AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 ( ) 2 3. Genbehandling af ansøgning etablering af biavl i Ørestad Urbane Haver ( ) 3 4. Ansøgning: Øko Ø Amager ( ) 4 5. Ansøgning: Skolekorprojekt Amager ( ) 5 6. Ansøgning: Kom ud af busken ( ) 7 7. Ansøgning: Somaliske Mødre Bygger Bro ( ) 9 8. Ansøgning: Puppet Jr. ( ) Ansøgning: Amager Stjerneparade ( ) Ansøgning: Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad ( ) Ansøgning: ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! ( ) Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Medlemsforslag: Rammebevilling til borgerinddragelse ifm. belysningsmasterplan ( ) 14. Medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( ) Høring: Den kollektive trafik for gangbesværede og ældre ( ) Høring: Forslag til kommuneplantillæg - Kollegie- og ungdomsboliger generelle bestemmelser ( ) 17. Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) Henvendelse til lokaludvalget vedr. repræsentation i styregruppen for Helhedsplanen i Urbanplanen ( ) 19. Forslag til valggrupper på Opstillingsmødet 17. februar 2014 ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Lars Rimfalk Jensen. 1. suppleant Erik Fischer deltager i stedet. Birthe Illemann Uden afbud: Rasmus J. Pedersen Zainab Al Haiby Bo Sand Jørgen Lind Melskens André Just Vedgren indledte mødet med at introducere Susanne Raben Rasmussen som ny lokaludvalgssekretær. Herefter blev Frederik Munk introduceret, som barselsvikar for projektmedarbejder Line Pyrmont Kirkegaard. Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2014 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 15. januar således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til syv eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget kr. af dets 2014 puljemidler til Miljøambassadører og Grøn bydel i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Lokaludvalget har således pr. 15. januar kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 21. januar behandle 10 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr., samt to medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( kr.) og Borgerinddragelse vedr. Belysningsmasterplan i København ( kr.). Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Status på puljemidler, januar 2014 Side 2

4 3. Genbehandling af ansøgning etablering af biavl i Ørestad Urbane Haver ( ) Ørestad Urbane Haver søger støtte til etablering af biavl Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Else Madsen på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning På vegne af foreningen Ørestad Urbane Haver søgte Else Madsen den 24. november 2013 om kr ,- i støtte til "Etablering af bialv i Ørestad Urbane Haver". Midlerne søges af lokaludvalgets 2014 puljemidler, eftersom bistaderne indkøbes og opstilles i løbet af foråret og sommeren Formålet med bihold i Ørestad Urbane Haver er at foreningen ønsker at skabe en større fællesskabsfølelse, vedvarende medlemsinddragelse og mere aktivitet i haverne. Bierne vil blive passet af 4 frivillige fra haverne, der undervises i biavl. Der søges derfor støtte til indkøb af følgende: medlemsskab til Dansk Biavlerforening 4 stk., begynderpakke i biavl, 4 stk. bifamiler, etablering af område og bistader, indkøb af bivenlige blomsterfrø, skiltning og transport Arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde den 07. januar og indstiller en delvis bevilling på ,-. Dog var der uenighed i arbejdsgruppen omkring, hvor stort et beløb Fysisk Plan gruppen ønskede at indstille pga. manglende egenfinansiering og tvivl om forankringspotentialet. Dog mener arbejdsgruppen, at projektet lever op til generelle kriterier i Lokaludvalget, og at projektet vil få en positiv indflydelse på natur og miljø i og omkring Ørestad Syd og styrke foreningens aktivitetsniveau. Arbejdsgruppen for Fysisk Plan indstiller, at beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 3

5 4. Ansøgning: Øko Ø Amager ( ) Cultura 21 Nordic søger støtte til 4 vandringer og stedsforankrede projekter i Amager Vest. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Oleg Koefoed på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. På vegne af Cultura 21 Nordic søgte Oleg Koefoed den 30. december 2013 kr i støtte ved Amager Vest Lokaludvalg. Den del af projektet, der foregår i Amager Vest, finder sted fra 12. juni til 19. september Den består af 4 vandringer i følgende områder: Amagerbrogade (12. juni 2014), Islands Brygge/Havnestaden (20. august 2014), Urbanplanen/Sundholmsvej (21.august 2014), Ørestad city (22. august 2014) hertil kommer en mindre udstilling på endnu ikke defineret sted. Den vil tilbringe én uge i Urbanplanen, en uge på Islands Brygge og en uge i Ørestad, for at opnå den største synlighed (29. august 19. september 2014). De fire vandringer indgår i et større projekt om Amager som øko-ø. De har dog også deres egen målsætninger: at rejse opmærksomhed om hvordan områderne kan ses som dele af en grøn hovedstad, at skabe og udbrede viden om hvordan man kan arbejde med bæredygtig udvikling ud fra steder og mennesker, og at producere input til et skabende topmøde i oktober, hvor alle de lokale delprojekters input samles. Ansøger forventer at målgruppen vil være borgere, foreninger og virksomheder i Amager Vest, særligt i Urbanplanen/Sundholmsvej, på Islands Brygge og i Havnestaden, på Amagerbrogade, og i Ørestad City, med interesse for bæredygtighed og lokaludvikling. Der forventes ca. 100 deltagere til vandringerne og at udstillingen ses af 600 personer. Arbejdsgruppen for fysisk plan behandlede ansøgningen på sit møde den 07. januar 2014 og indstiller en bevilling på ,-. Projektets målsætninger stemmer overens med Lokaludvalgets miljøtema om at fremme Amager Vest som en grøn bydel. Arbejdsgruppen for Fysisk Plan indstiller, at beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 4

6 5. Ansøgning: Skolekorprojekt Amager ( ) Fem skoler og skolekor søger om støtte til Skolekorprojekt Amager. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af fem skoler og skolekor søgte Charlotte Vigsnæs d. 11. november 2013 om kr i støtte til Skolekorprojekt Amager. Fire skolekor vil over to dage, under ledelse af Jakob Høgsbro, afholde workshop, forberede og afholde koncert d. 5. og 6. maj Der forventes at deltage ca. 180 elever, 10 lokale korledere plus 500 tilhørere til den afsluttende koncert. Formålet med skolekorprojektet på Amager er primært at give børnene fra Amager en mulighed for fælles oplevelser i et stort musikarrangement af høj kvalitet på tværs af sociale, kulturelle og lokale skel. Dels at fremme netværk imellem de deltagende Amager skoler samt at udbyde en god korkoncert for alle interesserede borgere. Der samarbejdes med komponist og arrangør Jakob Høgsbro, som ansøger tidligere har haft succes med. De involverede skolekor mødes i Amager Bio til fælles workshopdage, som afsluttes med en stor koncert med alle korsangerne og professionelle musikere. Målgruppen er skolekorselever på tværs af amagerskolerne Gerbrand Skole, Højdevangens Skole, Skolen ved Sundet, Skt. Annæ Skole og Sundbyøster Skole De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som dækker honorar til Jakob Høgsbro, musikere, teknikere, leje af mikrofon og leje af Amager Bio. Der er ansøgt om et tilsvarende beløb i Amager Øst Lokaludvalg. Børnekulturhus Amager har givet mundtligt tilsagn om at støtte projektet. Arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 8. januar Arbejdsgruppen for det sociale område har efterfølgende stillet ansøger en række opklarende spørgsmål vedrørende projektets bredde og evt. indgået aftale med skolerne. Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er i tråd med Musikøen Amager, det danner ramme om samarbejde mellem forskellige skoler og fremmer dannelse af netværk på tværs af Amager. Indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område har ingen økonomiske konsekvenser. Arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Ansøgt beløb eksl. moms: kroner. Side 5

7 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 6

8 6. Ansøgning: Kom ud af busken ( ) Peder Lykke centrets aktivitetscenter, Hørgårdens Aktivitetscenter, Aktivitetscentret Sløjfen, Amager Seniorklub og Ældresagen Sundby - Amagerbro søger om støtte til afholdelse af arrangementet 'Kom ud af busken'. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 10. december 2013 søgte Kirsten Wahl på vegne af Peder Lykke centrets aktivitetscenter, Hørgårdens Aktivitetscenter, Aktivitetscentret Sløjfen, Amager Seniorklub og Ældresagen Sundby - Amagerbro om kroner (heraf kroner til evt. underskudsdækning) i støtte til afholdelse af arrangementet 'Kom ud af busken'. Arrangementet henvender sig til borgere over 60 år, der ikke benytter sig af de eksisterende tilbud i lokalområdet. Det afholdes den 28. marts 2014 i Peder Lykke Centrets Cafe, og der forventes et deltagertal på 200. 'Kom ud af busken' skal synliggøre de eksisterende aktivitets- og klubtilbud på Amager og vise de borgere, der ikke benytter sig af tilbuddene, hvilke muligheder de har. Således understøtter arrangementet København Kommunes vision om et rigt og aktiv liv hele livet. Arrangementet vil bestå af forskellige former for underholdning, fællesspisning samt oplysningsboder fra de forskellige kommunale institutioner og frivillige organisationer. Nuværende brugere af aktivitetstilbuddene og klubberne skal udgøre et korps af frivillige, der kan møde deltagerne i øjenhøjde og motivere til at melde sig til et aktivitetstilbud eller en klub. For de borgere, der ikke har har mulighed for at transportere sig selv til arrangementet, vil der blive tilbudt gratis kørsel med hjælpere, ligesom hjemmeplejen i området vil blive inddraget som samarbejdspartner for at nå ud til ensomme og inaktive borgere. Desuden vil der blive annonceret over to uger i Amager Bladet. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kroner. Heraf udgøres kroner af medfinansiering, og der er søgt om støtte på kroner fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen og kroner fra Amager Øst Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Mange ældre i bydelen trænger til at komme ud af deres lejligheder, og projektet danner trygge rammer for netværksdannelse og forbygger ensomhed. Desuden understøtter projektet lokaludvalgets bydelsplansprojekt om et godt ældreliv på Amager. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Side 7

9 Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Suppleant Arne Mikkelsen deltog i behandlingen af punktet. Indstillingen kom til afstemnning. For: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Erik Fischer, André Just Vedgren. Blank: Tom Fuglevig, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted Med stemmetallet: vedtog lokaludvalget at lade indstillingen falde. Kim Henriksen stillede forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning. For: Ole Ullby, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Eleonora Lewandowski. Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Erik Fischer, André Just Vedgren Blank: Tom Fuglevig, Hans-Henrik Sass Mønsted. Med stemmetallet vedtog lokaludvalget således at afvise ansøgningen, med den begrundelse, at lokaludvalget ikke mener, at der foreligger tilstrækkeligt dokumentation for at et sådan arrangement kan opfylde projektets mål om at tiltrække ensomme og isolerede ældre i bydelen. Lokaludvalget ønsker, at eventuelle fremtidige ansøgninger forholder sig til og videregiver viden om resultaterne af arrangementer for ældre. Derudover mener lokaludvalget, at arrangementet og budgettet i for høj grad fremstår som et passivt underholdningsprogram, og dermed i for lav grad medvirker til at aktivere deltagerne. Side 8

10 7. Ansøgning: Somaliske Mødre Bygger Bro ( ) Somaliske Mødre Bygger Bro søger om støtte til afholdelse af 25 oplægsaftener i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Somaliske Mødre Bygger Bro på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 10. december 2013 søgte Sarah Packness på vegne af Somaliske Mødre Bygger Bro om kroner i støtte til afholdelse af 25 oplægsaftener i Der er et forventet deltagertal på pr. aften, i alt deltagere. Indsatsen Somaliske Mødre Bygger Bro er startet af Indvandrer Kvindecentret i 2011 for at understøtte somaliske mødre og sikre en højere grad af inklusion, medborgerskab og mulighed for en stærk forældrerolle i relation til mødrenes børn. Somaliske Mødre Bygger Bro er et bruger-til-bruger orienteret projekt, hvor mødrene først uddannes og herefter vejleder og yder støtte til andre somaliske mødre i deres lokalområder. Brobyggerne etablerer kontakt til andre somaliske mødre, som ellers er relativt isolerede i egne hjem. Gennem dialog søger de at ruste mødrene til at opnå en større følelse af ejerskab over eget liv, og styrker muligheden for at mødrene kan spille en mere aktiv rolle i deres børns liv. I løbet af 2014 vil brobyggeren Ubah Jama have ansvaret for at afholde 25 oplægsaftener á fire timers varighed (inkl. forberedelse). Formålet med oplægsaftenerne er, at brobyggeren enten ved at rekruttere eksterne foredragsholdere eller ved selv at holde oplæg videreformidler viden om, hvordan mødrene på forskellig vis fremmer deres egne og deres børns muligheder for udvikling og social progression. Ubah Jama vil stå for at orientere de øvrige mødre, forplejning og dokumentation. Der er desuden bevilget kroner fra Trygfonden til gennemførsel af Somaliske Mødre Bygger Bros generelle indsats. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller at behandlingen af punktet udskydes til lokaludvalgets møde den 25. februar Arbejdsgruppen har sympati for projektet, men ønsker yderligere information og dialog, og har derfor inviteret ansøger til at deltage på arbejdsgruppens næste møde den 5. februar Arbejdsgruppens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Lokaludvalget vedtog således at udskyde behandlingen til lokaludvalgets møde d. 25. februar Side 9

11 8. Ansøgning: Puppet Jr. ( ) Kvarterhuset søger støtte til Puppet Jr ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kvarterhuset søgte Søs Vibeke Nielsen den 19. december 2013 om kr i støtte til Puppet jr Projektet består af to dele: huskunstprojekt og festival. Huskunstprojektet finder sted i perioden marts og sker i tæt udvikling mellem en lokal børneinstitution og en dukkekunster. Institutionen får kunstneren "ud at bo", og sammen med pædagoger og børn skabes dukker og forestilling. Festivalen, der finder sted fra juni er en markedsdag, der turnerer i bydelene Amager, Vesterbro, Nørrebro og Bispebjerg. Målgruppen er familier og børneinstitutioner, fra 2-14 år. Projektet skabes i samarbejde med en lokal børneinstitution - hvilken er ikke bestemt endnu - samt Sundbyøster hallen. Festivalen koordineres og arrangeres af kulturinstitutionerne: Amagerbro Kultur, Børnekulturhuset Sokkelundlille, Børnekulturstedet Vesterbro og 2200 Kultur. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kroner. Der er søgt et tilsvarende beløb hos Amager Øst Lokaludvalg, og der er desuden søgt om støtte fra Københavns Kommunes scenekunstudvalg, Bikubenfonden, Augustinusfonden, Beckett Fonden, AP Møller Fonden og Bispebjerg, Nørrebro og Vesterbro Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte bevilges under forudsætning af, at der deltager instititioner fra Amager Vest. Projektet understøtter, at børn deltager aktivt og er kreativt skabende, ligesom det fremmer netværk på tværs af bydele. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Anders Bo Nielsen efterspurgte projektets netværksskabende dimension og foreslog afstemning. Indstillingen kom derefter til afstemning. For: Ole Ullby, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen Imod: Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Margit Møldrup, Erik Fischer Blank: Isak Korn, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Eleonora Lewandowski, André Just Vedgren. Side 10

12 Med stemmetallet: vedtog lokaludvalget af afvise projektet, med den begrundelse, at lokaludvalget ikke tydeligt finder, at lokaludvalgets støttekriterier om netværksskabelse og dialogfremme opfyldes. Side 11

13 9. Ansøgning: Amager Stjerneparade ( ) Karin Overby søger støtte til Amager Stjerneparade ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgernes på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af en række fritidsklubber på Amager søgte Karin Overby den 20. december 2013 om kr i støtte til Amager Stjerneparade, der finder sted den 22. marts 2014 i Amager Bio. Amager Stjerneparade er et tilbagevendende arrangement en musikdag for børn/unge og deres forældre fra i år 10 fritidsklubber på Amager. Amager Stjerneparade er et karaoke show for børn/unge i alderen år. De opfører et nummer, enten som solist eller band, hvor de imiterer originalkunstneren på bedste vis. Stjerneparaden afholdes af 10 klubber med meget forskellige medlemmer. Nogle kommer fra velstillede områder og andre fra belastede. Dette giver grobund for nyopståede venskaber, fordi medlemmerne alle er medansvarlige for at give et godt show og samarbejde med de andre optrædende. De tidligere år har ansøgerne oplevet, at der er blevet udvekslet mobilnumre, venskaber er opstået og man har fået en større forståelse for hinanden på tværs af kulturer. Projektet inkluderer medlemmer, som ikke har særlig stor venskabsflade, men som har en kunnen og lyst til at optræde. Mange får gennem projektet modet til at træde ud af deres skal. Der forventes 150 deltagere og 600 publikummer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr Der er søgt et tilsvarende beløb i Amager Øst Lokaludvalg og tildelt kr fra Helhedsplanen/Sundholmskvarterets Områdeløft. Arbejdsgrupperne for det sociale område og for kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 8. januar 2014 og indstiller begge, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet inddrager og aktiverer børnene, fremmer samarbejde på tværs af Amager og er venskabs- og netværksskabende. Indstillingen fra arbejdsgrupperne betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 12

14 10. Ansøgning: Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad ( ) Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad søger støtte til sine aktiviteter i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Hodja fra Ørestad på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det kultur og fritid. Den 28. december 2013 søgte Marc Honoré på vegne af Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad om kroner i støtte til fremvisning af børnefilm, afholdelse af møder og PR. Filmene er henvendt til børn på 3.-5 klassetrin, og skal vises i biografsalen på Ørestad Bibliotek over otte lørdage fra oktober 2014 til maj Der forventes et deltagertal på 30. PR og hvervning af medlemmer vil foregå i august og september Hodja fra Ørestad er et integrations- og et oplysningsprojekt, der udspringer af HODJA Nørrebro Børnefilmklub. Børnefilmklubben er et tilbud til Ørestads stadigt flere børnefamilier, der skal samle børn på tværs af deres indbyrdes forskelle - på børnenes præmisser. Filmklubben søger ved hjælp af børnefilm fra alle verdenshjørner at samle børnene i Ørestad og det omkringliggende område, og vise dem verden gennem egne og andres øjne. Hver visning skal suppleres med en oplysende indledning eller event, der afspejler filmens tema, så børnene bliver bevidste om filmens tematikker og får perspektiveret filmens emner til deres eget liv og virkelighed. Desuden er filmklubben en mulighed for at præsentere det nye biblioteks muligheder og lokaler for børnene i området, så de på den måde vil føle sig velkomne og hjemme på biblioteket. Hodja fra Ørestad er en frivilligt drevet forening, der ønsker at holde prisen for et medlemsskab til filmklubben på et niveau, så alle kan være med, hvilket betyder, at en sæson med otte filmforevisninger koster 100 kroner. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller en delvis bevilling. Det er et spændende og oplysende projekt, men arbejdsgruppen undrer sig over budgetposten på kroner til bestyrelsesmøder og generalforsamling, og indstiller at beløbet fratrækkes det samlede beløb, således at der bevilges kroner. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det justerede beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Side 13

15 Kresten Thomsen stillede for slag om at støtte med det fulde beløb ( kr.). Forslaget kom til afstemning. For: Isak Korn, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Anders Bo Nielsen, André Just Vedgren Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Erhardt Franzen, Fini Sickinger, Berit Bro, Peter Hess- Nielsen, Per Klougart Mortensen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Erik Fischer Blank: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet: faldt forslaget. Herefter kom indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid til afstemning. For: Isak Korn, Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Hans- Henrik Sass Mønsted, Kim Henriksen, Margit Møldrup, André Just Vedgren Imod: Erik Fischer Blank: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet vedtog lokaludvalget således at bevilge kr. til projektet. Lokaludvalget ser en værdi i projektet, men vil også gerne bemærke, at de gerne ser at foreningen vokser yderligere. Side 14

16 11. Ansøgning: ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! ( ) Senior IT Stuen søger støtte til ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Senior IT Stuen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 29. december 2013 søgte John Knudsen på vegne af Senior IT Stuen om kroner i støtte til arrangementet ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! Arrangementet skal afholdes den 4. februar 2014, og der forventes et deltagertal på Under ÅBENT HUS DAGEN tilbydes bydelens borgere hjælp fra Senior IT Stuens frivillige til at surfe på internettet for bl.a. at finde bydelens interessante byrum, attraktioner, kultursteder, opholds- og væresteder. Google Street View anvendes til at se billeder på gadeplansniveau, og suppleres med i forvejen trykte materialer og links. Deltagere får udleveret en USB-nøgle bl.a. med publikationer om bydelen, links og informationer om lokaludvalget. Der vil være konkurrencer, der skal skærpe interessen for bydelen, og som evaluering af dagen laves en liste med en top ti over de mest søgte steder. Senior IT Stuens 14 frivillige vil fungere som vejledere for gæsterne med det formål at sætte fokus på bydelen og mulighederne med IT og internettet, således at deltagerne selv vil kunne bruge IT som redskab til at finde praktisk og nyttig information. Foruden økonomisk støtte opfordrer ansøger lokaludvalget til at komme med forslag til interessante steder, som lokaludvalget ønsker, at der bliver sat fokus på. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet fordrer en større forståelse for både bydelen og informationssøgning, det er netværksskabende og de ældre kommer ud og bruger bydelen mere, hvis de får et større kendskab dens fasciliteter. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 15

17 12. Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Pigeklubben i Gyldenrisparken søger om støtte til aktiviteter og udflugter i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Pigeklubben i Gyldenrisparken på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 30. december 2013 søgte Christine Scoot på vegne af Pigeklubben i Gyldenrisparken om kroner i støtte til afholdelse af pigeklubbens aktiviteter og udflugter samt frivilligpleje i Pigeklubben mødes hver tirsdag aften i ca. 44 uger om året. Pigeklubben besøges hver gang af forskellige piger på klassetrin. Den fungerer som et frirum for pigerne, der har brug for et sted at være i deres fritid, og en mulighed for pigerne til at få støtte og inspiration fra hinanden og fra de kvindelige frivillige på tværs af alder og etnisk baggrund. Aktiviteterne og samværet skal bidrage til, at pigerne får kendskab til forskellige tilbud og netværksmuligheder, føler sig inkluderede og på længere sigt ønsker at tage aktiv del i samfundet. Desuden er det meningen, at pigerne igennem aktiviteter og samvær skal føle sig som betydningsfulde lokale deltagere, og at de skal opbygge et positivt selvbillede og selvforståelse, som vil hjælpe dem til at kunne håndtere f.eks. udannelse og arbejde. Projektet har ligeledes et sundhedsfremmende formål, idet pigernes selvtillid, sundhed og almene færdigheder søges styrket gennem kreative, kropslige, musiske og andre aktiviteter. Pigeklubben er drevet af frivillige. Der er seks-otte frivillige i pigeklubben hver tirsdag, som støtter pigernes aktiviteter, og også arrangerer aktiviteter ud af huset - som fx kanalrundfart, strandture og bowling ca. en gang om måneden. Pigeklubben er en selvstændig forening, der har en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsindsats, Frivillignet. Pigeklubben modtager konsulentstøtte fra Frivillignet, ligesom de frivillige i pigeklubben modtager tilbud om kurser og temaaftener, og det ansøgte beløb forventes suppleret med ca kroner af Dansk Flygtningehjælp til frivilligpleje. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Der er brug for positive initiativer i Gydenrisparken og det er vigtigt med trygge rammer for pigerne. Projektet understøtter socialt samvær på tværs af alder og etnisk baggrund og arbejdsgruppen ser positivt på, at det er baseret på frivillighed. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Side 16

18 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 17

19 13. Medlemsforslag: Rammebevilling til borgerinddragelse ifm. belysningsmasterplan ( ) Medlemsforslag om borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns kommune. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. medlemsforslaget om borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns Kommune. André Just Vedgren stiller forslag om, at lokaludvalget bevilger et rammebeløb til borgerinddragelse ifm. at Københavns Kommune skal udarbejde en ny belysningsmasterplan i samarbejde med lokaludvalg og borgere i bydelene. Center for Bydesign i Teknik og Miljøforvaltningen har inviteret lokaludvalget til dialog om udarbejdelse af en ny belysningsmasterplan. Forvaltningen og det franske firma Citelum, der skal udarbejde masterplanen, vil gerne have konkrete inputs til forbedring af belysning og/eller lyssætning bestemte steder i bydelen. Belysningsmasterplanen indebærer bl.a. udskiftning af armaturer i hele København. I januar og februar gennemføres møder i hver bydel, hvorved de lokale synspunkter, ønsker og problematikker kan inddrages i masterplanen. For at kunne inddrage bydelens borgere foreslår André Just Vedgren af lokaludvalget afsætter kr. til oplysende og borgerinddragende aktiviteter ifm. den kommende belysningsmasterplan. Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. medlemsforslaget om rammebevilling til borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns Kommune. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr Forslaget blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 18

20 14. Medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( ) Medlemsforslag om det fortsatte arbejde med at åbne det gamle jernbanetracé og tværtien mellem Sturlasgade og Halfdansgade. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Arne Bjørn Nielsen. Medlem af Amager Vest Lokaludvalg Arne Bjørn Nielsen stiller forslag om det videre arbejde med at åbne stien ved mellem Sturlasgade og Halfdansgade i det gamle banetracé. Baggrund: Børne- og Ungdomsforvaltningen købte det tidligere jernbanetracé af By & Havn i november 2008 og ønskede at indrette det til en fælles legeplads, der forbandt de eksisterende legepladser, knyttet til de to børneinstitutioner Snorretoppen og Bryggen op ad banetracéet, med hinanden og samtidigt fastholde området som sti. Københavns Kommune har tradition for, at kommunens dagsinstitutionslegepladser uden for daginstitutioners åbningstid er åben for borgerne, så de kan anvendes i længere tid til gavn for københavnerne. I 2009 præsenterede lokaludvalget et alternativt forslag til det foreslåede lokalplantillæg, der tilgodeså de lokale behov for en styrket forbindelsen mellem det nybyggede Havnestaden og det nordlige Islands Brygge. Teknik- og Miljøforvaltningen gjorde brug af den lokale viden, og indgik et kompromis med Børne- og Ungeforvaltningen omkring stiforbindelsen, hvilket resulterede i det reviderede tillæg, der kom i supplerede høring i starten af I det revidere tillæg var lokaludvalgets foreslåede tværsti fra Snorregade til den bagvedliggende sti på jernbanetraceen en del af planen. Da den revidere lokalplan 205 med tillæg blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 15. april 2010 forventede både vi i lokaludvalget og beboerne på Islands Brygge, at denne løsning ville blive til virkelighed. I dag januar 2014 er stien og legepladsen etableret, men lågerne indtil stiener aflåst efter institutionernes lukketid. Imod både Børne og Ungeforvaltningen og lokalplanens intention. I efteråret 2013 afsatte lokaludvalget puljemidler til et projekt om opsætning af skilte på lågerne omkring stien, der oplyste borgerne om muligheden for at ringe til Teknik- og miljøforvaltningen, såfremt lågerne var låste efter institutionerne lukketid. Lokaludvalget indhentede de nødvendige tilladelser til opsætning, men gennemførte ikke projektet. Medlem Arne Bjørn stiller forslag om at lokaludvalget via arbejdsgruppen for fysisk planlægning i 2014 arbejder videre med at få åbnet lågerne i henhold til den revidere lokalplan 205 med tillæg. Samtidig stiller Arne Bjørn Nielsen forslag om at lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr. til aktiviteter i forbindelse med projektet, herunder videreførelse af projektet fra 2013 om at opsætte informationsskilte på lågerne. Forslaget betyder at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere