- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april og den sammenhængende skoledag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag"

Transkript

1 - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april og den sammenhængende skoledag

2 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for samarbejde 4 Udbygning af samarbejdet 5 Lovgrundlag 6 Musikskolens forarbejde 7 Katalog 8 Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Økonomien 15 Skemalægning 15 Videndeling 16

3 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 3 Et arbejdsredskab Ballerup Musikskole står på tærsklen til en ny æra. Med den nye skolereform indtænkes musikskolen som en væsentlig aktør i den sammenhængende skoledag. Den udfordring tager musikskolen med glæde imod. At kunne give endnu flere børn og unge indsigt i den fantastiske verden, som det er at være aktiv indenfor dans og musik er naturligvis helt i tråd med musikskolens visioner og indsatsområder. Musikskolens rolle i folkeskolesamarbejdet vil derfor blive afsøgt og vil med tiden finde sin form. Nærværende folder vil være et væsentligt arbejdsredskab i denne proces. Folderen skal ikke være statisk, men afspejle den aktuelle situation og løbende være under forandring i takt med de nye informationer, beslutninger og erfaringer som opnås. Det vil derfor være af største vigtighed, at alle - i såvel som udenfor musikskolen - kommer med bud på ændringsforslag, nye ideer og fejl, så folderen bliver et resultat af effektiv vidensdeling.

4 4 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Tradition for samarbejde Ballerup Musikskole har en mangeårig tradition for samarbejde med kommunens institutioner. Det tætteste og bedst forankrede samarbejde er med folkeskolerne. Bl.a. kan nævnes: Kompagnonundervisningen - rytmikundervisning i alle 0. klasser Musikugen - koncerter/workshops/instrumentpræsentationer Projekter - musicals, events, CD-indspilninger etc. på/ med folkeskolen Skoleorkestre - undervisning af folkeskolernes egne bands Korprojekter - solister og akkompagnement ved professionelle musikere Cabaretforestillinger for skoleklasser Dream Team - forestillinger for skoleklasser Koncerter - deltagelse v. folkeskolers 1. skoledag, indvielser o.s.v. Sangens dag - bands akk. v. fællessang Danseformidler - danselærerhjælp v. div. events

5 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 5 Udbygning af samarbejdet Musikskolens virke baseres på et tæt samarbejde med folkeskolerne. At musikskolen er indtænkt i lovteksten for den sammenhængende skoledag giver derfor uanede muligheder. I et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner vil skoleeleverne kunne blive beriget med de kreative tilbud, som musikskolen tilbyder, og som folkeskolerne i mange år har hungret efter. En varieret, udvidet skoledag bør naturligt indeholde blandede og balancerede input, som udfordrer og inspirerer begge hjernehalvdele og inddrager musikskolens spidskompetencer som fordybelse, kreativitet, specialisering, bevægelse og musik. I et tæt samarbejde med folkeskolernes ledelser og musiklærere ønsker musikskolen derfor at indgå i en udbygning af samarbejdet. Dermed vil mange flere børn og unge kunne møde professionelle musikere, og dermed vil endnu flere i Ballerup kunne få indsigt i musikkens og dansens verden og mærke, hvad det vil sige selv at være udøvende i - og ikke blot tilskuer til - musikskolens aktiviteter.

6 6 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Lovgrundlag Musikskolen er nævnt adskillige steder i Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 20/ Nedenstående er citater af væsentlig betydning for musikskolerne: Kommunale musikskoler og folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder faget musik. Samarbejdet skal som udgangspunkt omhandle en tilrettelæggelse af undervisningen, musikskolernes medvirken i folkeskolens undervisning i musikfaget og musikfagets understøttelse af folkeskolens øvrige fag. Samarbejdet kan dog bestå i alle de tilbud, som musikskolen efter musikloven kan eller skal omfatte. Samarbejdet kan fx ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning samt til opfyldelse af kravet om gennemsnitlig 45 minutters bevægelse og motion dagligt. Der kan både være tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen og tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper. Endvidere kan der være tale om kortere eller længere forløb inden for folkeskolens musikfag. Samarbejdet skal sikre, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres i en forlænget skoledag. Folkeskole og musikskole skal samarbejde om elevernes fortsatte mulighed for at modtage musikskoleundervisning, herunder drøfte skemaer, lokaler og andre praktiske forhold i den sammenhæng. Som følge af den længere skoledag begrænses elevernes fritid og dermed den tid, som eleverne har til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Dette kan være vanskeligt i forhold til undervisning på den lokale musikskole, som i dag typisk begynder deres undervisning allerede umiddelbart efter den skoletid, som er gældende i dag. Da regeringen ønsker en vekselvirkning mellem skole og forenings- og kulturliv, og da regeringen ikke har til hensigt at afholde eleverne fra musikundervisning, gives der mulighed for fleksibilitet mellem undervisningen på skolen og aktiviteter uden for skolen for disse gruppers vedkommende ved, at de kan få fri fra skolens undervisning til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale for aktiviteter på musikskolen, uanset at de er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Skolebestyrelsen forpligtes til at fastsætte principper for den nye adgang til musikundervisning. Efter anmodning fra forældrene kan folkeskolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole. Det er op til den enkelte musikskoles leder, inden for de af kommunalbestyrelsen eller musikskolebestyrelsen fastsatte vedtægter, at beslutte omfanget og under hvilke nærmere omstændigheder musikskolen skal indgå samarbejder med kommunens folkeskoler. Samarbejdet skal udformes, så musikskolerne fortsat kan opfylde de ansvarsforpligtelser, som gør sig gældende overfor disses elever. Tilsvarende er det den enkelte folkeskoles leder, der inden for de af kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen fastsatte rammer beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder og i hvilket omfang folkeskolen skal indgå samarbejder med musikskolen. Kommuner, der ønsker det, kan efter ansøgning til Undervisningsministeriet få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for såvel folkeskolernes og musikskolernes samarbejde.

7 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 7 Musikskolens forarbejde Musikskolen har adspurgt kommunens folkeskoleledere om deres forventninger til samarbejdet og har på fem efterfølgende pædagogiske dage gennemgået det fremtidige samarbejde. Som resultat heraf er udviklet et katalog af konkrete samarbejdsmuligheder. Der er tale om koncepter, der udnytter de kompetencer, som musikskolens medarbejdere besidder og ser sig i stand til at berige folkeskolerne med. Nogle koncepter kræver, at der arbejdes tæt sammen med en eller flere folkeskolelærere, andre kan afvikles alene af musikskolelærerne. Koncepterne er mangeartede og indeholder Instrumentalundervisning - dels på musikskolen og dels på egen skole Projekter over en hel sæson Projekter i kortere eller længere perioder Projekter med en klasse - eller dele heraf Projekter med flere klasser eller dele heraf Projekter, der varetages af en eller flere musikskolelærere Projekter som musikskolelærere arbejder sammen med folkeskolelærere om Større koncepter, der kræver at en skole er overordnet dedikeret på elevernes vegne Support fra musikskolen til folkeskolens projekter Fagrelaterede samarbejder - i relation til skolefag Efteruddannelse til folkeskolelærerne Allerede inden reformen blev sat i tale, ytrede Måløv skole ønske om et særligt udbygget samarbejde med musikskolen i form af instrumental undervisning af alle 1., 2. og 3. klasser samt dannelse af et orkester, for dermed at opnå status som musik-profilskole. Det vil derfor være oplagt at afsøge mulighederne for at inddrage netop dette ønske i det kommende samarbejde.

8 8 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Katalog Konkrete samarbejdsmuligheder

9 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 9 1. Almindelig undervisning i skoletiden Alle klassetrin I den nye lov åbnes der mulighed for, at skolelederen på forældrenes opfordring kan tillade, at elever kan gå til undervisning i musikskolen i skoletiden. Dette vil musikskolen slå et kraftigt slag for, da vi ellers forudser et voldsomt fald af musikskoleelever, som p.g.a. praktiske hensyn (det sene skoleskema) vil stoppe deres musikudøvelse. 2. Sang og performance Alder: 7., 8. og 9. kl. Antal elever: max. 12 elever 2 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: vi arbejder med udvikling af elevernes stemmer og sceniske udtryk Formål: At give eleverne indsigt i stemmens muligheder og udvikle evnen til at synge sammen med og for andre. Metode: Kombination af dramaøvelser og sang Lokalebehov: 1 lokale 3. Stryger-skole Alder: kl. Antal elever: 5-10 elever 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Undervisning på et strygeinstrument, med sammenspil fra første time. Pop/Klassisk. Formål: At give eleverne en fælleskabsfølelse via musik. Metode: Strygerundervisning og sammenspil Lokalebehov: 2 lokaler

10 10 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 4. Klassens sang Alder: kl. Antal elever: 1 klasse Projektuge = ca. 30 lekt. Beskrivelse: Klassen får sat musik til deres egen tekst. Forløbet afsluttes med en indspilning. Formål: At styrke klassens sociale kompetencer og give plads til den kreative del af elevernes sjæle m. et professionelt resultat. Tværfaglige muligheder: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk Metode: Inden projektugen skriver klassen et digt/tekst på et af sprogene. Resultat: klassens egen sang på mp3 eller musikvideo. Lokalebehov: 3 lokaler 5. Musicalpakken Alder: kl. Antal elever: 1 årgang eller 1 klasse (25-50 elever) 3 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Indstudering af en ungdomsmusical - eller dele heraf. Formål: At give eleverne en oplevelse af at skabe noget stort sammen - synergieffekt. Tværfaglige muligheder: Dansk, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Sløjd Metode: Opdeling i flere hold, som fordeles på fag Lokalebehov: 3 lokaler 6. Teaterkoncertpakke Alder: kl. Antal elever: 1 klasse 3 lekt./uge i 4 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Indstudering af nutidige numre af Katy Perry, Justin Bieber, One Direction + koncert. Formål: At ryste eleverne sammen på en ny måde, hvor elever med musiske kompetencer kan indgå mere aktivt i fællesskabet. Metode: Sang, spil og dans - tilrettelægges så de kan fremføres uden forudgående kundskaber Lokalebehov: 2 lokaler

11 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag New Orleans Alder: kl. Antal elever: Mindst 4 klasser Projektuge = 4 lekt./uge i 16 uger + 6 lekt./uge i 2 uger Beskrivelse: New Orleans optog med efterfølgende fest/udstilling på skolen Formål: At styrke de sociale kompetencer klasserne imellem Tværfaglige muligheder: Historie, dansk, samfundsfag, geografi, engelsk, fransk, hjemkundskab, sløjd, håndarb., musik, idræt, billedkunst Metode: Eleverne trænes til optoget (sang, trommer, dans) Lokalebehov: Stor hal + 2 lokaler 8. Nodelæsning - lær musikkens sprog Alder: klasse Antal elever: 10 elever - op til 1 klasse 1-2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Eleverne lærer musikkens skriftsprog sideløbende med at de lærer at læse. Formål: Musikteori som naturlig del af dannelsesprocessen Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, musik Metode: Legende tilgang via sang og instrumenter - og evt. brug af music mind games Lokalebehov: 1 lokale 9. Dansematematik Alder: klasse Antal elever: max. 30 elever 2 lekt./uge i 33 uger Beskrivelse: Et supplement til matematiktimerne. Vi bruger kroppen i bevægelse til indlæring Formål: At give eleverne en anden vinkel på matematik og dermed større forståelse for faget Tværfaglige muligheder: Matematik Metode: Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber

12 12 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 10. Performance krop og stemme Alder: klasse Antal elever: 4-15 elever 4 lekt./uge i 4 uger Beskrivelse: Introducerer kropslig/psykologisk tilgang til det at være på Formål: At styrke elevernes selvtillid i forhold til at stå frem og blive mere tydelig Metode: Fokus på fremlæggelse/optræden som proces Lokalebehov: 1 lokale 11. Historie på musikkens vinger Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Levendegørelse af historieundervisningen via musik og dans Formål: Musikken giver en ny dimension til historieundervisning til forståelse af elevernes samtid Tværfaglige muligheder: Historie, samfundsfag Metode: Foredrag kombineret med musik (medie og live) Lokalebehov: 1 lokale 12. Musikskolens Rejsehold Alder: klasse Antal elever: 1-2 klasser 1 lekt./uge i 8 uger Beskrivelse: Et boost ind i Musikkens Verden via krop og hjerne Formål: At give eleverne en spændende oplevelse, der synliggør mulighederne for udfoldelse i - og tilegnelse af - musikkens mange områder Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, idræt Metode: Indlæringsprojekt: musikforståelse, instrumentkendskab, bevægelse, sang, sammenspil og dramatik Lokalebehov: 2 lokaler

13 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Leg med blokfløjten 14. Ballet eventyr 15. Keyband Alder: klasse Antal elever: 1 klasse - 8 elever ad gangen 1 lekt./uge i 16 uger Beskrivelse: Samarb. med musiklæreren. Introd. af blokfløjten, rytmer, noder. Fælles sang/spil Formål: At styrke finmotorik, vejrtrækning, koncentration, bruge begge hjernehalvdele, styrke den sociale intelligens Metode: Blokfløjteundervisning i grupper Lokalebehov: 1 lokale (ud over klassens) Alder: klasse Antal elever: elever 1 lekt./uge i 20 uger Beskrivelse: Legende tilgang til dansen som trolde, prinsesser, frøer - karakterer fra eventyrets verden Formål: Give børn en oplevelse med klassisk musik samt øge kropsbevidsthed og musikalitet Tværfaglige muligheder: Idræt Metode: Dans/ballet til børnesange og klassisk musik Lokalebehov: 1 lokale Alder: klasse Antal elever: 10 elever min./uge i 16 uger - evt. projektuge Beskrivelse: 10 elever spiller keyboard sammen Formål: Etablering af Keyboardband i klassen og på skolen Tværfaglige muligheder: Musik Metode: Keyboard undervisning m. koncertafslutning Lokalebehov: 1 lokale

14 14 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag...?! 16. Efteruddannelse 17. Skriv en sang Målgruppe: Folkeskolelærerne Antal: 4-5 folkeskolelærere 1 lekt./uge i 33 uger - eller kortere forløb Beskrivelse: Dygtiggørelse på/ i et instrument/fag Formål: At give folkeskolelæreren færdigheder på og indsigt i instrumentet/faget i forhold til det aktuelle niveau Metode: Undervisning Lokalebehov: Foregår på musikskolen Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 8 lekt./uge i 3 uger - evt. projektuge Beskrivelse: Klassen skriver en sang i fællesskab Formål: Eleverne udvikler kreative evner og oplever, at alle kan lave musik Tværfaglige muligheder: Dansk, engelsk Metode: Tilgangen er meget forskellig afhængig af alderstrin se uddybnings-linket Lokalebehov: 3 lokaler Uddybning af koncepterne kan tilgås via dette link:

15 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag 15 Økonomien Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samarbejdet skal have et omfang svarende til to årsværk. Finansieringen af disse årsværk er tilført musikskolen. Der er udelukkende afsat økonomi til aflønning, hvorfor der henstår finansiering af evt. instrumentarie, som der måtte blive behov for. Skemalægning Kataloget er udarbejdet af de nuværende musikskolelærere. Der forestår et stort puslespil i forb. m. skemalægningen. Hvordan bliver folkeskolernes skemaer/lokalefordeling? Hvordan bliver musikskolens skemalægning i relation til de elever, der på sædvanlig vis tilmelder sig musikskolens fag i sæson 14-15? (Disse elever er en ukendt faktor indtil august 2014). Afhængigt af svarene på disse spørgsmål, vil projekterne - som for de flestes vedkommende er 100% personafhængige - skulle indrette sig. Og hvilke skoler skal indgå i samarbejdet? Skal alle skoler være med, vil hver aftale være tidsmæssigt begrænset og planlægningen kan blive en stor udfordring. En begyndelse med færre skoler vil derfor muligvis forenkle puslespillet. Mange af projekterne er afhængige af forhold, instrumenter og grej af en type eller størrelsesorden, som enten ikke forefindes, eller som forudsætter afvikling på musikskolen. Mange af projekterne er afhængige af, hvornår på dagene de kan skemalægges, så musikskolelærernes skemaer giver mening. Projekternes gennemførelse er således afhængige af, om der i den nye folkeskolestruktur kan findes stor flexibilitet.

16 16 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Videndeling Musiklærernetværket, hvor skolernes musik-tilsynsførende lærere mødtes og videndelte, bør genoprettes - nu med deltagelse af musikskolelærere. Musikskolelærerne og musiklærerne i folkeskolerne besidder vidt forskellige musikundervisnings kompetencer. Videndeling vil derfor være særdeles gunstig for begge parter - og være berigende for det kommende samarbejde. Afsættes økonomi til et sådant forum, vil dette kunne danne rammer for planlægning af samarbejder. Fremtidige projekter kan afstemmes og udvikles til gavn for skoleeleverne, og forummet vil kunne smidiggøre samarbejdet med skolerne, bl.a. omkring brugen af lokaler og grej. En pragmatisk tilgang til samarbejdet bør rodfæstes blandt specialisterne - underviserne i musik - da en top-down -styring - fra bl.a. skoleledere uden musik/danse-kompetencer - vil risikere at mangle faglig indsigt.

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole 2017-18 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen

Læs mere

Ballerup Musikskole. - og den sammenhængende skoledag. onsdag den 24. juni 2015. Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side "1

Ballerup Musikskole. - og den sammenhængende skoledag. onsdag den 24. juni 2015. Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side 1 Ballerup Musikskole - og den sammenhængende skoledag onsdag den 24. juni 2015 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side "1 Indholdsfortegnelse Musikskolen i folkeskolen 3 Tradition for samarbejde

Læs mere

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole 2016-17 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole Den åbne skole Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole 2.1.5. Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15

Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15 Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15 Skole a Musical Pakken : o FS-lærer havde ønsket projektet via opslag på INTRA. o Usikkert om vedkommende fik forberedelsestid : o Karaktér: 10 af

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 4. - 6. klasse på Randers Realskole Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 1 Udvikling med tradition Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med de mange muligheder, dét giver.

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 NY hverdag NYE rum NY adresse NYELANDVEJ - en skole i forandring De tre mål: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan Det betyder at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere