Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing"

Transkript

1 Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så klasse blev samlet på Billesvej og klasse blev samlet på Grundtvigsvej, er gennemført. Ligeledes er de to SFO er lagt sammen ligesom den gamle juniorklub er blevet SFOII. I SFO er eleverne fra klasse fysisk placeret på Billesvej, klasse på A. Ladingsvej og klasse er i de tidligere SFO-lokaler på Grundtvigsvej. Der er gennemført en kortlægningsundersøgelse af undervisningsmiljøet, der viser, at skolens elever ca. 3. måneder efter omstruktureringen placerede skolens undervisningsmiljø som landsgennemsnittet, hvilket set i lyset af de mange ændringer er særdeles positivt. De steder, hvor undervisningsmiljøet var under middel, er der lavet handleplaner for at forbedre dette. SFO en på Billesvej er blevet udbygget med første etape. Evalueringen af både skolens og SFO s struktur har medført justeringer i skolens team- og samarbejdsstruktur, således at skolen bedre udnytter mulighederne for holddeling, ligesom strukturen er tilpasset skolens inklusionsindsatser. Indsatsområde: Faglige resultater Vejlederfunktionerne er blevet evalueret og vejledergrundlagene i læsning og Fagligt støtte Center er blevet justeret. Der er udarbejdet handleplaner indenfor IT-vejledning og pædagogisk servicecenters rolle er tydeligere beskrevet. De enkelte fagteams har kun i mindre omfang formået at udarbejde egentlige progressionsplaner. Der har dog mellem matriklerne været dialog omkring emnet, hvilket konkret har udmøntet sig i indkøb af nyt undervisningsmateriale i fagene dansk og matematik i indskolingen samt på mellemtrinnet hvad angår dansk. I forbindelse med opprioriteringen af faget matematik, er der uddannet en matematikvejleder, der ligeledes har lavet et vejledningsgrundlag. Matematikvejlederen starter sit arbejde fra skoleåret Via midler fra Børne- og uddannelsesudvalget blev der lavet forsøg med et tilbud for elever med særlige forudsætninger. Der er lavet en udførlig evaluering, der er tilsendt fagcentret for dagtilbud og uddannelse for udvalgets orientering. Konklusionen fra evalueringen er som følger: Gennem spørgeskemaer til elever og forældre ved afslutningen af forløbet, ser det ud til, at forsøget har haft en positiv effekt. På en pointskala vurderer eleverne generelt tiltaget positivt, ligesom forældre har skrevet positive kommentarer, der fremhæver en positiv effekt på eleverne trivsel og lyst til at komme i skole. Indsatsområde: Inklusion Nyorganiseringen af LP-arbejdet har været gennemført i skoleåret 2012/2013. Evalueringen af den nye struktur viser, at medarbejderne har oplevet ændringerne positivt, ligesom det er tydeligt, at den systemiske tankegang bag LP-modellen er slået igennem. LP er ved at være en integreret del af måden af arbejde på. Der er uddannet to nye AKT-vejledere, således at skolens 4 AKT-vejledere nu alle er certificerede. AKT s roller og funktion er blevet evalueret og arbejdet med bl.a. Theraplay har haft positiv effekt. Derfor opprioriteres dette arbejde til at omfatte alle årgange på Billesvej fra skoleåret 2013/2014.

2 Yderligere blev der uddannet to klasseledelsescoaches, der er sparringspartnere for den enkelte lærer og ledelsen i oparbejdelsen af et godt undervisningsmiljø. Der blev etableret lektiecafe på begge afdelinger. Antallet af deltagere i lektiecaféen er beskedent. Henvendelser fra forældre har vist skematekniske vanskeligheder, hvorfor vi har justeret lektiecafeen fra skoleåret 2013/2014. Effekten af lektiecaféen er ligeledes beskeden. Den har dog ved konkrete aftaler mellem skole og hjem haft nogen effekt. Herudover er det elevrelaterede fysiske hardware fra kommunens IT-strategi blevet sat i drift. Yderligere midler er tiltrængt. Det planlagte pilotprojekt omkring forældresamarbejde blev udskudt af direktionen. Cooperative Learning bliver i stadigt større omfang brugt i undervisningen og diskuteres bl.a. i forbindelse med indkøb af nyt undervisningsmateriale. Skolens lærere deltager i overbygningskurser vedr. Cooperative Learning i skoleåret 2013/ finansieret fra kommunens uddannelsespulje. Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan: Skolerne i Nykøbing er i særlig grad involveret i centerstrategien indenfor følgende områder: Implementering af ny skolestruktur inklusion i folkeskolen Disse emner vil sammen med en lang række andre indsatsområder indgå i skolens arbejde. Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år De vigtigste indsatsområder for det kommende skoleår er forberedelsen af den nye skolestruktur, der er gældende fra august 2014, hvilket kommer til at hænge sammen med folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler. Herudover fortsættes arbejdet med inklusion. Ud over fortsat uddannelse af skolens pædagogiske personale, er der via hjemtagelse af elever kommet penge retur til skolen. Det har betydet, at skolen fra næste år har ansat to inklusionsmedarbejdere, der har særlige fokusområder, beskrevet nedenfor. Samtidig udvides skolens arbejde med Theraplay, klasseledelse og undervisningsmiljø ligesom skolepædagogernes rolle er omdefineret fra at være en ekstra hånd i undervisningen til at arbejde målrettet med inkluderende tiltag i både undervisningen og frikvartererne. Der er bl.a indgået et samarbejde med firmaet Systemisk Consult omkring fortsat uddannelse i den systemiske teori og de praktiske handlemuligheder. Der er generelt mange tiltag i gang i forhold til inklusionsarbejde. Tiltagene kan ses nedenfor, hvor grøn er implementeret, gul er under implementering og rød er planlagt men ikke igangsat. Tiltagene implementeres bl.a. efter SMTTE, hvorfor nedenstående blot er en oversigt. I de enkelte bilag i denne resultataftale, er nogle af de større og nye tiltag nærmere beskrevet. Theraplay, der ellers er et større indsatsområde, er ikke beskrevet nedenfor, da der allerede eksisterer forsøgsbeskrivelser og foreløbige evalueringer til børne- og uddannelsesudvalgets disposition. Forsøget udbygges og intensiveres det kommende år, ligesom skolens AKT-medarbejdere af børne- og uddannelsesudvalget er blevet tildelt midler til første modul af Theraplayuddannelsen. 2/15

3 3/15

4 4/15

5 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: a) Inklusion 1) klasseledelse 2) Inklusionsmedarbejdere 3) Det pædagogiske bånd SFO-medarbejdere i skolen b) Ny skolestruktur c) Folkeskolereform d) SFO DGI-certificering e) SFO implementering af ny vision og struktur i SFO f) Personalepolitiske strategier handleplan jf. produktbladet Peter Haldor Hansen Skoleleder Frans Falk Fagcenterchef Dagtilbud og Uddannelse 5/15

6 Bilag 2013 a1 Indsatsområde Inklusion Klasseledelse Dansk- og matematiklærerne har på klassetrin fået klassens tid sammen. Formålet med dette er, at klassernes hovedlærere får mulighed for at observere hinanden og eleverne og sammen med klasse sætte fælles mål, der kan føre til bedre trivsel. Skolens klasseledelsescoach er tovholder på indsatsområdet, der hænger sammen med formålet for klasseledelsescoachens arbejde: At skolens lærere bliver opmærksomme på deres virkning på elevernes adfærd i klasserummet og derved får mulighed for at reflektere over egen adfærd og ændre denne i overensstemmelse med behovet. Effekten skal ses sammen med andre indsatsområder, der skal gøre undervisningsmiljøet bedre. Indsatsen hænger sammen med den handleplan som de enkelte klasser sammen med lærerne har udarbejdet efter LP-kortlægningsundersøgelsen. Denne handleplan drøftes ligeledes med forældrene. I første omgang evalueres gennem drøftelser med lærergruppen i slutningen af året. Alle dansk- og matematiklærere er tildelt 1 lektion klassens tid, så der er to lærere til stede samtidig. Derved kan lærerne skiftes til at undervise og supervisere. Der er uddannet to Envoy Coaches, der coacher og vejleder. inger Dette måles gennem LP-kortlægning eller DCUM s termometer ved udgangen af skoleåret. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 6/15

7 Bilag 2013 a2 Indsatsområde Inklusion Der er fra august 2013 ansat en lærer og en pædagog som inklusionsmedarbejdere. De samarbejder med AKT, men får særligt ansvaret for at følge og støtte de elever, der tidligere ville være blevet ekskluderet, ligesom de følger de elever, som vi hjemtager i undervisningen. Inklusionsmedarbejderne er ved hjemtagelse med til opstartsmøder og får ligeledes til opgave at deltage ved relevante statusmøder på eksterne specialtilbud. Der skal ekskluderes færre elever fra skolen til eksterne tilbud ligesom de allerede hjemtagne elever og deres nye klassekammerater, skal opleve hjemtaget positivt. Eksklusionsprocenten skal falde. Der ansættes en lærer og en pædagog med særlig uddannelse og/eller erfaring fra området. inger Der måles via fagcentret på eksklusionsprocenten pr. 1/1 og 1/8 jf. fagcentrets effektmål i centerstrategiaftalen bilag c. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 7/15

8 Bilag 2013 a3 Indsatsområde Inklusion Det pædagogiske bånd har fokus på pædagogiske kerneopgaver som børnenes trivsel, relationer, inklusion og almene dannelse og skal medvirke til øget trivsel og inklusion. I takt med at vi får færre og større klasser i indskolingen, og inklusionen bliver mere og mere udbredt, finder vi det hensigtsmæssigt at ændre på strukturen for skolepædagogernes funktion i skolen. Den nuværende struktur hvor skolepædagogerne har faste lektioner i klassen, uden hensynstagen til fag eller funktioner i klassen, og hvor pædagogerne er skemalagt så de kan gå ind som vikarer, er ikke tidssvarende mere, og pædagogernes faglige kompetencer udnyttes ikke altid til børnenes bedste. Der er ydermere kommet flere og andre opgaver og funktioner som der skal løses, både i klasserne, omkring grupper af børn, og over for det enkelte barn. Derfor ønsker vi en struktur, der sætter den pædagogfaglige viden og kompetence i spil for børnenes bedste. En struktur hvor pædagogerne tager ejerskab på det pædagoger er gode til, og som stiller større krav til engagement og faglighed i forhold til skolepædagogernes funktion og rolle og som sikrer, at kompetencerne bliver udnyttet optimalt for både pædagoger og lærere. Det pædagogiske bånd vil dække klassetrin og er placeret fra 9.30 til Der skal ekskluderes færre elever fra skolen til eksterne tilbud ligesom de allerede hjemtagne elever og deres nye klassekammerater, skal opleve hjemtaget positivt. Ekslusionsprocenten skal falde. Skolepædagogerne har tre primære hovedfunktioner 1) En vigtig funktion er tilstedeværelsen i frikvartererne, hvor pædagogerne er sammen med børnene i indskolingen. For pædagogerne er konfliktløsning og relationsarbejde det vigtigste. Det skal på sigt ende med en større socialisering og forståelse for hinanden mellem børnene, og en øget undervisningsparathed efter frikvartererne. Det er skolepædagogen som er ansvarlig i forhold til konfliktløsning, og bearbejdning af problemer som der opstår mellem eleverne i frikvartererne. Lærerne skal altså ikke bruge undervisningstid på konfliktløsning inden de kan gå i gang med undervisningen efter et frikvarter. Der er stadig lærere som er gårdvagter, antallet er endnu ikke fastsat. 2) En anden funktion i det pædagogiske bånd er tilstedeværelse i de enkelte klasser efter behov som hjælp og støtte til konkrete sociale og pædagogiske opgaver. Der kan også laves time out funktion, der hvor vi har nogle elever som evt. har behov for luftforandring, eller har brug for at arbejde med tingende i et andet rum eller sted. Der vil kunne laves særlige samarbejdsforløb i de klasser hvor der er ekstra behov for pædagogisk støtte. 3) En tredje funktion er, at der kan laves alternative forløb som kører sideløbende med undervisningen efter en overordnet vurdering og visitering. Det kan være leg og bevægelse, fysiske aktiviteter som boldspil og lege, spil eller andre undervisningsformer i samarbejde me d AKT/ lærerne. Der vil være en overordnet vurdering og visitering af opgaver til det pædagogiske bånd via AKT/ledelse i forhold til disse konkrete opgaver. Det pædagogiske bånd ligger 9.30 til alle dage undtagen onsdag. Pædagogerne er således med i 10 og 12 frikvarteret.. 8/15

9 inger Der evalueres gennem oplevelser af undervisningsmiljøet, hvorfor tiltaget skal ses sammen med andre inkluderende tiltag, der kan måles via LP-kortlægning eller DCUM s termometer. Yderligere måles via det pædagogiske personales oplevelse tiltaget gennem drøftelser på personalemøder. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 9/15

10 Bilag 2013 b Indsatsområde Ny skolestruktur Den af byrådet vedtagne skolestruktur, der træder i kraft pr. 1. august 2014, betyder, at Skolerne i Nykøbing bliver en del af én samlet skole bestående af de nuværende: Egebjerg Skole, Højby Skole, Odden Børneakademi samt Skolerne i Nykøbing. I det kommende år skal skolen forberede sig på dette. Skolen skal allerede fra august 2013 modtage overbygningselever fra Egebjerg, en medarbejderrepræsentant, en forælder fra skolebestyrelsen samt skolebestyrelsesformanden skal være en del af overgangsbestyrelsen, der skal etableres samarbejdsfora for den nye skoles medarbejdere, ligesom undervisningens organisering skal afspejle, at det er én skole (f.eks. drøftelser af en udvidelse af linier i overbygningen til også at omfatte Skolerne i Nykøbing samt en udbygning af tilbuddet). Overgangen fra Egebjerg og Odden til overbygningerne skal analyseres og afklares. Der nedsættes en overgangsbestyrelse. Skolebestyrelsen og personalegruppen drøfter de forskellige scenarier til en fremtidig skole og der udarbejdes en konkret handleplan frem mod implementeringen af den nye struktur. inger September: Overgangsbestyrelsen er nedsat September: Handleplan er udfærdiget herunder tidsplan for skolebestyrelsens og personalets inddragen. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 10/15

11 Bilag 2013 c Indsatsområde Folkeskolereform D. 7. juni 2013 blev der mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Reformen skal implementeres fra august 2014, hvorfor skoleåret 2013/2014 skal bruges til at forberede reformen. Skolen er organisatorisk og strukturelt klar til at implementere ændringerne. Der henvises til aftalens ordlyd for en nærmere beskrivelse af de organisatoriske ændringer. Der henvises til aftalens ordlyd. Der afholdes Camps for skoleledere og forvaltninger d. 20. oktober samt 20. og 21. november, hvor reformen yderligere præsenteres fra KL. Reformen bliver en naturlig del af årets personalemøder. inger Der henvises til aftalens ordlyd. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 11/15

12 Bilag 2013 d Indsatsområde SFO DGI-certificering Mange børn bevæger sig alt for lidt, og er motorisk svage på flere områder. Det påvirker indlæringsevnen negativt, og skaber grobund for udvikling af dårlig livsstil med deraf følgende menneskelige og økonomiske konsekvenser. For at imødegå disse negative aspekter har i vi SFO s nye vision bl.a. valgt at arbejde med øget bevægelse og trivsel. Vi ønsker med vores projekt at fokusere på langt mere bevægelse til ALLE også dem der ikke spiller bold eller er engageret i foreningsidræt. Det skal være sjovt at bevæge sig, og vi skal som voksne uddannes til at have blik for, og fokus på, bevægelsesmuligheder lige meget hvor vi befinder os samt blive bedre til at motivere og engagere børnene i at have det sjovt med bevægelse og idræt. Mere bevægelse er løftestang for højere livskvalitet og trivsel hos børnene generelt, da der fokuseres bredt på bevægelse for sjov i fællesskabet, i stedet for elitepræget konkurrenceidræt. Målet er, at børnene bliver mere fysisk aktive, og ubevidst kommer til at leve og lære med bevægelse som en integreret del af hverdagen. På sigt kan glæden for bevægelse være med til at hæve den generelle sundhedstilstand. Målgruppen er børn i Førskole- 4. klasse på afd. Billesvej. Det forventes at bevægelsen vil følge børnene op gennem klasserne, da der er tale om et eksemplarisk lærings- og dannelses projekt. Projektet kan tænkes at brede sig til den øvrige del af kommunen, lige som det kan overvejes at følge op med certificering af lærerne i indskolingen. Der er evidens for, at øget bevægelse ud over sundhedstilstanden også gavner de fagligt svage og motorisk urolige elever, således at indlæringen lettes for denne gruppe. Fysisk aktivitet har bl.a. følgende sidegevinster: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. De socialt svagt stillede elever får en forstærket følelse af fællesskab gennem legene, og der kompenseres lidt for, at de i mindre omfang deltager i breddeidrætten i foreninger. At blive DGI certificeret SFO varer min. 10 måneder og kræver at alle medarbejdere i SFO og idrætslærerne i indskolingen uddannes af DGI over et forløb på 5x3 timer. Uddannelsen strækker sig over 6 måneder hvor der arbejdes med børnene mellem uddannelse s- dagene. Efterfølgende arbejder vi selv i tre måneder, og skal derefter dokumentere at bevægelse og idræt er implementeret som en integreret del at hverdagen. Certificeringen vedligeholdes ved årlige opfølgninger og en årlig kursusdag. Oplistning af de konkrete effektmål, som er opstillet for indsatsområdet. Målene skal leve op til SMART-kriterierne. DGI Midt- og Vestsjælland afvikler et kursusforløb bestående af 5 moduler. Her ind imellem vil der være forskellige former for hjemmeopgaver, der skal være løst inden næste modul. Det påhviler ledelsen af Skolerne i Nykøbing SFO, at forløbene gennemføres efter disse retningslinjer. inger Der evalueres i forhold til graden af øgede fysiske aktiviteter og tilbud, og i hvor høj grad børnene deltager. Bevægelse og trivsel evalueres også i kommende børnemiljøundersøgelser, og den evalueres løbende af personalet i forhold til inklusion af elever. Yderligere måles via det pædagogiske personales oplevelse af tiltaget i forhold til øget læringsparathed og trivsel i børnegruppen. 12/15

13 Evaluering Målet er at blive certificeret i foråret 2014, og at vi vedligeholder certificeringen ved årlige opfølgninger og kurser. Samtidig udvikles SFO og legeplads mhp. bevægelse for alle i det omfang der er økonomiske midler til dette. Der indrettes et særligt motorikrum i SFO hvor børnene kan tumle sig og aktiveres med bevægelse på forskellige vis, lokalet bruges også af skolens motorikvejleder der i undervisningsregi kan benytte lokalet til såvel individuel undervisning og med grupper. Mere bevægelse til ALLE skal på sigt medvirke til øget indlæring, større trivsel og sundere børn som kan være med til at bryde negative livsstilsmønstre. Der evalueres i forbindelse med de løbende evalueringer af undervisningsmiljøet, og årligt på intensitet, udvikling og dokumentation. 13/15

14 Bilag 2013 e Indsatsområde Implementering af ny vision og struktur i SFO I løbet af foråret 2013 udarbejdede SFO en ny vision og struktur for SFO, denne blev vedtaget i skolebestyrelsen i marts Jf. visionen ønsker vi en SFO i bevægelse - med høj faglighed og bevidsthed om hvad vi gør - og hvorfor vi gør det. I arbejdet med børnene prioriteres: Relationsdannelse & fællesskab Nærvær og undring Bevægelse af krop og sind Hvordan vi taler til hinanden: børn/børn og børn/voksne Kombinationen af teamsamarbejde i dagligdagen og selvstændigt arbejde, så de tildelte ressourcer udnyttes bedst muligt for børnene Nu er alle afdelinger flyttet og efterhånden fysisk på plads, derfor skal der fokus på den pædagogiske udvikling og de karv som Skolereformen stiller til ændret SFO. SFO skal være en attraktiv SFO for både børn, forældre og medarbejdere. En SFO hvor vi gør vores yderste for at opnå den bedste faglige kvalitet i forhold til de givne ressourcer. Den fælles faglighed skal løbende opdateres og udvikles, og der skal skabes bedre udviklingsmuligheder for børnene i skolestarten og gennem hele skolegangen. Der skal være fokus på, at pædagoger er vigtige ressourcer i forbindelse med inklusion generelt. SFO skal give mulighed for mere bevægelse, der giver større sundhed og bedre indlæring generelt. Der er opstillet følgende effektmål i forbindelse med visionen som forventes implementeret i løbet af to år : Skabe et fælles "VI" i personalegruppen og arbejde mod større trivsel, ejerskab og engagement gennem forbedret og tydelig struktur. Sætte fokus på faglighed inden for vores fagområde Have øget nærvær i forhold til børnene, og skabe mulighed for dette gennem SFO s organisering Have særlig opmærksomhed på udvalgte fokusområder, samtidig med de almindelige SFO aktiviteter fastholdes overordnet set. Flytte hele SFO ud af huset op til en uge om sommeren. De ældste børn kan overnatte i telt en eller flere gange. Ny organisering hvor de enkelte afdelingers medarbejdere specialiserer sig i aldersgruppens behov Uddannelse og opkvalificering Studiegrupper til intern udvikling og videndeling- ad hoc eller faste DGI certificering til bevægelses- og idræts SFO i skoleåret , en fælles rejse for medarbejderne mod et fælles tredje, og en fælles proces. Større bevidsthed om hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det hænger sammen med vores faglige viden inger Se under indsatsområderne a-e. Der ud over evalueres på forældretilfredshed, børnemiljøundersøgelser og APV. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 14/15

15 Bilag 2013 f Indsatsområde Personalepolitiske strategier Jf. produktbladet Liv i personalepolitikken fra politik til konkrete handlinger skulle en handleplan fra det personalepolitiske arbejde indgå i resultataftalen. Flere af de blandt medarbejderne aftalte emner indgår under andre indsatsområder. For fuldstændighedens skyld følger dog her det samlede dokument, der blev vedtaget i MED-udvalget: I forbindelse med implementeringen af kommunens personalepolitik har strategierne omkring sundhed, kompetencer og relationer været drøftet i MED-udvalget. Relationsstrategi Relationer er beskrevet som kittet i attraktive arbejdspladser. Ikke mindre gælder dette på skoler, hvor skolens resultater fremmes på baggrund af gode relationer med elever og forældre. I forbindelse med skolesammenlægningen blev der uddannet 8 fusionsagenter fra medarbejdergruppen, der bl.a. arbejdede med tiltag, der skulle fremme relationerne mellem de sammenbragte personalegrupper. Fra august 2012 blev de nye personalegrupper en realitet og en ny teamorganisering blev skabt. Denne organisering er blevet evalueret i personalegruppen og har dannet grundlag for justeringer i teamstrukturen. Denne er nærmere beskrevet i skolens organisationsdiagram. Kort fortalt betyder justeringen i teamsamarbejdet, at de enkelte teams centreres omkring konkrete driftog udviklingsopgaver. Derved skabes også bedre mulighed for at udvikle skolens indsatsområde inklusion. Den justerede teamsstruktur implementeres august Kompetencestrategi Skolens største udfordring i de kommende år, bliver at skabe en inkluderende folkeskole med plads til alle. Skolen er godt i gang med dette og status kan læses i skolens Inklusionsværktøjer. Arbejdet med at skabe den inkluderende skole er godt i gang og ikke mindst har fælles uddannelse inden for den systemiske teori været udgangspunktet. Herudover har alle lærere og klassepædagoger fået uddannelse i CL, der er med til at understøtte en undervisning, der kan inkludere flere elever med højere faglighed til følge. Der er fokus på, at særlige ressourcepersoner i personalegruppen kan optimere elevernes læring, da de kan vejlede resten af personalegruppen. Derfor vil der først og fremmest blive uddannet de relevante vejledere. Pt mangler skolen at uddanne en læsevejleder, to bibliotekarer og færdiguddanne AKT indenfor Theraplay. Yderligere er der fokus på at opkvalificere lærere medrelevante liniefag, pt har tysk førsteprioritet. Indenfor det pædagogiske område uddannes der hovedsagligt i fællesforløb. Således kommer der fælles oplæg/kurser i inklusionsfremmende foranstaltninger og klasserumsledelse. Fagfaglige småkurser bliver i mindre omfang tilgodeset. Undtaget herfra er dog ønsker om fælles uddannelse indenfor en faggruppe. Sundhedsstrategi Skolen er tilmeldt kommunens Sundhedstjek. Resultatet af sundhedstjekket vil blive gjort til genstand for debat i arbejdsmiljøgruppen, hvor resultaterne evt. kan munde ud i en handleplan. Se under indsatsområder a - d Se under indsatsområder a - d inger Se under indsatsområder a - d Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 15/15

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Resultataftale 2013 for Grevinge Centralskole

Resultataftale 2013 for Grevinge Centralskole Resultataftale 2013 for Grevinge Centralskole af resultataftale og effektmålene for 2012: Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Strategiplan og effektmål for

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring Øget bevægelse i skolen kan fremme trivsel og læring Webinar 24 september 2014 Nanett Borre nanettborre@gmail.com Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ( Aristoteles 300 f.kr.) Nothing

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere