Chefgruppen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefgruppen. Referat"

Transkript

1 Chefgruppen Referat Dato: 29. august 2014 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Mødelokale 3 Medlemmer: Lars Svenningsen, Søren Møllegård, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen, Pia Ulv Helleland, Mette Bill Ladegaard, Torben B. Rosbach, Lene Holm Fraværende medlemmer: Sekretær.: Kenneth Muhs (V), Ole H. Schmidt Mette Rahbek Larsen og Tina Andersen

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af referat fra sidste møde K98 - kommunaldirektører og KL Budgettemadag Byrådet Kommunaldirektører Region Syd Drøftelse af evaluering af proces m.m. for TRE-I-EN måling Jobrotation Konklusion af brugerundersøgelse i KMD Sag KMD Sag Exit-strategi - screening af fagområder og sagsområder Procedure vedr. ansættelse af ledere (stor ledergruppe) Personale Nyt fra chefgruppen... 12

3 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 1 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsnr Initialer SNH Åbent Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag Samlet referat - Chefgruppen den 14. august 2014, kl. 09:00-10:00 Godkendt. 2. K98 - kommunaldirektører og KL Sagsnr Initialer MRA Åbent Opfølgning på møde blandt kommunaldirektører og KL. Drøftes. Bilag Mail med dagsorden for K august 2014.pdf Ny runde monopolbrud - EjendomsStamRegister (ESR) Borgmesterbrev af 3. juli 2014 om bedre rammer for beskæftigelsesindsatsen Kommunaldirektørbrev af 3. juli 2014 om implementering af beskæftigelsesreformen Brugerportalsinitiativet for folkeskolen Optakt til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi Plancher til K98 den 27. august 2014.pdf

4 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 2 Lars Svenningsen orienterede fra møde blandt landets kommunaldirektører og KL. Følgende emner blev drøftet: * Offentlig sektor i fremtiden. * Budget - status på service- og anlægsramme. * Skolereform * Beskæftigelsesreform * Udbetaling DK * Struktur for Beredskabsområdet 3. Budgettemadag Sagsnr Initialer MRA Åbent Opfølgning på budgettemadag for Byrådet Drøftes. Opfølgning på budgettemadagen blev drøftet. Tidsplan for budgetforhandlingerne sendes til chefgruppen til orientering.

5 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 3 4. Byrådet Sagsnr Initialer MRA Åbent Opfølgning på møde i Byrådet Referat vedlægges. Drøftes. Bilag Samlet referat - Byrådet den 26. august 2014, kl. 17:00-18:00 Lars Svenningsen orienterede fra møde i Byrådet - herunder arbejdsklausuler, strategi om borgerinddragelse m.m. 5. Kommunaldirektører Region Syd Sagsnr Initialer MRA Åbent Opfølgning på møde blandt kommunaldirektører Region Syd Drøftes. Bilag Referat fra møde i kredsen af kommunaldirektører den 15. august.pdf

6 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 4 Lars Svenningsen orienterede fra møde blandt kredsen af kommunaldirektører i Region Syd. Kommunerne kan nu melde ind med forslag til opgaver i 2015 for EU-kontoret. Hans Nikolajsen fra Randers Kommune og Niels Aagesen, Vejle Kommune inviteres til at deltage på et chefmøde efter efteråresferien vedr. produktivitet/effektivisering. Der afsættes 2 timer til hver fordelt over 2 møder. 6. Drøftelse af evaluering af proces m.m. for TRE-I-EN måling 2014 Sagsnr Initialer KNI Åbent 77 ledere og 63 ambassadører har besvaret spørgeskema vedr. evaluering af proces, spørgeramme, opfølgning m.m. på TRE-I-EN målingen gennemført i marts Resultatet af undersøgelsen herunder underbyggende kommentarer fra ledere og ambassadører fremgår af vedhæftede rapport. Rapporten forelægges for Hovedudvalget den 4/ og vil efterfølgende indgå i målingen 2016, når forløbet skal fastlægges. Kia Nielsen, HR deltager i punktet kl Evalueringen drøftes igen / indgår når målingen 2016 igangsættes. Bilag TRE-I-EN evaluering af proces - ledere og ambassadører - rapport.docx Kia redegjorde for evalueringen, hvor 77 ledere og 68 ambassadører har svaret. Forløb med konsulentsamtalerne blev drøftet. Kia kontakter Rambøll og beder om at få deres evaluering af konsulentsamtalerne.

7 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 5 Der skal næste gang være øget fokus på spørgerammen evt. ved at klæde de ansatte bedre på i forhold til forståelse af spørgsmålene. Det skal fremhæves, at hvis der spørgsmål som man ikke kan svare på, så skal der svares "jeg ved ikke" i stedet for lav scorre. Kia samler de emner, der skal huskes til næste evaluering i et notat efter mødet med HOU Jobrotation Sagsnr Initialer MSL Åbent Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået forlig om en ny beskæftigelsesreform, hvoraf dele træder i kraft 1. januar Èt af punkterne i reformen er en ændring af jobrotationsordningen. På nuværende tidspunkt er jobrotationsreglerne således, at hvis en virksomhed (offentlig eller privat) sender en medarbejder på kursus/uddannelse med fuld løn, kan virksomheden få 176,20 kr. i timen til at ansætte en vikar, der er ledig. Den ledige vikar får overenskomstmæssig løn i vikariatet, der kan strække sig over 12 måneder. Eneste krav ifht den ledige er, at vedkommende har været ledig i 3 måneder. Ordningen har generelt på landsplan og lokalt i Nyborg Kommune været en succes, og der har siden maj 2013 været minimum 30 ledige jobrotationsvikarer fra kommunen ansat hele tiden, og der har været gennemført jobrotation i mange af kommunens afdelinger. Kommunaløkonomisk har det været en god ordning, da institutionerne får betalt vikarer mens de opkvalificerer deres medarbejdere, og Jobcentret sparer forsørgelsesudgifter til de ledige. Samtidig vil der for kommunen være en øget skatteindtægt. Hidtil har der været 100 procent statsrefusionen på de 176,20 kr. pr. time, som Jobcentret udbetaler til virksomheden. Med den nye reform vil dette ændre sig pr. 1. januar 2015 således, at statsrefusionen nedsættes til 60 procent, hvilket vil give en merudgift for Jobcentret, da de resterende 40 procent (svarende til 70,48 kr. pr. time) skal finansieres via konto Vælger man at gennemføre jobrotation i kommunen i 2015 og frem, vil det således betyde en merudgift for Jobcentret. Eksempelvis ville jobrotationsprojektet i Børneafdelingen, hvor godt 100 pædagoger er begyndt på 7 ugers diplomuddannelse, koste Jobcentret kr., hvis det var blevet igangsat i 2015.

8 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 6 Jobrotationsprojektet i Serviceteam, hvor 7 medarbejdere er på 8 ugers efteruddannelse, ville i 2015 koste Jobcentret kr. Ud over den ændrede økonomi i jobrotationsordningen, så bliver den periode, som vikaren kan ansættes, sat ned fra 12 til 6 måneder. Samtidig bliver ordningen kun for personer, der har været ledige i 6 måneder mod 3 måneder på nuværende tidspunkt. Dette vil have indflydelse på, hvor mange kvalificerede vikarer, der kan rekrutteres blandt kommunens ledige til de forskellige projekter. Der er derfor behov for at drøfte i hvilket omfang man i Nyborg Kommune ønsker at anvende jobrotation som efter- eller videreuddannelsesredskab fra 2015 og fremover. Samtidig bør der drøftes en procedure for inddragelse af Jobcentret, hvis en kommunal institution overvejer at anvende jobrotation, da Jobcentret bliver medfinansierende af ordningen fra Det indstilles, at chefgruppen drøfter den fremtidige brug af jobrotation internt i kommunen Trine Eegholm redegjorde for sagsfremstillingen vedr. jobrotation pr. janaur Der sættes ikke noget igang pr. januar 2015 før det er aftalt med Jobcentret, hvordan det finansieres. Anders og Jobcentret følger op i forhold til de økonomiske forhold og sagen drøftes igen i chefgruppen. Punktet drøftes efterfølgende i koordinationsgrupperne, når der er overblik over finansieringen. 8. Konklusion af brugerundersøgelse i KMD Sag Sagsnr Initialer SBH Åbent Thomas Holst deltager i punktet kl. ca. 9.15/9.30. Som en opfølgning på KL's analyse af IT området, hvor der i interviewrunden i afdelingerne blev givet udtryk for problemer med den daglige drift af KMD Sag dokumenthåndteringssystemet inklusiv dagsordensmodulet, blev der før sommerferien udsendt et spørgeskema til administrationen og de decentrale institutioner.

9 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 7 Analysen viste bl.a. et behov for uddannelse i brugen af KMD Sag. Spørgeskemaet blev udarbejdet digitalt og sendt ud til administrationen og de decentrale ledere, der skulle videreformidle det til medarbejderne. 132 ansatte har svaret på spørgeskemaet 81 % svarende til 107 ansatte arbejder i administrationen og 19 % svarende til 25 ansatte arbejder i en decentral institution. Funktionaliteten i KMD Sag opfattes som meget tilfredsstillende, tilfredsstillende og hverken eller i 84 % af besvarelserne. Af kommentarer kan der bl.a. nævnes udsagn som: Systemet har mange gode funktionaliteter Nemt at tilgå skabeloner Nemt at sende digitalt Fungerer hensigtsmæssigt At det er logisk bygget op Nemt at søge i Fungerer som det skal Det er overskueligt Forholdsvis enkelt at manøvre rundt i. 28 % mener, at de oplever fejl i nogen grad eller i høj grad. Af kommentarer hertil kan der bl.a. nævnes: Langsommelighed Uden varsel går det ned, når man er ved at journalisere Systemfejl periodevis Billeder der fryser, for lange svartider Ikke muligt at journalisere dokumenter Problemer med at journalisere mails med træk og slip 82 % bruger KMD Sag hver dag eller et par gange om ugen. 73 % giver udtryk for, at de er fortrolige med KMD Sag. 39 % giver udtryk for, at de mangler viden eller uddannelse i KMD Sag, fordelt således: 14 % Viden i form af trykt materiale 44 % Undervisning af superbruger 42 % Generel oplæring De adspurgte har også svaret på, om de har kendskab til andre dokumenthåndteringssystemer, der kunne være anvendelig inden for deres respektive områder. Langt størstedelen har ikke kendskab til andre systemer. Enkelte nævner dog CARE og Acadre. Man kan således ud fra svarene på spørgeskemaet antage, at det er manglende oplæring, uddannelse og drypvis brug af systemet, der skaber den problematik, der gives udtryk for i KL s analyse. Til orientering. Bilag Analyse af brugerundersøgelsen

10 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 8 Tina Andersen orienterede om brugerundersøgelse af KMDSag dokumenthåndteringssystem. Vigtigheden ved journalisering af alle mails/henvendelser blev drøftet. Brugerundersøgelsen blev taget til efterretning. 9. KMD Sag Exit-strategi - screening af fagområder og sagsområder Sagsnr Initialer THO Åbent Thomas Holst deltager i punktet. KL s holdingselskab KOMBIT arbejder i disse år på alle kommunernes vegne på at bryde KMD s monopol på en række IT-løsninger. Foruden etablering af nye støttesystemer (STS) drejer det sig om konkurrenceudsættelse og indkøb af et nyt sygedagpengesystem (KY), kontanthjælpssystem (KSD) samt en erstatning for KMD Sag Basis (SAPA). SAPA er navnet på den IT-løsning, der skal erstatte KMD Sag Basis. I praksis omtales den som en glaspladeløsning, der gør medarbejderen i stand til at tilgå alle relevante fagsystemer på tværs af løsninger og leverandør. De nævnte IT-løsninger er p.t. i udbud og forventes implementeret i kommunerne i løbet af 2016 og Der er imidlertid en række foranstaltninger, som kommunerne skal have på plads for at sikre at KOMBIT s tidsplan holder (vedlagt til orientering KOMBIT s borgmesterbrev af 19. august 2014). KMD Sag Exit-strategi For så vidt angår KMD Sag Basis skal kommunerne i forbindelse med implementeringen af SAPA kunne opsige deres eksisterende aftale på KMD Sag. Men dette er ikke nogen helt enkel opgave. I dag bruger alle kommuner KMD Sag og ofte bliver løsningen brugt på forskellig måde af forskellige brugergrupper i kommunen, f.eks. til overblik og adviser eller til håndtering af sager og journalnotater. Også i fremtiden vil it-understøttelsen af forskellige brugergrupper være differentieret. Nogle brugere vil fortsætte med at bruge KMD Sag som en integreret del af deres KMD fagsystem (dog på en ny kontrakt), andre vil hurtigt slippe KMD Sag fuldkommen og atter

11 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 9 andre vil bruge KMD Sag i en overgangsperiode mens støttesystemerne og SAPA implementeres. Hvis en kommune hurtigt kan få flyttet alle manuelle KMD Sag-sager (og brugere) ud af KMD Sag, er der desuden den gulerod, at det medfører en reduktion i licensprisen indtil kontrakten kan opsiges helt. Der vil altså for kommunerne være tale om at skulle flytte sager og brugere over i andre it-løsninger. SAPA er kun en overbliks- og advisløsning uden funktionalitet til at lagre sager. Dette betyder, at sager (og journalnotater) skal lagres i andre løsninger, der har denne funktionalitet. Hver kommune skal derfor tage beslutning om, hvordan man i fremtiden vil håndtere de sager, der i dag ligger i KMD Sag, og de brugere, der arbejder med disse sager. Dette kalder KOMBIT kommunens KMD Sag Exit-strategi. Nyborg Kommunes styregruppe for KOMBITs monopolbrud Til orientering har digitaliseringsstyregruppen 10/ besluttet, at digitaliseringsstyregruppen, med Lars Svenningsen som formand, er styregruppe for monopolbruddet med reference til direktion og chefgruppen. Digitaliseringskonsulent Thomas Holst er kontaktperson i forhold til drejebog og intern tovholder på monopolbruddet (jf. nedenstående tabel). Projekt/arbejdsgruppe*) Projektleder Deltagere Opgaver og formål Monopolbruddet Thomas Holst Henrik Dyrhøj + relevante Koordination og overblik: fagpersoner ad hoc. Tovholder på Drejebogen Nye IT-udbud Etablering af relevante snitflader til fagsystemer og støttesystemer Sikre reservation af nødvendige ressourcer og målopfyldelse for monopolbruddet SAPA (glaspladeløsning som erstatter KMD Sag Thomas Holst Tina Andersen (projektledersuppleant), Karsten Sikre overgang fra KMD Sag Personoverblik til SAPA: Personoverblik) Danielsen og Hen- rik Dyrhøj + relevante fagpersoner ad hoc. KMD Sag brugeroverblik (hvem, bruger hvad og hvorfor) Snitflader(nye som gamle) KY (Kontanthjælpssystem) Anja Leise Der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner. Sikre implementering af KY og etablering af relevante snitflader. Sygedagpenge Anja Leise Der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner. Sikre implementering af Sygedagpengesystem og etablering af relevante snitflader *) Reference til styregruppen for monopolbruddet (Digitaliseringsstyregruppen)

12 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side 10 KMD Sag Basis Exit-strategi - Hvad gør vi i Nyborg Kommune? Det indstilles, at Thomas Holst iværksætter en proces i efteråret, der skal kortlægge afdelingernes forskellige brug af KMD Sag Basis (KMD Sag EDH er til orientering ikke omfattet af KOMBIT s monopolbrudsproces, idet der i forvejen findes en række udbydere af EDHløsninger på markedet). KOMBIT har udarbejdet en procesguide, som kommunerne kan anvende i arbejdet (se vedlagte bilag) og omfatter faserne: Fase 1 Screening af fagområder og sagsområder Fase 2 Kortlægning af relevante sagsområder (As-is) Fase 3 Undersøgelse af fremtidige løsningsscenarier for sagsområder (To-be) Fase 4 Prioritering af sagsområder og udarbejdelse af beslutningsgrundlag De respektive afdelinger vil blive involveret successivt hen over efteråret. Lederne leverer i fornødent omfang relevante medarbejdere, der kan bidrage til kortlægningsprocessen, der i praksis udføres via mailkorrespondance, spørgeskemaer og workshops. Resultatet udmøntes i en KMD Sag Exit-strategi, der skal anvendes op til og i forbindelse udfasningen af KMD Sag Basis. Ovennævnte indstilling godkendes. Bilag KMD Sag exit-strategi 17. juni 2014.pdf Borgmesterbrev - Status på monopolbruddet projekternes fremdrift og den kommende proces.pdf Thomas Holst redegjorde for sagsfremstilingen. godkendt.

13 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side Procedure vedr. ansættelse af ledere (stor ledergruppe) Sagsnr Initialer TJO Åbent I Politisk Aftale 2009 blev det besluttet, at alle ledige stillinger inden for den store ledergruppe skulle forelægges Økonomiudvalget til godkendelse inden opslag. Denne procedure er nu ved beslutning i Økonomiudvalget ændret til, at sager om ansættelse af ledere først forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, når der foreligger en indstilling fra et ansættelsesudvalg. Til orientering. Til orientering. Hvis ØK godkender lederansættelser ved skriftlig høring, sættes der efterfølgende en sag på til ØK, så det bliver ført til protokols. 11. Personale Sagsnr Initialer SNH Åbent Status. Intet.

14 Chefgruppen, 29. august Kl. 08:15 side Nyt fra chefgruppen Sagsnr Initialer SNH Åbent Søren: Udkast til svar på henvendelser til borgmesteren blev drøftet. Alle svarudkast sende til direktør og sekretær, der sørger for at give svarudkastet videre til Borgmestern inkl. journalisering. Jan: Der udsendes info vedr. booking af Borgerforeningen og kultursalen i Ullerslev, hvor der skal bruges kodeord til systemet. Mødelokalet ved dueslaget bruges midlertidigt til kinesiske samarbejdspartnere. Det er ændret i mødebookningskalenderen.

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere