O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV : Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete Preisler)

2 - 2 - INDLEDNING A, der nu er 54 år, blev efter 36 års ansættelse i Danske Bank opsagt den 1. juli Opsigelsen skete med 6 måneders varsel og var begrundet i hendes lange sygefravær. Spørgsmålet under denne sag er, om bankens opsigelse af A er sket af en hende utilregnelig årsag, således at hun har krav på "utilregnelighedspension" i henhold til 13, stk. 1, i Bikubens Pensionskasse, der er en afviklingskasse. Bestemmelsen lyder således: "Fratrædelse før pensionering " 13. Stk. 1. Et medlem, der efter at være fyldt 35 år afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." Det er bankens opfattelse, at A ikke har ret til denne pension, da betingelsen om, at hun skal være uden ret til invalidepension på afskedigelsestidspunktet, ikke er opfyldt. Sagen er af Finansforbundet som mandatar for A ved klageskrift af 9. september 2008 indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af chefjurist Lars Dahl Guldmann og kredsformand Laila Busted, udpeget af Finansforbundet, direktør Steen A. Rasmussen og afdelingsdirektør Jørgen Aaby Nielsen, udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og som opmand højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 28. oktober PÅSTANDE Klager, Finansforbundet for Jane Wiigaard Andersen, har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver hende en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr.

3 - 3 - Indklagede, Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S, har påstået frifindelse. PENSIONSKASSEN 1. A blev i 1972 ansat som elev i Sparekassen for Lyngby og Omegn Bikuben. Hun gennemgik et sædvanligt karriereforløb i Bikuben, der senere blev fusioneret ind i Danske Bank. Ved ansættelsen blev hun medlem af Bikubens Pensionskasse, der ved udgangen af 1976 ophørte med at optage nye medlemmer og blev omdannet til en afviklingspensionskasse. Ifølge vedtægternes 2, stk. 1, er pensionskassens formål "at sikre medlemmernes pension ved afskedigelse på grund af alder, invaliditet eller anden medlemmet utilregnelig årsag og at yde ægtefællepension, børnepension, begravelseshjælp og efterpension, alt i overensstemmelse med de i disse vedtægter fastsatte regler". 2. Den 30. september 1993 fik samtlige erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen tilsendt følgende skrivelse fra Bikubens direktion: "Vedr.: Pensionstilsagn for tidligere medlemmer af Bikubens Pensionskasse. I forbindelse med den vedtagne fusion mellem Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) og Finanssektorens Pensionskasse, som har virkning fra 1. januar 1993, erklærer Sparekassen Bikuben A/S, at fusionen ikke ændrer ved de rettigheder, som det enkelte medlem af Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) har i henhold til vedtægter (senest godkendt af Finanstilsynet den 21. januar 1987) for Bikubens Pensionskasse (afviklingskasse) 13, stk. 1, som har følgende ordlyd: "Et medlem, der - efter at være fyldt 35 år - afskediges uden ret til invalidepension af en medlemmet utilregnelig årsag, herunder personalereduktion, har ret til pension af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder. Den del af omkostningerne herved, som ikke dækkes af medlemmets andel i pensionskassen, indbetales af Bikuben til pensionskassen." I tilfælde, hvor bestemmelsen får virkning efter fusionen, vil Sparekassen Bikuben A/S' indbetaling ske til Finanssektorens Pensionskasse, der hefter har den fulde pensionsforpligtelse over for medlemmet." Ved Højesterets dom af 8. juni 2005 (U H) blev det fastslået, at retten til utilregnelighedspension havde karakter af en ret til en livsvarig pensionsydelse, der løb fra afskedigelsestidspunktet og havde samme størrelse som alderspension uden fradrag af nogen art. Ved afgivelsen af tilsagnene var det tilsigtet, at medarbejdernes rettigheder ikke skulle forringes ved fusionen mellem Bikuben og Danske Bank. De senere generelle forhøjelser af alderspensionen og

4 - 4 - dermed af utilregnelighedspensionen, der var sket bl.a. som følge af udlodninger af bonus og overgang til tarifkasse, lå ikke uden for, hvad arbejdsgiverne måtte forudsætte ved afgivelsen af tilsagnene, og der var derfor ikke grundlag for at lempe arbejdsgivernes forpligtelser i henhold til tilsagnene eller for at indrømme dem ret til at ændre de oprindelige tilsagn. AS SYGDOM OG AFSKEDIGELSE 1. Den 4. juni 2002 var A involveret i et trafikuheld, der gav hende varige mén og førte til, at hun var sygemeldt i de følgende år. Ved et brev af 8. juni 2005 skrev Danske Bank således til hende: "Udførlig lægeerklæring Du har været sygemeldt siden 5. juli 2002 og er forsat syg. Dit fravær giver desværre anledning til tvivl, om du helbredsmæssigt er egnet til fortsat beskæftigelse i Danske Bank koncernen. Vi beder dig derfor om at henvende dig til din læge eller specialist og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af din helbredstilstand. Erklæringen skal indeholde en udførlig beskrivelse om udsigterne til fremtidig arbejdsevne og tidspunkt for tilbagevenden til arbejde. Svarkonvolut og kopi af dette brev vedlægges til udlevering til lægen eller specialisten. Danske Bank Koncernen betaler honorar for udstedelse af lægeerklæringen, som bedes foreligge her senest den 24. juni 2005." Brevet blev fulgt op af et nyt brev af 23. juni 2005, hvori A på baggrund af en telefonsamtale med underdirektør Bent Jespersen blev bedt om at henvende sig til en speciallæge og bede om en udførlig lægeerklæring til belysning af sin helbredstilstand. Den 1. juli 2005 afgav speciallæge i reumatologi Bente Danneskiold-Samsøe en speciallægeerklæring, hvori konklusionen lyder således: Patienten har hidtil været sund og rask indtil ulykkestilfældet i juli måned 2002, hvor patienten pådrog et Whiplash (piskesmæld) traume, der initialt ikke fik stor opmærksomhed. Patienten har siden ikke været i stand til at arbejde. Ved undersøgelsen i dag er der tydelige objektive forandringer, som er i overensstemmelse med patientens symptombeskrivelse. Patienten er meget motiveret for genoptræning og har igennem de sidste måneder oplevet en

5 - 5 - ganske lille forbedring, og da denne forbedring er blevet væsentlig forbedret gennem de sidste 2 måneder, er der rimelig baggrund for, at der fortsat vil komme fremgang indenfor de næste par år, muligvis i en så betydelig grad, at patienten vil kunne påbegynde arbejde på nedsat tid. Det er kendt, at Whiplashtraumer af den karakter, som patienten har fået, kan bedres lang tid efter skadens opståen." Den 19. juli 2005 blev speciallægeerklæringen drøftet på et møde mellem A og banken. I referatet af mødet hedder det bl.a.: "På baggrund af A's meget lange sygefravær havde vi udbedt os en speciallægeerklæring og en samtale med A. Speciallægeerklæringen var modtaget forud for samtalen og havde et noget længere estimat på, hvornår A kunne komme i arbejde end de hidtidige lægeerklæringer. BJ kommenterede baggrunden for mødet og fandt det væsentligt, at A selv kommenterede forventningerne. Banken har en meget lang snor personalepolitisk, men må omvendt konstatere, at udviklingen går så stærkt så et så langt fravær unægtelig vil have indflydelse på det job som A kan bestride. A oplyste, at hun igen havde fået en nerve i klemme i halsmuskulaturen og derfor havde konstante smerter. Den fremgang som hun sporede var det derfor vanskeligt lige p.t. at sige noget om. Hun går fortsat til genoptræning på Skodsborg 3 gange om ugen, og har med egne ord et meget stort håb om snart at kunne komme i beskæftigelse. Fra speciallægen er tilkendegivet, at der ikke for nærværende kan konkluderes om tilstanden vil være invaliderende, men derimod udtrykt forhåbning om, at der kan ske en fuld helbredelse. BJ konkluderede på baggrund af samtalen, at A nu ville afvente hendes egen læges ferie, men at hun ved en konsultation med ham medio august må rejse spørgsmål om, hvornår han ser at hun kan begynde arbejdet delvist. Hvis denne konklusion ikke giver et sikkert tidsbillede vil banken meget nøje overveje om ikke en egentlig afskedigelse med henblik på ansøgning om sygepensionering kommer på tale. Det er aftalt, at A selv kommer tilbage senest ultimo august." 2. I oktober 2005 begyndte A at arbejde nogle få timer om ugen. Da banken imidlertid fandt, at hendes arbejdsindsats var meget beskeden, blev der den 27. marts 2007 afholdt et møde med henblik på en drøftelse "af fremtiden med henblik på afklaring af arbejdsevne, mulighederne for invalidepension eller fratrædelsesordning". Den 16. april 2007 sendte banken en mail til A, hvori det bl.a. hedder: "Hej A,

6 - 6 - Som fremlagt på mødet den ser vi 3 muligheder: 1. Inden 3 måneder (fra 1. april 2007) har du en arbejdstid på mindst 20 timer pr. uge og inden 6 måneder er du på fuld tid. eller 2. En frivillig aftale om fratrædelse med en godtgørelse som angivet på udleveret skema. eller - hvis ikke du vælger mulighed 1 eller 2 3. Vi opsiger dig efter gældende regler. Vi vil gerne have din tilbagemelding senest den 24. april 2007." Den 2. maj 2007 blev der afholdt organisationsmøde med deltagelse af repræsentanter fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvor det blev aftalt, at A senest ved udgangen af maj måned skulle vælge mellem de 3 muligheder, banken havde opstillet. Den 30. maj 2007 sendte Finansforbundet ved Rikke Agervig Helles et brev til arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Jeg henviser til vort møde den 2. maj d.å., hvor det blev aftalt, at A skulle vælge mellem Bankens 3 opstillede muligheder senest med udgangen af maj måned. Som bekendt var anmodningen om mødet begrundet i et ønske om at få uddybet og tydeliggjort de 3 muligheder A var blevet præsenteret for, idet omfanget af og konsekvenserne af mulighederne ikke tidligere var blevet forklaret hende. På mødet blev det af Bent Jespersen meddelt, at Banken ville være fleksibel i forhold til mulighed nr. 1, hvorefter A i det oprindelige oplæg skulle være på fuld tid indenfor 6 måneder. Bent Jespersen udtalte således, at Banken kunne acceptere, at perioden kunne forlænges, således at A i stedet skulle være på fuld tid indenfor 1 år. For så vidt angår mulighed nr. 2 fastholdt Banken, at risikoen for om A kunne opnå invalidepension skulle ligge hos A. Banken var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension. Mulighed nr. 3 var oprindelig beskrevet som en opsigelse efter "gældende regler". Vores anmodning om at få beskrevet, hvad Banken forstod ved "gældende regler" blev afvist, idet Banken ønskede at holde alle muligheder åbne. Endvidere ønskede Banken at afvente dommen i en verserende retssag, som Banken mente var sammenlignelig med A s sag. Vi udtrykte dels, at vi fandt det beklageligt, at Banken ikke ville medvirke til at opklare usikkerhedsmomenterne i de 3 muligheder, herunder især i forhold til mulighed nr. 3, dels at den verserende retssag i materien var væsentligt forskellig fra forholdene i A s sag.

7 - 7 - I fortsættelse af mødet har vi drøftet mulighederne med A. Eftersom vi ikke har kunnet afklare usikkerhedsmomenterne i mulighed nr. 2 og 3 og i den forbindelse eliminere eller minimere risiciene har A ikke anset mulighederne for reelle løsninger. A ønsker derimod at fortsætte sit arbejde, hvilket Banken også gav udtryk for var deres ønske under mødet. Da det endvidere må anses for bedre harmonerende med A s helbred og bedring, at optrapningsperioden forlænges til 1 år, vælger A mulighed nr. 1. I den forbindelse skal jeg foreslå, at Banken fremsender deres skriftlige oplæg til, hvordan As arbejdstid skal optrappes over det kommende år." Forbundets brev førte til et svar af 27. juni 2007 fra arbejdsgiverforeningen, hvori det bl.a. hedder: "Under henvisning til Finansforbundets brev af 30. maj 2007 har vi noteret os, at A er enig i, at hendes arbejdsmæssige situation over en periode skal normaliseres. Vi beder hende derfor aftale arbejdstid med filialdirektør Kim Bo Larsen i Søborg Afdeling, således at arbejdstiden over en periode successivt optrappes til 37 timer ugentligt. Målsætning er derfor, at hun senest 31. august 2007 er oppe på 10 timer ugentligt senest 30. november 2007 er oppe på 20 timer ugentligt senest 29. februar 2008 er oppe på 30 timer ugentligt og senest 31. maj 2008 er oppe på 37 timer ugentlig. Vi skal samtidig meddele, at vi forventer at A aktivt medvirker til at ajourføre hendes faglige kompetencer på de områder, hvor der set i lyset af det lange fravær er opstået et kompetencegab afholder tilgodehavende ferie fra tidligere år som hele eller halve dage på tidspunkter, hvor der ikke er fremmøde tilrettelægger og afholder optjent ferie for året 2006 til afholdelse i ferieåret i 2007/2008 forholdsmæssigt i forhold mellem præsterede arbejdsdage og fraværsdage optjener fuld ferie for optjeningsåret 2007 til afholdelse i ferieåret 2008/2009, og at disse dage i dette ferieår afholdes som hele arbejdsdage. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at banken i en længere periode ikke har fået sygedagpengegodtgørelse fra det offentlige ; og at vor indsigelse herom ikke er taget til følge. Såfremt den indgåede aftale mod forventning ikke kan efterleveres, er det også bankens forventning at A selv foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler."

8 I den følgende tid genoptog A arbejdet. Hun har selv forklaret, at hun i begyndelsen arbejdede ca. 10 timer om ugen og senere kom op på mellem 15 og 20 timer om ugen. Imidlertid blev hun i februar 2008 igen sygemeldt på fuld tid. Derefter blev A's situation på ny drøftet på et organisationsmøde den 25. juni I referatet heraf hedder det bl.a.: "Finansforbundet og FA drøftede A s ansættelsesforhold i Danske Bank i henhold til den indgåede aftale af 27. juni 2007, hvoraf fremgik, at A senest den 31. maj 2008 skulle arbejde 37 timer ugentligt. Danske Bank sagde s at A nu var sygemeldt, og at man derfor ville henholde sig til aftalen af 27. juni 2007, således at A ville blive opsagt i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser. Danske Bank bestred ikke at A var syg, men tilkendegav, at [der]var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år. Finansforbundet forbeholdt sig sin stilling med henblik at videreføre sagen, såfremt A vil blive opsagt." Forløbet af organisationsmødet blev den 30. juni 2008 fulgt op af et brev fra banken til A, hvori hun med en henvisning til hendes lange sygefravær blev opsagt med 6 måneders varsel til fratrædelse den 31. december Under forberedelsen af denne voldgiftssag har Finanssektorens Arbejdsgiverforening i processkrift II af 28. april 2009 anført, at det ikke (længere) bestrides, at A er afskediget af en hende utilregnelig årsag. Bankens standpunkt på organisationsmødet den 25. juni 2008 er således ikke opretholdt. Under sagens forberedelse har Finanssektorens Arbejdsgiverforening endvidere gjort gældende, at A tidligst kan være berettiget til utilregnelighedspension, når hun måtte have udtømt alle administrative klagemuligheder og domstolsprøvelse vedrørende Finanssektorens Pensionskasses afslag på invalidepension, jf. nedenfor. Heller ikke dette standpunkt er opretholdt under forhandlingen den 28. oktober UTILREGNELIGHEDSPENSION ELLER INVALIDEPENSION 1. Der er enighed mellem parterne om størrelsen af det beløb, der skal indskydes i Finanssektorens Pensionskasse (FSP) som Afviklingskassen er blevet fusioneret med såfremt Finans-

9 - 9 - forbundet får medhold i påstanden. Under forudsætning af, at indskuddet sker pr. 1. december 2009, er beløbet således opgjort til kr. Det er oplyst, at alderspensionen dvs. utilregnelighedspensionen og invalidepensionen oprindelig var af nogenlunde samme størrelse, men at alderspensionen nu efter overgang til tarifordningen er væsentligt højere end invalidepensionen. Pr. 1. februar 2009 kunne A's utilregnelighedspension opgøres til kr. årligt, mens en invalidepension ville udgøre ca kr. årligt. 2. Foranlediget af opsigelsen indsendte A's advokat, Jakob Juul, den 2. september 2008 diverse lægelige oplysninger til FSP med henblik på en vurdering af invalidepensionsspørgsmålet. Efter indhentelse af en speciallægeerklæring udarbejdet af overlæge, speciallæge i reumatologi Jesper Sylvest, meddelte pensionskassen den 22. januar 2009 A, at hendes ansøgning om hel invalidepension ikke kunne imødekommes. I brevet hedder det bl.a.: Vi kan desværre ikke imødekomme din ansøgning om invalidepension Vi har behandlet din ansøgning om invalidepension, som vi modtog den 12. december 2008, og vi må desværre meddele dig, at vi ikke kan imødekomme din ansøgning om hel invalidepension. Din erhvervsevne skal være varig nedsat til en tredjedel eller derunder i ethvert erhverv, før du kan få invalidepension. Det står i Pensionsregulativ for afdeling B5, jf. 9. Vores bedømmelse af din ansøgning om invalidepension og dit helbred bygger på din ansøgning om invalidepension samt diverse lægelige oplysninger. Lægens begrundelse FSP s lægekonsulent skriver i sin begrundelse for afslaget, at ansøger er på det foreliggende grundlag ca. ½ uarbejdsdygtig grundet følger efter whiplash med cervical rodkompression. Er således fortsat i målgruppen for fleksjob, men ikke 2/3 erhvervsudygtig og dermed ikke berettiget til invalidepension i FSP. Hvis du ønsker en nærmere orientering om lægens begrundelse for afslaget, kan vi sendebegrundelsen til din læge. Hos lægen kan du få svar på spørgsmål om lægefaglige udtryk, diagnose og lignende. Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at benytte denne mulighed. Samtidig skal du oplyse os din læges navn og adresse. Af brevet fremgår, at afgørelsen kunne indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Denne mulighed har A ikke benyttet sig af. FORKLARINGER

10 A har forklaret, at hun i en periode fra ophøret af sygemeldingen i 2005 til 2007 arbejde ca. 6 timer ugentligt. Foranlediget af bankens tilkendegivelse om, at hun på sigt måtte op på fuld tid, begyndte hun at arbejde i 10 timer og derefter i timer om ugen. På intet tidspunkt magtede hun dog at arbejde i over ca. 20 timer om ugen, og i februar 2008 måtte hun på ny sygemelde sig. Henrik Kilsgaard, der er afdelingsdirektør i Danske Bank, har forklaret, at banken i forbindelse med fusionen med BG Bank blev opmærksom på den meget specielle pensionsordning i Afviklingskassens 13, stk. 1, der var blevet etableret tilbage i 1930'erne. Administrationen af kassen var på et tidspunkt overgået til Finanssektorens Pensionskasse, og man ønskede derefter at foretage en egentlig fusion mellem de to kasser. Inden en fusion kunne gennemføres, måtte den særlige forpligtelse efter 13, stk. 1, imidlertid ud af kassens vedtægter, hvorfor forpligtelsen i henhold til denne bestemmelse blev overtaget af BG Bank, der i tilfælde af en utilregnelig opsigelse af en ansat skulle afdække forpligtelsen ved et indskud i FSP. Siden er værdien af alderspensionen steget væsentligt i forhold til værdien af invalidepensionen, således at alderspensionen i nogle tilfælde kommer op på mere end 100% af lønnen. For A's vedkommende udgjorde pensionen således på et tidspunkt 99,4% af hendes løn. På nuværende tidspunkt er mellem 90 og 100 ansatte omfattet af den gamle ordning. Ved opsigelsen af A var det bankens opfattelse, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi det af 13, stk. 1, udtrykkeligt fremgår, at hun ved afskedigelsen skulle være "uden ret til invalidepension". Kun hun selv kunne søge om invalidepension, og hun burde forud for opsigelsen selv have sørget for at få afklaret spørgsmålet. Bent Jespersen, der er underdirektør i Danske Bank, har forklaret, at han blev involveret i A's sag i 2005, idet banken fandt, at det nu var på tide at rejse spørgsmålet om hendes genoptagelse af arbejdet. Hendes sygedagpenge var ophørt i maj Baggrunden for bankens krav om, at hun på sigt skulle op på fuld tid, var konklusionen i speciallægeerklæringen af 1. juli I oktober 2005 genoptog A arbejdet, men kun i 6 timer ugentligt, idet hun reelt selv bestemte, hvornår hun ville møde og hvor længe. I længden var denne ordning dog ikke tilfredsstillende for banken, og da der i marts 2007 var gået yderligere 2 år, indkaldte banken hende til mødet den 27. marts Som det fremgår af mailen af 16. april 2007 var også spørgsmålet om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse fremme under mødet. Under organisationsmødet med Finansforbundet den 2. maj 2007 blev muligheden af, at A søgte invalidepension, rejst, og på baggrund af hendes

11 beskedne arbejdsindsats var det hans egen opfattelse, at hun måtte opfylde betingelserne for at få invalidepension. Han var nu indstillet på, at A's og bankens veje måtte skilles, hvis man ikke kunne komme videre. Som også anført i Finansforbundets brev af 30. maj 2007 fastholdt banken under mødet, at risikoen for, om A kunne opnå invalidepension, måtte ligge hos hende selv. Bemærkningen i brevet om, at banken "var således ikke indstillet på at lade mulighed nr. 2 afvente en forudgående afklaring af om A kunne opnå invalidepension", er en rigtig gengivelse af, hvad der blev sagt på mødet den 2. maj Det var imidlertid fortsat bankens ønske, at hun skulle vende tilbage til sit arbejde på fuld tid, hvilket også fremgår af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til forbundet. I den følgende periode øgede A sin arbejdstid, således at hun i perioden lige efter nytår 2008 kom op på ca. 20 timer om ugen. Hun fastholdt selv, at hun ikke kunne arbejde mere end dette antal timer. Efter den nye sygemelding i februar 2008 fandt banken situationen så uholdbar, at man besluttede at opsige A. På opsigelsestidspunktet havde banken tilskyndet hende til at søge invalidepension, men da der fortsat ikke var sket noget, fandt banken ved opsigelsen den 30. juni 2008, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension. Hvis A på et tidspunkt inden opsigelsen havde genoptaget sit arbejde med ca. 20 timer om ugen, var hun ikke blevet afskediget. Rikke Helles har forklaret, at hun er ansat i Finansforbundet og deltog i organisationsmøderne den 2. maj 2007 og 25. juni Det blev ikke på nogen af disse møder tilkendegivet af Danske Bank, at A skulle søge invalidepension. PARTERNES ARGUMENTER Finansforbundet har gjort gældende, at A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension i medfør af Afviklingspensionskassens 13, stk. 1. Forud for og ved opsigelsen den 30. juni 2008 var det bankens standpunkt, at hun ikke opfyldte betingelserne for utilregnelighedspension, fordi hendes sygdom kunne tilregnes hende. Dette standpunkt er imidlertid frafaldet under voldgiftssagen. Tilbage står herefter alene det anbringende, som arbejdsgiverforeningen første gang rejste i sit svarskrift af 27. oktober 2008, om, at A ikke har bevist, at hun på afskedigelsestidspunktet ikke havde ret til invalidepension. I svarskriftet har arbejdsgiverforeningen endvidere hævdet, at A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, og at risikoen for denne undladelse alene påhviler A. Denne udlægning er ikke korrekt, idet advokat Jakob Juul på A s vegne allerede den 2. september 2008 fremsendte de

12 foreliggende lægejournaler fra A's egen læge til FSP, der derefter iværksatte en sædvanlig procedure med henblik på at vurdere, om A var berettiget til invalidepension. De yderligere lægelige undersøgelser førte imidlertid til afslaget af 22. januar 2009 på A's ansøgning om invalidepension. A har således på sædvanlig vis ansøgt om invalidepension, efter at hun blev opsagt af banken, og med afslaget af 22. januar 2009 er det i det omfang, bevisbyrden herfor måtte påhvile hende godtgjort, at hun ikke har ret til invalidepension. Som følge heraf er banken forpligtet til at opfylde tilsagnet om utilregnelighedspension. Arbejdsgiverforeningens argument om, at A ikke har opfyldt betingelsen om, at hun er uden ret til invalidepension, fordi hun trods flere opfordringer fra bankens side skal have undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, er tillige udtryk for en ren efterrationalisering. Af bankens mail af 16. april 2007 til A fremgår, at man på mødet den 27. marts 2007 drøftede 3 muligheder, nemlig at hun fik en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen og inden 6 måneder var oppe på fuldtid, eller at hun frivilligt fratrådte med en godtgørelse, eller at hun blev opsagt "efter gældende regler". Det blev ikke på dette tidspunkt tilkendegivet over for hende, at der var et alternativ, der hed afskedigelse uden utilregnelighedspension, og at hun risikerede en sådan afskedigelse, hvis hun ikke ansøgte om invalidepension. Tværtimod ønskede man, at hun fortsat skulle arbejde, hvad hun også gjorde frem til februar Heller ikke på organisationsmødet den 25. juni 2008 eller på anden måde fremkom der en sådan tilkendegivelse fra bankens side. Finansforbundet har endvidere anført, at det er ganske uden betydning for vurderingen af, om A opfylder betingelserne for at få utilregnelighedspension, at hun først efter opsigelsen søgte om invalidepension. Hun var foranlediget hertil af bemærkningen herom i opsigelsesskrivelsen og indgav ansøgningen ganske kort tid efter opsigelsen. Den omstændighed, at ansøgningen først er indgivet efter opsigelsen, bevirkede ingen forringelse af bankens retsstilling. Finanssektorens Arbejdsgiverforening har gjort gældende, at det af formuleringen af bestemmelsen i 13, stk. 1, i pensionskassens vedtægter følger, at betingelsen om, at den, der afskediges, ikke er berettiget til invalidepension, skal være opfyldt netop på afskedigelsestidspunktet. Denne betingelse er ikke opfyldt, fordi A trods flere opfordringer fra bankens side har undladt at afdække muligheden for at opnå invalidepension, inden banken måtte skride til afskedigelse. Såfremt et medlem skulle have mulighed for at søge invalidepension efter, at en afskedigelse er gennemført, skulle det klart have fremgået af bestemmelsen.

13 Arbejdsgiverforeningen har desuden anført, at der i denne sag er den særlige situation, at FSP har en egen interesse i at afslå en ansøgning om invalidepension fra et medlem, der står over for en utilregnelig afskedigelse, da det ved en sådan afskedigelse er banken, der må bære forpligtelsen til at betale pension. Dette forhold støtter synspunktet om, at banken nødvendigvis må have et reelt grundlag for sin stillingtagen til, om der skal ske afskedigelse. Det må endvidere tages i betragtning, at A og ikke banken var den, der kunne søge om invalidepension, og at det også af arbejdsgiverforeningens brev af 27. juni 2007 til Finansforbundet fremgår, at banken forventede, at A selv foretog de "nødvendige tiltag", en bemærkning der netop sigtede til, at hun skulle søge invalidepension. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Da der ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten har kunnet opnås flertal for en afgørelse, skal denne træffes af opmanden, der udtaler: Der er enighed om, at afskedigelsen af A skete af en hende utilregnelig årsag, og spørgsmålet under sagen er derfor alene, om hun havde eller ikke havde ret til invalidepension ved afskedigelsen. Da kun hun selv og ikke banken på hendes vegne kunne søge om invalidepension, må hun godtgøre, at betingelsen "uden ret til invalidepension" er opfyldt. Retten for de tilbageværende medlemmer af Bikubens Pensionskasse (Afviklingskassen) til at få utilregnelighedspension svarende til alderspensionen ved afskedigelse af en medlemmet utilregnelig årsag en pension, der er væsentligt højere end invalidepensionen er en meget vidtgående ret for den afskedigede og indebærer omvendt en meget vidtgående forpligtelse for banken. Den ansatte har dermed en forståelig interesse i at undgå at komme i en "invalidepensionssituation", mens banken har en forståelig interesse i at undgå, at forpligtelsen bliver aktuel. Også derfor må banken sikre sig, at der i en afskedigelsessituation foreligger fuldstændig klarhed om den ansattes retsstilling. Af Finansforbundets brev af 30. maj 2007 og Bent Jespersens forklaring fremgår, at banken under drøftelserne om A's fremtid i banken ikke var indstillet på at lade mulighed nr. 2 om en frivillig fratrædelse med en godtgørelse afvente en forudgående afklaring af, om hun kunne opnå

14 invalidepension. Bl.a. derfor foretrak A at fortsætte sit arbejde i banken med en arbejdstid på mindst 20 timer om ugen, jf. mulighed nr. 1 i bankens mail af 16. april Dette blev også resultatet af drøftelserne, idet banken i brevet af 27. juni 2007 anførte, at den forventede, at A såfremt aftalen mod forventning ikke blev efterlevet selv "foretager nødvendige tiltag, idet banken i modsat fald ser sig nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet efter funktionærlovens og overenskomstens regler". Som anført af Finansforbundet kan det ikke af disse drøftelser udledes, at banken tilkendegav, at A risikerede at blive afskediget uden ret til utilregnelighedspension, hvis hun ikke selv forinden havde fået spørgsmålet om invalidepension afklaret ved en ansøgning herom til Finanssektorens Pensionskasse. Heller ikke på mødet den 25. juni 2008, hvor banken bebudede opsigelsen, fremkom den med en sådan tilkendegivelse, idet banken alene henholdt sig til aftalen af 27. juni Tværtimod tilkendegav banken, at der "var tale om en opsigelse, der kunne tilregnes A, idet hendes sygdomsperiode har strakt sig over 6 år", et standpunkt der som anført senere er frafaldet af banken. På den anførte baggrund finder jeg, at banken ikke gav A den nødvendige mulighed for inden opsigelsen selv at sikre sig dokumentation for, at hun opfyldte betingelserne for at få utilregnelighedspension, dvs. at hun ikke kunne få invalidepension. Herefter, og når henses til, at A hurtigt efter opsigelsen tog skridt til at indgive ansøgning til Finanssektorens Pensionskasse om invalidepension, at pensionskassens afgørelse mundede ud i et afslag, og at det kan lægges til grund, at denne afgørelse er endelig, må der gives Finansforbundet medhold i, at A har krav på utilregnelighedspension. Forbundets påstand tages derfor til følge. T H I B E S T E M M E S : Danske Bank skal foretage et indskud til Finanssektorens Pensionskasse, som tillagt A s bestående ordning i pensionskassen giver A en straks påbegyndende, livsvarig pension uden fradrag af nogen art af samme størrelse som den alderspension, der kunne være opnået ved alderen 65 år og 6 måneder, pr. 1. december 2009 opgjort til kr. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter.

15 København den 12. november Per Sørensen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere