Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2014-17"

Transkript

1 Ringe, den 21. september 2013 Budgetaftale Med særlig fokus på investeringer i skoler, daginstitutioner og trafiksikkerhed Indledning Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2013 indgået et budgetforlig for Samtlige partier står bag aftalen. Udgangspunktet for budgetaftalen er en stram fireårig økonomisk ramme, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den økonomiske ramme giver særligt udfordringer i overslagsårene 2015, 2016 og 2017, hvor det samlede bloktilskud til anlægs- og serviceudgifter reduceres med 2 mia. kr. årligt for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 18,1 mio. kr. Resultatet af budgetaftalen viser et overskud på den ordinære drift på 120,6 mio. kr. i Når anlæg og finansielle poster medregnes fås et overskud på 10,4 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,1 pct. og grundskyldspromillen uændret 21,85 promille (dog 7,05 promille for produktionsjord). Samtidig styrkes kommunens likviditet med 27,1 mio. kr. Der er endelig fundet plads til nye driftsudvidelser og betydelige anlægsinvesteringer samtidig med, at den langfristede gæld holder sig inden for målsætningen på max 500 mio. kr. I budgetoverslagsårene skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for 35,1 mio. kr. i 2015, 53,5 mio. kr. i 2016 og 60,7 mio. kr. i 2017 for at skabe balance i budgettet. Det svarer til 2 pct. af det samlede nettodriftsbudget i Hertil kommer behovet for et yderligere økonomisk råderum til ny strategisk drift og en eventuel forhøjelse af basisbudgettet, jf. målsætningen i den økonomiske politik. Samtidig betyder et forventet fald i antal indbyggere, kombineret med forskydninger mellem de forskellige aldersgrupper, at der skal ske en række kapacitetstilpasninger inden for de enkelte serviceområder. 1

2 Betydelige investeringer i anlæg og ny drift Hvert år forventes et fald i Faaborg-Midtfyn kommunes samlede resultat på mellem 10 og 12 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres og faldende skatter. Dertil kommer et generelt udgiftspres inden for flere områder af den eksisterende drift. Eksempelvis inden for det specialiserede socialområde. I foråret 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en ny økonomisk politik, som afløser for strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Den økonomiske politik skal sikre en fortsat bæredygtig udvikling og skabe det nødvendige råderum til investeringer i anlæg og ny drift til gavn for beskæftigelsen og for kommunens fortsatte udvikling. Budgetaftalen lever op til intentionerne og målsætningerne i den økonomiske politik. Ny drift Driften udvides på udvalgte områder med 12,1 mio. kr. i 2014 voksende til 13,1 mio. kr. i Der afsættes 2,565 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Af det samlede beløb anvendes 1,4 mio. kr. til etablering og drift af et akutteam i hjemme- og sygeplejen, der skal udbygge samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. Den nærmere organisering af akutteamet godkendes af Socialudvalget. De resterende midler anvendes inden for psykiatriområdet, det mobile sundhedscenter, til ernæringsscreening på ældreområdet samt til etablering af weekendvagt hos den kommunale sundhedstjeneste. Kompetenceudvikling af medarbejdere til forebyggelse af alkohol og stofmisbrug skal prioriteres højt inden for eksisterende rammer. Det nuværende forslag skal dog revurderes og forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Der afsættes herudover kr. årligt til telebuskørslen til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen, herunder bl.a. til forbedrede transportmuligheder mellem Ferritslev og Odense, ligesom der afsættes kr. til en styrkelse af kommunens strategiske kommunikation fra og med Der afsættes midler til Den kulturelle rygsæk med det formål at gøre alle skoleelever i kommunen fortrolige med kulturens sprog. Samtidig tilføres folkeskolerne et nyt transporttilskud til netop kulturelle aktiviteter og ekskursioner. Der etableres læsetilbud for elever med store læsevanskeligheder samt uddannelsestilbud for matematikvejledere. Folkeskoleområdet tilføres yderligere 4,7 mio. kr. i 2014 voksende til ca. 12 mio. kr. i efterfølgende år som følge af folkeskolereformen. Størstedelen af midlerne anvendes 2

3 til flere lærere og skolepædagoger, og det samlede antal stillinger forventes at stige med ca. 21 årsværk. Se desuden særskilt afsnit om folkeskolereformen på side 6/7. It-staben tilføres 1 mio. kr., heraf halvdelen til gennemførelse af monopoludbud på fagsystemer og halvdelen til understøttelse af digitale læringsmidler i folkeskolen og på dagtilbudsområdet. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til ny drift henvises til bilag 1. Nye anlæg På anlægssiden gennemføres nye investeringer til en samlet værdi af netto 494 mio. kr. i budgetperioden. Til sammenligning indeholder den økonomiske politik en målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr. Der er tale om et ambitiøst investeringsniveau for en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse. Investeringerne har til formål at optimere driften samt at understøtte kommunens udviklingsstrategi. Hertil kommer vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, veje etc. Som eksempler på anlægsprojekter for 2014 og budgetoverslagsår kan nævnes: Omfattende renoverings- og ombygningsarbejder mv. på skoler til en samlet værdi af 41,7 mio. kr. i 2014 og 76,5 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Investeringer i byudvikling af Faaborg, Ringe, Årslev/Sdr. Nærå samt Kværndrup for i alt 32,8 mio. kr. i 2014 og 43,1 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Modernisering af idrætshaller og lokale aktivitetscentre for i alt 9,1 mio. kr. i 2014 og 14,6 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Energibesparende foranstaltninger for 5 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017 Udvidet forstærkningsarbejder på udvalgte vejstrækninger til en samlet værdi på 4 mio. kr. i 2014 Nyt havnekontor i Faaborg til 3,1 mio. kr. i 2014 Nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter til 8,4 mio. kr. i 2015 og Der afsættes i alt 24,2 mio. kr. i en samlet pulje over fire år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund. Der afsættes herudover 3

4 6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017 hvor det forudsættes, at beløbet matches af statslig medfinansiering. Der afsættes netto 13,5 mio. kr. til Vejen til den digitale skole i 2015, heraf 7,5 mio. kr. i Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolernes digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri af kommunale daginstitutioner. Investeringerne skal understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner. Der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrationsbygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i budgetlægningen for Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to tiltag skal ses i en sammenhæng. Der afsættes 7 mio. kr. fordelt over fire år til en forundersøgelse af en kommende broforbindelse mellem Als og Fyn. En fremtidig broforbindelse vil være et væsentligt element i forhold til erhvervslivets fortsatte udviklings- og vækstmuligheder. De afsatte beløb er under forudsætning af såvel regional som øvrig anden kommunal medfinansiering. Der afsættes 1,35 mio. kr. til understøttelse af projektet med omdannelse af X-huset og den tidligere skole i Vester Hæsinge til nyt aktivitetshus. Midlerne udmøntes under forudsætning af, at projektet bliver udvalgt til det videre projektarbejde med mulighed for realisering med økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt genforhandling af eksisterende aftaler. Partierne er desuden enige om, at de afsatte puljer til tagrenoveringer, byforskønnelse, modernisering af lokale aktivitetscentre, energibesparende foranstaltninger mv. skal fastholdes på et ensartet niveau mellem årene. Dermed sikres en større grad af kontinuitet med mulighed for en mere langsigtet planlægning. De respektive fagudvalg skal prioritere de enkelte projekter inden for de enkelte puljer. Det aftales, at anskaffelse af ny indsatsledervogn til kr. samt anlægsprojekt vedrørende Udvikling af Øhavsmuseet til kr. fremrykkes til Endvidere henvises den anslåede udgift på 1,2 mio. kr. til energioptimering af Åløkkeparken til prioritering inden for puljen til energibesparende foranstaltninger. Der afsættes en ikke disponeret anlægspulje på kr. i 2014, kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 41,4 mio. kr. i

5 Under Jordpuljen afsættes netto 16,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførte midler fra 2013) til køb af jord og byggemodning til bolig- og erhvervsformål. I overslagsårene afsættes henholdsvis 6,4 mio. kr., 2,4 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Anlæg under jordpuljen finansieres dels ved låneoptagelse, dels ved et træk på kassebeholdningen. Det forudsættes, at jordpuljen hviler i sig selv over tid. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til anlæg (ekskl. anlæg under jordpuljen) henvises til bilag 2. Omstilling og effektivisering Den nødvendige finansiering til et fortsat højt anlægsbudget og til ny drift tilvejebringes via omstilling og effektivisering. Der gennemføres forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 21,1 mio. kr. i 2014 voksende til 23,6 mio. kr. i De enkelte forslag varierer; fra en øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjemmene til effektivisering af arbejdsgangene i hjemmeplejen og på rengøringsområdet til en omlægning af udgifterne på befordringsområdet. Der er for hovedpartens vedkommende tale om egentlige effektiviseringer, som ikke eller kun i begrænset omfang påvirker borgerne og det leverede serviceniveau. I det omfang der er tale om et rammebeløb, skal den konkrete udmøntning ske i de respektive fagudvalg. Som sidste år har medarbejdersiden deltaget aktivt i udarbejdelsen af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Partierne er enige om at videreføre denne praksis. Stillingtagen til en eventuel samling af materialegårdene udskydes til budget Administrationen skal i efteråret 2014 udarbejde tre alternative projektforslag: 1. Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg 2. Samling af materialegårdene i Faaborg med en satellit i Ringe 3. Ligeværdige materialegårde i helholdsvis Ringe og Faaborg De enkelte projekter skal indeholde et forventet driftspotentiale og skal desuden afdække behovet for renovering. Forligspartierne bemærker herudover, at: Den aftalte reduktion under dagtilbudsområdet på 1,5 mio. kr. i 2014 finansieres af overførte midler fra 2013 under Fagsekretariatet Dagtilbud, hvorfor der ikke ændres i serviceniveauet for Udmøntningen i efterfølgende år af- 5

6 klares af Børne- og undervisningsudvalget i 2014 i forbindelse med en analyse af den nuværende struktur og budgettildeling. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe under Fagsekretariatet Teknik, der i efteråret 2014 skal udarbejde et forslag til en mere effektiv organisering af Park og vej, som afløser for den nuværende BUMP model. De nedsatte Task Forces (indsatsgruppers) forslag til udmøntning af nettobesparelsen på 1 mio. kr. inden for handicap- og psykiatriområdet, skal forelægges til politisk godkendelse i Socialudvalget. Reduktionen af Plan- og Kulturs personale ikke må berøre aktiviteterne vedrørende erhvervsfremme. Den estimerede effektiviseringsgevinst på kr. fra og med 2015 ved øget anvendelse af ledelsesinformation udmøntes på de områder, der opnår en effektivisering ved brug af systemet. Den konkrete udmøntning godkendes af Økonomiudvalget. Besparelsen på befordringsområdet skal ses i relation til statens opgørelse over kommunernes samlede besparelsespotentiale på området. Hvis det viser sig, at besparelsespotentialet er større eller mindre i Faaborg-Midtfyn Kommune, når der tages højde for allerede gennemførte tiltag på området, tages dette op i forbindelse med budgetopfølgningen i De oprindelige forslag om frivillighedspolitikken, besparelser på fritids- og aktivitetshuse samt besparelser inden for musikskolen og bibliotekerne udgår. Det samme gør forslaget om lukning af heldagsklassen i Åstrup. For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til omstilling og effektivisering henvises til bilag 3. Folkeskolereform Forligspartierne hilser folkeskolereformen velkommen og ser frem til at kunne tilbyde eleverne et mere omfattende og mere afvekslende undervisningstilbud. Reformen træder i kraft i skoleåret 2014/2015. Eleverne får som noget nyt timer til understøttende undervisning, herunder timer til praktiske aktiviteter, eksperimenter, lektiehjælp og faglig fordybelse. Herudover får eleverne flere lektioner. Reformen finansieres ved et forhøjet bloktilskud og ved et midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen til de kommuner, som ud fra objektive kriterier har et dyrt skolevæsen. Herudover forhøjes beregningsgrundlaget for lærernes årlige undervisningsnorm fra 690 til 750 timer pr. år, mens beregningsgrundlaget for årsnormen for understøttende undervisning fastsættes til 1.019, svarende til KL s anbefaling. 6

7 Da eleverne skal være flere timer i skolen udvides lukketiden i SFO midt på dagen fra 800 til timer, hvilket slår igennem som en reduceret forældrebetaling. Samtidig forudsættes et fald i efterspørgslen efter pladser i SFO på 10 procentpoint. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende tre år til indretning af lærerarbejdspladser. Den konkrete tilrettelæggelse af den nye undervisningsdag varetages af den enkelte skole, herunder den praktiske organisering af den nye skoledag og en differentieret forberedelsestid efter fag, behov og erfaring mv. Skolelederne skal samtidig sikre, at den ekstra tid til undervisning og understøttende undervisning ikke sker på bekostning af inklusionsindsatsen og tid til øvrige aktiviteter såsom lejrskoler og forældresamarbejde etc. Loven om ændring af folkeskoleloven er endnu ikke vedtaget af folketinget. Der kan derfor ske ændringer. På tilsvarende vis har det ikke været muligt at vurdere behovet for en eventuel reorganisering af kommunens fritidstilbud, den afledte virkning på specialområdet etc. Der afsættes derfor en pulje på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 til finansiering af uforudsete udgifter. Puljen udgør den tilbageværende del af puljen til omstilling af folkeskolen i perioden Der afsættes 350 kr. pr. elev til en forhøjelse af beløbet til undervisnings- og aktivitetsmidler i skoleåret 2014/2015, jf. tidligere afsnit. Kommunalbestyrelsen vurderer i forbindelse med Budget 2015, om forhøjelsen skal indarbejdes i årene frem. Der afsættes herudover midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i hele budgetperioden. Bl.a. med det formål at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. Hvis folkeskolereformen skal forblive udgiftsneutral skal der senest med virkning fra skoleåret 2017/2018 tages stilling til det samlede udgiftsniveau på folkeskoleområdet. På dette tidspunkt bortfalder det midlertidige bloktilskud til omstilling af folkeskolen. Nye tiltag Forligspartierne anerkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune står over for betydelige udfordringer i årene frem, men fastholder den økonomiske politik samt fokus på fortsat udvikling. Udfordringerne skal ikke mindst ses i lyset af Faaborg-Midtfyn Kommunes situation med svære økonomiske rammevilkår, et lavt udgiftsniveau på de store kernevelfærdsområder, udsigt til et større demografisk udgiftspres og faldende skatteindtægter. Med den indgåede budgetaftale er det lykkedes at opretholde et højt investeringsniveau, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og en effektiv drift. De mange nye anlægsinvesteringer giver gode muligheder for opgaver til 7

8 erhvervslivet, ligesom de mange investeringer i Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå, kombineret med målrettede bosætningskampagner, vil kunne fastholde og tiltrække (nye) borgere. Der skal arbejdes med at styrke indsatsen for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, bl.a. ved at indgå i et tættere samspil med det lokale erhvervsliv. Der er i forvejen iværksat en række tiltag, herunder en kortere sagsbehandling, etablering af en erhvervskontakt samt en Task Force (indsatsgruppe), der hurtigt kan hjælpe nye virksomheder der ønsker at flytte til kommunen mm. Der satses herudover på en regional indsats via betydelige tilskud til Udvikling Fyn og Film Fyn. Hovedopgørelse og supplerende oversigter På de følgende sider vises oversiger over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation, ny drift og anlæg. Der vedlægges desuden en hovedoversigt som bilag til aftalen. Gruppeformænd: Bo Andersen, Venstre Sven Thaisen, Socialdemokraterne Vagn Hansen for Jakob Holm, SF Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti Borgmester: Hans Jørgensen, Socialdemokraterne 8

9 Bilag 1: Oversigt over ny drift (1.000 kr.) Udvalg Projekt Flere Indsats i ressourceforløb Flere Koordinerende sagsbehandler BU Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder BU Ekstra undervisnings- og aktivitetsmidler, folkeskolen BU Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner BU Uddannelse af matematikvejledere KULT Den Kulturelle Rygsæk TM Kollektiv trafik - Teleudvidelse TM Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter ØU Styrket strategisk kommunikation ØU CleaPass, Mobil Management og Nemid KULT Regulering af procent vedr. statsrefusion Musikskolen SUND Udmøntning af økonomiaftalen vedr. sundhedsfremme ØU Ressourcepersoner til it-staben TM Indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo TM Revision af Vandløbsregulativer TM Implementering af klimatilpasningsplan BU Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Subtotal BU Interaktive tavler i undervisningen (tidligere anlæg) KULT Kulturstrategi (tidligere anlæg) TM Klima og energi (tidligere anlæg) TM Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer (tidligere anlæg) Total

10 Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter ekskl. Jordpuljen (1.000 kr.) Udvalg Anlægsprojekt BU Ny integreret daginstitution i Nord BU Digitale læringsredskaber i dagtilbud BU Forbedring af akustikken i aula, Tre Ege Skolen BU Fortsat renovering af Tingagerskolens fase BU Renovering/udbygning af Sundskolen BU Brobyskolen - Renovering af lokaler med asbestlofter BU Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling BU Renovering af faglokaler i kælder Horne Skole BU Pontoppidanskolen - ombygning i fm. ny skolestruktur BU Nordagerskolen, lokaler til mellemtrin EPU Masterplan Ringe EPU Helhedsplan Årslev EPU Områdefornyelse Kværndrup EPU Pulje til byforskønnelse EPU Arkitektkonkurrence Faaborg Øst EPU Renovering af Helios Masterplan Faaborg KULT Ombygning, Centrumhus og rygcenter - KulturZonen KULT Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og KULT Modernisering, Faaborg Fritidscenter (Forum Faaborg) KULT Modernisering af lokale aktivitetscentre KULT Renovering af idrætshaller KULT Handicapelevator og toilet, Faaborg Museum KULT Renovering af kommunale klubhuse SOC Elektroniske nøglebokse TM Skovrejsning, Ringe Vest TM Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur TM Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen TM Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger TM Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan TM Centrumpladsen Ringe TM Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå TM Energibesparende foranstaltninger TM Pulje til oprensning efter olieforurening TM Vedligehold af vejbroer og -bygværker ØU Plejecenter Humlehaven, nyt plejecenter ØU Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK ØU Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme ØU Indvendig renovering af administrationsbygninger ØU Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme

11 Udvalg Anlægsprojekt ØU Nybyggeri Borgernær service ØU Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer mv ØU Kanalstrategi ØU Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner ØU Ikke disponeret anlægspulje TM Budgetopfølgning pr Sallinge Å TM Do. - Horne Mølleå Vest TM Do. - Cykelsti Hestehavevej Ringe BU Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet BU Asfaltering af skolegård og cykelbaner BU Lærerarbejdspladser BU Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed/elev BU Carl Nielsen-skolen fra skolebibl. til læringscenter EPU Byforskønnelse i Faaborg EPU Omdannelse af Østergade 26 i Faaborg KULT Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter SOC Solskrænten renovering SUND Træningsområdet - Parkeringsplads Bakkegården TM Banegårdsplads og buslommer TM Nyt Havnekontor Faaborg TM Cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund TM Fornyelse af Stationsvej, Årslev TM Forstærkningsarbejder på kommuneveje TM Molehovedet på Bjørnø TM Udskiftning af gittermaster til gadelys TM Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget EPU Ny Indsatspulje for 2014 og ØU Vester Hæsinge omdannelse af X-huset TM Vejtilslutning med signalreg. - Ørbækvej ØU Broforbindelse (Fyn-Als - samstemt med Sønderborg) TM Ekstra pulje til nye cykelstier forudsætter statslig medfinansiering Total

12 Bilag 3: Oversigt over projekter til omstilling og effektivisering (1.000 kr.) Udvalg Projekt BESK Personlige jobformidlere BU Tidlig forebyggende indsats - udlægning af ressourcer BU Tidlig forebyg. indsats i dagtilbud - ny budgetmetode BU Rammebesparelse på dagtilbudsområdet BU Statsbidrag efterskoler og produktionsskoler BU Effekt af forebyggende foranstaltninger, børn og unge KULT Besp. på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb KULT Udløb af lån til idrætshaler i SOC Reduktion af demografipulje, pleje og omsorg SOC Innovationsprojekt i hjemmeplejen SOC Nedlæggelse af områdelederstilling, ældreområdet SOC Øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjem SOC STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse SOC BPA - borgerstyret personlig assistance SOC Task Force og tættere opfølgning, handicap/psykiatri SOC Lukning for weekend åbning, stofmisbrugsbehandling SOC Øget opfølgning på hjælpemiddelområdet SOC BO og AKTIV, rammebesparelse SOC Haveservice og rengøring i støttecentre SOC Voksen Specialundervisning (VSU) SOC Viften, reduktion i pers.ressourcer, særforanstaltninger SOC Solskrænten, Takst på Cafe SOC Solskrænten, skærmet enhed SOC Solskrænten, afd. Tømmergården, reduktion af takst SUND Reduktion i færdigbehandlede patienter SUND Hjemtagelse af fritvalgspatienter 0-15 år - Tandplejen SUND Barselspleje, Den Kommunale Sundhedstjeneste TM Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen TM Afskaf. af BUMP/indførelse af helhedsorienteret drift TM Ø-færgens drift TM Reduktion af idrætsanlæg ØU Reduktion i Plan og Kultur s personale ØU Automatisering/effektivisering, hele FMK (IDM) ØU HR - Engangsbeløb vedrørende tidligere år ØU Besparelse på kopimaskiner, scannere, printere m.v ØU Effektivisering via brug af ledelsesinformation m.m ØU Udbud/konkurrenceafprøvning af centrale IT-systemer ØU Effektivisering/koordinering af kørselsopgaver Pris- og lønregulering I alt

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Med kerneopgaver i fokus

Med kerneopgaver i fokus Budgetaftale 2016-19 Med kerneopgaver i fokus Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for 2016-19. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen, som dermed har

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018 Budget 2015 Samt overslagsår 2016-2018 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2015-2018 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 19 4. Budgetbemærkninger Direktion... Side

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere