Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld."

Transkript

1 Ikke godtgjort, at kronisk smertetilstand var en følge af færdselsuheld. Erstatning uden for kontraktforhold Færdselsret og Ved et færdselsuheld i 2002 blev A som fører af en personbil påkørt bagfra af en anden bil, mens hun holdt stille for at dreje til højre. Den bagfrakommende bil blev i uheldsøjeblikket ført med en hastighed af ca. 10 km i timen. Ved påkørslen pådrog A sig en forvridning af halshvirvelsøjlen, og efterfølgende udviklede hun en kronisk smertetilstand, der i juni 2004 førte til, at hun blev tilkendt førtidspension. A anlagde sag mod den skadevoldende bilists ansvarsforsikringsselskab, F, med påstand om betaling af ca. 2,5 mio. kr. Under sagen for landsretten blev der indhentet udtalelse fra Retslægerådet. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at A havde pådraget sig gener af mere end forbigående karakter som følge af påkørslen, og frifandt F. Højesteret bemærkede, at der ved vurderingen af, om der var ført bevis for årsagsforbindelse, måtte tages hensyn til karakteren af færdselsuheldet med lav påkørselshastighed og dermed beskeden kraftpåvirkning og til, at den kroniske smertetilstand, som A led af, var karakteriseret ved symptomer, der var uspecifikke og hyppigt forekommende i den almindelige befolkning. Retslægerådet havde fundet det vanskeligt at udtale sig om årsagen og betegnede sammenhængen mellem A's nuværende tilstand og færdselsuheldet som usikker. Derefter fandt heller ikke Højesteret det godtgjort, at A's kroniske smertetilstand var en følge af færdselsuheldet. Det kunne ikke føre til en anden bedømmelse, at A havde været rask forud for færdselsuheldet, og at der ikke var oplysninger om forudgående lidelser af betydning. Højesteret stadfæstede derfor dommen (dissens).[1] 128 H.D. 6. oktober 2010 i sag 235/2008 (2. afd.) A (adv. Poul Rasmussen, Århus) mod TrygVesta Forsikring A/S (adv. Christina Neugebauer, Kbh.). Østre Landsrets dom 20. juni 2008 (20. afd.), B (Michael Dorn, Ulla Staal, Steen Mejer Hansen). Under denne sag, der er anlagt den 1. november 2005, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, tilpligtes at betale principalt kr. med tillæg af renter af kr. fra den 1. februar 2004, af kr. fra den 1. februar 2005, af kr. fra den 1. februar 2006, af kr. fra den 17. september 2006, af kr. fra den 1. januar 2004 og af kr. fra den 17. september 2006, subsidiært et mindre beløb med tillæg af renter, jf. erstatningsansvarslovens 16. Sagsøgte har principalt påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Sagen drejer sig om, hvorvidt A ved et færdselsuheld er påført en personskade, der berettiger hende til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab samt godtgørelse for svie og smerte og varigt mén og i bekræftende fald størrelsen heraf. Tryg Forsikring A/S (Tryg Forsikring) har som ansvarsforsikrer for skadevolderen anerkendt erstatningspligten, men bestridt erstatningskravet. A's principale påstand er opgjort således: Tabt arbejdsfortjeneste: Normalindkomst 2003 Fradrag for sygedagpenge i 52 uger a kr. Tabt arbejdsfortjeneste 2003 Beløbet kræves forrentet fra 1. februar 2004 (30 dage efter det var muligt at opgøre beløbet) Normalindkomst 2004 Fradrag for sygedagpenge i 23 uger a kr. Fradrag for førtidspension fra 1. juni 2004 ( kr. pr. år /12 = kr. x 7 mdr.) Tabt arbejdsfortjeneste 2004 Beløbet kræves forrentet fra 1. februar 2005 (30 dage efter det var muligt at opgøre beløbet) Normalindkomst 2005 Fradrag for førtidspension 2005 Tabt arbejdsfortjeneste 2005 Beløbet kræves forrentet fra 1. februar 2006 (30 dage efter det var muligt at opgøre beløbet) Normalindkomst 2006 Indkomst frem til 17. august 2006 ( kr./12 = kr. x 7,56 mdr.) Førtidspension frem til 17. august 2006 ( kr. /12 = kr. x 7,56 mdr.) Tabt arbejdsfortjeneste 2006 frem til 17. august Beløbet kræves forrentet fra 17. september 2006 (30 dage efter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 17. august 2006) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 Tabt arbejdsfortjeneste i alt Svie og smerte Maksimalt kr. (2003-niveau) Fradrag for tidligere betalt godtgørelse Svie og smerte i alt Beløbet kræves forrentet fra 1. januar 2004, (Sagsøgte var på dette tidspunkt i stand til at indhente oplysninger om, at sagsøgeren havde været sygemeldt i en periode svarende til maksimalydelsen for godtgørelse for svie og smerte) Varigt mén 10% af kr. (2006-niveau) - 6% aldersreduktion Varigt mén i alt Beløbet kræves forrentet fra 17. september 2006 (30 dage efter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 17. august 2006) 130 Tab af erhvervsevne Årslønnen for 2002 var kr. Opreguleret til 2006 og afrundet: kr kr. x 10 x 65% - 16% aldersreduktion Erhvervsevnetab i alt Beløbet kræves forrentet fra 17. september 2006 (30 dage efter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse fra 17. august 2006) Samlet påstand kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sagens nærmere omstændigheder Den 3. juli 2002 blev A som fører af personbil, mrk. Suzuki Baleno, reg.nr , påkørt af en bagfrakommende bil. I skadeanmeldelsen af 4. juli 2002 til eget forsikringsselskab oplyste hun blandt andet:»- Skadeårsag: Jeg holdt stille i et lyskryds for at dreje til højre da jeg bliver påkørt bagfra. - Hvor skete skaden: Lyskrydset Ballerup Boulevard / Hold-An Vej - Skadens omfang: Min bageste kofanger - måske mere - Andre involverede: Kun modparten - Er der sket personskade: Muligvis, jeg fik ved påkørslen slået hoved tilbage i nakkestøtten og har haft kraftig hovedpine siden.«b, der var fører af den bagfrakommende bil, mrk. VW LT35, reg.nr , anførte i sin skadeanmeldelse, modtaget hos Tryg Forsikring den 5. august 2002, om de nærmere omstændigheder ved uheldet følgende:»uheldet skete under langsom»kolonnekørsel«frem mod lyssignalet Hold-An Vej, Ballerup Boulevard, jeg havde opmærksomheden henledt på kommende cyklist på Ballerup Boulevard foran kørende bilist bremsede pludselig op af samme grund!«af attest af 4. juli 2002 fra Amtssygehuset i Glostrup, skadestuen, fremgår blandt andet:»oplyst I RECEPTIONEN: Bilist påkørt bagfra, nu kraftig hovedpine, smerter i nakken, snurrende fornemmelse ud i ve. arm. Bilist påkørt bagfra, nu klager over hovedpine, smerter i nakken samt snurrende fornemmelse ud i ve. arm. Har ikke været bevidstløs. Ingen kvalme eller opkastninger. Har været på toilettet efter ulykken uden gener. Objektivt: Vågen og klar, upåvirket. Ingen synsforstyrrelser. BT: 129/55 puls 67 Kan bevæge alle 4 ekstremiteter frit. Normale neurovask. forhold. Der er anlagt halskrave. Efter at man har fjernet halskraven kan pt. bevæge halsen symmetrisk til begge sider. RU viser ingen fraktur eller luksation /JH beh.: Tilrådes at være opmærksom på tilfælde med kvalme og opkastning samt føleforstyrrelser. Ved forværring henvendelse til egen læge.«den 11. juli 2002 rettede A henvendelse til egen læge, der i A's journal anførte følgende:» : K Distorsio columna cervicalis [Whiplash syndrom] Distorsio columna cervicalis [Whiplash syndrom] (L83) Whiplashtraume d. 3/7, blev påkørt bagfra, har været på skst rtg var i.a. Har fået tiltagende nakkehovedpine har brug for fys. JC«I lægeerklæring af 23. august 2002 til Tryg Forsikring har egen læge på spørgsmål om, hvorvidt ulykkestilfældet har efterladt blivende følger, svaret»ja«, og på spørgsmålet»hvis ja, hvilke?«svaret»smerter i nakke og blivende hvp. koncentrations og hukommelsesbesvær. Ej ophørt.«i erklæring af 29. oktober 2002 fra speciallæge Hans-Henrik Ibfelt er om A blandt andet anført: Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 »Det drejer sig om en 46-årig kvinde, der henvises for whiplash seql. Tidl.: stort set rask. Aktuelle: var for knapt 4 måneder siden d. 3/7 udsat for påkørsel bagfra som fører af bil. Pt. sad med hovedet drejet mod hø., da hun blev ramt. Blev us. på skadestuen på Glostrup Sygehus. Rtg.us. af nakken viste normale forhold. Har efterfølgende været plaget af sm. i nakken og i baghovedet samt sm.udstråling til hø. arm. Det kniber også med koncentration og hukommelse. Pt. har modtaget behandling hos fysioterapeut med forbigående effekt. Det samme gælder akupunktur. Socialt: har de seneste 4 år arbejdet ved skærmterminal 8 timer om dagen. Har kun haft mindre sygefravær i forbindelse med aktuelle, men er opsagt og fratræder 31/10. Pt. bor sammen med ægtefælle. Ingen børn. Medicin: Diclon + beroligende præparater (husker ikke navnet). Objektivt: upåfaldende og upåvirket, ET: middel. 131 Columna cervicalis: udrettet lordose. Holder hovedet fikseret, der er indskr. rotation mod hø. på 30 grader mod 50 grader mod ve. Sidefleksion udgør knapt 30 grader mod ve. og lidt mere mod hø. Der er udtalt ømhed over hø.sidige nakkesenefæster og facetled samt hø. side af skulderbæltet, hvor der er tale om hyperreaktion ved palp. Der er ingen synlige forandringer. OE: fri ledbevægelighed og normal neurologi og cirkulation. Ve.håndet. Konklusion: typiske følger efter whip-lash. Som bekendt gives der ikke nogen kausal behandling, da man ikke kender forklaringen på tilstanden. Jeg er derfor ikke helt klar over min rolle i denne sag. Der forsøges primært sm.behandl., idet der lægges blokade med 1½ ml Xylocain sv.t. hø.sidige nakkesenefæster, og der er aftalt kontrol her mandag d kl «Af erklæring af 11. november 2003 fra speciallæge i neurologi, dr.med. Michael Langemark, Hillerød Sygehus, Neurologisk Afdeling, fremgår om A blandt andet:»på foranledning af Danica Pension har jeg den undersøgt ovennævnte, der ikke er mig tidligere bekendt, men som identificerer sig ved fremsendt indkaldelse. Ud fra medsendte akter samt foretagen undersøgelse kan jeg udtale følgende: 44-årig kvinde med smerter i nakke-skulderåg og generelt nedsat mobilitet. Traume og initiale klager Klienten var på vej hjem fra arbejde alene som fører af en 1996 Suzuki Baleno. Hun holdt på Ballerup Boulevard og afventede før et højresving at en cyklist passerede, og havde således hovedet og overkrop drejet mod højre, da hun blev påkørt bagfra af en anden personbil. Klienten var ikke bevidstløs og havde initialt kun lette smerter over venstre side af brystet og hals, hvor sikkerhedsselen havde siddet. Bilen havde airbags, som ikke blev udfoldet, samt nakkestøtter. Klienten havde ikke været bevidstløs og kunne i lighed med den anden bilist køre fra stedet i egen bil. Klientens bil havde lidt begrænset skade og blev repareret for cirka kr. 10, Efter episoden havde klienten umiddelbart begrænsede symptomer, men udviklede samme aften hovedpine, der tiltog kraftigt over dage til uger. En initial let stivhed i nakken forværredes ligeledes. Skadestuebesøg dagen efter ulykkestilfældet afkræftede frakturmistanke. Klienten var sygemeldt få dage, men påbegyndte derefter arbejdet, men kunne kun arbejde få timer dagligt på grund af hovedpine, og generne tiltog i ugerne efter ulykkestilfældet. Trods forsøg på at yde en arbejdsindsats blev klienten opsagt per [ ] og har siden været på sygedagpenge. Efter at generne havde fundet et leje med stort set stabilt mønster, indtraf i maj eller juni 2003 pludselig forværring idet klienten snublede på vej ned af en kantsten. Selv om hun genvandt balancen uden direkte traume har klienten siden haft nytilkomne gener i form af smerter ud i venstre første finger samt i højre balde og yderligere forringet funktionsniveau, som først nyligt har nærmet sig niveauet i foråret Der har i forløbet været forsøgt behandling med fysioterapi (i alt 30 gange) i form af massage, ultralyd og forsøg på udstrækning og tillige akupunktur via egen læge. Klienten følger aktuelt tværfagligt behandlingsforløb på Trollesbro med blandt andet psykologbistand og finder at have profiteret heraf. Får derudover træning i varmt-vands-bassin Hillerød Sygehus en gang om ugen. Aktuelle klager Klienten har dagligt smerter i nakke, baghoved, over højre øje, i skuldre, arme og ryg. Smerterne beskrives som borende, vedvarende, og klienten er på intet tidspunkt smertefri trods analgetika. Generne veksler ikke over dagen, men forværres af bevægelse og lindres i nogen grad af hvile, dog kan klienten ikke sidde ret længe ad gangen. Ved fysisk aktivitet opstår forværring af beskrevne smerter, især i hovedet, og der tilkommer fonofobi, let fonofobi og kvalme; enkelte gange opkastninger, og når hovedpinen er værst kan den ledsages af let dobbeltsyn. Klienten må hvile liggende flere gange dagligt. Nattesøvnen er afbrudt; klienten falder udmattet i søvn på meget varierende tidspunkter; vågner derefter efter 3-4 timers søvn af smerter i hoved og nakke og må stå op og gå lidt rundt, men falder derefter atter i søvn. Først efter at være adspurgt bekræfter klienten at have hukommelsesproblemer, der vanskeligt kan konkretiseres, men blandt andet viser sig ved at klienten glemmer avisstof med mere. Klientens egen vurdering af funktionsniveau Klienten kan højst sidde ned cirka et kvarter ad gangen og kan af den grund ikke gå i biografen. TV-kigning i hjemmet foregår delvist siddende, delvist stående. Klienten klarer selv daglige gøremål i hjemmet, men med betydeligt øget tidsforbrug. Kan således typisk hænge tøj op eller støvsuge i cirka ½ time og må så lægge sig og hvile i 2 timer efterfølgende. Klienten har måttet ophøre helt med at strikke og kan kun sy cirka 10 minutter ad gangen. Hun er totalt ophørt med tidligere aktiviteter som dans, maling, pasning af have og med at bære tunge varer. Derimod går klienten en del ture med sin hund. Objektivt Udseende svarende til alder, ernæringstilstand lidt over middel, almen-tilstanden god. Fremtræder klar og 132 relevant, der er neutralt stemningsleje og normalt psykomotorisk tempo, normalt emotionelt medsving. Normalt soigneret, men bærer lidt påfaldende ingen trusser under strømpebukserne. Bevægemønsteret er i nogen grad præget af nedsat bevægelighed i halscolumna, og klienten rejser sig efter cirka et kvarters samtale og må gå lidt rundt. Under den videre samtale rejser klienten sig igen efter yderligere cirka et kvarter. Ved af- og påklædning er hovedet i mindre grad fixeret, og af- og påklædning inklusive brystholder afvikles med praktisk taget naturligt tempo, ligesom klienten kommer til og fra leje med næsten normalt tempo. Klientens almenviden er intakt, men ved MMSE Folstein scorer klienten 28/30 men med påfaldende vanskelighed ved at genkalde den tredje af tre genstande, sjusket figurkopiering og et vist funktionelt præg ved den manglende evne til at gentage sætningen»ingen over, under eller ved siden af«. Uden for undersøgelsessituationen fremtræder klienten ikke sværere forpint, men i forbindelse med undersøgelse af øjenbevægelser og finger-næse-fingerforsøg betydelig reaktion med Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 missen med øjnene og angivelse af svært ubehag, og stående undersøgelse af ryggen medfører svimmelhed. Ydre cranium og columna cervicalis Der er svær smertereaktion og muskelværn ved rotation af halscolumna ved cirka 15, sidebøjning 20, dorsalfleksion 45 og fleksion 30. Kan tilsyneladende orientere sig sufficient ved bilkørsel efter undersøgelsen, men dette ikke observeret på tæt hold. Der er veludtalt ømhed af masseteres, let ømhed frontalt, moderat ømhed temporalt og svarende til sternocleider, og byldeømhed af nakkemuskelfæster og hele nakkeregionen. Derimod ingen irradierende fænomener ved foramenkompressionstest. Konklusion 44-årig tidligere i det væsentlige rask kvinde med smerter primært i nakke-skulderåg, opstået i forbindelse med biluheld juli 2002 med påkørsel bagfra. Generne er siden gradvist forværret med pludselig forværring og tilkomst af føleforstyrrelser i venstre tommelfinger efter minimalt indirekte rygtraume sommeren Klienten er fortsat i multidisciplinær behandling for smerterne. Objektivt findes generel hyperreaktivitet og anspændthed. Der er en vis diskrepans mellem præstationerne i og udenfor direkte undersøgelsessituation. Der er nedsat bevægelighed i halscolumna og udtalt muskulær ømhed i nakkeskulderåg, men ingen tegn til radikulær påvirkning, og ingen tegn til demens. Diagnoser Kronisk smerte syndrom Distorsio articuli columnae cervicalis, sequelae.«i brev af 2. december 2003 fra Tryg Forsikring til A's advokat anførtes blandt andet:»med hensyn til Deres klients personskade, har vi anerkendt erstatningspligten på baggrund af Færdselslovens 103/101, og betalt svie og smerte fra den 3. juli til den 9. juli i alt 945,00 kr. Derudover har vi betalt 4139,75 for behandlinger. Vi får herefter oplyst at Deres klient på ny bliver sygemeldt på grund af massive og vedvarende gener, og vi meddeler den tidligere advokat, at det er vores opfattelse, at der ikke kan være årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet og disse vedvarende gener.«i brev af 30. marts 2004 fra»tværfagligt SmerteTeam - Hillerød«til Kommune, socialforvaltningen, angående evaluering af et tværfagligt kursus i smertehåndtering i marts 2004, hedder det om A blandt andet:»fra teamets læge og psykolog: Det drejer sig om en Whip Lash læsion, som nu er 14 måneder gammel. Den konkrete, fysiske smertetilstand er ikke bedret, der er tværtimod tilkommet nye symptomer, som må tolkes som involvering af perifer nerve. Derimod er de kognitive funktioner i bedring. Der skønnes at være tale om en reel og omfattende smerteproblematik. Tilstanden må antages at være kronisk og må desuden efterhånden betegnes som stationær, idet symptomerne synes yderst behandlingsresistente. Således er det ikke, trods ihærdig indsats fra A i samarbejde med fysioterapeut, afspændingspædagog og psykolog, lykkedes at opnå en egen-kontrol med muskelspændinger, der er en væsentlig symptom-komponent i form af sekundære smerter. Personlighedsmæssige kan her spille en rolle. Følgende gør sig imidlertid gældende: A har ikke været i stand til at tilegne sig alle de præsenterede psykologiske redskaber til smertehåndtering. Psykodynamisk arbejde med katatyme områder har ikke været muligt, og A er ikke i stand til at anvende abstrakte metoder som visualisering og hypnoselignende teknikker. Ovenstående skal tolkes således, at fysisk betingede begrænsninger til en vis grad kompliceres af personlighedsmæssige omstændigheder, der gør det vanskeligt at arbejde via en abstrakt psykisk tilgang til de somatiske symptomer, som f.eks. de fysiske spændinger. Det skal understreges, at der ikke har været tale om manglende vilje hos A, men simpelt hen om begrænsede evner for at anvende visse psykologiske metoder. A har været optimalt medicineret og er under fortsat, kompetent medicinsk opfølgning hos egen læge. Heller ikke på det medicinske område er der yderligere at opnå. Det må siges, at der har været skabt optimale muligheder for A i hendes periode med sygemelding. Der har - takket være kommunen - været tale om en tidlig indsats og tæt opfølgning fra tværfagligt personale (egen læge, smertelæge, fysioterapeut, afspændingspædagog, 133 smertepsykolog) samt kommunens sagsbehandlere og jobkonsulenter.«a blev med virkning fra den 1. juni 2004 tilkendt førtidspension. Der har under sagen været stillet spørgsmål til Retslægerådet, der i erklæring af 26. maj 2005 har besvaret følgende spørgsmål således:»spørgsmål A: Retslægerådet bedes oplyse, hvilke skader A efter rådets opfattelse pådrog sig ved færdselsuheldet i A har i overensstemmelse med konklusionen i speciallægeerklæringen af formentlig pådraget sig en forvridning af halshvirvelsøjlen. Efterfølgende har A udviklet en kronisk smertetilstand (eller et whiplash-syndrom). Spørgsmål B: Retslægerådet bedes oplyse, om de skader, A pådrog sig ved færdselsuheldet i 2002, har påført hende varige gener. Retslægerådet bedes begrunde sit svar. Gener efter forvridninger er sædvanligvis forbigående, men har i A's tilfælde formentlig givet anledning til muskelspænding og bevægeindskrænkninger i halshvirvelsøjlen. Varigheden af en kronisk smertetilstand (whiplash syndrom) er udover nogle få år uvis. Spørgsmål C: Retslægerådet bedes oplyse, om A's tilstand, som denne senest er beskrevet i det lægelige materiale i sagen, er forårsaget - helt eller delvist - af færdselsuheldet i 2002 og/eller af andre forhold. I det omfang Retslægerådet vurderer, at A's tilstand helt eller delvist er forårsaget af andre forhold end færdselsuheldet i 2002, bedes disse om muligt nærmere beskrevet. Retslægerådet bedes begrunde sit svar, herunder om muligt angive graden af sandsynlighed. Forvridningen af halvhvirvelsøjlen er forårsaget af færdselsuheldet i Årsagerne til kroniske smertetilstande (whiplash syndrom) er mange og komplekse, hvorfor det i A's tilfælde er vanskeligt at udtale sig om årsagen. Spørgsmål D: Retslægerådet bedes oplyse om A's funktionsniveau, som dette senest er beskrevet i det lægelige materiale i sagen, kan føres tilbage til de varige gener, hun måtte være påført ved færdselsuheldet i Retslægerådet bedes begrunde sig svar. A's svækkede funktionsniveau er muligvis betinget af den kroniske smertetilstand (whiplash syndrom). Denne tilstands relation til færdselsuheldet er som anført under spørgsmål C usikker. Spørgsmål E: Er der efter Retslægerådets opfattelse holdepunkter, herunder objektive, for at fastslå, at A's gener udelukkende eller i det væsentligste kan henføres til færdselsuheldet i Det bedes herunder oplyst, om det er sandsynligt, overvejende sandsynligt eller sikkert, at A's nuværende gener er opstået som følge af færdselsuheldet. Retslægerådet bedes i tilknytning hertil oplyse, om der er årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet i 2002 og de af skadelidte A beskrevne gener og reducerede funktionsniveau, såfremt det lægges til grund, at der har været tale om et lavenergitraume (ringe påkørselshastighed med ringe materielle skader), herunder, [at] der ikke har været tale Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 om et traume af en styrke, som normalt forventes ved et whiplash-syndrom. Ved besvarelsen af dette spørgsmål bedes Retslægerådet tage hensyn til bilinspektionens skønserklæring. Fraset muskelspændinger med indskrænket bevægelighed i halshvirvelsøjlen er der ingen objektive lægelige tegn eller laboratorieundersøgelsessvar, som kan henføre A's gener til færdselsuheldet. Dette udsagn er uafhængig af, om A pådrog sig et lav- eller højenergitraume. Spørgsmål F: Retslægerådet bedes oplyse, om der eksisterer data der belyser ved hvilken hastighedsændring (lavenergi- contra højenergitraumer ved påkørsel bagfra), der er risiko for at der opstår personskade på personer der befinder sig i det køretøj der påkøres bagfra. Det ønskes samtidigt oplyst om Retslægerådet ved sin bedømmelse af årsagssammenhæng mellem det færdselsuheld A var involveret i og de i dag beskrevne gener tillægger styrken af det traume A var udsat for betydning. Generelt må det formodes, at whiplash traumets intensitet har betydning for det subjektive klagebillede, hvis klagerne skal tilskrives den fysiske påvirkning. Der foreligger imidlertid ikke undersøgelser, som på overbevisende måde demonstrerer en sådan sammenhæng. Spørgsmål G: Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Nej. Spørgsmål 1: Retslægerådet bedes oplyse, hvilke gener eller sygdomstilstande rådet mener, at rekvirenten har pådraget sig efter ulykken den 3. juli Se svaret på spørgsmål A. Spørgsmål 2: Retslægerådet bedes oplyse, om rekvirenten forud for ulykken har lidt af nogle af disse gener eller sygdomstilstande. Der er i de foreliggende lægelige akter ingen oplysninger om nakke-, skulder-, hoved- armgener, lydoverfølsomhed eller hukommelsesbesvær forud for færdselsuheldet. 134 Spørgsmål 3: Retslægerådet bedes oplyse, om rekvirenten har lidt af andre sygdomme forud for ulykken den 3. juli 2002 af betydning for rekvirentens nuværende lidelser. Rekvirenten har ifølge de foreliggende lægelige akter ikke lidt af sygdomme forud for ulykken af betydning for den nuværende tilstand. Spørgsmål 4: Retslægerådet bedes oplyse, om ulykken efter rådets opfattelse kan have medført den sygdomstilstand, som rekvirenten har i dag - altså om der er årsagssammenhæng mellem rekvirentens lidelser og ulykken. Sammenhæng mellem rekvirentens nuværende tilstand og færdselsuheldet i 2002 er usikker. Spørgsmål 5: Retslægerådet bedes oplyse om sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger. Nej.«I en skønserklæring af 10. marts 2006 fra bilinspektør Steen Hansen, Applus + Bilsyn, om skaden den 3. juli 2002 på personbil, Suzuki Baleno, reg.nr , hedder det blandt andet:»antagede værdier. Føret er oplyst som»vådt«, og»at det regnede kraftigt«. På den baggrund antages værdien for den mulige udnyttelse af friktionskoefficienten mellem dæk og vejbane til at være u~0.5. VW'ens totalvægt er opgivet som 3500 kg, og lastevnen ifølge typegodkendelse nr. A 7874 er 1600 kg. Med én person i bilen er således anvendt en faktisk vægt på 2050 kg. Suzuki'ens faktiske vægt er sat til 1025 kg. Spørgsmål 1. Skønsmanden anmodes om på PC / Scan-Crash-systemet at beregne hastighedsændringen på A's bil. Hastighedsændringen på A's bil har som følge af kollisionen bagfra den 3. juli 2002 været 3,6-9,0 km/t. Spørgsmål 2. Skønsmanden anmodes således om at redegøre for den sandsynlige hastighed / hastighedsændring i sammenstødsøjeblikket. Skaden på A's bil vurderes på baggrund af det foreliggende materiale til en EES-værdi på 4-6 km/t. ESS er et udtryk for den energimængde der er medgået til den blivende deformation. Overlappet på bagkofangeren af A's bil vurderes på baggrund af oplysningen om, at bilen står vinklet i kollisionsøjeblikket til ca. 40 %. Forkofangeren på B's VW L T35 kan med rimelighed antages at være i samme højde som A's Suzuki Baleno På denne baggrund vurderes restitutionskoefficienten i stødet at være 0,2. Restitutionskoefficienten er et udtryk for elasticiteten i kollisionen. Der er ikke teknisk sammenhæng mellem B's udsagn om egen hastighed på 5 km/t og de faktisk opståede skader på A's bil. Der tages derfor udgangspunkt i EES-vurderingen på 4-6 km/t, hvilket medfører, at B's bils hastighed i kollisionsøjeblikket bliver højere end 5 km/t. Den sandsynlige hastighed i kollisionsøjeblikket for B's bil har således været 10,3 km/t, hvilket betyder, at A's bil påføres en hastighed på 7,8 km/t. Spørgsmål 3. Skønsmanden anmodes om at oplyse, hvad der må antages at være den største hastighedsændring respektive den mindste ved sammenstødet, når henses til de faktiske omstændigheder, de involverede biler og det forhold, at bilernes berøring af hinanden kun førte til de i sagen beskrevne skader. Hastighedsændringen for A's bil er beregnet til at ligge i intervallet 6,2-9,0 km/t ved EES-værdier i intervallet 4-6 km/t. Spørgsmål 4. Skønsmanden bedes oplyse i hvilket omfang følgende forhold kan have indflydelse på nøjagtigheden af PC / Scan-Crash-systemets resultater a) Om skadelidte sad foroverbøjet b) Om skadelidte havde drejet sit hoved til højre for at se over højre skulder c) Om skadelidte anvendte sikkerhedssele d) Om der i skadelidtes bil var nakkestøtte. a-d) Skadelidtes vægt og placering har alene betydning for udregningen af hastighedsændringen. Hvilken aktuel siddestilling og monteret passivt sikkerhedsudstyr i bilen har således ingen eller meget lille betydning for resultatet. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 135 Spørgsmål 5. Skønsmanden bedes oplyse, om det er sandsynligt, at skadevolders bil ikke blev beskadiget i forbindelse med ulykken. De beregnede EES-værdier for B's bil ligger i intervallet 3,6-4,9 km/t., hvilket kan sandsynliggøre ikke at medføre en synlig blivende deformation på forkofangeren. Det er derfor teknisk overensstemmelse mellem energien i kollisionen og skadesbilledet på de involverede køretøjer. Spørgsmål 6. Skønsmanden bedes oplyse, i hvilket omfang oplysninger om skader på skadelidtes såvel som skadevolders bil indgår i de informationer, som indtastes i systemet. Omfanget af skader på skadelidtes bil, som angivet i taksatorrapporten, indgår i forbindelse med vurderingen af EES værdien og indgår dermed implicit i vurderingen af systemets beregninger. Oplysningerne om de opståede skader benyttes derfor i samme omfang som oplysninger omkring bilens fabrikat, model og vægte. Spørgsmål 7. Skønsmanden bedes oplyse, i hvilket omfang fraværet af informationer om skader på skadevolders bil bevirker, at systemet er unøjagtigt. Da der tages udgangspunkt i de dokumenterede skader på A's bil, tjener udsagnet om»ingen«skader på B's bil alene til at kontrollere beregningens validitet og gør dermed ikke beregningen hverken mere eller mindre nøjagtig.«der er endvidere indhentet en supplerende skønserklæring af 22. november 2006 med tilhørende cd-rom og dvd fra diplomingeniør Thomas Wind om blandt andet accelerationens påvirkning på hoved og krop. I en udtalelse af 17. august 2006 fra Arbejdsskadestyrelsen hedder det om A's méngrad og erhvervsevnetab blandt andet:»vurdering Méngraden er vurderet til 10 procent, jf. erstatningsansvarslovens 4. Erhvervsevnetabet er vurderet til 65 procent, jf. erstatningsansvarslovens 5. Vi er ved brev af 31. oktober 2005 blevet bedt om en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Styrelsens neurokirurgiske speciallægekonsulent har medvirket til at vurdere méngraden. Vi behandler for øjeblikket desuden en sag vedrørende méngraden for så vidt angår det senere tilkomne ulykkestilfælde den 13. august Sagsfremstilling Det fremgår, at A den 3. juli 2002 var udsat for en trafikulykke, hvor hun blev påkørt af en bagfrakommende bil. Hun pådrog sig herved en forvridning af halshvirvelsøjlen. Hun henvendte sig dagen efter på skadestuen med nakkesmerter og hovedpine. Det fremgår, at der ikke var tale om bevidstløshed. Der var ikke tegn på brud eller ledskred i nakken. Vedrørende A's sociale og erhvervsmæssige situation før skaden er det oplyst, at hun er selvlært inden for IT, og at hun siden 1998 har arbejdet som salgskoordinator ved firmaet a/s. Efter skaden har hun været sygemeldt, har været på smertetaklingskursus og blev arbejdsprøvet i et Sundhedscenter 3*2 timer pr. uge. A er pr. 1. juni 2004 tilkendt førtidspension. Begrundelse for méngrad Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger, herunder især: - neurokirurgisk speciallægeerklæring fra Michael Langemark af 11. november journaludskrifter fra Glostrup Sygehus og fra egen læge, - Retslægerådets besvarelse af spørgsmål af 26. maj 2005 Vi har fastsat det varige mén efter vores vejledende méntabel. Det fremgår af de lægelige oplysninger at der er gener i form af konstant hovedpine samt daglige smerter i nakken, der trækker ud i skuldre og arme. Smerten forværres ved belastning. Endvidere er der kognitive gener i form af øget trætbarhed, hukommelsesbesvær samt til tider kvalme og lydoverfølsomhed. Hun har et stort forbrug af smertestillende medicin. Årsagssammenhængen er der ikke tvivl om. Ved lægelig undersøgelse er der fundet ømhed svarende til nakkemuskulaturen på begge sider. Der er nedsat bevægelighed i halshvirvelsøjlen. Efter tabellens punkt B vurderes middelsvære, daglige nakke smerter uden eller med let bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter, og eventuelt lettere somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer, til 10 procent. Generne svarer til punktet i méntabellen. Méngraden er på den baggrund vurderet til 10 procent. De beskrevne forværringer ved skaden i 2003 (fald på kantsten og i 2004 nyt uheld) er ikke inddraget ved denne vurdering. Følgerne efter 2004-ulykken vil senere blive vurderet. Begrundelse for erhvervsevnetab Vi har lagt vægt på sagens sociale og økonomiske oplysninger, herunder især oplysninger fra skadelidte, fra 136 Skat samt fra socialforvaltningen i Kommune, herunder førtidspensionstilkendelse. Erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven skal kompensere for den indtægtsnedgang, som skyldes skadens følger. Vi skal vurdere, hvad den tilskadekomne ville kunne tjene, hvis skaden ikke var sket og sammenholde det med indtægtsmulighederne med skaden. Der ydes kun erstatning for tab af erhvervsevne, hvis indtægtstabet er 15 procent eller derover. Det fremgår, at A med virkning fra 1. juni 2004 er tilkendt førtidspension fra Kommune. Der er ikke andre årsager til pensionstilkendelsen end skadesfølgerne. Der har været foretaget erhvervsmæssig vurdering på Trollesbro, og arbejdsprøvning i aktivitetshuset. Konklusionen var, at de helbredsmæssige følger nedsatte arbejdsevnen betydeligt. Hun kunne højst klare 6 timers arbejde ugentligt. Det fremgår endvidere at A før ulykken var fuldt ud arbejdsdygtig, og de seneste år før skaden har varetaget et fuldtidsarbejde som salgskoordinator. Hun har herved tjent ca kr. om året. Med udgangspunkt i ovenstående og med de pådragne funktionsindskrænkninger har styrelsen således vurderet, at erhvervsevnen som følge af ulykken er nedsat med cirka 2/3 svarende til 65 procent.«i en erklæring af 5. december 2007 har Retslægerådet besvaret følgende yderligere stillet spørgsmål således:»spørgsmål H: På baggrund af skønserklæringerne af 10. marts 2006 samt 22. november 2006 med dertilhørende CD-ROM samt på baggrund af fremsendt DVD fra Spine Research Institute of San Diego bedes Retslægerådet oplyse, om materialet, herunder det på DC-ROMMEN og DVD'en indeholdte materiale, giver Retslægerådet anledning til at ændre på nogen del af rådets besvarelse af spørgsmål A - G samt 1-5. Retslægerådet bedes begrunde sit svar. Oplysninger om de materielle skaders omfang og de fysiske kropspåvirkninger tillader kun i begrænset omfang en udtalelse om en eventuel sammenhæng med en efterfølgende kronisk smertetilstand (whiplash- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 syndrom). De forelagte skønserklæringer, CD-rom og DVD, giver derfor ikke Retslægerådet anledning til at ændre sin besvarelse af spørgsmålene A - G samt 1-5.«Forklaringer A har forklaret blandt andet, at hun den 3. juli 2002 som fører af en personbil holdt stille på Ballerup Boulevard med overkrop og hoved drejet mod højre, idet hun afventede passage af en cyklist, inden hun kunne svinge til højre ad Hold-An Vej. Det var mens hun holdt således, at hun pludselig blev påkørt af den bagfrakommende bil. Hun var efter påkørslen sygemeldt i en uge, og da hun herefter genoptog sit arbejde, var hun som følge af hovedpine kun i stand til at arbejde i et par timer om dagen. På grund af organisationsændringer hos arbejdsgiveren var hun dog allerede forud på færdselsuheldet opsagt fra sit job til fratræden den 31. oktober I tiden herefter modtog hun sygedagpenge, indtil hun overgik til førtidspension. Hun har psykisk været meget påvirket af uheldet, hvilket forværredes af støj og larm under arbejdsprøvningen. Hendes gener er ikke aftaget, og hjælp til huslige gøremål er derfor nødvendig. I sommeren 2003 snublede hun over en kantsten, hvilket forårsagede føleforstyrrelser i den ene finger og i højre balde. B har forklaret blandt andet, at det den pågældende dag regnede meget, da han ad Ballerup Boulevard kørte mod krydset med Hold-An Vej, hvor han skulle svinge til højre. Han kørte langsomt og havde sin opmærksomhed rettet mod en på hans højre side bagfrakommende cyklist, da den forankørende bil pludselig bremsede. Han bremsede også, men kunne ikke undgå at ramme den forankørende bils kofanger. Han vil anslå sin hastighed i påkørselsøjeblikket til 8-10 km/t., og han mener ikke, at den forankørende bil herved bevægede sig. Han mener heller ikke, at der umiddelbart efter uheldet kunne konstateres skader på bilerne. Per Bo Hansen har forklaret blandt andet, at han er bilinspektør og forinden ingeniøruddannet. Det af sagen omhandlede færdselsuheld havde karakter af en lavenergikollision. På baggrund af bilernes skader og de skader, der ikke opstod ved uheldet, vurderer han, at hastigheden i sammenstødsøjeblikket var 6-7 km/t., hvilket af den forankørende bilist ikke opfattes, som om bilen flytter sig fremad. Procedure A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at der foreligger den fornødne kausalitet og adækvans mellem påkørslen af hende den 3. juli 2002 og hendes gener, hvorfor Tryg Forsikring skal betale godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne i overensstemmelse med hendes påstande herom. A har herom nærmere anført, at Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse i sagen i tilstrækkelig grad dokumenterer årsagssammenhængen mellem færdselsuheldet og hendes helbredsforhold. Arbejdsskadestyrelsen er i kraft af sin erfaring og tilknyttede lægefaglige bistand i besiddelse af betydelig ekspertise til at foretage vurderinger af méngrad og erhvervsevnetab, og der foreligger ikke i nærværende sag et sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, at hun som følge af uheldet er påført et varigt mén på 10 % og et erhvervsevnetab på 65 %. Retslægerådets udtalelser i sagen kan ikke tages til indtægt for, at der 137 ikke er årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet og hendes gener. Vedrørende kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har A nærmere anført, at det må lægges til grund, at hun ville have fået anden beskæftigelse inden for en kortere periode fra den 31. oktober 2002, såfremt færdselsuheldet ikke havde fundet sted. Hun har derfor krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, i tiden indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forelå, da det ikke på et tidligere tidspunkt var muligt at vurdere hendes midlertidige eller varige tab af erhvervsevne. Tryg Forsikring har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at A ikke har godtgjort, at hun ved færdselsuheldet den 3. juli 2002 blev påført en personskade med midlertidige eller varige gener til følge. Tryg Forsikring har herom nærmere anført, at A ikke har godtgjort, at hendes gener umiddelbart efter færdselsuheldet endsige hendes nuværende helbredstilstand med overvejende sandsynlighed skyldes uheldet. Den påvirkning, som hun var udsat for, var af så ringe størrelse, at den erfaringsmæssigt ikke kan forvolde varig skade, og A's funktionsniveau efter færdselsuheldet må derfor henføres til andre forhold end færdselsuheldet. Rigtigheden heraf underbygges blandt andet af Michael Langemarks speciallægeerklæring, ifølge hvilken A's tilstand i sommeren 2003 pludselig forværredes, da hun snublede over en kantsten, og af Retslægerådets besvarelse navnlig af spørgsmål C og D, hvorefter det er vanskeligt at udtale sig om årsagen til A's smertetilstand. Specielt vedrørende kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har forsikringsselskabet anført, at krav herpå alene kan gøres gældende for tiden indtil den 1. juni 2004, pr. hvilken dato A blev tilkendt førtidspension. Landsrettens begrundelse og resultat: Navnlig henset til speciallægeerklæringen fra Michael Langemark samt Retslægerådets besvarelse af spørgsmålene C, D, E og 4 finder landsretten - uanset Arbejdsskadestyrelsens udtalelse om méngrad og erhvervsevnetab - ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse det for godtgjort, at A som følge af påkørslen den 3. juli 2002 pådrog sig gener af mere end forbigående karakter. Kravet om godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab tages derfor ikke til følge, og da kravet vedrørende godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste angår tiden efter den 1. januar 2003, tager landsretten i det hele Tryg Forsikrings frifindelsespåstand til følge Højesterets dom. I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 20. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, TrygVesta Forsikring A/S, skal betale kr. med tillæg af renter af kr. fra den 1. januar 2004, af kr. fra den 1. februar 2004, af kr. fra den 1. februar 2005, af kr. fra den 1. februar 2006 og af kr. fra den 17. september TrygVesta Forsikring A/S har påstået stadfæstelse og har gentaget sin subsidiære påstand. A's krav er i forhold til påstanden for landsretten nedsat med kr. for så vidt angår erstatningsposten tabt arbejdsfortjeneste. TrygVesta Forsikring A/S har ingen beregningsmæssige indsigelser mod A's krav. Forklaringer A har supplerende forklaret bl.a., at hun gik ved stranden i sommeren 2003, hvor hun gled på en stor sten, men holdt balancen ved at lave en»sprællemandsfigur«, således at hun ikke faldt. Et par timer efter fik hun begyndende føleforstyrrelser i venstre tommelfinger og højre balle. Det føltes som en»sovende fornemmelse«. Hun gik ikke til læge og fik ingen behandling for det. Det påvirkede ikke de gener, som hun allerede havde, og ændrede ikke hendes fremmøde på smerteteamet, og det ændrede heller ikke hendes behandling der. Arbejdsprøvningen kom først til senere. De symptomer, hun havde efter snublehændelsen, aftog gradvist i løbet af 6 til 8 måneder, og i dag har hun ikke gener efter snublehændelsen. Snublehændelsen er på ingen måde årsag til, at hun blev tilkendt pension. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 7

8 Højesterets begrundelse og resultat Tre dommere - Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Lars Hjortnæs - udtaler: Ved færdselsuheldet den 3. juli 2002 blev A som fører af en personbil påkørt bagfra af en anden bil, mens hun holdt stille for at dreje til højre og ventede på en ligeudkørende cyklist. Den bagfrakommende bil blev i uheldsøjeblikket ført med en hastighed af ca. 10 km/t., og der skete kun begrænset materiel skade på A's bil. Ved påkørslen pådrog A sig en forvridning af halshvirvelsøjlen. Efterfølgende har hun udviklet en kronisk smertetilstand. Det er en betingelse for, at A kan få medhold i det rejste krav mod TrygVesta Forsikring A/S, at hun godtgør, at den kroniske smertetilstand er forårsaget af færdselsuheldet. Ved vurderingen af, om der er ført bevis for årsagsforbindelse i det foreliggende tilfælde, må der tages hensyn til karakteren af færdselsuheldet med lav 138 påkørselshastighed og dermed beskeden kraftpåvirkning og til, at den kroniske smertetilstand, som A lider af, er karakteriseret ved symptomer, der er uspecifikke og hyppigt forekommende i den almindelige befolkning. Efter Retslægerådets svar på spørgsmål C er årsagerne til kroniske smertetilstande mange og komplekse, og Retslægerådet finder, at det i A's tilfælde er vanskeligt at udtale sig om årsagen. Retslægerådet har endvidere i svarene på spørgsmål D og 4 betegnet sammenhængen mellem A's nuværende tilstand og færdselsuheldet som usikker. På den baggrund finder vi det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at A's kroniske smertetilstand er en følge af færdselsuheldet. Det kan efter vores opfattelse ikke føre til en anden bedømmelse, at hun forud for færdselsuheldet var rask, og at der ikke er oplysninger om forudbestående lidelser af betydning. Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen. Dommerne Per Walsøe og Vibeke Rønne udtaler: Ved Retslægerådets besvarelse af spørgsmål A, B og C er det godtgjort, at A pådrog sig en forvridning af halshvirvelsøjlen ved færdselsuheldet den 3. juli Efter bevisførelsen, herunder speciallæge Hans-Henrik Ibfelts erklæring af 29. oktober 2002, lægger vi til grund, at hun har de typiske følger efter whiplash. A's symptomer i form af kraftig hovedpine, smerter i nakken og snurrende fornemmelse ud i venstre arm opstod, som det fremgår af attest af 4. juli 2002 fra skadestuen på Amtssygehuset i Glostrup, umiddelbart efter færdselsuheldet. Efter Retslægerådets besvarelse af spørgsmål A kan det endvidere lægges til grund, at A efterfølgende har udviklet en kronisk smertetilstand (eller et whiplash-syndrom). Vi finder, at uheldet, bl.a. når henses til oplysningerne om hastighedsændringen for A's bil, må anses for at have været egnet til at fremkalde denne tilstand. A var indtil færdselsuheldet fuldt arbejdsdygtig, og hun må endvidere anses for at have været fuldstændig rask på uheldstidspunktet. Umiddelbart efter uheldet blev hun sygemeldt på fuld tid i en uge og derefter deltidssygemeldt, men kunne af helbredsmæssige grunde kun arbejde et par timer om dagen. Den 1. november 2002 blev hun atter fuldtidssygemeldt. Under de anførte omstændigheder finder vi det tilstrækkeligt godtgjort, at det er færdselsuheldet, der har forårsaget de skader, som danner grundlag for A's erstatningskrav. Vi finder ikke, at Retslægerådets svar på spørgsmål C, hvoraf det fremgår, at det er»vanskeligt«for Rådet at udtale sig om årsagen til A's kroniske smertetilstand (whiplash-syndrom), og svar på spørgsmål D, hvor det anføres, at relationen mellem A's smertetilstand (whiplashsyndrom) og færdselsuheldet er»usikker«, kan føre til en anden erstatningsretlig bedømmelse af årsagssammenhængen. For så vidt angår erstatningens størrelse finder vi at kunne lægge beløbet i A's påstand til grund og stemmer derfor for at tage denne til følge. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til TrygVesta Forsikring A/S. Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. 1. U H, U V, U Ø, U H, U H og Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udg. (2007), s. 256ff. og 270ff. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 8

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). D O M Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). 16. afd. nr. B-757-09: A (advokat Svend Aage Helsinghoff, besk.) mod Alka

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Branchevejledning om PISKESMÆLD

Branchevejledning om PISKESMÆLD Branchevejledning om PISKESMÆLD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD PISKESMÆLD WHIPLASH 2 Definition 2 Skaden og dens mulige følger 2 Årsager til smerter og føleforstyrrelser 3 Symptomer 3 Årsager til den kroniske

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere