- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april og den sammenhængende skoledag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag"

Transkript

1 - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april og den sammenhængende skoledag

2 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for samarbejde 4 Udbygning af samarbejdet 5 Lovgrundlag 6 Musikskolens forarbejde 7 Katalog 8 Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Økonomien 15 Skemalægning 15 Videndeling 16

3 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 3 Et arbejdsredskab Ballerup Musikskole står på tærsklen til en ny æra. Med den nye skolereform indtænkes musikskolen som en væsentlig aktør i den sammenhængende skoledag. Den udfordring tager musikskolen med glæde imod. At kunne give endnu flere børn og unge indsigt i den fantastiske verden, som det er at være aktiv indenfor dans og musik er naturligvis helt i tråd med musikskolens visioner og indsatsområder. Musikskolens rolle i folkeskolesamarbejdet vil derfor blive afsøgt og vil med tiden finde sin form. Nærværende folder vil være et væsentligt arbejdsredskab i denne proces. Folderen skal ikke være statisk, men afspejle den aktuelle situation og løbende være under forandring i takt med de nye informationer, beslutninger og erfaringer som opnås. Det vil derfor være af største vigtighed, at alle - i såvel som udenfor musikskolen - kommer med bud på ændringsforslag, nye ideer og fejl, så folderen bliver et resultat af effektiv vidensdeling.

4 4 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Tradition for samarbejde Ballerup Musikskole har en mangeårig tradition for samarbejde med kommunens institutioner. Det tætteste og bedst forankrede samarbejde er med folkeskolerne. Bl.a. kan nævnes: Kompagnonundervisningen - rytmikundervisning i alle 0. klasser Musikugen - koncerter/workshops/instrumentpræsentationer Projekter - musicals, events, CD-indspilninger etc. på/ med folkeskolen Skoleorkestre - undervisning af folkeskolernes egne bands Korprojekter - solister og akkompagnement ved professionelle musikere Cabaretforestillinger for skoleklasser Dream Team - forestillinger for skoleklasser Koncerter - deltagelse v. folkeskolers 1. skoledag, indvielser o.s.v. Sangens dag - bands akk. v. fællessang Danseformidler - danselærerhjælp v. div. events

5 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 5 Udbygning af samarbejdet Musikskolens virke baseres på et tæt samarbejde med folkeskolerne. At musikskolen er indtænkt i lovteksten for den sammenhængende skoledag giver derfor uanede muligheder. I et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner vil skoleeleverne kunne blive beriget med de kreative tilbud, som musikskolen tilbyder, og som folkeskolerne i mange år har hungret efter. En varieret, udvidet skoledag bør naturligt indeholde blandede og balancerede input, som udfordrer og inspirerer begge hjernehalvdele og inddrager musikskolens spidskompetencer som fordybelse, kreativitet, specialisering, bevægelse og musik. I et tæt samarbejde med folkeskolernes ledelser og musiklærere ønsker musikskolen derfor at indgå i en udbygning af samarbejdet. Dermed vil mange flere børn og unge kunne møde professionelle musikere, og dermed vil endnu flere i Ballerup kunne få indsigt i musikkens og dansens verden og mærke, hvad det vil sige selv at være udøvende i - og ikke blot tilskuer til - musikskolens aktiviteter.

6 6 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Lovgrundlag Musikskolen er nævnt adskillige steder i Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 20/ Nedenstående er citater af væsentlig betydning for musikskolerne: Kommunale musikskoler og folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder faget musik. Samarbejdet skal som udgangspunkt omhandle en tilrettelæggelse af undervisningen, musikskolernes medvirken i folkeskolens undervisning i musikfaget og musikfagets understøttelse af folkeskolens øvrige fag. Samarbejdet kan dog bestå i alle de tilbud, som musikskolen efter musikloven kan eller skal omfatte. Samarbejdet kan fx ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning samt til opfyldelse af kravet om gennemsnitlig 45 minutters bevægelse og motion dagligt. Der kan både være tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen og tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper. Endvidere kan der være tale om kortere eller længere forløb inden for folkeskolens musikfag. Samarbejdet skal sikre, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres i en forlænget skoledag. Folkeskole og musikskole skal samarbejde om elevernes fortsatte mulighed for at modtage musikskoleundervisning, herunder drøfte skemaer, lokaler og andre praktiske forhold i den sammenhæng. Som følge af den længere skoledag begrænses elevernes fritid og dermed den tid, som eleverne har til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Dette kan være vanskeligt i forhold til undervisning på den lokale musikskole, som i dag typisk begynder deres undervisning allerede umiddelbart efter den skoletid, som er gældende i dag. Da regeringen ønsker en vekselvirkning mellem skole og forenings- og kulturliv, og da regeringen ikke har til hensigt at afholde eleverne fra musikundervisning, gives der mulighed for fleksibilitet mellem undervisningen på skolen og aktiviteter uden for skolen for disse gruppers vedkommende ved, at de kan få fri fra skolens undervisning til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale for aktiviteter på musikskolen, uanset at de er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Skolebestyrelsen forpligtes til at fastsætte principper for den nye adgang til musikundervisning. Efter anmodning fra forældrene kan folkeskolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole. Det er op til den enkelte musikskoles leder, inden for de af kommunalbestyrelsen eller musikskolebestyrelsen fastsatte vedtægter, at beslutte omfanget og under hvilke nærmere omstændigheder musikskolen skal indgå samarbejder med kommunens folkeskoler. Samarbejdet skal udformes, så musikskolerne fortsat kan opfylde de ansvarsforpligtelser, som gør sig gældende overfor disses elever. Tilsvarende er det den enkelte folkeskoles leder, der inden for de af kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen fastsatte rammer beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder og i hvilket omfang folkeskolen skal indgå samarbejder med musikskolen. Kommuner, der ønsker det, kan efter ansøgning til Undervisningsministeriet få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for såvel folkeskolernes og musikskolernes samarbejde.

7 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 7 Musikskolens forarbejde Musikskolen har adspurgt kommunens folkeskoleledere om deres forventninger til samarbejdet og har på fem efterfølgende pædagogiske dage gennemgået det fremtidige samarbejde. Som resultat heraf er udviklet et katalog af konkrete samarbejdsmuligheder. Der er tale om koncepter, der udnytter de kompetencer, som musikskolens medarbejdere besidder og ser sig i stand til at berige folkeskolerne med. Nogle koncepter kræver, at der arbejdes tæt sammen med en eller flere folkeskolelærere, andre kan afvikles alene af musikskolelærerne. Koncepterne er mangeartede og indeholder Instrumentalundervisning - dels på musikskolen og dels på egen skole Projekter over en hel sæson Projekter i kortere eller længere perioder Projekter med en klasse - eller dele heraf Projekter med flere klasser eller dele heraf Projekter, der varetages af en eller flere musikskolelærere Projekter som musikskolelærere arbejder sammen med folkeskolelærere om Større koncepter, der kræver at en skole er overordnet dedikeret på elevernes vegne Support fra musikskolen til folkeskolens projekter Fagrelaterede samarbejder - i relation til skolefag Efteruddannelse til folkeskolelærerne Allerede inden reformen blev sat i tale, ytrede Måløv skole ønske om et særligt udbygget samarbejde med musikskolen i form af instrumental undervisning af alle 1., 2. og 3. klasser samt dannelse af et orkester, for dermed at opnå status som musik-profilskole. Det vil derfor være oplagt at afsøge mulighederne for at inddrage netop dette ønske i det kommende samarbejde.

8 8 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Katalog Konkrete samarbejdsmuligheder

9 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 9 1. Almindelig undervisning i skoletiden Alle klassetrin I den nye lov åbnes der mulighed for, at skolelederen på forældrenes opfordring kan tillade, at elever kan gå til undervisning i musikskolen i skoletiden. Dette vil musikskolen slå et kraftigt slag for, da vi ellers forudser et voldsomt fald af musikskoleelever, som p.g.a. praktiske hensyn (det sene skoleskema) vil stoppe deres musikudøvelse. 2. Sang og performance Alder: 7., 8. og 9. kl. Antal elever: max. 12 elever 2 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: vi arbejder med udvikling af elevernes stemmer og sceniske udtryk Formål: At give eleverne indsigt i stemmens muligheder og udvikle evnen til at synge sammen med og for andre. Metode: Kombination af dramaøvelser og sang Lokalebehov: 1 lokale 3. Stryger-skole Alder: kl. Antal elever: 5-10 elever 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Undervisning på et strygeinstrument, med sammenspil fra første time. Pop/Klassisk. Formål: At give eleverne en fælleskabsfølelse via musik. Metode: Strygerundervisning og sammenspil Lokalebehov: 2 lokaler

10 10 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 4. Klassens sang Alder: kl. Antal elever: 1 klasse Projektuge = ca. 30 lekt. Beskrivelse: Klassen får sat musik til deres egen tekst. Forløbet afsluttes med en indspilning. Formål: At styrke klassens sociale kompetencer og give plads til den kreative del af elevernes sjæle m. et professionelt resultat. Tværfaglige muligheder: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk Metode: Inden projektugen skriver klassen et digt/tekst på et af sprogene. Resultat: klassens egen sang på mp3 eller musikvideo. Lokalebehov: 3 lokaler 5. Musicalpakken Alder: kl. Antal elever: 1 årgang eller 1 klasse (25-50 elever) 3 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Indstudering af en ungdomsmusical - eller dele heraf. Formål: At give eleverne en oplevelse af at skabe noget stort sammen - synergieffekt. Tværfaglige muligheder: Dansk, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Sløjd Metode: Opdeling i flere hold, som fordeles på fag Lokalebehov: 3 lokaler 6. Teaterkoncertpakke Alder: kl. Antal elever: 1 klasse 3 lekt./uge i 4 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Indstudering af nutidige numre af Katy Perry, Justin Bieber, One Direction + koncert. Formål: At ryste eleverne sammen på en ny måde, hvor elever med musiske kompetencer kan indgå mere aktivt i fællesskabet. Metode: Sang, spil og dans - tilrettelægges så de kan fremføres uden forudgående kundskaber Lokalebehov: 2 lokaler

11 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag New Orleans Alder: kl. Antal elever: Mindst 4 klasser Projektuge = 4 lekt./uge i 16 uger + 6 lekt./uge i 2 uger Beskrivelse: New Orleans optog med efterfølgende fest/udstilling på skolen Formål: At styrke de sociale kompetencer klasserne imellem Tværfaglige muligheder: Historie, dansk, samfundsfag, geografi, engelsk, fransk, hjemkundskab, sløjd, håndarb., musik, idræt, billedkunst Metode: Eleverne trænes til optoget (sang, trommer, dans) Lokalebehov: Stor hal + 2 lokaler 8. Nodelæsning - lær musikkens sprog Alder: klasse Antal elever: 10 elever - op til 1 klasse 1-2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Eleverne lærer musikkens skriftsprog sideløbende med at de lærer at læse. Formål: Musikteori som naturlig del af dannelsesprocessen Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, musik Metode: Legende tilgang via sang og instrumenter - og evt. brug af music mind games Lokalebehov: 1 lokale 9. Dansematematik Alder: klasse Antal elever: max. 30 elever 2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Et supplement til matematiktimerne. Vi bruger kroppen i bevægelse til indlæring Formål: At give eleverne en anden vinkel på matematik og dermed større forståelse for faget Tværfaglige muligheder: Matematik Metode: Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber

12 12 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 10. Performance krop og stemme Alder: klasse Antal elever: 4-15 elever 4 lekt./uge i 4 uger Beskrivelse: Introducerer kropslig/psykologisk tilgang til det at være på Formål: At styrke elevernes selvtillid i forhold til at stå frem og blive mere tydelig Metode: Fokus på fremlæggelse/optræden som proces Lokalebehov: 1 lokale 11. Historie på musikkens vinger Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Levendegørelse af historieundervisningen via musik og dans Formål: Musikken giver en ny dimension til historieundervisning til forståelse af elevernes samtid Tværfaglige muligheder: Historie, samfundsfag Metode: Foredrag kombineret med musik (medie og live) Lokalebehov: 1 lokale 12. Musikskolens Rejsehold Alder: klasse Antal elever: 1-2 klasser 1 lekt./uge i 8 uger Beskrivelse: Et boost ind i Musikkens Verden via krop og hjerne Formål: At give eleverne en spændende oplevelse, der synliggør mulighederne for udfoldelse i - og tilegnelse af - musikkens mange områder Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, idræt Metode: Indlæringsprojekt: musikforståelse, instrumentkendskab, bevægelse, sang, sammenspil og dramatik Lokalebehov: 2 lokaler

13 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Leg med blokfløjten 14. Ballet eventyr 15. Keyband Alder: klasse Antal elever: 1 klasse - 8 elever ad gangen 1 lekt./uge i 16 uger Beskrivelse: Samarb. med musiklæreren. Introd. af blokfløjten, rytmer, noder. Fælles sang/spil Formål: At styrke finmotorik, vejrtrækning, koncentration, bruge begge hjernehalvdele, styrke den sociale intelligens Metode: Blokfløjteundervisning i grupper Lokalebehov: 1 lokale (ud over klassens) Alder: klasse Antal elever: elever 1 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Legende tilgang til dansen som trolde, prinsesser, frøer - karakterer fra eventyrets verden Formål: Give børn en oplevelse med klassisk musik samt øge kropsbevidsthed og musikalitet Tværfaglige muligheder: Idræt Metode: Dans/ballet til børnesange og klassisk musik Lokalebehov: 1 lokale Alder: klasse Antal elever: 10 elever min./uge i 16 uger - evt. projektuge Beskrivelse: 10 elever spiller keyboard sammen Formål: Etablering af Keyboardband i klassen og på skolen Tværfaglige muligheder: Musik Metode: Keyboard undervisning m. koncertafslutning Lokalebehov: 1 lokale

14 14 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag...?! 16. Efteruddannelse 17. Skriv en sang Målgruppe: Folkeskolelærerne Antal: 4-5 folkeskolelærere 1 lekt./uge i 33 uger - eller kortere forløb Beskrivelse: Dygtiggørelse på/ i et instrument/fag Formål: At give folkeskolelæreren færdigheder på og indsigt i instrumentet/faget i forhold til det aktuelle niveau Metode: Undervisning Lokalebehov: Foregår på musikskolen Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 8 lekt./uge i 3 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Klassen skriver en sang i fællesskab Formål: Eleverne udvikler kreative evner og oplever, at alle kan lave musik Tværfaglige muligheder: Dansk, engelsk Metode: Tilgangen er meget forskellig afhængig af alderstrin se uddybnings-linket Lokalebehov: 3 lokaler Uddybning af koncepterne kan tilgås via dette link:

15 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 15 Økonomien Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samarbejdet skal have et omfang svarende til to årsværk. Finansieringen af disse årsværk er tilført musikskolen. Der er udelukkende afsat økonomi til aflønning, hvorfor der henstår finansiering af evt. instrumentarie, som der måtte blive behov for. Skemalægning Kataloget er udarbejdet af de nuværende musikskolelærere. Der forestår et stort puslespil i forb. m. skemalægningen. Hvordan bliver folkeskolernes skemaer/lokalefordeling? Hvordan bliver musikskolens skemalægning i relation til de elever, der på sædvanlig vis tilmelder sig musikskolens fag i sæson 14-15? (Disse elever er en ukendt faktor indtil august 2014). Afhængigt af svarene på disse spørgsmål, vil projekterne - som for de flestes vedkommende er 100% personafhængige - skulle indrette sig. Og hvilke skoler skal indgå i samarbejdet? Skal alle skoler være med, vil hver aftale være tidsmæssigt begrænset og planlægningen kan blive en stor udfordring. En begyndelse med færre skoler vil derfor muligvis forenkle puslespillet. Mange af projekterne er afhængige af forhold, instrumenter og grej af en type eller størrelsesorden, som enten ikke forefindes, eller som forudsætter afvikling på musikskolen. Mange af projekterne er afhængige af, hvornår på dagene de kan skemalægges, så musikskolelærernes skemaer giver mening. Projekternes gennemførelse er således afhængige af, om der i den nye folkeskolestruktur kan findes stor flexibilitet.

16 16 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Videndeling Musiklærernetværket, hvor skolernes musik-tilsynsførende lærere mødtes og videndelte, bør genoprettes - nu med deltagelse af musikskolelærere. Musikskolelærerne og musiklærerne i folkeskolerne besidder vidt forskellige musikundervisnings kompetencer. Videndeling vil derfor være særdeles gunstig for begge parter - og være berigende for det kommende samarbejde. Afsættes økonomi til et sådant forum, vil dette kunne danne rammer for planlægning af samarbejder. Fremtidige projekter kan afstemmes og udvikles til gavn for skoleeleverne, og forummet vil kunne smidiggøre samarbejdet med skolerne, bl.a. omkring brugen af lokaler og grej. En pragmatisk tilgang til samarbejdet bør rodfæstes blandt specialisterne - underviserne i musik - da en top-down -styring - fra bl.a. skoleledere uden musik/danse-kompetencer - vil risikere at mangle faglig indsigt.

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere