kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD)."

Transkript

1 Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang Albertslund CVR nr (herefter benævnt ComX ) og kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). 1.2 Parternes samlede abonnementsaftale består af: Abonnementsbetingelser vedrørende Telefoni, Internet og TV Nærværende betingelser, Abonnementsbetingelser IPTV/VOD (Video on Demand) Den på aftaletidspunktet gældende prisliste. (herefter samlet benævnt Aftalen ) 1.3. De ovennævnte betingelser forefindes stedse på ComX.dk, hvortil der også henvises. 2 Aftalens indgåelse: 2.1 Aftalen er bindende for kunden, når kunden ved at klikke på ikonet Godkend betingelser ved tilmelding på Comx.dk erklærer at have gennemgået, læst og accepteret de for aftalen stillede betingelser, alternativt, når kunden har udfyldt og underskrevet den for abonnementet knyttede aftaleformular, der henviser til nærværende betingelser på Comx.dk. Når ComX har modtaget kundens bestilling, alternativt har underskrevet en aftaleformular, fremkommer/fremsendes en ordrebekræftelse, hvorefter ComX på baggrund af kundens bestilling fremsender et startbrev til kunden med en specifikation af kundens valg og vejledning for aktivering af abonnementet, og en beskrivelse af det valgte udstyr, med tilhørende brugermanual.

2 2.2 Aftalen vedrørende ComX IPTV er uopsigelig i 6 måneder fra aktiveringsdato. Kunden kan således indtil 5 måneder fra aktiveringsdatoen opsige aftalen til udløb 6 måneder efter aktiveringsdatoen, og herefter kan kunden opsige aftalen med et varsel på 1 måned. 2.3 Ved bestilling via Internettet er kunden berettiget til at fortryde abonnementsaftalen, såfremt skriftlig meddelelse herom fremsendes til ComX senest 14 dage efter, at ComX har modtaget kundens bestilling, eller kunden har aktiveret tjenesten. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal kunden underrette ComX om, at kunden har fortrudt aftalen. Hvis kunden vil sikre sig bevis for at kunden rettidigt har sendt fortrydelsesunderretningen anbefaler ComX at kunden sender underretningen ved anbefalet post. Video on Demands særlige egenskab, leje af en eller flere filmtitler i et vist antal timer/dage, bevirker, at kunden ikke kan fortryde et leje fra ComX s udbud af filmtitler fra VOD tjenesten, hvilket kunden hermed erklærer at have accepteret. Eventuelle yderligere betingelser, herunder men ikke begrænset til priser og varighed for anvendelse af VOD vil fremgå af prislisten og i forbindelse med den enkelte transaktion. Underretning om fortrydelse skal fremsendes til ComX Networks A/S, att.: Kundeservice, Herstedvang 8, 2620 Albertslund, Såfremt kunden fortryder rettidigt kan ComX ikke gøre krav gældende i relation til aftalen. Eventuelle beløb vil blive refunderet til kunden senest 30 dage efter ComX har modtaget meddelelse om kundens fortrydelse af aftalen. Det forhold, at ComX har leveret ydelsen helt eller delvist begrænser ikke kundens fortrydelsesret, medmindre kunden har samtykket i, at ydelsen kunne leveres på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt. 3 Forudsætninger for aftalen: 3.1 Det er en forudsætning for aftalen, at kunden er tilsluttet bredbåndsnet via separat aftale med ComX som bredbåndsudbyder via kundens boligforening, og at den tekniske installation understøtter levering af tjenesteydelsen til kunden. 3.2 Det er en forudsætning for aftalen, at kunden kan kreditgodkendes, og Comx forbeholder sig at opkræve et depositum, såfremt tidligere kundehistorik giver anledning hertil, eller ComX i øvrigt måtte finde dette påkrævet i den konkrete situation, hvilket kriterium er yderligere økonomisk risiko for ComX. 4 Ikrafttræden: De af aftalen omfattede tjenesteydelser træder i kraft efter at Comx har fremsendt startbrev med tilhørende ComX IPTV boks og pinkode til kunden, og kunden har aktiveret abonnementet, hvilken aktivering dog sker senest 14 dage efter ComX s afsendelse af udstyret/comx IPTV-boksen. 5. Udstyr:

3 5.1. For at få adgang til de af aftalen omfattede tjenesteydelser skal der på installationsadressen installeres en ComX IPTV boks til kundens TV, og vejledning heri fremgår af startbrev. Ønsker kunden at få adgang til tjenesterne fra flere forskellige TV, skal der installeres en ComX IPTV boks til hvert TV, hvilket ikke er muligt p.t Kundens leje af en ComX IPTV boks sker i overensstemmelse med ComX s til enhver tid gældende prisliste, der forefindes på ComX.dk. Priserne er inklusive moms. Betaling skal ske i henhold til ComX s almindelige betalingsbetingelser i de almindelige abonnementsbetingelser. 5.3 Ved leje af ComX IPTV boksen og eventuelt andet udstyr er kunden ikke berettiget til i nogen henseende at disponere over det lejede udstyr, ved at foretage indgreb heri eller sælge, pantsætte, leje, låne udstyret ud eller på anden måde disponere herover. Kunden skal behandle det lejede udstyr omhyggeligt og forsvarligt og er ansvarlig over for ComX efter gældende regler/grundsætninger om lejeforhold. ComX beholder ejendomsretten til det lejede udstyr. 5.4 ComX IPTV boks leveres med de garantier, som producenten eller leverandøren tilbyder. ComX udsteder ikke herudover nogen garanti for ComX IPTV boksen. 5.5 For at få adgang til de af aftalen omfattede tjenester må kunden kun anvende den af Comx leverede ComX IPTV boks. 5.6 ComX forbeholder sig ret til at forbedre eller i øvrigt at gennemføre ændringer af de tilsluttede ComX IPTV bokse. Kunden er forpligtet til at acceptere, at sådanne ændringer foretages med et varsel på 30 dage, medmindre ændringerne foretages, således at der alene er tale om en forbedring for kunden, f.eks. en opgradering. Kunden skal give ComX adgang til udstyret i den udstrækning det er fornødent. Kunden er forpligtet til at give adgang inden for normal arbejdstid med minimum 14 dages varsel. 5.7 Kunden er indforstået med og accepterer forbedringer og/eller ændringer af Comx s tjenester og/eller andet udstyr, selv om sådanne ændringer kan medføre, at de tekniske krav, der stilles til kundens udstyr, ændres, for at kunden kan udnytte de forbedringer, som en given ændring/forbedring indebærer. 6 Kundedata: 6.1 Ved indgåelse af aftalen skal kunden give følgende oplysninger, der vil blive lagt til grund for aftalen, indtil kunden meddeler ændringer til ComX, og i det omfang ComX ikke allerede er i besiddelse af disse oplysninger: Kundens fulde navn og adresse Kundens CPR nr. (til brug for indhentelse af nødvendige kreditoplysninger, og evt. adresseoplysning i CPRregisteret) Installationsadresse.

4 6.2 Det er kundens ansvar at meddele ændringer, og ændringer skal meddeles straks. 6.3 Kunden samtykker ved sin godkendelse af nærværende betingelser til, at ComX kan indhente kreditoplysninger om kunden, og ComX forbeholder sig ret til at nægte at indgå aftalen eller opkræve et rimeligt depositum, såfremt yderligere økonomisk risiko tilsiger dette på baggrund af fremkomne oplysninger. 6.4 ComX vil løbende have brug for at behandle oplysninger om kunden, og om hvordan kunden benytter de udbudte tjenester. Sådanne personoplysninger anvendes på følgende måde: Med henblik på at kreditgodkende kunden For at administrere de tjenester kunden anvender Til at indhente og vedligeholde abonnementsinformationer vedrørende fakturering af kunden Til markedsføring af tjenester, abonnementspakker og andre nyheder, der udbydes af ComX, herunder behandling af information om hvordan kunden anvender tjenester, eller om kundens interesser, vaner m.v. for at forbedre og/eller målrette eksisterende og/eller nye tjenester Videregivelse af generelle oplysninger om kundens navn, adresse, køn, alder, samt generelle oplysninger om tjenester, som kunden benytter, til andre virksomheder, som ComX samarbejder med vedrørende udbud af tjenester via ComX til brug for markedsføring. ComX videregiver ikke andre oplysninger om kunden uden at have indhentet kundens samtykke hertil. Enhver videregivelse af oplysninger sker inden for lovgivningens rammer. 6.5 Ved sin accept af nærværende betingelser godkender kunden, at ComX behandler ovenstående oplysninger om kunden med henblik på markedsføring af ComX s tjenester, abonnementspakker og andre nyheder som udbydes af ComX, og at ComX kan sende direkte reklame herom til kunderne, via brev eller . Kunden har til enhver tid ret til at sige nej til direkte markedsføring eller videregives til andre virksomheder, som ComX samarbejder med, og kunden kan til enhver tid gebyrfrit trække en tidligere tilladelse tilbage ved at kontakte ComX. 7 Password og pinkode: 7.1 De i forbindelse med indgåelse af denne aftale udleverede brugernavne, pinkoder og eventuelle passwords er personlige og må ikke under nogen omstændigheder videregives til andre. Kunden erklærer at ville opbevare brugernavn, pinkode og passwords på en forsvarlig måde. 7.2 Kunden er ansvarlig for enhver udgift som påføres kundens konto hos ComX som følge af egen eller tredjemands anvendelse af kundens brugernavn, pinkode og/eller password. 8 Betaling:

5 8.1 Fakturering af kunden/opkrævning af betaling, herunder oprettelsesgebyr sker i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der forefindes på ComX.dk. Fakturering påbegyndes efter kundens aktivering af abonnementet, dog senest 14 dage efter at ComX har afsendt udstyret og/eller ComX IPTV-boksen. ComX forbeholder sig at indføre faktureringsgebyr. 8.2 Oprettelsesafgift opkræves forud, og abonnementsafgiften og/eller leje opkræves månedsvis forud, mens øvrigt forbrug betales månedsvis bagud i henhold til faktura fra ComX, medmindre andet aftales. 8.3 Betaling sker i danske kroner. Alle priser er inklusive moms. Betaling anses for sket, når der er sket indbetaling i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Såfremt betaling sker på anden måde end ved fremsendt indbetalingskort, skal faktura- og kundenummer angives, og kunden bærer risikoen for at kunne dokumentere, at der er sket indbetaling rettidigt. 8.4 Såfremt betaling ikke sker senest på betalingsdatoen har ComX ret til at opkræve renter i henhold til rentelovens bestemmelser. ComX har endvidere i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser ret til at opkræve rykkergebyrer, p.t. kr. 100,00 inkl. moms for hver fremsendt rykker op til 3, og inkassogebyr, og i øvrigt overdrage sagen til inkasso ved anvendelse af ekstern advokat/inkassobureau. Kunden skal betale de hermed forbundne omkostninger. 9 Anvendelse af produkter/tjenester: 9.1 Kunden skal anvende de aftalen omfattede tjenester forsvarligt og i overensstemmelse med de retningslinjer og vejledninger, som kunden til enhver tid modtager fra ComX. 9.2 Kunden må alene anvende tjenesterne til eget privat brug og må ikke benytte tjenesterne på andet sted end installationsadressen. 9.3 Kunden må ikke kopiere, videresælge eller på anden måde anvende de af aftalen omfattede TVprogrammer eller VOD tjenester kommercielt, eller på anden måde, som krænker andres rettigheder, f.eks. enhver ophavsrettighed eller anden immateriel rettighed. 9.4 Aftalen er knyttet til installationsadressen og ved kundens flytning skal kunden opsige aftalen med ComX. 11 Overdragelse: 11.1 Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen, uden forudgående skriftligt samtykke fra ComX ComX har til enhver tid ret til uden forudgående varsel at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

6 12 Kundens ansvar og hæftelse: 12.1 Kunden er den myndige (over 18 år) person, der har indgået aftalen med ComX Kunden hæfter for enhver forpligtelse, der direkte eller indirekte udspringer af aftalen og skal betale alle udgifter for anvendelse af tjenester, som fremgår af kundens konto eller registreres i kundens navn, uanset om tjenesterne har været anvendt af kunden selv eller anden bruger Kunden hæfter for, at en eventuel anden bruger af de af aftalen omfattede tjenester bruger disse på en retmæssig måde og i henhold til nærværende aftale. 13 ComX s ansvar og ansvarsbegrænsning: 13.1 ComX er med de begrænsninger, der følger af de nedenstående bestemmelser, erstatningsansvarlig over for kunden efter dansk rets almindelige regler ComX påtager sig intet ansvar for tab, skader, besvær og/eller tabt information, som skyldes forhold hos tredjemand, herunder: Fejl, afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i bredbåndsnetværket Fejl, afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i TV-signaler, og/eller transmission heraf, Fejl, afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i de af aftalen omfattede TV-programmer og/eller filmtitler vedrørende VOD, og/eller, Andre forhold hos tredjemand, som ligger uden for ComX s indflydelse ComX er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til, tabt gevinst, tab som følge af tjenesterne og/eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af udebleven nytte af aftalen, samt tab som følge af tab af data og installeret software og lignende ComX er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommende adgang til kundens udstyr, data og/eller systemer ComX er erstatningsansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende produktansvarslov, idet omfang sådant ansvar ikke er gyldigt fraskrevet i medfør af nærværende bestemmelser ComX er ansvarlig for fejl og mangler i overensstemmelse med gældende danske regler for forbrugerkøb. Det anbefales at kunden reklamerer skriftligt over for ComX, for at kunne dokumentere karakteren af og tidspunktet for reklamationen.

7 13.7 ComX er ikke ansvarlig for fejl, ændringer eller skader, der er opstået som en følge af, at kunden ikke har fulgt ComX s retningslinjer eller den medfølgende brugsanvisning for udstyret eller andre instruktioner fra Comx vedrørende brug og anvendelse af udstyret. 14 Force Majeure: 14.1 ComX bærer intet ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af omstændigheder som ComX ikke er herre over eller ikke har kunnet forudse, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse og andre vejrlig, ildebrand, krig, arbejdskonflikter (herunder blandt ComX s egne medarbejdere), myndighedsbestemmelser, påbud eller andre offentlige bestemmelser, overbelastning af Internettet, fejl i andre netværk, samt systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra ComX leverandører. 15 Ændringer: 15.1 ComX er berettiget til at ændre aftalen, herunder vedrørende priser, udbud af TV-kanaler og sammensætning af programpakker. Sådanne ændringer vil blive varslet med mindst 30 dage, før de træder i kraft, medmindre andet er aftalt. Såfremt kunden ikke vil acceptere de planlagte ændringer, har kunden ret til at opsige abonnementsaftalen i henhold til gældende opsigelsesvarsel Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden gennemføres uden varsel. Sådanne ændringer giver ikke kunden ret til at opsige abonnementsaftalen Kunden kan ikke foretage ændringer i sit valg af programpakke, medmindre andet er aftalt. 16 Kommunikation: 16.1 Meddelelser fra Kunden til ComX vedrørende denne aftale kan alene ske skriftligt Meddelelser til kunden kan ske via eller brev til de af kunden ved aftalens indgåelse oplyste adresser. 17 Kundens misligholdelse: 17.1 I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale er ComX berettiget til uden varsel helt eller delvist efter eget valg at ophæve aftalen og/eller at afbryde forbindelsen til tjenesterne. ComX skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til kunden om årsagen til ophævelsen/ afbrydelsen. ComX vil kunne beregne sig et gebyr for at genåbne tjenesten over for kunden efter den berettigede ophævelse/afbrydelse Følgende ikke-udtømmende forhold anses for væsentlig misligholdelse: Kundens undladelse af rettidigt at opfylde sine forfaldne betalingsforpligtelser i henhold til aftalen, trods rykker og/eller påkrav herom fra ComX.

8 Kundens opgivelse af falske eller ukorrekte oplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller kundens undladelse af at oplyse adresseændring m.v Hvis kunden træder i betalingsstandsning, tages under personlig konkursbehandling, indleder akkordforhandlinger, eller ComX i øvrigt med rimelig grund må antage, at kunden ikke kan betale sine regninger, som de forfalder Hvis kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt af ComX I tilfælde af ComX x ophævelse og/eller afbrydelse af aftalen og de dermed omfattede tjenester har kunden ingen ret til at få refunderet abonnement/andre gebyrer for den for den tid, aftalen/tjenesterne har været afbrudt ComX meddeler herefter kunden, at kunden inden for de næste 14 dage kan returnere det lejede udstyr, idet kunden i modsat fald vil blive faktureret for udstyrets fulde indkøbspris, p.t. kr ,00 inkl. moms, der vedrører kr. 200,00 for tastatur, kr. 200,00 for fjernbetjening, kr. 50,00 Netkabel/Scartstik og kr ,00 for ComX IPTV-boksen, idet der i det hele henvises til prisliste på Comx.dk I tilfælde af kundens misligholdelse har ComX krav på erstatning efter dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning. Såfremt ComX ophæver/afbryder aftalen og de deraf omfattede tjenester omfatter sådan erstatning blandt andet krav på betaling af abonnementsafgift i den resterende periode samt øvrige tab, som Comx kan dokumentere at have lidt som følge af kundens misligholdelse. 18 Fejlretning: 18.1 Alle spørgsmål vedrørende fejlretning skal i første omgang ske via kundeservice på ComX.dk, der indeholder vejledning og hjælp til at foretage simple fejlrettelser ComX vil i almindelighed foretage fejlrettelser så hurtigt som muligt og sædvanligvis inden for tidsrummet , fredag Ved fejlsøgning og fejlretning i udstyr skal kunden i nødvendigt omfang medvirke hertil. Såfremt problemet skyldes fejl og mangler i kundens udstyr gælder de almindelige vilkår for udstyret. Hvis fejlen skyldes fejlhåndtering fra kundens side, skal kunden selv betale omkostningerne til ComX s afhjælpning og/eller genplacering af ødelagt udstyr. Det bemærkes, at det i manualen er anført, at ComX IPTV boks skal stå frit, da der kan opstå varmeudladning ved driften, hvorfor ComX ikke erstatter/ombytter ComX IPTV bokse, såfremt boksen måtte være brændt sammen på den baggrund. 19 Opsigelse: 19.1 Medmindre andet er aftalt, kan kunden med et varsel på 1 måned opsige aftalen tidligst til udgangen af den måned hvor uopsigeligheden udløber.

9 Kunden skal fremsende sin opsigelse til ComX Networks A/S Att.: Kundeservice Herstedvang Albertslund 19.2 ComX kan opsige aftalen med 1 måneds varsel Når aftalen opsiges, lukkes abonnement og tjenester. Eventuelle udeståender samt gebyrer skal betales hurtigst muligt og senest ved forfaldsdato, og kunden skal returnere det lejede udstyr, i den stand, som udstyret måtte have efter omhyggelig og forsvarlig brug. 20. Rettigheder: 20.1 Alle rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret og andre materialle og immaterielle rettigheder vedrørende TV-programmer, VOD titler og hertil relaterede tjenester tilhører ComX og/eller ComX s leverandører, licensgivere eller andre aftaleparter og samarbejdspartnere Varemærker ComX og andre logotyper kendetegn eller billeder, som findes på ComX portal/hjemmeside tilhører ComX og/eller ComX s leverandører, licensgivere eller andre aftalepartnere og samarbejdsparter. 21. Tvister: 21.1 I tilfælde af uenighed om aftalens opfyldelse, fortolkning eller anden tvist, og tvisten ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, der skal søges først, kan hver af parterne indbringe sagen til de danske domstoles bedømmelse Parterne aftaler i medfør af nærværende betingelser, at parterne har værneting ved Retten i Glostrup, hvilket vil sige at indbringelse af sager til rettens bedømmelse sker ved Retten i Glostrup og ved anvendelse af dansk ret.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK)

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) Højskolen Østersøen Flensborgvej 48-50 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 47 00 Email: adm@hojoster.dk CVR nr. 15 75 63 49 1. Leveringsbetingelser Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. jævnfør tidspunkterne

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere