Budgetaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2014-17"

Transkript

1 Ringe, den 21. september 2013 Budgetaftale Med særlig fokus på investeringer i skoler, daginstitutioner og trafiksikkerhed Indledning Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2013 indgået et budgetforlig for Samtlige partier står bag aftalen. Udgangspunktet for budgetaftalen er en stram fireårig økonomisk ramme, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den økonomiske ramme giver særligt udfordringer i overslagsårene 2015, 2016 og 2017, hvor det samlede bloktilskud til anlægs- og serviceudgifter reduceres med 2 mia. kr. årligt for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 18,1 mio. kr. Resultatet af budgetaftalen viser et overskud på den ordinære drift på 120,6 mio. kr. i Når anlæg og finansielle poster medregnes fås et overskud på 10,4 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,1 pct. og grundskyldspromillen uændret 21,85 promille (dog 7,05 promille for produktionsjord). Samtidig styrkes kommunens likviditet med 27,1 mio. kr. Der er endelig fundet plads til nye driftsudvidelser og betydelige anlægsinvesteringer samtidig med, at den langfristede gæld holder sig inden for målsætningen på max 500 mio. kr. I budgetoverslagsårene skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for 35,1 mio. kr. i 2015, 53,5 mio. kr. i 2016 og 60,7 mio. kr. i 2017 for at skabe balance i budgettet. Det svarer til 2 pct. af det samlede nettodriftsbudget i Hertil kommer behovet for et yderligere økonomisk råderum til ny strategisk drift og en eventuel forhøjelse af basisbudgettet, jf. målsætningen i den økonomiske politik. Samtidig betyder et forventet fald i antal indbyggere, kombineret med forskydninger mellem de forskellige aldersgrupper, at der skal ske en række kapacitetstilpasninger inden for de enkelte serviceområder. 1

2 Betydelige investeringer i anlæg og ny drift Hvert år forventes et fald i Faaborg-Midtfyn kommunes samlede resultat på mellem 10 og 12 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres og faldende skatter. Dertil kommer et generelt udgiftspres inden for flere områder af den eksisterende drift. Eksempelvis inden for det specialiserede socialområde. I foråret 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en ny økonomisk politik, som afløser for strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Den økonomiske politik skal sikre en fortsat bæredygtig udvikling og skabe det nødvendige råderum til investeringer i anlæg og ny drift til gavn for beskæftigelsen og for kommunens fortsatte udvikling. Budgetaftalen lever op til intentionerne og målsætningerne i den økonomiske politik. Ny drift Driften udvides på udvalgte områder med 12,1 mio. kr. i 2014 voksende til 13,1 mio. kr. i Der afsættes 2,565 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Af det samlede beløb anvendes 1,4 mio. kr. til etablering og drift af et akutteam i hjemme- og sygeplejen, der skal udbygge samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. Den nærmere organisering af akutteamet godkendes af Socialudvalget. De resterende midler anvendes inden for psykiatriområdet, det mobile sundhedscenter, til ernæringsscreening på ældreområdet samt til etablering af weekendvagt hos den kommunale sundhedstjeneste. Kompetenceudvikling af medarbejdere til forebyggelse af alkohol og stofmisbrug skal prioriteres højt inden for eksisterende rammer. Det nuværende forslag skal dog revurderes og forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Der afsættes herudover kr. årligt til telebuskørslen til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen, herunder bl.a. til forbedrede transportmuligheder mellem Ferritslev og Odense, ligesom der afsættes kr. til en styrkelse af kommunens strategiske kommunikation fra og med Der afsættes midler til Den kulturelle rygsæk med det formål at gøre alle skoleelever i kommunen fortrolige med kulturens sprog. Samtidig tilføres folkeskolerne et nyt transporttilskud til netop kulturelle aktiviteter og ekskursioner. Der etableres læsetilbud for elever med store læsevanskeligheder samt uddannelsestilbud for matematikvejledere. Folkeskoleområdet tilføres yderligere 4,7 mio. kr. i 2014 voksende til ca. 12 mio. kr. i efterfølgende år som følge af folkeskolereformen. Størstedelen af midlerne anvendes 2

3 til flere lærere og skolepædagoger, og det samlede antal stillinger forventes at stige med ca. 21 årsværk. Se desuden særskilt afsnit om folkeskolereformen på side 6/7. It-staben tilføres 1 mio. kr., heraf halvdelen til gennemførelse af monopoludbud på fagsystemer og halvdelen til understøttelse af digitale læringsmidler i folkeskolen og på dagtilbudsområdet. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til ny drift henvises til bilag 1. Nye anlæg På anlægssiden gennemføres nye investeringer til en samlet værdi af netto 494 mio. kr. i budgetperioden. Til sammenligning indeholder den økonomiske politik en målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr. Der er tale om et ambitiøst investeringsniveau for en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse. Investeringerne har til formål at optimere driften samt at understøtte kommunens udviklingsstrategi. Hertil kommer vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, veje etc. Som eksempler på anlægsprojekter for 2014 og budgetoverslagsår kan nævnes: Omfattende renoverings- og ombygningsarbejder mv. på skoler til en samlet værdi af 41,7 mio. kr. i 2014 og 76,5 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Investeringer i byudvikling af Faaborg, Ringe, Årslev/Sdr. Nærå samt Kværndrup for i alt 32,8 mio. kr. i 2014 og 43,1 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Modernisering af idrætshaller og lokale aktivitetscentre for i alt 9,1 mio. kr. i 2014 og 14,6 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Energibesparende foranstaltninger for 5 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Udvidet forstærkningsarbejder på udvalgte vejstrækninger til en samlet værdi på 4 mio. kr. i 2014 Nyt havnekontor i Faaborg til 3,1 mio. kr. i 2014 Nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter til 8,4 mio. kr. i 2015 og Der afsættes i alt 24,2 mio. kr. i en samlet pulje over fire år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund. Der afsættes herudover 3

4 6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017 hvor det forudsættes, at beløbet matches af statslig medfinansiering. Der afsættes netto 13,5 mio. kr. til Vejen til den digitale skole i 2015, heraf 7,5 mio. kr. i Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolernes digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri af kommunale daginstitutioner. Investeringerne skal understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner. Der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrationsbygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i budgetlægningen for Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to tiltag skal ses i en sammenhæng. Der afsættes 7 mio. kr. fordelt over fire år til en forundersøgelse af en kommende broforbindelse mellem Als og Fyn. En fremtidig broforbindelse vil være et væsentligt element i forhold til erhvervslivets fortsatte udviklings- og vækstmuligheder. De afsatte beløb er under forudsætning af såvel regional som øvrig anden kommunal medfinansiering. Der afsættes 1,35 mio. kr. til understøttelse af projektet med omdannelse af X-huset og den tidligere skole i Vester Hæsinge til nyt aktivitetshus. Midlerne udmøntes under forudsætning af, at projektet bliver udvalgt til det videre projektarbejde med mulighed for realisering med økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt genforhandling af eksisterende aftaler. Partierne er desuden enige om, at de afsatte puljer til tagrenoveringer, byforskønnelse, modernisering af lokale aktivitetscentre, energibesparende foranstaltninger mv. skal fastholdes på et ensartet niveau mellem årene. Dermed sikres en større grad af kontinuitet med mulighed for en mere langsigtet planlægning. De respektive fagudvalg skal prioritere de enkelte projekter inden for de enkelte puljer. Det aftales, at anskaffelse af ny indsatsledervogn til kr. samt anlægsprojekt vedrørende Udvikling af Øhavsmuseet til kr. fremrykkes til Endvidere henvises den anslåede udgift på 1,2 mio. kr. til energioptimering af Åløkkeparken til prioritering inden for puljen til energibesparende foranstaltninger. Der afsættes en ikke disponeret anlægspulje på kr. i 2014, kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 41,4 mio. kr. i

5 Under Jordpuljen afsættes netto 16,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførte midler fra 2013) til køb af jord og byggemodning til bolig- og erhvervsformål. I overslagsårene afsættes henholdsvis 6,4 mio. kr., 2,4 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Anlæg under jordpuljen finansieres dels ved låneoptagelse, dels ved et træk på kassebeholdningen. Det forudsættes, at jordpuljen hviler i sig selv over tid. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til anlæg (ekskl. anlæg under jordpuljen) henvises til bilag 2. Omstilling og effektivisering Den nødvendige finansiering til et fortsat højt anlægsbudget og til ny drift tilvejebringes via omstilling og effektivisering. Der gennemføres forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 21,1 mio. kr. i 2014 voksende til 23,6 mio. kr. i De enkelte forslag varierer; fra en øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjemmene til effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen og på rengøringsområdet til en omlægning af udgifterne på befordringsområdet. Der er for hovedpartens vedkommende tale om egentlige effektiviseringer, som ikke eller kun i begrænset omfang påvirker borgerne og det leverede serviceniveau. I det omfang der er tale om et rammebeløb, skal den konkrete udmøntning ske i de respektive fagudvalg. Som sidste år har medarbejdersiden deltaget aktivt i udarbejdelsen af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Partierne er enige om at videreføre denne praksis. Stillingtagen til en eventuel samling af materialegårdene udskydes til budget Administrationen skal i efteråret 2014 udarbejde tre alternative projektforslag: 1. Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg 2. Samling af materialegårdene i Faaborg med en satellit i Ringe 3. Ligeværdige materialegårde i helholdsvis Ringe og Faaborg De enkelte projekter skal indeholde et forventet driftspotentiale og skal desuden afdække behovet for renovering. Forligspartierne bemærker herudover, at: Den aftalte reduktion under dagtilbudsområdet på 1,5 mio. kr. i 2014 finansieres af overførte midler fra 2013 under Fagsekretariatet Dagtilbud, hvorfor der ikke ændres i serviceniveauet for Udmøntningen i efterfølgende år af- 5

6 klares af Børne- og undervisningsudvalget i 2014 i forbindelse med en analyse af den nuværende struktur og budgettildeling. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe under Fagsekretariatet Teknik, der i efteråret 2014 skal udarbejde et forslag til en mere effektiv organisering af Park og vej, som afløser for den nuværende BUMP model. De nedsatte Task Forces (indsatsgruppers) forslag til udmøntning af nettobesparelsen på 1 mio. kr. inden for handicap- og psykiatriområdet, skal forelægges til politisk godkendelse i Socialudvalget. Reduktionen af Plan- og Kulturs personale ikke må berøre aktiviteterne vedrørende erhvervsfremme. Den estimerede effektiviseringsgevinst på kr. fra og med 2015 ved øget anvendelse af ledelsesinformation udmøntes på de områder, der opnår en effektivisering ved brug af systemet. Den konkrete udmøntning godkendes af Økonomiudvalget. Besparelsen på befordringsområdet skal ses i relation til statens opgørelse over kommunernes samlede besparelsespotentiale på området. Hvis det viser sig, at besparelsespotentialet er større eller mindre i Faaborg-Midtfyn Kommune, når der tages højde for allerede gennemførte tiltag på området, tages dette op i forbindelse med budgetopfølgningen i De oprindelige forslag om frivillighedspolitikken, besparelser på fritids- og aktivitetshuse samt besparelser inden for musikskolen og bibliotekerne udgår. Det samme gør forslaget om lukning af heldagsklassen i Åstrup. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til omstilling og effektivisering henvises til bilag 3. Folkeskolereform Forligspartierne hilser folkeskolereformen velkommen og ser frem til at kunne tilbyde eleverne et mere omfattende og mere afvekslende undervisningstilbud. Reformen træder i kraft i skoleåret 2014/2015. Eleverne får som noget nyt timer til understøttende undervisning, herunder timer til praktiske aktiviteter, eksperimenter, lektiehjælp og faglig fordybelse. Herudover får eleverne flere lektioner. Reformen finansieres ved et forhøjet bloktilskud og ved et midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen til de kommuner, som ud fra objektive kriterier har et dyrt skolevæsen. Herudover forhøjes beregningsgrundlaget for lærernes årlige undervisningsnorm fra 690 til 750 timer pr. år, mens beregningsgrundlaget for årsnormen for understøttende undervisning fastsættes til 1.019, svarende til KL s anbefaling. 6

7 Da eleverne skal være flere timer i skolen udvides lukketiden i SFO midt på dagen fra 800 til timer, hvilket slår igennem som en reduceret forældrebetaling. Samtidig forudsættes et fald i efterspørgslen efter pladser i SFO på 10 procentpoint. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende tre år til indretning af lærerarbejdspladser. Den konkrete tilrettelæggelse af den nye undervisningsdag varetages af den enkelte skole, herunder den praktiske organisering af den nye skoledag og en differentieret forberedelsestid efter fag, behov og erfaring mv. Skolelederne skal samtidig sikre, at den ekstra tid til undervisning og understøttende undervisning ikke sker på bekostning af inklusionsindsatsen og tid til øvrige aktiviteter såsom lejrskoler og forældresamarbejde etc. Loven om ændring af folkeskoleloven er endnu ikke vedtaget af folketinget. Der kan derfor ske ændringer. På tilsvarende vis har det ikke været muligt at vurdere behovet for en eventuel reorganisering af kommunens fritidstilbud, den afledte virkning på specialområdet etc. Der afsættes derfor en pulje på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 til finansiering af uforudsete udgifter. Puljen udgør den tilbageværende del af puljen til omstilling af folkeskolen i perioden Der afsættes 350 kr. pr. elev til en forhøjelse af beløbet til undervisnings- og aktivitetsmidler i skoleåret 2014/2015, jf. tidligere afsnit. Kommunalbestyrelsen vurderer i forbindelse med Budget 2015, om forhøjelsen skal indarbejdes i årene frem. Der afsættes herudover midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i hele budgetperioden. Bl.a. med det formål at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. Hvis folkeskolereformen skal forblive udgiftsneutral skal der senest med virkning fra skoleåret 2017/2018 tages stilling til det samlede udgiftsniveau på folkeskoleområdet. På dette tidspunkt bortfalder det midlertidige bloktilskud til omstilling af folkeskolen. Nye tiltag Forligspartierne anerkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune står over for betydelige udfordringer i årene frem, men fastholder den økonomiske politik samt fokus på fortsat udvikling. Udfordringerne skal ikke mindst ses i lyset af Faaborg-Midtfyn Kommunes situation med svære økonomiske rammevilkår, et lavt udgiftsniveau på de store kernevelfærdsområder, udsigt til et større demografisk udgiftspres og faldende skatteindtægter. Med den indgåede budgetaftale er det lykkedes at opretholde et højt investeringsniveau, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og en effektiv drift. De mange nye anlægsinvesteringer giver gode muligheder for opgaver til 7

8 erhvervslivet, ligesom de mange investeringer i Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå, kombineret med målrettede bosætningskampagner, vil kunne fastholde og tiltrække (nye) borgere. Der skal arbejdes med at styrke indsatsen for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, bl.a. ved at indgå i et tættere samspil med det lokale erhvervsliv. Der er i forvejen iværksat en række tiltag, herunder en kortere sagsbehandling, etablering af en erhvervskontakt samt en Task Force (indsatsgruppe), der hurtigt kan hjælpe nye virksomheder der ønsker at flytte til kommunen mm. Der satses herudover på en regional indsats via betydelige tilskud til Udvikling Fyn og Film Fyn. Hovedopgørelse og supplerende oversigter På de følgende sider vises oversiger over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation, ny drift og anlæg. Der vedlægges desuden en hovedoversigt som bilag til aftalen. Gruppeformænd: Bo Andersen, Venstre Sven Thaisen, Socialdemokraterne Vagn Hansen for Jakob Holm, SF Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti Borgmester: Hans Jørgensen, Socialdemokraterne 8

9 Bilag 1: Oversigt over ny drift (1.000 kr.) Udvalg Projekt Flere Indsats i ressourceforløb Flere Koordinerende sagsbehandler BU Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder BU Ekstra undervisnings- og aktivitetsmidler, folkeskolen BU Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner BU Uddannelse af matematikvejledere KULT Den Kulturelle Rygsæk TM Kollektiv trafik - Teleudvidelse TM Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter ØU Styrket strategisk kommunikation ØU CleaPass, Mobil Management og Nemid KULT Regulering af procent vedr. statsrefusion Musikskolen SUND Udmøntning af økonomiaftalen vedr. sundhedsfremme ØU Ressourcepersoner til it-staben TM Indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo TM Revision af Vandløbsregulativer TM Implementering af klimatilpasningsplan BU Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Subtotal BU Interaktive tavler i undervisningen (tidligere anlæg) KULT Kulturstrategi (tidligere anlæg) TM Klima og energi (tidligere anlæg) TM Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer (tidligere anlæg) Total

10 Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter ekskl. Jordpuljen (1.000 kr.) Udvalg Anlægsprojekt BU Ny integreret daginstitution i Nord BU Digitale læringsredskaber i dagtilbud BU Forbedring af akustikken i aula, Tre Ege Skolen BU Fortsat renovering af Tingagerskolens fase BU Renovering/udbygning af Sundskolen BU Brobyskolen - Renovering af lokaler med asbestlofter BU Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling BU Renovering af faglokaler i kælder Horne Skole BU Pontoppidanskolen - ombygning i fm. ny skolestruktur BU Nordagerskolen, lokaler til mellemtrin EPU Masterplan Ringe EPU Helhedsplan Årslev EPU Områdefornyelse Kværndrup EPU Pulje til byforskønnelse EPU Arkitektkonkurrence Faaborg Øst EPU Renovering af Helios Masterplan Faaborg KULT Ombygning, Centrumhus og rygcenter - KulturZonen KULT Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og KULT Modernisering, Faaborg Fritidscenter (Forum Faaborg) KULT Modernisering af lokale aktivitetscentre KULT Renovering af idrætshaller KULT Handicapelevator og toilet, Faaborg Museum KULT Renovering af kommunale klubhuse SOC Elektroniske nøglebokse TM Skovrejsning, Ringe Vest TM Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur TM Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen TM Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger TM Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan TM Centrumpladsen Ringe TM Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå TM Energibesparende foranstaltninger TM Pulje til oprensning efter olieforurening TM Vedligehold af vejbroer og -bygværker ØU Plejecenter Humlehaven, nyt plejecenter ØU Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK ØU Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme ØU Indvendig renovering af administrationsbygninger ØU Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme

11 Udvalg Anlægsprojekt ØU Nybyggeri Borgernær service ØU Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer mv ØU Kanalstrategi ØU Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner ØU Ikke disponeret anlægspulje TM Budgetopfølgning pr Sallinge Å TM Do. - Horne Mølleå Vest TM Do. - Cykelsti Hestehavevej Ringe BU Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet BU Asfaltering af skolegård og cykelbaner BU Lærerarbejdspladser BU Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed/elev BU Carl Nielsen-skolen fra skolebibl. til læringscenter EPU Byforskønnelse i Faaborg EPU Omdannelse af Østergade 26 i Faaborg KULT Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter SOC Solskrænten renovering SUND Træningsområdet - Parkeringsplads Bakkegården TM Banegårdsplads og buslommer TM Nyt Havnekontor Faaborg TM Cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund TM Fornyelse af Stationsvej, Årslev TM Forstærkningsarbejder på kommuneveje TM Molehovedet på Bjørnø TM Udskiftning af gittermaster til gadelys TM Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget EPU Ny Indsatspulje for 2014 og ØU Vester Hæsinge omdannelse af X-huset TM Vejtilslutning med signalreg. - Ørbækvej ØU Broforbindelse (Fyn-Als - samstemt med Sønderborg) TM Ekstra pulje til nye cykelstier forudsætter statslig medfinansiering Total

12 Bilag 3: Oversigt over projekter til omstilling og effektivisering (1.000 kr.) Udvalg Projekt BESK Personlige jobformidlere BU Tidlig forebyggende indsats - udlægning af ressourcer BU Tidlig forebyg. indsats i dagtilbud - ny budgetmetode BU Rammebesparelse på dagtilbudsområdet BU Statsbidrag efterskoler og produktionsskoler BU Effekt af forebyggende foranstaltninger, børn og unge KULT Besp. på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb KULT Udløb af lån til idrætshaler i SOC Reduktion af demografipulje, pleje og omsorg SOC Innovationsprojekt i hjemmeplejen SOC Nedlæggelse af områdelederstilling, ældreområdet SOC Øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjem SOC STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse SOC BPA - borgerstyret personlig assistance SOC Task Force og tættere opfølgning, handicap/psykiatri SOC Lukning for weekend åbning, stofmisbrugsbehandling SOC Øget opfølgning på hjælpemiddelområdet SOC BO og AKTIV, rammebesparelse SOC Haveservice og rengøring i støttecentre SOC Voksen Specialundervisning (VSU) SOC Viften, reduktion i pers.ressourcer, særforanstaltninger SOC Solskrænten, Takst på Cafe SOC Solskrænten, skærmet enhed SOC Solskrænten, afd. Tømmergården, reduktion af takst SUND Reduktion i færdigbehandlede patienter SUND Hjemtagelse af fritvalgspatienter 0-15 år - Tandplejen SUND Barselspleje, Den Kommunale Sundhedstjeneste TM Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen TM Afskaf. af BUMP/indførelse af helhedsorienteret drift TM Ø-færgens drift TM Reduktion af idrætsanlæg ØU Reduktion i Plan og Kultur s personale ØU Automatisering/effektivisering, hele FMK (IDM) ØU HR - Engangsbeløb vedrørende tidligere år ØU Besparelse på kopimaskiner, scannere, printere m.v ØU Effektivisering via brug af ledelsesinformation m.m ØU Udbud/konkurrenceafprøvning af centrale IT-systemer ØU Effektivisering/koordinering af kørselsopgaver Pris- og lønregulering I alt

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Med kerneopgaver i fokus

Med kerneopgaver i fokus Budgetaftale 2016-19 Med kerneopgaver i fokus Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for 2016-19. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen, som dermed har

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves.

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. SMARTE mål for budgetproces 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. Afrapportering Årsresultat i balance: Årsresultatet er ikke i balance, da der forudsættes kassetræk på 13 mio. kr. Kassetrækket

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budget 2012. Samt overslagsår 2012-2015

Budget 2012. Samt overslagsår 2012-2015 Budget 2012 Samt overslagsår 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2012-2015 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 22 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018 Budget 2015 Samt overslagsår 2016-2018 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2015-2018 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 19 4. Budgetbemærkninger Direktion... Side

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere