Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rent vand i Mølleåsystemet Resumé"

Transkript

1 Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport

2 Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: Initialer: jok/msl/msl Klient Klientens repræsentant Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Ida Dahl-Nielsen Projekt Projekt nr. Forfattere Rent vand i Mølleåsystemet Jørgen Krogsgaard Jensen, Torsten V. Jacobsen, Morten Møller Klausen, Bodil Mose Pedersen, Per Elberg Jørgensen, Robert Poulsen Dato 11. juni 2007 Godkendt af Ian Sehested Hansen 2 Rapport JOK TVJ ISH 30.MAJ 2007/MSL Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord hydrology, hydraulics, water balance, pollution load, stream, lake restoration, sewage treatment Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelscentret Nordsjælland DHI: Ida Dahl-Nielsen JOK, Bibliotek... Antal kopier pdf C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc

3 Projektet Rent vand i Mølleåsystemet er gennemført i perioden 19.marts 11. juni 2006 som en del af tre forprojekter iværksat af Skov og Naturstyrelse for vurdering af naturgenopretningsmuligheder i Mølleåsystemet. Formålet med det her gennemførte arbejde har været at foretage en vurdering af tiltag for skabelse af rent vand i Mølleåsystemet (figur 1) ved hjælp af - Forøget vandgennemstrømning ved tilbageførsel af vand fra Lundtofte Renseanlæg henholdsvis Bistrup Renseanlæg til Mølleåsystemet - Restaurering af vandområder herunder specielt restaurering af søer og mølledamme Der er således gennemført vurderinger for Tilbageføring af vand mht. - Hvor - Mængde - Kvalitet Restaurering af søer og mølledamme Samspil mellem tilbageføring af vand og sørestaurering Effektvurdering mht. - Tilstandsforbedringer - Belastningsreduktioner / tilbageholdelse / fjernelse af forurenede stoffer Der er fortaget vurdering for udledningspunkterne angivet figur 2. Restaurering er vurderet for Bastrup Sø, Søllerød Sø, Vejle Sø, Lyngby Sø og mølledammene nedstrøms Lyngby Mølle. Figur 1 Oversigt over Mølleåsystemet. C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resumefinal2.doc 2 DHI

4 Figur 2 Lineføringer for tilbageføring af vand fra Lundtofte Renseanlæg. C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 3 DHI

5 Der er fortaget vurdering af tilbageførsel af henholdsvis +25, + 100, +200 l/s. De 25 l/s er medtaget for at repræsentere en tilførsel tæt på naturlig gennemstrømning af den gren på Mølleåsystemet, som ligger tættest på Lundtofte renseanlæg. Tilbageførsel af 200 l/s repræsenterer et scenarium tæt på den naturlige afstrømning fra Furesøen, hvis der ikke forekom påvirkning fra vandindvindinger. Tilbageførsel af vand og sørestaurering kan kombineres på en lang række måder. Alle kombinationer og variationer har ikke kunnet belyses inden for tidsramme af dette projekt. I tabel 1 er givet en oversigt over restaureringsmuligheder for søer og mølledamme uafhængigt af tilbageførsel af vand. Yderligere er i tabel 2 valgt at præsentere et udvalg af kombinationsmuligheder mellem tilbageførsel af vand og sørestaureringer, som vil kunne fremstå som sammenhængende projektscenarier. Ved udvælgelse af projektscenarierne for tilbageførsel er der lagt vægt på omkostningsniveau i relation til effekten i vandområderne. Det er ved alle udvalgte projektscenarier antaget, at der gennemføres forbedret N- fjernelse på Lundtofte Renseanlæg for i videst muligt omfang at sikre, at der ikke sker stimulering af algevækst specielt i Furesøen. Det er ved alle projektscenarier antaget, at vandet inden tilbageførsel er blevet renset på Lundtofte Renseanlæg under anvendelse af membranfileringsteknik for at sikre tilstrækkelig lav fosforkoncentration. Med den foreslåede renseteknik opnås størst mulig reduktion af miljøfremmede stoffer. Endelig er det antaget, at der gennemføres en optimeret regulering af stemmeværker i systemet og specielt af Frederiksdal Sluse ved afløbet fra Furesøen. I tabel 1 er for mølledammene kun angivet projektscenarier, hvor alle mølledamme oprenses. Dette giver en samlet besparelse på 27 mio. kr i forhold til et scanarie, hvor dammene oprenses enkeltvis. Besparelse opnås ved genbrug af anskaffet udstyr. Imidlertid vil der kunne gennemføres projektscenarier, der kun omfatter nogle af disse. I så fald anbefales det, at oprensningen startes opstrøms. Herved vil der kunne opnås forbedring af de økologiske forhold på dele af Nedre Mølleå. Omkostninger for oprensning af de enkelte mølledamme uafhængigt af hinanden fremgår af tabel 1. I tabel 2 er angivet den reduktion i N og P belastning til havmiljøet, der opnås ved projekterne. I tabellen er alene indregnet den mængde, der fjernes i det vand, der tilbageføres. Hvis iværksættelse af projekterne kommer til at medføre, at hele vandmængden på Lundtofte Renseanlæg undergår samme forbedret rensning, vil reduktionen være større. Hvis vandet tilledes i den opstrøm del af vandsystemet vil den årlige reduktion i N og P tilførslen til havmiljøet i så fald cirka udgøre når - bageføres: 54 ton N og 7 ton P l/s tilbageføres: 60 ton N og 7 ton P I figur 3-5 er illustreret effekten for nogle få udvalgte projektscenarier fra tabel 2. Der er i tabel 2 henholdsvis figur 3-5 benyttet følgende signaturforklaringer: + ; Orange: Forbedring af vandmiljøet men andre initiativer nødvendige for at VRD og Natura 2000 krav kan opfyldes C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resumefinal2.doc 4 DHI

6 ++; Blå: Forbedring af vandmiljø, således at grundlaget for krav iht. Vandrammedirektiv og Natura 2000 er i orden. Andre restaurerende tiltag sandsynligvis nødvendige for at god økologisk tilstand kan overholdes i 2015 som krævet i Vandrammedirektivet. +++; Grøn: Grundlag tilstrækkeligt for overholdelse af krav iht. Vandrammedirektiv og Natura God økologisk tilstand skønnes at kunne være opfyldt i Der er i illustrationerne i Figur 3-5 ikke skelnet mellem effekt på tilstand i vandområderne af at tillede henholdsvis +100 og +200 l/s, idet det vurderes, at der i begge situationer vil være god mulighed for at opnå den illustrerede tilstand. Forskellen ligger i højere grad i, hvor tæt man komme til den oprindelige afstrømning gennem systemet og dermed den robusthed der opnås over for eksisterende ukendte og fremtidige påvirkninger af mølleåsystemet. Følgende overordnede konklusioner kan fremhæves For Bastrup Sø vurderes det, at en god økologisk tilstand inden 2015 vil kræve, at den mobile fosforpulje fjernes gennem sedimentfjernelse eller aluminiumbehandling. Yderligere kan det anbefales, at den eksterne belastning reduceres. En forbedring af tilstanden vil sandsynligvis kunne opnås umiddelbart gennem biomanipulation ved udnyttelse af vandremuslinger, som findes i søen. Tilførsel af l/s opstrøms Søllerød Sø vurderes at kunne sikre god økologisk tilstand i Søllerød og Vejle Sø inden 2015, såfremt projekterne kan startes i 2008/09. Sker tilførslen nedstrøms Søllerød Sø, vil det kræve en speciel restaureringsindsats at få Søllerød Sø til at opfylde en god økologisk tilstand inden Sker tilførslen nedstrøms Vejle Sø, vil det ligeledes kræve en speciel restaureringsindsats at få Vejle Sø til at opfylde en god økologisk tilstand inden Tilførsel af l/s opstrøms Furesøen vurderes at have en neutral eller positiv effekt på tilstanden i Furesøen, såfremt vandet er renset ved membranfiltrering og forbedret kvælstoffjernelse på Lundtofte Renseanlæg. Dette skønnes at ville gælde, uanset om der gennemføres yderligere restaurering af Søllerød Sø og Vejle Sø. Der er dog en betydelig usikkerhed vedr. den interne belastning fra Vejle Sø. Øget sikkerhed for ikke at påvirke Furesøen negativt kan opnås ved at tilføre vandet så langt opstrøm som muligt samt restaurere Søllerød Sø og specielt Vejle Sø med henblik på reduktion af mobilt fosfor i sedimentet. En øget gennemstrømning af Furesøen vil gøre søen mere robust overfor andre påvirkninger såsom øget belastning og øget vandindvinding i regionen. Det vurderes, at afstrømningen fra Furesøen pt. er reduceret med ca. 200 l/s (årsgennemsnit) på grund af vandindvindinger og afskæring af spildevand. 25 l/s opstrøm Søllerød Sø vil give god sandsynlighed for at opnå god økologisk tilstand i denne, men for Vejle Sø kræver dette alternativ, at det kombineres med sørestaurering ved reduktion af intern P-belastning, hvis en god økologisk tilstand skal opnås inden C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resumefinal2.doc 5 DHI

7 25 l/s gennem Vejle Sø kan have en vis negativ effekt specielt på forholdene i Store Kalv på grund af udvaskning fra Vejle Sø og begrænset fortynding af fosfor fra denne sø. 100 l/s eller mere tilført opstrøms Frederiksdal Sluse sammen med optimeret regulering af denne sluse vil sikre en minimumsvandføring i Nedre Mølleå på 150 l/s. For at opnå god økologisk tilstand i Lyngby Sø bør følgende indgreb gennemføres - Begrænsning af ekstern belastning - Begrænsning af intern belastning ved sedimentfjernelse eller Al-behandling - Biomanipulation overfor fiskebestanden samtidig i Lyngby og Bagsværd Sø Sikring af god økologisk tilstand i Nedre Mølleå skønnes at ville kræve - Minimum +ført opstrøms Frederiksdal og optimeret regulering af Frederiksdal Sluse. - Begrænsning af ekstern belastning direkte til Mølleåen fra fælleskloakerede overløb. - Tilstanden i Lyngby Sø bliver forbedret således, at der her forekommer en god økologisk tilstand. - Sedimentfjernelse fra mølledammene. På denne baggrund vurderes det, at ført ved giver god mulighed for at sikre et grundlag for væsentlig forbedring i den økologiske tilstand i Mølleåsystemet, og at grundlaget skabes for at kravene i henhold til Vandrammedirektivet og Nature 2000 kan opnås. Restaurering af specielt Vejle Sø giver dog en øget sikkerhed for god økologisk tilstand opnås her inden 2015 og nedsætter risiko for at undgå eventuelle negative påvirkning af Furesøen. En tilledning af 200 l/s vil dog yderligere øge robustheden af systemerne samt accelerer hastighed hvormed forbedringerne opnås. Tilbageførsel af 200 l/s vil i forhold til 100 l/s endvidere øge reduktionen af forurenede stoffer (specielt N og P) som tilledes havmiljøet. God økologisk tilstand i Lyngby Sø og Nedre Mølleå inden 2015 vurderes at kræve indgreb over ekstern belastning til Lyngby Sø og Nedre Mølleå, restaurering af Lyngby Sø og oprensning af mølledammene. C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resumefinal2.doc 6 DHI

8 Tabel 1 Oversigt over restaurering af søer og mølledamme. Omkostning, varighed samt effekt af projekterne til restaurering af vandområder i Mølleå-systemet Projekt Ton P fjernet / immobiliseret Miljøfrem. stof fjernes fra vandmiljøet Opfyldelse af Vandrammedirektiv / Natura 2000 Positiv Rekreativ effekt Omkostning mio. kr. 8A: Bastrup Sø - Sediment fjernelse >20 * ++ 32,0 2 8B: Bastrup Sø - Al-behandling >20 - * ++ 1,0 0,5 8C: Bastrup Sø Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,35? 9A: Søllerød Sø - Al-behandling 4 - * + 1,0 0,5 9B: Søllerød Sø - Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,3? 9C: Søllerød Sø - Biomanipulation - fisk? - * + 0,4 0,5 10A: Vejle Sø - Sedimentfjernelse >30 * B: Vejle Sø - Al-behandling >30 - * ++ 1,0 0,5 10C: Vejle Sø - Biomanipulation muslinger 0 - * + 0,25? 11A: Lyngby Sø -Sedimentfjernelse >20 ** A: Lyngby Sø - Al-behandling >20 - ** +++ 1,8 0,5 11A: Lyngby Sø - Biomanipulation - fisk***? - ** +++ 8*** A: Oprensning af Fuglevad Mølledam 2,5 ** B: Oprensning af Brede Mølledam 3,4 ** C: Oprensning af Ørholm Mølledam 3,8 ** D: Oprensning af Nymølle Mølledam 2,8 ** E: Oprensning af Stampen Mølledam 10,8 ** F: Oprensning af Rådvad Mølledam 6,9 ** G: Oprensning af Strandmølle Mølledam 4,3 ** * biomanipulation kan være nødvendig for at accelerere forbedringen af den biologiske tilstand inden 2015 ** forudsætning for men ikke i sig selv tilstrækkeligt indgreb ***forudsætter at Bagsværd Sø inkluderes. Tidshorisont (år) C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 7 DHI

9 Tabel 2 Oversigt over udvalgte projektscenarier. Opsummeret effekt, omkostning og tidshorisont for gennemførsel. Indgreb i Bastrup Sø er ikke medtaget i tabellen, da sådanne kan betragtes uafhængigt af de øvrige indgreb. * 1 Restaurering ved Al-behandling of biomanipulering. * 2 Restaurering ved Al-behandling of biomanipulering Al behandling kan erstattes af sedimentfjernelse, men det vil væsentligt fordyre indgrebet. * 3 Effekterne i Furesøen vurderes at være minimale ud fra de beregnede koncentration af N, P og klorofyl, Imidlertid vil søen med den øgede gennemstrømning af vand med den antagne kvalitet blive mere robust over for andre uforudsete ændringer i de eksisterende forhold. Krydserne i denne kolonne angiver relativt graden af robusthed * 4 Restaurering af enkelte mølledamme kan gennemføres startende opstrøms og vurdere at bidrage til opfyldes af økologiske krav på delstrækninger, Imidlertid vurderes det, at alle damme bør oprenses, for at hele Nedre Mølleå med god sikkerhed vil opnå god økologisk tilstand. * 5 Beløbene i parentes inkluderer sedimentfjernelse i Vejle Sø og Lyngby Sø. Beløb uden parentes inkluderer i relevant omfang immobilisering af P-puljer ved Albehandling i disse søer i stedet for sedimentfjernelse. n: Neutral, dvs. ingen påvirkning. Tilbageføring af vand Projektscenarier Sørestaurering Søllerød. Sø * 1 Vejle.Sø * 2 Lyngby Sø * 2 Næringsstof reduk. til Øresund i sluttilstand Øjeblikkelig fjernelse Miljøfrem. stof reduktion ton N/år ton P/år ton P +/- Søllerød Sø Bidrager til overholdelse af krav i henhold til Vandrammedirektivet og Natura 2000 Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Nedre Mølleå Rekreativ effekt Pris* 5 mio.kr Tidshorisont år 200 l/s til 200 l/s til 23 2, (+)* ,2 1-2 x 23 2,4 > (++)* ,5 (39,5) 2 x x 23 2,4 > (++)* ,8 3 (40,9) x x x 23 2,4 > (++)* ,6 3-5 (148,9) x 23 2,4 > (++)* ,0 3-5 (130,3) 45 4, (++)* ,9 1-2 x 45 4,8 > (+++)* ,2 (47,2) 2 C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 8 DHI

10 Tilbageføring af vand Projektscenarier Sørestaurering Søllerød. Sø * 1 Vejle.Sø * 2 Lyngby Sø * 2 Næringsstof reduk. til Øresund i sluttilstand Øjeblikkelig fjernelse Miljøfrem. stof reduktion ton N/år ton P/år ton P +/- Søllerød Sø Bidrager til overholdelse af krav i henhold til Vandrammedirektivet og Natura 2000 Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Nedre Mølleå Rekreativ effekt Pris* 5 mio.kr Tidshorisont år 200 l/s 200 l/s til 200 l/s til VejleSø VejleSø VejleSø 200 l/s til VejleSø 200 l/s til VejleSø 200 l/s til VejleSø 100 l/s ved Lyngby Mølle 100 l/s ved Lyngby Mølle Restaurering alle Mølledamme * 4 + x x 45 4,8 > (+++)* ,6 (48,6) 3 x x x 45 4,8 > (+++)* ,4 3-5 (156,6) x 45 4,8 > (++)* ,7 3-5 (137,9) 23 2,4 0 + n ++ (+)* ,2 1-2 x 23 2,4 >20 + n +++ (++)* ,5 2 x x 23 2,4 >50 + n +++ (++)* ,3 3-5 (129,5) 45 4,8 0 + n +++ (++)* ,0 1-2 x 45 4,8 >20 + n +++ (+++)* ,3 2 x x 45 4,8 >50 + n +++ (+++)* ,0 3-5 (155,3) 18 2,3 0 + n n n n + 21,0 1-2 x 18 2,3 >30 + n n n n + 30,8 3-5 (129,0) 23 2, (+)* ,2 4 C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 9 DHI

11 Tilbageføring af vand Projektscenarier Sørestaurering Søllerød. Sø * 1 Vejle.Sø * 2 Lyngby Sø * 2 Næringsstof reduk. til Øresund i sluttilstand Øjeblikkelig fjernelse Miljøfrem. stof reduktion ton N/år ton P/år ton P +/- Søllerød Sø Bidrager til overholdelse af krav i henhold til Vandrammedirektivet og Natura 2000 Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Nedre Mølleå Rekreativ effekt Pris* 5 mio.kr Tidshorisont år Restaurering alle Mølledamme* 4 + Restaurering alle Mølledamme* 4 + Restaurering alle Mølledamme* l/s til x 23 2,4 > (+)* ,0 (230,2) x x x 23 2,4 > (+++)* ,8 (248,8) x x x 45 4,8 > (+++)* ,5 (256,5) C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 10 DHI

12 Figur 3 Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s ved og ingen andre tiltag. For yderligere forklaring på signatur se tekst. C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 11 DHI

13 Figur 4 Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s ved samt restaurering af Søllerød og Vejle Sø Prisoverslag i parentes er for restaurering ved sediment fjernelse i Vejle Sø, uden parentes er ved immobilisering af fosfor ved Al-behandling af sediment i Vejle Sø. For yderligere forklaring på signatur se tekst. C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 12 DHI

14 Figur 5 Tilledning af 100 l/s hhv. 200l/s ved samt restaurering af Søllerød Sø, Vejle Sø, Lyngby Sø (Bagsværd Sø) samt alle mølledamme. Prisoverslag i parentes er for restaurering ved sediment fjernelse i Vejle Sø og Lyngby Sø, uden parentes er ved immobilisering af fosfor ved Al-bhandling af sediment i Vejle og Lyngby Sø. For yderligere forklaring på signatur se tekst C:\Data\54495-Rent vand i Mølleåsystemet_resume-final2.doc 13 DHI

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning Notat Beregning af reduktionsmål for Limfjorden Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Ansvarlig Flemming Gertz Oprettet 02-11-2007 Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6 Indledning

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet

Rent vand i Mølleåsystemet Rent vand i Mølleåsystemet Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Endelig rapport Rent vand i Mølleåsystemet Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg Sag nr. 08/41490 Projektbeskrivelse Det er vedtaget, at Rundforbi Renseanlæg nedlæges og erstattes af en

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne

Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Sørestaurering som virkemiddel i vandplanerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Fosforfældning, bassiner, vådområder? Temadag SDU, 7. juni 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Tirsdag den 14. august 2007 på Jægersborg Statsskovdistrikt. Deltagere: Vibeke Preisler Dansk Kano- og Kajakforbund Bo Kayser

Tirsdag den 14. august 2007 på Jægersborg Statsskovdistrikt. Deltagere: Vibeke Preisler Dansk Kano- og Kajakforbund Bo Kayser Frederiksborg Statsskovdistrikt Landsdelscenter Nordsjælland J.nr. 4332 00161 Ref. ml Den 20. august 2007 Indsatsområde Mølleå. Referat af følgegruppemøde nr. 3 Afholdt: Tirsdag den 14. august 2007 på

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord

Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord 5 Kapitel Biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord Som en del af forundersøgelserne redegøres i dette kapitel for de biologiske og kemiske forhold i Hjarbæk Fjord, primært på baggrund af litteratur.

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland. Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni 2007 Skov- og Naturstyrelsen Landsdelcenter Nordsjælland Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet 11. juni

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Til de høringsberettigede. Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Houlbjergskov Bæk etablering af faunapassage

Til de høringsberettigede. Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Houlbjergskov Bæk etablering af faunapassage Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb

Læs mere

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Rifler og bølger i relation til støj Rifler og bølger

Læs mere

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse.

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse. Haderslev Spildevand a/s Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Høring om evt. godkendelse af reguleringsprojekt 01/2015 - Tåruplunde Bæk

Høring om evt. godkendelse af reguleringsprojekt 01/2015 - Tåruplunde Bæk Høringsberettigede Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Annika Lykke Dalskov Risum Tlf. 63 33 71 55 E-mail: ald@nyborg.dk Sagsnr. 450-2015-15368

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Ringkøbing fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Ringkøbing fjord 22. juni 2015 Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Ringkøbing fjord Generelt om beregningsmetoder Det beregnede kvælstofreduktionsbehov som fremgår af forslag til vandområdeplaner, som

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard Bagsværd Sø 2012 Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Bynatur Rekreative områder Biologisk mangfoldighed Badevand (udestår) Livet i havnen (udestår) Vandkvalitet i søer og vandløb Jordforurening November 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Naturgenopretning Projekt: Rent vand i Mølleå-systemet Januar 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Konference om vandplanernes faglige grundlag den 30. maj 2011, Scandic Copenhagen Session: Ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Harley Bundgaard

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Louise Dyhr og Karsten Pedersen kspld@hotmail.com 18. marts 2015 Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Askær, Brande. Askær, Brande. Lundfod By, Brande. Hygild Gde., Ejstrup. Hygild Gde., Ejstrup

Askær, Brande. Askær, Brande. Lundfod By, Brande. Hygild Gde., Ejstrup. Hygild Gde., Ejstrup Energinet.dk 21. januar 2013 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til opsætning af master og 400 kv el-ledninger mellem Bølling Sø og Sønder Askær (del af Kassø - Tjele forbindelsen) Energinet.dk

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev Att. Kirsten Høi 3. juli 2014 Journalnr. 163-2014-9417 Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune

Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune Miljøindsats i søer Rudersdal Kommune Formål Det er Rudersdal Kommunes mål, at vandløb og søer beliggende i kommunen skal være et godt levested for dyr og planter ved løbende forbedring af vandkvaliteten

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Information om vandløbslovens formål

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Information om vandløbslovens formål Teknik og Miljø 2008 Vandløb Information om vandløbslovens formål Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Bavarian Nordic A/S Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00008 Ref. gukha 19. december 2008 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner 2015-2021 Værktøjsnotat Godkendt på mødet den 30. juni 2014 i Styregruppen for projekt Implementering af modelværktøjer

Læs mere