Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing"

Transkript

1 Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så klasse blev samlet på Billesvej og klasse blev samlet på Grundtvigsvej, er gennemført. Ligeledes er de to SFO er lagt sammen ligesom den gamle juniorklub er blevet SFOII. I SFO er eleverne fra klasse fysisk placeret på Billesvej, klasse på A. Ladingsvej og klasse er i de tidligere SFO-lokaler på Grundtvigsvej. Der er gennemført en kortlægningsundersøgelse af undervisningsmiljøet, der viser, at skolens elever ca. 3. måneder efter omstruktureringen placerede skolens undervisningsmiljø som landsgennemsnittet, hvilket set i lyset af de mange ændringer er særdeles positivt. De steder, hvor undervisningsmiljøet var under middel, er der lavet handleplaner for at forbedre dette. SFO en på Billesvej er blevet udbygget med første etape. Evalueringen af både skolens og SFO s struktur har medført justeringer i skolens team- og samarbejdsstruktur, således at skolen bedre udnytter mulighederne for holddeling, ligesom strukturen er tilpasset skolens inklusionsindsatser. Indsatsområde: Faglige resultater Vejlederfunktionerne er blevet evalueret og vejledergrundlagene i læsning og Fagligt støtte Center er blevet justeret. Der er udarbejdet handleplaner indenfor IT-vejledning og pædagogisk servicecenters rolle er tydeligere beskrevet. De enkelte fagteams har kun i mindre omfang formået at udarbejde egentlige progressionsplaner. Der har dog mellem matriklerne været dialog omkring emnet, hvilket konkret har udmøntet sig i indkøb af nyt undervisningsmateriale i fagene dansk og matematik i indskolingen samt på mellemtrinnet hvad angår dansk. I forbindelse med opprioriteringen af faget matematik, er der uddannet en matematikvejleder, der ligeledes har lavet et vejledningsgrundlag. Matematikvejlederen starter sit arbejde fra skoleåret Via midler fra Børne- og uddannelsesudvalget blev der lavet forsøg med et tilbud for elever med særlige forudsætninger. Der er lavet en udførlig evaluering, der er tilsendt fagcentret for dagtilbud og uddannelse for udvalgets orientering. Konklusionen fra evalueringen er som følger: Gennem spørgeskemaer til elever og forældre ved afslutningen af forløbet, ser det ud til, at forsøget har haft en positiv effekt. På en pointskala vurderer eleverne generelt tiltaget positivt, ligesom forældre har skrevet positive kommentarer, der fremhæver en positiv effekt på eleverne trivsel og lyst til at komme i skole. Indsatsområde: Inklusion Nyorganiseringen af LP-arbejdet har været gennemført i skoleåret 2012/2013. Evalueringen af den nye struktur viser, at medarbejderne har oplevet ændringerne positivt, ligesom det er tydeligt, at den systemiske tankegang bag LP-modellen er slået igennem. LP er ved at være en integreret del af måden af arbejde på. Der er uddannet to nye AKT-vejledere, således at skolens 4 AKT-vejledere nu alle er certificerede. AKT s roller og funktion er blevet evalueret og arbejdet med bl.a. Theraplay har haft positiv effekt. Derfor opprioriteres dette arbejde til at omfatte alle årgange på Billesvej fra skoleåret 2013/2014.

2 Yderligere blev der uddannet to klasseledelsescoaches, der er sparringspartnere for den enkelte lærer og ledelsen i oparbejdelsen af et godt undervisningsmiljø. Der blev etableret lektiecafe på begge afdelinger. Antallet af deltagere i lektiecaféen er beskedent. Henvendelser fra forældre har vist skematekniske vanskeligheder, hvorfor vi har justeret lektiecafeen fra skoleåret 2013/2014. Effekten af lektiecaféen er ligeledes beskeden. Den har dog ved konkrete aftaler mellem skole og hjem haft nogen effekt. Herudover er det elevrelaterede fysiske hardware fra kommunens IT-strategi blevet sat i drift. Yderligere midler er tiltrængt. Det planlagte pilotprojekt omkring forældresamarbejde blev udskudt af direktionen. Cooperative Learning bliver i stadigt større omfang brugt i undervisningen og diskuteres bl.a. i forbindelse med indkøb af nyt undervisningsmateriale. Skolens lærere deltager i overbygningskurser vedr. Cooperative Learning i skoleåret 2013/ finansieret fra kommunens uddannelsespulje. Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan: Skolerne i Nykøbing er i særlig grad involveret i centerstrategien indenfor følgende områder: Implementering af ny skolestruktur inklusion i folkeskolen Disse emner vil sammen med en lang række andre indsatsområder indgå i skolens arbejde. Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år De vigtigste indsatsområder for det kommende skoleår er forberedelsen af den nye skolestruktur, der er gældende fra august 2014, hvilket kommer til at hænge sammen med folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler. Herudover fortsættes arbejdet med inklusion. Ud over fortsat uddannelse af skolens pædagogiske personale, er der via hjemtagelse af elever kommet penge retur til skolen. Det har betydet, at skolen fra næste år har ansat to inklusionsmedarbejdere, der har særlige fokusområder, beskrevet nedenfor. Samtidig udvides skolens arbejde med Theraplay, klasseledelse og undervisningsmiljø ligesom skolepædagogernes rolle er omdefineret fra at være en ekstra hånd i undervisningen til at arbejde målrettet med inkluderende tiltag i både undervisningen og frikvartererne. Der er bl.a indgået et samarbejde med firmaet Systemisk Consult omkring fortsat uddannelse i den systemiske teori og de praktiske handlemuligheder. Der er generelt mange tiltag i gang i forhold til inklusionsarbejde. Tiltagene kan ses nedenfor, hvor grøn er implementeret, gul er under implementering og rød er planlagt men ikke igangsat. Tiltagene implementeres bl.a. efter SMTTE, hvorfor nedenstående blot er en oversigt. I de enkelte bilag i denne resultataftale, er nogle af de større og nye tiltag nærmere beskrevet. Theraplay, der ellers er et større indsatsområde, er ikke beskrevet nedenfor, da der allerede eksisterer forsøgsbeskrivelser og foreløbige evalueringer til børne- og uddannelsesudvalgets disposition. Forsøget udbygges og intensiveres det kommende år, ligesom skolens AKT-medarbejdere af børne- og uddannelsesudvalget er blevet tildelt midler til første modul af Theraplayuddannelsen. 2/15

3 3/15

4 4/15

5 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: a) Inklusion 1) klasseledelse 2) Inklusionsmedarbejdere 3) Det pædagogiske bånd SFO-medarbejdere i skolen b) Ny skolestruktur c) Folkeskolereform d) SFO DGI-certificering e) SFO implementering af ny vision og struktur i SFO f) Personalepolitiske strategier handleplan jf. produktbladet Peter Haldor Hansen Skoleleder Frans Falk Fagcenterchef Dagtilbud og Uddannelse 5/15

6 Bilag 2013 a1 Indsatsområde Inklusion Klasseledelse Dansk- og matematiklærerne har på klassetrin fået klassens tid sammen. Formålet med dette er, at klassernes hovedlærere får mulighed for at observere hinanden og eleverne og sammen med klasse sætte fælles mål, der kan føre til bedre trivsel. Skolens klasseledelsescoach er tovholder på indsatsområdet, der hænger sammen med formålet for klasseledelsescoachens arbejde: At skolens lærere bliver opmærksomme på deres virkning på elevernes adfærd i klasserummet og derved får mulighed for at reflektere over egen adfærd og ændre denne i overensstemmelse med behovet. Effekten skal ses sammen med andre indsatsområder, der skal gøre undervisningsmiljøet bedre. Indsatsen hænger sammen med den handleplan som de enkelte klasser sammen med lærerne har udarbejdet efter LP-kortlægningsundersøgelsen. Denne handleplan drøftes ligeledes med forældrene. I første omgang evalueres gennem drøftelser med lærergruppen i slutningen af året. Alle dansk- og matematiklærere er tildelt 1 lektion klassens tid, så der er to lærere til stede samtidig. Derved kan lærerne skiftes til at undervise og supervisere. Der er uddannet to Envoy Coaches, der coacher og vejleder. inger Dette måles gennem LP-kortlægning eller DCUM s termometer ved udgangen af skoleåret. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 6/15

7 Bilag 2013 a2 Indsatsområde Inklusion Der er fra august 2013 ansat en lærer og en pædagog som inklusionsmedarbejdere. De samarbejder med AKT, men får særligt ansvaret for at følge og støtte de elever, der tidligere ville være blevet ekskluderet, ligesom de følger de elever, som vi hjemtager i undervisningen. Inklusionsmedarbejderne er ved hjemtagelse med til opstartsmøder og får ligeledes til opgave at deltage ved relevante statusmøder på eksterne specialtilbud. Der skal ekskluderes færre elever fra skolen til eksterne tilbud ligesom de allerede hjemtagne elever og deres nye klassekammerater, skal opleve hjemtaget positivt. Eksklusionsprocenten skal falde. Der ansættes en lærer og en pædagog med særlig uddannelse og/eller erfaring fra området. inger Der måles via fagcentret på eksklusionsprocenten pr. 1/1 og 1/8 jf. fagcentrets effektmål i centerstrategiaftalen bilag c. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 7/15

8 Bilag 2013 a3 Indsatsområde Inklusion Det pædagogiske bånd har fokus på pædagogiske kerneopgaver som børnenes trivsel, relationer, inklusion og almene dannelse og skal medvirke til øget trivsel og inklusion. I takt med at vi får færre og større klasser i indskolingen, og inklusionen bliver mere og mere udbredt, finder vi det hensigtsmæssigt at ændre på strukturen for skolepædagogernes funktion i skolen. Den nuværende struktur hvor skolepædagogerne har faste lektioner i klassen, uden hensynstagen til fag eller funktioner i klassen, og hvor pædagogerne er skemalagt så de kan gå ind som vikarer, er ikke tidssvarende mere, og pædagogernes faglige kompetencer udnyttes ikke altid til børnenes bedste. Der er ydermere kommet flere og andre opgaver og funktioner som der skal løses, både i klasserne, omkring grupper af børn, og over for det enkelte barn. Derfor ønsker vi en struktur, der sætter den pædagogfaglige viden og kompetence i spil for børnenes bedste. En struktur hvor pædagogerne tager ejerskab på det pædagoger er gode til, og som stiller større krav til engagement og faglighed i forhold til skolepædagogernes funktion og rolle og som sikrer, at kompetencerne bliver udnyttet optimalt for både pædagoger og lærere. Det pædagogiske bånd vil dække klassetrin og er placeret fra 9.30 til Der skal ekskluderes færre elever fra skolen til eksterne tilbud ligesom de allerede hjemtagne elever og deres nye klassekammerater, skal opleve hjemtaget positivt. Ekslusionsprocenten skal falde. Skolepædagogerne har tre primære hovedfunktioner 1) En vigtig funktion er tilstedeværelsen i frikvartererne, hvor pædagogerne er sammen med børnene i indskolingen. For pædagogerne er konfliktløsning og relationsarbejde det vigtigste. Det skal på sigt ende med en større socialisering og forståelse for hinanden mellem børnene, og en øget undervisningsparathed efter frikvartererne. Det er skolepædagogen som er ansvarlig i forhold til konfliktløsning, og bearbejdning af problemer som der opstår mellem eleverne i frikvartererne. Lærerne skal altså ikke bruge undervisningstid på konfliktløsning inden de kan gå i gang med undervisningen efter et frikvarter. Der er stadig lærere som er gårdvagter, antallet er endnu ikke fastsat. 2) En anden funktion i det pædagogiske bånd er tilstedeværelse i de enkelte klasser efter behov som hjælp og støtte til konkrete sociale og pædagogiske opgaver. Der kan også laves time out funktion, der hvor vi har nogle elever som evt. har behov for luftforandring, eller har brug for at arbejde med tingende i et andet rum eller sted. Der vil kunne laves særlige samarbejdsforløb i de klasser hvor der er ekstra behov for pædagogisk støtte. 3) En tredje funktion er, at der kan laves alternative forløb som kører sideløbende med undervisningen efter en overordnet vurdering og visitering. Det kan være leg og bevægelse, fysiske aktiviteter som boldspil og lege, spil eller andre undervisningsformer i samarbejde me d AKT/ lærerne. Der vil være en overordnet vurdering og visitering af opgaver til det pædagogiske bånd via AKT/ledelse i forhold til disse konkrete opgaver. Det pædagogiske bånd ligger 9.30 til alle dage undtagen onsdag. Pædagogerne er således med i 10 og 12 frikvarteret.. 8/15

9 inger Der evalueres gennem oplevelser af undervisningsmiljøet, hvorfor tiltaget skal ses sammen med andre inkluderende tiltag, der kan måles via LP-kortlægning eller DCUM s termometer. Yderligere måles via det pædagogiske personales oplevelse tiltaget gennem drøftelser på personalemøder. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 9/15

10 Bilag 2013 b Indsatsområde Ny skolestruktur Den af byrådet vedtagne skolestruktur, der træder i kraft pr. 1. august 2014, betyder, at Skolerne i Nykøbing bliver en del af én samlet skole bestående af de nuværende: Egebjerg Skole, Højby Skole, Odden Børneakademi samt Skolerne i Nykøbing. I det kommende år skal skolen forberede sig på dette. Skolen skal allerede fra august 2013 modtage overbygningselever fra Egebjerg, en medarbejderrepræsentant, en forælder fra skolebestyrelsen samt skolebestyrelsesformanden skal være en del af overgangsbestyrelsen, der skal etableres samarbejdsfora for den nye skoles medarbejdere, ligesom undervisningens organisering skal afspejle, at det er én skole (f.eks. drøftelser af en udvidelse af linier i overbygningen til også at omfatte Skolerne i Nykøbing samt en udbygning af tilbuddet). Overgangen fra Egebjerg og Odden til overbygningerne skal analyseres og afklares. Der nedsættes en overgangsbestyrelse. Skolebestyrelsen og personalegruppen drøfter de forskellige scenarier til en fremtidig skole og der udarbejdes en konkret handleplan frem mod implementeringen af den nye struktur. inger September: Overgangsbestyrelsen er nedsat September: Handleplan er udfærdiget herunder tidsplan for skolebestyrelsens og personalets inddragen. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 10/15

11 Bilag 2013 c Indsatsområde Folkeskolereform D. 7. juni 2013 blev der mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Reformen skal implementeres fra august 2014, hvorfor skoleåret 2013/2014 skal bruges til at forberede reformen. Skolen er organisatorisk og strukturelt klar til at implementere ændringerne. Der henvises til aftalens ordlyd for en nærmere beskrivelse af de organisatoriske ændringer. Der henvises til aftalens ordlyd. Der afholdes Camps for skoleledere og forvaltninger d. 20. oktober samt 20. og 21. november, hvor reformen yderligere præsenteres fra KL. Reformen bliver en naturlig del af årets personalemøder. inger Der henvises til aftalens ordlyd. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 11/15

12 Bilag 2013 d Indsatsområde SFO DGI-certificering Mange børn bevæger sig alt for lidt, og er motorisk svage på flere områder. Det påvirker indlæringsevnen negativt, og skaber grobund for udvikling af dårlig livsstil med deraf følgende menneskelige og økonomiske konsekvenser. For at imødegå disse negative aspekter har i vi SFO s nye vision bl.a. valgt at arbejde med øget bevægelse og trivsel. Vi ønsker med vores projekt at fokusere på langt mere bevægelse til ALLE også dem der ikke spiller bold eller er engageret i foreningsidræt. Det skal være sjovt at bevæge sig, og vi skal som voksne uddannes til at have blik for, og fokus på, bevægelsesmuligheder lige meget hvor vi befinder os samt blive bedre til at motivere og engagere børnene i at have det sjovt med bevægelse og idræt. Mere bevægelse er løftestang for højere livskvalitet og trivsel hos børnene generelt, da der fokuseres bredt på bevægelse for sjov i fællesskabet, i stedet for elitepræget konkurrenceidræt. Målet er, at børnene bliver mere fysisk aktive, og ubevidst kommer til at leve og lære med bevægelse som en integreret del af hverdagen. På sigt kan glæden for bevægelse være med til at hæve den generelle sundhedstilstand. Målgruppen er børn i Førskole- 4. klasse på afd. Billesvej. Det forventes at bevægelsen vil følge børnene op gennem klasserne, da der er tale om et eksemplarisk lærings- og dannelses projekt. Projektet kan tænkes at brede sig til den øvrige del af kommunen, lige som det kan overvejes at følge op med certificering af lærerne i indskolingen. Der er evidens for, at øget bevægelse ud over sundhedstilstanden også gavner de fagligt svage og motorisk urolige elever, således at indlæringen lettes for denne gruppe. Fysisk aktivitet har bl.a. følgende sidegevinster: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. De socialt svagt stillede elever får en forstærket følelse af fællesskab gennem legene, og der kompenseres lidt for, at de i mindre omfang deltager i breddeidrætten i foreninger. At blive DGI certificeret SFO varer min. 10 måneder og kræver at alle medarbejdere i SFO og idrætslærerne i indskolingen uddannes af DGI over et forløb på 5x3 timer. Uddannelsen strækker sig over 6 måneder hvor der arbejdes med børnene mellem uddannelse s- dagene. Efterfølgende arbejder vi selv i tre måneder, og skal derefter dokumentere at bevægelse og idræt er implementeret som en integreret del at hverdagen. Certificeringen vedligeholdes ved årlige opfølgninger og en årlig kursusdag. Oplistning af de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. DGI Midt- og Vestsjælland afvikler et kursusforløb bestående af 5 moduler. Her ind imellem vil der være forskellige former for hjemmeopgaver, der skal være løst inden næste modul. Det påhviler ledelsen af Skolerne i Nykøbing SFO, at forløbene gennemføres efter disse retningslinjer. inger Der evalueres i forhold til graden af øgede fysiske aktiviteter og tilbud, og i hvor høj grad børnene deltager. Bevægelse og trivsel evalueres også i kommende børnemiljøundersøgelser, og den evalueres løbende af personalet i forhold til inklusion af elever. Yderligere måles via det pædagogiske personales oplevelse af tiltaget i forhold til øget læringsparathed og trivsel i børnegruppen. 12/15

13 Evaluering Målet er at blive certificeret i foråret 2014, og at vi vedligeholder certificeringen ved årlige opfølgninger og kurser. Samtidig udvikles SFO og legeplads mhp. bevægelse for alle i det omfang der er økonomiske midler til dette. Der indrettes et særligt motorikrum i SFO hvor børnene kan tumle sig og aktiveres med bevægelse på forskellige vis, lokalet bruges også af skolens motorikvejleder der i undervisningsregi kan benytte lokalet til såvel individuel undervisning og med grupper. Mere bevægelse til ALLE skal på sigt medvirke til øget indlæring, større trivsel og sundere børn som kan være med til at bryde negative livsstilsmønstre. Der evalueres i forbindelse med de løbende evalueringer af undervisningsmiljøet, og årligt på intensitet, udvikling og dokumentation. 13/15

14 Bilag 2013 e Indsatsområde Implementering af ny vision og struktur i SFO I løbet af foråret 2013 udarbejdede SFO en ny vision og struktur for SFO, denne blev vedtaget i skolebestyrelsen i marts Jf. visionen ønsker vi en SFO i bevægelse - med høj faglighed og bevidsthed om hvad vi gør - og hvorfor vi gør det. I arbejdet med børnene prioriteres: Relationsdannelse & fællesskab Nærvær og undring Bevægelse af krop og sind Hvordan vi taler til hinanden: børn/børn og børn/voksne Kombinationen af teamsamarbejde i dagligdagen og selvstændigt arbejde, så de tildelte ressourcer udnyttes bedst muligt for børnene Nu er alle afdelinger flyttet og efterhånden fysisk på plads, derfor skal der fokus på den pædagogiske udvikling og de karv som Skolereformen stiller til ændret SFO. SFO skal være en attraktiv SFO for både børn, forældre og medarbejdere. En SFO hvor vi gør vores yderste for at opnå den bedste faglige kvalitet i forhold til de givne ressourcer. Den fælles faglighed skal løbende opdateres og udvikles, og der skal skabes bedre udviklingsmuligheder for børnene i skolestarten og gennem hele skolegangen. Der skal være fokus på, at pædagoger er vigtige ressourcer i forbindelse med inklusion generelt. SFO skal give mulighed for mere bevægelse, der giver større sundhed og bedre indlæring generelt. Der er opstillet følgende effektmål i forbindelse med visionen som forventes implementeret i løbet af to år : Skabe et fælles "VI" i personalegruppen og arbejde mod større trivsel, ejerskab og engagement gennem forbedret og tydelig struktur. Sætte fokus på faglighed inden for vores fagområde Have øget nærvær i forhold til børnene, og skabe mulighed for dette gennem SFO s organisering Have særlig opmærksomhed på udvalgte fokusområder, samtidig med de almindelige SFO aktiviteter fastholdes overordnet set. Flytte hele SFO ud af huset op til en uge om sommeren. De ældste børn kan overnatte i telt en eller flere gange. Ny organisering hvor de enkelte afdelingers medarbejdere specialiserer sig i aldersgruppens behov Uddannelse og opkvalificering Studiegrupper til intern udvikling og videndeling- ad hoc eller faste DGI certificering til bevægelses- og idræts SFO i skoleåret , en fælles rejse for medarbejderne mod et fælles tredje, og en fælles proces. Større bevidsthed om hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det hænger sammen med vores faglige viden inger Se under indsatsområderne a-e. Der ud over evalueres på forældretilfredshed, børnemiljøundersøgelser og APV. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 14/15

15 Bilag 2013 f Indsatsområde Personalepolitiske strategier Jf. produktbladet Liv i personalepolitikken fra politik til konkrete handlinger skulle en handleplan fra det personalepolitiske arbejde indgå i resultataftalen. Flere af de blandt medarbejderne aftalte emner indgår under andre indsatsområder. For fuldstændighedens skyld følger dog her det samlede dokument, der blev vedtaget i MED-udvalget: I forbindelse med implementeringen af kommunens personalepolitik har strategierne omkring sundhed, kompetencer og relationer været drøftet i MED-udvalget. Relationsstrategi Relationer er beskrevet som kittet i attraktive arbejdspladser. Ikke mindre gælder dette på skoler, hvor skolens resultater fremmes på baggrund af gode relationer med elever og forældre. I forbindelse med skolesammenlægningen blev der uddannet 8 fusionsagenter fra medarbejdergruppen, der bl.a. arbejdede med tiltag, der skulle fremme relationerne mellem de sammenbragte personalegrupper. Fra august 2012 blev de nye personalegrupper en realitet og en ny teamorganisering blev skabt. Denne organisering er blevet evalueret i personalegruppen og har dannet grundlag for justeringer i teamstrukturen. Denne er nærmere beskrevet i skolens organisationsdiagram. Kort fortalt betyder justeringen i teamsamarbejdet, at de enkelte teams centreres omkring konkrete driftog udviklingsopgaver. Derved skabes også bedre mulighed for at udvikle skolens indsatsområde inklusion. Den justerede teamsstruktur implementeres august Kompetencestrategi Skolens største udfordring i de kommende år, bliver at skabe en inkluderende folkeskole med plads til alle. Skolen er godt i gang med dette og status kan læses i skolens Inklusionsværktøjer. Arbejdet med at skabe den inkluderende skole er godt i gang og ikke mindst har fælles uddannelse inden for den systemiske teori været udgangspunktet. Herudover har alle lærere og klassepædagoger fået uddannelse i CL, der er med til at understøtte en undervisning, der kan inkludere flere elever med højere faglighed til følge. Der er fokus på, at særlige ressourcepersoner i personalegruppen kan optimere elevernes læring, da de kan vejlede resten af personalegruppen. Derfor vil der først og fremmest blive uddannet de relevante vejledere. Pt mangler skolen at uddanne en læsevejleder, to bibliotekarer og færdiguddanne AKT indenfor Theraplay. Yderligere er der fokus på at opkvalificere lærere medrelevante liniefag, pt har tysk førsteprioritet. Indenfor det pædagogiske område uddannes der hovedsagligt i fællesforløb. Således kommer der fælles oplæg/kurser i inklusionsfremmende foranstaltninger og klasserumsledelse. Fagfaglige småkurser bliver i mindre omfang tilgodeset. Undtaget herfra er dog ønsker om fælles uddannelse indenfor en faggruppe. Sundhedsstrategi Skolen er tilmeldt kommunens Sundhedstjek. Resultatet af sundhedstjekket vil blive gjort til genstand for debat i arbejdsmiljøgruppen, hvor resultaterne evt. kan munde ud i en handleplan. Se under indsatsområder a - d Se under indsatsområder a - d inger Se under indsatsområder a - d Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 15/15

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere