Informationsbrev nr. 1/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrev nr. 1/14"

Transkript

1 Udsendt januar 2014 Lyttemøder omkring lærernes arbejdsvilkår efter august 2014 Danmarks Lærerforening har valgt at arrangere lyttemøder for medlemmerne. I et samarbejde med afholdes 3 møder for medlemmerne i januar måned. Møderne foregår som en dialog med et hovedstyrelsesmedlem og medlemmerne fra skolerne, om de udfordringer der venter som konsekvens af Lov 409. Formålet med møderne er at opsamle erfaringer, og få et overblik over de meget forskellige situationer som medlemmerne står overfor lige nu. Denne dialog med medlemmerne er yderst vigtig, da Danmarks Lærerforening godt er klar over, at det er meget forskelligt, hvordan medlemmerne vil reagere på den nye arbejdssituation. Nogle vil strække sig til det yderste og bringe personlige ofre for at få undervisningen til at lykkes, mens andre vil holde strengt på deres ret til kun at gøre det arbejde, de får tid for. Fælles er det dog nok for alle, at det er svært at se, hvordan man kan levere god undervisning indenfor de nye rammer. Vi skal som forening rumme alle, og alle medlemmer skal kunne se sig selv i DLF. På mødet blev der blandt andet drøftet: Værn mod det grænseløse arbejde Tilstedeværelse Kollegialt sammenhold Organisering af arbejdsdagen Folkeskolereform og Lov 409 Diskussionslysten var stor, og medlemmerne blev udfordret på deres holdninger, som de kunne markere med røde, gule og grønne kort. Folkeskolereformen og Lov 409 betyder grundlæggende forandringer for både ledelse og medarbejdere i folkeskolen. Indtil videre har det ikke været muligt at få nogle klare svar ved at se i krystalkuglen, hvordan folkeskolereformen sammen med Lov 409 for alvor skal omsættes ude på skolerne. Store forandringer kræver fokus, omhu og overblik, hvilket folkeskolereformen og Lov 409 ikke bærer præg af. Der er alt for mange uafklarede problemfelter både i reformen og loven, som dukker op, og som ingen har forholdt sig til. Alt for ofte er mantraet til løsningen, at det sker lokalt, da løsningen skal tilpasses lokale forhold. Hermed decentraliseres frustrationerne helt ud på det enkelte tjenestested til den enkelte lærer og leder.

2 Når der tidligere skulle gennemføres store skolereformer, blev der nedsat et betænkningsudvalg, der i ganske lang tid (op til flere år) arbejdede med reformen, hvorefter der blev truffet en politisk afgørelse. Den hast reformen skal gennemføres med er ganske uset. Kommunerne har fået ganske kort tid til at omsætte reformen. Siden oktober har der været nedsat 8 temagrupper, som har drøftet forskellige områder af reformen. Temagrupperne skulle allerede inden 3. december give politikerne i Skole- og Kulturudvalget nogle anbefalinger på de områder, som kunne have økonomiske konsekvenser for det kommende budget. Skole- og Kulturudvalget holdt møde den 3. december, og sendte herefter en ny ressourcetildelingsmodel og dens forudsætninger til høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer m.fl. fra den 4. december til den 12. december. Det levnede kun ganske få dage til skolebestyrelserne og organisationerne, hvor de kunne indkalde til møde for at udarbejde høringssvar. Det er kendetegnende for meget af det politiske arbejde, både på landsplan og lokalt, at tingene sker meget hurtigt. En udvikling, der nok er kommet for at blive, men som desværre også medfører, at politikerne ikke har overblikket og fuldt ud forstår konsekvenserne af deres egne beslutninger. Til at understøtte reformen, bliver der også gennemført nogle regelforenklinger. Blandt andet er kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, bortfaldet. Det betyder, at der er åbnet op for, at der på skolerne kan ansættes personer uden lærerbaggrund til at varetage biblioteksfunktionen. Personer, som ikke nødvendigvis har den faglige og pædagogiske kompetence, der skal til, når der tales om forståelse for og indsigt i elevers læring. Hele opbygningen omkring skolernes pædagogiske læringscenter, hvor skolebibliotekaren har været omdrejningspersonen, kommer nu under pres, og kan falde til jorden, hvis ikke læreruddannede personer skal varetage biblioteksfunktionen. En anden regelforenkling er, at det gøres frivillig for kommunerne, om der skal være pædagogiskråd på skolerne. Det kan virke underligt, at det ikke nødvendigvis mere er skolens samlet personale, som bliver inddraget i pædagogiske drøftelser og udvikling af den fælles skole. Det er nu op til den enkelte skoleleder selv at beslutte, om vedkommende vil inddrage noget af sit personale i pædagogiske drøftelser, og i givet fald hvem. Det er ikke fremmende for samarbejdet og tilliden om udviklingen af den fælles folkeskole, hvis det bliver tilfældet, at kun nogle få bliver hørt, når der skal træffes beslutninger. De politiske ambitioner er høje for folkeskolen med Lov 409 og skolereformen. Alle kommuner konkurrerer om at havde det bedste skolevæsen for stadig færre penge. Men, hvis der ikke er politisk vilje til udbedring af de åbenlyse problemer, der både præger Lov 409 og skolereformen til gavn for skolens ansatte, vil der stadigvæk herske frustration. Så kan de politiske ambitioner være nok så høje, men reformen vil få trange kår, når den skal omsættes til skoleniveau. Dorthe Kamp Formand Jan Knærkegaard Næstformand

3 Her har du mulighed for at læse Jakob Ryttersgaards betragtninger om skolereformen. Jakob er nyansat fra den 1. januar 2014, som afdelingschef for skolerne i Aalborg Kommune. Skolereformen fokus på læring Den 7. juni 2013 indgik regeringen som bekendt aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. En aftale som det Konservative Folkeparti i væsentlig omfang tilsluttede sig den 13. juni Derved kan skolereformen træde i kraft den 1. august 2014 med undtagelse af den obligatoriske lektiehjælp og faglige fordybelse. Alt dette er jer selvfølgelig bekendt, og I er lokalt på skolerne naturligvis i fuld gang med drøfte, hvorledes I kan implementere reformen og leve op til dens mål. Dette sammenholdt med, at flere medarbejdere har været en del af de kommunalt nedsatte temagrupper, der bidrager med faglige vurderinger og anbefalinger til det politiske niveau samt skaber inspirationsmateriale til skolernes processer gør, at jeg tænker vi går en spændende fremtid i møde. I reformen lægges der op til, at skolen skal nytænkes og den nuværende måde at holde skole på skal forandres, således at eleverne lærer mere og trives. Med andre ord er det ikke nok blot at implementere reformens forøgelse af fag og timer. Vores måder at understøtte og arbejde med elevernes læring på skal fornyes, og vi skal i langt højere grad fokusere på deres læringsresultater. Derfor betegnes reformen af mange politikere og fagfolk også som en læringsreform. Kræver nytænkning af folkeskolen en grundlæggende forandring af skolen? På sin vis. Men forandringerne skal ske ved, at vi bevæger os på kanten af boksen, hvilket er et udtryk jeg har taget fra Professor Lene Tanggard fra AAU. At bevæge sig på kanten af boksen kræver engagement og mod og kan være ekstremt udfordrende, da fremtiden er usikker. Men samtidig signalerer udtrykket på kanten af boksen det faktum, at forandringerne, kreativiteten og dermed fornyelsen sker på kanten af organisationens viden, indsigt og kompetencer og i spændingsfeltet mellem forskellige mennesker og fag. Lene Tanggard siger i relation her til, at det kun er, når du kender traditionen, at du kan forny den, samt at kreativiteten vil blomstre, når de involverede har noget at tage afsæt i eller afstand fra. At bevæge os på kanten af boksen i forhold reformens mål betyder i min optik blandt andet, at vi for at skabe optimale læringsmuligheder for alle elever, skal udfordre skoledagens traditionelle opbygning, skabe nye rum for læringssamtaler mellem elever og lærere, nytænke klasserummet og skabe anvendelsesorienterede læringsmiljøer, give valgmuligheder og søge stor elevinddragelse m.m.

4 Som led i forandringen af folkeskolen er det vigtigt, jf. forskning på området, at skolens ledelse opbygger en stærk faglig kultur, skaber gode rammer for samarbejde og opprioriterer den pædagogiske ledelse i forhold til medarbejderne og derigennem inspirerer og signalerer til medarbejderne, at skolen har ambitioner på elevernes vegne. Elementer, som vi ved, har betydning for elevernes læringsresultater og trivsel, men som samtidig styrker medarbejdernes engagement og trivsel. Ovenstående forventninger til skolens ledelse og medarbejdere stiller naturligvis også krav til forvaltningen. Derfor må det ligeledes forventes, at forvaltningen i langt højere grad skal agere sparringspartner i forhold til den enkelte skoles drift og udvikling, og sammen med skoleledelserne opbygge et målopfølgnings- og feedbacksystem, således at det arbejde, der foregår mellem elever og skolens team, mellem medarbejdere og ledelse etc. udgør fundamentet for dialogen om skolens kvalitet, resultater og udvikling. Enhver forandringsproces kræver nøje planlægning. I forbindelse med implementeringen af reformen gælder dette naturligvis også. Jeg tænker, at det er vigtigt, at processen lokalt på skolerne tilrettelægges således, at mange aktører inddrages. Medarbejderne og eleverne er i den sammenhæng centrale aktører, men også forældrene og eksterne samarbejdspartnere spiller en væsentlig rolle. Såvel fælleskommunalt som lokalt, skal der skabes en fælles forståelse af fremtidens mål og rammer, således at udviklingsprocessens retning og pejlemærker er tydelig for den enkelte. Jeg synes, at man i opbygningen af de 8 fælleskommunale temagrupper har iværksat en spændende proces, og glæder mig derfor også til at få indblik i, hvorledes de lokale processer er tilrettelagt på skolerne samt høre hvilke overvejelser og initiativer, der gøres lokalt for at skabe de bedst mulige læringsbetingelser og trivselsskabende læringsmiljøer inden for rammerne af de politiske beslutninger. Jakob Ryttersgaard Afdelingschef for skoler Aalborg Kommune Maj 2006-Aug Skoleleder på Vestbjerg Skole, Aalborg Aug Maj 2002 Lærer på Klostermarksskolen, Aalborg Jakob Ryttersgaard Aug Jan Skolechef ved Brønderslev Kommune. Kommune. Maj Maj 2006 Afdelingsleder på Aabybro Skole, Aabybro Kommune. Har en læreruddannelse fra Aalborg Seminarium og en Master i Public Administration fra AAU

5 Et udfordret UU-Aalborg Når man som folkeskolelærer arbejder efter folkeskoleloven og dennes luner, er vi som uuvejledere bundet op på en lang række love, reformer og pakker. Disse kan til tider falde som et sandt bombardement, og et sådant befinder vi os i for øjeblikket. Den for nylig vedtagne kontanthjælpsreform har betydet, at Aalborg Byråd har vedtaget, at der i Aalborg skal oprettes et uddannelseshus. Huset bliver et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, Socialafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Et samarbejde hvor kodeordet bliver uddannelse for de unge under 30 år, der kommer for at søge uddannelseshjælp (tidl. kontanthjælp). Uddannelseshuset kommer til at ligge i Kayrødsgade, hvor samtlige medarbejdere vil få fast base i løbet af Aalborg Byråd har endvidere besluttet, at en større andel af tiden til vejledning skal allokeres til opgaver og tilstedeværelse i grundskolen. Vi er som uu-vejledere ganske godt tilfredse med at blive en del af et uddannelseshus. Dels giver det overordnet god mening, og vi vil her stadig blive betragtet som en samlet fysisk enhed. Vores bekymring går i retning af den økonomiske og ressourcemæssige usikkerhed vi befinder os i, når Aalborg Byråd er blevet enige om, at tildele os yderligere arbejdsopgaver i både unge- og grundskolevejledning, så er billedet et ganske andet på det landspolitiske landkort. Regeringens erhvervsuddannelsesreform skal tilsyneladende blandt andet finansieres gennem en kraftig reduktion af vejledningsressourcerne. Antallet af uu-vejledere på landsplan skal med andre ord reduceres fra 1100 til ca Dette vil så medføre ændringer af vejledningsloven i starten af Et par eksempler på disse ændringer tyder på at blive, at kun 20% af en årgang i grundskolen fremover skal modtage individuel vejledning, hvilket jo så igen betyder, at 80% vurderes at kunne afklare sig selv i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse! Uddannelsesparathedsvurderingen, der i dag forestås af uu-vejlederne i 9. og 10.kl., skal fra næste skoleår foretages af elevens lærere i 8.kl. Vi havde meget gerne set den fremtidige løsning som et fælles ansvar mellem lærerne og vejlederne. Lærerne med deres store kendskab til eleverne og vejledernes ditto til ungdomsuddannelserne. I UU-Aalborg er vi en stor del af kommunens unge-strategi, der i nogen grad også er bundet op på regeringens Unge-pakker. Ungepakkemidlerne har i Aalborg betydet en væsentlig ressourcetildeling til os. Om Unge-pakken videreføres er der stor usikkerhed omkring, og dermed også en stor usikkerhed omkring UU-Aalborgs økonomiske situation. Vi står med andre ord i en noget frustrerende situation, hvor forskellige beslutninger peger i forskellige retninger, og hvor vi dårligt ved, om vi er købt eller solgt. Per Svenninggaard, TR UU Aalborg

6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR står over for nogle større ændringer i det/de kommende år. Informationsbrev nr. 1/14 I løbet af 2. skolehalvår 2014 flyttes PPR Hasserisgaard og PPR Tranumparken til Godthåbsgade 8, hvorved PPR bliver samlet i skoleforvaltningen. Afdelingens fysiske placering i Godthåbsgade 8 er der endnu ikke truffet endelig beslutning om. Sammenflytningen bliver en styrkelse af det fag- og tværfaglige samarbejde. Som lærerne og børnehaveklasselærerne på skolerne, er de fleste af DLF-medlemmerne i PPR også omfattet af lov 409, da størsteparten i dag er ansat på læreraftale. Som det ser ud i skrivende stund vides det ikke, hvordan L 409 får indflydelse på det daglige PPRarbejde for de pågældende medarbejdere internt som eksternt. I efteråret 13 har der, fra politisk side, været iværksat et analysearbejde af PPR s fremtidige organisering. På baggrund af analysegruppens arbejde blev der indstillet flere punkter til behandling i det politiske udvalg, som politikerne vedtog d. 17. december I praksis kommer det blandt andet til at betyde: - At PPR medarbejderne med virkning fra skoleåret 2014/2015 har 4 skoledage (tilstedeværelsestid) og 1 PPR-dag per uge. Det betyder dog ikke, at hver skole og institution får en PPR-medarbejder i 4 dage om ugen, da hver enkelt medarbejder betjener flere skoler og institutioner. Der vil med denne beslutning være mindre fleksibilitet i arbejdet. Det vil blive sværere at træffe aftaler og møder med PPR-medarbejderne uden for den tid/dag, PPR-medarbejderen er på skolen. Det kan for PPR-medarbejderne blive svært at nå arbejdsopgaverne, da det arbejde der hidtil har været foretaget på PPR nødvendigvis nu også skal laves på skolen. PPR-medarbejderen kan givetvis ikke varetage disse arbejdsopgaver uforstyrret. Objektiviteten vil i særdeleshed komme på prøve i forældresamarbejdet, da PPR-medarbejderen givetvis nu vil blive betragtet som en del af skolen, og ikke længere opleves som en ekstern og upartisk samarbejdspartner. Mæglingsopgaverne vil fremadrettet blive svære. Den øgede tilstedeværelsestid på skolerne vil vanskeliggøre en smidig tværfaglig sagsbehandling, da der bliver mindre tid på PPR til tværfagligt samarbejde. At der indføres halvårlig visitation til specialundervisningstilbuddene med virkning fra skoleåret 2014/2015, det betyder, at de elever, der i løbet af skoleåret viser sig at have brug for visitation til specialundervisningstilbud, ikke længere skal vente op til et år på næste visitation. At det aftales med specialklasserne og skoler, at der i perioden fra februar til sommerferien accepteres en overbelægning i specialtilbuddene, det betyder, at de elever, der bliver visiteret i januar til specialundervisningstilbud i august, har mulighed for at komme i det pågældende tilbud i indeværende skoleår. At skolernes anvendelse af inklusionsressourcerne tænkes i en bredere og mere alternativ sammenhæng, det betyder, at politikerne tænker, at midlerne kan/skal anvendes anderledes end traditionelt tænkt. Lotte Dahl-Vedel, Kredsstyrelsesmedlem og TR, PPR Tranumparken

7 KONTINGENTORIENTERING 2014 Informationsbrev nr. 1/14 På den ekstraordinære kongres den 22. maj blev det besluttet, at nedsætte det centrale kontingent fra kr. 213,- pr. md. til kr. 100,- pr. md. besluttede ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni, at nedsætte det lokale kontingent fra kr. 270,- til kr. 70,- pr. md. Ovenstående gælder medlemmer i fraktion 1-alm. medlemmer og fraktion 2- bhkl.ledere. Det forventes, at denne nedsættelse fortsætter frem til 31. juli Herudover opkræves et konfliktkontingent på kr. 420,- pr. måned for medlemmer, som ikke var ramt af lockout. Ligeledes opkræves nyindmeldte medlemmer, som er i arbejde, konfliktkontingent på kr. 420,- pr. md. Ledige medlemmer betaler ikke konfliktkontingent. Uændret kontingent for fraktion 4-pensionister og fraktion 6-særlige medlemmer. Kontingentsatser DLF Kreds Lån Konflikt kontingent Fraktion 1-2 konfliktramt med lån Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri. Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret. Fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder. Når du aftjener din værnepligt. Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende. Du kan få nedsat kontingent i følgende situationer Når du er på barsel, dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge. Når du har orlov til børnepasning. Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse, ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge. Når du modtager uddannelsesgodtgørelse. Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp I alt kr. Fraktion 1-2 konfliktramt uden lån Fraktion 1-2 ikke konfliktramt Fraktion 4 pensionister Fraktion 6 særlige medlemmer Kontingentnedsættelsen bevilges fra ansøgningstidspunktet og indtil der opnås ansættelse. Kontingentet nedsættes med 50 % hvis dagpenge plus løn ikke væsentligt overstiger dagpengemaksimum.

8 Dimittender Informationsbrev nr. 1/14 For dimittender, der ikke umiddelbart finder ansættelse inden for foreningens organisationsområde, bevilges der automatisk kontingentnedsættelse efter udløbet af de første 3 måneder efter uddannelsens afslutning, hvor der er fuld kontingentfrihed. Særlige situationer Kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft bevilges kun i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom. Der bevilges ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Ansøgning via mail eller pr. post. INDBERETNING TIL SKAT indberetter fagligt kontingent til SKAT. Kontingent for fraktion 4- pensionister indberettes til SKAT af, hvis man er pensioneret fra en tjenestemandsstilling eller er på efterløn. Er man pensioneret overenskomstansat, og ikke på efterløn, er der ikke fradragsret. KONFLIKTLÅN ved overgang til pension Medlemmer med konfliktlån kan ved overgang til pension ansøge om at få lånet eftergivet via Understøttelseskassen. Du kan henvende dig til kredsen for yderligere information. Invitation til lærere og børnehaveklasseledere ansat i fleksjob Som fleksjobansat har du en kortere ugentlig arbejdstid end dine kollegaer, og du har i dag mulighed for at forlade arbejdspladsen efter endt undervisning og udføre din forberedelse, når det passer ind i din hverdag. Muligheden for at placere en del af din ugentlige arbejdstid uden for arbejdspladsen er i dag en naturlig del af lærerjobbet, og dette skånehensyn skaber derfor ingen problemer. Hvad sker der efter 1. august 2014? Det er helt naturligt, hvis du bekymrer dig om, hvordan dine skånehensyn skal kunne tilgodeses i en ny virkelighed, hvor den samlede arbejdstid skal placeres på arbejdspladsen. For nuværende har vi ikke et endegyldigt svar på, hvordan denne udfordring skal løses, men vi vil meget gerne invitere dig til møde: Tirsdag den 4. marts 2014 kl på kredskontoret (Nytorv, sal) På mødet vil du få lejlighed til at drøfte dine tanker omkring fremtiden med andre fleksjobansatte. Vi vil efter bedste evne forsøge at besvare de spørgsmål, som du måtte have. Tilmelding til mødet senest den 25. marts på

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere