- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april og den sammenhængende skoledag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag"

Transkript

1 - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april og den sammenhængende skoledag

2 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for samarbejde 4 Udbygning af samarbejdet 5 Lovgrundlag 6 Musikskolens forarbejde 7 Katalog 8 Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Økonomien 15 Skemalægning 15 Videndeling 16

3 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 3 Et arbejdsredskab Ballerup Musikskole står på tærsklen til en ny æra. Med den nye skolereform indtænkes musikskolen som en væsentlig aktør i den sammenhængende skoledag. Den udfordring tager musikskolen med glæde imod. At kunne give endnu flere børn og unge indsigt i den fantastiske verden, som det er at være aktiv indenfor dans og musik er naturligvis helt i tråd med musikskolens visioner og indsatsområder. Musikskolens rolle i folkeskolesamarbejdet vil derfor blive afsøgt og vil med tiden finde sin form. Nærværende folder vil være et væsentligt arbejdsredskab i denne proces. Folderen skal ikke være statisk, men afspejle den aktuelle situation og løbende være under forandring i takt med de nye informationer, beslutninger og erfaringer som opnås. Det vil derfor være af største vigtighed, at alle - i såvel som udenfor musikskolen - kommer med bud på ændringsforslag, nye ideer og fejl, så folderen bliver et resultat af effektiv vidensdeling.

4 4 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Tradition for samarbejde Ballerup Musikskole har en mangeårig tradition for samarbejde med kommunens institutioner. Det tætteste og bedst forankrede samarbejde er med folkeskolerne. Bl.a. kan nævnes: Kompagnonundervisningen - rytmikundervisning i alle 0. klasser Musikugen - koncerter/workshops/instrumentpræsentationer Projekter - musicals, events, CD-indspilninger etc. på/ med folkeskolen Skoleorkestre - undervisning af folkeskolernes egne bands Korprojekter - solister og akkompagnement ved professionelle musikere Cabaretforestillinger for skoleklasser Dream Team - forestillinger for skoleklasser Koncerter - deltagelse v. folkeskolers 1. skoledag, indvielser o.s.v. Sangens dag - bands akk. v. fællessang Danseformidler - danselærerhjælp v. div. events

5 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 5 Udbygning af samarbejdet Musikskolens virke baseres på et tæt samarbejde med folkeskolerne. At musikskolen er indtænkt i lovteksten for den sammenhængende skoledag giver derfor uanede muligheder. I et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner vil skoleeleverne kunne blive beriget med de kreative tilbud, som musikskolen tilbyder, og som folkeskolerne i mange år har hungret efter. En varieret, udvidet skoledag bør naturligt indeholde blandede og balancerede input, som udfordrer og inspirerer begge hjernehalvdele og inddrager musikskolens spidskompetencer som fordybelse, kreativitet, specialisering, bevægelse og musik. I et tæt samarbejde med folkeskolernes ledelser og musiklærere ønsker musikskolen derfor at indgå i en udbygning af samarbejdet. Dermed vil mange flere børn og unge kunne møde professionelle musikere, og dermed vil endnu flere i Ballerup kunne få indsigt i musikkens og dansens verden og mærke, hvad det vil sige selv at være udøvende i - og ikke blot tilskuer til - musikskolens aktiviteter.

6 6 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Lovgrundlag Musikskolen er nævnt adskillige steder i Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 20/ Nedenstående er citater af væsentlig betydning for musikskolerne: Kommunale musikskoler og folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder faget musik. Samarbejdet skal som udgangspunkt omhandle en tilrettelæggelse af undervisningen, musikskolernes medvirken i folkeskolens undervisning i musikfaget og musikfagets understøttelse af folkeskolens øvrige fag. Samarbejdet kan dog bestå i alle de tilbud, som musikskolen efter musikloven kan eller skal omfatte. Samarbejdet kan fx ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning samt til opfyldelse af kravet om gennemsnitlig 45 minutters bevægelse og motion dagligt. Der kan både være tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen og tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper. Endvidere kan der være tale om kortere eller længere forløb inden for folkeskolens musikfag. Samarbejdet skal sikre, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres i en forlænget skoledag. Folkeskole og musikskole skal samarbejde om elevernes fortsatte mulighed for at modtage musikskoleundervisning, herunder drøfte skemaer, lokaler og andre praktiske forhold i den sammenhæng. Som følge af den længere skoledag begrænses elevernes fritid og dermed den tid, som eleverne har til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Dette kan være vanskeligt i forhold til undervisning på den lokale musikskole, som i dag typisk begynder deres undervisning allerede umiddelbart efter den skoletid, som er gældende i dag. Da regeringen ønsker en vekselvirkning mellem skole og forenings- og kulturliv, og da regeringen ikke har til hensigt at afholde eleverne fra musikundervisning, gives der mulighed for fleksibilitet mellem undervisningen på skolen og aktiviteter uden for skolen for disse gruppers vedkommende ved, at de kan få fri fra skolens undervisning til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale for aktiviteter på musikskolen, uanset at de er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Skolebestyrelsen forpligtes til at fastsætte principper for den nye adgang til musikundervisning. Efter anmodning fra forældrene kan folkeskolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole. Det er op til den enkelte musikskoles leder, inden for de af kommunalbestyrelsen eller musikskolebestyrelsen fastsatte vedtægter, at beslutte omfanget og under hvilke nærmere omstændigheder musikskolen skal indgå samarbejder med kommunens folkeskoler. Samarbejdet skal udformes, så musikskolerne fortsat kan opfylde de ansvarsforpligtelser, som gør sig gældende overfor disses elever. Tilsvarende er det den enkelte folkeskoles leder, der inden for de af kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen fastsatte rammer beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder og i hvilket omfang folkeskolen skal indgå samarbejder med musikskolen. Kommuner, der ønsker det, kan efter ansøgning til Undervisningsministeriet få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for såvel folkeskolernes og musikskolernes samarbejde.

7 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 7 Musikskolens forarbejde Musikskolen har adspurgt kommunens folkeskoleledere om deres forventninger til samarbejdet og har på fem efterfølgende pædagogiske dage gennemgået det fremtidige samarbejde. Som resultat heraf er udviklet et katalog af konkrete samarbejdsmuligheder. Der er tale om koncepter, der udnytter de kompetencer, som musikskolens medarbejdere besidder og ser sig i stand til at berige folkeskolerne med. Nogle koncepter kræver, at der arbejdes tæt sammen med en eller flere folkeskolelærere, andre kan afvikles alene af musikskolelærerne. Koncepterne er mangeartede og indeholder Instrumentalundervisning - dels på musikskolen og dels på egen skole Projekter over en hel sæson Projekter i kortere eller længere perioder Projekter med en klasse - eller dele heraf Projekter med flere klasser eller dele heraf Projekter, der varetages af en eller flere musikskolelærere Projekter som musikskolelærere arbejder sammen med folkeskolelærere om Større koncepter, der kræver at en skole er overordnet dedikeret på elevernes vegne Support fra musikskolen til folkeskolens projekter Fagrelaterede samarbejder - i relation til skolefag Efteruddannelse til folkeskolelærerne Allerede inden reformen blev sat i tale, ytrede Måløv skole ønske om et særligt udbygget samarbejde med musikskolen i form af instrumental undervisning af alle 1., 2. og 3. klasser samt dannelse af et orkester, for dermed at opnå status som musik-profilskole. Det vil derfor være oplagt at afsøge mulighederne for at inddrage netop dette ønske i det kommende samarbejde.

8 8 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Katalog Konkrete samarbejdsmuligheder

9 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 9 1. Almindelig undervisning i skoletiden Alle klassetrin I den nye lov åbnes der mulighed for, at skolelederen på forældrenes opfordring kan tillade, at elever kan gå til undervisning i musikskolen i skoletiden. Dette vil musikskolen slå et kraftigt slag for, da vi ellers forudser et voldsomt fald af musikskoleelever, som p.g.a. praktiske hensyn (det sene skoleskema) vil stoppe deres musikudøvelse. 2. Sang og performance Alder: 7., 8. og 9. kl. Antal elever: max. 12 elever 2 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: vi arbejder med udvikling af elevernes stemmer og sceniske udtryk Formål: At give eleverne indsigt i stemmens muligheder og udvikle evnen til at synge sammen med og for andre. Metode: Kombination af dramaøvelser og sang Lokalebehov: 1 lokale 3. Stryger-skole Alder: kl. Antal elever: 5-10 elever 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Undervisning på et strygeinstrument, med sammenspil fra første time. Pop/Klassisk. Formål: At give eleverne en fælleskabsfølelse via musik. Metode: Strygerundervisning og sammenspil Lokalebehov: 2 lokaler

10 10 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 4. Klassens sang Alder: kl. Antal elever: 1 klasse Projektuge = ca. 30 lekt. Beskrivelse: Klassen får sat musik til deres egen tekst. Forløbet afsluttes med en indspilning. Formål: At styrke klassens sociale kompetencer og give plads til den kreative del af elevernes sjæle m. et professionelt resultat. Tværfaglige muligheder: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk Metode: Inden projektugen skriver klassen et digt/tekst på et af sprogene. Resultat: klassens egen sang på mp3 eller musikvideo. Lokalebehov: 3 lokaler 5. Musicalpakken Alder: kl. Antal elever: 1 årgang eller 1 klasse (25-50 elever) 3 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Indstudering af en ungdomsmusical - eller dele heraf. Formål: At give eleverne en oplevelse af at skabe noget stort sammen - synergieffekt. Tværfaglige muligheder: Dansk, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Sløjd Metode: Opdeling i flere hold, som fordeles på fag Lokalebehov: 3 lokaler 6. Teaterkoncertpakke Alder: kl. Antal elever: 1 klasse 3 lekt./uge i 4 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Indstudering af nutidige numre af Katy Perry, Justin Bieber, One Direction + koncert. Formål: At ryste eleverne sammen på en ny måde, hvor elever med musiske kompetencer kan indgå mere aktivt i fællesskabet. Metode: Sang, spil og dans - tilrettelægges så de kan fremføres uden forudgående kundskaber Lokalebehov: 2 lokaler

11 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag New Orleans Alder: kl. Antal elever: Mindst 4 klasser Projektuge = 4 lekt./uge i 16 uger + 6 lekt./uge i 2 uger Beskrivelse: New Orleans optog med efterfølgende fest/udstilling på skolen Formål: At styrke de sociale kompetencer klasserne imellem Tværfaglige muligheder: Historie, dansk, samfundsfag, geografi, engelsk, fransk, hjemkundskab, sløjd, håndarb., musik, idræt, billedkunst Metode: Eleverne trænes til optoget (sang, trommer, dans) Lokalebehov: Stor hal + 2 lokaler 8. Nodelæsning - lær musikkens sprog Alder: klasse Antal elever: 10 elever - op til 1 klasse 1-2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Eleverne lærer musikkens skriftsprog sideløbende med at de lærer at læse. Formål: Musikteori som naturlig del af dannelsesprocessen Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, musik Metode: Legende tilgang via sang og instrumenter - og evt. brug af music mind games Lokalebehov: 1 lokale 9. Dansematematik Alder: klasse Antal elever: max. 30 elever 2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Et supplement til matematiktimerne. Vi bruger kroppen i bevægelse til indlæring Formål: At give eleverne en anden vinkel på matematik og dermed større forståelse for faget Tværfaglige muligheder: Matematik Metode: Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber

12 12 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 10. Performance krop og stemme Alder: klasse Antal elever: 4-15 elever 4 lekt./uge i 4 uger Beskrivelse: Introducerer kropslig/psykologisk tilgang til det at være på Formål: At styrke elevernes selvtillid i forhold til at stå frem og blive mere tydelig Metode: Fokus på fremlæggelse/optræden som proces Lokalebehov: 1 lokale 11. Historie på musikkens vinger Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Levendegørelse af historieundervisningen via musik og dans Formål: Musikken giver en ny dimension til historieundervisning til forståelse af elevernes samtid Tværfaglige muligheder: Historie, samfundsfag Metode: Foredrag kombineret med musik (medie og live) Lokalebehov: 1 lokale 12. Musikskolens Rejsehold Alder: klasse Antal elever: 1-2 klasser 1 lekt./uge i 8 uger Beskrivelse: Et boost ind i Musikkens Verden via krop og hjerne Formål: At give eleverne en spændende oplevelse, der synliggør mulighederne for udfoldelse i - og tilegnelse af - musikkens mange områder Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, idræt Metode: Indlæringsprojekt: musikforståelse, instrumentkendskab, bevægelse, sang, sammenspil og dramatik Lokalebehov: 2 lokaler

13 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Leg med blokfløjten 14. Ballet eventyr 15. Keyband Alder: klasse Antal elever: 1 klasse - 8 elever ad gangen 1 lekt./uge i 16 uger Beskrivelse: Samarb. med musiklæreren. Introd. af blokfløjten, rytmer, noder. Fælles sang/spil Formål: At styrke finmotorik, vejrtrækning, koncentration, bruge begge hjernehalvdele, styrke den sociale intelligens Metode: Blokfløjteundervisning i grupper Lokalebehov: 1 lokale (ud over klassens) Alder: klasse Antal elever: elever 1 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Legende tilgang til dansen som trolde, prinsesser, frøer - karakterer fra eventyrets verden Formål: Give børn en oplevelse med klassisk musik samt øge kropsbevidsthed og musikalitet Tværfaglige muligheder: Idræt Metode: Dans/ballet til børnesange og klassisk musik Lokalebehov: 1 lokale Alder: klasse Antal elever: 10 elever min./uge i 16 uger - evt. projektuge Beskrivelse: 10 elever spiller keyboard sammen Formål: Etablering af Keyboardband i klassen og på skolen Tværfaglige muligheder: Musik Metode: Keyboard undervisning m. koncertafslutning Lokalebehov: 1 lokale

14 14 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag...?! 16. Efteruddannelse 17. Skriv en sang Målgruppe: Folkeskolelærerne Antal: 4-5 folkeskolelærere 1 lekt./uge i 33 uger - eller kortere forløb Beskrivelse: Dygtiggørelse på/ i et instrument/fag Formål: At give folkeskolelæreren færdigheder på og indsigt i instrumentet/faget i forhold til det aktuelle niveau Metode: Undervisning Lokalebehov: Foregår på musikskolen Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 8 lekt./uge i 3 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Klassen skriver en sang i fællesskab Formål: Eleverne udvikler kreative evner og oplever, at alle kan lave musik Tværfaglige muligheder: Dansk, engelsk Metode: Tilgangen er meget forskellig afhængig af alderstrin se uddybnings-linket Lokalebehov: 3 lokaler Uddybning af koncepterne kan tilgås via dette link:

15 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 15 Økonomien Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samarbejdet skal have et omfang svarende til to årsværk. Finansieringen af disse årsværk er tilført musikskolen. Der er udelukkende afsat økonomi til aflønning, hvorfor der henstår finansiering af evt. instrumentarie, som der måtte blive behov for. Skemalægning Kataloget er udarbejdet af de nuværende musikskolelærere. Der forestår et stort puslespil i forb. m. skemalægningen. Hvordan bliver folkeskolernes skemaer/lokalefordeling? Hvordan bliver musikskolens skemalægning i relation til de elever, der på sædvanlig vis tilmelder sig musikskolens fag i sæson 14-15? (Disse elever er en ukendt faktor indtil august 2014). Afhængigt af svarene på disse spørgsmål, vil projekterne - som for de flestes vedkommende er 100% personafhængige - skulle indrette sig. Og hvilke skoler skal indgå i samarbejdet? Skal alle skoler være med, vil hver aftale være tidsmæssigt begrænset og planlægningen kan blive en stor udfordring. En begyndelse med færre skoler vil derfor muligvis forenkle puslespillet. Mange af projekterne er afhængige af forhold, instrumenter og grej af en type eller størrelsesorden, som enten ikke forefindes, eller som forudsætter afvikling på musikskolen. Mange af projekterne er afhængige af, hvornår på dagene de kan skemalægges, så musikskolelærernes skemaer giver mening. Projekternes gennemførelse er således afhængige af, om der i den nye folkeskolestruktur kan findes stor flexibilitet.

16 16 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Videndeling Musiklærernetværket, hvor skolernes musik-tilsynsførende lærere mødtes og videndelte, bør genoprettes - nu med deltagelse af musikskolelærere. Musikskolelærerne og musiklærerne i folkeskolerne besidder vidt forskellige musikundervisnings kompetencer. Videndeling vil derfor være særdeles gunstig for begge parter - og være berigende for det kommende samarbejde. Afsættes økonomi til et sådant forum, vil dette kunne danne rammer for planlægning af samarbejder. Fremtidige projekter kan afstemmes og udvikles til gavn for skoleeleverne, og forummet vil kunne smidiggøre samarbejdet med skolerne, bl.a. omkring brugen af lokaler og grej. En pragmatisk tilgang til samarbejdet bør rodfæstes blandt specialisterne - underviserne i musik - da en top-down -styring - fra bl.a. skoleledere uden musik/danse-kompetencer - vil risikere at mangle faglig indsigt.

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere