Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2014-17"

Transkript

1 Ringe, den 21. september 2013 Budgetaftale Med særlig fokus på investeringer i skoler, daginstitutioner og trafiksikkerhed Indledning Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2013 indgået et budgetforlig for Samtlige partier står bag aftalen. Udgangspunktet for budgetaftalen er en stram fireårig økonomisk ramme, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den økonomiske ramme giver særligt udfordringer i overslagsårene 2015, 2016 og 2017, hvor det samlede bloktilskud til anlægs- og serviceudgifter reduceres med 2 mia. kr. årligt for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 18,1 mio. kr. Resultatet af budgetaftalen viser et overskud på den ordinære drift på 120,6 mio. kr. i Når anlæg og finansielle poster medregnes fås et overskud på 10,4 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,1 pct. og grundskyldspromillen uændret 21,85 promille (dog 7,05 promille for produktionsjord). Samtidig styrkes kommunens likviditet med 27,1 mio. kr. Der er endelig fundet plads til nye driftsudvidelser og betydelige anlægsinvesteringer samtidig med, at den langfristede gæld holder sig inden for målsætningen på max 500 mio. kr. I budgetoverslagsårene skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for 35,1 mio. kr. i 2015, 53,5 mio. kr. i 2016 og 60,7 mio. kr. i 2017 for at skabe balance i budgettet. Det svarer til 2 pct. af det samlede nettodriftsbudget i Hertil kommer behovet for et yderligere økonomisk råderum til ny strategisk drift og en eventuel forhøjelse af basisbudgettet, jf. målsætningen i den økonomiske politik. Samtidig betyder et forventet fald i antal indbyggere, kombineret med forskydninger mellem de forskellige aldersgrupper, at der skal ske en række kapacitetstilpasninger inden for de enkelte serviceområder. 1

2 Betydelige investeringer i anlæg og ny drift Hvert år forventes et fald i Faaborg-Midtfyn kommunes samlede resultat på mellem 10 og 12 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres og faldende skatter. Dertil kommer et generelt udgiftspres inden for flere områder af den eksisterende drift. Eksempelvis inden for det specialiserede socialområde. I foråret 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en ny økonomisk politik, som afløser for strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Den økonomiske politik skal sikre en fortsat bæredygtig udvikling og skabe det nødvendige råderum til investeringer i anlæg og ny drift til gavn for beskæftigelsen og for kommunens fortsatte udvikling. Budgetaftalen lever op til intentionerne og målsætningerne i den økonomiske politik. Ny drift Driften udvides på udvalgte områder med 12,1 mio. kr. i 2014 voksende til 13,1 mio. kr. i Der afsættes 2,565 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Af det samlede beløb anvendes 1,4 mio. kr. til etablering og drift af et akutteam i hjemme- og sygeplejen, der skal udbygge samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. Den nærmere organisering af akutteamet godkendes af Socialudvalget. De resterende midler anvendes inden for psykiatriområdet, det mobile sundhedscenter, til ernæringsscreening på ældreområdet samt til etablering af weekendvagt hos den kommunale sundhedstjeneste. Kompetenceudvikling af medarbejdere til forebyggelse af alkohol og stofmisbrug skal prioriteres højt inden for eksisterende rammer. Det nuværende forslag skal dog revurderes og forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Der afsættes herudover kr. årligt til telebuskørslen til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen, herunder bl.a. til forbedrede transportmuligheder mellem Ferritslev og Odense, ligesom der afsættes kr. til en styrkelse af kommunens strategiske kommunikation fra og med Der afsættes midler til Den kulturelle rygsæk med det formål at gøre alle skoleelever i kommunen fortrolige med kulturens sprog. Samtidig tilføres folkeskolerne et nyt transporttilskud til netop kulturelle aktiviteter og ekskursioner. Der etableres læsetilbud for elever med store læsevanskeligheder samt uddannelsestilbud for matematikvejledere. Folkeskoleområdet tilføres yderligere 4,7 mio. kr. i 2014 voksende til ca. 12 mio. kr. i efterfølgende år som følge af folkeskolereformen. Størstedelen af midlerne anvendes 2

3 til flere lærere og skolepædagoger, og det samlede antal stillinger forventes at stige med ca. 21 årsværk. Se desuden særskilt afsnit om folkeskolereformen på side 6/7. It-staben tilføres 1 mio. kr., heraf halvdelen til gennemførelse af monopoludbud på fagsystemer og halvdelen til understøttelse af digitale læringsmidler i folkeskolen og på dagtilbudsområdet. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til ny drift henvises til bilag 1. Nye anlæg På anlægssiden gennemføres nye investeringer til en samlet værdi af netto 494 mio. kr. i budgetperioden. Til sammenligning indeholder den økonomiske politik en målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr. Der er tale om et ambitiøst investeringsniveau for en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse. Investeringerne har til formål at optimere driften samt at understøtte kommunens udviklingsstrategi. Hertil kommer vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, veje etc. Som eksempler på anlægsprojekter for 2014 og budgetoverslagsår kan nævnes: Omfattende renoverings- og ombygningsarbejder mv. på skoler til en samlet værdi af 41,7 mio. kr. i 2014 og 76,5 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Investeringer i byudvikling af Faaborg, Ringe, Årslev/Sdr. Nærå samt Kværndrup for i alt 32,8 mio. kr. i 2014 og 43,1 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Modernisering af idrætshaller og lokale aktivitetscentre for i alt 9,1 mio. kr. i 2014 og 14,6 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Energibesparende foranstaltninger for 5 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Udvidet forstærkningsarbejder på udvalgte vejstrækninger til en samlet værdi på 4 mio. kr. i 2014 Nyt havnekontor i Faaborg til 3,1 mio. kr. i 2014 Nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter til 8,4 mio. kr. i 2015 og Der afsættes i alt 24,2 mio. kr. i en samlet pulje over fire år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund. Der afsættes herudover 3

4 6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017 hvor det forudsættes, at beløbet matches af statslig medfinansiering. Der afsættes netto 13,5 mio. kr. til Vejen til den digitale skole i 2015, heraf 7,5 mio. kr. i Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolernes digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri af kommunale daginstitutioner. Investeringerne skal understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner. Der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrationsbygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i budgetlægningen for Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to tiltag skal ses i en sammenhæng. Der afsættes 7 mio. kr. fordelt over fire år til en forundersøgelse af en kommende broforbindelse mellem Als og Fyn. En fremtidig broforbindelse vil være et væsentligt element i forhold til erhvervslivets fortsatte udviklings- og vækstmuligheder. De afsatte beløb er under forudsætning af såvel regional som øvrig anden kommunal medfinansiering. Der afsættes 1,35 mio. kr. til understøttelse af projektet med omdannelse af X-huset og den tidligere skole i Vester Hæsinge til nyt aktivitetshus. Midlerne udmøntes under forudsætning af, at projektet bliver udvalgt til det videre projektarbejde med mulighed for realisering med økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt genforhandling af eksisterende aftaler. Partierne er desuden enige om, at de afsatte puljer til tagrenoveringer, byforskønnelse, modernisering af lokale aktivitetscentre, energibesparende foranstaltninger mv. skal fastholdes på et ensartet niveau mellem årene. Dermed sikres en større grad af kontinuitet med mulighed for en mere langsigtet planlægning. De respektive fagudvalg skal prioritere de enkelte projekter inden for de enkelte puljer. Det aftales, at anskaffelse af ny indsatsledervogn til kr. samt anlægsprojekt vedrørende Udvikling af Øhavsmuseet til kr. fremrykkes til Endvidere henvises den anslåede udgift på 1,2 mio. kr. til energioptimering af Åløkkeparken til prioritering inden for puljen til energibesparende foranstaltninger. Der afsættes en ikke disponeret anlægspulje på kr. i 2014, kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 41,4 mio. kr. i

5 Under Jordpuljen afsættes netto 16,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførte midler fra 2013) til køb af jord og byggemodning til bolig- og erhvervsformål. I overslagsårene afsættes henholdsvis 6,4 mio. kr., 2,4 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Anlæg under jordpuljen finansieres dels ved låneoptagelse, dels ved et træk på kassebeholdningen. Det forudsættes, at jordpuljen hviler i sig selv over tid. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til anlæg (ekskl. anlæg under jordpuljen) henvises til bilag 2. Omstilling og effektivisering Den nødvendige finansiering til et fortsat højt anlægsbudget og til ny drift tilvejebringes via omstilling og effektivisering. Der gennemføres forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 21,1 mio. kr. i 2014 voksende til 23,6 mio. kr. i De enkelte forslag varierer; fra en øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjemmene til effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen og på rengøringsområdet til en omlægning af udgifterne på befordringsområdet. Der er for hovedpartens vedkommende tale om egentlige effektiviseringer, som ikke eller kun i begrænset omfang påvirker borgerne og det leverede serviceniveau. I det omfang der er tale om et rammebeløb, skal den konkrete udmøntning ske i de respektive fagudvalg. Som sidste år har medarbejdersiden deltaget aktivt i udarbejdelsen af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Partierne er enige om at videreføre denne praksis. Stillingtagen til en eventuel samling af materialegårdene udskydes til budget Administrationen skal i efteråret 2014 udarbejde tre alternative projektforslag: 1. Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg 2. Samling af materialegårdene i Faaborg med en satellit i Ringe 3. Ligeværdige materialegårde i helholdsvis Ringe og Faaborg De enkelte projekter skal indeholde et forventet driftspotentiale og skal desuden afdække behovet for renovering. Forligspartierne bemærker herudover, at: Den aftalte reduktion under dagtilbudsområdet på 1,5 mio. kr. i 2014 finansieres af overførte midler fra 2013 under Fagsekretariatet Dagtilbud, hvorfor der ikke ændres i serviceniveauet for Udmøntningen i efterfølgende år af- 5

6 klares af Børne- og undervisningsudvalget i 2014 i forbindelse med en analyse af den nuværende struktur og budgettildeling. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe under Fagsekretariatet Teknik, der i efteråret 2014 skal udarbejde et forslag til en mere effektiv organisering af Park og vej, som afløser for den nuværende BUMP model. De nedsatte Task Forces (indsatsgruppers) forslag til udmøntning af nettobesparelsen på 1 mio. kr. inden for handicap- og psykiatriområdet, skal forelægges til politisk godkendelse i Socialudvalget. Reduktionen af Plan- og Kulturs personale ikke må berøre aktiviteterne vedrørende erhvervsfremme. Den estimerede effektiviseringsgevinst på kr. fra og med 2015 ved øget anvendelse af ledelsesinformation udmøntes på de områder, der opnår en effektivisering ved brug af systemet. Den konkrete udmøntning godkendes af Økonomiudvalget. Besparelsen på befordringsområdet skal ses i relation til statens opgørelse over kommunernes samlede besparelsespotentiale på området. Hvis det viser sig, at besparelsespotentialet er større eller mindre i Faaborg-Midtfyn Kommune, når der tages højde for allerede gennemførte tiltag på området, tages dette op i forbindelse med budgetopfølgningen i De oprindelige forslag om frivillighedspolitikken, besparelser på fritids- og aktivitetshuse samt besparelser inden for musikskolen og bibliotekerne udgår. Det samme gør forslaget om lukning af heldagsklassen i Åstrup. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til omstilling og effektivisering henvises til bilag 3. Folkeskolereform Forligspartierne hilser folkeskolereformen velkommen og ser frem til at kunne tilbyde eleverne et mere omfattende og mere afvekslende undervisningstilbud. Reformen træder i kraft i skoleåret 2014/2015. Eleverne får som noget nyt timer til understøttende undervisning, herunder timer til praktiske aktiviteter, eksperimenter, lektiehjælp og faglig fordybelse. Herudover får eleverne flere lektioner. Reformen finansieres ved et forhøjet bloktilskud og ved et midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen til de kommuner, som ud fra objektive kriterier har et dyrt skolevæsen. Herudover forhøjes beregningsgrundlaget for lærernes årlige undervisningsnorm fra 690 til 750 timer pr. år, mens beregningsgrundlaget for årsnormen for understøttende undervisning fastsættes til 1.019, svarende til KL s anbefaling. 6

7 Da eleverne skal være flere timer i skolen udvides lukketiden i SFO midt på dagen fra 800 til timer, hvilket slår igennem som en reduceret forældrebetaling. Samtidig forudsættes et fald i efterspørgslen efter pladser i SFO på 10 procentpoint. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende tre år til indretning af lærerarbejdspladser. Den konkrete tilrettelæggelse af den nye undervisningsdag varetages af den enkelte skole, herunder den praktiske organisering af den nye skoledag og en differentieret forberedelsestid efter fag, behov og erfaring mv. Skolelederne skal samtidig sikre, at den ekstra tid til undervisning og understøttende undervisning ikke sker på bekostning af inklusionsindsatsen og tid til øvrige aktiviteter såsom lejrskoler og forældresamarbejde etc. Loven om ændring af folkeskoleloven er endnu ikke vedtaget af folketinget. Der kan derfor ske ændringer. På tilsvarende vis har det ikke været muligt at vurdere behovet for en eventuel reorganisering af kommunens fritidstilbud, den afledte virkning på specialområdet etc. Der afsættes derfor en pulje på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 til finansiering af uforudsete udgifter. Puljen udgør den tilbageværende del af puljen til omstilling af folkeskolen i perioden Der afsættes 350 kr. pr. elev til en forhøjelse af beløbet til undervisnings- og aktivitetsmidler i skoleåret 2014/2015, jf. tidligere afsnit. Kommunalbestyrelsen vurderer i forbindelse med Budget 2015, om forhøjelsen skal indarbejdes i årene frem. Der afsættes herudover midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i hele budgetperioden. Bl.a. med det formål at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. Hvis folkeskolereformen skal forblive udgiftsneutral skal der senest med virkning fra skoleåret 2017/2018 tages stilling til det samlede udgiftsniveau på folkeskoleområdet. På dette tidspunkt bortfalder det midlertidige bloktilskud til omstilling af folkeskolen. Nye tiltag Forligspartierne anerkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune står over for betydelige udfordringer i årene frem, men fastholder den økonomiske politik samt fokus på fortsat udvikling. Udfordringerne skal ikke mindst ses i lyset af Faaborg-Midtfyn Kommunes situation med svære økonomiske rammevilkår, et lavt udgiftsniveau på de store kernevelfærdsområder, udsigt til et større demografisk udgiftspres og faldende skatteindtægter. Med den indgåede budgetaftale er det lykkedes at opretholde et højt investeringsniveau, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og en effektiv drift. De mange nye anlægsinvesteringer giver gode muligheder for opgaver til 7

8 erhvervslivet, ligesom de mange investeringer i Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå, kombineret med målrettede bosætningskampagner, vil kunne fastholde og tiltrække (nye) borgere. Der skal arbejdes med at styrke indsatsen for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, bl.a. ved at indgå i et tættere samspil med det lokale erhvervsliv. Der er i forvejen iværksat en række tiltag, herunder en kortere sagsbehandling, etablering af en erhvervskontakt samt en Task Force (indsatsgruppe), der hurtigt kan hjælpe nye virksomheder der ønsker at flytte til kommunen mm. Der satses herudover på en regional indsats via betydelige tilskud til Udvikling Fyn og Film Fyn. Hovedopgørelse og supplerende oversigter På de følgende sider vises oversiger over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation, ny drift og anlæg. Der vedlægges desuden en hovedoversigt som bilag til aftalen. Gruppeformænd: Bo Andersen, Venstre Sven Thaisen, Socialdemokraterne Vagn Hansen for Jakob Holm, SF Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti Borgmester: Hans Jørgensen, Socialdemokraterne 8

9 Bilag 1: Oversigt over ny drift (1.000 kr.) Udvalg Projekt Flere Indsats i ressourceforløb Flere Koordinerende sagsbehandler BU Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder BU Ekstra undervisnings- og aktivitetsmidler, folkeskolen BU Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner BU Uddannelse af matematikvejledere KULT Den Kulturelle Rygsæk TM Kollektiv trafik - Teleudvidelse TM Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter ØU Styrket strategisk kommunikation ØU CleaPass, Mobil Management og Nemid KULT Regulering af procent vedr. statsrefusion Musikskolen SUND Udmøntning af økonomiaftalen vedr. sundhedsfremme ØU Ressourcepersoner til it-staben TM Indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo TM Revision af Vandløbsregulativer TM Implementering af klimatilpasningsplan BU Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Subtotal BU Interaktive tavler i undervisningen (tidligere anlæg) KULT Kulturstrategi (tidligere anlæg) TM Klima og energi (tidligere anlæg) TM Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer (tidligere anlæg) Total

10 Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter ekskl. Jordpuljen (1.000 kr.) Udvalg Anlægsprojekt BU Ny integreret daginstitution i Nord BU Digitale læringsredskaber i dagtilbud BU Forbedring af akustikken i aula, Tre Ege Skolen BU Fortsat renovering af Tingagerskolens fase BU Renovering/udbygning af Sundskolen BU Brobyskolen - Renovering af lokaler med asbestlofter BU Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling BU Renovering af faglokaler i kælder Horne Skole BU Pontoppidanskolen - ombygning i fm. ny skolestruktur BU Nordagerskolen, lokaler til mellemtrin EPU Masterplan Ringe EPU Helhedsplan Årslev EPU Områdefornyelse Kværndrup EPU Pulje til byforskønnelse EPU Arkitektkonkurrence Faaborg Øst EPU Renovering af Helios Masterplan Faaborg KULT Ombygning, Centrumhus og rygcenter - KulturZonen KULT Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og KULT Modernisering, Faaborg Fritidscenter (Forum Faaborg) KULT Modernisering af lokale aktivitetscentre KULT Renovering af idrætshaller KULT Handicapelevator og toilet, Faaborg Museum KULT Renovering af kommunale klubhuse SOC Elektroniske nøglebokse TM Skovrejsning, Ringe Vest TM Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur TM Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen TM Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger TM Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan TM Centrumpladsen Ringe TM Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå TM Energibesparende foranstaltninger TM Pulje til oprensning efter olieforurening TM Vedligehold af vejbroer og -bygværker ØU Plejecenter Humlehaven, nyt plejecenter ØU Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK ØU Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme ØU Indvendig renovering af administrationsbygninger ØU Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme

11 Udvalg Anlægsprojekt ØU Nybyggeri Borgernær service ØU Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer mv ØU Kanalstrategi ØU Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner ØU Ikke disponeret anlægspulje TM Budgetopfølgning pr Sallinge Å TM Do. - Horne Mølleå Vest TM Do. - Cykelsti Hestehavevej Ringe BU Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet BU Asfaltering af skolegård og cykelbaner BU Lærerarbejdspladser BU Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed/elev BU Carl Nielsen-skolen fra skolebibl. til læringscenter EPU Byforskønnelse i Faaborg EPU Omdannelse af Østergade 26 i Faaborg KULT Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter SOC Solskrænten renovering SUND Træningsområdet - Parkeringsplads Bakkegården TM Banegårdsplads og buslommer TM Nyt Havnekontor Faaborg TM Cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund TM Fornyelse af Stationsvej, Årslev TM Forstærkningsarbejder på kommuneveje TM Molehovedet på Bjørnø TM Udskiftning af gittermaster til gadelys TM Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget EPU Ny Indsatspulje for 2014 og ØU Vester Hæsinge omdannelse af X-huset TM Vejtilslutning med signalreg. - Ørbækvej ØU Broforbindelse (Fyn-Als - samstemt med Sønderborg) TM Ekstra pulje til nye cykelstier forudsætter statslig medfinansiering Total

12 Bilag 3: Oversigt over projekter til omstilling og effektivisering (1.000 kr.) Udvalg Projekt BESK Personlige jobformidlere BU Tidlig forebyggende indsats - udlægning af ressourcer BU Tidlig forebyg. indsats i dagtilbud - ny budgetmetode BU Rammebesparelse på dagtilbudsområdet BU Statsbidrag efterskoler og produktionsskoler BU Effekt af forebyggende foranstaltninger, børn og unge KULT Besp. på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb KULT Udløb af lån til idrætshaler i SOC Reduktion af demografipulje, pleje og omsorg SOC Innovationsprojekt i hjemmeplejen SOC Nedlæggelse af områdelederstilling, ældreområdet SOC Øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjem SOC STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse SOC BPA - borgerstyret personlig assistance SOC Task Force og tættere opfølgning, handicap/psykiatri SOC Lukning for weekend åbning, stofmisbrugsbehandling SOC Øget opfølgning på hjælpemiddelområdet SOC BO og AKTIV, rammebesparelse SOC Haveservice og rengøring i støttecentre SOC Voksen Specialundervisning (VSU) SOC Viften, reduktion i pers.ressourcer, særforanstaltninger SOC Solskrænten, Takst på Cafe SOC Solskrænten, skærmet enhed SOC Solskrænten, afd. Tømmergården, reduktion af takst SUND Reduktion i færdigbehandlede patienter SUND Hjemtagelse af fritvalgspatienter 0-15 år - Tandplejen SUND Barselspleje, Den Kommunale Sundhedstjeneste TM Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen TM Afskaf. af BUMP/indførelse af helhedsorienteret drift TM Ø-færgens drift TM Reduktion af idrætsanlæg ØU Reduktion i Plan og Kultur s personale ØU Automatisering/effektivisering, hele FMK (IDM) ØU HR - Engangsbeløb vedrørende tidligere år ØU Besparelse på kopimaskiner, scannere, printere m.v ØU Effektivisering via brug af ledelsesinformation m.m ØU Udbud/konkurrenceafprøvning af centrale IT-systemer ØU Effektivisering/koordinering af kørselsopgaver Pris- og lønregulering I alt

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere