O P M A N D S K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV : Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete Preisler)

2 - 2 - INDLEDNING A, der nu er 54 år, blev efter 36 års ansættelse i Danske Bank opsagt den 1. juli Opsigelsen skete med 6 måneders varsel og var begrundet i hendes lange sygefravær. Spørgsmålet under denne sag er, om bankens opsigelse af A er sket af en hende utilregnelig årsag, således at hun har krav på "utilregnelighedspension" i henhold til 13, stk. 1, i Bikubens Pensionskasse, der er en afviklingskasse. Bestemmelsen lyder således: "Fratrædelse før pensionering " 13. Stk. 1. Et medlem, der efter at være fyldt 35 år afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." Det er bankens opfattelse, at A ikke har ret til denne pension, da betingelsen om, at hun skal være uden ret til invalidepension på afskedigelsestidspunktet, ikke er opfyldt. Sagen er af Finansforbundet som mandatar for A ved klageskrift af 9. september 2008 indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af chefjurist Lars Dahl Guldmann og kredsformand Laila Busted, udpeget af Finansforbundet, direktør Steen A. Rasmussen og afdelingsdirektør Jørgen Aaby Nielsen, udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og som opmand højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 28. oktober PÅSTANDE Klager, Finansforbundet for Jane Wiigaard Andersen, har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver hende en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr.

3 - 3 - Indklagede, Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S, har påstået frifindelse. PENSIONSKASSEN 1. A blev i 1972 ansat som elev i Sparekassen for Lyngby og Omegn Bikuben. Hun gennemgik et sædvanligt karriereforløb i Bikuben, der senere blev fusioneret ind i Danske Bank. Ved ansættelsen blev hun medlem af Bikubens Pensionskasse, der ved udgangen af 1976 ophørte med at optage nye medlemmer og blev omdannet til en afviklingspensionskasse. Ifølge vedtægternes 2, stk. 1, er pensionskassens formål "at sikre medlemmernes pension ved afskedigelse på grund af alder, invaliditet eller anden medlemmet utilregnelig årsag og at yde ægtefællepension, børnepension, begravelseshjælp og efterpension, alt i overensstemmelse med de i disse vedtægter fastsatte regler". 2. Den 30. september 1993 fik samtlige erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen tilsendt følgende skrivelse fra Bikubens direktion: "Vedr.: Pensionstilsagn for tidligere medlemmer af Bikubens Pensionskasse. I forbindelse med den vedtagne fusion mellem Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) og Finanssektorens Pensionskasse, som har virkning fra 1. januar 1993, erklærer Sparekassen Bikuben A/S, at fusionen ikke ændrer ved de rettigheder, som det enkelte medlem af Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) har i henhold til vedtægter (senest godkendt af Finanstilsynet den 21. januar 1987) for Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) 13, stk. 1, som har følgende ordlyd: "Et medlem, der - efter at være fyldt 35 år - afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion, har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." I tilfælde, hvor bestemmelsen får virkning efter fusionen, vil Sparekassen Bikuben A/S' indbetaling ske til Finanssektorens Pensionskasse, der hefter har den fulde pensionsforpligtelse over for medlemmet." Ved Højesterets dom af 8. juni 2005 (U H) blev det fastslået, at retten til utilregnelighedspension havde karakter af en ret til en livsvarig pensionsydelse, der løb fra afskedigelsestidspunktet og havde samme størrelse som alderspension uden fradrag af nogen art. Ved afgivelsen af tilsagnene var det tilsigtet, at medarbejdernes rettigheder ikke skulle forringes ved fusionen mellem Bikuben og Danske Bank. De senere generelle forhøjelser af alderspensionen og

4 - 4 - dermed af utilregnelighedspensionen, der var sket bl.a. som følge af udlodninger af bonus og overgang til tarifkasse, lå ikke uden for, hvad arbejdsgiverne måtte forudsætte ved afgivelsen af tilsagnene, og der var derfor ikke grundlag for at lempe arbejdsgivernes forpligtelser i henhold til tilsagnene eller for at indrømme dem ret til at ændre de oprindelige tilsagn. AS SYGDOM OG AFSKEDIGELSE 1. Den 4. juni 2002 var A involveret i et trafikuheld, der gav hende varige mén og førte til, at hun var sygemeldt i de følgende år. Ved et brev af 8. juni 2005 skrev Danske Bank således til hende: "Udførlig lægeerklæring Du har været sygemeldt siden 5. juli 2002 og er forsat syg. Dit fravær giver desværre anledning til tvivl, om du helbredsmæssigt er egnet til fortsat beskæftigelse i Danske Bank koncernen. Vi beder dig derfor om at henvende dig til din læge eller specialist og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af din helbredstilstand. Erklæringen skal indeholde en udførlig beskrivelse om udsigterne til fremtidig arbejdsevne og tidspunkt for tilbagevenden til arbejde. Svarkonvolut og kopi af dette brev vedlægges til udlevering til lægen eller specialisten. Danske Bank Koncernen betaler honorar for udstedelse af lægeerklæringen, som bedes foreligge her senest den 24. juni 2005." Brevet blev fulgt op af et nyt brev af 23. juni 2005, hvori A på baggrund af en telefonsamtale med underdirektør Bent Jespersen blev bedt om at henvende sig til en speciallæge og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af sin helbredstilstand. Den 1. juli 2005 afgav speciallæge i reumatologi Bente Danneskiold-Samsøe en speciallægeerklæring, hvori konklusionen lyder således: Patienten har hidtil været sund og rask indtil ulykkestilfældet i juli måned 2002, hvor patienten pådrog et Whiplash (piskesmæld) traume, der initialt ikke fik stor opmærksomhed. Patienten har siden ikke været i stand til at arbejde. Ved undersøgelsen i dag er der tydelige objektive forandringer, som er i overensstemmelse med patientens symptombeskrivelse. Patienten er meget motiveret for genoptræning og har igennem de sidste måneder oplevet en

5 - 5 - ganske lille forbedring, og da denne forbedring er blevet væsentlig forbedret gennem de sidste 2 måneder, er der rimelig baggrund for, at der fortsat vil komme fremgang indenfor de næste par år, muligvis i en så betydelig grad, at patienten vil kunne påbegynde arbejde på nedsat tid. Det er kendt, at Whiplashtraumer af den karakter, som patienten har fået, kan bedres lang tid efter skadens opståen." Den 19. juli 2005 blev speciallægeerklæringen drøftet på et møde mellem A og banken. I referatet af mødet hedder det bl.a.: "På baggrund af A's meget lange sygefravær havde vi udbedt os en speciallægeerklæring og en samtale med A. Speciallægeerklæringen var modtaget forud for samtalen og havde et noget længere estimat på, hvornår A kunne komme i arbejde end de hidtidige lægeerklæringer. BJ kommenterede baggrunden for mødet og fandt det væsentligt, at A selv kommenterede forventningerne. Banken har en meget lang snor personalepolitisk, men må omvendt konstatere, at udviklingen går så stærkt så et så langt fravær unægtelig vil have indflydelse på det job som A kan bestride. A oplyste, at hun igen havde fået en nerve i klemme i halsmuskulaturen og derfor havde konstante smerter. Den fremgang som hun sporede var det derfor vanskeligt lige p.t. at sige noget om. Hun går fortsat til genoptræning på Skodsborg 3 gange om ugen, og har med egne ord et meget stort håb om snart at kunne komme i beskæftigelse. Fra speciallægen er tilkendegivet, at der ikke for nærværende kan konkluderes om tilstanden vil være invaliderende, men derimod udtrykt forhåbning om, at der kan ske en fuld helbredelse. BJ konkluderede på baggrund af samtalen, at A nu ville afvente hendes egen læges ferie, men at hun ved en konsultation med ham medio august må rejse spørgsmål om, hvornår han ser at hun kan begynde arbejdet delvist. Hvis denne konklusion ikke giver et sikkert tidsbillede vil banken meget nøje overveje om ikke en egentlig afskedigelse med henblik på ansøgning om sygepensionering kommer på tale. Det er aftalt, at A selv kommer tilbage senest ultimo august." 2. I oktober 2005 begyndte A at arbejde nogle få timer om ugen. Da banken imidlertid fandt, at hendes arbejdsindsats var meget beskeden, blev der den 27. marts 2007 afholdt et møde med henblik på en drøftelse "af fremtiden med henblik på afklaring af arbejdsevne, mulighederne for invalidepension eller fratrædelsesordning". Den 16. april 2007 sendte banken en mail til A, hvori det bl.a. hedder: "Hej A,

6 - 6 - Som fremlagt på mødet den ser vi 3 muligheder: 1. Inden 3 måneder (fra 1. april 2007) har du en arbejdstid på mindst 20 timer pr. uge og inden 6 måneder er du på fuld tid. eller 2. En frivillig aftale om fratrædelse med en godtgørelse som angivet på udleveret skema. eller - hvis ikke du vælger mulighed 1 eller 2 3. Vi opsiger dig efter gældende regler. Vi vil gerne have din tilbagemelding senest den 24. april 2007." Den 2. maj 2007 blev der afholdt organisationsmøde med deltagelse af repræsentanter fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvor det blev aftalt, at A senest ved udgangen af maj måned skulle vælge mellem de 3 muligheder, banken havde opstillet. Den 30. maj 2007 sendte Finansforbundet ved Rikke Agervig Helles et brev til arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Jeg henviser til vort møde den 2. maj d.å., hvor det blev aftalt, at A skulle vælge mellem Bankens 3 opstillede muligheder senest med udgangen af maj måned. Som bekendt var anmodningen om mødet begrundet i et ønske om at få uddybet og tydeliggjort de 3 muligheder A var blevet præsenteret for, idet omfanget af og konsekvenserne af mulighederne ikke tidligere var blevet forklaret hende. På mødet blev det af Bent Jespersen meddelt, at Banken ville være fleksibel i forhold til mulighed nr. 1, hvorefter A i det oprindelige oplæg skulle være på fuld tid indenfor 6 måneder. Bent Jespersen udtalte således, at Banken kunne acceptere, at perioden kunne forlænges, således at A i stedet skulle være på fuld tid indenfor 1 år. For så vidt angår mulighed nr. 2 fastholdt Banken, at risikoen for om A kunne opnå invalidepension skulle ligge hos A. Banken var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension. Mulighed nr. 3 var oprindelig beskrevet som en opsigelse efter "gældende regler". Vores anmodning om at få beskrevet, hvad Banken forstod ved "gældende regler" blev afvist, idet Banken ønskede at holde alle muligheder åbne. Endvidere ønskede Banken at afvente dommen i en verserende retssag, som Banken mente var sammenlignelig med A s sag. Vi udtrykte dels, at vi fandt det beklageligt, at Banken ikke ville medvirke til at opklare usikkerhedsmomenterne i de 3 muligheder, herunder især i forhold til mulighed nr. 3, dels at den verserende retssag i materien var væsentligt forskellig fra forholdene i A s sag.

7 - 7 - I fortsættelse af mødet har vi drøftet mulighederne med A. Eftersom vi ikke har kunnet afklare usikkerhedsmomenterne i mulighed nr. 2 og 3 og i den forbindelse eliminere eller minimere risiciene har A ikke anset mulighederne for reelle løsninger. A ønsker derimod at fortsætte sit arbejde, hvilket Banken også gav udtryk for var deres ønske under mødet. Da det endvidere må anses for bedre harmonerende med A s helbred og bedring, at optrapningsperioden forlænges til 1 år, vælger A mulighed nr. 1. I den forbindelse skal jeg foreslå, at Banken fremsender deres skriftlige oplæg til, hvordan As arbejdstid skal optrappes over det kommende år." Forbundets brev førte til et svar af 27. juni 2007 fra arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Under henvisning til Finansforbundets brev af 30. maj 2007 har vi noteret os, at A er enig i, at hendes arbejdsmæssige situation over en periode skal normaliseres. Vi beder hende derfor aftale arbejdstid med filialdirektør Kim Bo Larsen i Søborg Afdeling, således at arbejdstiden over en periode successivt optrappes til 37 timer ugentligt. Målsætning er derfor, at hun senest 31. august 2007 er oppe på 10 timer ugentligt senest 30. november 2007 er oppe på 20 timer ugentligt senest 29. februar 2008 er oppe på 30 timer ugentligt og senest 31. maj 2008 er oppe på 37 timer ugentlig. Vi skal samtidig meddele, at vi forventer at A aktivt medvirker til at ajourføre hendes faglige kompetencer på de områder, hvor der set i lyset af det lange fravær er opstået et kompetencegab afholder tilgodehavende ferie fra tidligere år som hele eller halve dage på tidspunkter, hvor der ikke er fremmøde tilrettelægger og afholder optjent ferie for året 2006 til afholdelse i ferieåret i 2007/2008 forholdsmæssigt i forhold mellem præsterede arbejdsdage og fraværsdage optjener fuld ferie for optjeningsåret 2007 til afholdelse i ferieåret 2008/2009, og at disse dage i dette ferieår afholdes som hele arbejdsdage. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at banken i en længere periode ikke har fået sygedagpengegodtgørelse fra det offentlige ; og at vor indsigelse herom ikke er taget til følge. Såfremt den indgåede aftale mod forventning ikke kan efterleveres, er det også bankens forventning at A selv foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler."

8 I den følgende tid genoptog A arbejdet. Hun har selv forklaret, at hun i begyndelsen arbejdede ca. 10 timer om ugen og senere kom op på mellem 15 og 20 timer om ugen. Imidlertid blev hun i februar 2008 igen sygemeldt på fuld tid. Derefter blev A's situation på ny drøftet på et organisationsmøde den 25. juni I referatet heraf hedder det bl.a.: "Finansforbundet og FA drøftede A s ansættelsesforhold i Danske Bank i henhold til den indgåede aftale af 27. juni 2007, hvoraf fremgik, at A senest den 31. maj 2008 skulle arbejde 37 timer ugentligt. Danske Bank sagde s at A nu var sygemeldt, og at man derfor ville henholde sig til aftalen af 27. juni 2007, således at A ville blive opsagt i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser. Danske Bank bestred ikke at A var syg, men tilkendegav, at [der]var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år. Finansforbundet forbeholdt sig sin stilling med henblik at videreføre sagen, såfremt A vil blive opsagt." Forløbet af organisationsmødet blev den 30. juni 2008 fulgt op af et brev fra banken til A, hvori hun med en henvisning til hendes lange sygefravær blev opsagt med 6 måneders varsel til fratrædelse den 31. december Under forberedelsen af denne voldgiftssag har Finanssektorens Arbejdsgiverforening i processkrift II af 28. april 2009 anført, at det ikke (længere) bestrides, at A er afskediget af en hende utilregnelig årsag. Bankens standpunkt på organisationsmødet den 25. juni 2008 er således ikke opretholdt. Under sagens forberedelse har Finanssektorens Arbejdsgiverforening endvidere gjort gældende, at A tidligst kan være berettiget til utilregnelighedspension, når hun måtte have udtømt alle administrative klagemuligheder og domstolsprøvelse vedrørende Finanssektorens Pensionskasses afslag på invalidepension, jf. nedenfor. Heller ikke dette standpunkt er opretholdt under forhandlingen den 28. oktober UTILREGNELIGHEDSPENSION ELLER INVALIDEPENSION 1. Der er enighed mellem parterne om størrelsen af det beløb, der skal indskydes i Finanssektorens Pensionskasse (FSP) som Afviklingskassen er blevet fusioneret med såfremt Finans-

9 - 9 - forbundet får medhold i påstanden. Under forudsætning af, at indskuddet sker pr. 1. december 2009, er beløbet således opgjort til kr. Det er oplyst, at alderspensionen dvs. utilregnelighedspensionen og invalidepensionen oprindelig var af nogenlunde samme størrelse, men at alderspensionen nu efter overgang til tarifordningen er væsentligt højere end invalidepensionen. Pr. 1. februar 2009 kunne A's utilregnelighedspension opgøres til kr. årligt, mens en invalidepension ville udgøre ca kr. årligt. 2. Foranlediget af opsigelsen indsendte A's advokat, Jakob Juul, den 2. september 2008 diverse lægelige oplysninger til FSP med henblik på en vurdering af invalidepensionsspørgsmålet. Efter indhentelse af en speciallægeerklæring udarbejdet af overlæge, speciallæge i reumatologi Jesper Sylvest, meddelte pensionskassen den 22. januar 2009 A, at hendes ansøgning om hel invalidepension ikke kunne imødekommes. I brevet hedder det bl.a.: Vi kan desværre ikke imødekomme din ansøgning om invalidepension Vi har behandlet din ansøgning om invalidepension, som vi modtog den 12. december 2008, og vi må desværre meddele dig, at vi ikke kan imødekomme din ansøgning om hel invalidepension. Din erhvervsevne skal være varig nedsat til en tredjedel eller derunder i ethvert erhverv, før du kan få invalidepension. Det står i Pensionsregulativ for afdeling B5, jf. 9. Vores bedømmelse af din ansøgning om invalidepension og dit helbred bygger på din ansøgning om invalidepension samt diverse lægelige oplysninger. Lægens begrundelse FSP s lægekonsulent skriver i sin begrundelse for afslaget, at ansøger er på det foreliggende grundlag ca. ½ uarbejdsdygtig grundet følger efter whiplash med cervical rodkompression. Er således fortsat i målgruppen for fleksjob, men ikke 2/3 erhvervsudygtig og dermed ikke berettiget til invalidepension i FSP. Hvis du ønsker en nærmere orientering om lægens begrundelse for afslaget, kan vi sendebegrundelsen til din læge. Hos lægen kan du få svar på spørgsmål om lægefaglige udtryk, diagnose og lignende. Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at benytte denne mulighed. Samtidig skal du oplyse os din læges navn og adresse. Af brevet fremgår, at afgørelsen kunne indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Denne mulighed har A ikke benyttet sig af. FORKLARINGER

10 A har forklaret, at hun i en periode fra ophøret af sygemeldingen i 2005 til 2007 arbejde ca. 6 timer ugentligt. Foranlediget af bankens tilkendegivelse om, at hun på sigt måtte op på fuld tid, begyndte hun at arbejde i 10 timer og derefter i timer om ugen. På intet tidspunkt magtede hun dog at arbejde i over ca. 20 timer om ugen, og i februar 2008 måtte hun på ny sygemelde sig. Henrik Kilsgaard, der er afdelingsdirektør i Danske Bank, har forklaret, at banken i forbindelse med fusionen med BG Bank blev opmærksom på den meget specielle pensionsordning i Afviklingskassens 13, stk. 1, der var blevet etableret tilbage i 1930'erne. Administrationen af kassen var på et tidspunkt overgået til Finanssektorens Pensionskasse, og man ønskede derefter at foretage en egentlig fusion mellem de to kasser. Inden en fusion kunne gennemføres, måtte den særlige forpligtelse efter 13, stk. 1, imidlertid ud af kassens vedtægter, hvorfor forpligtelsen i henhold til denne bestemmelse blev overtaget af BG Bank, der i tilfælde af en utilregnelig opsigelse af en ansat skulle afdække forpligtelsen ved et indskud i FSP. Siden er værdien af alderspensionen steget væsentligt i forhold til værdien af invalidepensionen, således at alderspensionen i nogle tilfælde kommer op på mere end 100% af lønnen. For A's vedkommende udgjorde pensionen således på et tidspunkt 99,4% af hendes løn. På nuværende tidspunkt er mellem 90 og 100 ansatte omfattet af den gamle ordning. Ved opsigelsen af A var det bankens opfattelse, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi det af 13, stk. 1, udtrykkeligt fremgår, at hun ved afskedigelsen skulle være "uden ret til invalidepension". Kun hun selv kunne søge om invalidepension, og hun burde forud for opsigelsen selv have sørget for at få afklaret spørgsmålet. Bent Jespersen, der er underdirektør i Danske Bank, har forklaret, at han blev involveret i A's sag i 2005, idet banken fandt, at det nu var på tide at rejse spørgsmålet om hendes genoptagelse af arbejdet. Hendes sygedagpenge var ophørt i maj Baggrunden for bankens krav om, at hun på sigt skulle op på fuld tid, var konklusionen i speciallægeerklæringen af 1. juli I oktober 2005 genoptog A arbejdet, men kun i 6 timer ugentligt, idet hun reelt selv bestemte, hvornår hun ville møde og hvor længe. I længden var denne ordning dog ikke tilfredsstillende for banken, og da der i marts 2007 var gået yderligere 2 år, indkaldte banken hende til mødet den 27. marts Som det fremgår af mailen af 16. april 2007 var også spørgsmålet om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse fremme under mødet. Under organisationsmødet med Finansforbundet den 2. maj 2007 blev muligheden af, at A søgte invalidepension, rejst, og på baggrund af hendes

11 beskedne arbejdsindsats var det hans egen opfattelse, at hun måtte opfylde betingelserne for at få invalidepension. Han var nu indstillet på, at A's og bankens veje måtte skilles, hvis man ikke kunne komme videre. Som også anført i Finansforbundets brev af 30. maj 2007 fastholdt banken under mødet, at risikoen for, om A kunne opnå invalidepension, måtte ligge hos hende selv. Bemærkningen i brevet om, at banken "var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension", er en rigtig gengivelse af, hvad der blev sagt på mødet den 2. maj Det var imidlertid fortsat bankens ønske, at hun skulle vende tilbage til sit arbejde på fuld tid, hvilket også fremgår af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til forbundet. I den følgende periode øgede A sin arbejdstid, således at hun i perioden lige efter nytår 2008 kom op på ca. 20 timer om ugen. Hun fastholdt selv, at hun ikke kunne arbejde mere end dette antal timer. Efter den nye sygemelding i februar 2008 fandt banken situationen så uholdbar, at man besluttede at opsige A. På opsigelsestidspunktet havde banken tilskyndet hende til at søge invalidepension, men da der fortsat ikke var sket noget, fandt banken ved opsigelsen den 30. juni 2008, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension. Hvis A på et tidspunkt inden opsigelsen havde genoptaget sit arbejde med ca. 20 timer om ugen, var hun ikke blevet afskediget. Rikke Helles har forklaret, at hun er ansat i Finansforbundet og deltog i organisationsmøderne den 2. maj 2007 og 25. juni Det blev ikke på nogen af disse møder tilkendegivet af Danske Bank, at A skulle søge invalidepension. PARTERNES ARGUMENTER Finansforbundet har gjort gældende, at A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension i medfør af Afviklingspensionskassens 13, stk. 1. Forud for og ved opsigelsen den 30. juni 2008 var det bankens standpunkt, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi hendes sygdom kunne tilregnes hende. Dette standpunkt er imidlertid frafaldet under voldgiftssagen. Tilbage står herefter alene det anbringende, som arbejdsgiverforeningen første gang rejste i sit svarskrift af 27. oktober 2008, om, at A ikke har bevist, at hun på afskedigelsestidspunktet ikke havde ret til invalidepension. I svarskriftet har arbejdsgiverforeningen endvidere hævdet, at A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, og at risikoen for denne undladelse alene påhviler A. Denne udlægning er ikke korrekt, idet advokat Jakob Juul på A s vegne allerede den 2. september 2008 fremsendte de

12 foreliggende lægejournaler fra A's egen læge til FSP, der derefter iværksatte en sædvanlig procedure med henblik på at vurdere, om A var berettiget til invalidepension. De yderligere lægelige undersøgelser førte imidlertid til afslaget af 22. januar 2009 på A's ansøgning om invalidepension. A har således på sædvanlig vis ansøgt om invalidepension, efter at hun blev opsagt af banken, og med afslaget af 22. januar 2009 er det i det omfang, bevisbyrden herfor måtte påhvile hende godtgjort, at hun ikke har ret til invalidepension. Som følge heraf er banken forpligtet til at opfylde tilsagnet om utilregnelighedspension. Arbejdsgiverforeningens argument om, at A ikke har opfyldt betingelsen om, at hun er uden ret til invalidepension, fordi hun trods flere opfordringer fra bankens side skal have undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, er tillige udtryk for en ren efterrationalisering. Af bankens mail af 16. april 2007 til A fremgår, at man på mødet den 27. marts 2007 drøftede 3 muligheder, nemlig at hun fik en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen og inden 6 måneder var oppe på fuldtid, eller at hun frivilligt fratrådte med en godtgørelse, eller at hun blev opsagt "efter gældende regler". Det blev ikke på dette tidspunkt tilkendegivet over for hende, at der var et alternativ, der hed afskedigelse uden utilregnelighedspension, og at hun risikerede en sådan afskedigelse, hvis hun ikke ansøgte om invalidepension. Tværtimod ønskede man, at hun fortsat skulle arbejde, hvad hun også gjorde frem til februar Heller ikke på organisationsmødet den 25. juni 2008 eller på anden måde fremkom der en sådan tilkendegivelse fra bankens side. Finansforbundet har endvidere anført, at det er ganske uden betydning for vurderingen af, om A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension, at hun først efter opsigelsen søgte om invalidepension. Hun var foranlediget hertil af bemærkningen herom i opsigelsesskrivelsen og indgav ansøgningen ganske kort tid efter opsigelsen. Den omstændighed, at ansøgningen først er indgivet efter opsigelsen, bevirkede ingen forringelse af bankens retsstilling. Finanssektorens Arbejdsgiverforening har gjort gældende, at det af formuleringen af bestemmelsen i 13, stk. 1, i pensionskassens vedtægter følger, at betingelsen om, at den, der afskediges, ikke er berettiget til invalidepension, skal være opfyldt netop på afskedigelsestidspunktet. Denne betingelse er ikke opfyldt, fordi A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, inden banken måtte skride til afskedigelse. Såfremt et medlem skulle have mulighed for at søge invalidepension efter, at en afskedigelse er gennemført, skulle det klart have fremgået af bestemmelsen.

13 Arbejdsgiverforeningen har desuden anført, at der i denne sag er den særlige situation, at FSP har en egen interesse i at afslå en ansøgning om invalidepension fra et medlem, der står over for en utilregnelig afskedigelse, da det ved en sådan afskedigelse er banken, der må bære forpligtelsen til at betale pension. Dette forhold støtter synspunktet om, at banken nødvendigvis må have et reelt grundlag for sin stillingtagen til, om der skal ske afskedigelse. Det må endvidere tages i betragtning, at A og ikke banken var den, der kunne søge om invalidepension, og at det også af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til Finansforbundet fremgår, at banken forventede, at A selv foretog de "nødvendige tiltag", en bemærkning der netop sigtede til, at hun skulle søge invalidepension. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Da der ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten har kunnet opnås flertal for en afgørelse, skal denne træffes af opmanden, der udtaler: Der er enighed om, at afskedigelsen af A skete af en hende utilregnelig årsag, og spørgsmålet under sagen er derfor alene, om hun havde eller ikke havde ret til invalidepension ved afskedigelsen. Da kun hun selv og ikke banken på hendes vegne kunne søge om invalidepension, må hun godtgøre, at betingelsen "uden ret til invalidepension" er opfyldt. Retten for de tilbageværende medlemmer af Bikubens Pensionskasse (Afviklingskassen) til at få utilregnelighedspension svarende til alderspensionen ved afskedigelse af en medlemmet utilregnelig årsag en pension, der er væsentligt højere end invalidepensionen er en meget vidtgående ret for den afskedigede og indebærer omvendt en meget vidtgående forpligtelse for banken. Den ansatte har dermed en forståelig interesse i at undgå at komme i en "invalidepensionssituation", mens banken har en forståelig interesse i at undgå, at forpligtelsen bliver aktuel. Også derfor må banken sikre sig, at der i en afskedigelsessituation foreligger fuldstændig klarhed om den ansattes retsstilling. Af Finansforbundets brev af 30. maj 2007 og Bent Jespersens forklaring fremgår, at banken under drøftelserne om A's fremtid i banken ikke var indstillet på at lade mulighed nr. 2 om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse afvente en forudgående afklaring af, om hun kunne opnå

14 invalidepension. Bl.a. derfor foretrak A at fortsætte sit arbejde i banken med en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen, jf. mulighed nr. 1 i bankens mail af 16. april Dette blev også resultatet af drøftelserne, idet banken i brevet af 27. juni 2007 anførte, at den forventede, at A såfremt aftalen mod forventning ikke blev efterlevet selv "foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler". Som anført af Finansforbundet kan det ikke af disse drøftelser udledes, at banken tilkendegav, at A risikerede at blive afskediget uden ret til utilregnelighedspension, hvis hun ikke selv forinden havde fået spørgsmålet om invalidepension afklaret ved en ansøgning herom til Finanssektorens Pensionskasse. Heller ikke på mødet den 25. juni 2008, hvor banken bebudede opsigelsen, fremkom den med en sådan tilkendegivelse, idet banken alene henholdt sig til aftalen af 27. juni Tværtimod tilkendegav banken, at der "var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år", et standpunkt der som anført senere er frafaldet af banken. På den anførte baggrund finder jeg, at banken ikke gav A den nødvendige mulighed for inden opsigelsen selv at sikre sig dokumentation for, at hun opfyldte betingelserne for at få utilregnelighedspension, dvs. at hun ikke kunne få invalidepension. Herefter, og når henses til, at A hurtigt efter opsigelsen tog skridt til at indgive ansøgning til Finanssektorens Pensionskasse om invalidepension, at pensionskassens afgørelse mundede ud i et afslag, og at det kan lægges til grund, at denne afgørelse er endelig, må der gives Finansforbundet medhold i, at A har krav på utilregnelighedspension. Forbundets påstand tages derfor til følge. T H I B E S T E M M E S : Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver A en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter.

15 København den 12. november Per Sørensen

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere