder medlemmer i fraktion 1-alm. medlemmer og fraktion 2- bhkl.ledere. Det forventes, at denne nedsættelse fortsætter frem til 31. juli Herudover opkræves et konfliktkontingent på kr. 420,- pr. måned for medlemmer, som ikke var ramt af lockout. Ligeledes opkræves nyindmeldte medlemmer, som er i arbejde, konfliktkontingent på kr. 420,- pr. md. Ledige medlemmer betaler ikke konfliktkontingent. Uændret kontingent for fraktion 4-pensionister og fraktion 6-særlige medlemmer. Kontingentsatser DLF Kreds Lån Konflikt kontingent Fraktion 1-2 konfliktramt med lån Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri. Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret. Fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder. Når du aftjener din værnepligt. Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende. Du kan få nedsat kontingent i følgende situationer Når du er på barsel, dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge. Når du har orlov til børnepasning. Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse, ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge. Når du modtager uddannelsesgodtgørelse. Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp I alt kr. Fraktion 1-2 konfliktramt uden lån Fraktion 1-2 ikke konfliktramt Fraktion 4 pensionister Fraktion 6 særlige medlemmer Kontingentnedsættelsen bevilges fra ansøgningstidspunktet og indtil der opnås ansættelse. Kontingentet nedsættes med 50 % hvis dagpenge plus løn ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

8 Dimittender Informationsbrev nr. 1/14 For dimittender, der ikke umiddelbart finder ansættelse inden for foreningens organisationsområde, bevilges der automatisk kontingentnedsættelse efter udløbet af de første 3 måneder efter uddannelsens afslutning, hvor der er fuld kontingentfrihed. Særlige situationer Kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft bevilges kun i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom. Der bevilges ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Ansøgning via mail eller pr. post. INDBERETNING TIL SKAT indberetter fagligt kontingent til SKAT. Kontingent for fraktion 4- pensionister indberettes til SKAT af, hvis man er pensioneret fra en tjenestemandsstilling eller er på efterløn. Er man pensioneret overenskomstansat, og ikke på efterløn, er der ikke fradragsret. KONFLIKTLÅN ved overgang til pension Medlemmer med konfliktlån kan ved overgang til pension ansøge om at få lånet eftergivet via Understøttelseskassen. Du kan henvende dig til kredsen for yderligere information. Invitation til lærere og børnehaveklasseledere ansat i fleksjob Som fleksjobansat har du en kortere ugentlig arbejdstid end dine kollegaer, og du har i dag mulighed for at forlade arbejdspladsen efter endt undervisning og udføre din forberedelse, når det passer ind i din hverdag. Muligheden for at placere en del af din ugentlige arbejdstid uden for arbejdspladsen er i dag en naturlig del af lærerjobbet, og dette skånehensyn skaber derfor ingen problemer. Hvad sker der efter 1. august 2014? Det er helt naturligt, hvis du bekymrer dig om, hvordan dine skånehensyn skal kunne tilgodeses i en ny virkelighed, hvor den samlede arbejdstid skal placeres på arbejdspladsen. For nuværende har vi ikke et endegyldigt svar på, hvordan denne udfordring skal løses, men vi vil meget gerne invitere dig til møde: Tirsdag den 4. marts 2014 kl på kredskontoret (Nytorv, sal) På mødet vil du få lejlighed til at drøfte dine tanker omkring fremtiden med andre fleksjobansatte. Vi vil efter bedste evne forsøge at besvare de spørgsmål, som du måtte have. Tilmelding til mødet senest den 25. marts på

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 1. november 2011 2011 Hovedstyrelsesvalg 2011 Kredsformand Inge Haaber Pedersen Fra 24. november til 6. december afholdes der hovedstyrelsesvalg for perioden 1. januar

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening

Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Lejre Lærerforening Pensionist i Lærerkreds 42 Kredsen laver årligt ca. 4 arrangementer, hvor man kan mødes med tidligere kolleger, - nogle gange kun fra Kreds 42 andre gange

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund.

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. Skolepolitik Lolland Kommune fra skoleåret 2014 2016 Børne- og Skoleudvalget den 16.januar 2014 Skolepolitikken er politisk godkendt som administrativt politikpapir, hvor der skal fokuseres på dannelse,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere