- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes"

Transkript

1 Generalforsamling beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive usikker på, om forringelserne og styringstyranniet i den offentlige sektor er ovre. Det sender fyringen af KLs topforhandler Sine Sunesen et signal om! I det daglige kan man let komme til at rette sin utilfredshed mod fx skoleleder, kredsen eller kolleger. Men man burde i stedet rette sin utilfredshed direkte mod det politiske niveau, som har bestilt opgaveudførelsen og resultatet en dårligere folkeskole. For nylig var Bjarne Corydon på besøg på Kolding Gymnasium og om Lærerkonflikten sagde han, at det faktisk var den, han var allermest stolt af. Altså ikke selve konflikten, men at der med skolereformen blev rettet op på et forsømt område. Det er politikerne, som har brug for at profilerer sig gennem tvivlsomme tiltag, som reformen eller lokale tiltag med profillinjer eller madordninger, alt sammen finansieret ved at forringe lærernes mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det siger vi som kreds selvfølgelig hver gang, der er nogen som vil lytte. Men det er også vigtigt, at vi alle tydeliggør forringelserne for borgerne i de fora vi færdes i privat, samt bruger vores ytringsret som offentlige ansatte. Vi skal have genskabt den nødvendige debat, om hvilket niveau af service vi ønsker i Folkeskolen. Og vi skal hjælpe til med at fortælle de rigtige historier om, hvordan virkeligheden ser ud i folkeskolen. Sådan at det ikke bliver Christine Antorinis glansbillede af folkeskolereformen, der kommer til at stå til troende. Den nye Folkeskolereformen er et projekt skabt i et krydspres mellem det økonomiske pres om at sparre milliarder og illusionen om, at man samtidig kan skabe en folkeskole i verdensklasse. Det er det man i DJØF sprog kalder new public Governance. Desværre er de udemærkede mål i folkeskolereformen om: - at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan - at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes - at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. ikke underbygget af viden om, hvad der virker! Elementerne der skulle underbygge målopfyldelsen er, udover at være underfinansieret, snarere blevet til et kludetæppe i de politisk i forhandlinger, hvor alle har skullet have en bid af byttet. Man kan med god grund blive bekymret for, hvordan det her skal ende! Folkeskolen er alle mands eje og politisk er folkeskolen måske et for interessant område til, at man vil overlade det til fagkundskaberne og de fagprofessionelle. Desværre kender vi også konsekvenserne af denne udvikling fra Sverige, som nu har fået et skolesystem i ruiner. Folkeskoleloven og ikke mindst LOV 409 ønskes udmøntet decentralt. Med det taget i betragtning, er det interessant, at undervisningsministeriet og finansministeriet har udtænkt en plan for, hvordan man kan kontrollere om intentionen i begge love, føres ud i livet. Dels har man i undervisningsministeriet ansat en række konsulenter, som skal være behjælpelige med implementeringen af folkeskolereformens elementer, dels har man samtidig sat finansministeriets konsulentfirma McKinsey til at kontrollere, om eleverne lærer mere (via det meget lidt valide kontrolinstrument De Nationale Test), og samtidigt sørger for, at kommunerne får lærerne til at undervise mere! 1

2 Men der er en anden vej, man kan gå! I Finland har man valgt en løsning, med langt bedre resultater. Et skolesystem gennemsyret med lærerfaglighed fra top til bund på alle niveauer - fra det lokale til det centrale niveau i ministeriet. Her styrer man heller ikke efter new public management/governance, eller hvad der nu er DJØF-moderne. Her har man tillid til de fagprofessionelle. Og så bruger man ikke karakterer og test til at sammenligne og måle skoler op mod hinanden, nej tværtimod fraråder man denne praksis. Kredsens arbejde Arbejdstid En af de første opgaver efter sidste generalforsamling blev at forhandle en lokal aftale om arbejdstid. Det var svære forhandlinger, men det lykkedes til sidst at komme i mål med et godt resultat. Indholdet mindede meget om Silkeborg, Furesø og lignende aftaler. Centrale punkter i aftalen blev et individuelt råderum til forberedelse, en aftale om 210 tilstedeværelsesdage, en 7 timers pulje til forberedelse og samarbejde, retten til 6. ferieuge samt en lønaftale der var let og overskuelig at administrere for alle. Da aftalen var på plads, blev der som lovet ved generalforsamlingen i marts 2014 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det kunne først lade sig gøre at indkalde d. 29/4, og vi gik i gang med at arbejde for et JA til aftalen. Der blev informeret, lavet nyhedsbreve, spørgsmål og svar ark og holdt møder m.v. Ekstra ordinær generalforsamling d. 29/4 (MA) På den ekstraordinære generalforsamling var der en rigtig god debat, der på tidspunkter også, helt naturligt, var mærket af, at der kort inden havde været holdt orienteringsmøde om stillingsnedlæggelser på Arresø skole. 19 lærere stod til afsked. Resultatet af afstemningen blev at 147 stemte for, 25 stemte imod og så var der 6 som undlod at stemme. Det var ikke alle der nåede at stemme, da den nødvendige debat trak ud til efter kl. 17. Dagen efter underskrev vi aftalen på borgmesterens kontor. I forbindelse med vores møde med borgmesteren bragte vi, som lovet på generalforsamlingen, problematikken om Arresø skole og stillingsnedlæggelserne i spil. Vi fik ikke en jobgaranti, men vi fik lovning på, at man ville have is i maven og ikke indstille nogen til afsked, hvis der den 8. maj tegnede sig et billede af, at det var et fåtal af stillinger, der var i overskud efter lærerforflytningerne til Hundested skole, Frederiksværk skole og Skole og dagbehandling. Mere præcist kunne vi komme på løsning af problematikken. Arresø skole og stillingsreduktioner (MA) Det var kendt, at nedgangen i elever i 10. klasse, indførelsen af folkeskolereformen og ophør af ekstra timer fra lockouten ville presse Arresø skole ud i evt. stillingsnedlæggelser. Men at 19 stillinger skulle nedlægges havde ingen set komme. På trods af det høje antal havde vi en klar forventning om, at skolelederne kunne løse Arresø Skoles problemer med overtallige lærere ved interne forflytninger skolerne imellem. Vi ved, at der lokalt er en stillingsomsætning på tæt på 30 lærere. Vi blev derfor også meget overraskede, da lærerne på Arresø skole d. 8/5 modtog følgende meddelelse: For lærergruppen skal der overflyttes 10 til de andre skoler, 5 til Frederiksværk, 2 til Hundested og 3 til Heldagsskolen. Der skal afskediges 6 personer. Fredag den 9/5 inviterede vi os selv til forhandlingsmøde med kommunen, for at finde en løsning på afskedigelserne. Det var vores opfattelse, at man skulle have is i maven, at der inden for opsigelsesvarslet ville opstå 6 stillinger, og man derfor ikke skulle indstille de 6 lærere til afsked. 2

3 Vi havde nogle rigtige gode og frugtbare drøftelser med kommunen og søndag aften d. 11/5 kunne Peter Rohde meddele lærerne på Arresø skole, at der ikke ville blive indstillet nogen lærere til afsked alligevel. I løbet af forhandlingerne omkring de 6 stillinger lovede vi kommunen følgende: At vi som kreds melder ud til medarbejderne, at det vil være en fordel for antallet af stillinger, at man som medarbejder afholder den 6. ferieuge. At vi har en fælles forståelse med kommunen om, at vikartimer som er planlagt i et skema, sagtens kan omplaceres til andre tidspunkter, hvis der ikke er behov for vikar-funktionen netop dér. Det sidste for at hver skole ville kunne oprette en ekstra vikarstilling på skolerne. Vi vil gerne fra kredsen takke kommunen for den gode løsning der blev fundet, så vi undgik at indstille lærere til afsked. Rest dage fra lockouten Under lockouten fik kredsen en lovning på, at kommunen ikke ville trække de lockoutede for manglende ferieoptjening, hvis lockouten varede under en måned. Vi fik lavet en særlig aftale, der gjorde at lærerne ikke blev trukket i den 5. ferieuge, der blev afholdt i uge 42. Kongres 2014 På Danmarks Lærerforening Kongres var hovedtemaet OK15. Der var under kongressen særligt fokus på lærernes og ledernes mulighed for at løse opgaven. Og i den sammenhæng at det politiske ansvar for de manglende tilstrækkelige økonomiske rammer for folkeskolen, ikke skubbes ud til lærerne og lederne. Der blev også diskuteret strategi og arbejdsform, hovedstyrelsens indstilling til Vision, mission og målsætninger blev godkendt, det forpligtede kredsene til at igangsætte arbejdet med strategi papiret lokalt. De traditionelle OK krav blev også vedtaget: konfliktberedskab, arbejdsfordeling og opgaver, ønsker til udmøntningen af løn og arbejdstid samt et krav om øget tryghed i ansættelsen. Strategi i lyset af L409 var også til debat og der var mange spændende indlæg og debatter. Foreningens havde i den forbindelse opgjort at der var 34 kommuner med arbejdstidsaftaler og fællesforståelser med forskelligt indhold, det betød at 44 % af landets elever bliver undervist under en aftale eller forståelse. Klar og tydelig ledelse udmøntes gennem Kollektive aftaler. Det er de aftaler som skaber rammerne for god undervisning, var budskabet fra kongressen. Kongressens sidste debat punkt var på demokratisk vis rejst af de lærerstuderende, som var utilfredse med Danmarks Læreforenings læreruddannelsespolitik, som går på at skabe en 5 årig læreruddannelsen. De studerende ønskede at øge kvaliteten i den 4 årige bacheloruddannelse i stedet. Det bedste indlæg i debatten kom Niels Munkholm fra Hovedstyrelsen med. Synoptisk opstillede han beskrivelsen af de kvalifikationer man fik i en 5 årig kandidatuddannelse kontra kvalifikationerne i den 4 årige bacheloruddannelse, her blev det helt klart, at de krav der er i lovgivningen tydeligt retter sig mod de kvalifikationer/kompetencer kandidatuddannelsen giver. Til sammenligning tager det op til 5,5 år at blive lærer i Sverige, Finland og Island har en 5 årig uddannelse og Norge er også på vej med en 5 årig uddannelse. Det blev besluttet at foreningens politik på området stadigt går mod en 5 årig uddannelse. Budget 2014/15 reformens økonomi Økonomien til reformen blev vedtaget i foråret (d. 19/3 punkt 58). Udmøntningen lokalt blev, at der spares ca. 15 millioner, hvoraf ca. halvdelen findes på at forhøje undervisningsandelen og opsigelse af aftaler. Den anden halvdel findes på SFO. Konkret betød det, at vi lokalt implementerer reformen med deraf øget undervisningsmængde og øgede andre opgaver med ca færre lærere. I kredsens høringssvar til skrev vi b.la. : 3

4 Inden for de sidste 6 år er der ca. 90 færre lærere i Halsnæs - det svarer til ca. 25 % af stillingerne. Reduktionen er sket på baggrund af en forøgelse af undervisningsandelen, samt ved hævelse af klassekvotienten og øget inklusion. Samlet set, noget der giver et voldsomt øget arbejdspres på den enkelte lærer, med det resultat, at det år for år er blevet sværere at lykkedes med god kvalitet i undervisningen. Halsnæs Kommune har samtidig en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 23 hvilket er over landsgennemsnittet. I undervisningsandel ligger vi også højt. KL`s vejledning siger 734 timer - vi ligger på en tildeling på mellem timer. På den baggrund starter vi arbejdet med den nye folkeskolereform og de mange forandringer den fordrer i den værst tænkelige kontekst. Spørgsmålet er, hvor længe det holder? Kredsdage Kredsdagene er arbejds- og uddannelses dage, hvor vi kredsstyrelsen sammen bliver klogere og udvikler kredsens politik lokalt. I år var hovedelementet kongresbeslutningen om, at hele foreningen skal arbejde med mission, vision og målsætninger. De to indsatser vi lokalt vil fokusere på er, at styrke sammenholdet blandt lærerne i Halsnæs samt få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne kan lykkedes med opgaven ved at sikre de nødvendige ressourcer og arbejdsvilkår for lærerne. Der er nedsat to udvalg af kredsen. Kredsens indsatsområder (sammenhold og ressourcer/arbejdstid) Sammenholdsudvalget har valgt at bruge eventen d. 29/5 2015, til at sætte fokus på det faglige og sociale. Der er planlagt et rigtigt stærkt program: med Rasmus Willig, forsker og sociolog som forsker i begrebet kritik, som vil tale om kritikkens U-vending. Det at man individualiserer ansvaret for manglende ressourcer og rammer. Et meget aktuelt budskab i lyset af reformen. Derudover ser det ud til, at vi får besøg af Anders Bondo Christensen, som vi har bedt fortælle om den aktuelt politiske situation. Afslutningsvis spiser og hygger vi os med god mad og god musik. Ressource - arbejdstidsudvalget har rettet fokus mod de manglende ressourcer, der er på skolerne i forbindelse men reformen. Vi har gennem året haft gode drøftelser med både borgmesteren og skolechefen, om de tal der lå til grund for politikkernes beslutninger i forbindelse med økonomien til indførsel af folkeskolereformen. For tiden er det de igangværende forhandlinger omkring arbejdstid der fylder. Kommunikation Lokalt har skoleområdet fyldt en del i både Halsnæsavis og Frederiksborg Amts Avis. Og nogle gange har vi haft lyst til at fare i blækhuset. Fx når man læste, at Hanne Kjær Knudsen, formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn udtalte til Frederiksborg Amts Avis: Man kan altid tage ynkehatten på. Men der er ikke flere penge eller mere tid, så vi må arbejder os ud af det. Det var også Hanne Kjær Knudsen, der på trods af høringssvar, opfordringer fra skolebestyrelserne og breve til politikerne fra skolerne med ønske om at udskyde arbejdet med profillinjer, udtalte Lærerne står og tripper for at komme i gang I Walter Christoffersen måde at kommunikerer på, behøver man ikke at læse mellem linjerne, det fik vi et eksempel på efter sidste efter generalforsamling. WC svar på resolutionen var hold kæft og ret ind. Selvom samtlige faglige organisationer i Halsnæs kommune og Dansk Folkepartis centralt tog af stand fra udtalelserne, er WC aldrig kommet med en undskyldning. I forbindelse med et byrådsmøde ønskede SF og Enhedslisten en undskyldning til lærerforeningen, hvortil Walter svarede: jeg kan lakonisk meddele, jeg fortryder intet. Walther Christoffersen var endnu en gang været ude med riven ved juletid, denne gang i forhold til sygefraværet, som han vil følge til dørs og som ifølge Walther har rod i at lærere ikke vil ledes. Udtalelser der helt fraskriver WC ansvaret for at forholde sig til de arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, man stiller medarbejderne i. 4

5 Vi har valgt ikke at kommentere på Hanne og Walters udtalelser i lokalaviserne. Vi finder, at der nogle situationer, hvor det er mest formålstjenligt at tie tingene ihjel. Og vi ønsker samtidig ikke at involverer os i mudderkastning. Derimod har vi gennem vores samarbejde med skolebestyrelserne, skabt mulighed for, at vi sammen vil tage til genmæle i fælleskab, hvis lignende udtalelser skulle komme i medierne igen. Samarbejde Kommunalt er vi gået konstruktivt ind i samarbejdet borgmester, kommunaldirektør og ny børn og unge chef. Det er min oplevelse at vi har en rigtig god dialog. Samarbejdet med Skolelederforeningen, har været fint, men på grund af udskiftning i skolelederbestyrelsen, har vi aftalt de næste møder til efter en ny konstituering. Det er I den forbindelse glædeligt, at formanden for skolelederforeningen inden OK15 opfordrede KL og DLF til at indgå arbejdstidsaftaler. Som noget nyt inviterede vi til samarbejde med skolebestyrelserne, det er blevet til en aftale om at mødes en gang i kvartalet for at sikre fælles fokus - en bedre folkeskole. I den forbindelse var vi enige om at skrive et brev til politikkerne i Halsnæs, som også blev bragt i FAA og Halsnæs Avis. Der stod blandt andet: Konkret vil vi opfordre til at den understøttende undervisning f.eks. veksles til tolærertimer, at ambitionsniveauet sænkes mht. antal kompetencesamtaler pr. barn pr. år, og at man generelt fjerner de ting fra skemaet som ikke er implementeret endnu. Vi vil gerne have fokus tilbage på den gode undervisning, hvor medarbejderne bl.a. har en mere overskuelig arbejdsdag, med mere sammenhæng i forberedelsestiden og økonomien og prioriteringen /mål og midler på skoleområdet, syntes vi ikke afspejler byrådets ønske om et højt niveau og mange nye indsatser. En ordentlig prioritering af skoleområdet kræver massive investeringer. Vi håber, at samarbejdet med forældrene i fremtiden kan udvikle sig og at vi sammen I forbindelse med det kommende folketingsvalg kan få sat fokus lokalt på de udfordringer, der er i folkeskolen. Lærerkalenderen genopstår i kredsen For at spare besluttede foreningen centralt, ikke længere at ville udgive lærerkalenderen fra næste skoleår. Det vidste vi mange ville komme til at savne, så da Haderslev Lærerkreds formand tog initiativ til at få den trykt og kredsene kunne bestille den der, slog vi straks til. Derfor vil I igen til maj kunne få udleveret en lærerkalender. Ny hjemmeside Kredsens hjemmeside har de sidste mange år været en klon af hovedforeningens hjemmeside opbygget på samme måde og med mulighed for at se de seneste nyheder fra foreningen mv. Tiden havde imidlertid indhentet siden. Den trængte til fornyelse. Foreningens ny hjemmeside gik i luften sidste år og vores her i januar. Siden er mere enkelt opbygget end forgængeren, og har oven i købet plads til mange flere oplysninger. En del tekst er automatisk overført fra den gamle hjemmeside, så I må meget gerne skrive til os, hvis der er tekster der ikke passer til det forventede indhold eller links der ikke virker. Kredsbladet har ændret format For bl.a. at spare på kredsens resurser fik kredsbladet Værksted 38 i efteråret nyt design og format og udsendes nu alene som pdf-fil til medlemmerne på skolerne via TR og til andre medlemmer herunder pensionisterne som mail. Dog sendes der stadig en papirudgave til 5 pensionister, der ikke har en computer eller en adresse. 5

6 Ledelse på skoleområdet Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke fagligt eller pædagogisk har kunne sige god for kommunens tidligere ledelsesgrundlag. Hvor man til tider har været i tvivl om, hvad der var vigtigst i skolen - SFO pasning eller undervisning. Der er et nyt ledelsesgrudlag på vej. Helt naturligt ønsker vi, at der i ledelsen også er en pædagog til at lede pædagogerne og pædagogmedhjælperne. Men vi ønsker en større vægtning af den skolefaglige ledelse end tidligere. Der er sådan set ledelse nok, men vægtningen mellem skole/sfo har været skæv. Der har simpelthen ikke været skoleledelse nok til at løfte udvidelsen af de skolefaglige opgaver med reformen. Om det er ledelsesgrundlagets skyld, at vi de sidste år ikke på noget tidspunkt har haft fuldtallige ledelser på skolerne i Halsnæs, er måske at tillægge ledelsesgrundlaget for stor vægt. Vi ønsker at det nye ledelsesgrundlag vil skabe større stabilitet på skolerne samt anerkendende og inddragende skoleledere med læreruddannelsesbaggrund. Ytringsfrihed Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres«. Sådan står der i Grundlovens paragraf 77. Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, når du ytrer dig i embedes medfør. På det seneste har der været debat og flere sager om lærere og skoleledere, der har udtalt sig. Sagen om læreren, Erik Schmidt fra Fyn, som blev kaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig advarsel, fordi han ytrede sig om ledelsens styring på sin skole, gik landet rundt. Erik Schmidt blev årets Sveske. Han fik prisen for sin indsats for ytringsfrihed i skolen. Vi må kræve at pædagogikken som fag og profession respekteres af hensyn til kvaliteten i folkeskolen, sagde han blandt andet i sin takketale. MED aftalen genforhandlinger i gang Blækket var næppe tørt efter den sidste genforhandling af MED-aftalen, før kommunen ønskede at genforhandle på ny. Motivationen for genforhandlingen var tydelig fra kommunens side - der skulle spares på MED indflydelsen. Det var nogle hårde forhandlinger i starten, hvor de faglige organisationer var tæt på at ønske sig tilbage til den gamle SU struktur. Forhandlingsklimaet er dog blevet bedre nu her inden 5. forhandlingsmøde, og jeg håber, vi snart kan underskrive en ny MED aftale, som kommer til at holde længere end den sidste. TR/AMR Medarbejderrepræsentant vilkår Aftalen vi sidste år indgik for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, er blevet fornyet. Vi er glade for, at kommunen under forhandlingerne anerkendte det vigtige stykke arbejde TR/ARM udfører på skolerne. 17,4 udvalget I udvalget er lærerne repræsenteret ved Aase Lauritsen og jeg. Implementeringen af reformen har været fulgt af 17,4 udvalget. Særligt med fokus på reformmulighederne i reformen som inddragelse af kulturskolen, det omgivende samfund, profillinjerne, motion og bevægelse m.v. Alt i alt interessante diskussioner, men næppe indsatser der evidensbaseret bringer eleverne i nærheden af de faglige mål der ligger i reformen. På sidste møde var evaluering af reformen på programmet. Peter Rohde og Peter Rasmussen fra Arresø Skole gav en fair evaluering af reformen symboliseret ved historien om et tog og jernbaneskinner, der blev bygget, mens toget kørte. Afsluttende med et håb og ønske om, at toget næste år er helt på skinner. Jeg var i stil med skolelederne, også blevet bedt om at lave et oplæg reformen set med lærerøjne. Til oplægget brugte jeg det materiale kredsstyrelsen havde samlet, samt erfaringerne fra de 2 omgange af 6

7 faglige klub møder, der har været afholdt inden jul i forbindelse med implementeringen af reformen. Det gav en anden vinkel med fokus på udfordringerne i reformen. Afslutningsvis opfordrede jeg til, at man ikke skulle være for stolt til at forlade de elementer i reformen, som viser sig ingen effekt at have fx. Profillinjer, understøttende undervisning, udvidede samarbejdsforpligtelser med pædagoger, lektiecafe m.v. Og at man skulle rette fokus mod de udemærkede mål i reformen og på at nå dem, ved at bruge den viden man har om, hvad der virker i undervisningen. Salg af Vinderød skole manglende lokaler til Heldagsskolen Et snævert flertal i byrådet besluttede før jul at sælge Vinderød Skole for 3 millioner kroner til Vinderød Privatskole velvidende, at man i en årrække har forsøgt at samle Heldagsskolen på en enkelt matrikel. Der lå selvfølgelig et politisk ønske og prioritering fra det nye byrådsflertal bag, men med den prioritering følger en økonomisk og pædagogisk katastrofe i forbindelse med den fremtidige organisering af Heldagsskolen. Det haster med at finde en løsning for de af kommunens elever, som er visiteret til skoletilbuddet på Heldagsskolen. Ingen idrætsfaciliteter og mangel på faglokaler gør, at fx fagundervisningen i flere fag stort set er umulig at gennemføre. Det harmonerer på ingen måde med reformens tanker om øget faglighed for alle! Tidligere har Heldagsskolen lånt lokaler på kommunens andre skoler, men med den længere skoledag er dette ikke længere en mulighed. Heldagsskolen er pt. henvist til at låne lokaler på Kregme skole, men her er faglokalerne tømt og alt hvad der er tilbage i idrætssalen er ribberne velkommen til en sjov og anderledes skoledag! Lige nu er arbejdsmiljøet særligt i fokus på Heldagsskolen og kredsen deltager sammen med BUPL og AMR Lene Smidt fra H-MED i møder med ledelse samt Børn- og ungechefen om arbejdsforholdene. H-MED følger også problematikkerne og det påbud, der ser ud til at komme omkring arbejdsmiljøet på Heldagsskolen. Arbejdet med arbejdsmiljøet bliver endnu vigtigere, hvis man på tirsdag i byrådet beslutter at gennemføre besparelserne på heldagsskolen. H-MED Effektiviseringsforslag (besparelse på vikarkontoen) På det første Hoved MED, i det nye skoleår indstillede direktionen, at der blandt andet skulle spares en procent (ca kr.) på vikarkontoen. Vi opfordrede til at man trak effektiviseringen tilbage, da det ikke var muligt at effektiviserer, som beskrevet i indstillingen. Der stod: Forslaget vil være ensbetydende med, at man på skolerne ved lærerfravær i større udstrækning må sætte eleverne til at arbejde selv eller aflyse undervisningen. Det er efter bemærkningerne til folkeskoleloven ikke muligt. I kommentarerne står der: hvis en planlagt undervisningstime må overtages af en vikar, der ikke har relevante kvalifikationer, må timen tælles som understøttende undervisning og erstattes af en time i det pågældende fag, når læreren er tilbage. På den baggrund var der ikke belæg for direktionens forslag om effektiviseringer. Alligevel traf man beslutningen, og fastholdt at det var en effektivisering. Retningslinje reform. Desværre har økonomien også her resulteret i forringelser for medarbejderne i kommunen. Forringelse af forhold i forbindelse med mærkedage m.m. Retningslinjen ville medarbejderne i H-MED ikke være med til at godkende. Så her brugte man igen sin ledelsesret. Skolereformen har i 2014 været fast punkt på H-MED frem til en foreløbig evaluering i december. Jeg vil godt løfte sløret for, at det ikke var de positive tilbagemeldinger på reformen der fyldte mest. I hovedoverskrifter kan man kategorisere tilbagemeldingerne som udfordringer med: økonomi, logistisk, arbejdsmiljø, kommunikation, ledelse og kvalitet i undervisningen. 7

8 IT fra gulvet Siden overgangen til det nye it og skoleskyen, har der været voldsomme udfordringer med skolernes itsystemer og udstyr. I den forbindelse har problemerne været bragt op i Hoved-MED ad flere gange, blandt andet på baggrund af breve fra lærerne på Frederiksværk skole og Hundested skole. Kredsen har haft nedsat et udvalg it fra gulvet bestående af lærere, tillidsrepræsentanter, it-vejledere og tidl. kredsformanden. Den 26. august havde udvalget møde med repræsentanter fra kommunen, på baggrund af et brev til Hoved MED. I brevet rejste udvalget en del problemstillinger omkring: kommunikation/dialog til ITD, uddannelse af lærerne i brugen af software, mandskab og ressourcer til opgaverne, skoleskyen samt tavle/projektorøkonomien og SLA aftalerne. Der kom ikke flere ressourcer ud af mødet, men et tilsagn om at man ville undersøge muligheden for alternative kommunikationsveje til rådhuset. Et projekt på skoleområdet der er grund til at rose, er projektet med medarbejdercomputere. Det ser ud til, at der her er fundet en rigtig god og opperationel løsning for lærernes mulighed for at anvende it i undervisningen og til forberedelsesopgaven. Den tilhørende supportaftale lover, at en defekt computer ombyttes senest næste hverdag er flot, men hvorfor gælder det ikke alt IT udstyr. Vi vil gerne fra kredsen takke de lærere, It-vejledere og tillidsrepræsentanter, som har bidraget til arbejdet i It fra gulvet udvalget. Medarbejder arbejdspladser Tidligere AMR i hoved-med og tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant på Hundested Skole, nu leder samme sted, Malene Nyenstad, lavede i forbindelse med implementeringen et rigtigt flot stykke arbejde med at få sat fokus på medarbejderarbejdspladserne. Vi ønsker at takke Malene for hendes indsats og ønsker hende held og lykke i lederjobbet. Arbejdsmiljø Kredsen har lagt alle kræfter i for at forberede os på den nye virkelighed fra 1. august Vi har siden sidste generalforsamling øget antallet af møder med AMR og haft faste punkter på møderne omkring arbejdsvilkårene for AMR, samarbejdet mellem AMR og TR og lærerarbejdspladser mv. Allerede d. 2. april holdt vi møde med AMR om arbejdet under L409 og behovet for og krav til lærerarbejdspladser. D. 30. april holdt vi et kursus på kredskontoret for AMR og TR med oplægsholder fra foreningen om arbejdet i MED-systemet og samarbejdet mellem AMR og TR. MED-udvalgene er det eneste reelle samarbejdsorgan, hvor lederen har pligt til at udvise samarbejdsvilje. Dog kan man aldrig nå længere end lederen vil være med til. Det er i MED, at der kan vedtages retningslinjer for alle forhold omkring arbejdet fx udformning af opgaveoversigte eller fordelingen af arbejdsdage mv. D. 17. september holdt vi det første møde med AMR i det nye skoleår, hvor vi evaluerede på starten af det nye skoleår. Skolelederne havde i mange tilfælde ikke givet AMR en passende reduktion i undervisningen, så de fik tid til AMR arbejdet, og det endda på et område, hvor man efter AT-bekendtgørelse skal have den nødvendige og medgåede tid. Lærerarbejdspladserne var på nogle skoler kommet godt på vej, på andre fuldstændig manglede. Kredsstyrelsen mødtes med AMR ene 5. november. Her var fokus særligt på samarbejdet i det man kalder TRIOen dvs. TR, AMR og lederen. Hvis man på en skole eller skoleafdeling virkelig får gang i samarbejdet mellem disse 3 instanser, opstår en særlig synergieffekt, der er særdeles fremmende for trivslen og det psykiske arbejdsmiljø og bidrager til øget social kapital (tillid, retfærdig og samarbejde). Vi drøftede også hvordan TR og AMR kunne arbejde sammen om faglig klub. Det sker allerede på en del skoler. TR og AMR har også sammenfaldende opgaver omkring at undgå sygefravær som skyldes overbelastning, stress mv. Fx kunne en fælles gennemgang af opgaveoversigterne sammenholdt med undervisningsskemaerne være et sted at være proaktiv. Evt. faresignaler kunne så drøftes med ledelsen for at undgå overbelastning med sygefravær til følge. Vi drøftede også hvordan vi arbejdsmiljømæssigt overlever under en L409 tankegang. Kan vi arbejde smartere kan vi tilpasse opgaverne til tiden? En ide kunne være supervision af lærerne. 8

9 D. 14. januar mødtes kredsstyrelsen med Nicolai Friis fra Aktiv Omsorg. Det var et givtigt møde med gensidig udveksling af erfaringer omkring årsagerne til sygefraværet på lærerområdet efter Se med vore briller er hovedårsagen til de mange langtidssyge lærere overbelastning i form af for megen undervisning i forhold til alt for lidt tid til at forberede den. Men det er jo et spørgsmål om resursetildeling til skoleområdet og man kan kun håbe, at byrådet med tiden vil erkende problemet. Næste møde med AMR var 21. januar hvor det især var AMRs arbejdsbetingelser der blev drøftet samt resultatet af kredsstyrelsens møde med Nicolai Friis. Kredsstyrelsen har haft det forhøjede sygefravær på dagsordenen adskillige gange i årets løb. Halsnæs Kommune har nær ved danmarksrekord i forøget lærersygefravær. Igen slår den ringe resursetildeling igennem. En så stor forøgelse af kerneopgaven i ét hug fra ca. 660 til 800 vu-timer, med tilsvarende mindre forberedelsestid, er simpelthen uansvarlig. Der er kun et sted at placere ansvaret for denne misere - hos byrådet. Endnu større sygefravær findes hos skolepædagogerne. De er blevet sat til at undervise i en del af de understøttende timer, en opgave de slet ikke er uddannet til og aldrig har ligget dem på sinde. I så fald havde de jo taget en læreruddannelse. Men det er jo ingen trøst at pædagogerne har større sygefravær end vi. Overenskomstforhandlingerne gav desværre ingen ny arbejdstidsaftale i denne omgang. Men dog et plaster på såret. Sammen med en ny fællesforståelse om arbejdstid med kommunen, kan vi håbe på mindre stressende arbejdsforhold de næste år. Men vi vil aldrig opgive håbet om at vende tilbage til en professionsaftale, hvor lærerne løser de givne opgaver til gavn for elevernes læring inden for en aftalt ramme, så tidstælleriet kan afskaffes. Det har aldrig været forenelig med lærerarbejde og vil aldrig blive det, hvis man da ellers ønsker den størst mulige kvalitet i undervisningen. Og hvem ønsker ikke det? Pædagogiske indsatser: Forberedelsestid under pres Udvalget har arbejdet med udfordringerne med lærernes manglende forberedelsestid i lyset af lov 409, og set på hvordan vi kan tænke forberedelse anderledes inden for de os givne rammer. Udvalget drøftede tiltag som kan lette forberedelsesbyrden. - Digitale portaler er et godt supplement, men forudsætter at IT virker. Det er tidskrævende at sætte sig ind i, men efterfølgende kan man bygge årsplanen op omkring disse. - Et tæt samarbejde til læsevejlederen og PLC (pædagogisk læringscenter) kan styrke det store team, og hjælpe til med at lette nogle arbejdsopgaver - Man kan overveje, om nogle opgaver kan flyttes tilbage til ledelsen, f.eks. kopiopgaver, bestilling af materialer og ture, fraværsregistrering mm - Team som er selvstyrende i forhold økonomi, kan bede om at ledelsen varetager denne opgave - At der fortsat arbejdes på at samle forberedelsestiden, så tiden udnyttes optimalt og bliver effektiv Kommunens økonomi genåbning af budget 2015 startede med et chok hen over juleferien havde man fundet ud af, at der manglede tæt på 15 millioner på skoleområdet og i alt manglede der tæt på 33 millioner kommunalt. På skoleområdet var meget lidt skolernes skyld, men manglende optælling af elever i skoletilbud uden for kommunen samt manglende økonomi til leasing af it udstyr. I mandags var H-MED samlet og medarbejdersiden afgav høringssvar. På vores område er det specialklasserne i Hundested, som står til en nedlæggelse/overflytning til Arresø. Derudover er Heldagsskolen i spil i flere forslag fx i form af en reducering af behandlingspladser fra 20 til 16 som flyttes til skolerne. 9

10 I tirsdags holdt Per Hansen, Lene og jeg, faglig klub på Heldagsskolen sammen med pædagogerne og BUPL. Onsdag var jeg til møde hos borgmesteren, der informerede om sit forslag til reduktioner og her var der en glædelig nyhed. I forbindelse med arbejdet med at få klarhed over økonomien, har man fundet ud af, at man har konteret Heldagsskolen under folkeskoler. Fejlen gør at vi ligger omkring gennemsnittet og ikke i toppen over dyreste kommuner. Det har borgmesteren taget handling på og i forbindelsen med budgetgenåbningen tilfører man folkeskolerne midler, tæt på 2 millioner, ved at sænke undervisningsandelen fra 780 til 760 timer. Med den viden, selv i lyset af besparelserne på specialområdet, syntes jeg der er grund til optimisme. Og jeg tror samtidig ikke, vi kommer ud i reduktioner i forbindelse med budgetgenåbningen på lærerområdet. Med denne afrunding af beretningen med seneste nyt, vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 10

Nr. 4 September 2014 27. årgang

Nr. 4 September 2014 27. årgang Nr. 4 September 2014 27. årgang Tag dog klaphatten på! Tag dog JA - hatten på Oprindeligt stammer begrebet med JA-hatten fra den positiv psykologi og tænkt brugt i en anden og større kontekst end udsagnet

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere