Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014"

Transkript

1 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, helt nye krav til det faglige indhold af undervisningen. Reformen har tre overordnede mål: At udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. At mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. Og at styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Herning Byråd har fået udarbejdet en aktuel analyse af skolestrukturen. Formålet er at få drøftet og vurderet på hvilke områder, den nuværende struktur understøtter implementeringen af de tre overordnede mål. Og på hvilke områder den nuværende struktur er en barriere for samme implementering. Analysen, og de drøftelser, den har afstedkommet, er grundlaget for de ændringer i skolestrukturen i Herning Kommune, som partierne bag dette forlig bakker op om. At forholde sig til skolestrukturen i en kommune er altid en svær øvelse. En lang række hensyn skal vejes mod hinanden. For det enkelte lokalsamfund, i den enkelte landsby, betragtes skolen ofte som et centralt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at skabe sammenhængskraft og sammenhold. Med dette forlig har partierne bag tilstræbt den bedst mulige balance mellem folkeskolereformens krav og hensynet til lokalområderne. Ledelsen af Herning Kommunes skoler Skoleledelsens rolle understreges af alle aktører omkring skolen i disse år. Folkeskolereformen understreger betydningen yderligere. Skoleledernes kompetencer er afgørende for at få det fulde udbytte af folkeskolereformens mange nye muligheder. Skoleledelsens opgave er at sikre et højt, fagligt niveau og god undervisning på skolen. Skolelederen er formidler af det gode samarbejde til alle på skolen og skal kunne motivere medarbejderne og rekruttere nye, kompetente medarbejdere efter behov. Forligspartierne ønsker at bidrage til en styrket skoleledelse på alle skoler. Derfor aftales det, at forvaltningen i praksis Center for Børn og Læring og Herning Kommunes HR-afdeling skal spille en markant og afgørende rolle ved fremtidige ansættelser af skoleledere i Herning Kommune. På den måde sikres det, at de skoleledere, der ansættes, både indfrier de lokale forventninger, men samtidig aktivt kan fungere i det fælles ledelsesrum i skolevæsenet og i Herning Kommune. Implementeringen af byrådets mål for udvikling af den lokale folkeskole styrkes. Som følge af skolestruktur-ændringerne beder partierne bag dette forlig forvaltningen overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at anvende rotation på ledelsesområdet i et eller flere tilfælde. Børne- og Familieudvalget vil sammen med forvaltningen følge udviklingen i de faglige resultater og trivselsmålingerne på de enkelte skoler for at sikre, at de forbedres år for år. 1

2 Med en decentral implementering af skolereformen og udviklingen af børnenes kompetencer kommer der uvilkårligt stor fokus på lederens kompetencer. I Herning Kommune er der fastlagt et kompetenceforløb for alle ledere på skoler og dagtilbud. 1. Introforløb med mentor (første ½ år efter ansættelse) 2. Basisuddannelse i ledelse (inden for det første år af ansættelsen) 3. Diplom i ledelse (påbegyndes inden tredje ansættelsesår og afsluttes inden for maksimalt seks år) 4. Supplerende uddannelse og kompetenceudvikling (hvert tredje år ud fra lederens konkrete behov). Medarbejderne Lærernes, børnehaveklasseledernes og pædagogernes betydning for implementeringen af den nye folkeskolereform og byrådets mål for skolerne i Herning Kommune kan ikke overvurderes. Det er helt afgørende, at skolens professionelle, pædagogiske personale er veluddannet, motiveret og har overskud i samarbejdet med elever, forældre, ledelse og andre. Herning Kommunes folkeskoler skal være moderne og attraktive arbejdspladser med mulighed for sparring og faglig udvikling. Skoleområdet i Herning Kommune er kendt for at have dygtige og kompetente medarbejdere. Derfor er det naturligt, at Herning Byråd i sit politiske grundlag for tilkendegiver, at medarbejderne skal inddrages i de beslutninger, der skal træffes som følge af folkeskolereformen. Af aftaleteksten om implementeringen af folkeskolereformen fremgår det, at byrådet ønsker, at så mange beslutninger som muligt træffes decentralt på skoleniveau. Dette synspunkt fastholdes med dette forlig, og det har også betydning for lærernes arbejdstidsforhold. I alle sammenhænge understreges det med dette forlig, at samarbejde på den enkelte skole mellem ledelse og medarbejdere er afgørende vigtigt for at få det fulde udbytte af folkeskolereformen. Er der skoler, hvor udviklingen har behov for at blive understøttet, bistår Center for Børn og Læring proaktivt med det. Forvaltningen følger denne udvikling på de enkelte skoler tæt og rapporterer til Børne- og Familieudvalget efter behov. Kompetenceudviklingen, der er en central del af skolereformen, bliver i Herning Kommune udformet som en kompetenceplan for de kommende seks år. Kompetenceplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Ikast Brande Kommune for at skabe så store hold, at uddannelsen kan lægges i Birk. Kompetenceplanen aftales i samarbejde med Herningegnens Lærerforening og BUPL og styres af en styregruppe, hvor også Herningegnens Lærerforening og BUPL deltager sammen med nævnte kommuner. Kompetenceplanen omfatter tre indsatsområder: 1. Linjefagsuddannelse a. I Tysk, historie og natur/teknik b. I Håndværk og design m. fl 2. Ressourcepersoner i skolen 3. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes/børnenes læring og trivsel i fokus 2

3 Der henvises i øvrigt til Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform af 18. september 2013, afsnittet på side 5 om kompetenceudvikling i Herning Kommune i forbindelse med folkeskolereformen. Fremadrettet ønsker parterne bag dette forlig at tilkendegive, at samarbejdet om lærernes arbejdstid i al overvejende grad sker på skoleniveau og involverer skoleledelsen og medarbejderne (ledelsen og MED-udvalget) og i fornødent omfang skolebestyrelsen. Aftaler om et sådant samarbejde bør indeholde retningslinjer for tid til lærernes forberedelse, tilstedeværelsen på skolen og efteruddannelse. Andre forhold kan inddrages efter lokalt ønske. Såfremt der ikke umiddelbart er enighed mellem parterne om indgåelsen af en aftale på skoleniveau, kan forvaltningens ledelse inddrages. Såfremt der stadig ikke er enighed om at indgå en aftale på skoleniveau, gælder vilkårene for lærernes arbejdstid angivet i skolelederens aftaleudkast i det kommende skoleår. Lærernes videreuddannelse er ligeledes central, når kravene til øget inklusion og fokus på elevernes læring bliver kerneområder i undervisningen. Dansk og matematik vægtes i skolereformen som hovedfag, der er forudsætningen for øget kvalitet på de øvrige fagområder. Med baggrund i erfaringerne fra læseprojektet Vi læser for livet, hvor udgangspunktet var, at læsning er grundlaget i alle fag, iværksættes et matematikprojekt, der inddrager de lærere, der underviser i de naturvidenskabelige fag. Den fremtidige struktur Forligspartierne er enige om følgende strukturændringer: 1. Feldborg Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Haderup Skole med virkning fra 1. august Nøvling Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Sinding med virkning fra 1. august Eleverne fra den sammenlagte skole fortsætter herefter i klasse på Vildbjerg Skole. 3. Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes med virkning fra 1. august 2015 til Herningsholmskolen. Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for Specialklasserækken Nieren på Holtbjergskolen, som er for børn med ADHD, placerer forvaltningen på andre skoler i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/ Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlægges med virkning fra 1. august (Et skoledistrikt Arnborg/Kølkær Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). 3

4 I klasse fortsætter børnene på Lind Skole. 5. Hodsager Skole og Aulum Byskole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt Aulum/Hodsager Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Aulum. 6. Ilskov Skole og Sunds Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt Sunds/Ilskov Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Sunds. På alle skoler, berørt af dette forlig, igangsætter ledelsen en fælles proces for eleverne, forældrene/skolebestyrelsen og personalet med henblik på at skabe en frugtbar, fælles kultur. Det forudsættes naturligvis, at den decentrale ledelse på skolerne tilstræber, at lærernes arbejdstid tilrettelægges således, at den enkelte lærer har sin fulde daglige arbejdstid på en enkelt matrikel. Lokale skoleudviklingsfællesskaber: Sdr. Felding og Skarrild, samt Vinding og Ørnhøj, forpligtes på yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv. Ny skole Hammerum/Gjellerup: Forligspartierne bekræfter, at i forlængelse af budgetkonferencen i april 2014 arbejdes der nu med tre mulige spor: 1. Det undersøges, om det er muligt at bygge en ny skole til erstatning for skolerne i Hammerum og Gjellerup, med tilhørende hal og SFO-løsning, for alt i alt højest 200 millioner kroner. Placering ved Hammerum Hallen. 2. Det undersøges hvilke ting på hhv. Gjellerup- og Hammerum skoler, der med fordel kunne blive renoveret, såfremt der alt i alt afsættes 60 millioner kroner til formålet. Undersøgelsen sker med fokus på, at skolerne på fyldestgørende måde kan fungere som skoler også under den nye folkeskolereform. 3. Det undersøges, hvad økonomien er i en eventuel ny skole i Gjellerup. A: klassetrin. B: klassetrin. I begge tilfælde inklusiv hal, som enten kan ligge ved Hammerum eller Gjellerup Skole. Både A- og B-scenariet betyder, at behovet for renovering af Hammerum Skole samt økonomien heri skal vurderes. Forvaltningen præsenterer et oplæg på budgetkonferencen i august

5 Provenu, ny skolestruktur Nr. Scenarie Provenu pædagogisk personale 1 Feldborg Skole til Haderup Skole 2 Nøvling Skole til Sinding Skole 3 Holtbjergskolen til Herningsholmskolen 4 Kølkær skole sammenlægges med Arnborg Skole 5 Hodsager sammenlægges med Aulum Skole og ledes fra Aulum 6 Ilskov Skole sammenlægges med Sunds skole og ledes fra Sunds Provenu øvrige områder Udgifter buskørsel Samlet provenu Anlæg skole SUM Anvendelsen af de frigjorte resurser ved strukturændringerne Der er mellem forligspartierne enighed om, at frigjorte midler ved justeringerne af strukturen skal anvendes til at kvalitetsudvikle og sikre en stærk folkeskole. Pengene skal gå til temaerne nævnt herunder. Børne- og Familieudvalget skal genoverveje, om der skal ske en omprioritering af den nuværende resurseanvendelse for at få taget hånd om udfordringerne på en eller flere af de nævnte skoler og fremsætte konkret forslag herom senest på byrådets budgetkonference i foråret Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater/dansk som andet sprog/inklusion En del elever i Herning Kommunes folkeskoler har ikke dansk som modersmål. Det kan give problemer med danskkundskaberne og deraf følgende problemer med at videreuddanne sig eller i det hele taget at finde ordentligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund. Elever, der har ringe danskkundskaber og dansk som andetsprog, tilbydes derfor holdundervisning i dansk som andetsprog i et antal lektioner pr. uge i op til to år. Skolelederen kan beslutte, at en elev skal modtage undervisning i dansk som andetsprog ud over de obligatoriske to år. 5

6 Knæk Kurven-strategierne, der har øget inklusionen på skoler og dagtilbud i Herning Kommune, skal opdateres og udvikles, så de tilpasses målsætningen fra folkeskolereformen: Alle børn skal blive så dygtige, de kan. Erfaringerne fra Knæk Kurven og forskningen viser, at udviklingen af læringsmiljøerne er helt central. Læringsmiljøerne skal være præget af et fælles sprog med fokus på den udvikling, barnet og dets omgivelser skal opleve. Udviklingen af nye strategier, der øger inklusionen i dagtilbud og skoler, skal fokusere på kvaliteten i læringsmiljøerne. Kvaliteten skal være kendetegnet ved, at lærerne får mulighed for at mestre undervisningsopgaven med adgang til specialistviden i form af resursepersoner. Strategierne skal ligeledes omfatte nye former for forældreinddragelse. Desuden skal der sættes fokus på progression i børnenes læring, så de bliver i stand til at indgå i en ungdomsuddannelse. Inklusions-strategierne skal indeholde en plan for økonomisk omfordeling, så skolerne decentralt kan beslutte og iværksætte initiativer, der styrker inklusionsindsatsen. Folkeskolereformen pålægger kommunerne at øge indsatsen mod virkningerne af den negative, sociale arv, som betyder, at nogle elever får et mindre tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Nogle skoler har en særlig udfordring på dette område det drejer sig om Brændgaardskolen, Vestervangskolen, Sdr. Felding Skole, Gullestrup Skole, den gamle Kølkær Skole og Herningsholmskolen/Holtbjergskolen. Der afsættes 1,8 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til indsatsen dansk som andetsprog, samt 2 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til inklusionsprojekter. Erhvervsklasser Der gøres en særlig indsats for elever på 8. og 9. årgang, der har meget ringe faglige kundskaber i dansk og matematik, og som har utilstrækkelige personlige kompetencer til at få et tilfredsstillende udbytte af normalundervisningen. Skolerne med overbygning i Herning Kommune har i samarbejde med UngHerning etableret Erhvervsmuligheden for skoleåret Dette tilbud er for elever, der lærer mest og bedst, når teori og praksis går hånd i hånd i et forløb, hvor elevernes motivation er en særlig væsentlig faktor for undervisningens konkrete gennemførelse. Undervisningen målrettes, så den gør den enkelte elev parat til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Fra skoleåret udvides erhvervsklasseordningen, så alle skoler med overbygning er med i ordningen. Skolerne samarbejder, og der oprettes flere erhvervsmuligheder med forskellige profiler tilpasset de lokale forhold. De forskellige erhvervsmuligheder tager overordnet udgangspunkt i beskrivelsen i fællesmodellen for Brændgårdskolen, Vestervangskolen og Lundgårdskolen elever pr. klasse målt som helårsenheder. Den enkelte elev er tilknyttet erhvervsklassen i et omfang, tilpasset elevens konkrete behov. Eleven er fortsat tilknyttet sin normalklasse. Erhvervsklassen har åbent tre dage pr. uge a fem lektioner. 6

7 Der afsættes pr. 1. august 2015 yderligere kroner pr. år til formålet. Elevtransport/busser De geografiske afstand i Herning Kommune betyder, at der nødvendigvis må være stor opmærksomhed omkring skolebuskørsel. Dels er der en række lovgivningsmæssige krav til eksempelvis ventetider, som skal overholdes. Dels handler det om, at skolebuskørslen tilrettelægges så optimalt som muligt, så børnenes transporttid ikke bliver for lang. Herning Kommune tilbyder skolebuskørsel ud fra de afstandskriterier, som er fastsat i loven. For eksempel har elever til og med 3. klasse krav på skolebuskørsel, når skolevejen er længere end 2,5 kilometer. Forligspartierne understreger vigtigheden af, at skolebuskørslen planlægges og gennemføres således, at ventetiden for børnene ikke bliver for lang. Der kan i enkelte skoledistrikter være behov for, at der indsættes flere busser med særligt henblik på at nedbringe transporttiden for børnene. Ud over skolebuskørsel har forligspartierne generelt fokus på, at børnenes vej til skole er så sikker som muligt. Færdselsundervisning af eleverne er en vigtig indsats. Samtidig er det vigtigt, at den enkelte skole i samarbejde med forældrene forholder sig aktivt til, hvordan man skaber sikre skoleveje og trafikforhold, så børnene er klædt på til en sikker fremtid i trafikken. Forligspartierne forpligter sig til pr. 1. august 2015 at afsætte penge til at forbedre køretiden ind mod Vinding Skole, hvor køretiden erkendes at være for lang i dag. Endvidere skal forvaltningen fremlægge et overblik over eventuelle nye ruter som følge af struktur-ændringerne, hvor køretiden i skolebusser pr. 1 august 2015 eventuelt kan blive for lang. Det skal ske med afsæt i ovennævnte signaler. Hvis det giver anledning til yderligere ruter, forpligter forligspartierne sig til inden 1. august 2015 at finde penge til dette. Langtidsholdbar løsning Partierne bag dette forlig har bestræbt sig på at stable en langtidsholdbar løsning på benene omkring Herning Kommunes skolestruktur. Partierne tilkendegiver med dette forlig, at skolestrukturen som udgangspunkt ligger fast i den kommende otte-årige periode. Dog kan der opstå for eksempel lovgivningsmæssige ændringer, særlige ønsker fra skolebestyrelser med videre, som kan betyde, at skolestrukturen også inden for den otte-årige periode vil blive genstand for diskussion. Høringsfasen I henhold til bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet om proceduren ved skolenedlæggelser gælder også ved sammenlægninger af skoler: - 8 ugers frist til fremsættelse af indsigelser 7

8 - Hvis der kommer indsigelser, kan vedtagelse tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen Tidsplan 1. behandling BFU 4. juni 1. behandling ekst.ordin. byråd Onsdag 18. juni Høring (8 uger) 19/6 14/8 Hvis indsigelser (4 uger) 14/8 11/9 2. behandling ekst.ordin. BFU 2. sept. 2. behandling Byråd 16. sept. 8

9 Dagtilbudsområdet Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også indvirkning på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0-6 årige børn forbliver i lokalområdet. Der igangsættes en proces, som forankres i Børne- og Familieudvalget, hvor forældre, berørte institutioner og idrætsforeninger inddrages. Målet er at få mere viden om, hvilke ønsker de berørte parter har til fremtidens løsninger og behov omkring dagtilbud, foreningsaktiviteter med videre uden for skoletid. Dette sker i forlængelse af de ændringer, der nu sker i skolestrukturen. Drøftelserne skal være tilendebragt inden udgangen af 2014 med henblik på implementering 1. august Provenuet Forligspartierne tilkendegiver, at det eventuelle provenu ved ovenstående forbliver på daginstitutionsområdet. De første op til kroner reserveres forlods til et tre-årigt projekt (Et Lokalt Kraftcenter), fremsendt fra Holtbjerg Fritidscenter til Børne- og Familieudvalget. 9

10 Herning, den 20. maj 2014 Borgmester Venstre Enhedslisten Kristendemokraterne Socialistisk Folkeparti

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere