Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber"

Transkript

1 Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

2 Folkeskolereformen Indhold Temadag Side 3 Skolens perspektiv side 4 UCLs perspektiv side 5 KLs perspektiv side 6 Idé og konkretiseringsfase side 7 Praktiske oplysninger side 8

3 Temadag Den nye folkeskole starter i august Det er en konsekvens af, at Folketinget i foråret 2013 vedtog folkeskolereformen. Reformen har tre overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De tre nationale mål bliver fulgt op af fire resultatmål, der konkretiserer de tre overordnede nationale mål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges. Folkeskolereformen repræsenterer en radikal nytænkning om skolens opgave og struktur. Denne nytænkning kommer blandt andet til udtryk gennem kravet om målstyring via læringsmål, den åbne skole, varierede undervisningsformer, yderligere inklusionstiltag, feedback og dokumentation. Skolereformens omfang og intentioner rummer store udfordringer, der peger ud til både skolens, UCLs og KLs perspektiver. Formål med partnerskabstemadagen var at undersøge partnerskabsperspektiver på skolens nye opgaver efter skolereformen understøtte netværk og partnerskabsaktiviteter mellem kommuner og UCL med henblik på at kvalificere begge parter i forhold til at møde udfordringerne i skolereformen. Dagen blev indledt af udviklingsdirektør Steffen Svendsen fra UCL. Han ser folkeskolereformen som den største aktuelle udfordring for folkeskolen og professionshøjskolerne. Reformen og de nye arbejdstidsregler rummer implikationer for alle folkeskolens parter og fordrer radikale skift i skolens pædagogik, organisering og kompetencer. Men han ser partnerskaber mellem professionshøjskole og folkeskole som en mulighed for at skabe synergi i udviklings- og implementeringsprocessen. UCLs ressourcer indenfor grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt forskning og innovation kan bringes i spil sammen med folkeskolens mange ressourcer i udviklingen af fælles løsninger. Partnerskabstemadagen blev gennemført den 10. december Der var ca. 30 deltagere fra skoler, børnehaver, SFO er og UCLs uddannelser som læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, CFU, Videreuddannelse og praksisudvikling og LedelsesAkademiet. Gennem partnerskabsaktiviteter kan parterne i fællesskab undersøge og udvikle et grundlag for at forstå og håndtere skolereformen. UCL tog derfor initiativ til at sætte fokus på folkeskolereformen på en partnerskabstemadag sammen med folkeskolens interessenter. side 3

4 Folkeskolereformen Skolens perspektiv Næste oplæg var skoleleder Anne Gulbech Schmidt fra Vejle Midtbyskole. Hun satte fokus på skolereformens intentioner og udfordringer set ud fra skolens perspektiv. I sit oplæg tog hun udgangspunkt i udfordringer for lærerne udfordringer for pædagogerne udfordringer for ledelsen udfordringer for bestyrelse og elevråd Udfordringerne for lærerne er, at de fremover skal tænke i læringsledelse frem for i undervisning. De skal arbejde med langsigtet målstyring og udvikle varierende undervisningsformer herunder understøttende undervisning. De skal desuden bruge evalueringsformer, der er tilpasset de nye måder at undervise på i den åbne skole. Udfordringerne for lærerne er, at de fremover skal tænke i læringsledelse frem for undervisning. Udfordringerne for pædagogerne er, at de skal definere sig selv i nye roller og arbejdsopgaver. Og det skal ske i nye måder at samarbejde med lærerne på. Udfordringerne for ledelsen bliver, at den ændrede kontekst kræver nye måder at udøve ledelse på ift. målfastsættelse, evaluering og nye samarbejdsformer mellem lærere og pædagoger. Det er kulturændringer, der tager tid, kræver uddannelse og efterspørger nye faglige værktøjer. Udfordringerne for bestyrelse og elevråd er, at med den øgede indflydelse følger et øget ansvar. Disse perspektiver ledte Anne Gulbech Schmidt frem til refleksioner over, på hvilke områder skolen og UCL kan udvikle et gensidigt og givende partnerskab, der kan give skolens medarbejdere de nødvendige værktøjer til at arbejde videre med. Det kan eksempelvis være ift. målfastsættelse og evaluering inkluderende læringsmiljøer læringsledelse Afslutningsvis skitserede skolelederen, hvordan sådan et partnerskab kan udmøntes i konkrete aktiviteter mellem skolen og UCL. Det kan være aktiviteter, som indbefatter praktikforløb i relation til de emner der arbejdes med som eksempelvis inklusion fælles efteruddannelse eksempelvis i læringsledelse lærere og pædagoger som gæsteundervisere på UCL som kan bidrage med erfaringer fra praksisverden studerende som oplægsholdere på temadage hvor de præsenterer den sidste evidensbaserede forskning ift., hvad der virker klasseadoptioner, gentagne besøg og kontinuerligt samarbejde som kan være med til at skabe social og faglig udvikling fælles udvikling af en målsætnings- og evalueringskultur for lærere, pædagoger, studerende og ledere studerende deltager i den understøttende undervisning, og UCL bidrager til den åbne skole. side 4

5 UCLs perspektiv I sit oplæg fokuserede uddannelseschef Ulla Riisbjerg Thomsen, Læreruddannelsen i Jelling, UCL på folkeskolereformens intentioner med paradigmeskift fra undervisning til læring. Hun tog udgangspunkt i følgende opmærksomhedsfelter ved folkeskolereformen: forholdet mellem undervisning og læring forholdet mellem en aktivitetsstyringslogik og en målstyringslogik læreren og pædagogens funktion og opgave som læringsfacilitator understøttende undervisning ledelsesudfordringen Uddannelseschefen indledte med at slå fast, at formålet med folkeskolereformen ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er, at: Alle børn skal blive bedre fagligt. Derfor iværksættes en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre elevernes læring og trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om bedre læring er at arbejde målstyret med undervisning og med elevernes læring. Hun mener derfor, at én af folkeskolereformens store udfordringer er skiftet fra undervisningsorientering til en læringsmålstyret undervisning. Det karakteristiske ved læringsmålstyret undervisning er tydelige læringsmål skaber læringsmæssig transparens og fremmer dermed læring eleven er aktør i en læringsmålstyret undervisning der er et klart anvendelsesperspektiv der stilles tilpas krævende mål og forventninger til eleven forpligtende mål fremmer motivation summativ (evaluering af læring) evaluering skaber viden om forudsætninger. Den læringsmålstyrede undervisning starter med evaluering af læring formativ evaluering (evaluering med henblik på læring) fremmer læring feedback på baggrund af formativ evaluering skaber overblik og motivation systematik og klare rammer er grundlæggende forudsætninger for læring. Hun fremhævede desuden, at folkeskolereformen rummer et helt nyt element: Den understøttende undervisning. Denne undervisningsform består af forskellige forløb og læringsaktiviteter, der ligger ud over undervisningen i fag og obligatoriske emner. Men den skal medvirke til at realisere folkeskolens formål og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Denne nye undervisningsform skal således anvendes både til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Ulla Riisbjerg Thomsen kom også med nogle bud på, hvordan rammerne for den nye samarbejdsform mellem lærere og pædagoger samt medarbejdere med andre kompetencer kan se ud mulighed for at inddrage pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer i den understøttende undervisning mulighed for at pædagoger i indskolingen kan varetage afgrænsede undervisningsopgaver i den fagdelte undervisning samarbejdet forudsætter en fælles planlægning af undervisningen og dens indhold det er læreren, der har ansvaret for, at undervisningen lever op til Fælles Mål det er skolelederens ansvar, at der skabes en sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning. side 5

6 Folkeskolereformen KLs perspektiv I dagens sidste oplæg så chefkonsulent Henrik Casper, Børn og uddannelse, KL på folkeskolereformen ud fra KLs perspektiv. Han slog indledningsvis fast, at med reformen følger nye nationale mål om, at folkeskolen i højere grad skal udfordre eleverne fagligt og mindske betydningen af social baggrund. Endvidere er det et mål, at tillid og trivsel skal styrkes i folkeskolen. Med reformen afsættes der mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer samt tid til den nye understøttende undervisning, der kan varetages af lærere, pædagoger eller medarbejdere med andre kompetencer. Det indgår som et centralt element i reformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence. Det der tidligere blev kaldt linjefag. På den baggrund har regeringen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden Endvidere er der afsat i alt 60 mio. kr. i til kompetenceudvikling af lederne på skoleområdet. Regeringen og KL har formuleret et fælles mål om, at der skal være fuld kompetencedækning på efteruddannelsesområdet. Med afsæt i de afsatte statslige midler og kommunernes eksisterende midler på området, er det kommunernes ansvar at løfte kompetencedækningen fra ca. 80 % i dag til et niveau på mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i Henrik Casper rundede af med at pointere, at indsatsområderne i forhold til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen skal have fokus på følgende elementer Undervisningskompetence Løbende faglig opdatering Understøttelse af øget inklusion Klasseledelse Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog Øvrige særlige indsatsområder som for eksempel øget anvendelse af IT i undervisningen. side 6

7 Idé- og konkretiseringsfasen Efter de fælles oplæg deltes dagens deltagere i grupper for at drøfte udvalgte perspektiver og udfordringer ved skolereformen. Processen blev organiseret i en idéfase og en efterfølgende konkretiseringsfase ud fra følgende perspektiver Paradigmeskifte fra undervisning til læring Kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdere. Dialogen i idéfasen førte til en række refleksioner over, hvordan lærere og pædagoger i praksis håndterer udfordringerne i paradigmeskiftet fra undervisning til læring. Her er et udpluk af refleksionerne Mere fokus på elevernes forskelligartede læringsstile Læringsbegrebet skal defineres og beskrives tydeligt Formulering af individuelle læringsmål og fastsættelse af mål på alle niveauer Evalueringen skal opprioriteres Vigtigt at tilrettelægge lærernes og pædagogernes tid til samarbejde Opprioritering af det tværprofessionelle samarbejde Udvikling af gensidig respekt om samarbejdet mellem lærere og pædagoger Ledelsesmæssig opgave at sikre og fastholde paradigmeskiftet fra undervisning til læring Hvordan skabes motivation, ejerskab og engagement for reelle ændringer? Nysgerrighed og åbenhed for samarbejde på nye måder Systematisk vidensdeling. Hvordan får vi skabt en lyst til at undersøge og udvikle nye samarbejdsformer og aktiviteter? Det kræver en oprindelig nysgerrighed og villighed til forandring Hvad med skolens fysiske indretning? Hvordan kan skolens fysiske indretning og struktur være med til at understøtte skolens ændrede opgaver og signalere, at skolen er parat til paradigmeskiftet? Hvordan sikrer vi, at pædagogernes kompetencer bliver inddraget både i den fagdelte og den understøttende undervisning? Og hvordan får vi tydeliggjort lærernes og pædagogernes forskellige kompetencer? Hvordan sikrer vi, at skolelederne er klædt på til at stå i spidsen for paradigmeskiftet? Det er helt afgørende med en reel og tydelig pædagogisk ledelse og ledelsens retorik har stor betydning for, hvordan stemning blandt personalet udvikler sig Skoleledelsen har en vigtig opgave ift. at sikre de nødvendige rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, og lederne skal virke som katalysatorer i samarbejdsprocessen Hvordan får vi andres øjne på udviklingen i skolen, så vi ikke stirrer os blinde på vores egen proces? Skolerne er allerede godt på vej. Hvordan viser og respekterer vi det gode arbejde, der allerede bliver gjort? Konkretiseringsfasen førte til udpegning af følgende områder, der kan være genstand for yderligere drøftelser i et partnerskabsperspektiv Hvordan kan vi lave partnerskaber om temaer, som eksempelvis videndeling, pædagogisk udvikling, understøttende undervisning m.m.? Synlig læring hvordan gør vi det i praksis? Det må gerne være i en dialog, der involverer reformens interessenter fra elever til forvaltning side 7

8 Denne publikation formidler indhold og processer på temadagen om skolereformen til UCLs partnere og andre interessenter. De beskrevne temaer, udfordringer og muligheder kan danne udgangspunkt for etableringen af et partnerskab mellem UCL og de kommuner, der ønsker det. De kan også danne udgangspunkt for etablering af samarbejde på tværs af partnerskaber og kommuner. På hjemmesiden for partnerskaber: Praktiske oplysninger På partnerskaber.ucl.dk kan du finde inspiration til samarbejde mellem institutioner, kommuner og region Hvordan etableres partnerskaber? Erfaringer og resultater fra udviklingsprojekter Viden om nye arbejdsformer og professionsudvikling Samarbejde med studerende (bacheloropgaver m.v.) Temadage, konferencer og andre aktuelle aktiviteter. Kontakt UCLs partnerskabskoordinatorer: Kim Koldby, telefon Torben Schuster, telefon partnerskaber.ucl.dk er der relevant information om aktiviteter i forlængelse af denne og tilsvarende partnerskabstemadage. UCL partnerskabskoordinatorer tilstræber løbende at indfange og tematisere tendenser og udfordringer særligt på det kommunale område. Du er altid velkommen til at kontakte partnerskabskoordinatorerne, hvis du har forslag til emner og temaer for partnerskabstemadage og partnerskabsaktiviteter. Du kan også finde elektroniske versioner af partnerskabspublikationer på partnerskaber.ucl.dk. Her finder du naturligvis også alle relevante kontaktoplysninger. University College Lillebælt Partnerskabssekretariatet Asylgade Odense C Telefon partnerskaber.ucl.dk Tekst og redaktion: Torben Schuster, Kim Koldby, Steen Kabel og Anne Mygind Brodersen, UCL. Design: Red Zone.

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere