EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013"

Transkript

1

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE

4

5 INDHOLD 1 Rammer for COWI's evaluering Evalueringens metode og materiale 7 2 VFFs organisation og aktiviteter Vidensrådets placering i forebyggelsesfeltet Forebyggelsesfeltet mange aktører og forskellige interesser Vidensrådets selvforståelse Eksterne nøglepersoners syn på rådet Sammenfatning 19 4 Casebeskrivelser af rapporterne Kaffe, sundhed og sygdom Seksualitet og sundhed Stillesiddende adfærd en helbredsrisiko Psykisk sygdom og ændringer i livsstil Forebyggelse af sygdomme og skader i muskler og led Sammenfatning og konklusion 35 5 Rådets strategi for kommunikation Sammenfatning 41 6 Rådet og sekretariatet Sekretariatet 42 7 Konklusioner og anbefalinger til rådets fremtidige virke Anbefalinger 44 5

6 6 BILAG Bilag A Oversigt over interviewpersoner Bilag B Interviewguides Bilag C Oversigt over VFFs aktiviteter april 2011 september 2013

7 7 1 Rammer for COWI's evaluering Vidensrådet for Forebyggelse (VFF) har bedt COWI om at gennemføre en evaluering med disse to overordnede formål: Beskrive og vurdere Vidensrådets funktion og opgavevaretagelse Foreslå anbefalinger til udvikling af rådets virke og forslag til den fremtidige organisering Evalueringen skal forholde sig til følgende temaer: Vidensrådets placering og betydning for forebyggelsesfeltet i Danmark Den organisatoriske placering af rådet - herunder rådets uafhængighed Sekretariatets virke og opgavevaretagelse PR og kommunikationsindsatsen Rådets arbejds- og beslutningsprocesser - herunder udvælgelse af temaer Arbejdsgruppernes funktion og arbejdsform Evalueringen skal tage udgangspunkt i realistiske og relevante mål for Vidensrådets virke og sætte fokus på effekter, som rådet i praksis kan opnå. 1.1 Evalueringens metode og materiale COWIs evaluering bygger på interviews og materiale, som er udleveret af VFF. COWI har gennemført interviews med: Eksterne nøglepersoner i forebyggelsesfeltet i Danmark

8 8 Medlemmer af koordinationsforum Rådsmedlemmer Sekretariatet Repræsentanter fra Lægeforeningen og TrygFonden Bilag A indeholder en oversigt over 38 interviews, som COWI har gennemført i forbindelse med evalueringen. Interviewene er gennemført i perioden juniseptember Bilag B indeholder interviewguides. COWI har endvidere fået udleveret et omfattende materiale fra Infomedia vedrørende presseomtale frem til og med juni 2013, rapporterne mv. Vidensrådets kerneydelser i rådets første leveår har været rapporterne. Hver rapport - med undtagelse af rapporten om tobaksafgifters betydning for rygning - beskrives ud fra presseomtale og interviews med eksterne nøglepersoner og formanden for arbejdsgruppen. I interviewene er stillet spørgsmål om rapporternes relevans og gennemslagskraft, herunder hvilke nationale eller lokale initiativer, som rapporterne har givet anledning til, samt formandens vurdering af arbejdsprocessen i forbindelse med rapportens udarbejdelse. Denne evaluering forholder sig ikke til den faglige kvalitet af rapporterne, men sætter fokus på reaktioner på rapporterne i offentligheden og blandt nøgleaktører inden forebyggelsesfeltet.

9 9 2 VFFs organisation og aktiviteter VFF er oprettet af TrygFonden og Lægeforeningen for en treårig periode fra Rådet består af 15 forskere med særlig indsigt i risikofaktorer og sygdomme, der påvirker befolkningens sundhed. Medlemmer udvælges af VFFs styregruppe koordinationsforum, der består af Rådets formand og næstformand samt repræsentanter fra TrygFonden og Lægeforeningen. Endvidere indgår VFFs sekretariatschef i Koordinationsforum. Rådsmedlemmerne udvælges efter indstilling af en række videnskabelige selskaber helt overvejende af lægefaglig karakter og af forskellige universitetsinstitutter. Rådet holder 4 møder årligt, hvor man beslutter temaer for de kommende rapporter. VFF betjenes af et sekretariat på 5 medarbejdere, hvoraf en er sekretariatschef, en er sekretær, to faglige medarbejdere og en kommunikationsmedarbejder, Det samlede budget for er 19 mio kroner, hvoraf TrygFonden har bevilget 17 mio kroner og Lægeforeningen 2 mio kroner. VFF er fysisk og administrativt placeret i Lægeforeningen. VFF udarbejder rapporter, foredrag og oplæg, arrangerer møder og konferencer, udarbejder debatindlæg samt artikler til fagblade, Læge- og Patienthåndbogen. Af tabel 2-1 fremgår omfanget af disse forskellige aktiviteter siden Bilag C indeholder mere detaljerede oplysninger om de enkelte aktiviteter.

10 10 Tabel 2-1 Vidensrådets aktiviteter fra april september 2013 Rapporter Oplæg Egne arrangementer Debatindlæg Statusatikler/ Lægehåndbogen/ Patienthåndbogen Artikler til fagblade (januarseptember) 2 (3 undervejs) (4 undervejs) 1 I alt Det ses, at der er udgivet 6 rapporter og givet 24 oplæg. Endvidere er der i mindre omfang afholdt egne arrangementer og skrevet debatindlæg, statusartikler og artikler til fagblade. De 6 rapporter er: Kaffe, sundhed og sygdom - maj 2012 Forhøjede tobaksafgifter - påvirkning af tobaksforbrug, grænsehandel samt statens provenu juni 2012 Stillesiddende adfærd - en helbredsrisiko? - august 2012 Seksualitet og sundhed oktober 2012 Psykisk sygdom og ændringer i livsstil januar 2013 Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led juni 2013 I 2013 forventes yderlige udgivet følgende rapporter: Overvægt og vægttab Mental sundhed blandt unge Ekstrem træning Og i 2014 forventes foreløbig udgivet rapporter med følgende temaer: Søvn Hash

11 11 Tatoveringer Fastholdes denne udgivelsestakt, vil VFF således årligt udgive 4-5 rapporter. Der er givet 24 oplæg, hvoraf 11 er i 2013, hvilket tyder på, at dette er en aktivitet, der formentlig vil øges fremover i takt med at VFF udsender flere rapporter og dækker en bredere vifte af temaer. 11 af oplæggene har drejet sig om rapporterne, 6 oplæg har været orientering om VFFs arbejde, og endelig har der været 7 oplæg om mere almene forebyggelsesmæssige problemstillinger f.eks. om ulighed i sundhed, valgfrihed i sundhed og nationale mål for forebyggelse. VFFs formand har holdt 11 oplæg, sekretariatet 6 oplæg og 7 oplæg har været holdt af arbejdsgruppeformænd eller rådsmedlemmer.

12 12 3 Vidensrådets placering i forebyggelsesfeltet VFF indgår som en del af et stort forebyggelsesfelt, hvor der er mange aktører med forskellige interesser og opgaver, og hvor VFF skal finde en rolle, som de andre aktører opfatter som tydelig og legitim. I dette kapitel beskriver vi forebyggelsesfeltet i Danmark. Hvem er de væsentligste aktører, og hvilke interesser repræsenterer de? Dernæst redegør vi for VFFs selvforståelse og rolle som aktør i forebyggelsesfeltet, og på grundlag af vore interviews beskrives, hvorledes eksterne nøglepersoner inden for forebyggelsesfeltet ser på rådet. Og endelig afsluttes kapitlet med en sammenfatning og vores bud på udfordringer/ dilemmaer, som rådet må forholde sig til fremover med henblik på at opnå og fastholde en veldefineret position i forebyggelsesfeltet, som matcher rådets selvforståelse. 3.1 Forebyggelsesfeltet mange aktører og forskellige interesser Ved forebyggelsesfeltet forstår vi alle aktører på nationalt, regional og kommunalt niveau, der agerer inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Aktørerne har forskellige opgaver fra forskning over udvikling af anbefalinger, guidelines mv til koordination af samarbejde, det udførende arbejde, formidling og endelig produktion af varer og tjenesteydelser. Aktørerne kan både være offentlige og private. I tabel 3-1 har vi givet en oversigt over de væsentligste aktører i forebyggelsesfeltet, og vi har endvidere skitseret kort de væsentligste fokuspunkter, som aktørerne ud fra deres placering og opgaver i feltet må forventes bedømme VFFs indsats ud fra, og som VFF må forholde sig til. Det er i dette komplicerede samspil af mange aktører med meget forskellige interesser og opgaver, at VFF skal fungere.

13 13 Tabel 3-3-1Aktører i forebyggelsesfeltet Nationalt niveau Regionalt niveau Kommunalt niveau Fokuspunkter i bedømmelsen af VFF Vidensproduktion Universiteter SIF KORA Arbejdsmiljøinstituttet Fødevareinstituttet Faglige selskaber Region Hovedstaden Center for Sundhed og forebyggelse Region Midtjylland Folkesundhed og kvalitetsudvikling Faglig kvalitet Faglig bredde Rådsmedlemmernes kompetencer/ omdømme Udvælgelse af rådsmedlemmer Rådets sammensætning Anbefalinger/guidelines/ politikker/regulering Folketinget Ministerier Sundhedsstyrelsen Fødevarestyrelsen Arbejdstilsynet Regionsråd Kommunalbestyrelser Omkostninger/ økonomisk nødvendighed Cost-benefit Budgetsikkerhed Politisk acceptable virkemidler inden for skiven Koordination Danske Regioner KL Sund By netværket KKR Klyngesamarbejde mellem Frivilligcentre Seniorråd Idrætsråd Omkostninger/ ressourcer Budgetsikkerhed Organisatorisk kapacitet

14 14 kommuner Udførende Patientforeninger Sex & Samfund Komiteen for Sundhedsoplysning Rådet for sikker trafik Forbrugerrådet Regioner/ sundhedsforvaltninger Sygehuse Speciallæger Fysioterapeuter/ kiropraktorer Psykologer Kommuner/ sundhedsafdelinger Almen praksis Lokale foreninger Dagsordensættende rapporter Realistiske og konkrete anbefalinger til indsatser Medier Landsdækkende aviser Tv/ radio Internet/ hjemmesider Ugeblade Fagblade Lokalaviser Lokal tv/ radio Nyt stof/ nye vinkler Bred offentlig interesse Kendskab til VFF Kendskab til rådsmedlemmer

15 15 Producenter af varer og tjenesteydelser Dansk Industri Brancheorganisationer og producenter af: Alkohol Tobak Fødevarer Medicin mv. Detailhandlen Betydning for økonomiske særinteresser

16 Vidensrådets selvforståelse Udgangspunktet for Vidensrådet er, at der løbende produceres megen ny viden om forebyggelse og sundhedsfremme. Denne viden har varierende kvalitet, og den må hele tiden vurderes i forhold til eksisterende viden. Vurderingen omfatter dels en analyse af de sundhedsfaglige aspekter af et givet problem, dels konsekvenserne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Vurderingen må foretages uafhængig af politiske og økonomiske interesser, og det er rådets opgave at gennemføre sådanne vurderinger. Rådet skal blandt andet forholde sig til risikofaktorer, hvorom der foreligger begrænset evidens, og hvor det derfor er vigtigt at forholde sig meget præcist til, hvad der er evidens for, og hvad der er grundlag for at iværksætte af forebyggende initiativer. Rådet skal forholde sig kritisk til forebyggende indsatser og have fokus på viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Rådets overordnede formål er således at kvalificere den offentlige debat og de politisk- administrative beslutningsprocesser ved at bidrage med dokumentation og anbefalinger, der bygger på videnskabelige undersøgelser, som er sammenstillet og gennemdrøftet af faglige eksperter, som ikke er afhængige af særinteresser. Afgørende for succes er således, at rådet af omverdenen opfattes som reelt uafhængigt, og at rådet forholder sig til problemstillinger, der er af væsentlig betydning for forebyggelsesfeltet i Danmark. Det stiller store krav til den faglige kvalitet af rådets rapporter og udmeldinger, og til at rådet har fingeren på pulsen i forhold til aktuelle og kommende forebyggelsesmæssige udfordringer. Rapporterne skal endvidere være synlige/ kendte i offentligheden og i de relevante forebyggelsesmiljøer i Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt plan og i private organisationer. Alle tre krav - faglig troværdighed, praktisk relevans og synlighed/kendskab krav - skal opfyldes for, at rådet kan opfattes som interessant af omverdenen og dermed opfylde sin rolle. Kan der sættes spørgsmålstegn ved den faglige kvalitet og relevansen af rådets rapporter, kan rådet ikke opfylde sin mission. Er rapporterne og rådets udmeldinger ikke synlige og kendte, er rådets virke ikke interessant. Medieomtale og kendskab i de faglige miljøer er helt afgørende for rådet. 3.3 Eksterne nøglepersoners syn på rådet Vi har interviewet repræsentanter fra en lang række af aktørerne inden for forebyggelsesfeltet på nationalt niveau (f.eks. Sundhedsstyrelsen, KL, Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning, DI,

17 17 massemedier mv), regionalt niveau (f.eks. Region Midtjylland) og kommunalt niveau (f.eks. kommuner). Det samlede billede er, at VFF vurderes som et potentielt positivt bidrag til forebyggelsesfeltet, og der stilles der ikke spørgsmålstegn ved den grundlæggende tanke bag VFF som et uafhængigt ekspertråd, der samler foreliggende evidens på vigtige områder indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og dermed etablerer et grundlag for politiske beslutninger og gennemførelse af forebyggende indsatser Faglig troværdighed Rapporterne ser gedigne ud. Rapporterne har det tørre evidensagtige præg uden at gå helt i et med tapetet. De udstråler en passende autoritet uden at være for kedelige, så det er ikke Anders And, man sidder og kikker i. Vi bruger rapporterne som opslagsværker. De har meget god viden, og de kikker meget objektivt på et emne uden at være politiske eller have en forudindtaget mening. Der er meget bred enighed blandt alle interviewpersoner om, at rapporterne er fagligt i orden. Inden for den lægefaglige tradition, som rapporterne typisk skriver sig ind i, lever de op til forventningerne. Samtidig skal det understreges, at der også er udtrykt tilfredshed med, at VFF har været i stand til i flere af rapporterne at løfte temaerne ud af en traditionel biomedicinsk tankegang og sætte dem ind i en bredere kontekst. Det gælder f.eks. rapporten om seksuel sundhed, hvor seksuel sundhed ses som en vigtig del af den generelle forebyggelse, og rapporten om forebyggelse af muskel- og ledskader, hvor træning som alternativ til den aktuelle behandling af slidgigt. På den måde har rapporten bidraget til en ny dagsorden. Kun en enkelt interviewperson sætter direkte spørgsmålstegn ved kvaliteten af en af rapporterne. Det drejer sig om rapporten om stillesiddende arbejde, hvor rapporten kritiseres for at lægge sig usynligt mellem to stole. Den er ikke en rapport, der kan sidestilles med et review i internationale tidsskrifter, men den fremtræder alligevel som sådan. Interviewpersonen efterlyser en velbeskrevet søgestrategi med inklusions- og eksklusionskriterier. Vi har derimod mødt kritik af rapporterne for ikke at være tilstrækkelige tværfaglige. Sammensætningen af rådet opfattes af flere som for naturvidenskabelig/ lægefaglig, og at dette præger rapporterne. Det fremhæves af disse kritikere, at forebyggelsesfeltet omfatter mere end risikofaktorer og deres betydning for sundheden. Hele adfærdsområdet og i det hele taget samspillet mellem strukturelle forhold og risikofaktorer efterlyses af mange. Der efterlyses således mere psykologisk og samfundsvidenskabelig ekspertise i rådet.

18 18 VFFs placering i Lægeforeningen kunne give anledning til kritiske overvejelser, om at VFF tjener lægelige standsinteresser, og at rapporterne er tilpasset Lægeforeningens synspunkter. Denne kritik har vi ikke mødt, og VFFs placering i Lægeforeningen opfattes ikke som et problem. Den faglige autoritet påvirkes således ikke hverken positivt eller negativt af det organisatoriske tilhørsforhold. Fra politisk side nævnes dog, at man selvfølgelig vil være opmærksom, hvis rapporterne forholder sig direkte til lægernes opgaver i forebyggelsen, og hvor standsinteresser kan få indflydelse på udformningen af anbefalinger Praktisk relevans: rapporternes temaer og anbefalinger Folk er optaget af forebyggelsespakkerne ikke så meget rapporterne. Vi har en masse viden allerede. At VFF kommer med mere viden, ændrer ikke rigtig noget. De formidler eksisterende forskning, men kommer ikke med forslag til løsninger. Denne rapport kunne lige så godt være lavet uden for Danmark. Den er ikke koblet til en dansk kontekst. Jeg kunne ønske mig en mere håndholdt indsats i forhold til, hvad man skal gøre, og her er konklusionerne ret få, når man samtidig vil have den faste grund under fødderne. Den praktiske relevans kan opdeles i to aspekter. Det ene aspekt vedrører valget af temaerne for rapporterne. Det andet apsekt vedrører rapporternes anbefalinger til konkrete praktiske forebyggelsesindsatser. Interviewpersonerne opfatter temaerne som interessante og relevante dog med en vis reservation i forhold til kafferapporten, som flere oplever som eksotisk. Vi går ikke i dette afsnit yderligere ind i vurderingen af rapporternes temaer, som gennemgås mere detaljeret i næste afsnit, der indeholder casebeskrivelser af rapporterne. Det andet aspekt af praktisk relevans vedrører anbefalinger i rapporterne. Her efterlyser en række interviewpersoner, at der drages mere konkrete anbefalinger end tilfældet er. Andre finder, at det ikke er VFFs opgave at give anbefalinger, og at dette er en myndighedsopgave. Dette er et dilemma for VFF. På den ene side skal man forholde sig til foreliggende evidens, og den vil i mange tilfælde være utilstrækkelig til at danne grundlag for konkrete anbefalinger. På den anden side forventer mange nøglepersoner, at VFF forholder sig konkret og kommer med bedste bud på, hvad man skal gøre i praksis. Her er behov for en forventningsafstemning i forhold til rapporternes målgrupper. Vi vender tilbage til denne problemstilling i det afsluttende kapitel.

19 Synlighed Jeg ved ikke, om VFF bliver brugt f.eks. når vi i sundhedsudvalget skal forholde os til forskellige oplæg, som kommer fra Sundhedsstyrelsen eller ministeriet. Det står ikke klart, om man har trukket på VFF. Som rapporten er nu, er der ikke noget gennemslag. Jeg selv kendte ikke engang rapporten. Rapporten har ikke været dagsordensat til regionernes fælles direktørmøder. Rapporten er sendt ud i et tomrum, og man kommer ikke ind i de relevante organer. Har KL f.eks. dagsordensat rapporten? Vores vurdering af rådets synlighed i forebyggelsesfeltet bygger på interviews med personer, der repræsenterer en række af de væsentligste aktører i feltet. De fleste interviewpersoner havde kendskab til en eller flere af VFFs rapporter blandt andet fordi de på forskellig vis havde været involveret i lanceringen. Der var dog også flere interviewpersoner, der havde et perifert kendskab til rapporterne, og nogle interviewpersoner blev endda først bekendt med rapporterne, fordi de skulle interviewes. For mange interviewpersoner har det været svært at forholde sig overordnet til VFFs rolle i forebyggelsesfeltet. Flere fremhævede, at det er svært at vurdere VFFs gennemslagskraft, og at der vil være en lang inkubationstid, før man kunne forvente, at VFF slår igennem for alvor. 3.4 Sammenfatning Vores konklusion med hensyn til faglig troværdighed, praktisk relevans og synlighed er følgende: Den faglige troværdighed er høj, for så vidt angår de lægevidenskabelige aspekter af de temaer, som rapporterne behandler. Der sættes af flere derimod spørgsmålstegn ved, om rapporterne er tilstrækkelig tværfaglige, og der efterlyses ekspertise inden for adfærds- og samfundsvidenskaberne. VFFs placering i Lægeforeningen giver ikke i sig selv anledning til anfægtelser om rådets uafhængighed. Den praktiske relevans er vurderet i forhold til valg af temaer og omfanget af praktiske anbefalinger i rapporterne. Temaerne vurderes som relevante og interessante og giver kun anledning til få kritiske kommentarer. Mange interviewpersoner efterlyser derimod, at rapporterne indeholder konkrete anbefalinger og forslag til, hvorledes der i praksis skal gennemføres effektive forebyggende indsatser. Der savnes således, at rapporterne ikke bare indsamler den foreliggende evidens, men også vurderer denne i forhold til den danske virkelighed, som aktørerne inden for forebyggelsesfeltet er konfronteret med.

20 20 Synligheden vurderes som rimelig i forhold til udvalgte rapporter, som i forbindelse med deres lancering er omtalt i massemedierne. Selve VFFs synlighed som råd eller institution vurderes derimod som lille eller uklar. Der synes således at være et synlighedsparadoks i den forstand, at rapporterne i et vist omfang er synlige i forebyggelsesfeltet, men at rådet ikke fremtræder som en synlig aktør. Interviewpersonerne understreger i denne forbindelse, at man heller ikke kan forvente andet i betragtning af, at rådet kun har eksisteret i 2-3 år, og at det vil tage længere tid, før VFF er en kendt aktør i forebyggelsesfeltet. Set i forhold til rådets selvforståelse er det lykkedes at etablere rådet som en faglig troværdig aktør, hvilket selvfølgelig er rådets grundlæggende eksistensberettigelse. På den anden side vil det over tid være afgørende for rådet, at det af de andre aktører i forebyggelsesfeltet opfattes som en mere klar og synlig aktør, der udover at sammenfatte evidens også kan fremlægge konkrete overvejelser om, hvorledes evidensen kan omsættes i praksis i en dansk virkelighed.

21 21 4 Casebeskrivelser af rapporterne Rapporterne er VFFs væsentligste output, og det er rapporterne, der giver VFF en identitet og rolle i forebyggelsesfeltet. Rapporterne sammenfatter evidensen inden for et område, og sammenfatningen sker ud fra videnskabelige kvalitetskrav, uafhængigt af politiske, økonomiske eller organisatoriske særinteresser. Rådsmedlemmerne er kun bundet af kravene til videnskabelighed og til at søge sandheden bag de temaer, der tages op i rapporterne. Det er dette, der gør rapporterne interessante for omverdenen. Rapporterne giver endvidere rådet grundlag for andre aktiviteter som foredrag og oplæg, møder, artikler til fagblade mv samt adgang til medierne. Uden rapporter intet VFF. I dette kapitel gennemgår vi 5 af rådets rapporter. Vi har interviewet formændene for de arbejdsgrupper, der har udarbejdet rapporterne, eksterne nøglepersoner og repræsentanter for medier, der har omtalt rapporterne. Målet er at give en beskrivelse af, hvad der er kommet ud af rapporten hvilket gennemslag har den haft i medier og i forebyggelsesmiljøet? Hvilke vurderinger af rapportens indhold og form har udvalgte repræsentanter for målgrupper for rapporten og hvilke synspunkter har formanden for arbejdsgruppen på rapporten set i bakspejlet? 1 De fem rapporter, som omtales i dette afsnit, er: Kaffe, sundhed og sygdom - maj 2012 Stillesiddende adfærd - en helbredsrisiko? - august 2012 Seksualitet og sundhed oktober 2012 Psykisk sygdom og ændringer i livsstil januar 2013 Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led juni Vi har efter aftale med VFF ikke forholdt os til rapporten om grænsehandel. Denne rapport er ikke udarbejdet af en arbejdsgruppe med rådsmedlemmer, således som de øvrige rapporter, men af en forskergruppe fra Syddansk Universitet som bestillingsopgave. På den måde har rådsmedlemmer ikke været involveret i udarbejdelsen af rapporten.

22 Kaffe, sundhed og sygdom Kort karakteristik af rapporten, formål, målgrupper Rapporten sætter fokus på kaffens betydning for helbredet. Der er masser af myter om kaffens betydning for helbredet, og ofte kommer der i massemedierne modstridende oplysninger frem på grundlag af enkeltstående undersøgelser. Der er intet, der tyder på, at kaffe i sig selv er en større risikofaktor, men på grund af kaffedrikkeriets omfang i Danmark vil selv en lille sundhedsrisiko kunne have relativ stor betydning for folkesundheden. Vidensråd for Forebyggelse nedsatte i efteråret 2011 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at samle og vurdere den videnskabelige litteratur om kaffens betydning for sundhed og sygdom.. Rapporten har fokus på effekterne af kaffe på total dødelighed og på de store folkesygdomme (kræft, hjertekarsygdom, osteoporose, type 2- diabetes og Alzheimers, demens og Parkinsons sygdom) og på kognitive funktioner samt graviditet. Formålet med rapporten var at skabe mere klarhed over, hvad kaffe betyder for helbredet, og at give sundhedspersonale et evidensbaseret grundlag for rådgivning om, hvor meget kaffe patienter må drikke. Målgruppen for rapporten er meget bred: Rapporten henvender sig til alle, der er interesserede i at vide mere om kaffe og sundhed herunder sundhedspersonale, der skal rådgive borgere om sygdom og sundhed Formidling af rapporten og presseomtale Rapporten er distribueret i 425 eksemplarer. Den er downloadet 900 gange. Rapporten er omtalt 124 gange i medierne. Af figuren på næste side fremgår det månedlige antal af gange, rapporten er omtalt i massemedierne. Det ses, at rapporten blev omtalt ganske meget i de to første måneder efter lanceringen, og så i øvrigt løbende i det efterfølgende år med særlig meget omtale i januar Rapporten har således overlevet lanceringen og er til stadighed genstand for interesse og omtale mere end et år efter, at den blev publiceret. 2

23 Eksterne nøglepersoners vurdering af rapporten Som repræsentanter for målgruppen af rapporter er udvalgt en medarbejder i Fødevarestyrelsen, som har coffein som en del af sit arbejdsområde, og en konsulent med eget mindre firma, der udfører opgaver inden for sundhedsområdet, og som har vedkommende kaffeimportørerne som kunde. Konsulenten administrerer således Kaffe-helbred.dk, som er en hjemmeside for sundhedspersonale, hvor man samler al litteratur om kaffe. Hjemmesiden er betalt af kaffeimportørerne og nogle store fødevareproducenter. Repræsentanten fra Fødevarestyrelsen finder rapporten meget relevant og interessant. Det er vigtigt at få viden om de forskellige risici ved indtagelse af coffein. Det er selvfølgelig interessant at læse om kaffens historie, men der følges ikke op på de historiske afsnit, når man senere i rapporten gennemgår de foreliggende studier. Gennemgangen af brygningsmetoderne er relevant, fordi man jo senere følger op med gennemgang af studier, der netop belyser betydningen af brygningsmetoden. De historiske afsnit kunne være udeladt, men det er alt i alt en god og spændende rapport, der er sat godt op. Konklusionerne er meget klare. Resumeet i indledningen giver et hurtigt overblik. Vedkommende blev opmærksom på rapporten ved et tilfælde, fordi en kollega fra Fødevareinstituttet på DTU henviste til rapporten. Det er svært at svare på rapportens gennemslagskraft. Fødevarestyrelsen har i forvejen anbefalinger i forhold til indtagelse af kaffe under graviditet, og denne rapport ligger i tråd med de anbefalinger, som er lavet sammen med Sundhedsstyrelsen. Resten af rapporten forventes ikke vil føre til anbefalinger på nationalt niveau. Konsulenten for kaffeimportørerne finder rapporten grundig og seriøs, og man har haft stor glæde af den. Man kunne måske have spurgt om, hvor stort behovet for rapporten er, men der har været enorm interesse, og vedkommende har talt med mange, der har læst rapporten og ikke mødt nogen kritik af rapporten. Vidensrådet formidlede rapporten på den helt rigtige måde og opnåede kæmpe pressedækning. Der var et rigtig godt samarbejde med Vidensrådet, og der var kla-

24 24 re linjer for samarbejdet, således at det faglige og kommercielle ikke blev blandet sammen. Rapporten blev efter aftale med VFF lagt ind på hjemmesiden Kaffehelbred.dk, hvor der er 3000 besøgende. Der er holdt møder for læger i Århus og København, hvor formanden var inviteret. Der kom 90 læger, så der er meget stor interesse for emnet. På det her område hvor der er så mange myter og råd, er det vigtigt, at der er en rapport, der gennemgår evidensen, så slipper man for usikkerheden og al snakken frem og tilbage. Hjerteforeningen har været glad for rapporten, og den vil have en langtidseffekt i forbindelse med rådgivning om kaffe. Det er en kæmpefordel, at det er VFF, der gennemgår evidensen, så er man fri for på den ene side og den anden side Arbejdsgruppeformandens vurdering Formanden for arbejdsgruppen vurderer generelt rapporten meget positiv. Kaffe som tema var overvejet i det tidligere Motions- og Ernæringsråd, men man nåede ikke at gå i gang, før rådet blev nedlagt. Gennemgangen af den foreliggende litteratur har gjort det klart, at der er positive virkninger af kaffe i forbindelse med diabetes og Parkinson, at kaffe ikke øger risikoen for kræft, og at der kun er tre områder, hvor der kan være negative følger: graviditet, angst og knogleskørhed. Rapporten har bidraget til at aflive myter og give et kvalificeret grundlag for rådgivning af patienter. Rapporten er omtalt i Lægehåndbogen og efter aftale med VFF lagt ind på Lægeforeningens hjemmeside, hvor f.eks. diætister nu kan gå ind og søge information. Endvidere er der lavet en statusartikel til Ugeskrift for Læger. Rapporten adskiller sig fra de andre VFF-rapporter ved, at temaet er meget veldefineret, og at der kan gives forholdsvis klare svar på, hvad de praktiske implikationer er. Sekretariatet har været til stor hjælp under hele arbejdet. Kommunikationsmedarbejderen har været rigtig god til at formidle rapporten, blandt andet ved at forberede 7 hårde spørgsmål, som formanden kunne forvente at få stillet af journalister, og dem har han haft glæde af. Formanden er blevet ringet meget op, og han ringes stadig op en gang om ugen cirka. 4.2 Seksualitet og sundhed Kort karakteristik af rapporten, formål, målgrupper Ni ud af ti voksne regner sexlivet for en central del af deres trivsel, og hver tiende voksne har oplevet seksuel dysfunktion inden for det sidste år. Det er derfor vigtigt at tænke seksualiteten med i både forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og forskning.

25 25 Seksualitet og sundhed hænger tæt sammen. Livsstil og den generelle sundhedstilstand påvirker lysten og evnen til sex og den seksuelle funktion har betydning for den fysiske og psykiske trivsel. Desuden viser den videnskabelige litteratur, at seksuelle problemer og dysfunktioner kan være en markør for uhensigtsmæssig livsstil eller underliggende sygdom. Sundhedsfremme og forebyggelse har traditionelt haft fokus på livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion og ikke på seksualitet. Seksualitet er generelt underbelyst. Målet med rapporten har været at bidrage til at nedbryde herskende tabuer om sex og samliv inden for sundhedssektoren. Fysisk og psykisk sygdom kan medføre alvorlige seksuelle problemer, og hvis sundhedsvæsenet kan sætte emnet på dagsordnen på lige fod med andre emner, vil dette kunne bidrage til at gøre det lettere for mange at håndtere en kronisk sygdom og opretholde en rimelig livskvalitet på trods af de belastninger, sygdommene medfører. Rapporten har således en ambitiøs målsætning om at sætte seksualitet på dagsordnen specielt inden for sundhedssektoren som et tema, som må prioriteres højere fremover. Målgruppen for rapporten er fagfolk og planlæggere i sundhedsvæsenet, men vil kunne læses af alle, der interesserer sig for emnet Presseomtale Rapporten er distribueret i 380 eksemplarer og downloadet 773 gange. Rapporten er omtalt 41 gange i medierne. Presseomtalen var i forhold til kafferapporten betydelig mindre, men der har været omtale jævnligt i mere end et halvt år efter offentliggørelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere