LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS"

Transkript

1 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1

2 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af forretningsorden 2. Beretning 3a. Regnskab 3b. Regnskab for Særlig Fond 4. Indkomne forslag: 5. Vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 8. Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond 9. Eventuelt 2

3 Forslag til forretningsorden Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse af beslutningsreferat. Mødet afvikles efter en udsendt dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. Dirigentens afgørelser kan prøves i generalforsamlingen. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg anmode om ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstillere vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller fem medlemmer af generalforsamlingen kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog vedtægternes 20, hvorefter ændringer af kredsens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 1 forlanger det. I forbindelse med afstemninger vælges et passende antal stemmetællere. Under forhandlinger på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 20 medlemmer forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. Ligeledes kan formanden eller kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at afholde et kort kredsstyrelsesmøde. 3

4 Forord Kære medlemmer Vi i Danmarks Lærerforening befinder os i skrivende stund i en ekstrem situation. Aldrig før har vi oplevet noget lignende. Ikke fordi der ikke tidligere har været kritik af lærerne i folkeskolen. Men den aktuelle tilspidsede situation skyldes, at en ny folkeskolereform kobles direkte sammen med udfaldet af overenskomstforhandlingerne. I et lækket regeringsdokument fra oktober sidste år står det nævnt flere gange at reformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af normalisering af lærernes arbejdstid. Christine Antorini har i februar redegjort for økonomien i reformen i tre svar til Folketinget. Her skriver ministeren, at reformen på landsplan vil betyde 1,5 millioner ekstra undervisningstimer - eller 2 millioner ekstra lektioner. Og 6 millioner aktivitetstimer svarende til 8 millioner lektioner. Hun skriver endvidere at "de nuværende lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger mv. vil efter en normalisering af lærernes arbejdstidsregler tilsammen kunne dække størstedelen af de ekstra undervisningstimer og aktivitetstimer i den sammenhængende skoledag". Regeringen har altså bestemt sig for, at deres store skolereform skal finansieres med lærernes arbejdstid. Det er et opgør med den danske model, hvor arbejdsmarkedsparter selv aftaler løn- og arbejdsvilkår. Regeringen har dog hele tiden afvist, at de blander sig i overenskomstforhandlingerne, men det er vist klart for de fleste, at spillet er aftalt på forhånd. Vores arbejdsgivere, KL, erklærede højst overraskende for os, natten mellem d. 26. og 27. februar overenskomstforhandlingerne for sammenbrudt og varslede få dage efter lockout. Det betyder, at medlemmer af DLF bliver fritstillet fra deres arbejde uden løn d. 1. april 2013, medmindre der findes en løsning inden. Lige nu er parterne indkaldt i forligsinstitutionen for at undersøge muligheder for en aftale. Kan det ikke lade sig gøre, ender vi i en konflikt. Hvad er perspektiverne så for at få et godt resultat ved en konflikt? De er dystre. Regeringen har klart signaleret, at de ønsker en ny arbejdstidsaftale for lærerne, der indebærer, at vi skal undervise mere. Det betyder, at KL ikke behøver at lade sig tvinge til indrømmelser ved en konflikt de har regeringen i ryggen. Vi kan altså risikere at blive udsat for lockout og tømme vores strejkekasse på 2 mia. kr., hvorefter Folketinget kan ophøje den overenskomst, som arbejdsgiverne ønsker ved lov. Med andre ord bliver vi som organisation og som ansatte i folkeskolen sat på en hård prøve, og konsekvensen kan meget vel blive, at vi tvinges til at arbejde under vilkår, der langt fra giver mulighed for at levere god og velforberedt undervisning. Det vil være fatalt for kvaliteten i folkeskolen. Som en kollega sagde: Det er med pistolen for panden! - men vi giver ikke op. Vi er en stor fagforening, der har tradition for et stærkt sammenhold, når det gælder. Det er derfor mit håb, at mange medlemmer møder op til generalforsamlingen for at vise, at vi også i denne meget alvorlige situation vil stå sammen! Vel mødt d. 15. marts! Pernille Nørgaard Formand for Lærerkreds 44, Køge og Stevns. 4

5 Fakta om Lærerkreds 44, Køge og Stevns Kredsens medlemstal 31/ Fraktion 1: Lærere Fraktion 2: Børnehaveklasseledere Fraktion 3: Skoleledere Fraktion 4: Pensionister Fraktion 5: Lærerstuderende Fraktion 6: Særlige medlemmer Heraf ledige medlemmer I alt fraktion 1-4: Kredsstyrelsen Frikøb Pernille Nørgaard, formand 1351 t. Heine Rasmussen, næstformand 1155 t. Peter Bilde, kasserer 1774 t. Per Hansen 600 t. Mogens Møller 385 t. Claus Melcher 385 t. Ida Kristensen 385 t. Suppleanter til kredsstyrelsen: Henning Voigt Lisbeth Tønnesen Sekretær Bente Rimdal. Kongresdelegerede Pernille Nørgaard Heine Rasmussen Peter Bilde Kritiske revisorer Knud Erik Nielsen Sascha Bloch Nielsen Suppleanter for kritiske revisorer Pia Bøgebjerg Andersen Michael Junker Kredsstyrelsesmøder Der afholdes så vidt muligt kredsstyrelsesmøder hver anden torsdag fra kl Kredsstyrelsens repræsentation i udvalg i Køge Hovedudvalget i Køge: Pernille Nørgaard. Forvaltnings MED-udvalg i Køge: Pernille Nørgaard næstformand, Heine Rasmussen og Mogens Møller. Kredsens repræsentation i udvalg i Stevns Hovedudvalget: Peter Bilde næstformand og Per Hansen arbejdsmiljørepræsentant. Område-MED CSI: Peter Bilde og Per Hansen arbejdsmiljørepræsentant. Det lokale beskæftigelsesråd: Per Hansen. De forpligtende kredssamarbejder Sjælland på tværs : Fagpolitisk samarbejde: Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen og Peter Bilde. Arbejdsmiljø: Per Hansen. Pædagogisk: Ida Kristensen. Kursusforum: Heine Rasmussen. Pensionistforum: Peter Bilde. Kredsstyrelsen er også involveret i: Lærernes a-kasse: Peter Bilde (delegeret). Lærernes Pension: Peter Bilde i Medlemsforum Øst. 5

6 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Organiseringen af kredsarbejdet Siden sidste generalforsamling har kredsstyrelsen organiseret sig på en ny måde. Vores målsætning har været at flere af kredsstyrelsens medlemmer fik mulighed for at deltage i arbejdet og i udformningen af de organisatoriske og politiske beslutninger. Rent praktisk har vi nedsat en række arbejdsudvalg, hvilket har været med til at uddelegere arbejdet på flere hænder. Vi har nedsat 4 forskellige udvalg. Et pædagogisk udvalg, et fagligt udvalg, der blandt andet tager sig af sagsbehandling, et udvalg der omhandler arbejdsmiljø og endelig et organisatorisk udvalg der blandt andet tager sig af aktiviteter for medlemmer og TR'erne. I det pædagogiske udvalg sidder: Ida Marie Kristensen, Heine Ramussen, Mogens Møller og Claus Melcher. Det faglige udvalg er Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen og Peter Blide. Arbejdsmiljøudvalget består af Per Hansen, Pernille Nørgaard og Peter Bilde. I organisationsudvalget sidder Heine Rasmussen, Claus Melcher og Per Hansen. Den nye organisationsopbygning har ført til en større dynamik og effektivitet. Kredsens vision har vi ligeledes haft oppe at vende, og den nye formulering er: Lærerkreds 44 vil til enhver tid fokusere på at være en indflydelsesrig samarbejdspart i lokale og centrale skoledebatter, for at sikre at attraktivt arbejdsliv for vores medlemmer og den bedste undervisning for eleverne. Udpluk af medlemssager Udpluk af sager, der gav penge til enkelte medlemmer udover diverse lønforhandlinger: Ikke indbetalt pension ved barsel: Ikke indbetalt pension ved barsel: Feriepenge i forbindelse med barsel: Feriepenge i forbindelse med barsel: Feriepenge til sygemeldt: Forkert ferietræk: For meget udbetalt løn, god tro: Sygdom med løn: Div. afgørelser af arbejdsskader.? Herudover forkert udregnet pausetid, som vil give ca til lærere på 2 skoler ved skoleårets afslutning. Vi ser en betydelig stigning i antallet af pensionsberegninger efter folkeskolereformen er blevet lanceret. Langtidssygemeldingerne ligger stadig i et alt for højt niveau i begge kommuner. Som det er beskrevet under arbejdsmiljøafsnittet er der givet flere påbud på det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejder vi videre med i alle fora internt som eksternt. Lønforhandlinger og afsked på grund af arbejdsmangel er beskrevet under kommunernes afsnit. 6

7 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Organisationsudvalget Vi havde i 5. dec et velbesøgt café møde om ret og pligt som lærer og offentlig ansat, hvor Steen Dam fra hovedforeningen gav et indblik i hvilke regler der er interessante for os som lærere. Blandt andet hørte vi om tavshedspligt, loyalitetspligt, underretningspligt og ytringsfriheden. Alt sammen emner der berører lærerfaget. De tørre juridiske fakta blev serveret med humor og anekdoter, hvilket gjorde aftenen til en informativ så vel som hyggelig affære. Kredsens TR-kursus Årets TR kursus handlede blandt andet om inklusion, hvor vi hørte Rasmus Alenkær fortælle om, hvilke forhold der skal være til stede på en skole for at inklusionen skal lykkes. Vi lærte, at der er fire elementer, der skal være til stede. Lærerne skal have mulighed for at lave videndeling om hvilke tiltag, der virker over for eleven, og der skal foregå refleksioner i teamet. Desuden skal der være tydelige mål, udstukket af ledelsen, samt dygtige og engagerede tovholdere. Vi havde stor glæde af indlægget, for mange skoler i Køge og på Stevns er allerede på en eller anden måde i gang med inklusionstiltag Kredsstyrelsernes fællesseminar Hvert andet år afholder det forpligtende kredssamarbejde et fællesseminar. Anders Holm fra DPU holdt foredrag om social ulighed, og om hvilken rolle folkeskolen spiller i forhold til at knække den sociale arv. Yderst relevant set i lyset af regeringens folkeskoleudspil. Desuden delagtiggjorde Roger Buch om udviklingen af det kommunale selvstyre, samt om hvilke brændpunkter der i fremtiden vil være for kommunerne og folkeskolen. På kredssamarbejdes sidste dag blev der afholdt en paneldebat mellem folkeskoleordførerne for Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet samt Hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen. Debatten gik blandt andet på den inspiration som uddannelsesudvalget havde taget med hjem fra en studietur til Canada, hvor de havde kigget på den canadiske heldagsskolemodel. Åbent seminar om aktiviteter i forhold til skolereform/ok13 Fredag d. 25. januar tog flere aktive medlemmer fra kreds 44 til et døgns seminar i Roskilde. Formålet med seminaret var at skabe idéer til fremtidige aktioner, som skal sætte lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten i undervisningen på dagsordenen. Dette arbejde fortsatte derefter i kredsen ved blandt andet et møde tirsdag d. 5 marts, hvor der blev sat fokus på aktiviteter, som kan gennemføres lokalt i Køge og på Stevns. Møder på skolerne Pernille og Heine har i løbet af efteråret deltaget i faglige klubmøder på alle af kredsens skoler. Kredsstyrelsen har derigennem fået en god forståelse af, hvilke bekymringer og overvejelser, der florerer på de enkelte lærerværelser. Besøg på UUV Køge Bugt Onsdag d. 26. september var Pernille Nørgaard og Heine Rasmussen på besøg hos UUV Køge Bugt. Centerleder Mark Jensen og TR, Søren Jensen, havde lavet et spændende program, med en stor rundvisning på flere af UUV s aktiviteter. Her fik Pernille og Heine mulighed for at komme i dialog med medlemmerne om DLF s daglige arbejde. Derefter var der en rundvisning i hovedkvarteret, en dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne ofte er ude af huset. 7

8 Formiddagen fortsatte med et besøg på Fremtidslinjen. Fremtidslinjen er et tilbud til unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Undervisningen omfatter erhvervspraktik, træning i huslige gøremål, arbejde med at indgå i sociale sammenhænge, kreative aktiviteter, kunst/ kunstforståelse og praktisk arbejde. Dagen sluttede med en fantastisk frokost lavet af fremtidslinjens unge mennesker. Kredsens nye formand Pernille Nørgaard holdt tale, hvor hun takkede Poul Erik for de mange ting, han havde lært hende i årenes løb. Kredsstyrelsen havde lavet en morsom gennemgang af Poul Eriks mange mundtlige beretninger, hvor han skulle gætte, hvilke årstal han havde sagt hvad. Den festlige dag sluttede af med, at en tydelig rørt Poul Erik Madsen takkede de mange fremmødte for et fantastisk og inspirerende samarbejde. Afskedsreception for den mangeårige formand Fredag d. 13. april 2012 blev der holdt afskedsreception for den 69-årige netop afgåede formand Poul Erik. Stedet var Odd-Fellowgaarden i Køge, hvor op mod 150 mennesker havde lagt vejen forbi for at tage afsked med den meget vellidte formand gennem et kvart århundrede. Ved receptionen var der mange taler, og gamle venner underholdt med et musikalsk indslag, som den meget musikalske Poul Erik, selvsagt hurtigt blev en aktiv del af. Pensionisterne fra Fraktion 4 bød på en festlig måde Poul Erik velkommen i den nye fraktion. Pædagogisk udvalg Inklusionsstrategi for Stevns og Køge Kommunalbestyrelserne i Stevns og Køge kommune har i efteråret vedtaget inklusionsstrategier for de to kommuner. Strategierne indeholder rigtig mange gode elementer, som skal være med til at understøtte arbejdet med at flere børn inkluderes i almenundervisningen. Stevns: Citat fra den vedtagne inklusionsstrategi: Med inklusion forstås at igangsætte pædagogiske aktiviteter, der er med til at støtte, at så mange som muligt bliver livsduelige. Inklusionsstrategien skal have fokus på et menneskesyn, der forhindrer, at for mange børn bliver helt udelukket fra fællesskabet tidligt i deres liv. Omsorg og hensyn er en vigtig værdi. Stevns kommunes inklusionsstrategi skal anskues fra 4 forskellige vinkler: - Etisk - Pædagogisk - Politisk - Økonomisk Udgangspunktet for strategien er, at der skal arbejdes vedvarende og langsigtet. Meget fungerer allerede godt. I 2012 var 30 lærere igennem et inklusionsuddannelsesforløb på 15 timer. I skoleåret 2012/13 tilbydes et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for de læsesvage elever på alle tre skoler. Begge tiltag fortsætter i skoleåret 2013/14. 8

9 Se Stevns Kommunes inklusionsstrategi her: 9.PDF&acc=1 Køge: Lærerkreds 44 havde i deres høringssvar til inklusionsstrategien påpeget flere ting, som vi mente skulle præciseres eller ændres. Politikerne har på flere af disse punkter lyttet til os og ændret i teksten. Eksempelvis stod der i teksten, at man ville tilbageføre den overvejende del af de penge, man sparede på specieltilbud til almenundervisningen. Dette er nu ændret til, at alle pengene tilbageføres. Fra budgeterklæringen: Resurser, som frigives i takt med at behovet for specialpædagogiske tilbud nedbringes, allokeres til udvikling af almenundervisning/dagtilbud for at kunne skabe et dynamisk og udviklingsorienteret læringsmiljø til gavn for alle børn og unge. I strategien står der bl.a. at de fysiske rammer skal imødekomme børnenes og de unges behov. Rammerne skal give mulighed for at tilrettelægge dynamiske og differentierede læringsmiljøer og undervisningssituationer, hvor alle børn og unge har mulighed for at deltage aktivt. Der skal centralt og lokalt udarbejdes mål og handleplaner for arbejdet med inklusion. Fra skoleåret begyndes gennemførelse af en større kompetenceudvikling af medarbejderne, så de får mulighed for at løfte opgaven inklusionsopgaven. Dette betyder helt konkret, at der skal uddannes en inklusionsvejleder på diplomniveau på alle skoler. Endvidere skal samtlige lærere på et 25 timers kursus i skoleåret 13/14 og igen i skoleåret 14/15. Lærerne skal endvidere have tid til det øgede samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere; Eksempelvis sagsbehandlere, psykologer, vejledere og forældre. På nedenstående link kan du læse hele Køge Kommunes inklusionsstrategi her: B8rne-%20og%20ungdomsudvalget/ % /referat/ % / PDF Dansk Clearingshouse for uddannelsesforskning, har i december 2012 udgivet publikationen: Viden om inklusion. Rapporten siger bl.a. at følgende er vigtigt for at inklusionen kan lykkes: - Fælles værdigrundlag på skolen - Alle skal se positiv på inklusion - Mere tid til teamsamarbejde - Adgang til ressourcepersoner - Efteruddannelse af lærerne - To-lærerordning er mest effektiv i indskolingen - Lærerne skal have kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag målrettet elevernes særlige behov. En anden vigtig konklusion, som er værd at fremhæve, er, at det ikke har en negativ effekt på almenelevernes faglige og sociale udvikling, at elever med særlige behov er inkluderet i almenundervisningen. 9

10 Lærerkreds 44 s fornemste opgave bliver at fastholde kommunerne i deres vedtagne politik. I begge skolevæsner har man en mål- og rammestyret økonomi, der gør, at det bliver den enkelte skole, der selv afgør, hvordan pengene skal bruges i forbindelse med inklusionsfremmende tiltag. Vi mener, det er vigtig, at man ikke eksperimenterer for meget, men tager udgangspunkt i, hvad der er evidens for, der virker. Dansk Clearinghouse s publikation: Viden om inklusion er i den forbindelse en rigtig god vejviser. Forslag til ny folkeskolereform Regeringen har fremlagt et forslag til en ny reform af folkeskolen. Reformen bygger på visionen, at vores generations børn skal blive de bedst uddannede i danmarkshistorien. Reformen nævner tre strategiske mål for folkeskolens udvikling, som baggrund for forslaget til en ny reform for folkeskolen: 1. Folkeskolen skal udfordre elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det er tre gode strategiske mål. Danmarks Lærerforening foreslår, at målene bliver styrende for folkeskolen på alle niveauer. Som beskrevet i grundlaget for Ny Nordisk skole, er målene beskrevet som pejlemærker, men de skal konkretiseres og gøres operationelle på alle niveauer. På politisk niveau betyder det, at alle forslag, der bliver drøftet, skal udsættes for en simpel lakmusprøve: Hvad er det forskningsmæssige belæg for, at forslaget vil fremme de tre mål? Folkeskolens udvikling skal bygge på solid viden og ikke på tilfældige ideer og fornemmelser. Gør en god skole bedre Regeringen sætter i Gør en god skole bedre fagligt løft af folkeskolen fokus på: 1. En sammenhængende aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning, især i dansk og matematik, og aktiviteter. 2. Styrket efteruddannelse og anvendelse af viden om god undervisning. 3. Klare mål og lokal frihed. Danmarks Lærerforening foreslår en sammenhængende og aktiv skoledag med en forøgelse af elevernes undervisningstid, der giver tid til aktivitet og fordybelse. Ligesom vi vil lægge op til en drøftelse af en reel forøgelse af lærernes efteruddannelse. For at fremme regeringens mål foreslår Danmarks lærerforening et samarbejde om reformen med fokus på. Kvalificeret undervisning i en sammenhængende og afvekslende undervisningsdag med tydelige mål for elevernes læring En styrket inklusion med kvalificeret undervisning til alle Tværprofessionel indsats for at bryde den negative sociale arv En åben skole, hvor eleverne inddrages og bliver, fordi de har lyst Trepartssamarbejde om styrket efteruddannelse Fagligt løft i dansk og matematik Danmarks Lærerforening deler regeringens ambition om at forsætte den markante styrkelse af elevernes læse- og matematikkompetencer. De gode resultater, som de danske elever i 4. klasser har præsteret i læsning, matematik og naturfag er udtryk for, at lærerne stille og roligt har formået at intensivere kvaliteten. Bemærkelsesværdigt er imidlertid, at de tonegivende ministre i regeringen stort ser ikke kvitteret herfor. Antal timer i en ny reform Regeringen foreslår at eleverne fra klasse skal have 37 timer om ugen, klasse skal have 35 timer, og børnehaveklasse til 3. klasse skal have 30 timer. Umiddelbart vurderer vi, at dette timetal er højt sat. En ambition kunne i stedet være at gøre det nuværende vejledere timetal til minimum over hele landet. 10

11 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Arbejdsmiljøudvalget Det nye arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet nyt kommissorium for udvalget med følgende mål: At sikre et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads og i skolevæsenerne som helhed Det skal forstås både som en forebyggende indsats og som en indsats, som retter op på arbejdsmiljøet, der hvor der er problemer. Dette for at sikre, at det enkelte medlem får tilgodeset de rettigheder, de har i henhold til lovgivningen og de øvrige aftaler, der ligger på området. Kredsens arbejdsmiljøansvarlige og skolernes arbejdsmiljørepræsentanter har fire faste møder i løbet af året. Her har temaer som vold, APV, stress, nærved og næsten ulykker, trivselsundersøgelse og den årlige arbejdsmiljødrøftelse været behandlet. Vi har været medarrangører af en velbesøgt arbejdsmiljøkonference med temaet: Et langt og godt lærerliv også for kommende lærere, 101 deltog på Kuben i Holbæk. Flere skoler i Køge og på Stevns har, efter besøg fra arbejdstilsynet, fået påbud eller anvisninger om problemer med høje følelsesmæssige krav. Disse afgørelser meldes, hvor Arbejdstilsynet ikke finder, der er balance mellem de krav der stilles, og hvad medarbejderne magter i nogle afgørelser vil overskriften også være psykisk arbejdsmiljø. Sådanne afgørelser er bl.a. aktuelle i forbindelse med inklusionsopgaven, hvor der er givet påbud om, at arbejdet kan være så belastende, at der er risiko for lærerens helbred. Køge I det forløbne år har inklusion været det væsentligste emne i Køge kommunes skolevæsen. Kredsen har længe arbejdet på at få medindflydelse på den inklusionsproces, der vil blive rullet ud over kommunen i de kommende år. Vi arbejder på at komme med i udmøntningen af inklusionsstrategien, så vi kan bidrage med vores fælles viden og erfaring. Lønforhandlinger Derudover har vi brugt tid på lønforhandlinger på de enkelte skoler. Hele processen er meget tidskrævende, både for kredsen og for lederne på de enkelte skoler, men indtil videre har Køge kommune ikke været villig til at lave forhåndsaftaler. Stort set alle andre kommuner har indgået disse forhåndsaftaler. Derfor skal vi i stedet for 1 forhandling mellem forvaltning og kreds gennemføre 17 separate forhandlinger med de enkelte skoleledere. Man kunne måske overveje, om ikke det er temmelig meget tidsspilde også for de skoleledere, der ellers har rigeligt at tage sig til. Det ville måske også være meget fornuftigt at have en ensartet løndannelse på kommunens skoler specielt, da børnetallene i kommunens forskellige områder udvikler sig forskelligt, så man må forvente, at nogle lærere i fremtiden skal forflyttes. Budget 13 Budgettet i Køge indeholdt ikke de store ændringer bortset fra en besparelse på UUV, som er en del af et fælleskommunalt samarbejde, men vi ligger stadig et stykke under landsgennemsnittet i forhold til Indenrigsministeriets nøgletal, så selv om mængden af besparelser i de senere år har 11

12 været beskedent, er der stadig behov for at tilføre Stevns folkeskolen flere midler. Skolelukninger Det må være svært at være politisk satiriker i Danmark, når virkeligheden gang på gang overhaler de mest vanvittige fantasier. Alle de fejl politikerne kunne lave i processen i lukningen af de tre små undervisningssteder er lavet. Først en skindemokratisk proces i en kæmpestor arbejdsgruppe, som selvfølgelig ikke kunne blive enige. Salg af skolebygningerne til privatskolefolkene til en vanvittig lav pris på hhv. 2 og 3 mio. kr. uden at det kom i udbud måske inklusive inventar. Skolerne blev spurgt om, hvornår det bedste tidspunkt for sammenlægning er men at følge rådet fra et enigt skolevæsen at den 1. juni vil være det bedste tidspunkt, ville man ikke umiddelbart følge: Vi alene vide! Et flertal i kommunalbestyrelsen synes, at er synd for de børn, som fravælger kommunens skoler, hvis de en månedstid skal undervises i egen klasse men på en anden matrikel. Sagen er blevet udsat gang på gang. Vi har i div. medudvalg og til politikerne gang på gang påpeget, at en hurtig proces er langt at foretrække. Til sidst vendte forvaltningen 180 grader, og indstillede 1. august, som lukningsdag, i hvert fald for de to skoler, hvor der opstår en privatskole. Budget 2013 Japans økonomi er også presset og derfor bad den nytiltrådte japanske finansminister Taro Aso i januar 2013 de ældre i Japan om at "skynde sig at dø". Budgetbeslutningen på Stevns er allegorisk: Sygedagpengerefusionen for langtidssyge tilfalder ikke længere arbejdspladsen, men går direkte i kommunekassens sorte hul. Det har betydet, at der er udsendt det klare signal til alle ledere, at syge medarbejdere er uønskede i Stevns Kommune. Selv dødsyge kræftramte lærere er blevet truet til opsigelse eller afskediget. Ellers er der ikke budgetmæssigt sket de store ændringer på skoleområdet. Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid KL har udarbejdet en rapport om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid i Stevns Kommune som viste, at Stevns Kommuner er den kommune ud af de 34 kommuner, der deltog i undersøgelsen, hvor lærerne bruger mest tid på undervisning (41,2 %). Gennemsnittet blandt de 34 kommuner er på 39,6 %. Besparelser En anden undersøgelse viser, at Stevns Kommune gennem de sidste 4 år har gennemført besparelser på skoleområdet på 22,1 % af det samlede budget. Afsked Afsked har i det sidste år ramt alle tre skoler. På Store Heddinge Skole er det 4. gang i løbet af de sidste par år. Skolen har 21 færre ansatte på bare 2 år. Hotherskolen og Strøbyskolen skal afskedige i den nærmeste fremtid da der er færre klasser grundet oprettelsen af de nye privatskoler. Skolereformen En tredje undersøgelse viser, at alene den del af skolereformen, som omhandler ekstra undervisningstimer vil koste Stevns Kommune 7,11 mio. kr. årligt eller en stigning på 10,8 %. Kun Egedal og Aabenraa kommuner har større procentvise stigninger. Der er indgået en revideret MED-aftale. 12

13 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Fraktion 4, pensionister Fagpolitisk blev fraktion 4 s valg af sine 10 kongresdelegerede foreslået ændret på kongressen. I stedet for valg ved urafstemning, blev følgende metode foreslået fra Hovedstyrelsen: 1. Hver kreds vælger 2 deltagere til de 11 forpligtende pensionistfora. 2. De valgte til pensionistforaene vælger 4 personer hver som årsmødedeltagere. 3. Sammen med de nuværende kongresdelegerede og fraktion 4 s hovedstyrelsesmedlem vælger årsmødedeltagerne på årsmødet de 10 delegerede. Denne indirekte indirekte valghandling (det er korrekt med 2 indirekter ) blev af bl.a. kreds 44 s repræsentanter i vores forpligtende pensionistforum (Aage Brun, Birgit Pauli samt kredsens repræsentant Peter Bilde) stærkt problematiseret selv Kinas ledelse er valgt mere demokratisk. På kongressen kunne de delegerede fra fraktion 4 ikke se noget problem med metoden, så Peter Bilde stillede et ændringsforslag, hvor de 10 forpligtende pensionistfora, som ikke havde et hovedstyrelsesmedlem, hver skulle vælge en kongresdelegeret. Dette forslag blev forkastet og det af Hovedstyrelsen foreslået blev vedtaget med det nødvendige 2/3 flertal. Opstilling af krav til OK13 var et andet emne i det forgangne år. Statens overenskomst har stor betydning for tjenestemandspensionerne. Aktivitetsudvalget (Birgit Pauli, Mogens Tranders, Lisbet Meyer og Jens Hessel) har skruet følgende tilbud sammen siden sidst: 28. marts: Årsmøde i fraktion 4 på Kredskontoret, med foredrag af Kim Gudmund Rasmussen om hans færd over Atlanten. 11. april, Seniorbio: Klassefesten 17. april: Vandrekredsen havde møde for at prøve at komme i gang igen. 18. april: Besøg hos Erik Vitcetz med udlodning af kunst. 8. maj: Rundvisning på Assistens Kirkegård 9. maj, Seniorbio: Samme dag næste år 19. juni: Teaterkredsen havde møde om ny sæson. 26. juni: Bustur til Kerteminde Introduktion til Vikingemuseet: Ladbyskibet, frokost ved havnen i Kerteminde, rundvisning i særudstillingen om Svend Havsten Mikkelsen på Johannes Larsen Museet. 23. august: Nykøbing F. Revy med spisning, bustransport 4. september: Byvandring i Roskilde + kunstudstillingen Den passionerede. 12.september, Seniorbio: Hvidsten Gruppen 10. oktober, Seniorbio: The Descendants 25. oktober: Statens Museum for Kunst - Rundvisning i særudstillingen om Matisse. 14. november, Seniorbio: En kongelig Affære 21. november: Teatertur med bustransport: Det ny Teater: Love Never Dies 6. december: Julefrokost på Vallø Slotskro. 12. december, Seniorbio: Carnage 22. januar: Jazzeftermiddag i Hugo s kælder. 231 ud af 270 pensionister er på kredsens mailliste 13

14 Vedrørende dagsordenens pkt. 4 Kredsens nuværende lønpolitik: Kreds 44 s lønpolitik justeres løbende med henblik på generel behandling på de årlige generalforsamlinger. Lønpolitikken danner baggrund for udarbejdelse af kredsens forhandlingsmandat og Kreds 44 s arbejde med centrale lønspørgsmål. Der tages udgangspunkt i følgende overordnede principper: Lønpolitikken skal sikre en generel lønudvikling for alle medarbejdere Lønnen skal være tilpasset folkeskolens arbejdsforhold og kultur, så den understøtter sammenholdet og styrker et godt samarbejdsklima og dermed arbejdstilfredsheden. Lønnen skal fastholde den fælles folkeskole. Lønnen skal være bredt accepteret af alle ansatte i folkeskolen. Løndannelsen skal ske efter enkle, synlige og gennemskuelige principper og fastsættes efter kollektive og objektive principper. Før en arbejdsopgave påbegyndes, skal lønnen være aftalt. Der skal ydes sammenlignelig løn for sammenlignelige opgaver. Alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og Lærerkreds 44 for at sikre et ensartet lønniveau i folkeskolen og ensartede lønforhold i kommunerne. Kreds 44 skal som hovedprincip arbejde for at funktions- og kvalifikationstillæg, som aftales for lærere og børnehaveklasseledere i tilknytning til deres undervisningsopgaver, har samme størrelse for gruppen på Ny Løn og gruppen på anciennitetsløn. Gruppen på Ny Løn forsøges derudover tilgodeset f.eks.: ved forhøjet begyndelsesløn ved fastholdelsestillæg Tillidsfunktioner, der reducerer antallet af undervisningstimer væsentligt, medfører et mindre udbetalt undervisningstillæg. Kreds 44 vil arbejde for, at der kompenseres herfor. Retningslinjer for lønforhandlinger ved nyansættelser: Der kan kun aftales højere løn end andre sammenlignelige lærere/børnehaveklasseledere på skolen i særlige tilfælde. Oplæg til sådanne lønaftaler skal vedtages på kredsstyrelsesmøder. Retningslinjer for lønforhandlinger ved de årlige lønforhandlinger: Før forhandlinger kan finde sted, skal oversigt over lærernes/børnehaveklasseledernes lønindplacering være fremsendt til Kredsen mindst en uge før forhandlingerne. Der skal tages udgangspunkt i de overordnede principper. Retningslinjer for lønforhandlinger for lærere med særlige kvalifikationer som ikke har læreruddannelsen: Der kan indgås aftale om kvalifikationsløn efter 4 og 8 års ansættelse efter en nøje konkret vurdering. Ved afsluttet læreruddannelse kan undervisningserfaring godskrives lønancienniteten. Retningslinjer for lønfastsættelse ved ansættelse af lærere/børnehaveklasseledere, som modtager tjenestemandspension: Lærerkredsen indgår ikke lønaftaler på ringere vilkår end det, læreroverenskomsten tilsiger. 14

15 Vedrørende dagsordenens pkt. 5 Forslag til tilføjelse til kredsens vedtægter 20. Til at forestå arbejdet i fraktion 4, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter om Det Forpligtende Kredssamarbejde, vælger kredsstyrelsen en repræsentant af sin midte. Stk. 2. Kredsen skal hvert år i 1. kvartal indkalde til medlemsmøde blandt fraktionens medlemmer. Stk. 3. På dette møde vælges så vidt muligt 3-4 medlemmer til i samarbejde med kredsens repræsentant at planlægge og afvikle arrangementer for fraktionens medlemmer og deres ægtefæller. Stk. 4. Arrangementerne afvikles indenfor den af kredsstyrelsen og generalforsamlingen besluttede økonomiske ramme. Der må forekomme egenbetaling til arrangementerne. Stk. 5. På det i stk. 2 nævnte møde vælges i lige år kredsens repræsentanter til Det Forpligtende Kredssamarbejde. Stk. 6. Såfremt der til dette valg er flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning, hvor reglerne i 11 stk. 2 i denne vedtægt benyttes, hvis ikke andet er fastsat. Stk. 7. På det årlige møde gives en redegørelse for det forløbne års arbejde og den forbrugte økonomi. 15

16 Forslag til vedtægtsændring af Særlig Fond Den sorte skrift er de nuværende vedtægter den røde skrift er foreslåede tilføjelser. 1. Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns' almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3. Over Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond føres et særligt regnskab, som revideres af kredsens valgte kritiske revisorer og en statskontrolleret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Bemærkninger Renter, udbytter mv. omfatter tillige huslejeindtægter, af kredskontorets andel i Lærerkreds 44, Køge og Stevns særlige fonds ejendom. Desuden er realiserede kursgevinster/-tab omfattet af den anførte formulering. Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer. 4. Fondens midler tilhører Lærerkreds 44, Køge og Stevns - jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9 stk. 9. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Bemærkninger Til kredsen udsendes en vejledning om den mest hensigtsmæssige anbringelse af fondens midler under hensyn til anbringelsessikkerheden sammenholdt med afkastet. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 6. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 7. Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modstå konflikters opståen. 8 I tilfælde af Lærerkreds 44, Køge og Stevns ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i Lærerkreds 44, Køge og Stevns særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i Lærerkreds 44, Køge og Stevns særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds særlige fond. 9. Disse vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond er vedtaget på den ordinære generalforsamling 24/03-06 og revideret den 15. marts

17 LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 Kredsstyrelsen indstiller følgende timefrikøb: 6100 timer årligt. Desuden indstilles: Kørselsgodtgørelse ydes efter gældende regler. Der ydes kompensation for bortfald af div. tillæg i forbindelse med frikøb til kredsarbejde, så lønnedgang undgås. Der gives time-dagpenge efter statens satser ved kurser og lignende med overnatning. Vedrørende dagsordenens pkt. 7 Kredsstyrelsen indstiller: Kørselsgodtgørelse ydes efter gældende regler til møder og andre aktiviteter iværksat af Lærerkreds 44. Der gives time-dagpenge efter statens satser ved kurser og lignende med overnatning. Vedrørende dagsordenens pkt. 8a Kredsstyrelsen indstiller: Månedligt kontingent: Fraktion 1 og 2: Kr. 490,- Årligt kontingent: Fraktion 4: Kr. 1200,- Årligt kontingent: Fraktion 6: Kr. 1128,- Vedrørende dagsordenens pkt. 8b Kredsstyrelsen indstiller: Kr. 0,- 17

18 Det reviderede regnskabet kan ses på: KREDS-44-BUDGET konto konto-tekst Budg'12 Regn'12 Budg'13 INDTÆGTER 1010 Kontingenter 1020 Medlemmer, frakt.1,2,4 og Forpligtende kredssamarbejde Kontingent - KREDS Andre indtægter Adm./revisor-bidrag - SF Div. bidrag - SF AKUT-fond Div. indtægter/hensættelser INDTÆGTER - IALT UDGIFTER 2010 Frikøb - kredsstyrelse Frikøb - I ALT Møde-udgifter Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtg. - TR - AKUT Transport iøvrigt Fortæring Fortæring - TR - AKUT Kongres-udgifter Gaver/blomster Mødeudgifter - uforudsete Mødeudgifter - IALT Kurser/konferencer 2410 Generalforsamling Rejsegodtg./T-D-penge Rejsegodtg./T-D/ -TR-AKUT TR-kurser - AKUT TR-håndbøger mm. - AKUT Frikøb /TR - AKUT Kredsstyrelseskurser Pensionist-aktiviteter Medlems-aktiviteter Faglige kampagner/-klubber Aktiviteter - uforudsete Kurser/konferencer - IALT

19 konto konto-tekst Budg'12 Regn'12 Budg' Personale-udgifter 3010 Løn/kontor Pension/kontor Personalekurser ATP /AUD m.v Lønsumsafgift Feriepenge Personaleudgifter - IALT Kontorhold 3410 Kontorartikler Kopimaskine leje/afgift Porto Gebyrer - bank/giro Konting.opkr.DLF Telefon/fax Nyanskaffelser Forsikringer Avis/håndb./tidsskr DR-licens IT-hardware IT-software IT-service Kontorhold - I ALT Lokale-udgifter 3710 Husleje Varme Vand El Rengøring/havearbejde Vedligehold. - indvendig Vedligehold. - udvendig Lokaleudgifter - IALT Revision 4100 Revision/jur.assistance Renter 5110 Renteindtægt - bank Renter ind/ud - IALT Hensættelser 5410 Frikøbsforpligtelse - kredsstyr Egenkapital/Over-/underskud Medlemskurser/-aktiviteter Nyanskaffelser - kontor Hensættelser IALT UDGIFTER - IALT BALANCE - (Indt. -Udgift.)

20 Balance pr. 31. december 2012, Kredsen AKTIVER - Lærerkreds ANLÆGSAKTIVER Fane, Kostpris Tilgodehavende Særlig Fond Anlægsaktiver - I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende i øvrigt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver - I ALT AKTIVER I KREDSEN AKTIVER SÆRLIG FOND AKTIVER I ALT PASSIVER - Lærerkreds 44 Egenkapital primo Årets resultat EGENKAPITAL I KREDSEN EGENKAPITAL I SÆRLIG FOND EGENKAPITAL I ALT Frikøbsforpligtelse Kredsstyrelse Feriepengeforpligtelse sekretær HENSÆTTELSER I ALT Kreditorer i øvrigt Skyldig ATP GÆLD I KREDSEN GÆLD I SÆRLIG FOND PASSIVER I ALT Kredsen har påtaget sig en årlig leasingforpligtelse på , som udløber i maj Forpligtelse til betaling af frikøb (3 mdr.) pr. 31/ udgør ca Der er hensat i regnskabet. Egenkapitalen bør ifølge DLFs vedtægter 31/ være på mellem 10 og 15 % af kontingentindtægterne eller mellem ca til

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere