O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV : Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete Preisler)

2 - 2 - INDLEDNING A, der nu er 54 år, blev efter 36 års ansættelse i Danske Bank opsagt den 1. juli Opsigelsen skete med 6 måneders varsel og var begrundet i hendes lange sygefravær. Spørgsmålet under denne sag er, om bankens opsigelse af A er sket af en hende utilregnelig årsag, således at hun har krav på "utilregnelighedspension" i henhold til 13, stk. 1, i Bikubens Pensionskasse, der er en afviklingskasse. Bestemmelsen lyder således: "Fratrædelse før pensionering " 13. Stk. 1. Et medlem, der efter at være fyldt 35 år afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." Det er bankens opfattelse, at A ikke har ret til denne pension, da betingelsen om, at hun skal være uden ret til invalidepension på afskedigelsestidspunktet, ikke er opfyldt. Sagen er af Finansforbundet som mandatar for A ved klageskrift af 9. september 2008 indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af chefjurist Lars Dahl Guldmann og kredsformand Laila Busted, udpeget af Finansforbundet, direktør Steen A. Rasmussen og afdelingsdirektør Jørgen Aaby Nielsen, udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og som opmand højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 28. oktober PÅSTANDE Klager, Finansforbundet for Jane Wiigaard Andersen, har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver hende en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr.

3 - 3 - Indklagede, Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S, har påstået frifindelse. PENSIONSKASSEN 1. A blev i 1972 ansat som elev i Sparekassen for Lyngby og Omegn Bikuben. Hun gennemgik et sædvanligt karriereforløb i Bikuben, der senere blev fusioneret ind i Danske Bank. Ved ansættelsen blev hun medlem af Bikubens Pensionskasse, der ved udgangen af 1976 ophørte med at optage nye medlemmer og blev omdannet til en afviklingspensionskasse. Ifølge vedtægternes 2, stk. 1, er pensionskassens formål "at sikre medlemmernes pension ved afskedigelse på grund af alder, invaliditet eller anden medlemmet utilregnelig årsag og at yde ægtefællepension, børnepension, begravelseshjælp og efterpension, alt i overensstemmelse med de i disse vedtægter fastsatte regler". 2. Den 30. september 1993 fik samtlige erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen tilsendt følgende skrivelse fra Bikubens direktion: "Vedr.: Pensionstilsagn for tidligere medlemmer af Bikubens Pensionskasse. I forbindelse med den vedtagne fusion mellem Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) og Finanssektorens Pensionskasse, som har virkning fra 1. januar 1993, erklærer Sparekassen Bikuben A/S, at fusionen ikke ændrer ved de rettigheder, som det enkelte medlem af Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) har i henhold til vedtægter (senest godkendt af Finanstilsynet den 21. januar 1987) for Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) 13, stk. 1, som har følgende ordlyd: "Et medlem, der - efter at være fyldt 35 år - afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion, har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." I tilfælde, hvor bestemmelsen får virkning efter fusionen, vil Sparekassen Bikuben A/S' indbetaling ske til Finanssektorens Pensionskasse, der hefter har den fulde pensionsforpligtelse over for medlemmet." Ved Højesterets dom af 8. juni 2005 (U H) blev det fastslået, at retten til utilregnelighedspension havde karakter af en ret til en livsvarig pensionsydelse, der løb fra afskedigelsestidspunktet og havde samme størrelse som alderspension uden fradrag af nogen art. Ved afgivelsen af tilsagnene var det tilsigtet, at medarbejdernes rettigheder ikke skulle forringes ved fusionen mellem Bikuben og Danske Bank. De senere generelle forhøjelser af alderspensionen og

4 - 4 - dermed af utilregnelighedspensionen, der var sket bl.a. som følge af udlodninger af bonus og overgang til tarifkasse, lå ikke uden for, hvad arbejdsgiverne måtte forudsætte ved afgivelsen af tilsagnene, og der var derfor ikke grundlag for at lempe arbejdsgivernes forpligtelser i henhold til tilsagnene eller for at indrømme dem ret til at ændre de oprindelige tilsagn. AS SYGDOM OG AFSKEDIGELSE 1. Den 4. juni 2002 var A involveret i et trafikuheld, der gav hende varige mén og førte til, at hun var sygemeldt i de følgende år. Ved et brev af 8. juni 2005 skrev Danske Bank således til hende: "Udførlig lægeerklæring Du har været sygemeldt siden 5. juli 2002 og er forsat syg. Dit fravær giver desværre anledning til tvivl, om du helbredsmæssigt er egnet til fortsat beskæftigelse i Danske Bank koncernen. Vi beder dig derfor om at henvende dig til din læge eller specialist og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af din helbredstilstand. Erklæringen skal indeholde en udførlig beskrivelse om udsigterne til fremtidig arbejdsevne og tidspunkt for tilbagevenden til arbejde. Svarkonvolut og kopi af dette brev vedlægges til udlevering til lægen eller specialisten. Danske Bank Koncernen betaler honorar for udstedelse af lægeerklæringen, som bedes foreligge her senest den 24. juni 2005." Brevet blev fulgt op af et nyt brev af 23. juni 2005, hvori A på baggrund af en telefonsamtale med underdirektør Bent Jespersen blev bedt om at henvende sig til en speciallæge og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af sin helbredstilstand. Den 1. juli 2005 afgav speciallæge i reumatologi Bente Danneskiold-Samsøe en speciallægeerklæring, hvori konklusionen lyder således: Patienten har hidtil været sund og rask indtil ulykkestilfældet i juli måned 2002, hvor patienten pådrog et Whiplash (piskesmæld) traume, der initialt ikke fik stor opmærksomhed. Patienten har siden ikke været i stand til at arbejde. Ved undersøgelsen i dag er der tydelige objektive forandringer, som er i overensstemmelse med patientens symptombeskrivelse. Patienten er meget motiveret for genoptræning og har igennem de sidste måneder oplevet en

5 - 5 - ganske lille forbedring, og da denne forbedring er blevet væsentlig forbedret gennem de sidste 2 måneder, er der rimelig baggrund for, at der fortsat vil komme fremgang indenfor de næste par år, muligvis i en så betydelig grad, at patienten vil kunne påbegynde arbejde på nedsat tid. Det er kendt, at Whiplashtraumer af den karakter, som patienten har fået, kan bedres lang tid efter skadens opståen." Den 19. juli 2005 blev speciallægeerklæringen drøftet på et møde mellem A og banken. I referatet af mødet hedder det bl.a.: "På baggrund af A's meget lange sygefravær havde vi udbedt os en speciallægeerklæring og en samtale med A. Speciallægeerklæringen var modtaget forud for samtalen og havde et noget længere estimat på, hvornår A kunne komme i arbejde end de hidtidige lægeerklæringer. BJ kommenterede baggrunden for mødet og fandt det væsentligt, at A selv kommenterede forventningerne. Banken har en meget lang snor personalepolitisk, men må omvendt konstatere, at udviklingen går så stærkt så et så langt fravær unægtelig vil have indflydelse på det job som A kan bestride. A oplyste, at hun igen havde fået en nerve i klemme i halsmuskulaturen og derfor havde konstante smerter. Den fremgang som hun sporede var det derfor vanskeligt lige p.t. at sige noget om. Hun går fortsat til genoptræning på Skodsborg 3 gange om ugen, og har med egne ord et meget stort håb om snart at kunne komme i beskæftigelse. Fra speciallægen er tilkendegivet, at der ikke for nærværende kan konkluderes om tilstanden vil være invaliderende, men derimod udtrykt forhåbning om, at der kan ske en fuld helbredelse. BJ konkluderede på baggrund af samtalen, at A nu ville afvente hendes egen læges ferie, men at hun ved en konsultation med ham medio august må rejse spørgsmål om, hvornår han ser at hun kan begynde arbejdet delvist. Hvis denne konklusion ikke giver et sikkert tidsbillede vil banken meget nøje overveje om ikke en egentlig afskedigelse med henblik på ansøgning om sygepensionering kommer på tale. Det er aftalt, at A selv kommer tilbage senest ultimo august." 2. I oktober 2005 begyndte A at arbejde nogle få timer om ugen. Da banken imidlertid fandt, at hendes arbejdsindsats var meget beskeden, blev der den 27. marts 2007 afholdt et møde med henblik på en drøftelse "af fremtiden med henblik på afklaring af arbejdsevne, mulighederne for invalidepension eller fratrædelsesordning". Den 16. april 2007 sendte banken en mail til A, hvori det bl.a. hedder: "Hej A,

6 - 6 - Som fremlagt på mødet den ser vi 3 muligheder: 1. Inden 3 måneder (fra 1. april 2007) har du en arbejdstid på mindst 20 timer pr. uge og inden 6 måneder er du på fuld tid. eller 2. En frivillig aftale om fratrædelse med en godtgørelse som angivet på udleveret skema. eller - hvis ikke du vælger mulighed 1 eller 2 3. Vi opsiger dig efter gældende regler. Vi vil gerne have din tilbagemelding senest den 24. april 2007." Den 2. maj 2007 blev der afholdt organisationsmøde med deltagelse af repræsentanter fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvor det blev aftalt, at A senest ved udgangen af maj måned skulle vælge mellem de 3 muligheder, banken havde opstillet. Den 30. maj 2007 sendte Finansforbundet ved Rikke Agervig Helles et brev til arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Jeg henviser til vort møde den 2. maj d.å., hvor det blev aftalt, at A skulle vælge mellem Bankens 3 opstillede muligheder senest med udgangen af maj måned. Som bekendt var anmodningen om mødet begrundet i et ønske om at få uddybet og tydeliggjort de 3 muligheder A var blevet præsenteret for, idet omfanget af og konsekvenserne af mulighederne ikke tidligere var blevet forklaret hende. På mødet blev det af Bent Jespersen meddelt, at Banken ville være fleksibel i forhold til mulighed nr. 1, hvorefter A i det oprindelige oplæg skulle være på fuld tid indenfor 6 måneder. Bent Jespersen udtalte således, at Banken kunne acceptere, at perioden kunne forlænges, således at A i stedet skulle være på fuld tid indenfor 1 år. For så vidt angår mulighed nr. 2 fastholdt Banken, at risikoen for om A kunne opnå invalidepension skulle ligge hos A. Banken var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension. Mulighed nr. 3 var oprindelig beskrevet som en opsigelse efter "gældende regler". Vores anmodning om at få beskrevet, hvad Banken forstod ved "gældende regler" blev afvist, idet Banken ønskede at holde alle muligheder åbne. Endvidere ønskede Banken at afvente dommen i en verserende retssag, som Banken mente var sammenlignelig med A s sag. Vi udtrykte dels, at vi fandt det beklageligt, at Banken ikke ville medvirke til at opklare usikkerhedsmomenterne i de 3 muligheder, herunder især i forhold til mulighed nr. 3, dels at den verserende retssag i materien var væsentligt forskellig fra forholdene i A s sag.

7 - 7 - I fortsættelse af mødet har vi drøftet mulighederne med A. Eftersom vi ikke har kunnet afklare usikkerhedsmomenterne i mulighed nr. 2 og 3 og i den forbindelse eliminere eller minimere risiciene har A ikke anset mulighederne for reelle løsninger. A ønsker derimod at fortsætte sit arbejde, hvilket Banken også gav udtryk for var deres ønske under mødet. Da det endvidere må anses for bedre harmonerende med A s helbred og bedring, at optrapningsperioden forlænges til 1 år, vælger A mulighed nr. 1. I den forbindelse skal jeg foreslå, at Banken fremsender deres skriftlige oplæg til, hvordan As arbejdstid skal optrappes over det kommende år." Forbundets brev førte til et svar af 27. juni 2007 fra arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Under henvisning til Finansforbundets brev af 30. maj 2007 har vi noteret os, at A er enig i, at hendes arbejdsmæssige situation over en periode skal normaliseres. Vi beder hende derfor aftale arbejdstid med filialdirektør Kim Bo Larsen i Søborg Afdeling, således at arbejdstiden over en periode successivt optrappes til 37 timer ugentligt. Målsætning er derfor, at hun senest 31. august 2007 er oppe på 10 timer ugentligt senest 30. november 2007 er oppe på 20 timer ugentligt senest 29. februar 2008 er oppe på 30 timer ugentligt og senest 31. maj 2008 er oppe på 37 timer ugentlig. Vi skal samtidig meddele, at vi forventer at A aktivt medvirker til at ajourføre hendes faglige kompetencer på de områder, hvor der set i lyset af det lange fravær er opstået et kompetencegab afholder tilgodehavende ferie fra tidligere år som hele eller halve dage på tidspunkter, hvor der ikke er fremmøde tilrettelægger og afholder optjent ferie for året 2006 til afholdelse i ferieåret i 2007/2008 forholdsmæssigt i forhold mellem præsterede arbejdsdage og fraværsdage optjener fuld ferie for optjeningsåret 2007 til afholdelse i ferieåret 2008/2009, og at disse dage i dette ferieår afholdes som hele arbejdsdage. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at banken i en længere periode ikke har fået sygedagpengegodtgørelse fra det offentlige ; og at vor indsigelse herom ikke er taget til følge. Såfremt den indgåede aftale mod forventning ikke kan efterleveres, er det også bankens forventning at A selv foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler."

8 I den følgende tid genoptog A arbejdet. Hun har selv forklaret, at hun i begyndelsen arbejdede ca. 10 timer om ugen og senere kom op på mellem 15 og 20 timer om ugen. Imidlertid blev hun i februar 2008 igen sygemeldt på fuld tid. Derefter blev A's situation på ny drøftet på et organisationsmøde den 25. juni I referatet heraf hedder det bl.a.: "Finansforbundet og FA drøftede A s ansættelsesforhold i Danske Bank i henhold til den indgåede aftale af 27. juni 2007, hvoraf fremgik, at A senest den 31. maj 2008 skulle arbejde 37 timer ugentligt. Danske Bank sagde s at A nu var sygemeldt, og at man derfor ville henholde sig til aftalen af 27. juni 2007, således at A ville blive opsagt i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser. Danske Bank bestred ikke at A var syg, men tilkendegav, at [der]var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år. Finansforbundet forbeholdt sig sin stilling med henblik at videreføre sagen, såfremt A vil blive opsagt." Forløbet af organisationsmødet blev den 30. juni 2008 fulgt op af et brev fra banken til A, hvori hun med en henvisning til hendes lange sygefravær blev opsagt med 6 måneders varsel til fratrædelse den 31. december Under forberedelsen af denne voldgiftssag har Finanssektorens Arbejdsgiverforening i processkrift II af 28. april 2009 anført, at det ikke (længere) bestrides, at A er afskediget af en hende utilregnelig årsag. Bankens standpunkt på organisationsmødet den 25. juni 2008 er således ikke opretholdt. Under sagens forberedelse har Finanssektorens Arbejdsgiverforening endvidere gjort gældende, at A tidligst kan være berettiget til utilregnelighedspension, når hun måtte have udtømt alle administrative klagemuligheder og domstolsprøvelse vedrørende Finanssektorens Pensionskasses afslag på invalidepension, jf. nedenfor. Heller ikke dette standpunkt er opretholdt under forhandlingen den 28. oktober UTILREGNELIGHEDSPENSION ELLER INVALIDEPENSION 1. Der er enighed mellem parterne om størrelsen af det beløb, der skal indskydes i Finanssektorens Pensionskasse (FSP) som Afviklingskassen er blevet fusioneret med såfremt Finans-

9 - 9 - forbundet får medhold i påstanden. Under forudsætning af, at indskuddet sker pr. 1. december 2009, er beløbet således opgjort til kr. Det er oplyst, at alderspensionen dvs. utilregnelighedspensionen og invalidepensionen oprindelig var af nogenlunde samme størrelse, men at alderspensionen nu efter overgang til tarifordningen er væsentligt højere end invalidepensionen. Pr. 1. februar 2009 kunne A's utilregnelighedspension opgøres til kr. årligt, mens en invalidepension ville udgøre ca kr. årligt. 2. Foranlediget af opsigelsen indsendte A's advokat, Jakob Juul, den 2. september 2008 diverse lægelige oplysninger til FSP med henblik på en vurdering af invalidepensionsspørgsmålet. Efter indhentelse af en speciallægeerklæring udarbejdet af overlæge, speciallæge i reumatologi Jesper Sylvest, meddelte pensionskassen den 22. januar 2009 A, at hendes ansøgning om hel invalidepension ikke kunne imødekommes. I brevet hedder det bl.a.: Vi kan desværre ikke imødekomme din ansøgning om invalidepension Vi har behandlet din ansøgning om invalidepension, som vi modtog den 12. december 2008, og vi må desværre meddele dig, at vi ikke kan imødekomme din ansøgning om hel invalidepension. Din erhvervsevne skal være varig nedsat til en tredjedel eller derunder i ethvert erhverv, før du kan få invalidepension. Det står i Pensionsregulativ for afdeling B5, jf. 9. Vores bedømmelse af din ansøgning om invalidepension og dit helbred bygger på din ansøgning om invalidepension samt diverse lægelige oplysninger. Lægens begrundelse FSP s lægekonsulent skriver i sin begrundelse for afslaget, at ansøger er på det foreliggende grundlag ca. ½ uarbejdsdygtig grundet følger efter whiplash med cervical rodkompression. Er således fortsat i målgruppen for fleksjob, men ikke 2/3 erhvervsudygtig og dermed ikke berettiget til invalidepension i FSP. Hvis du ønsker en nærmere orientering om lægens begrundelse for afslaget, kan vi sendebegrundelsen til din læge. Hos lægen kan du få svar på spørgsmål om lægefaglige udtryk, diagnose og lignende. Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at benytte denne mulighed. Samtidig skal du oplyse os din læges navn og adresse. Af brevet fremgår, at afgørelsen kunne indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Denne mulighed har A ikke benyttet sig af. FORKLARINGER

10 A har forklaret, at hun i en periode fra ophøret af sygemeldingen i 2005 til 2007 arbejde ca. 6 timer ugentligt. Foranlediget af bankens tilkendegivelse om, at hun på sigt måtte op på fuld tid, begyndte hun at arbejde i 10 timer og derefter i timer om ugen. På intet tidspunkt magtede hun dog at arbejde i over ca. 20 timer om ugen, og i februar 2008 måtte hun på ny sygemelde sig. Henrik Kilsgaard, der er afdelingsdirektør i Danske Bank, har forklaret, at banken i forbindelse med fusionen med BG Bank blev opmærksom på den meget specielle pensionsordning i Afviklingskassens 13, stk. 1, der var blevet etableret tilbage i 1930'erne. Administrationen af kassen var på et tidspunkt overgået til Finanssektorens Pensionskasse, og man ønskede derefter at foretage en egentlig fusion mellem de to kasser. Inden en fusion kunne gennemføres, måtte den særlige forpligtelse efter 13, stk. 1, imidlertid ud af kassens vedtægter, hvorfor forpligtelsen i henhold til denne bestemmelse blev overtaget af BG Bank, der i tilfælde af en utilregnelig opsigelse af en ansat skulle afdække forpligtelsen ved et indskud i FSP. Siden er værdien af alderspensionen steget væsentligt i forhold til værdien af invalidepensionen, således at alderspensionen i nogle tilfælde kommer op på mere end 100% af lønnen. For A's vedkommende udgjorde pensionen således på et tidspunkt 99,4% af hendes løn. På nuværende tidspunkt er mellem 90 og 100 ansatte omfattet af den gamle ordning. Ved opsigelsen af A var det bankens opfattelse, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi det af 13, stk. 1, udtrykkeligt fremgår, at hun ved afskedigelsen skulle være "uden ret til invalidepension". Kun hun selv kunne søge om invalidepension, og hun burde forud for opsigelsen selv have sørget for at få afklaret spørgsmålet. Bent Jespersen, der er underdirektør i Danske Bank, har forklaret, at han blev involveret i A's sag i 2005, idet banken fandt, at det nu var på tide at rejse spørgsmålet om hendes genoptagelse af arbejdet. Hendes sygedagpenge var ophørt i maj Baggrunden for bankens krav om, at hun på sigt skulle op på fuld tid, var konklusionen i speciallægeerklæringen af 1. juli I oktober 2005 genoptog A arbejdet, men kun i 6 timer ugentligt, idet hun reelt selv bestemte, hvornår hun ville møde og hvor længe. I længden var denne ordning dog ikke tilfredsstillende for banken, og da der i marts 2007 var gået yderligere 2 år, indkaldte banken hende til mødet den 27. marts Som det fremgår af mailen af 16. april 2007 var også spørgsmålet om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse fremme under mødet. Under organisationsmødet med Finansforbundet den 2. maj 2007 blev muligheden af, at A søgte invalidepension, rejst, og på baggrund af hendes

11 beskedne arbejdsindsats var det hans egen opfattelse, at hun måtte opfylde betingelserne for at få invalidepension. Han var nu indstillet på, at A's og bankens veje måtte skilles, hvis man ikke kunne komme videre. Som også anført i Finansforbundets brev af 30. maj 2007 fastholdt banken under mødet, at risikoen for, om A kunne opnå invalidepension, måtte ligge hos hende selv. Bemærkningen i brevet om, at banken "var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension", er en rigtig gengivelse af, hvad der blev sagt på mødet den 2. maj Det var imidlertid fortsat bankens ønske, at hun skulle vende tilbage til sit arbejde på fuld tid, hvilket også fremgår af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til forbundet. I den følgende periode øgede A sin arbejdstid, således at hun i perioden lige efter nytår 2008 kom op på ca. 20 timer om ugen. Hun fastholdt selv, at hun ikke kunne arbejde mere end dette antal timer. Efter den nye sygemelding i februar 2008 fandt banken situationen så uholdbar, at man besluttede at opsige A. På opsigelsestidspunktet havde banken tilskyndet hende til at søge invalidepension, men da der fortsat ikke var sket noget, fandt banken ved opsigelsen den 30. juni 2008, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension. Hvis A på et tidspunkt inden opsigelsen havde genoptaget sit arbejde med ca. 20 timer om ugen, var hun ikke blevet afskediget. Rikke Helles har forklaret, at hun er ansat i Finansforbundet og deltog i organisationsmøderne den 2. maj 2007 og 25. juni Det blev ikke på nogen af disse møder tilkendegivet af Danske Bank, at A skulle søge invalidepension. PARTERNES ARGUMENTER Finansforbundet har gjort gældende, at A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension i medfør af Afviklingspensionskassens 13, stk. 1. Forud for og ved opsigelsen den 30. juni 2008 var det bankens standpunkt, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi hendes sygdom kunne tilregnes hende. Dette standpunkt er imidlertid frafaldet under voldgiftssagen. Tilbage står herefter alene det anbringende, som arbejdsgiverforeningen første gang rejste i sit svarskrift af 27. oktober 2008, om, at A ikke har bevist, at hun på afskedigelsestidspunktet ikke havde ret til invalidepension. I svarskriftet har arbejdsgiverforeningen endvidere hævdet, at A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, og at risikoen for denne undladelse alene påhviler A. Denne udlægning er ikke korrekt, idet advokat Jakob Juul på A s vegne allerede den 2. september 2008 fremsendte de

12 foreliggende lægejournaler fra A's egen læge til FSP, der derefter iværksatte en sædvanlig procedure med henblik på at vurdere, om A var berettiget til invalidepension. De yderligere lægelige undersøgelser førte imidlertid til afslaget af 22. januar 2009 på A's ansøgning om invalidepension. A har således på sædvanlig vis ansøgt om invalidepension, efter at hun blev opsagt af banken, og med afslaget af 22. januar 2009 er det i det omfang, bevisbyrden herfor måtte påhvile hende godtgjort, at hun ikke har ret til invalidepension. Som følge heraf er banken forpligtet til at opfylde tilsagnet om utilregnelighedspension. Arbejdsgiverforeningens argument om, at A ikke har opfyldt betingelsen om, at hun er uden ret til invalidepension, fordi hun trods flere opfordringer fra bankens side skal have undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, er tillige udtryk for en ren efterrationalisering. Af bankens mail af 16. april 2007 til A fremgår, at man på mødet den 27. marts 2007 drøftede 3 muligheder, nemlig at hun fik en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen og inden 6 måneder var oppe på fuldtid, eller at hun frivilligt fratrådte med en godtgørelse, eller at hun blev opsagt "efter gældende regler". Det blev ikke på dette tidspunkt tilkendegivet over for hende, at der var et alternativ, der hed afskedigelse uden utilregnelighedspension, og at hun risikerede en sådan afskedigelse, hvis hun ikke ansøgte om invalidepension. Tværtimod ønskede man, at hun fortsat skulle arbejde, hvad hun også gjorde frem til februar Heller ikke på organisationsmødet den 25. juni 2008 eller på anden måde fremkom der en sådan tilkendegivelse fra bankens side. Finansforbundet har endvidere anført, at det er ganske uden betydning for vurderingen af, om A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension, at hun først efter opsigelsen søgte om invalidepension. Hun var foranlediget hertil af bemærkningen herom i opsigelsesskrivelsen og indgav ansøgningen ganske kort tid efter opsigelsen. Den omstændighed, at ansøgningen først er indgivet efter opsigelsen, bevirkede ingen forringelse af bankens retsstilling. Finanssektorens Arbejdsgiverforening har gjort gældende, at det af formuleringen af bestemmelsen i 13, stk. 1, i pensionskassens vedtægter følger, at betingelsen om, at den, der afskediges, ikke er berettiget til invalidepension, skal være opfyldt netop på afskedigelsestidspunktet. Denne betingelse er ikke opfyldt, fordi A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, inden banken måtte skride til afskedigelse. Såfremt et medlem skulle have mulighed for at søge invalidepension efter, at en afskedigelse er gennemført, skulle det klart have fremgået af bestemmelsen.

13 Arbejdsgiverforeningen har desuden anført, at der i denne sag er den særlige situation, at FSP har en egen interesse i at afslå en ansøgning om invalidepension fra et medlem, der står over for en utilregnelig afskedigelse, da det ved en sådan afskedigelse er banken, der må bære forpligtelsen til at betale pension. Dette forhold støtter synspunktet om, at banken nødvendigvis må have et reelt grundlag for sin stillingtagen til, om der skal ske afskedigelse. Det må endvidere tages i betragtning, at A og ikke banken var den, der kunne søge om invalidepension, og at det også af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til Finansforbundet fremgår, at banken forventede, at A selv foretog de "nødvendige tiltag", en bemærkning der netop sigtede til, at hun skulle søge invalidepension. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Da der ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten har kunnet opnås flertal for en afgørelse, skal denne træffes af opmanden, der udtaler: Der er enighed om, at afskedigelsen af A skete af en hende utilregnelig årsag, og spørgsmålet under sagen er derfor alene, om hun havde eller ikke havde ret til invalidepension ved afskedigelsen. Da kun hun selv og ikke banken på hendes vegne kunne søge om invalidepension, må hun godtgøre, at betingelsen "uden ret til invalidepension" er opfyldt. Retten for de tilbageværende medlemmer af Bikubens Pensionskasse (Afviklingskassen) til at få utilregnelighedspension svarende til alderspensionen ved afskedigelse af en medlemmet utilregnelig årsag en pension, der er væsentligt højere end invalidepensionen er en meget vidtgående ret for den afskedigede og indebærer omvendt en meget vidtgående forpligtelse for banken. Den ansatte har dermed en forståelig interesse i at undgå at komme i en "invalidepensionssituation", mens banken har en forståelig interesse i at undgå, at forpligtelsen bliver aktuel. Også derfor må banken sikre sig, at der i en afskedigelsessituation foreligger fuldstændig klarhed om den ansattes retsstilling. Af Finansforbundets brev af 30. maj 2007 og Bent Jespersens forklaring fremgår, at banken under drøftelserne om A's fremtid i banken ikke var indstillet på at lade mulighed nr. 2 om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse afvente en forudgående afklaring af, om hun kunne opnå

14 invalidepension. Bl.a. derfor foretrak A at fortsætte sit arbejde i banken med en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen, jf. mulighed nr. 1 i bankens mail af 16. april Dette blev også resultatet af drøftelserne, idet banken i brevet af 27. juni 2007 anførte, at den forventede, at A såfremt aftalen mod forventning ikke blev efterlevet selv "foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler". Som anført af Finansforbundet kan det ikke af disse drøftelser udledes, at banken tilkendegav, at A risikerede at blive afskediget uden ret til utilregnelighedspension, hvis hun ikke selv forinden havde fået spørgsmålet om invalidepension afklaret ved en ansøgning herom til Finanssektorens Pensionskasse. Heller ikke på mødet den 25. juni 2008, hvor banken bebudede opsigelsen, fremkom den med en sådan tilkendegivelse, idet banken alene henholdt sig til aftalen af 27. juni Tværtimod tilkendegav banken, at der "var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år", et standpunkt der som anført senere er frafaldet af banken. På den anførte baggrund finder jeg, at banken ikke gav A den nødvendige mulighed for inden opsigelsen selv at sikre sig dokumentation for, at hun opfyldte betingelserne for at få utilregnelighedspension, dvs. at hun ikke kunne få invalidepension. Herefter, og når henses til, at A hurtigt efter opsigelsen tog skridt til at indgive ansøgning til Finanssektorens Pensionskasse om invalidepension, at pensionskassens afgørelse mundede ud i et afslag, og at det kan lægges til grund, at denne afgørelse er endelig, må der gives Finansforbundet medhold i, at A har krav på utilregnelighedspension. Forbundets påstand tages derfor til følge. T H I B E S T E M M E S : Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver A en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter.

15 København den 12. november Per Sørensen

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere