AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 ( ) 2 3. Genbehandling af ansøgning etablering af biavl i Ørestad Urbane Haver ( ) 3 4. Ansøgning: Øko Ø Amager ( ) 4 5. Ansøgning: Skolekorprojekt Amager ( ) 5 6. Ansøgning: Kom ud af busken ( ) 7 7. Ansøgning: Somaliske Mødre Bygger Bro ( ) 9 8. Ansøgning: Puppet Jr. ( ) Ansøgning: Amager Stjerneparade ( ) Ansøgning: Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad ( ) Ansøgning: ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! ( ) Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Medlemsforslag: Rammebevilling til borgerinddragelse ifm. belysningsmasterplan ( ) 14. Medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( ) Høring: Den kollektive trafik for gangbesværede og ældre ( ) Høring: Forslag til kommuneplantillæg - Kollegie- og ungdomsboliger generelle bestemmelser ( ) 17. Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) Henvendelse til lokaludvalget vedr. repræsentation i styregruppen for Helhedsplanen i Urbanplanen ( ) 19. Forslag til valggrupper på Opstillingsmødet 17. februar 2014 ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Lars Rimfalk Jensen. 1. suppleant Erik Fischer deltager i stedet. Birthe Illemann Uden afbud: Rasmus J. Pedersen Zainab Al Haiby Bo Sand Jørgen Lind Melskens André Just Vedgren indledte mødet med at introducere Susanne Raben Rasmussen som ny lokaludvalgssekretær. Herefter blev Frederik Munk introduceret, som barselsvikar for projektmedarbejder Line Pyrmont Kirkegaard. Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 ( ) 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2014 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 15. januar således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til syv eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget kr. af dets 2014 puljemidler til Miljøambassadører og Grøn bydel i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Lokaludvalget har således pr. 15. januar kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 21. januar behandle 10 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr., samt to medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( kr.) og Borgerinddragelse vedr. Belysningsmasterplan i København ( kr.). Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Status på puljemidler, januar 2014 Side 2

4 3. Genbehandling af ansøgning etablering af biavl i Ørestad Urbane Haver ( ) Ørestad Urbane Haver søger støtte til etablering af biavl Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Else Madsen på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning På vegne af foreningen Ørestad Urbane Haver søgte Else Madsen den 24. november 2013 om kr ,- i støtte til "Etablering af bialv i Ørestad Urbane Haver". Midlerne søges af lokaludvalgets 2014 puljemidler, eftersom bistaderne indkøbes og opstilles i løbet af foråret og sommeren Formålet med bihold i Ørestad Urbane Haver er at foreningen ønsker at skabe en større fællesskabsfølelse, vedvarende medlemsinddragelse og mere aktivitet i haverne. Bierne vil blive passet af 4 frivillige fra haverne, der undervises i biavl. Der søges derfor støtte til indkøb af følgende: medlemsskab til Dansk Biavlerforening 4 stk., begynderpakke i biavl, 4 stk. bifamiler, etablering af område og bistader, indkøb af bivenlige blomsterfrø, skiltning og transport Arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde den 07. januar og indstiller en delvis bevilling på ,-. Dog var der uenighed i arbejdsgruppen omkring, hvor stort et beløb Fysisk Plan gruppen ønskede at indstille pga. manglende egenfinansiering og tvivl om forankringspotentialet. Dog mener arbejdsgruppen, at projektet lever op til generelle kriterier i Lokaludvalget, og at projektet vil få en positiv indflydelse på natur og miljø i og omkring Ørestad Syd og styrke foreningens aktivitetsniveau. Arbejdsgruppen for Fysisk Plan indstiller, at beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 3

5 4. Ansøgning: Øko Ø Amager ( ) Cultura 21 Nordic søger støtte til 4 vandringer og stedsforankrede projekter i Amager Vest. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Oleg Koefoed på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. På vegne af Cultura 21 Nordic søgte Oleg Koefoed den 30. december 2013 kr i støtte ved Amager Vest Lokaludvalg. Den del af projektet, der foregår i Amager Vest, finder sted fra 12. juni til 19. september Den består af 4 vandringer i følgende områder: Amagerbrogade (12. juni 2014), Islands Brygge/Havnestaden (20. august 2014), Urbanplanen/Sundholmsvej (21.august 2014), Ørestad city (22. august 2014) hertil kommer en mindre udstilling på endnu ikke defineret sted. Den vil tilbringe én uge i Urbanplanen, en uge på Islands Brygge og en uge i Ørestad, for at opnå den største synlighed (29. august 19. september 2014). De fire vandringer indgår i et større projekt om Amager som øko-ø. De har dog også deres egen målsætninger: at rejse opmærksomhed om hvordan områderne kan ses som dele af en grøn hovedstad, at skabe og udbrede viden om hvordan man kan arbejde med bæredygtig udvikling ud fra steder og mennesker, og at producere input til et skabende topmøde i oktober, hvor alle de lokale delprojekters input samles. Ansøger forventer at målgruppen vil være borgere, foreninger og virksomheder i Amager Vest, særligt i Urbanplanen/Sundholmsvej, på Islands Brygge og i Havnestaden, på Amagerbrogade, og i Ørestad City, med interesse for bæredygtighed og lokaludvikling. Der forventes ca. 100 deltagere til vandringerne og at udstillingen ses af 600 personer. Arbejdsgruppen for fysisk plan behandlede ansøgningen på sit møde den 07. januar 2014 og indstiller en bevilling på ,-. Projektets målsætninger stemmer overens med Lokaludvalgets miljøtema om at fremme Amager Vest som en grøn bydel. Arbejdsgruppen for Fysisk Plan indstiller, at beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 4

6 5. Ansøgning: Skolekorprojekt Amager ( ) Fem skoler og skolekor søger om støtte til Skolekorprojekt Amager. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af fem skoler og skolekor søgte Charlotte Vigsnæs d. 11. november 2013 om kr i støtte til Skolekorprojekt Amager. Fire skolekor vil over to dage, under ledelse af Jakob Høgsbro, afholde workshop, forberede og afholde koncert d. 5. og 6. maj Der forventes at deltage ca. 180 elever, 10 lokale korledere plus 500 tilhørere til den afsluttende koncert. Formålet med skolekorprojektet på Amager er primært at give børnene fra Amager en mulighed for fælles oplevelser i et stort musikarrangement af høj kvalitet på tværs af sociale, kulturelle og lokale skel. Dels at fremme netværk imellem de deltagende Amager skoler samt at udbyde en god korkoncert for alle interesserede borgere. Der samarbejdes med komponist og arrangør Jakob Høgsbro, som ansøger tidligere har haft succes med. De involverede skolekor mødes i Amager Bio til fælles workshopdage, som afsluttes med en stor koncert med alle korsangerne og professionelle musikere. Målgruppen er skolekorselever på tværs af amagerskolerne Gerbrand Skole, Højdevangens Skole, Skolen ved Sundet, Skt. Annæ Skole og Sundbyøster Skole De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som dækker honorar til Jakob Høgsbro, musikere, teknikere, leje af mikrofon og leje af Amager Bio. Der er ansøgt om et tilsvarende beløb i Amager Øst Lokaludvalg. Børnekulturhus Amager har givet mundtligt tilsagn om at støtte projektet. Arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 8. januar Arbejdsgruppen for det sociale område har efterfølgende stillet ansøger en række opklarende spørgsmål vedrørende projektets bredde og evt. indgået aftale med skolerne. Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er i tråd med Musikøen Amager, det danner ramme om samarbejde mellem forskellige skoler og fremmer dannelse af netværk på tværs af Amager. Indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område har ingen økonomiske konsekvenser. Arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Ansøgt beløb eksl. moms: kroner. Side 5

7 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 6

8 6. Ansøgning: Kom ud af busken ( ) Peder Lykke centrets aktivitetscenter, Hørgårdens Aktivitetscenter, Aktivitetscentret Sløjfen, Amager Seniorklub og Ældresagen Sundby - Amagerbro søger om støtte til afholdelse af arrangementet 'Kom ud af busken'. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 10. december 2013 søgte Kirsten Wahl på vegne af Peder Lykke centrets aktivitetscenter, Hørgårdens Aktivitetscenter, Aktivitetscentret Sløjfen, Amager Seniorklub og Ældresagen Sundby - Amagerbro om kroner (heraf kroner til evt. underskudsdækning) i støtte til afholdelse af arrangementet 'Kom ud af busken'. Arrangementet henvender sig til borgere over 60 år, der ikke benytter sig af de eksisterende tilbud i lokalområdet. Det afholdes den 28. marts 2014 i Peder Lykke Centrets Cafe, og der forventes et deltagertal på 200. 'Kom ud af busken' skal synliggøre de eksisterende aktivitets- og klubtilbud på Amager og vise de borgere, der ikke benytter sig af tilbuddene, hvilke muligheder de har. Således understøtter arrangementet København Kommunes vision om et rigt og aktiv liv hele livet. Arrangementet vil bestå af forskellige former for underholdning, fællesspisning samt oplysningsboder fra de forskellige kommunale institutioner og frivillige organisationer. Nuværende brugere af aktivitetstilbuddene og klubberne skal udgøre et korps af frivillige, der kan møde deltagerne i øjenhøjde og motivere til at melde sig til et aktivitetstilbud eller en klub. For de borgere, der ikke har har mulighed for at transportere sig selv til arrangementet, vil der blive tilbudt gratis kørsel med hjælpere, ligesom hjemmeplejen i området vil blive inddraget som samarbejdspartner for at nå ud til ensomme og inaktive borgere. Desuden vil der blive annonceret over to uger i Amager Bladet. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kroner. Heraf udgøres kroner af medfinansiering, og der er søgt om støtte på kroner fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen og kroner fra Amager Øst Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Mange ældre i bydelen trænger til at komme ud af deres lejligheder, og projektet danner trygge rammer for netværksdannelse og forbygger ensomhed. Desuden understøtter projektet lokaludvalgets bydelsplansprojekt om et godt ældreliv på Amager. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Side 7

9 Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Suppleant Arne Mikkelsen deltog i behandlingen af punktet. Indstillingen kom til afstemnning. For: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Erik Fischer, André Just Vedgren. Blank: Tom Fuglevig, Berit Bro, Hans-Henrik Sass Mønsted Med stemmetallet: vedtog lokaludvalget at lade indstillingen falde. Kim Henriksen stillede forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning. For: Ole Ullby, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Eleonora Lewandowski. Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Erik Fischer, André Just Vedgren Blank: Tom Fuglevig, Hans-Henrik Sass Mønsted. Med stemmetallet vedtog lokaludvalget således at afvise ansøgningen, med den begrundelse, at lokaludvalget ikke mener, at der foreligger tilstrækkeligt dokumentation for at et sådan arrangement kan opfylde projektets mål om at tiltrække ensomme og isolerede ældre i bydelen. Lokaludvalget ønsker, at eventuelle fremtidige ansøgninger forholder sig til og videregiver viden om resultaterne af arrangementer for ældre. Derudover mener lokaludvalget, at arrangementet og budgettet i for høj grad fremstår som et passivt underholdningsprogram, og dermed i for lav grad medvirker til at aktivere deltagerne. Side 8

10 7. Ansøgning: Somaliske Mødre Bygger Bro ( ) Somaliske Mødre Bygger Bro søger om støtte til afholdelse af 25 oplægsaftener i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Somaliske Mødre Bygger Bro på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 10. december 2013 søgte Sarah Packness på vegne af Somaliske Mødre Bygger Bro om kroner i støtte til afholdelse af 25 oplægsaftener i Der er et forventet deltagertal på pr. aften, i alt deltagere. Indsatsen Somaliske Mødre Bygger Bro er startet af Indvandrer Kvindecentret i 2011 for at understøtte somaliske mødre og sikre en højere grad af inklusion, medborgerskab og mulighed for en stærk forældrerolle i relation til mødrenes børn. Somaliske Mødre Bygger Bro er et bruger-til-bruger orienteret projekt, hvor mødrene først uddannes og herefter vejleder og yder støtte til andre somaliske mødre i deres lokalområder. Brobyggerne etablerer kontakt til andre somaliske mødre, som ellers er relativt isolerede i egne hjem. Gennem dialog søger de at ruste mødrene til at opnå en større følelse af ejerskab over eget liv, og styrker muligheden for at mødrene kan spille en mere aktiv rolle i deres børns liv. I løbet af 2014 vil brobyggeren Ubah Jama have ansvaret for at afholde 25 oplægsaftener á fire timers varighed (inkl. forberedelse). Formålet med oplægsaftenerne er, at brobyggeren enten ved at rekruttere eksterne foredragsholdere eller ved selv at holde oplæg videreformidler viden om, hvordan mødrene på forskellig vis fremmer deres egne og deres børns muligheder for udvikling og social progression. Ubah Jama vil stå for at orientere de øvrige mødre, forplejning og dokumentation. Der er desuden bevilget kroner fra Trygfonden til gennemførsel af Somaliske Mødre Bygger Bros generelle indsats. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller at behandlingen af punktet udskydes til lokaludvalgets møde den 25. februar Arbejdsgruppen har sympati for projektet, men ønsker yderligere information og dialog, og har derfor inviteret ansøger til at deltage på arbejdsgruppens næste møde den 5. februar Arbejdsgruppens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Lokaludvalget vedtog således at udskyde behandlingen til lokaludvalgets møde d. 25. februar Side 9

11 8. Ansøgning: Puppet Jr. ( ) Kvarterhuset søger støtte til Puppet Jr ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kvarterhuset søgte Søs Vibeke Nielsen den 19. december 2013 om kr i støtte til Puppet jr Projektet består af to dele: huskunstprojekt og festival. Huskunstprojektet finder sted i perioden marts og sker i tæt udvikling mellem en lokal børneinstitution og en dukkekunster. Institutionen får kunstneren "ud at bo", og sammen med pædagoger og børn skabes dukker og forestilling. Festivalen, der finder sted fra juni er en markedsdag, der turnerer i bydelene Amager, Vesterbro, Nørrebro og Bispebjerg. Målgruppen er familier og børneinstitutioner, fra 2-14 år. Projektet skabes i samarbejde med en lokal børneinstitution - hvilken er ikke bestemt endnu - samt Sundbyøster hallen. Festivalen koordineres og arrangeres af kulturinstitutionerne: Amagerbro Kultur, Børnekulturhuset Sokkelundlille, Børnekulturstedet Vesterbro og 2200 Kultur. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kroner. Der er søgt et tilsvarende beløb hos Amager Øst Lokaludvalg, og der er desuden søgt om støtte fra Københavns Kommunes scenekunstudvalg, Bikubenfonden, Augustinusfonden, Beckett Fonden, AP Møller Fonden og Bispebjerg, Nørrebro og Vesterbro Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte bevilges under forudsætning af, at der deltager instititioner fra Amager Vest. Projektet understøtter, at børn deltager aktivt og er kreativt skabende, ligesom det fremmer netværk på tværs af bydele. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod lokalet. Anders Bo Nielsen efterspurgte projektets netværksskabende dimension og foreslog afstemning. Indstillingen kom derefter til afstemning. For: Ole Ullby, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Kim Henriksen Imod: Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Margit Møldrup, Erik Fischer Blank: Isak Korn, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Eleonora Lewandowski, André Just Vedgren. Side 10

12 Med stemmetallet: vedtog lokaludvalget af afvise projektet, med den begrundelse, at lokaludvalget ikke tydeligt finder, at lokaludvalgets støttekriterier om netværksskabelse og dialogfremme opfyldes. Side 11

13 9. Ansøgning: Amager Stjerneparade ( ) Karin Overby søger støtte til Amager Stjerneparade ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgernes på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for det sociale område og arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af en række fritidsklubber på Amager søgte Karin Overby den 20. december 2013 om kr i støtte til Amager Stjerneparade, der finder sted den 22. marts 2014 i Amager Bio. Amager Stjerneparade er et tilbagevendende arrangement en musikdag for børn/unge og deres forældre fra i år 10 fritidsklubber på Amager. Amager Stjerneparade er et karaoke show for børn/unge i alderen år. De opfører et nummer, enten som solist eller band, hvor de imiterer originalkunstneren på bedste vis. Stjerneparaden afholdes af 10 klubber med meget forskellige medlemmer. Nogle kommer fra velstillede områder og andre fra belastede. Dette giver grobund for nyopståede venskaber, fordi medlemmerne alle er medansvarlige for at give et godt show og samarbejde med de andre optrædende. De tidligere år har ansøgerne oplevet, at der er blevet udvekslet mobilnumre, venskaber er opstået og man har fået en større forståelse for hinanden på tværs af kulturer. Projektet inkluderer medlemmer, som ikke har særlig stor venskabsflade, men som har en kunnen og lyst til at optræde. Mange får gennem projektet modet til at træde ud af deres skal. Der forventes 150 deltagere og 600 publikummer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr Der er søgt et tilsvarende beløb i Amager Øst Lokaludvalg og tildelt kr fra Helhedsplanen/Sundholmskvarterets Områdeløft. Arbejdsgrupperne for det sociale område og for kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 8. januar 2014 og indstiller begge, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet inddrager og aktiverer børnene, fremmer samarbejde på tværs af Amager og er venskabs- og netværksskabende. Indstillingen fra arbejdsgrupperne betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 12

14 10. Ansøgning: Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad ( ) Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad søger støtte til sine aktiviteter i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Hodja fra Ørestad på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det kultur og fritid. Den 28. december 2013 søgte Marc Honoré på vegne af Børnefilmklubben Hodja fra Ørestad om kroner i støtte til fremvisning af børnefilm, afholdelse af møder og PR. Filmene er henvendt til børn på 3.-5 klassetrin, og skal vises i biografsalen på Ørestad Bibliotek over otte lørdage fra oktober 2014 til maj Der forventes et deltagertal på 30. PR og hvervning af medlemmer vil foregå i august og september Hodja fra Ørestad er et integrations- og et oplysningsprojekt, der udspringer af HODJA Nørrebro Børnefilmklub. Børnefilmklubben er et tilbud til Ørestads stadigt flere børnefamilier, der skal samle børn på tværs af deres indbyrdes forskelle - på børnenes præmisser. Filmklubben søger ved hjælp af børnefilm fra alle verdenshjørner at samle børnene i Ørestad og det omkringliggende område, og vise dem verden gennem egne og andres øjne. Hver visning skal suppleres med en oplysende indledning eller event, der afspejler filmens tema, så børnene bliver bevidste om filmens tematikker og får perspektiveret filmens emner til deres eget liv og virkelighed. Desuden er filmklubben en mulighed for at præsentere det nye biblioteks muligheder og lokaler for børnene i området, så de på den måde vil føle sig velkomne og hjemme på biblioteket. Hodja fra Ørestad er en frivilligt drevet forening, der ønsker at holde prisen for et medlemsskab til filmklubben på et niveau, så alle kan være med, hvilket betyder, at en sæson med otte filmforevisninger koster 100 kroner. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller en delvis bevilling. Det er et spændende og oplysende projekt, men arbejdsgruppen undrer sig over budgetposten på kroner til bestyrelsesmøder og generalforsamling, og indstiller at beløbet fratrækkes det samlede beløb, således at der bevilges kroner. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det justerede beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Side 13

15 Kresten Thomsen stillede for slag om at støtte med det fulde beløb ( kr.). Forslaget kom til afstemning. For: Isak Korn, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Anders Bo Nielsen, André Just Vedgren Imod: Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Erhardt Franzen, Fini Sickinger, Berit Bro, Peter Hess- Nielsen, Per Klougart Mortensen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Kim Henriksen, Margit Møldrup, Erik Fischer Blank: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet: faldt forslaget. Herefter kom indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid til afstemning. For: Isak Korn, Niels Balling, Arne Bjørn Nielsen, Tom Fuglevig, Kresten Thomsen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Fini Sickinger, Berit Bro, Peter Hess-Nielsen, Per Klougart Mortensen, Hans- Henrik Sass Mønsted, Kim Henriksen, Margit Møldrup, André Just Vedgren Imod: Erik Fischer Blank: Ole Ullby, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet vedtog lokaludvalget således at bevilge kr. til projektet. Lokaludvalget ser en værdi i projektet, men vil også gerne bemærke, at de gerne ser at foreningen vokser yderligere. Side 14

16 11. Ansøgning: ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! ( ) Senior IT Stuen søger støtte til ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Senior IT Stuen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 29. december 2013 søgte John Knudsen på vegne af Senior IT Stuen om kroner i støtte til arrangementet ÅBENT HUS DAGEN - Kend din bydel! Arrangementet skal afholdes den 4. februar 2014, og der forventes et deltagertal på Under ÅBENT HUS DAGEN tilbydes bydelens borgere hjælp fra Senior IT Stuens frivillige til at surfe på internettet for bl.a. at finde bydelens interessante byrum, attraktioner, kultursteder, opholds- og væresteder. Google Street View anvendes til at se billeder på gadeplansniveau, og suppleres med i forvejen trykte materialer og links. Deltagere får udleveret en USB-nøgle bl.a. med publikationer om bydelen, links og informationer om lokaludvalget. Der vil være konkurrencer, der skal skærpe interessen for bydelen, og som evaluering af dagen laves en liste med en top ti over de mest søgte steder. Senior IT Stuens 14 frivillige vil fungere som vejledere for gæsterne med det formål at sætte fokus på bydelen og mulighederne med IT og internettet, således at deltagerne selv vil kunne bruge IT som redskab til at finde praktisk og nyttig information. Foruden økonomisk støtte opfordrer ansøger lokaludvalget til at komme med forslag til interessante steder, som lokaludvalget ønsker, at der bliver sat fokus på. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet fordrer en større forståelse for både bydelen og informationssøgning, det er netværksskabende og de ældre kommer ud og bruger bydelen mere, hvis de får et større kendskab dens fasciliteter. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kroner. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 15

17 12. Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Pigeklubben i Gyldenrisparken søger om støtte til aktiviteter og udflugter i ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Pigeklubben i Gyldenrisparken på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. Den 30. december 2013 søgte Christine Scoot på vegne af Pigeklubben i Gyldenrisparken om kroner i støtte til afholdelse af pigeklubbens aktiviteter og udflugter samt frivilligpleje i Pigeklubben mødes hver tirsdag aften i ca. 44 uger om året. Pigeklubben besøges hver gang af forskellige piger på klassetrin. Den fungerer som et frirum for pigerne, der har brug for et sted at være i deres fritid, og en mulighed for pigerne til at få støtte og inspiration fra hinanden og fra de kvindelige frivillige på tværs af alder og etnisk baggrund. Aktiviteterne og samværet skal bidrage til, at pigerne får kendskab til forskellige tilbud og netværksmuligheder, føler sig inkluderede og på længere sigt ønsker at tage aktiv del i samfundet. Desuden er det meningen, at pigerne igennem aktiviteter og samvær skal føle sig som betydningsfulde lokale deltagere, og at de skal opbygge et positivt selvbillede og selvforståelse, som vil hjælpe dem til at kunne håndtere f.eks. udannelse og arbejde. Projektet har ligeledes et sundhedsfremmende formål, idet pigernes selvtillid, sundhed og almene færdigheder søges styrket gennem kreative, kropslige, musiske og andre aktiviteter. Pigeklubben er drevet af frivillige. Der er seks-otte frivillige i pigeklubben hver tirsdag, som støtter pigernes aktiviteter, og også arrangerer aktiviteter ud af huset - som fx kanalrundfart, strandture og bowling ca. en gang om måneden. Pigeklubben er en selvstændig forening, der har en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsindsats, Frivillignet. Pigeklubben modtager konsulentstøtte fra Frivillignet, ligesom de frivillige i pigeklubben modtager tilbud om kurser og temaaftener, og det ansøgte beløb forventes suppleret med ca kroner af Dansk Flygtningehjælp til frivilligpleje. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 8. januar 2014 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Der er brug for positive initiativer i Gydenrisparken og det er vigtigt med trygge rammer for pigerne. Projektet understøtter socialt samvær på tværs af alder og etnisk baggrund og arbejdsgruppen ser positivt på, at det er baseret på frivillighed. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at det ansøgte beløb bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kroner. Side 16

18 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 17

19 13. Medlemsforslag: Rammebevilling til borgerinddragelse ifm. belysningsmasterplan ( ) Medlemsforslag om borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns kommune. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. medlemsforslaget om borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns Kommune. André Just Vedgren stiller forslag om, at lokaludvalget bevilger et rammebeløb til borgerinddragelse ifm. at Københavns Kommune skal udarbejde en ny belysningsmasterplan i samarbejde med lokaludvalg og borgere i bydelene. Center for Bydesign i Teknik og Miljøforvaltningen har inviteret lokaludvalget til dialog om udarbejdelse af en ny belysningsmasterplan. Forvaltningen og det franske firma Citelum, der skal udarbejde masterplanen, vil gerne have konkrete inputs til forbedring af belysning og/eller lyssætning bestemte steder i bydelen. Belysningsmasterplanen indebærer bl.a. udskiftning af armaturer i hele København. I januar og februar gennemføres møder i hver bydel, hvorved de lokale synspunkter, ønsker og problematikker kan inddrages i masterplanen. For at kunne inddrage bydelens borgere foreslår André Just Vedgren af lokaludvalget afsætter kr. til oplysende og borgerinddragende aktiviteter ifm. den kommende belysningsmasterplan. Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. medlemsforslaget om rammebevilling til borgerinddragelse ifm. udarbejdelsen af en belysningsmasterplan i Københavns Kommune. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr Forslaget blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 18

20 14. Medlemsforslag: Åbent tracé og tværsti på Islands Brygge ( ) Medlemsforslag om det fortsatte arbejde med at åbne det gamle jernbanetracé og tværtien mellem Sturlasgade og Halfdansgade. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Arne Bjørn Nielsen. Medlem af Amager Vest Lokaludvalg Arne Bjørn Nielsen stiller forslag om det videre arbejde med at åbne stien ved mellem Sturlasgade og Halfdansgade i det gamle banetracé. Baggrund: Børne- og Ungdomsforvaltningen købte det tidligere jernbanetracé af By & Havn i november 2008 og ønskede at indrette det til en fælles legeplads, der forbandt de eksisterende legepladser, knyttet til de to børneinstitutioner Snorretoppen og Bryggen op ad banetracéet, med hinanden og samtidigt fastholde området som sti. Københavns Kommune har tradition for, at kommunens dagsinstitutionslegepladser uden for daginstitutioners åbningstid er åben for borgerne, så de kan anvendes i længere tid til gavn for københavnerne. I 2009 præsenterede lokaludvalget et alternativt forslag til det foreslåede lokalplantillæg, der tilgodeså de lokale behov for en styrket forbindelsen mellem det nybyggede Havnestaden og det nordlige Islands Brygge. Teknik- og Miljøforvaltningen gjorde brug af den lokale viden, og indgik et kompromis med Børne- og Ungeforvaltningen omkring stiforbindelsen, hvilket resulterede i det reviderede tillæg, der kom i supplerede høring i starten af I det revidere tillæg var lokaludvalgets foreslåede tværsti fra Snorregade til den bagvedliggende sti på jernbanetraceen en del af planen. Da den revidere lokalplan 205 med tillæg blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 15. april 2010 forventede både vi i lokaludvalget og beboerne på Islands Brygge, at denne løsning ville blive til virkelighed. I dag januar 2014 er stien og legepladsen etableret, men lågerne indtil stiener aflåst efter institutionernes lukketid. Imod både Børne og Ungeforvaltningen og lokalplanens intention. I efteråret 2013 afsatte lokaludvalget puljemidler til et projekt om opsætning af skilte på lågerne omkring stien, der oplyste borgerne om muligheden for at ringe til Teknik- og miljøforvaltningen, såfremt lågerne var låste efter institutionerne lukketid. Lokaludvalget indhentede de nødvendige tilladelser til opsætning, men gennemførte ikke projektet. Medlem Arne Bjørn stiller forslag om at lokaludvalget via arbejdsgruppen for fysisk planlægning i 2014 arbejder videre med at få åbnet lågerne i henhold til den revidere lokalplan 205 med tillæg. Samtidig stiller Arne Bjørn Nielsen forslag om at lokaludvalget bevilger et rammebeløb på kr. til aktiviteter i forbindelse med projektet, herunder videreførelse af projektet fra 2013 om at opsætte informationsskilte på lågerne. Forslaget betyder at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 19

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere