Danmark mangler en ungdomspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark mangler en ungdomspolitik"

Transkript

1 Side November DUF Fokus Danmark mangler en ungdomspolitik Som et af de få lande i EU har Danmark ingen overordnet ungdomspolitik. DUF ønsker, at en ungdomskommission skal bane vejen for en helhedsorienteret ungdomspolitik, og fl ere partier støtter forslaget. Af Arne Simonsen, journalist En samlet ungdomspolitik skal sikre sammenhæng i de offentlige initiativer og samtidig skabe nye og bedre muligheder for de unge. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Danmark er ofte i front i EU, men når det gælder en samlet indsats overfor unge, halter vi bagefter. Langt de fl este lande har en ungdomspolitik, der samler og koordinerer indsatsen overfor børn og unge, men i Danmark hersker en sektoropdelt politik: Eksempelvis behandles unges boligforhold, uddannelsesmuligheder og fritidstilbud uafhængigt, selvom områderne hænger tæt sammen: Hvis studerende har dårlige boliger, går det ud over deres trivsel og mulighed for at tilegne sig ny viden til gavn for fremtidens velfærdssamfund. Partier ønsker ungdomskommission DUF foreslår derfor, at der oprettes en ungdomskommission, der skal gennemgå hele ungdomsområdet, og fl ere partier ser positivt på forslaget: Socialdemokraterne støtter forslaget om at nedsætte en ungdomskommission. Ideen om at se på unges vilkår på tværs af de traditionelle sektorer som uddannelse, sundhed, bolig og socialområdet er rigtig god, siger forskningsordfører Rasmus Prehn (S). Ny Alliance talte varmt for en ungdomskommission under fi nanslovsdebatten i september De radikale har lavet et visionsoplæg om en ungdomskommission, og SF mener også, der er behov for at se på de unges vilkår i en helhed: Det er en rigtig god idé med en ungdomskommission. Der er sket et generations-tyveri til fordel for midaldrende borgere med store pensioner og store friværdier, mener social- og uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge (SF). Venstre har ingen aktuelle planer om en ungdomskommission, de konservative er skeptiske, og Dansk Folkeparti vil se et konkret forslag, før partiet tager stilling. Dette nummer af DUF Fokus sætter behovet for en ungdomspolitik på dagsordenen herunder forslaget om en ungdomskommission.

2 Side 2 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Indhold Høje uddannelsesmål kræver helhedssyn 3 Ansvarshavende redaktør: Rasmus Hylleberg Redaktion: Tejs Laustsen Jensen Arne Simonsen Mie Schannong Hansen og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Birgitte Larsen, Europakommissionen, Thomas Kjeldsen, Thorsten Graa, Rasmus Flindt Pedersen, Mathias Kirkegaard, Christian Zahle, Thyregod Foto, Folketingets informationskontor, Norges Barne- og Likestillingsdepartement, Jakob Villadsen, SFU og Mogens Havnsøe Pedersen. Layout: Anne-Mette Thomsen grafi liokus.dk Tryk: InterMail Graphic A/S Ungdomspolitik over Europa 4 Norge og Sverige har fokus på de unge 5 Kampen mod kassetænkningen 6 KL: Børn frem for planer 7 Når unge bliver hørt 8 Unge med på råd i Ishøj 9 Ungdomspolitik ja eller nej tak? 10 Nedsæt en ungdomskommission 12 ISSN: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfi gsvej København Ø Telefon FLERTAL FOR UNGDOMSKOMMISSION Op til folketingsvalget i november 2007 gennemførte DUF en stor spørgeskemaundersøgelse blandt alle folketingskandidaterne. De blev blandt andet spurgt om deres holdning til ungdomspolitik og en ungdomskommission. Resultatet var markant: 78 procent af kandidaterne vil arbejde for en samlet ungdomspolitik, og 72 procent vil nedsætte en ungdomskommission. Hvis jeg kommer i folketinget vil jeg arbejde for en samlet ungdomspolitik: Hvis jeg kommer i folketinget vil jeg stemme for, at der nedsættes en ungdomskommission: Ja 78% Ja 72% Nej 8% Nej 8% Ved ikke 14% % 100 Ved ikke 20% % 100

3 Side 3 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Høje uddannelsesmål kræver helhedssyn En helhedsorienteret ungdomspolitik er nødvendig, hvis Danmark skal indfri målet om, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse. Af Tejs Laustsen Jensen, politisk konsulent Foto: Folketingets informationskontor Ny Alliance foreslår, at der nedsættes en ungdomskommission. Det er alarmerende, at andelen af unge uden en egentlig uddannelse er næsten 20 procent. Leif Mikkelsen, uddannelsesordfører, Ny Alliance Mindst 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det vedtog Folketinget i Men der er lang vej, før målet er indfriet. Selvom næsten alle unge starter på en ungdomsuddannelse, gør kun omkring 80 procent uddannelsen færdig. Hvis frafaldet skal mindskes, må man se helhedsorienteret på ungdoms- og uddannelsesspørgsmål. Der er dog tegn på, at politikerne er ved at få øjnene op for problemstillingen. Under fi nanslovsdebatten i september 2007 havde blandt andre Ny Alliance fokus på behovet for en helhedsorienteret ungdomspolitik: Det er alarmerende, at andelen af unge uden en egentlig uddannelse er næsten 20 procent, på trods af at der er gennemført en række reformer folkeskolereform, gymnasiereform, debat om 10. klasse osv. Ny Alliance foreslår derfor, at der nedsættes en ungdomskommission, der skal se på unges vandring i forening, skole, ungdomsuddannelse, efterskole, højskole og videregående uddannelser, sagde uddannelsesordfører Leif Mikkelsen fra Ny Alliance. Målsætningen om, at 95 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse, blev sat i den velfærdsaftale, som et bredt fl ertal i Folketinget har vedtaget. En række tiltag skal få fl ere unge til at afslutte deres udannelse. Det drejer sig blandt andet om tidligere vejledning, målretning af 10. klasse og ændringer på produktionsskolerne. Mange årsager til frafald Meget andet end selve uddannelsen er dog afgørende for, om unge dropper studierne. Hvis man som ung ikke kan bo hos sine forældre, skal man selv skaffe sig en bolig. Det kan være svært, men det kan også betyde, at den unge er nødt til at arbejde for at skaffe penge til huslejen. Begge dele risikerer at fl ytte fokus fra studierne. Frafald kan også skyldes sociale problemer, misbrug eller ensomhed. Derfor er der behov for at koordinere og kombinere uddannelsespolitikken med social-, bolig-, fritids- og sundhedspolitikken. Den form for koordinering hæmmes af, at staten og kommunerne arbejder i sektoropdelte forvaltninger, der beskæftiger sig med snævre emner frem for at se de unges problemer og muligheder i et samlet lys. Derfor er der brug for en grundlæggende helhedsorienteret tænkning og måske også strukturændringer, hvis man skal opnå de gevinster, der bringer de 95 procent inden for rækkevidde. DEN SPREDTE UNGDOMSINDSATS Det offentliges ungdomsindsats er spredt over mange instanser. Eksempelvis er statens institutioner blandt andet på uddannelsesområdet ikke tænkt sammen med kommunernes strategi for de unges fritid. Ligeledes er lovgivningen på børne- og ungeområdet spredt over fl ere ministerier, og ansvaret er også delt: Familieministeren har ansvar for daginstitutionerne. Undervisningsministeren er ansvarlig for folkeskole og ungdomsuddannelse, mens de videregående uddannelser er underlagt videnskabsministeren, og fem lovgivninger regulerer ungdomsklubberne.

4 Side 4 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Ungdomspolitik over Europa Foto: Europakommissionen Mens Danmark står uden en national ungdomspolitik, arbejder andre europæiske lande konsekvent og helhedsorienteret med området. Af Tejs Laustsen Jensen, politisk konsulent Begrebet ungdomspolitik vækker sjældent forståelse eller begejstring i Danmark, mens det forholder sig omvendt i fl ere andre europæiske lande. I Danmark bliver ungdomspolitik ofte opfattet som uddannelsespolitik eller et kommunalt anliggende. I begyndelsen af 1990erne var der tilløb til en samlet ungdomspolitik, men da ungdomsarbejdsløsheden dalede, løb initiativet ud i sandet. I resten af Europa fra Moldova til Schweiz er ungdomspolitik et kendt og prestigefyldt begreb, og især vores skandinaviske broderlande satser massivt på en samlet politik for ungdommen. Årtiers erfaring i Norge og Sverige Ungdomspolitik har været en naturlig del af det politiske billede i Norge i over 20 år. Siden 1990 har koordineringsansvaret og fl ere af de enkelte politikområder været samlet i et selvstændigt Barne- og Likestillingsdepartement. I Sverige er det ungdomspolitiske fokus endnu stærkere forankret. En statslig Ungdomsstyrelse har ansvaret for ungdomsområdet. Styrelsen følger op på de politiske målsætninger, som Rigsdagen har vedtaget for den nationale ungdomspolitik. Målet er, at alle unge skal sikres en række velfærdsgoder og have reel indfl ydelse på samfundsudviklingen og deres hverdag. Desuden skal styrelsen støtte kommunerne i deres ungdomsarbejde og sørge for, at de arbejder ud fra målsætningerne i den nationale ungdomspolitik. Ny ungdomspolitik i Litauen Men det er ikke kun i de andre skandinaviske lande, at ungdomspolitik er et fokusområde. Da Litauen skulle opbygge et politisk system efter Sovjetunionens kollaps, blev ungdommen og ungdomspolitik placeret centralt. Litauen har opbygget en selvstændig forvaltningsstruktur, så unge litauere inddrages i beslutningsprocesserne. Desuden gennemgår forvaltningen alle lovforslag for at se, om de kan behandles ud fra en ungdomsvinkel. Der er således stor forskel på ungdomspolitik rundt om i Europa. Danmark skiller sig ud ved en meget sektoropdelt tilgang til ungdomsspørgsmålet. Modsat vore nabolande har vi heller ingen etablerede politiske mål for ungdommen.

5 Side 5 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Norge og Sverige har fokus på de unge Både Norge og Sverige har en national ungdomspolitik. En helhedsorienteret politik giver unge bedre vilkår, mener Norges børne- og ligestillingsminister. Af Mie Schannong Hansen, journalist Foto: Barne- og Likestillingsdepartementet Ansvaret for en koordineret indsats giver os rollen som talsmand for børn og unge. Manuela Ramin-Osmundsen, børneminister, Norge I vores nordiske nabolande koordinerer man indsatsen for børn og unge langt mere konsekvent end i Danmark. I Sverige sker det med hjælp fra en statslig Ungdomsstyrelse, og i Norge via et selvstændigt børneog ligestillingsministerium. På trods af øget velstand står vi over for store udfordringer i arbejdet med at sikre alle børn og unge gode opvækstvilkår. At tage fat i disse udfordringer kræver et helhedsorienteret samspil mellem forældre, offentlige myndigheder og frivillige organisationer, fastslår den norske børne- og ligestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Hun mener, det er vigtig at sætte fokus på børn og unges behov, som ellers bliver overset, når andre samfundsopgaver skal løses. Som minister er det hendes ansvar at holde øje med alle samfundsområder, som påvirker unges hverdag og koordinere indsatsen med andre ministerier. Ansvaret for en koordineret indsats giver os rollen som talsmand for børn og unge. Den rolle er vigtig for at få fokus på denne gruppes behov, påpeger Manuela Ramin-Osmundsen. Vidensbank og koordinator I Sverige laver Ungdomsstyrelsen hvert år en omfattende undersøgelse af unges vilkår, så kommunerne og folketinget ved, hvordan de kan forbedre forholdene for de unge. Kommunerne efterspørger vores viden på området og bruger os meget som vidensbank til, hvordan de kan forbedre de unges levevilkår og målrette indsatsen, fortæller afdelingsleder i Ungdomsstyrelsen Inger Ashing. Siden 2003 har Ungdomsstyrelsen blandt andet arbejdet med at integrere forskellige kommunale tilbud i en samlet pakke, som er mere overskuelig for brugerne. De unge ved ikke, hvor de skal henvende sig med deres problemer, fordi de måske skal til socialforvaltningen med et problem, men til uddannelsesforvaltningen med et andet. Vi hjælper kommunerne med at lave et enkelt tilbud til de unge en one stop shop forklarer Inger Ashing. Hun er ikke i tvivl om, at arbejdet med at integrere de kommunale tilbud i høj grad skyldes Ungdomsstyrelsens tilstedeværelse: Denne form for koordination ville der ikke være taget initiativ til, hvis der ikke var blevet oprettet en ungdomsstyrelse.

6 Side 6 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Kampen mod kassetænkningen Trods fraværet af en national ungdomspolitik, tænker fl ere kommuner helhedsorienteret på ungdomsområdet. Det er blandt andet Ungdomsringens fortjeneste. Af Tejs Laustsen Jensen, politisk konsulent Foto: Birgitte Larsen Vi skal have brudt med den udbredte kassetænkning, der som hovedregel præger ungdomsindsatsen i mange kommuner. Brian Larsen, næstformand i Ungdomsringen Kommunerne skal arbejde langt mere helhedsorienteret med børn og unge i stedet for at praktisere kassetænkning. Sådan lyder kravet fra Ungdomsringen, der er en forening for fritids- og ungdomsklubber. Vi skal have brudt med den udbredte kassetænkning, der som hovedregel præger ungdomsindsatsen i mange kommuner for derved at få det maksimale udbytte af den kommunale ungdomsindsats, siger næstformanden i Ungdomsringen, Brian Larsen. Ungdomsringen har de seneste år brugt mange kræfter på at skabe rammerne for en bedre ungdomspolitik. I 2005 lavede organisationen for eksempel en stor undersøgelse, der dokumenterede, at halvdelen af kommunerne ikke havde en ungdomspolitik. Siden har en lovændring tvunget kommunerne til at udarbejde ungdomspolitikker. Men der er intet krav om, at ungdomspolitikken skal være helhedsorienteret eller inkluderende, så der gøres en specialindsats for børn og unge med særlige behov. Derfor er Ungdomsringen nu ved at afdække hvor mange kommuner, der konsekvent arbejder med ungdomspolitik. Men uanset indsatsens størrelse så kan den kommunale ungdomspolitik aldrig blive en succes uden et samspil med landspolitikerne, vurderer Brian Larsen: Vi oplever klart, at der er brug for en national indsats. Selvom kommunerne kan gøre rigtigt meget, så er der også meget af det kommunale ungdomsarbejde, der reguleres fra Christiansborg. For eksempel er klubområdet reguleret af fem forskellige lovgivninger, og det er med til at fastholde kassetænkningen. UNGDOMSRINGENS UNDERSØGELSE I forbindelse med undersøgelsen af den kommunale ungdomspolitik har Ungdomsringen udgivet bogen Ungdomspolitik i kommunerne. Bogen kan bestilles på eller tlf Ungdomsringen er en af de 70 børne- og ungdomsorganisationer, der er medlem af DUF.

7 Side 7 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik KL: Børn og unge frem for planer Lærere, pædagoger og kommunalt ansatte taler for lidt sammen om det enkelte barns problemer og muligheder, mener Kommunernes Landsforening. KL foreslår derfor: Én plan pr. barn Af Arne Simonsen, journalist Vi vil gerne pirke til tankegangen, så de enkelte forvaltninger taler mere sammen. Anette Aunbirk, uddannelseskonsulent, KL Lærere, pædagoger og andre kommunalt ansatte, der arbejder med børn og unge, har alle hver deres plan. Dermed er der en fare for, at forvaltningen og ikke barnet eller den unge kommer i centrum, mener Kommunernes Landsforening. KL foreslår derfor, at der udarbejdes én plan pr. barn. En almindelig elev har tre planer: Elevplan, uddannelsesplan og uddannelsesbog. Børn og unge med behov for særlig støtte skal have en handlingsplan og evt. en behandlingsplan. Det bliver meget bureaukratisk. Dermed skal familierne bære deres sag fra forvaltning til forvaltning. Strukturen indebærer en risiko for, at barnet ikke er i fokus, siger Anette Aunbirk, der er uddannelseskonsulent i KL og forfatter til en analyse af kommunernes indsats på børne- og ungeområdet. Hun fastslår, at de mange planer kan gøre det svært at skabe helhed og sammenhæng for det enkelte barn. Kommunerne bør samordne indholdet i de individuelle planer for det enkelte barn på tværs af børne- og ungeområdet, mener KL. Alle kommuner har udarbejdet en børnepolitik, der trådte i kraft 1. januar 2007, men der er lang vej, før ord bliver til handling, konstaterer Kommunernes Landsforening: Loven skal ændres, hvis kommunerne skal have ret til at samle indholdet i de individuelle planer, så det enkelte barn får én plan. Samtidig skal de ansatte tænke anderledes, mener Anette Aunbirk: Det handler om et kulturskifte. Vi vil gerne pirke til tankegangen, så de enkelte forvaltninger taler mere sammen. Det handler om at få et fælles udviklingssyn på barnet, siger Anette Aunbirk, der er konsulent i KL s Børne- og Kulturkontor.

8 Side 8 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Når unge bliver hørt Kommunerne skal tilbyde en mere sammenhængende service på børneog ungeområdet. Men de unge bliver ikke altid hørt. Kommunalreformen har sendt mange ungdomsråd til tælling. Af Arne Simonsen, journalist Foto: Jakob Villadsen Ungdomsrådene er en vigtig brik, hvis kommunerne vil lave en sammenhængende ungdomspolitik. Jakob Villadsen, Netværket af Ungdomsråd Kommunalreformen har betydet, at en del ungdomsråd er sat på standby. Politikerne i de sammenlagte kommuner skal beslutte, hvilke muligheder ungdomsrådene skal have, men desværre har ungdomsrådene ikke høj prioritet. Ungdomsråd, der skal lægges sammen, bliver fl ere steder syltet, siger Niels Rytter, der er sekretariatsleder i Netværket af Ungdomsråd. Før kommunalreformen var der 70 ungdomsråd i hele landet. Nu er der omkring det halve. Kommunalreformen har dog også bragt nyt liv i en række ungdomsråd. Flere ungdomsråd er ved at fi nde deres rolle og nye muligheder. I den forbindelse arrangerer Netværket af Ungdomsråd, der er med i DUF, dialogmøder mellem unge og politikere. I efteråret deltager 15 ungdomsråd således i Projekt Svingdør til Rådhuset, der skal give politikerne indsigt i, hvad de unge laver og kan bidrage med. Nogle ungdomsråd er meget politiske og forsøger at påvirke kommunens børne- og ungdomspolitik. Andre arrangerer koncerter, laver et ungdomshus eller holder festivaler. Projekt Svingdør til Rådhuset handler om at diskutere grundlaget for ungdomsrådene og aftale, hvad dialogen skal bruges til. Ungdomsrådene er en vigtig brik, hvis kommunerne vil lave en sammenhængende ungdomspolitik, siger Netværkets næstformand Jakob Villadsen. Silkeborg Ungdomsråd er blandt de ungdomsråd, der er opstået med kommunalreformen for et år siden. Ungdomsrådets omkring 15 medlemmer arrangerer koncerter med upcoming bands, og et biograf-maraton, hvor der bliver vist tre fi lm i træk, er også på programmet. Der er meget få arrangementer for de årige. Mange går rundt i gaderne og drikker, så der er brug for et ungdomsråd, siger 22-årige Kim Mathiassen, der er talskvinde i Ungdomsrådet. Silkeborg Ungdomsråd får årligt kr. i kommunalt tilskud. Rådet forsøger at gøre unge fra de nærliggende småbyer interesserede i aktiviteterne, ligesom man vil gøre en særlig indsats for etniske unge. Lige nu er vores største opgave at markedsføre vores navn og hjemmeside, så fl ere får kendskab til aktiviteterne. Vi vil lave fl ere café-arrangementer med musik, arrangere religionsdebatter og et folkekøkken, hvor unge laver etnisk mad, som man kan smage og få en snak om unges forhold, siger Kim Mathiassen. UNGDOMSRÅD KORT FORTALT I 1985 var det FNs internationale ungdomsår, og kommunerne oprettede 76 ungdomsråd på tre år. Men i begyndelsen af 90erne var der kun otte tilbage. I midten af 90erne blev ungdomsrådstanken igen aktuel, Netværket af Ungdomsråd blev oprettet, og der opstod på ny ungdomsråd i hele landet. Læs mere på

9 Side 9 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Unge med på råd i Ishøj Ishøj Kommune gør op med kassetænkningen og har siden 2004 haft en helhedsorienteret ungdomspolitik og et ungeråd. Af Mie Schannong Hansen, journalist Foto: Mogens Havnsøe Pedersen Hvis vi ikke havde et ungeråd og kunne spørge dem til råds, kunne det ende med, at vi lavede ting, som de unge ikke ville benytte. Henrik Olsen, udvalgsformand (S), Ishøj Kommune Siden 2005 har en ungdomspolitisk koordinator været bindeled mellem de unge og Ishøj Kommune. Koordinatoren sikrer sammen med kommunens ungeråd, at de politiske beslutninger på ungdomsområdet gennemføres, og at de unge tages med på råd. Vi har som politikere lært, at når man ikke lytter til de unge og handler hen over hovedet på dem, så kan der opstå eksempelvis hærværk. Når vi lytter til de unge, er hverdagen lidt mere fredelig, forklarer kulturudvalgsfomand i Ishøj Kommune Henrik Olsen (A). Christina Faber er ungdomspolitisk koordinator i Ishøj Kommune, og det er hende, ungerådet henvender sig til, når de unge har en idé til en demokratidag eller et besøg på Christiansborg. Det er også hende, de taler med om muligheden for en skaterbane og et tættere samarbejde med byrådet. Jeg føler, vi bliver hørt, når vi kommer med forslag. Men det tager tid at gennemføre, og det forstår jeg også godt, fortæller formanden for Ishøj Ungeråd, 20-årige Yones Chauch. Ishøj Kommune arbejder i øjeblikket med at videreudvikle den nuværende ungdomspolitik, som består af ti indsatsområder, heriblandt indfl ydelse og ansvar, uddannelse til alle og velfungerende boligområder. Der er mange aspekter i det at være ung. Både uddannelse, sundhed og fritidsliv spiller en stor rolle. Ved arbejdet med ungdomspolitikken prøver vi at komme hele paletten rundt, forklarer Christina Faber. Hun er sekretær for de ti arbejdsgrupper, som arbejder med ungdomspolitikken. Grupperne fremlægger deres oplæg for Ishøj Ungeråd, som kommer med input og ændringsforslag. Herefter præsenteres det endelige resultat for byrådet. Hvis vi ikke havde et ungeråd og kunne spørge dem til råds, kunne det ende med, at vi lavede ting, som de unge ikke ville benytte, fastslår kulturudvalgsformand Henrik Olsen. Yones Chauch mener, det er en god idé at lade ungerådet komme med input til ungdomspolitikken: Det burde bare være en selvfølge, ligesom når man fastlægger skattepolitik og hører de involverede.

10 Side 10 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Ungdomspolitik ja eller nej tak? Fem ud af syv politiske ungdomsorganisationer mener, at Danmark har brug for en samlet ungdomspolitik. Af Mie Schannong Hansen, journalist Er ungdomspolitik en god måde at sætte fokus på de unges vilkår eller en undskyldning for at sikre fl ere penge til en højtråbende gruppe? Holdningerne er delte blandt de politiske ungdomsorganisationer. Læs her, hvem der siger ja eller nej til en samlet ungdomspolitik. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Foto: Thorsten Graa Foto: Thomas Kjeldesen VENSTRES UNGDOM (VU), FORMAND THOMAS BANKE Nej tak! Der er ikke behov for en decideret ungdomspolitik i Danmark. Unges vilkår skal primært forbedres gennem en lang række områder - for eksempel socialpolitik, skattepolitik og uddannelsespolitik. Dermed kan en overordnet ungdomspolitik blive overfl ødig. Det virker som et forsøg på sikre fl ere offentlige penge til endnu en højtråbende gruppe. Vi frygter, at de mest markante politiske aktører for ungdommen, studenter- og elevbevægelserne, sætter dagsordenen. DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU), FORMAND JACOB BJERREGAARD Ja tak! DSU kræver et nyt politisk fokus på ungdommen og de unges problemer. Det kunne med fordel opnås igennem en samlet ungdomspolitik. En ungdomspolitik skal som minimum indeholde øget fokus på inddragelse af unge i demokratiet, en styrket indsats for unge med misbrugs- og sundhedsproblemer, bedre integration af unge med anden etnisk baggrund og øget fokus på mediernes påvirkning af unge. KONSERVATIV UNGDOM (KU), FORMAND RUNE KRISTENSEN Ja tak! Det er utroligt vigtigt at fokusere på ungdommens vilkår. Tanken om en samlet vision på området er rigtig interessant, så længe der er øje for den økonomiske politik. De politiske ideer hænger sammen på tværs af områderne. Det er en sammenhæng, som mange politikere ser bort fra, når de lover bedre vilkår på plejehjemmene den ene dag og fl ere penge til gymnasieeleverne den næste. fortsættes på side 11

11 Side 11 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik... fortsat fra side 10 Foto: SFU Foto: Thyregod Foto Foto: Christian Zahle Foto: Mathias Kirkegaard KRISTENDEMOKRATISK UNGDOM (KDU), FORMAND SIMON BJERRE Ja tak! Der er bestemt brug for en samlet ungdomspolitik. KDU har i marts 2007 lavet et udkast til en samlet ungdomspolitik. Vi kæmper for at få oprettet et Ungdomsministerium, fordi der er behov for at sammentænke alle aspekter af at være ung. Unge skal have plads til at modne, før de vælger en videregående uddannelse, og de skal have mange indgange til uddannelsessystemet. Derfor ønsker vi en kvote 2 og fl ere praktikmuligheder. Vi lægger også vægt på bedre seksualundervisning i anatomi og større fokus på problemer med overgangen fra ung til voksen. RADIKAL UNGDOM (RU), FORMAND ANDREAS FROST STEENBERG Ja tak! Der er brug for en samlet ungdomspolitik. Den skal for det første se på det stigende antal unge, som har psykiske lidelser; her skal vi opgradere indsatsen. For det andet skal den få fl ere til at tage en ungdomsuddannelse, fordi mere uddannelse giver fl ere og bedre muligheder. For det tredje vil vi gøre det nemmere at komme til udlandet og studere. Det gælder folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt de videregående uddannelser. DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM (DFU), FORMAND ALLAN STEEN HANSEN Nej tak! Der er ikke umiddelbart brug for en decideret ungdomspolitik. De gældende politikområder dækker udmærket de unges behov. Politikken, som bliver ført i øjeblikket, tilgodeser alle samfundslag - også de unge. SOCIALISTISK FOLKEPARTIS UNGDOM (SFU), FORMAND NANNA WESTERBY Ja tak! Danmark bør have en samlet ungdomspolitik, som de unge er med til at udforme. Det er helt oplagt på et område som uddannelse, men en ungdomspolitik skal også rumme transportmuligheder, kulturtilbud og ungdomsboliger. Det er afgørende, at der følger penge med en ungdomspolitik, hvis vi for alvor skal prioritere de unge, som er grundlaget for Danmarks fremtid.

12 Side 12 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, november 2007 Ungdomspolitik Nedsæt en ungdomskommission En national ungdomskommission skal sørge for, at Danmark kommer i front, når det handler om at tilbyde de unge gode vilkår. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Det politiske fokus på de unge er så forvirret og fl akkende, at hele ungdomsområdet må revideres. Derfor bør der nedsættes en ungdomskommission. Jeppe Bruus Christensen, formand for DUF Danmark har brug for ungdommen mere end nogensinde. Men det politiske fokus på de unge er så forvirret og fl akkende, at hele ungdomsområdet må revideres. Derfor bør der nedsættes en ungdomskommission, der kan komme med bud på, hvordan vi kommer på højde med de lande, vi normalt sammenligner os med. De små ungdomsårgange understreger behovet for at skabe bedre vilkår for ungdommen. De unge er mere globaliserede end nogensinde, og hvis Danmark ikke udnytter deres potentiale, rykker de til Berlin, Shanghai eller London. Der er brug for en samlet ungdomspolitik med klare mål for de forhold, vi tilbyder ungdommen. Derfor er der god grund til, at vi går i vore nabolandes fodspor og får en national ungdomspolitik. En samlet ungdomspolitik skal sikre sammenhæng i de offentlige initiativer og skabe nye og bedre muligheder for de unge. En ungdomskommission skal gennemgå hele ungdomsområdet på tværs af ministerier, regioner og kommuner og dermed bidrage med det helhedssyn, der mangler i dag. Kommissionen skal skabe et solidt grundlag for politisk handling. Men en kommission er langtfra nok. De politiske partier må åbne øjnene for ungdommen. Det er for ringe, at stort set alle partier primært ser unge i et uddannelsesperspektiv. Hvad er det gode ungdomsliv ud fra et liberalt, socialistisk eller konservativt perspektiv? Og hvilke politiske tiltag kan skabe et godt ungdomsliv? De visioner må politikerne diske op med. En ungdomskommission er første skridt på vejen til glæde og gavn for både samfundet og de unge. DANMARKS FØRSTE UNGDOMSKOMMISSION I 1945 blev Danmarks hidtil eneste ungdomskommission oprettet. DUFs stifter, demokratiforkæmperen Hal Koch, var formand for kommissionen, som i syv år søgte at forbedre forholdene for ungdommen. Unge, der deltog i modstandskampen, skulle belønnes med mere indfl ydelse på politik og uddannelse, og i 1962 blev valgretsalderen sænket fra 25 til 21 år. Fra 1946 til 1952 kom kommissionen med 14 betænkninger, der især handlede om unges bolig- og uddannelsesforhold. Læs mere i Farlig ungdom: samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen af Hans Sode-Madsen.

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 foto: Hans Christian Hansen Flygtninge- og indvandrerfamilier på starthjælp eller kontanthjælp er blandt

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 03 10. februar 2011 SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 FØRTIDSPEN- SION FOR

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere