Budgettjekliste det nye?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettjekliste det nye?"

Transkript

1 Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet, når I gennemgår kommunens budgetmateriale (prioriteringskatalog, budgetforslag, rammepapirer m.m.). Budgetideerne er samlet fra møder med b-siden i de kommunale MEDhovedudvalg juni-september 2013 om budget Nogle af ideerne er meget udbredt i år. Andre kommer måske først frem hos jer i næste års budgetarbejde. De udvalgte budgetforslag er suppleret med en liste over spørgsmål, som det ofte vil være en god ide at drøfte i forbindelse med budgetbehandlingen i MED. Du kan læse mere i Inspirationskaloget fra 2012 og Budgettjeklisten fra 2011, der forklarer nogle af de mest almindelige budgetbegreber. Følg med på eller på der kommer hele tiden nye vejledninger til MED-hovedudvalgene. Læs mere om de nye budgetideer 1. Centralisering? 2. Skolereformen? 3. Udbud? 4. De lavthængende frugter? 5. Rammebesparelser? 6. Underforbrug? Spørgsmål til budgettet

2 1. Centralisering? Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget er særlig opmærksomt på, hvornår og hvordan centralisering af institutioner og opgaver indgår i kommunens budgetforslag. Vi anbefaler desuden, at MED-hovedudvalget drøfter de samlede konsekvenser af en centralisering på service, arbejdsforhold og arbejdsmiljø og på udviklingen af kommunens opgaver. Muligheder, risici og erfaringer Regeringen og KL har gjort meget ud af, at kommunerne kan spare mange penge ved at centralisere. Det gælder specielt de administrative opgaver, herunder regnskab og bogholderi, og gerne på tværs af kommuner, regioner og stat. Men også institutionerne bliver ofte sammenlagt for at spare penge. Vi mener at fordele og ulemper må vejes op mod hinanden i hvert enkelt tilfælde. Centralisering betyder ofte at ansvar og udførelse af opgaverne bliver delt, og det kan være en risikabel vej at gå. Samtidig bygger beslutninger om centralisering ofte på et meget spinkelt grundlag. Der er dog opgaver, hvor det ofte vil være en fordel at centralisere internt i den enkelte kommune. Det gælder eksempelvis for opgaver, hvor det ellers kan være svært at opbygge tilstrækkelig ekspertise og at opnå stordriftsfordele. Men ofte er det bedst, at opgaverne bliver i samme "koncern" og ansvaret ikke bliver fordelt på flere. Øget centralisering giver ikke automatisk færre opgaver til de decentrale institutioner. Kommunerne bør overveje, hvem der løser opgaverne mest hensigtsmæssigt. Det er næppe særligt effektivt, når institutionsledere selv skal løse administrative opgaver, de ikke er uddannet til. I år har man i Odense Kommune fremsat et forslag om at samle lønadministrationen på kulturområdet. Hvorvidt det vil aflaste kommunens decentrale kulturinstitutioner afhænger i høj grad af, om der med sammenlægningen også medfører øgede styrings- og dokumentationskrav til de decentrale institutioner. En undersøgelse fra Regeringen og KL har vist, at 54 % af ressourceforbruget inden for lønadministrationen fortsat finder sted decentralt, til trods for, at administrationen er centraliseret (jf. Deloitte 2010:63). I Bornholms Regionskommune har man fremsat et andet forslag om centralisering. Her ønsker man at sammenlægge skoleafdelinger, hvilket skal øge volumen hos et færre antal afdelinger. Fordelene kan vise sig ved, at de større skoleenheder giver mulighed for mere differentierede om målrettede tilbud til eleverne. Samtidig kan der være store udgifter forbundet ved at have spredt administrationen og opgaver ud på flere adresser i kommunen. Centraliseringen kan i denne 2

3 sammenhæng skabe stordriftsfordele, der i sidste ende kan udmøntes i bedre kvalitet og et mindre ressourceforbrug. Men der kan være forskellige faldgrupper ved sammenlægninger. I første omgang skal man være opmærksom på, at der kan opstå problemer som følge af forskelle mellem de sammenlagte afdelinger. Man bør derfor give tid til processen, før man høster eventuelle gevinster. Desuden kan en variation i opgaver afspejle forskelle i behov og prioritering. Hvis det er tilfældet, vil en centralisering nemt kunne medføre en dårligere kvalitet samlet set. Samlet er det vigtigt, at fordelene ved en centralisering bliver vejet op mod de omkostninger, der kan være tale om. Både i forhold til brugere, borgere og for medarbejderne. 3

4 2. Skolereformen Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget er særlig opmærksomt på, hvordan skolereformen indgår i Budget 2014 og 2015 MED-hovedudvalget bør drøfte konsekvenserne af de økonomiske rammer og de krav, der bliver stillet fra august 2014, samt MED-udvalgenes rolle i den videre proces. Sektor/område-MED bør drøfte gennemførelsen og konsekvenserne for alle de berørte medarbejdere. Muligheder, risici og erfaringer Vi vurderer, at der på den ene side er lagt et pres på medarbejderne gennem arbejdstidsaftalen m.v. som vil betyde et krav om et øget timetal pr. ansat. På den anden side er der med økonomiaftalen og med forventningerne om yderligere kompensation for de nye lovkrav, flere penge til rådighed i kommunerne i Kombineret med en betydelig besparelse i 2013 som følge af kommunernes lockout vil der samlet være flere penge til området (pr. elev) end i Samtidig vil der være midler til en særlig indsat allerede i Kommunerne har nu fået at vide, hvor stort deres tilskud bliver i De første 300 millioner kroner af et ekstraordinært tilskud på i alt 1,8 milliarder kroner er nu fordelt. Se Oversigt over kommuner og udbetalte beløb for 2014 Det tilskud er udover den almindelige kompensation for medudgifter gennem DUT-princippet, som kommunerne også vil få. Endelig får kommunerne også mulighed for at bruge af en særlig pulje til efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere på området. Puljen er på lige godt 1 mia. kr. samlet. Der er ikke opgjort et samlet provenu af forårets lockout, men en række kommuner har opgjort besparelserne og fremlagt forslag til anvendelsen. I Vejle Kommune har man sparet 26 millioner kroner på lockouten, som alle bliver på skoleområdet. De 10 millioner kroner er øremærket til at indhente tabte undervisningstimer. De resterende 16 millioner kroner skal bruges til mere undervisning, efteruddannelse af lærerne, eller nye ipads til medarbejderne (www.kl.dk). I Ikast-Brande har hver medarbejder, som påvirkes af den fremtidige reform, fået 30 timer til at deltage i et projekt forud for reformen. På den måde ønsker man, at alle medarbejder får en aktiv rolle og medejerskab - på projektet FællesSkolen. (Kilde: ) I Aarhus har Kristian Würtz (S), rådmand for Børn og Unge samlet parterne omkring folkeskolen til dialogmøder. I midten af august blev dialogen skudt i gang med et seminar, hvor elever, lærere, ledere og organisationer deltog. (kilde: 4

5 Men der er også indbygget besparelser i mange budgetter: I Kolding skal 37 pædagoger afskediges, og de 800 lærere skal dække det, der i dag svarer til 110 ekstra lærerstillinger, hvis uddannelsesudvalgets indstilling i Kolding Kommune bliver til virkelighed. (Kilde: ) Ud over lærernes arbejdstid er en af de væsentligste finansieringer for reformen, at den længere skoledag gør, at man kan flytte resurser fra SFO/fritidshjem til den almindelige skoledag. I KL's pjece "Den nye Folkeskole", er det skønnet, at der på landsplan kan spares 1,2 milliarder kroner på området. En del kommuner, bl.a. Rudersdal, har indregnet en besparelse på SFO. Andre kommuner, bl.a. Kolding, er tilbageholdende med at overføre disse besparelser til det øvrige skoleområde. Fakta om skolereformen: Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti indgik en aftale om et fagligt løft af folkeskolen den 7. juni. Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig hovedparten af aftalen den 13. juni. Det betyder, at skolereformen med undtagelse af elementerne vedrørende faglig fordybelse og obligatorisk lektiehjælp i skoletiden træder i kraft fra skoleåret 2014/15. Efter næste folketingsvalg træder også disse elementer i kraft. Reformen er ikke endeligt vedtaget ved lov, men i folketingssamlingen 2013/14 skal der behandles to lovforslag: Et lovforslag om en overgangsperiode, som skal træde i kraft august Og et lovforslag, der indfører de resterende dele af aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, men først efter næste folketingsvalg. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL af 13. juni 2013 er det fastlagt, hvordan finansieringen af reformen kommer til at se ud indenfor de rammer, der i øvrigt er lagt herunder de nye arbejdstidsbestemmelser for lærerne. Den første del af finansieringen er udmøntet i et tilskud på 300 mio. kr. der bliver fordelt i 2014 efter en særlig nøgle. 5

6 3. Udbud Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget (også) i år er særlig opmærksomt på i hvilket omfang og hvordan brugen af konkurrenceudsættelse og udbud indgår i kommunens budgetforslag. Herunder anbefaler vi endvidere at MED-hovedudvalget også fokusere på, om der i oplæg til budgettet er afsat midler til screening, analyser, beskrivelser af udbudspotentiale på forskellige områder. Muligheder, risici og erfaringer Forestillingen om, at det offentlige kan spare mange penge ved at inddrage det private erhvervslivet i opgaveløsning er meget udbredt. Der kommer fra tid til anden påstande om, hvor stor besparelse øget udbud kan føre til, hvor udgangspunktet nogen gange synes at være, at en besparelse på en lille konkret opgave ganges op med til den offentlige sektors samlede størrelse. AKF, en del af det nuværende KORA, har dog tidligere offentliggjort et studie der viser, at påstandene savner empiri. Desuagtet fortsætter presset på den offentlige sektor om øget anvendelse af konkurrenceudsættelse og udbud med besparelse på ressourcerne som begrundelse. Forventningerne om at der lå store besparelsesgevinster i øget konkurrenceudsættelse og udbud, har da også været drivkraften bag et tidligere centralt krav om at kommunerne skulle konkurrenceudsætte en vis procentdel af driften. Det er imidlertid et krav til kommunerne som nu er droppet. Det har dog ikke samtidigt betydet at kommunerne er holdt op med at udbyde og udlicitere. Således er KL da også i samarbejde med næsten 40 kommuner fx ved at udføre en screening på ældreområdet af kommunale driftsopgave med henblik på et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Besparelsespotentialet ved screeningen vil formentlig ikke fremgå af budgettet, men derimod vil der være en merudgift til screeningen. Besparelserne kan så fremgå, når der rent faktisk budgetteres med øget brug af udbud. Det er derfor vigtig for MED-hovedudvalget at være opmærksom på både, om der rent faktisk skal ske konkurrenceudsættelse, og om det kan forventes i den kommende periode, fordi kommunen deltager i en potentialeafklaring, der kan give anledning til forventninger om fremtidige besparelser og effektiviseringsgevinster. 6

7 4. De lavthængende frugter? Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget også i år - er særlig opmærksomt på, hvor der i budgetforslaget kan være lavthængende frugter, som kan betyde besparelser for kommunen uden at det går ud over de ansatte eller som måske ligefrem kan være til fælles fordel. Vi anbefaler desuden, at MED-hovedudvalget overvejer, om I selv vil pege på alternative besparelsesforslag, hvis der ikke er tilstrækkelig fokus på de lavthængende frugter Konkrete anbefaler vi, at I beder om en oversigt over kommunens samlede udgifter i 2012 og 2013 til ekstern konsulentbistand fordelt på opgavertyper. Endelig anbefaler vi, at I beder om en redegørelse for kommunens energiregnskab og udviklingen i energiforbruget med særlig fokus på variationerne. Muligheder, risici og erfaringer Vi tillader os at have som udgangspunkt, at langt de fleste kommuner stadig har muligheder for at finde besparelser på den måde, også selvom man i øvrigt har skåret helt ind til benet på serviceniveau og arbejdstempo m.m. Vi er dog udmærket klar over, at denne type af forslag normalt ikke kan redde hele kommunens økonomi, hvis der er behov for besparelser. Flere kommuner har fået øjnene op for, at det er dyrt med ekstern konsulentbistand. Ofte anvender kommunerne eksterne konsulenter til opgaver, der alternativt kunne udføres af kommunens administration med inddragelse af de berørte medarbejdergrupper og opgaveområder. Københavns kommune peger på at spare på ekstern bistand alene ved at samordne indkøb via fælles rammeaftaler. Kommunen peger desuden på muligheden for at spare over 1 mio. ved at konvertere konsulentudgifter til interne ansættelser. Mange kommuner har med rette haft fokus på energirenovering og investeringer i energiforbedringer i de seneste år. Med den såkaldte ESCO-model kan kommunen vælge at lade private finansiere energiinvesteringerne udenfor den kommunale kasse. Det kan være interessant, men metoden bør anvendes med forsigtighed, idet gevinsten for kommune vil være noget mindre, end hvis man selv finansierer investeringerne. Under alle omstændigheder kan der være penge at hente for kommunen ved at gennemgå mulighederne for energibesparelser. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunerne samlet skal finde 430 mio. ved at effektivisere kørsel og befordring. Det er udtryk for, at udgifterne på dette område varierer meget mellem kommunerne og at nogle kommuner bruger relativ mange penge på taxa- og vognmandskørsel. Hvis det er 7

8 tilfældet hos jer, kan der være mange penge at hente som alternativ til at spare andre steder. Samtidig kan det være et fornuftigt alternativ for alle parter at overveje, hvilke kørselsopgaver kommunen selv kan løse gennem en bedre koordinering og samarbejde på tværs mellem opgaveområderne. Vi anbefaler at I beder om en redegørelse for, hvordan kommunen har organiseret kørselsopgaverne i forhold til de kommuner, i normalt sammenligner jer med med mindre i allerede har haft det oppe. Koordinering af indkøb har de sidste år også været i fokus gennem økonomiaftalerne. I mange kommuner er der måske stadig penge at hente ved at samordne og koordinerer indkøbene. Fordele og ulemper skal dog opvejes mod hinanden. Herunder er det særligt vigtigt at være opmærksomme på konsekvenser for de medarbejdere, der skal anvende indkøbene og sikre en inddragelse af alle relevante personalegrupper til kravspecifikation m.m. Vi anbefaler at I drøfter kommunens indkøbspolitik og evaluering af effekten på de forskellige områder. Fakta: Energibesparelser Mange kommuner har investeret i energibesparelser de sidste år, men der er stadig penge at hente - og så gavner det miljøet! Både stat, regioner og kommuner er bundet af cirkulærer og aftaler om energirenoveringer. Reglerne er formuleret i et cirkulære fra Alle offentlige institutioner kan dog godt vælge at gøre mere end det, de er bundet til af aftaler og regler. Og det er ofte en god forretning. Kommunerne har automatisk låneadgang til energibesparelser iflg. låneregler og - aftaler. I den forbindelse er Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning særligt fremhævet som grundlag for at finde frem til egnede investeringer og lån. Der er hjælp at hente mange steder, men der er også brug for at få nogle eksperter selv. Det kan være nødvendigt med en centralisering af ansvar og kompetencer for at sikre viden på området. Eksempler: Bygningsrenovering i Viborg Viborg kommune har i et sparekatalog for peget på, at det stadig er muligt at hente penge ved renoveringer i henhold til energimærkningen af kommunens bygninger. Forskere på DTU har i 2008 beregnet, at man i gennemsnit kan spare 1,30 kr. for hver 1 kr. man investerer i offentlige bygninger. Det betyder med andre ord, at det er en god forretning for mange offentlige institutioner at investere i energibesparelser. Ofte er det en god ide at starte med se på belysningen. 32 % af elforbruget i den offentlige sektor går til belysning og i kontorbygninger endda mere end 40 %. 8

9 Mange maskiner bruger også for meget energi. En stationær pc bruger eksempelvis fire gange så meget strøm som en bærbar pc - iflg. ELsparefonden. Fordele Det er ofte muligt at finde pengene på en anden måde, netop fordi de kan tjene sig selv ind igen. En energiinvestering betyder mindre driftsudgifter allerede fra første år. Det betyder, at investeringer i den ene "ende" af kommunen kan finansierer nye investeringer i den anden "ende", hvis man laver en turnusplan for gennemførelsen Det er meget lettere at låne til energibesparelser end til andre anlægsudgifter. Energibesparelser kan godt være til gavn for både kommunens økonomi, klimaet og for arbejdsmiljøet. Ulemper Det kan være nødvendigt med øgede udgifter i første omgang. Skal pengene findes på lønbudgettet er det svært at få medarbejderne med til at tænke energibesparelser i dagligdagen. Det kan være vanskeligt at vurdere mulighederne - det kræver undersøgelser og ekspertviden. Anbefalinger Se på organisering og beslutningskompetence, så der kommer gang i ændringerne - Det er ofte en god ide at centralisere bygningsdrift og fjerne budgettet til vedligeholdelse fra de decentrale institutioner. De enkelte institutioner kan godt være ansvarlige for energiforbruget indenfor bygningen, eksempelvis for Elforbruget (men med mulighed for både rådgivning og finansiering af de nødvendige investeringer). Der skal være mulighed for at få del i gevinsten for både institutionen og medarbejderne. På den måde sikre man størst effekt. Ofte vil der være behov for at starte med at afdække det faktiske besparelsespotentiale i den enkelte institution, afhængig af bygningsstand, vedligeholdelse, anvendelsesgrad m.v. Se nærmere på bygningens ventilation og isolering i ydervægge og vinduer. Er der behov for renovering også udover energimærkningens påpegning af umiddelbart rentable investeringer? Se nærmere på belysning og anvendelsen af energisparepærer - er der tænd og sluk-ur? Er der tænkt på det rigtige arbejdslys? Bliver dagslyset udnyttet med fleksibel belysning? Se nærmere på, hvad institutionen ellers bruger energi til: IT, kopiering, stationære pc'ere, maskiner..? Hvad siger El-sparefonden? Husk besparelser på vandforbruget. Kommunen betaler også for vandet. 9

10 5. Rammebesparelser En række kommuner anvender rammebesparelser i budgettet. Det kan sløre, hvilke konkrete tiltag, der bliver tale om. Vi anbefaler at MED-hovedudvalget spørger ind til udmøntningen og konkretiseringen af rammebesparelser, således at konsekvenser og effekter bliver tydelige inden budgettet vedtages, og politikerne dermed selv skal stå på mål for de besparelser, der vedtages. Anvendelsen af rammebesparelser har både fordele og ulemper. Fordelen kan være, at udmøntningen sker på et niveau i kommunen, hvor der er mere indsigt i de konkrete opgaver og besparelserne derfor bedre kan doseres, så arbejdsvilkår og serviceniveau forringes mindst muligt. Ulempen er, at de besparelser, der skal fortages, bliver mere usynlige i den politiske proces. Politikerne kan dermed mere eller mindre fritage sig selv for ansvaret for konkrete besparelser og deraf aflede effekter på arbejdsvilkår og kommunens serviceniveau. Dermed sløres sammenhængen mellem de politiske beslutninger og de serviceforringelser, borgerne oplever. Vi anbefaler derfor, at MED-hovedudvalget så vidt muligt får præciseret og foldet ud, hvad der vil være konsekvenserne af rammebesparelserne og hvordan politikerne har tænkt sig, de skal konkretiseres, herunder en vurdering af effekten på kommunens serviceniveau og ikke mindst om det har betydning for beskæftigelsen af medarbejdere i kommunen. 10

11 6. Underforbrug? En række kommuner har de senere år ikke anvendt de afsatte midler på budgettet fuldt ud. Dette underforbrug har nogle af de samme karakteristika som rammebesparelser, nemlig at det fritager politikerne for at stå til ansvar for de enkelte besparelser, men alligevel sikre en reduktion af udgifterne. Besparelserne opnås via den generelle styring af budgetterne på institutionsniveau. Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget efterlyser en strategi fra kommunen i forhold til, at det vedtagne budget føres ud i livet. Efter mange år, hvor budgetoverskridelser var mere eller mindre almindelig er det lykkedes at få bremset disse med stramme sanktionsregler. Således har især regnskabssanktionen tilsyneladende haft stor effekt. Regnskabssanktionen rammer kommunerne både kollektivt og individuelt hvis regnskabet viser, at det vedtagne budget ikke er overholdt. Disse sanktioner har betydet, at kommunerne nu oftere underforbruger end overforbruger. Kommunernes forbrug var således i 2011 og mia. kr. mindre end det vedtagne budget i begge år. Der er ikke tegn på, at det ændrer sig i Vi anbefaler at MED-hovedudvalget spørger ind til, om kommunen har tiltag, der skal hjælpe institutionerne med at bruge budgettet fuldt ud, så der ikke ske utilsigtet underforbrug. Et underforbrug er jo tegn på, at det serviceniveau mv. som kommunen har fastlagt i budgettet ikke effektueres. Der er i lovgivningen om kommunernes budgetlægning åbnet for, at der kan afsættes en pulje til ikke-formålsbestemte-udgifter. Det giver kommunen mulighed for, at afsætte en buffer, således at de enkelte institutioner ikke hver især behøver gemme midler til uforudsete hændelser i slutningen af budgetåret, men kan trække på en fælles reserve. Vi anbefaler, at MED-hovedudvalget spørger ind til kommunens brug af denne mulighed. Det skal dog bemærkes, at underforbruget for nogle kommuners vedkommende ikke kommer af regnskabssanktionen, men snarere har sit udspring i, at nogle kommuner ikke har indtægter nok til at kunne bruge deres del af den samlede serviceramme. 11

12 Spørgsmål til drøftelsen af budgettet i MED 1. Fremskrivninger Er KL s Budgetvejledning vedr. p/l indregnet fuldt ud? Er der eventuelt taget hensyn til særlige forhold i kommunen eller på opgaveområder, fx særlig personalesammensætning? Indtægtssiden: Brugerbetaling, fx transport og udflugter på børneområdet? Konsekvenser af skolereformen på SFO-taksterne? Øgede indtægter fra grundskyld eller skat? Øget bidrag fra statslige puljer (lånepulje m.v.)? 2. Nye politiske (tværgående) mål Er der meldt (op)prioritering ud fra de politiske behandlinger af budgetoplæg, og hvilke konsekvenser kan de få med/uden finansiering? 3. Prioriterings-/sparekatalog Hvordan er processen omkring de enkelte forslag (behandling, forberedelse, kommentarer?) Hvordan er der omregnet mellem antal berørte stillinger og samlede spareramme? Er besparelsen allerede indregnet i budgetforslaget, eller er det en hensigtserklæring? Hvem har kompetence til at igangsætte projektet, og er der fastlagt en tidsplan? Rammebesparelser: Kig efter u-konkrete besparelser som kan få direkte konsekvenser for de berørte medarbejdere når de bliver mere konkrete. Konsekvenser af tidligere beslutninger lokalt eller centralt? Har forudsætningerne ændret sig siden beslutningen? Prioritering som følge af ændret efterspørgsel (demografi): Hvordan og hvor sikker er sammenhængen indregnet? Er der taget højde for udelelighed på fx skoleområdet? Er der taget højde for tidsmæssige begrænsninger i gennemførelsen? Forudsættes adfærdsændring og hvad sker, hvis det ikke går som planlagt er der en plan B? Særligt om udbud/konkurrenceudsættelse: Hvad er på vej og hvornår træffes hvilke beslutninger herunder ændringer på fritvalgs-området? Er besparelsen realistisk? Hvad sker der, hvis den ikke bliver opfyldt? Særligt om indkøb, energibesparelser og andre lette løsninger: Er potentialet udnyttet fuldt ud og på alle områder? Hvad er der afsat til tværgående koordinering? Afbureaukratisering, regelforenkling og tillidsreform: Særligt for frikommunerne? Særligt på de enkelte sektorområder? Lokale initiativer, herunder forventet udnyttelse af udfordringsretten? Indregning af konsekvenser for centrale initiativer, fx på beskæftigelsesområdet? Udviklingsprojekter, herunder innovation, digitalisering og selvbetjening m.m.: Hvad igangsættes, hvordan og med hvem? Hvilke omkostninger er der forventet? Hvilke besparelser er indregnet (på forhånd)? 12

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere