Multikulturelle Skoler Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk"

Transkript

1 Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1

2 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19. konference for skoleledere, konsulenter, lærere, vejledere og PPR-medarbejdere m.fl. Vi tager tråden op fra sidste års tema om flersprogethed og sproglig diversitet, og sætter fokus på den forandringsproces folkeskolen i disse år gennemgår aktualiseret med skolereformen og nye fællesmål. Der lægges op til en ny måde at tænke skoledag, skolekultur og undervisning på. Med centraliseringen af mål og decentraliseringen af ansvar vokser opgaven for den enkelte skole i forhold til at opfylde kravene for fx sproglige kompetencemål i alle fag. På årets konference sætter vi fokus på muligheder og begrænsninger, dilemmaer og paradokser, som disse forandringer medfører for sprog i skolen. Vi rejser spørgsmålene: Hvilken sprogpædagogisk indsats lægger skolereformen op til? Hvem har ansvaret for at sproglig udvikling bliver et reelt fokus i fagene? Betyder det øgede fokus på sproglige mål i fagene også et øget fokus på flersprogede resurser? Hvad betyder skolens idealer om lighed og harmoniske fællesskaber for flersprogede elever i folkeskolen? Hvordan kan man skabe rum for flersproglige resurser i klasseværelset? Hvordan påvirker samspillet mellem de offentlige instanser flersprogede elever i folkeskolen? Hvordan kan sprog blive mere end blot et redskab i fagene, men også et fokus i forhold til elevers lære- og identitetsprocesser? Vi har inviteret danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler af flersprogethed i folkeskolen og diskutere med os. Vi inviterer alle til at bidrage med viden, erfaringer og visioner på årets konference. Nyborg Strand, den november 2014 Tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingsblanket eller via https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/ multikulturelle-skoler-2014 inden d. 17. september 2014.

3 Program Dag 1, mandag den 17. november Velkomst ved Hanne Toft, programleder for Program for Inklusion og Integration, UCC Fællesoplæg 1 ved Helle Pia Laursen, lektor, DPU, Aarhus Universitet: Kort pause Sproglig mangfoldighed i bevægelse sprog- og literacyundervisning i bevægelse Når den sproglige mangfoldighed forandrer og bevæger sig, skaber det nye udfordringer for uddannelsessystemet. Det gælder også sprog- og literacyundervisningen. I dette foredrag sættes fokus på flersprogetheden i skolen, som den tager sig ud anno 2014, og på sprog- og literacyundervisningen i lyset af lokal diversitet og global sammenhæng Fællesoplæg 2 ved Tore Sørensen, ph.d.-stipendiat, University of Bristol, UK: Frokost Et internationalt perspektiv på folkeskolereformen og lærerprofessionen Dette oplæg placerer folkeskolereformen i en international uddannelsespolitisk sammenhæng med særligt fokus på lærerprofessionen, som igennem de sidste år har været genstand for stor opmærksomhed i bl.a. OECD, Europakommissionen og Verdensbanken. På baggrund af erfaringer fra bl.a. England, Finland og Australien diskuteres hvilke muligheder og begrænsninger, folkeskolereformen rummer med hensyn til læreres professionelle råderum og deres muligheder for at synliggøre flersprogethed og dansk som andetsprog i folkeskolen Fællesoplæg 3 ved Laura Gilliam, lektor, DPU, Aarhus Universitet: Når forskelle bliver problematiske På baggrund af etnografiske studier i flere danske folkeskoler, vil dette oplæg se nærmere på skolens idealer for lighed og harmoniske fællesskaber mellem børn, og diskutere hvordan de på trods af de gode hensigter kan betyde, at børn lærer, at forskelle er potentielt konfliktskabende. Dette gælder især for børn med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever, at deres sprog, etnicitet, religion og liv i familien er forskellig fra det, der anses for normalt i skolen. Oplægget vil se på de etniske minoritetsbørns strategier i forhold til dette og på betydningen af den etniske sammensætning i skolerne og relationer til lærerne.

4 Kort pause Gruppedrøftelser af pointer og perspektiver fra de forrige oplæg i en struktureret proces Pause Paneldebat om konferencens tema med skoleledere fra forskellige flersprogede skoler Deltagere: Skoleleder Nils Nørbo, Tjørnegårdskolen i Roskilde Skoleleder Joy Frimann Hansen, Tingbjerg skole, København Skoleleder Hanne Schmidt, Europaskolen, København Jørgen Mandrup, næstformand i Skolelederforening Ordstyrer: Journalist Lis Hornø Dagens program slut egen tid Middag Dag 2, tirsdag den 18. november Opsamling fra i går ved Hanne Toft Nyt fra forskningen 1 ved Ulla Lundqvist, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet: Kort pause Modersmålsundervisning i København Hvordan praktiserer og forstår lærere og elever sprog i modersmålsundervisningen, og hvilke pædagogiske implikationer har forskellige sprogbrugspraksisser og forståelser af sprog? Det er et par af de spørgsmål, forskningsprojektet Modersmålsundervisning i København ( ) undersøger. På baggrund af et omfattende etnografisk feltarbejde i modersmålsundervisning i arabisk, tyrkisk, farsi og polsk, præsenterer dette oplæg centrale temaer og klasserumsanalyser fra projektet Tematiske workshops ved Program for inklusion og integration (tilmeldes på forhånd se næste side)

5 Kort pause Nyt fra forskningen 2 ved Shelley Taylor, Associate Professor, Western University, CA: All teachers are now teachers of Danish as a second language, but how? Teachers told to start with what the children know may not know about all the different knowledge bases and life strategies children learn in their ethnolinguistic communities. This talk outlines teacher resources provided at Ministry and municipal levels, but also how second language teachers and classroom teachers in one Canadian school drew on parent/community resources to build newcomer children s backgrounds into the regular mainstream curriculum building up their L2 literacy and numeracy skills in the process Afrunding ved Hanne Toft Farvel og frokost-to-go

6 Tematiske workshops Workshop A ved Mette Ginman, Program for Inklusion og Integration, UCC: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog hvordan gør vi det? Meget tyder på at undervisningen bliver mere fokuseret og effektiv når læreren opstiller læringsmål i samarbejde med eleverne - og lader målene være styrende for indhold, materiale og aktiviteter. I workshoppen undersøger vi hvordan vi kan arbejde med læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog, både i basisundervisningen og i den supplerende undervisning. Vi tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for dansk som andetsprog, og deltagerne kan spille ind med deres egen praksis. Workshop B ved Maria Neumann Larsen, Program for Inklusion og Integration, UCC: Play and learn Sprogdidaktik der løfter flersprogetheden I Innovationsprojektet Play and Learn har vi undersøgt hvordan pædagoger kan understøtte 3-9-årige børns udvikling af engelsksproglige kompetencer og sproglige bevidsthed i børnehave og SFO. I workshoppen undersøger vi hvordan den sprogdidaktik pædagogerne har afprøvet ifbm engelsk kan være en løftestang til at få synliggjort flersprogetheden i børnenes daglige læringsmiljøer, og hvordan pædagoger og lærere kan samarbejde om børnenes læring! Der vil være oplæg på ca. 20 min, hvorefter vi analyserer cases. Afslutningsvis arbejder vi med hvordan man kan omsætte sprogdidaktikken til egen praksis Workshop C ved Helene Thise Türkmen, Program for Inklusion og Integration, UCC: Flersproglighed som resurse i undervisningen Ny viden og læring bygges på allerede eksisterende viden. Mange elever bruger flere sprog i hverdagen, og har viden der knytter sig hertil. I workshoppen diskuterer vi bl.a.: Hvordan tilrettelægger vi undervisning, der tager udgangspunkt i flersproglige forudsætninger? Hvordan kan elevernes modersmål (og andre sprog) inddrages som resurse for ny læring? Hvilke fordele (og ulemper?) er der forbundet med flersproglig undervisning for både undervisere og elever? Oplæg og arbejde med konkrete eksempler

7 Workshop D ved Charlotte Bie, Program for Inklusion og Integration, UCC: Unge sociale fællesskaber og deres betydning for engagementet i skolen Med afsæt i et igangværende UCC-forskningsprojekt ( ), som undersøger unges sociale fællesskaber og disse fællesskabers betydning for unges engagement og deltagelse i skolen, vil denne workshop lægge op til dialog og idéudveksling mellem forsknings- og praksisfeltet. Workshoppen tager afsæt i analyser af interviews og feltarbejde i en multikulturel 9. klasse i København og projektet er blandt andet optaget af, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fællesskaber de inkluderes i eller afgrænses fra, samt om fællesskaberne bliver en modspiller eller medspiller til uddannelse. Ligeledes undersøges det, hvordan sociale fællesskaber bliver betragtet og understøttet af skolen. Der vil være et oplæg på ca. 20 min, herefter analyserer vi cases og drøfter, hvilke perspektiver det giver på deltagernes egen praksis, samt på forskningsprojektets analyser. Workshop E ved Thea Thøgersen, Program for Inklusion og Integration: Find det multikulturelle i den nye folkeskole Kulturområdet er ikke længere en del af de nye Forenklede Fælles Mål for Dansk som Andetsprog. Målsætningen om at fremme elevers forståelse af dansk kultur og egen kulturelle baggrund udtrykkes nu alene i Folkeskolens formålsparagraf. Vi drøfter hvilken betydning denne ændring har for den multikulturelle skolevirkelighed, læreres praksis og ikke mindst den enkelte elevs forståelse og oplevelse af at leve i et multikulturelt samfund. Derudover diskuterer vi hvordan beskrivelsen af kulturområdet udtrykt i Folkeskolens formålsparagraf kan brydes ned og gøres til reelle læringsmål, der aktivt arbejdes med i skolen. Workshop F ved Ulla Kofoed, Program for Inklusion og Integration, UCC: Forældre som ressource I Workshoppen præsenteres Projektet Forældre som ressource, som handler om at styrke alle elevers faglighed ved at inddrage forældrene systematisk i elevers læring. Projektet har særlig fokus på elever og forældre fra flersprogede hjem og på at bruge elevernes erfaringer og sproglige ressourcer som en vej mod læring. I workshoppen afprøves et skema som danner udgangspunkt for planlægningen og inddragelsen af forældrene i elevernes faglige og sproglige læring.

8 Praktiske oplysninger og tilmelding Du kan tilmelde dig online på https://ucc.dk/aktuelt/ konferencer/multikulturelle-skoler-2014 eller bruge denne blanket: Navn: Adresse: Postnummer og by: Stilling/funktion: Arbejdssted: Faktura sendes til: Postnummer og by: EAN-nr.: For at vi kan forberede specialoplæggene bedst muligt, beder vi dig vælge to oplæg i prioriteret rækkefølge. Du er sikker på at deltage i en af disse. Praktiske oplysninger Pris Kr ,- med overnatning / kr ,- uden overnatning Dato 17. og 18. november 2014 Sted Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tilmeldingsfrist Senest 17. september 2014 Jeg vil gerne deltage i følgende workshops (prioriter venligst med tal): A B C D E F Sæt kryds nedenfor: Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves fuld betaling. Deltagerne optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen sendes eller faxes senest den 17. september 2014 til: Professionshøjskolen UCC Titangade København N Att: Karin Wendt Fax Hvis tilmeldingen mailes, husk da at alle oplysninger skal skrives ind i mailen.

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 0.- 6. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 0.- 6. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 0.- 6. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere