Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed."

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der er således i sygedagpengeloven indført en generel varighedsbegrænsning på 52 uger. Borgeren kan i visse tilfælde få forlænget sin ret til sygedagpenge udover den generelle varighed, hvis borgeren opfylder en eller flere af betingelserne i sygedagpengelovens 27 om forlængelse. Opfylder borgeren ikke en af forlængelsesbestemmelserne, eller er mulighederne for forlængelse udtømt, ophører retten til sygedagpenge. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Gasbjerg Før kommunen kan træffe afgørelse om ophør af sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen, skal kommunen vurdere borgerens arbejdsevne ved anvendelse af arbejdsevnemetoden, jf. sygedagpengelovens 28. Denne regel indebærer dog ikke, at borgeren har ret til udbetaling af sygedagpenge udover generel varighed, indtil arbejdsevnevurderingen er foretaget og afgørelsen truffet. Hvis kommunen efterfølgende finder, at borgeren opfylder en af forlængelsesbestemmelserne i 27, vil borgeren kunne få efterbetalt sygedagpenge, eventuelt efter modregning af kontanthjælp eller andre forsørgelsesydelser, borgeren måtte have oppebåret i den mellemliggende periode. Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade København V Telefon Telefax EAN nummer

2 1. Manglende uarbejdsdygtighed og stationær helbredstilstand, 7 Den grundlæggende betingelse for modtagelse af sygedagpenge er, at man anses for uarbejdsdygtig. At borgeren lider under en sygdom eller anden lidelse er ikke i selv ensbetydende med, at borgeren anses for uarbejdsdygtig. Vurderingen af uarbejdsdygtighed foretages i første omgang på grundlag af borgerens beskæftigelse før sygemeldingen, den såkaldte smalle vurdering. Efter tre måneder foretages en bredere vurdering på grundlag af borgerens uddannelses- og beskæftigelsesområde. Denne regel indebærer, at en borger kan være sygemeldt fra sit arbejde i op til tre måneder, fx pga. en fysisk funktionsnedsættelse, der gør borgeren ude af stand til at varetage det pågældende arbejde eller den pågældende arbejdsfunktion. Selvom borgeren efter tre måneder stadig er i det pågældende ansættelsesforhold, vil borgeren ikke opfylde betingelserne om fortsat ret til sygedagpenge, hvis borgeren ud fra en bredere helbredsvurdering må anses for at være i stand til at påtage sig anden beskæftigelse. For forsikrede ledige foretages vurderingen af uarbejdsdygtighed på grundlag af de beskæftigelsesområder, vedkommende skal stå til rådighed for. Der er flere situationer, hvor forvaltningen kan træffe afgørelse om, at sygedagpengene skal ophøre. Det kan enten ske ved, at borgeren raskmelder sig, at kommunen træffer afgørelse om, at borgeren ikke længere opfylder betingelsen om uarbejdsdygtighed efter henholdsvis den smalle eller den brede vurdering, eller at kommunen skønner, at borgerens helbredstilstand ved brug af arbejdsevnemetoden må anses for stationær, uden at borgeren findes berettiget til revalidering, fleksjob eller førtidspension. Fra Ankestyrelsens praksis kan fremhæves: , hvor arbejdsgiveren mistede retten til refusion fra det tidspunkt, hvor den sygemeldte var i stand til at passe et andet arbejde end det, han var sygemeldt fra, D-28-08, hvor en professionel fodboldspiller ikke blev anset for uar-bejdsdygtig, selvom vedkommende på grund af en skade var forhindret i at udøve sit erhverv, og. Side 2 af 9

3 D-16-00, hvor lønmodtageren ud fra en bredere vurdering ikke blev anset for uarbejdsdygtig, selvom han var under behandling for ludomani, og derfor var reelt afskåret fra at passe sit erhverv. Derudover kan henvises til D og D Generel varighedsbegrænsning, 24 og 25 Sygedagpenge er en sikringsydelse, som lovgiver har forudsat kun skulle være af kort, midlertidig varighed. Der er i sygedagpengeloven indført en generel varighedsbegrænsning på 52 uger inden for 18 måneder. Borgeren kan i visse tilfælde få forlænget sin ret til sygedagpenge udover den generelle varighed, hvis borgeren opfylder en eller flere af betingelserne i sygedagpengelovens 27 om forlængelse. Opfylder borgeren ikke en af forlængelsesbestemmelserne, eller er mulighederne for forlængelse udtømt, ophører retten til sygedagpenge. Før kommunen kan træffe afgørelse om ophør af sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen, skal kommunen vurdere borgerens arbejdsevne ved anvendelse af arbejdsevnemetoden, jf. sygedagpengelovens 28. Afgørelsen kan ikke træffes, før arbejdsevnemetoden er anvendt, idet der er tale om en såkaldt garantiforskrift. Denne regel indebærer dog ikke, at borgeren har ret til udbetaling af sygedagpenge udover generel varighed, indtil arbejdsevnevurderingen er foretaget og afgørelsen truffet. Hvis kommunen efterfølgende finder, at borgeren opfylder en af forlængelsesbestemmelserne i 27, vil borgeren kunne få efterbetalt sygedagpenge, eventuelt efter modregning af kontanthjælp eller andre forsørgelsesydelser, borgeren måtte have oppebåret i den mellemliggende periode. Har borgeren nået folkepensionsalderen eller opfylder borgeren de helbredsmæssige betingelser for ret til førtidspension, er den generelle varighedsbegrænsning 26 uger inden for 12 måneder, jf. 25. Der er for disse målgrupper kun mulighed for forlængelse, hvis det efter en lægelig vurdering må anses for godtgjort, at borgeren kan genoptage sit erhverv inden for 26 uger. Fra Ankestyrelsens praksis kan nævnes: D , hvor en afgørelse om ophør af sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen blev anset for ugyldig på grund af manglende arbejdsevnevurdering og udarbejdelse af ressourceprofil, samt D , der fastslog, at der ikke var hjemmel for kommunen til at udbetale sygedagpenge udover generel varighed, selvom der endnu Side 3 af 9

4 ikke var truffet en gyldig afgørelse med stillingtagen til eventuelle forlængelsesmuligheder. 3. Forlængelse af retten til sygedagpenge, 27 Borgeren kan i visse situationer få forlænget sine sygedagpenge udover den generelle varighed på 52 uger inden for 18 måneder. Borgeren skal opfylde en (eller flere) af følgende betingelser: Borgeren er i målgruppen for revalidering. Den sygemeldte borgers arbejdsevne er uafklaret, hvorfor det er nødvendigt at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger. Sygedagpengeperioden kan i de tilfælde forlænges i op til 39 uger. Borgeren er under (eller venter på) lægebehandling. Det er en betingelse, at lægen skønner, at borgeren vil kunne genoptage sit arbejde inden for 2 år. Denne tidsgrænse regnes fra varighedsbegrænsningens indtræden. Borgeren skal afklares til fleksjob eller førtidspension. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt reduceret i en sådan grad, at det ikke er muligt for borgeren at fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Det er dog ikke endeligt afklaret, om borgeren er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden kan i de situationer forlænges i op til 26 uger, mens afklaringen pågår. Livstruende (terminal) sygdom. Hvis borgeren har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder ikke længere anses for realistiske, forlænges retten til sygedagpengene uden tidsbegrænsning. Arbejdsskadesag. En borger kan få forlænget sine sygedagpenge, hvis der er rejst en sag om arbejdsskade. Retten til sygedagpenge ophører, når arbejdsskadesagen er afgjort. Førtidspension. En borger kan få forlænget sine sygedagpenge, hvis der er rejst en sag om førtidspension, uanset om sagen er rejst på kommunens eller borgerens egen foranledning. Retten til sygedagpenge ophører, når førtidspensionssagen er afgjort. Hvis ikke en af betingelserne er opfyldt, er der ikke grundlag for at forlænge retten til sygedagpenge, selvom borgeren uomtvisteligt fortsat er uarbejdsdygtig. Til illustration af dette forhold kan fra Ankestyrelsens praksis nævnes: 98-11, en nyere afgørelse, hvor en ung mand, der havde været udsat for en alvorlig ulykke ikke var berettiget til forlængelse, da de helbredsmæssige følger af ulykken ikke var klarlagt ved varighedsbegrænsningens indtræden, og da der derfor ikke kunne tages stilling til eventuelle forlængelsesmuligheder, 18-09, hvor en kvinde med piskesmæld ikke kunne få forlænget sin dagpengeret, da det ikke med fornøden sikkerhed fra lægens side kun- Side 4 af 9

5 ne siges, at fuld erhvervsevne ville være generhvervet inden for 2 år fra varighedsbegrænsningens indtræden. 4. Borgeren overgår til revalidering, fleksjob eller førtidspension Retten til sygedagpenge ophører endvidere, når borgeren påbegynder revalidering efter en revalideringsplan og overgår til revalideringsydelse, findes berettiget til et fleksjob og overgår til ledighedsydelse, eller bevilges og modtager førtidspension 5. Bortfald på grund af borgerens adfærd Borgeren kan i henhold til sygedagpengelovens 21 endvidere miste retten til sygedagpenge, hvis borgeren forhaler helbredelsen, uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, eller afviser nødvendig indlæggelse eller lægebehandling. I de to sidstnævnte situationer kan der blive tale om en så længe -afgørelse, hvis perioden for undladelsen eller afvisningen er på mindre end 4 uger. Det er vigtigt at understrege, at kommunen på ingen måde kan tvinge en borger i behandling, og at behandlingsansvaret altid påhviler lægen. Kommunen er imidlertid forpligtet at vejlede om, at borgerens manglende medvirken kan få konsekvenser for kommunens muligheder for i henhold til loven at vurdere borgerens eventuelle berettigelse til ydelser, herunder fortsat ret til sygedagpenge. 6. Ret til anden offentlig hjælp efter ophør af sygedagpenge Når retten til sygedagpenge er ophørt, vil borgerens ret til anden offentlig forsørgelsesydelse eller hjælp efter beskæftigelsesindsatsloven være betinget af borgerens erhvervs- og helbredsmæssige forhold og i forhold til kontanthjælp tillige borgerens privatøkonomiske situation. Før kommunen træffer afgørelse om ophør af en erhvervsrettet foranstaltning som fx sygedagpenge, skal kommunen i overensstemmelse med retssikkerhedslovens 7a tage stilling til, om der er behov for at sætte andre erhvervsrettede foranstaltninger i stedet. Det er forudsat i retssikkerhedsloven, at denne stillingtagen foretages senest 14 dage før ophøret af den første aktivitet. Forvaltningen kan dog ikke træffe afgørelse, før det nødvendige dokumentationsmæssige grundlag for afgørelsen er til stede i sagen. Beskæftigelse. Er borgeren raskmeldt og i beskæftigelse, vil borgeren naturligvis være henvist til at genoptage sit erhvervsarbejde eller sin selvstændige virksomhed. Side 5 af 9

6 A-dagpenge. Er borgeren raskmeldt men uden beskæftigelse, vil borgeren som forsikret ledig kunne modtage A-dagpenge, såfremt borgeren opfylder de almindelige betingelser herfor herunder at a-kassen anser borgeren for at være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontanthjælp. Er borgerens sygedagpenge ophørt, men opfylder borgeren ikke betingelserne for A-dagpenge, fx fordi borgeren ikke er forsikret eller endnu ikke er klar til raskmelding, vil borgeren under visse betingelser kunne modtage kontanthjælp. Kontanthjælpen er ikke umiddelbart afhængig af borgerens helbredssituation, men det er dog forudsat i lovgivningen, at borgeren aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Borgerens arbejdsevne afspejles i matchningen af borgeren. Kontanthjælpen er imidlertid afhængig af borgerens indtægts- og formueforhold. Afslag på ansøgning om kontanthjælp gives fx som følge af ægtefællers gensidige forsørgelsespligt eller på grund af borgerens formueforhold, hvor grænsen ligger på henholdsvis DKK og kr. for enlige og ægtefæller. Eventuel ejer- eller andelsbolig og mulighed for kapitalisering af pensionsopsparing indgår i opgørelsen af borgerens formueforhold. Selvforsørgelse. Hvis borgeren ikke er berettiget til kontanthjælp, fx på grund af formueforhold og/eller ægtefællens indtægt, vil borgeren ikke være berettiget til offentlig forsørgelse. Borgeren vil her være henvist til at søge dækning af enkeltudgifter, boligstøtte mv. Disse regler administreres ikke i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men forvaltningen er forpligtet til at vejlede borgeren om, hvor hjælpen kan søges. Revalideringsydelse. Hvis borgeren som følge af begrænsninger i sin arbejdsevne er i målgruppen for revalidering, vil borgeren under revalideringen normalt kunne modtage revalideringsydelse. Undtaget herfra er fx løntilskud samt uddannelse, hvor borgeren fortsat har ret til SU. Retten til revalidering er ikke afhængig af, at borgeren går direkte fra sygedagpenge til revalidering. Borgeren kan derfor opleve i en periode, efter at retten til sygedagpengene er ophørt, at være henvist til kontanthjælp eller selvforsørgelse, indtil revalideringsbevillingen foreligger. Fleksjob. Hvis borgeren har en varig nedsat arbejdsevne til mindst det halve, vil borgeren under visse betingelser være berettiget til et fleksjob. Bliver borgeren visiteret til et fleksjob, mens borgeren er på sygedagpenge, vil borgeren være berettiget til ledighedsydelse, der træder i stedet for sygedagpengene. Sker visitationen til fleksjob først efter ophøret af sygedagpenge, vil borgeren ikke kunne modtage ledigheds- Side 6 af 9

7 ydelse men vil typisk være henvist til kontanthjælp eller selvforsørgelse. Der er udarbejdet særskilt notat om retsreglerne for fleksjob. Førtidspension. Hvis borgeren har en varig nedsat arbejdsevne, der er så betydelig, at borgeren ikke har mulighed for at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår, vil borgeren under visse betingelser være berettiget til førtidspension. Ansøges der om førtidspension, mens borgeren er på sygedagpenge, vil retten til sygedagpenge blive forlænget udover generel varighed. Ansøges der først om førtidspension, efter at retten til sygedagpenge er ophørt, vil borgeren typisk være henvist til kontanthjælp eller selvforsørgelse. Der er udarbejdet særskilt notat om retsreglerne for førtidspension. Tilbud efter LAB-loven. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder en række muligheder for at yde borgere beskæftigelsesrettet vejledning og konkret hjælp. Mulighederne omfatter som udgangspunkt alle borgere uafhængig af aktuel forsørgelsesydelse, men forskellige parametre som fx borgerens alder, uddannelsesbaggrund og indplacering i lovens målgrupper har betydning for fx varighed af den konkrete hjælp, borgeren har ret til. Generelt har alle borgerne ret til information og vejledning om beskæftigelse og uddannelse, indlæggelse af cv i Jobnet og mulighederne for hjælp efter LAB-loven. Herudover indeholder LAB-loven regler om mulighed for opkvalificering og uddannelse efter lovens kapitel 10, virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 og løntilskud efter lovens kapitel 12. Sammenhængen mellem de forskellige forsørgelsesmuligheder og mulighederne for beskæftigelsesrettede tilbud efter LAB-loven er forsøgt illustreret i nedenstående figur. Side 7 af 9

8 Tidsforløb Uarbejdsdygtig Raskmeldt Begrænsninger i arbejdsevnen Varigt nedsat arbejdsevne Sygedagpenge 0-13 uger Uarbejdsdygtig efter smal vurdering Beskæftigelse, lønmodtager/selvstænd. Sygedagpenge uger Uarbejdsdygtig efter bred vurdering A-dagpenge, forsikret ledig og til rådighed Forlængelse efter SDP-lovens 27 Kontanthjælp, ledig u/ret til A-dagpenge I målgruppen for revalidering Revalidering / revalideringsydelse Afklaring af arbejdsevne nødvendig Ledig selvforsørget, ej ret til kontanthjælp Sygedagpenge over 52 uger Under/afventer lægebehandling Afklaring i forhold til fleks eller FØP Fleksjob / ledighedsydelse Livstruende (terminal) sygdom Arbejdsskadesag påbegyndt Sag om førtidspension påbegyndt Førtidspension A-dagpenge Kap. 10 Uddannelse Kap. 11 Virks.praktik Kap. 12 Løntilskud Kontanthjælp Hjælp efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Revalideringsydelse Kap. 10 Uddannelse, normalt højst 6 uger Kap. 11 Virksomhedspraktik, normalt 4-13 uger Kap. 12 Løntilskud, op til 1 års varighed Kap. 10 Uddannelse Kap. 11 Virks.praktik Kap. 12 Løntilskud Ledig selvforsørget Kap. 10 Uddannelse, normalt højst 6 uger Kap. 11 Virksomhedspraktik efter samme regler som kontanthjælpsmodtagere Kap. 12 Løntilskud efter samme regler som kontanthjælpsmodtagere Side 8 af 9

9 7. Anvendelse af arbejdsevnemetoden ved varighedsbegrænsningens indtræden og ved revalidering Generelt skal kommunen anvende arbejdsevnemetoden, når borgeren skal vurderes i forhold til retten til revalidering, førtidspension eller fleksjob. Arbejdsevnemetoden skal også anvendes, inden kommunen kan træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene på grund af varighedsbegrænsningen, jf. sygedagpengelovens 28. Arbejdsevnemetoden kan bringes i anvendelse såvel på et tidligere tidspunkt i sygedagpengeforløbet som på et senere tidspunkt, når borgeren er skønnet omfattet af en af forlængelsesreglerne i sygedagpengelovens 27, alt efter sagens faktiske omstændigheder. I en række tilfælde vil man søge at afprøve borgerens mulighed for revalidering, inden man eventuelt foretager vurdering af berettigelsen til fleksjob eller førtidspension. Støtte til revalidering forudsætter, jf. aktivlovens 46, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og har behov for hjælp til at fastholde eller få beskæftigelse, således at den pågældende kan forsørge sig og sin familie. Vurdering af borgerens arbejdsevne og det eventuelle revalideringsbehov foretages efter arbejdsevnemetoden med udarbejdelse af ressourceprofil. Ressourceprofilen er et redskab til og ramme for en beskrivelse og vurdering af borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at kunne indgå i jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Ressourceprofilen består af 12 elementer i form af uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, interesser, sociale kompetencer herunder konfliktberedskab, omstillingsevne, indlæringsevne herunder intelligens, arbejdsrelevante ønsker, præstationsforventninger, arbejdsidentitet, bolig og økonomi, sociale netværk samt helbred. Sagsbehandleren skal beskrive og vurdere de elementer i ressourceprofilen, som efter en konkret vurdering er relevante. Der er ikke særlige regler om en praktisk afprøvning af borgeren, da det er op til kommunen konkret at vurdere, om der er behov for dette. Side 9 af 9

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere