- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes"

Transkript

1 Generalforsamling beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive usikker på, om forringelserne og styringstyranniet i den offentlige sektor er ovre. Det sender fyringen af KLs topforhandler Sine Sunesen et signal om! I det daglige kan man let komme til at rette sin utilfredshed mod fx skoleleder, kredsen eller kolleger. Men man burde i stedet rette sin utilfredshed direkte mod det politiske niveau, som har bestilt opgaveudførelsen og resultatet en dårligere folkeskole. For nylig var Bjarne Corydon på besøg på Kolding Gymnasium og om Lærerkonflikten sagde han, at det faktisk var den, han var allermest stolt af. Altså ikke selve konflikten, men at der med skolereformen blev rettet op på et forsømt område. Det er politikerne, som har brug for at profilerer sig gennem tvivlsomme tiltag, som reformen eller lokale tiltag med profillinjer eller madordninger, alt sammen finansieret ved at forringe lærernes mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det siger vi som kreds selvfølgelig hver gang, der er nogen som vil lytte. Men det er også vigtigt, at vi alle tydeliggør forringelserne for borgerne i de fora vi færdes i privat, samt bruger vores ytringsret som offentlige ansatte. Vi skal have genskabt den nødvendige debat, om hvilket niveau af service vi ønsker i Folkeskolen. Og vi skal hjælpe til med at fortælle de rigtige historier om, hvordan virkeligheden ser ud i folkeskolen. Sådan at det ikke bliver Christine Antorinis glansbillede af folkeskolereformen, der kommer til at stå til troende. Den nye Folkeskolereformen er et projekt skabt i et krydspres mellem det økonomiske pres om at sparre milliarder og illusionen om, at man samtidig kan skabe en folkeskole i verdensklasse. Det er det man i DJØF sprog kalder new public Governance. Desværre er de udemærkede mål i folkeskolereformen om: - at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan - at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes - at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. ikke underbygget af viden om, hvad der virker! Elementerne der skulle underbygge målopfyldelsen er, udover at være underfinansieret, snarere blevet til et kludetæppe i de politisk i forhandlinger, hvor alle har skullet have en bid af byttet. Man kan med god grund blive bekymret for, hvordan det her skal ende! Folkeskolen er alle mands eje og politisk er folkeskolen måske et for interessant område til, at man vil overlade det til fagkundskaberne og de fagprofessionelle. Desværre kender vi også konsekvenserne af denne udvikling fra Sverige, som nu har fået et skolesystem i ruiner. Folkeskoleloven og ikke mindst LOV 409 ønskes udmøntet decentralt. Med det taget i betragtning, er det interessant, at undervisningsministeriet og finansministeriet har udtænkt en plan for, hvordan man kan kontrollere om intentionen i begge love, føres ud i livet. Dels har man i undervisningsministeriet ansat en række konsulenter, som skal være behjælpelige med implementeringen af folkeskolereformens elementer, dels har man samtidig sat finansministeriets konsulentfirma McKinsey til at kontrollere, om eleverne lærer mere (via det meget lidt valide kontrolinstrument De Nationale Test), og samtidigt sørger for, at kommunerne får lærerne til at undervise mere! 1

2 Men der er en anden vej, man kan gå! I Finland har man valgt en løsning, med langt bedre resultater. Et skolesystem gennemsyret med lærerfaglighed fra top til bund på alle niveauer - fra det lokale til det centrale niveau i ministeriet. Her styrer man heller ikke efter new public management/governance, eller hvad der nu er DJØF-moderne. Her har man tillid til de fagprofessionelle. Og så bruger man ikke karakterer og test til at sammenligne og måle skoler op mod hinanden, nej tværtimod fraråder man denne praksis. Kredsens arbejde Arbejdstid En af de første opgaver efter sidste generalforsamling blev at forhandle en lokal aftale om arbejdstid. Det var svære forhandlinger, men det lykkedes til sidst at komme i mål med et godt resultat. Indholdet mindede meget om Silkeborg, Furesø og lignende aftaler. Centrale punkter i aftalen blev et individuelt råderum til forberedelse, en aftale om 210 tilstedeværelsesdage, en 7 timers pulje til forberedelse og samarbejde, retten til 6. ferieuge samt en lønaftale der var let og overskuelig at administrere for alle. Da aftalen var på plads, blev der som lovet ved generalforsamlingen i marts 2014 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det kunne først lade sig gøre at indkalde d. 29/4, og vi gik i gang med at arbejde for et JA til aftalen. Der blev informeret, lavet nyhedsbreve, spørgsmål og svar ark og holdt møder m.v. Ekstra ordinær generalforsamling d. 29/4 (MA) På den ekstraordinære generalforsamling var der en rigtig god debat, der på tidspunkter også, helt naturligt, var mærket af, at der kort inden havde været holdt orienteringsmøde om stillingsnedlæggelser på Arresø skole. 19 lærere stod til afsked. Resultatet af afstemningen blev at 147 stemte for, 25 stemte imod og så var der 6 som undlod at stemme. Det var ikke alle der nåede at stemme, da den nødvendige debat trak ud til efter kl. 17. Dagen efter underskrev vi aftalen på borgmesterens kontor. I forbindelse med vores møde med borgmesteren bragte vi, som lovet på generalforsamlingen, problematikken om Arresø skole og stillingsnedlæggelserne i spil. Vi fik ikke en jobgaranti, men vi fik lovning på, at man ville have is i maven og ikke indstille nogen til afsked, hvis der den 8. maj tegnede sig et billede af, at det var et fåtal af stillinger, der var i overskud efter lærerforflytningerne til Hundested skole, Frederiksværk skole og Skole og dagbehandling. Mere præcist kunne vi komme på løsning af problematikken. Arresø skole og stillingsreduktioner (MA) Det var kendt, at nedgangen i elever i 10. klasse, indførelsen af folkeskolereformen og ophør af ekstra timer fra lockouten ville presse Arresø skole ud i evt. stillingsnedlæggelser. Men at 19 stillinger skulle nedlægges havde ingen set komme. På trods af det høje antal havde vi en klar forventning om, at skolelederne kunne løse Arresø Skoles problemer med overtallige lærere ved interne forflytninger skolerne imellem. Vi ved, at der lokalt er en stillingsomsætning på tæt på 30 lærere. Vi blev derfor også meget overraskede, da lærerne på Arresø skole d. 8/5 modtog følgende meddelelse: For lærergruppen skal der overflyttes 10 til de andre skoler, 5 til Frederiksværk, 2 til Hundested og 3 til Heldagsskolen. Der skal afskediges 6 personer. Fredag den 9/5 inviterede vi os selv til forhandlingsmøde med kommunen, for at finde en løsning på afskedigelserne. Det var vores opfattelse, at man skulle have is i maven, at der inden for opsigelsesvarslet ville opstå 6 stillinger, og man derfor ikke skulle indstille de 6 lærere til afsked. 2

3 Vi havde nogle rigtige gode og frugtbare drøftelser med kommunen og søndag aften d. 11/5 kunne Peter Rohde meddele lærerne på Arresø skole, at der ikke ville blive indstillet nogen lærere til afsked alligevel. I løbet af forhandlingerne omkring de 6 stillinger lovede vi kommunen følgende: At vi som kreds melder ud til medarbejderne, at det vil være en fordel for antallet af stillinger, at man som medarbejder afholder den 6. ferieuge. At vi har en fælles forståelse med kommunen om, at vikartimer som er planlagt i et skema, sagtens kan omplaceres til andre tidspunkter, hvis der ikke er behov for vikar-funktionen netop dér. Det sidste for at hver skole ville kunne oprette en ekstra vikarstilling på skolerne. Vi vil gerne fra kredsen takke kommunen for den gode løsning der blev fundet, så vi undgik at indstille lærere til afsked. Rest dage fra lockouten Under lockouten fik kredsen en lovning på, at kommunen ikke ville trække de lockoutede for manglende ferieoptjening, hvis lockouten varede under en måned. Vi fik lavet en særlig aftale, der gjorde at lærerne ikke blev trukket i den 5. ferieuge, der blev afholdt i uge 42. Kongres 2014 På Danmarks Lærerforening Kongres var hovedtemaet OK15. Der var under kongressen særligt fokus på lærernes og ledernes mulighed for at løse opgaven. Og i den sammenhæng at det politiske ansvar for de manglende tilstrækkelige økonomiske rammer for folkeskolen, ikke skubbes ud til lærerne og lederne. Der blev også diskuteret strategi og arbejdsform, hovedstyrelsens indstilling til Vision, mission og målsætninger blev godkendt, det forpligtede kredsene til at igangsætte arbejdet med strategi papiret lokalt. De traditionelle OK krav blev også vedtaget: konfliktberedskab, arbejdsfordeling og opgaver, ønsker til udmøntningen af løn og arbejdstid samt et krav om øget tryghed i ansættelsen. Strategi i lyset af L409 var også til debat og der var mange spændende indlæg og debatter. Foreningens havde i den forbindelse opgjort at der var 34 kommuner med arbejdstidsaftaler og fællesforståelser med forskelligt indhold, det betød at 44 % af landets elever bliver undervist under en aftale eller forståelse. Klar og tydelig ledelse udmøntes gennem Kollektive aftaler. Det er de aftaler som skaber rammerne for god undervisning, var budskabet fra kongressen. Kongressens sidste debat punkt var på demokratisk vis rejst af de lærerstuderende, som var utilfredse med Danmarks Læreforenings læreruddannelsespolitik, som går på at skabe en 5 årig læreruddannelsen. De studerende ønskede at øge kvaliteten i den 4 årige bacheloruddannelse i stedet. Det bedste indlæg i debatten kom Niels Munkholm fra Hovedstyrelsen med. Synoptisk opstillede han beskrivelsen af de kvalifikationer man fik i en 5 årig kandidatuddannelse kontra kvalifikationerne i den 4 årige bacheloruddannelse, her blev det helt klart, at de krav der er i lovgivningen tydeligt retter sig mod de kvalifikationer/kompetencer kandidatuddannelsen giver. Til sammenligning tager det op til 5,5 år at blive lærer i Sverige, Finland og Island har en 5 årig uddannelse og Norge er også på vej med en 5 årig uddannelse. Det blev besluttet at foreningens politik på området stadigt går mod en 5 årig uddannelse. Budget 2014/15 reformens økonomi Økonomien til reformen blev vedtaget i foråret (d. 19/3 punkt 58). Udmøntningen lokalt blev, at der spares ca. 15 millioner, hvoraf ca. halvdelen findes på at forhøje undervisningsandelen og opsigelse af aftaler. Den anden halvdel findes på SFO. Konkret betød det, at vi lokalt implementerer reformen med deraf øget undervisningsmængde og øgede andre opgaver med ca færre lærere. I kredsens høringssvar til skrev vi b.la. : 3

4 Inden for de sidste 6 år er der ca. 90 færre lærere i Halsnæs - det svarer til ca. 25 % af stillingerne. Reduktionen er sket på baggrund af en forøgelse af undervisningsandelen, samt ved hævelse af klassekvotienten og øget inklusion. Samlet set, noget der giver et voldsomt øget arbejdspres på den enkelte lærer, med det resultat, at det år for år er blevet sværere at lykkedes med god kvalitet i undervisningen. Halsnæs Kommune har samtidig en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 23 hvilket er over landsgennemsnittet. I undervisningsandel ligger vi også højt. KL`s vejledning siger 734 timer - vi ligger på en tildeling på mellem timer. På den baggrund starter vi arbejdet med den nye folkeskolereform og de mange forandringer den fordrer i den værst tænkelige kontekst. Spørgsmålet er, hvor længe det holder? Kredsdage Kredsdagene er arbejds- og uddannelses dage, hvor vi kredsstyrelsen sammen bliver klogere og udvikler kredsens politik lokalt. I år var hovedelementet kongresbeslutningen om, at hele foreningen skal arbejde med mission, vision og målsætninger. De to indsatser vi lokalt vil fokusere på er, at styrke sammenholdet blandt lærerne i Halsnæs samt få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne kan lykkedes med opgaven ved at sikre de nødvendige ressourcer og arbejdsvilkår for lærerne. Der er nedsat to udvalg af kredsen. Kredsens indsatsområder (sammenhold og ressourcer/arbejdstid) Sammenholdsudvalget har valgt at bruge eventen d. 29/5 2015, til at sætte fokus på det faglige og sociale. Der er planlagt et rigtigt stærkt program: med Rasmus Willig, forsker og sociolog som forsker i begrebet kritik, som vil tale om kritikkens U-vending. Det at man individualiserer ansvaret for manglende ressourcer og rammer. Et meget aktuelt budskab i lyset af reformen. Derudover ser det ud til, at vi får besøg af Anders Bondo Christensen, som vi har bedt fortælle om den aktuelt politiske situation. Afslutningsvis spiser og hygger vi os med god mad og god musik. Ressource - arbejdstidsudvalget har rettet fokus mod de manglende ressourcer, der er på skolerne i forbindelse men reformen. Vi har gennem året haft gode drøftelser med både borgmesteren og skolechefen, om de tal der lå til grund for politikkernes beslutninger i forbindelse med økonomien til indførsel af folkeskolereformen. For tiden er det de igangværende forhandlinger omkring arbejdstid der fylder. Kommunikation Lokalt har skoleområdet fyldt en del i både Halsnæsavis og Frederiksborg Amts Avis. Og nogle gange har vi haft lyst til at fare i blækhuset. Fx når man læste, at Hanne Kjær Knudsen, formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn udtalte til Frederiksborg Amts Avis: Man kan altid tage ynkehatten på. Men der er ikke flere penge eller mere tid, så vi må arbejder os ud af det. Det var også Hanne Kjær Knudsen, der på trods af høringssvar, opfordringer fra skolebestyrelserne og breve til politikerne fra skolerne med ønske om at udskyde arbejdet med profillinjer, udtalte Lærerne står og tripper for at komme i gang I Walter Christoffersen måde at kommunikerer på, behøver man ikke at læse mellem linjerne, det fik vi et eksempel på efter sidste efter generalforsamling. WC svar på resolutionen var hold kæft og ret ind. Selvom samtlige faglige organisationer i Halsnæs kommune og Dansk Folkepartis centralt tog af stand fra udtalelserne, er WC aldrig kommet med en undskyldning. I forbindelse med et byrådsmøde ønskede SF og Enhedslisten en undskyldning til lærerforeningen, hvortil Walter svarede: jeg kan lakonisk meddele, jeg fortryder intet. Walther Christoffersen var endnu en gang været ude med riven ved juletid, denne gang i forhold til sygefraværet, som han vil følge til dørs og som ifølge Walther har rod i at lærere ikke vil ledes. Udtalelser der helt fraskriver WC ansvaret for at forholde sig til de arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, man stiller medarbejderne i. 4

5 Vi har valgt ikke at kommentere på Hanne og Walters udtalelser i lokalaviserne. Vi finder, at der nogle situationer, hvor det er mest formålstjenligt at tie tingene ihjel. Og vi ønsker samtidig ikke at involverer os i mudderkastning. Derimod har vi gennem vores samarbejde med skolebestyrelserne, skabt mulighed for, at vi sammen vil tage til genmæle i fælleskab, hvis lignende udtalelser skulle komme i medierne igen. Samarbejde Kommunalt er vi gået konstruktivt ind i samarbejdet borgmester, kommunaldirektør og ny børn og unge chef. Det er min oplevelse at vi har en rigtig god dialog. Samarbejdet med Skolelederforeningen, har været fint, men på grund af udskiftning i skolelederbestyrelsen, har vi aftalt de næste møder til efter en ny konstituering. Det er I den forbindelse glædeligt, at formanden for skolelederforeningen inden OK15 opfordrede KL og DLF til at indgå arbejdstidsaftaler. Som noget nyt inviterede vi til samarbejde med skolebestyrelserne, det er blevet til en aftale om at mødes en gang i kvartalet for at sikre fælles fokus - en bedre folkeskole. I den forbindelse var vi enige om at skrive et brev til politikkerne i Halsnæs, som også blev bragt i FAA og Halsnæs Avis. Der stod blandt andet: Konkret vil vi opfordre til at den understøttende undervisning f.eks. veksles til tolærertimer, at ambitionsniveauet sænkes mht. antal kompetencesamtaler pr. barn pr. år, og at man generelt fjerner de ting fra skemaet som ikke er implementeret endnu. Vi vil gerne have fokus tilbage på den gode undervisning, hvor medarbejderne bl.a. har en mere overskuelig arbejdsdag, med mere sammenhæng i forberedelsestiden og økonomien og prioriteringen /mål og midler på skoleområdet, syntes vi ikke afspejler byrådets ønske om et højt niveau og mange nye indsatser. En ordentlig prioritering af skoleområdet kræver massive investeringer. Vi håber, at samarbejdet med forældrene i fremtiden kan udvikle sig og at vi sammen I forbindelse med det kommende folketingsvalg kan få sat fokus lokalt på de udfordringer, der er i folkeskolen. Lærerkalenderen genopstår i kredsen For at spare besluttede foreningen centralt, ikke længere at ville udgive lærerkalenderen fra næste skoleår. Det vidste vi mange ville komme til at savne, så da Haderslev Lærerkreds formand tog initiativ til at få den trykt og kredsene kunne bestille den der, slog vi straks til. Derfor vil I igen til maj kunne få udleveret en lærerkalender. Ny hjemmeside Kredsens hjemmeside har de sidste mange år været en klon af hovedforeningens hjemmeside opbygget på samme måde og med mulighed for at se de seneste nyheder fra foreningen mv. Tiden havde imidlertid indhentet siden. Den trængte til fornyelse. Foreningens ny hjemmeside gik i luften sidste år og vores her i januar. Siden er mere enkelt opbygget end forgængeren, og har oven i købet plads til mange flere oplysninger. En del tekst er automatisk overført fra den gamle hjemmeside, så I må meget gerne skrive til os, hvis der er tekster der ikke passer til det forventede indhold eller links der ikke virker. Kredsbladet har ændret format For bl.a. at spare på kredsens resurser fik kredsbladet Værksted 38 i efteråret nyt design og format og udsendes nu alene som pdf-fil til medlemmerne på skolerne via TR og til andre medlemmer herunder pensionisterne som mail. Dog sendes der stadig en papirudgave til 5 pensionister, der ikke har en computer eller en adresse. 5

6 Ledelse på skoleområdet Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke fagligt eller pædagogisk har kunne sige god for kommunens tidligere ledelsesgrundlag. Hvor man til tider har været i tvivl om, hvad der var vigtigst i skolen - SFO pasning eller undervisning. Der er et nyt ledelsesgrudlag på vej. Helt naturligt ønsker vi, at der i ledelsen også er en pædagog til at lede pædagogerne og pædagogmedhjælperne. Men vi ønsker en større vægtning af den skolefaglige ledelse end tidligere. Der er sådan set ledelse nok, men vægtningen mellem skole/sfo har været skæv. Der har simpelthen ikke været skoleledelse nok til at løfte udvidelsen af de skolefaglige opgaver med reformen. Om det er ledelsesgrundlagets skyld, at vi de sidste år ikke på noget tidspunkt har haft fuldtallige ledelser på skolerne i Halsnæs, er måske at tillægge ledelsesgrundlaget for stor vægt. Vi ønsker at det nye ledelsesgrundlag vil skabe større stabilitet på skolerne samt anerkendende og inddragende skoleledere med læreruddannelsesbaggrund. Ytringsfrihed Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres«. Sådan står der i Grundlovens paragraf 77. Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, når du ytrer dig i embedes medfør. På det seneste har der været debat og flere sager om lærere og skoleledere, der har udtalt sig. Sagen om læreren, Erik Schmidt fra Fyn, som blev kaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig advarsel, fordi han ytrede sig om ledelsens styring på sin skole, gik landet rundt. Erik Schmidt blev årets Sveske. Han fik prisen for sin indsats for ytringsfrihed i skolen. Vi må kræve at pædagogikken som fag og profession respekteres af hensyn til kvaliteten i folkeskolen, sagde han blandt andet i sin takketale. MED aftalen genforhandlinger i gang Blækket var næppe tørt efter den sidste genforhandling af MED-aftalen, før kommunen ønskede at genforhandle på ny. Motivationen for genforhandlingen var tydelig fra kommunens side - der skulle spares på MED indflydelsen. Det var nogle hårde forhandlinger i starten, hvor de faglige organisationer var tæt på at ønske sig tilbage til den gamle SU struktur. Forhandlingsklimaet er dog blevet bedre nu her inden 5. forhandlingsmøde, og jeg håber, vi snart kan underskrive en ny MED aftale, som kommer til at holde længere end den sidste. TR/AMR Medarbejderrepræsentant vilkår Aftalen vi sidste år indgik for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, er blevet fornyet. Vi er glade for, at kommunen under forhandlingerne anerkendte det vigtige stykke arbejde TR/ARM udfører på skolerne. 17,4 udvalget I udvalget er lærerne repræsenteret ved Aase Lauritsen og jeg. Implementeringen af reformen har været fulgt af 17,4 udvalget. Særligt med fokus på reformmulighederne i reformen som inddragelse af kulturskolen, det omgivende samfund, profillinjerne, motion og bevægelse m.v. Alt i alt interessante diskussioner, men næppe indsatser der evidensbaseret bringer eleverne i nærheden af de faglige mål der ligger i reformen. På sidste møde var evaluering af reformen på programmet. Peter Rohde og Peter Rasmussen fra Arresø Skole gav en fair evaluering af reformen symboliseret ved historien om et tog og jernbaneskinner, der blev bygget, mens toget kørte. Afsluttende med et håb og ønske om, at toget næste år er helt på skinner. Jeg var i stil med skolelederne, også blevet bedt om at lave et oplæg reformen set med lærerøjne. Til oplægget brugte jeg det materiale kredsstyrelsen havde samlet, samt erfaringerne fra de 2 omgange af 6

7 faglige klub møder, der har været afholdt inden jul i forbindelse med implementeringen af reformen. Det gav en anden vinkel med fokus på udfordringerne i reformen. Afslutningsvis opfordrede jeg til, at man ikke skulle være for stolt til at forlade de elementer i reformen, som viser sig ingen effekt at have fx. Profillinjer, understøttende undervisning, udvidede samarbejdsforpligtelser med pædagoger, lektiecafe m.v. Og at man skulle rette fokus mod de udemærkede mål i reformen og på at nå dem, ved at bruge den viden man har om, hvad der virker i undervisningen. Salg af Vinderød skole manglende lokaler til Heldagsskolen Et snævert flertal i byrådet besluttede før jul at sælge Vinderød Skole for 3 millioner kroner til Vinderød Privatskole velvidende, at man i en årrække har forsøgt at samle Heldagsskolen på en enkelt matrikel. Der lå selvfølgelig et politisk ønske og prioritering fra det nye byrådsflertal bag, men med den prioritering følger en økonomisk og pædagogisk katastrofe i forbindelse med den fremtidige organisering af Heldagsskolen. Det haster med at finde en løsning for de af kommunens elever, som er visiteret til skoletilbuddet på Heldagsskolen. Ingen idrætsfaciliteter og mangel på faglokaler gør, at fx fagundervisningen i flere fag stort set er umulig at gennemføre. Det harmonerer på ingen måde med reformens tanker om øget faglighed for alle! Tidligere har Heldagsskolen lånt lokaler på kommunens andre skoler, men med den længere skoledag er dette ikke længere en mulighed. Heldagsskolen er pt. henvist til at låne lokaler på Kregme skole, men her er faglokalerne tømt og alt hvad der er tilbage i idrætssalen er ribberne velkommen til en sjov og anderledes skoledag! Lige nu er arbejdsmiljøet særligt i fokus på Heldagsskolen og kredsen deltager sammen med BUPL og AMR Lene Smidt fra H-MED i møder med ledelse samt Børn- og ungechefen om arbejdsforholdene. H-MED følger også problematikkerne og det påbud, der ser ud til at komme omkring arbejdsmiljøet på Heldagsskolen. Arbejdet med arbejdsmiljøet bliver endnu vigtigere, hvis man på tirsdag i byrådet beslutter at gennemføre besparelserne på heldagsskolen. H-MED Effektiviseringsforslag (besparelse på vikarkontoen) På det første Hoved MED, i det nye skoleår indstillede direktionen, at der blandt andet skulle spares en procent (ca kr.) på vikarkontoen. Vi opfordrede til at man trak effektiviseringen tilbage, da det ikke var muligt at effektiviserer, som beskrevet i indstillingen. Der stod: Forslaget vil være ensbetydende med, at man på skolerne ved lærerfravær i større udstrækning må sætte eleverne til at arbejde selv eller aflyse undervisningen. Det er efter bemærkningerne til folkeskoleloven ikke muligt. I kommentarerne står der: hvis en planlagt undervisningstime må overtages af en vikar, der ikke har relevante kvalifikationer, må timen tælles som understøttende undervisning og erstattes af en time i det pågældende fag, når læreren er tilbage. På den baggrund var der ikke belæg for direktionens forslag om effektiviseringer. Alligevel traf man beslutningen, og fastholdt at det var en effektivisering. Retningslinje reform. Desværre har økonomien også her resulteret i forringelser for medarbejderne i kommunen. Forringelse af forhold i forbindelse med mærkedage m.m. Retningslinjen ville medarbejderne i H-MED ikke være med til at godkende. Så her brugte man igen sin ledelsesret. Skolereformen har i 2014 været fast punkt på H-MED frem til en foreløbig evaluering i december. Jeg vil godt løfte sløret for, at det ikke var de positive tilbagemeldinger på reformen der fyldte mest. I hovedoverskrifter kan man kategorisere tilbagemeldingerne som udfordringer med: økonomi, logistisk, arbejdsmiljø, kommunikation, ledelse og kvalitet i undervisningen. 7

8 IT fra gulvet Siden overgangen til det nye it og skoleskyen, har der været voldsomme udfordringer med skolernes itsystemer og udstyr. I den forbindelse har problemerne været bragt op i Hoved-MED ad flere gange, blandt andet på baggrund af breve fra lærerne på Frederiksværk skole og Hundested skole. Kredsen har haft nedsat et udvalg it fra gulvet bestående af lærere, tillidsrepræsentanter, it-vejledere og tidl. kredsformanden. Den 26. august havde udvalget møde med repræsentanter fra kommunen, på baggrund af et brev til Hoved MED. I brevet rejste udvalget en del problemstillinger omkring: kommunikation/dialog til ITD, uddannelse af lærerne i brugen af software, mandskab og ressourcer til opgaverne, skoleskyen samt tavle/projektorøkonomien og SLA aftalerne. Der kom ikke flere ressourcer ud af mødet, men et tilsagn om at man ville undersøge muligheden for alternative kommunikationsveje til rådhuset. Et projekt på skoleområdet der er grund til at rose, er projektet med medarbejdercomputere. Det ser ud til, at der her er fundet en rigtig god og opperationel løsning for lærernes mulighed for at anvende it i undervisningen og til forberedelsesopgaven. Den tilhørende supportaftale lover, at en defekt computer ombyttes senest næste hverdag er flot, men hvorfor gælder det ikke alt IT udstyr. Vi vil gerne fra kredsen takke de lærere, It-vejledere og tillidsrepræsentanter, som har bidraget til arbejdet i It fra gulvet udvalget. Medarbejder arbejdspladser Tidligere AMR i hoved-med og tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant på Hundested Skole, nu leder samme sted, Malene Nyenstad, lavede i forbindelse med implementeringen et rigtigt flot stykke arbejde med at få sat fokus på medarbejderarbejdspladserne. Vi ønsker at takke Malene for hendes indsats og ønsker hende held og lykke i lederjobbet. Arbejdsmiljø Kredsen har lagt alle kræfter i for at forberede os på den nye virkelighed fra 1. august Vi har siden sidste generalforsamling øget antallet af møder med AMR og haft faste punkter på møderne omkring arbejdsvilkårene for AMR, samarbejdet mellem AMR og TR og lærerarbejdspladser mv. Allerede d. 2. april holdt vi møde med AMR om arbejdet under L409 og behovet for og krav til lærerarbejdspladser. D. 30. april holdt vi et kursus på kredskontoret for AMR og TR med oplægsholder fra foreningen om arbejdet i MED-systemet og samarbejdet mellem AMR og TR. MED-udvalgene er det eneste reelle samarbejdsorgan, hvor lederen har pligt til at udvise samarbejdsvilje. Dog kan man aldrig nå længere end lederen vil være med til. Det er i MED, at der kan vedtages retningslinjer for alle forhold omkring arbejdet fx udformning af opgaveoversigte eller fordelingen af arbejdsdage mv. D. 17. september holdt vi det første møde med AMR i det nye skoleår, hvor vi evaluerede på starten af det nye skoleår. Skolelederne havde i mange tilfælde ikke givet AMR en passende reduktion i undervisningen, så de fik tid til AMR arbejdet, og det endda på et område, hvor man efter AT-bekendtgørelse skal have den nødvendige og medgåede tid. Lærerarbejdspladserne var på nogle skoler kommet godt på vej, på andre fuldstændig manglede. Kredsstyrelsen mødtes med AMR ene 5. november. Her var fokus særligt på samarbejdet i det man kalder TRIOen dvs. TR, AMR og lederen. Hvis man på en skole eller skoleafdeling virkelig får gang i samarbejdet mellem disse 3 instanser, opstår en særlig synergieffekt, der er særdeles fremmende for trivslen og det psykiske arbejdsmiljø og bidrager til øget social kapital (tillid, retfærdig og samarbejde). Vi drøftede også hvordan TR og AMR kunne arbejde sammen om faglig klub. Det sker allerede på en del skoler. TR og AMR har også sammenfaldende opgaver omkring at undgå sygefravær som skyldes overbelastning, stress mv. Fx kunne en fælles gennemgang af opgaveoversigterne sammenholdt med undervisningsskemaerne være et sted at være proaktiv. Evt. faresignaler kunne så drøftes med ledelsen for at undgå overbelastning med sygefravær til følge. Vi drøftede også hvordan vi arbejdsmiljømæssigt overlever under en L409 tankegang. Kan vi arbejde smartere kan vi tilpasse opgaverne til tiden? En ide kunne være supervision af lærerne. 8

9 D. 14. januar mødtes kredsstyrelsen med Nicolai Friis fra Aktiv Omsorg. Det var et givtigt møde med gensidig udveksling af erfaringer omkring årsagerne til sygefraværet på lærerområdet efter Se med vore briller er hovedårsagen til de mange langtidssyge lærere overbelastning i form af for megen undervisning i forhold til alt for lidt tid til at forberede den. Men det er jo et spørgsmål om resursetildeling til skoleområdet og man kan kun håbe, at byrådet med tiden vil erkende problemet. Næste møde med AMR var 21. januar hvor det især var AMRs arbejdsbetingelser der blev drøftet samt resultatet af kredsstyrelsens møde med Nicolai Friis. Kredsstyrelsen har haft det forhøjede sygefravær på dagsordenen adskillige gange i årets løb. Halsnæs Kommune har nær ved danmarksrekord i forøget lærersygefravær. Igen slår den ringe resursetildeling igennem. En så stor forøgelse af kerneopgaven i ét hug fra ca. 660 til 800 vu-timer, med tilsvarende mindre forberedelsestid, er simpelthen uansvarlig. Der er kun et sted at placere ansvaret for denne misere - hos byrådet. Endnu større sygefravær findes hos skolepædagogerne. De er blevet sat til at undervise i en del af de understøttende timer, en opgave de slet ikke er uddannet til og aldrig har ligget dem på sinde. I så fald havde de jo taget en læreruddannelse. Men det er jo ingen trøst at pædagogerne har større sygefravær end vi. Overenskomstforhandlingerne gav desværre ingen ny arbejdstidsaftale i denne omgang. Men dog et plaster på såret. Sammen med en ny fællesforståelse om arbejdstid med kommunen, kan vi håbe på mindre stressende arbejdsforhold de næste år. Men vi vil aldrig opgive håbet om at vende tilbage til en professionsaftale, hvor lærerne løser de givne opgaver til gavn for elevernes læring inden for en aftalt ramme, så tidstælleriet kan afskaffes. Det har aldrig været forenelig med lærerarbejde og vil aldrig blive det, hvis man da ellers ønsker den størst mulige kvalitet i undervisningen. Og hvem ønsker ikke det? Pædagogiske indsatser: Forberedelsestid under pres Udvalget har arbejdet med udfordringerne med lærernes manglende forberedelsestid i lyset af lov 409, og set på hvordan vi kan tænke forberedelse anderledes inden for de os givne rammer. Udvalget drøftede tiltag som kan lette forberedelsesbyrden. - Digitale portaler er et godt supplement, men forudsætter at IT virker. Det er tidskrævende at sætte sig ind i, men efterfølgende kan man bygge årsplanen op omkring disse. - Et tæt samarbejde til læsevejlederen og PLC (pædagogisk læringscenter) kan styrke det store team, og hjælpe til med at lette nogle arbejdsopgaver - Man kan overveje, om nogle opgaver kan flyttes tilbage til ledelsen, f.eks. kopiopgaver, bestilling af materialer og ture, fraværsregistrering mm - Team som er selvstyrende i forhold økonomi, kan bede om at ledelsen varetager denne opgave - At der fortsat arbejdes på at samle forberedelsestiden, så tiden udnyttes optimalt og bliver effektiv Kommunens økonomi genåbning af budget 2015 startede med et chok hen over juleferien havde man fundet ud af, at der manglede tæt på 15 millioner på skoleområdet og i alt manglede der tæt på 33 millioner kommunalt. På skoleområdet var meget lidt skolernes skyld, men manglende optælling af elever i skoletilbud uden for kommunen samt manglende økonomi til leasing af it udstyr. I mandags var H-MED samlet og medarbejdersiden afgav høringssvar. På vores område er det specialklasserne i Hundested, som står til en nedlæggelse/overflytning til Arresø. Derudover er Heldagsskolen i spil i flere forslag fx i form af en reducering af behandlingspladser fra 20 til 16 som flyttes til skolerne. 9

10 I tirsdags holdt Per Hansen, Lene og jeg, faglig klub på Heldagsskolen sammen med pædagogerne og BUPL. Onsdag var jeg til møde hos borgmesteren, der informerede om sit forslag til reduktioner og her var der en glædelig nyhed. I forbindelse med arbejdet med at få klarhed over økonomien, har man fundet ud af, at man har konteret Heldagsskolen under folkeskoler. Fejlen gør at vi ligger omkring gennemsnittet og ikke i toppen over dyreste kommuner. Det har borgmesteren taget handling på og i forbindelsen med budgetgenåbningen tilfører man folkeskolerne midler, tæt på 2 millioner, ved at sænke undervisningsandelen fra 780 til 760 timer. Med den viden, selv i lyset af besparelserne på specialområdet, syntes jeg der er grund til optimisme. Og jeg tror samtidig ikke, vi kommer ud i reduktioner i forbindelse med budgetgenåbningen på lærerområdet. Med denne afrunding af beretningen med seneste nyt, vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 10

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Kosteskab eller kontorplads?

Kosteskab eller kontorplads? 15 Fuld tilstedeværelse på skolen: Kosteskab eller kontorplads? Lærerne og KL er uenige om, hvad en arbejdsdag fra klokken 8-16 på skolen kræver af de fysiske rammer. Striden kommer til at stå lokalt.

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer.

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. 17 ULovlig advarsel? Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. Side 6 benzin og matematik Elever drøner i gokart og skal beregne gennemsnitsfarten. Side 22 Privat lektiehjælp

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg. KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER Vi ønsker læserne glædelig jul og godt nytår. Forside: Kurt Christiansen Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

Læs mere

Bobler til den bedste leder

Bobler til den bedste leder Redaktionen anbefaler også side 30: 6.a dropper»fuck dig«og»fede Luder«Fagblad for Undervisere NR. 10 21. maj 2015 Bobler til den bedste leder Lærerne rullede rød løber ud for deres ledere Læs reportage

Læs mere

Valg. til GL s hovedbestyrelse. Brug din stemmeret!

Valg. til GL s hovedbestyrelse. Brug din stemmeret! Valg til GL s hovedbestyrelse Brug din stemmeret! Hvordan skal dine arbejdsforhold være? Hvad skal du have i løn? Hvordan skal gymnasieuddannelserne udvikle sig? Det er desværre ikke alene GL s afgørelse.

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx 01 DEMOTIVERENDE Regeringens mistillid kvæler lærernes kreativitet, mener forsker. Side 6 LaNg skoledag sparer penge Odenses vision skal føre til en besparelse på 26 millioner. Side 8 EksTRaORDINæRT Anders

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere