Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015"

Transkript

1 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra midt 22 erne underskud på de offentlige finanser, så Danmark ikke opfylder budgetloven. Den præsterede arbejdsmængde er lavere i Danmark i forhold til andre lande. Der er behov for reformer, der øger det samlede arbejdsudbud i Danmark det kan ske via færre offentligt forsørgede. Der er 1 mio. personer på offentlig forsørgelse i alderen år det var der også i Flere er dog kommet længere væk fra arbejdsmarkedet. DA foreslår reformer, der særligt påvirker visitationen ind i forsørgelse, økonomiske incitamenter og antallet af forsørgelsesordninger. Det skønnes, at reformerne vil kunne øge det effektive arbejdsudbud med 85. personer. Potentialet i højere arbejdsudbud i de enkelte ordninger er 25. personer fra førtidspension, 1. personer fra fleksjob, 2. fra ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp, 1. personer fra sygedagpenge og 2. personer fra ledighed. Der er også potentiale i andre ordninger særligt blandt ældre, men de bliver ikke behandlet her. Der er flere veje til at øge beskæftigelsen, f.eks. senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. På længere sigt vil der derfor være et større potentiale til at øge arbejdsstyrken end de 85. personer. Store udfordringer mange år frem Lav vækst i Danmark i mange år Dansk velstand er udfordret. Danmark har i en lang årrække haft lav vækst i forhold til andre lande. Fra 1998 og frem til i dag har vi haft den tredje laveste vækst i OECD, og det bliver ikke meget bedre de kommende år. Frem mod 23 spår OECD, at kun fem lande i OECDområdet vil have en lavere vækst end Danmark og det er alle lande med større demografiske udfordringer end i Danmark, jf. figur 1.

2 Side 2 Figur 1 Danmark: Sjette laveste vækst i OECD frem mod BNP pr. indbygger, gennemsnitlig årlig realvækst, pct., Tyskland Japan Portugal Italien Spanien Danmark Ungarn Island Slovenien Østrig Belgien Finland Canada Schweiz Luxembourg Norge Holland Frankrig Polen Grækenland Irland USA New Zealand Storbritannien Sverige Slovakiet Estland Mexico Tjekkiet Korea Israel Australien Tyrkiet Chile ANM.: Vækstraterne er beregnet på baggrund af BNP pr. indbygger, der er målt i faste priser, amerikanske dollar og købekraftkorrigeret. KILDE: OECD (214): Economic Outlook 95. Offentlig sektor opfylder ikke budgetlov fra midt 22 erne Opsving kan hurtigt føre til mangel på arbejdskraft Samtidig vil der fra midten af 22 erne og flere årtier frem hvert eneste år være underskud på den strukturelle offentlige saldo, der overstiger ½ pct. af BNP. Det indebærer, at Danmark hverken opfylder den danske budgetlov eller EU s regler for offentlige underskud. Det kan få negativ indflydelse på troværdigheden i dansk økonomi. Også på kortere sigt er Danmark udfordret. Trods snart syv år med lav vækst i BNP og beskæftigelse er ledigheden relativ lav både historisk set og i forhold til andre lande. Der er derfor risiko for, at der selv med et mindre opsving hurtigt vil kunne opstå en situation med mangel på arbejdskraft, ligesom det skete i Dermed vil Danmark gå glip af vækst og velstand. Både på kort og lang sigt kan udfordringerne blive imødekommet ved, at den samlede præsterede arbejdsmængde i Danmark bliver øget. Vi har tidligere haft en unik position med en meget høj erhvervsdeltagelse, men vi bliver i højere grad overhalet af andre lande. I kombination med en relativ lav årlig arbejdstid blandt beskæftigede ligger den samlede præsterede arbejdsmængde i Danmark under midten i en europæisk sammenhæng, jf. figur 2.

3 Side 3 Figur 2 Danskeres præsterede arbejdsmængde langt fra top 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Samlet årlig arbejdstid fordelt på alle personer, årig, 1. timer, 213 Island Schweiz Estland Tjekkiet Tyrkiet Slovenien Østrig Storbritannien Polen Sverige Slovakiet Ungarn Luxembourg Danmark Tyskland Finland Portugal Holland Norge Frankrig Belgien Grækenland Irland Spanien Italien 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, ANM.: Samlet årlig arbejdstid fordelt på alle personer er beregnet som de årlige arbejdstimer pr. beskæftiget * beskæftigelsesfrekvens for årige. Data for arbejdstid er en særkørsel fra OECD, hvor opgørelsesmetoden følger de samme hovedprincipper, som anbefalet af Produktivitetskommissionen (213), Danmarks Produktivitet. Hvor er problemerne? KILDE: OECD.stat og tal for arbejdstid er ikke publicerede OECD-skøn, der er baseret på opgørelsesmetoden, som er anvendt i OECD Employment Outlook 24 (tabel 1.5) samt egne beregninger. Den højere præsterede arbejdsmængde i Sverige skyldes ikke et højere antal årlige arbejdstimer. Beskæftigede danskere og svenskere arbejder nogenlunde lige mange timer i gennemsnit pr. år. I Danmark er den gennemsnitlige årlige arbejdstid opgjort af OECD timer, mens i Sverige arbejder de årligt timer. Højere arbejdsmængde i Sverige skyldes flere i job Årsagen til den større arbejdsmængde er, at en højere andel af befolkningen er i job i Sverige i forhold til i Danmark. Hvor 72,5 pct. af befolkningen i alderen år er i job i Danmark, er den tilsvarende andel 74,4 pct. i Sverige. Det tal er steget de seneste ti år, mens udviklingen i Danmark er gået den modsatte vej. I Danmark er beskæftigelsen faldet for alle andre aldersgrupper end de ældste, mens beskæftigelsen er steget for alle aldersgrupper i Sverige de seneste ti år, jf. figur 3.

4 Side 4 Figur 3 Sverige har flest i beskæftigelse 1 Beskæftigelse, andel af befolkningen, pct. DK-24 DK-213 SV-24 SV år år år år KILDE: Eurostat, Employment rates by sex, age and nationality (pct.), [lfsa_ergan]. Også højere erhvervsdeltagelse i Sverige Mange veje til højere arbejdsmængde én er færre offentligt forsørgede 1 mio årige på offentlig forsørgelse Det samme billede ses for erhvervsdeltagelsen i Danmark og Sverige. Erhvervsdeltagelsen er ca. 3 pct.-point højere i Sverige end i Danmark årsagen til den større forskel i erhvervsdeltagelse i forhold til beskæftigelsesandel skyldes en højere ledighed i Sverige. Erhvervsdeltagelsen i Sverige har vist samme tendens som beskæftigelsen i Sverige dog ikke for gruppen af unge. Havde Danmark samme erhvervsdeltagelse som Sverige, ville det svare til en stigning i arbejdsstyrken på godt 1. personer. En højere præsteret arbejdsmængde i Danmark kan nås ad mange veje. Det kan ske ved at øge arbejdstiden, øge antallet af udenlandske lønmodtagere, sikre en bedre integration af indvandrere og mindske antallet af offentligt forsørgede via effektive reformer af arbejdsmarkedet. Det er det sidste, der er i fokus i dette notat. Færre offentligt forsørgede kan både bidrage til at løse lavvækst-problemet og de offentlige underskud, hvor der endda er en dobbeltgevinst ved både færre offentlige udgifter og flere skatteindtægter. En årsag til den lavere præsterede arbejdsmængde i Danmark er den meget store andel af befolkningen i offentlig forsørgelse. Samlet er der omkring 1 mio. mennesker i alderen år, som modtager offentlig forsørgelse, jf. figur 4.

5 Side 5 Figur 4 Flere på offentlig forsørgelse Modtagere af offentlig forsørgelse år, 1. helårspersoner Fleksjob m.v. Kontanthjælp Orlov Dagpenge Aktiverede dagpenge og kontanthjælp Barselsdagpenge 6 4 Sygedagpenge Efterløn, overgangsog fleksydelse Pension 4 2 Førtidspension, ledighedsydelse og revalidering ANM.: Pensionsalderen er nedsat fra 67 til 65 år fra 24. Derfor indgår årige pensionister i figuren. SU-modtagere er ikke med. Dagpenge er inkl. feriedagpenge. Fleksjob m.v. dækker også andet støttet beskæftigelse, herunder skånejob. Der var også støttet beskæftigelse før 1995, men ingen detaljeret statistik. Udviklingen over tid skal fortolkes med forsigtighed, da det ikke er muligt at lave en helt konsistent tidsserie for hele perioden på grund af ændringer i arbejdsmarkedspolitikken og omlægninger af statistikkerne. KILDE: Økonomi- og Indenrigsministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 176 af 13. februar 213, Økonomisk Redegørelse, december 214, ADAM og Danmarks Statistik. Siden 197 er 7. flere på offentlig forsørgelse Værdien af flere kvinder på arbejdsmarkedet er tabt på gulvet Det meget høje antal offentligt forsørgede er et relativt nyere fænomen. Fra 197 og frem til 1995 steg antallet af offentligt forsørgede med godt 7. personer. Samtidig kom der flere typer af forsørgelsesordninger til. De flere offentligt forsørgede er ikke udtryk for, at andelen af befolkningen, der er i arbejde, er faldet. Erhvervsfrekvensen er stort set uændret fra 197 til 213. Den meget store ressource, der lå i kvinders stigende deltagelse på arbejdsmarkedet, er blevet misforvaltet. I takt med at kvinderne er kommet ind på arbejdsmarkedet, har mændene forladt arbejdsmarkedet, jf. figur 5.

6 Side 6 Figur 5 Mændene trådte ud, da kvinderne kom ind Andel årige på arbejdsmarkedet, pct Mænd 8 6 I alt Kvinder ANM.: Tallene fra Danmarks Statistik er fremskrevet med udviklingen i arbejdsstyrken fra arbejdskraftundersøgelsen. KILDE: Danmarks Statistik, 6 år i tal, Eurostat, Population by sex, age, nationality and labour status (1 ) [lfsa_pganws]. Det betyder også, at danske mænd er blevet overhalet af mænd i 12 OECD-lande, som nu alle har højere erhvervsdeltagelse end danske mænd i modsætning til tidligere, jf. OECD.stat. Danskerne er blevet mere sunde Den lavere arbejdsmængde er heller ikke et resultat af dårligere folkesundhed i 213 end i 197. Levealderen er steget markant, og danskernes egen vurdering af helbredet er over en lang årrække blevet mere positiv. Siden midten af 199 erne har antallet på offentlig forsørgelse været forholdsvist stabilt trods skiftende konjunkturer og forskellige reformer af arbejdsmarkedet. Situationen er endda blevet forværret henover denne periode, idet andelen af offentligt forsørgede, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er mindsket markant. Ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, udgør således i dag ca. 16 pct. af alle offentligt forsørgede mod over 4 pct. i begyndelsen af 199 erne og omkring 33 pct. i 1995, hvor antallet af offentligt forsørgede var omtrent det samme som nu, jf. tabel 1.

7 Side 7 Tabel 1 Flere er længere væk fra arbejdsmarkedet i dag Andel af overførselsmodtagere år, pct. Jo mere grå ordningen er markeret, jo længere er personerne fra arbejdsmarkedet Bruttoledige (dagpenge og arbejdsmarkedsparat kontanthjælp inkl. aktivering) og feriedagpenge Barselsdagpenge og arbejdsmarkedsorlov Sygedagpenge Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. aktivering) m.v Pension, efterløn, fleksydelse og overgangsydelse Førtidspension, fleks- og skånejob m.v., ledighedsydelse, revalidering og ressourceforløb I alt, pct I alt på offentlig forsørgelse, 1. helårspersoner Andel af befolkning år, pct. 27,7 26,5 2,3 ANM.: Tal for 1995 og 213 er baseret på ADAM s databank undtagen årige pensionister i 213, som er baseret på Danmarks Statistik. Bruttoledige er inkl. feriedagpenge. I ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp kan også være indeholdt støttet beskæftigelse. Fleks- og skånejob er inkl. øvrig støttet beskæftigelse og aktivering. Skøn for 23 er baseret på Finansministeriets fremskrivning, som ikke er aldersafgrænset. Der vil derfor være indeholdt overførselsmodtagere på 67 år i 23. Det gælder dog ikke folkepension, hvor alene årige indgår. Der er ingen årige folkepensionister i 23 på grund af tilbagetrækningsreformen, der øger folkepensionsalderen. Finansministeriets fremskrivning indeholder ikke skøn for ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp, og tallet er beregnet residualt ud fra det samlede antal overførselsmodtagere (i alt er inkl. støttet beskæftigelse og ekskl. SU). Opdelingen på de forskellige overførselsgrupper og udviklingen over tid er behæftet med usikkerhed på grund af ændringer i ordninger og forskelligt kildegrundlag. KILDE: Egne beregninger på baggrund af ADAM, Danmarks Statistik og Finansministeriets opdaterede 22-forløb (august 214). Det er særligt andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er steget, og flere, der er trukket helt tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn og pension i dag i forhold til i Stort fald i ledighed har kun givet lille fald i andel på offentlig forsørgelse Det store fald i ledigheden de seneste 2 år som følge af løbende reformer (kortere dagpengeperiode m.v.) har været positivt. Problemet er, at gevinsten ikke er høstet, fordi forsørgelsen i andre ordninger er steget tilsvarende. Trods et fald i den strukturelle ledighed på 8,6 pct.- point fra 1995 til i dag er den samlede andel på offentlig forsørgelse i perioden kun faldet fra knap 28 pct. til knap 27 pct. Det store omfang af offentligt forsørgede er et alvorligt problem, både for den enkelte, der står uden for, og for samfundet som helhed, der går glip af vækst og velstand og har store udgifter til offentlig forsørgelse, som er finansieret over skatten. I takt med at folk lever længere, og der bliver flere ældre, bliver det afgørende for det danske samfund at få ændret på disse strukturer. Tilbagetrækningsreform giver færre of- I Danmark er der gennemført et par større og mindre reformer af arbejdsmarkedet i de senere år. Det er særligt tilbagetræknings-

8 Side 8 fentligt forsørgede reformen, som i de kommende år vil betyde, at antallet på offentlig forsørgelse blandt årge ifølge fremskrivninger vil blive reduceret frem mod 23. Her vil andelen på offentlig forsørgelse i aldersgruppen falde til 2 pct., jf. tabel 1. Det er dog alene for de ældre aldersgrupper, at der forventeligt vil ske et væsentligt fald. Antallet i de øvrige ordninger stiger lidt eller er uændret de kommende mange år, jf. figur 6. Figur 6 Færre på tilbagetrækning om 15 år Antal årige, 1. helårspersoner 1. Førtidspension, ledighedsydelse, revalidering Sygedagpenge Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Støttet beskæftigelse Barselsdagpenge Dagpenge og feriedagpenge Pension (65-66 år) og efterløn ANM.: Støttet beskæftigelse er bl.a. fleksjob og skånejob. Pension og efterløn er inkl. fleksydelse. Skøn for helårspersoner er baseret på Finansministeriets fremskrivning undtagen årige pensionister, der er baseret på DREAM s fremskrivning. Se i øvrigt anmærkning til tabel 1. KILDE: Finansministeriet (214), Opdateret 22-forløb, Danmarks Statistik og DREAM s fremskrivning. Det betyder også, at det primært er blandt befolkningen over 6 år, at erhvervsdeltagelsen vil stige, mens der næsten ikke sker noget for gruppen af årige. Andre lande bruger meget færre penge på offentlig forsørgelse De mange offentligt forsørgede betyder også, at omkostningerne til offentlig forsørgelse er langt højere i Danmark end i vores nabolande. Landene omkring os bruger således en væsentlig mindre andel af BNP på at forsørge personer i den erhvervsaktive alder. Danmark bruger 7,9 pct. af BNP, mens Sverige bruger 4,5 pct. og Tyskland 3,8 pct., jf. figur 7.

9 Side 9 Figur 7 8 Store udgifter til indkomstoverførsler i Danmark Udgifter til indkomstoverførsler til personer i den erhvervsaktive alder, andel af BNP, pct., Danmark Holland Storbritannien Sverige Tyskland ANM.: Tallene er bruttoudgifter. Den gennemsnitlige skat på overførsler er ca. 8 pct.-point højere i Danmark end i Sverige. Bliver der korrigeret for det, er merudgiften i Danmark 6 mia. kr. mod 65 mia. kr. brutto. SU, boligsikring og tilskud til børnepasning er ikke inkluderet i opgørelsen. KILDE: OECD (214), Social Expenditure Database, SOCX, Income Support to the Working Age Population. 6 mia. færre offentlige udgifter, hvis niveau som i Sverige 6 pct. skyldes færre offentligt forsørgede i Sverige Var Danmark på niveau med Sverige, ville de offentlige udgifter i Danmark hvert år være ca. 6 mia. kr. efter korrektion for skatteforskelle. Hertil kommer gevinsten af, at flere kommer i beskæftigelse. Årsagen til de højere omkostninger i Danmark er både en større andel på offentlig forsørgelse, og at ydelsesniveauet i Danmark er højere end i Sverige. En lavere andel af befolkningen på offentlig forsørgelse i Sverige kan forklare ca. 6 pct. af forskellen i udgifter, mens forskelle i ydelsesniveauer kan forklare resten. Inspiration fra Sverige I Sverige er der gennem de seneste år gennemført en række reformer af de offentlige forsørgelsesordninger, som har reduceret antallet af modtagere markant. Efter den meget dybe krise i Sverige i 199 erne, hvor de havde rekord i attraktive forsørgelsesordninger og personer på førtidspension, har skiftende svenske regeringer løbende gennemført et omfattende reformprogram, der handlede om at reducere det såkaldte Utanförskapet. Reformerne blev særligt markante med den borgerlige firpartiregering fra 26 under Frederik Reinfeldts ledelse.

10 Side 1 2. færre offentligt forsørget på syv år Indsatsen mod Utanförskapet har på syv år resulteret i, at knap 2. færre svenskere er offentligt forsørgede, jf. figur 8. Figur 8 2. færre offentligt forsørgede på syv år Helårspersoner i bidrags-ersättningssystem, 1., 2-64-årige Førtidspension Sygedagpenge Arbejdsløshedsdagpenge Aktivering Kontanthjælp "Fleksjob" ANM.: Fleksjob i Sverige er en tidsbegrænset løntilskudsordning. KILDE: Statististiska centralbyrån (SCB), Arbetsformidlingen, Jobindsats og egne beregninger. Skat på arbejde sat ned De svenske reformer var ikke kun én reform af Utanforskapet, men en lang række reformer, der som ét af elementerne har haft et mål om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Tilskyndelsen til at tage et arbejde er bl.a. øget ved at reducere skattetrykket fra 51 til 44 pct. af BNP. I forhold til at få inkluderet flere på arbejdsmarkedet og få færre i offentlig forsørgelse har svenskerne gennemført reformer af førtidspension, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Politisk beslutning at regulere offentlige ydelser Desuden har Sverige valgt ikke automatisk at regulere de offentlige overførsler. Skal overførslerne reguleres fra de nuværende kronebeløb, kræver det en politisk beslutning i parlamentet. F.eks. er satsen for arbejdsløshedsdagpenge uændret gennem 15 år, så den i dag udgør 545 kr. pr. dag modsat 827 kr. i Danmark. På førtidspensionsområdet er der sket en ændring i tænkningen af hele systemet, så det handler om så vidt muligt at kunne forsørge sig selv, og i det omfang man ikke er i stand til det, er der mulighed for hel eller delvis offentlig forsørgelse. De konkrete ændringer af systemet er:

11 Side 11 Seks store ændringer på førtidspensionsområdet Krav om permanent arbejdsevnetab Krav om permanent arbejdsevnetab. Gradueret ydelse pct. afhængig af grad af arbejdsevnetab. Reduktion af satsen for maksimal førtidspension den er 72 pct. af satsen i Danmark. Forsikringskassen var tidligere regionale selvstændige enheder nu statslig central myndighed med decentrale enheder (denne del er reelt gennemført tidligere). Nu kun medicinske krav før bosted, sociale grunde og alder. Tidsbegrænset førtidspension afskaffet. Kravet om permanent arbejdsevnetab udelukker f.eks. mange tilkendelser af førtidspension på baggrund af psykiske lidelser. Sverige har således også færre anerkendte arbejdsskader som følge af psykiske lidelser end i Danmark, og niveauet er faldende, jf. DA (214), Arbejdsmarkedsrapport 214. De meget store kommunale forskelle, som der tidligere var i Sverige, er mindsket ved, at det nu er en statslig myndighed, der tilkender førtidspension. Tidligere var det muligt at få førtidspension i Sverige på baggrund af, hvor i Sverige man boede, hvis man var tæt på pensionsalderen, eller hvis man havde sociale problemer. Det er nu ikke længere muligt. Sverige har også afskaffet tidsbegrænset førtidspension. Det er umiddelbart logisk i sammenhæng med kravet om permanent arbejdsevnetab. Vigtigt at begrænse tilgang til førtidspension Tre vigtige elementer i reform af sygedagpenge Kraftigt fald i antallet på sygedagpenge Sygedagpenge er en væsentlig fødekilde til førtidspension i både Danmark og Sverige. Sverige har derfor samtidig med reformen af førtidspension lavet en reform af sygedagpenge med følgende hovedelementer: Rehabiliteringsforløb, som bedømmer arbejdsevne. Op til 9 dage fokus på hidtidigt job fokus på alle job i virksomheden. Derefter fokus på alle job på arbejdsmarkedet. Efter 2½ år skal syge til arbejdsformidlingen i tre måneder for at finde job herefter er ny periode mulig. Højst 8 pct. af hidtidig løn med et loft i et år. Herefter 75 pct. af hidtidig løn med et loft i halvandet år. Fra 26 til 213 er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med knap 5. personer dog med en stigende tendens de seneste par år.

12 Side 12 Den svenske regering vurderer selv, at de reformer, der er gennemført siden 27, vil øge arbejdsstyrken med 3,5 pct. frem mod 22 størstedelen inden 218. Effekterne er udover arbejdsmarkedsreformer bl.a. også effekter af indførelse af et beskæftigelsesfradrag, jf. Sveriges regering (214): Regeringens proposition 213/214:1. Hvor stort er potentialet i Danmark? Det store antal på offentlig forsørgelse i Danmark og de mange penge, som vi bruger i forhold til andre lande, viser, at der er et potentiale for at reducere antallet af forsørgede, og få flere personer inkluderet på arbejdsmarkedet i stedet for. Samlet set ville samme andel offentligt forsørgede som i Sverige betyde 2. færre offentligt forsørgede i Danmark. En del af dette potentiale ligger dog i efterlønsordningen, hvor der i forvejen er vedtaget en reform, der vil reducere antallet på denne ordning. Således er der på lang sigt omkring 2. personer tilbage i ordningen mod omkring 9. personer i dag. Der er dog fortsat et væsentligt arbejdskraftpotentiale blandt ældre særligt de kommende årtier. Samme andel som i Sverige svarer til 15. færre udover efterløn Store kommunale forskelle i andel offentligt forsørgede Ser vi alene på forsørgelsesordninger, der ikke primært er for ældre grupper, er potentialet i forhold til Sverige som minimum omkring 15. færre i offentlig forsørgelse. Det er lidt undervurderet, da erfaring viser, at omkring 2 pct. af gruppen på efterløn alternativt ville være på førtidspension. Omvendt er den arbejdsgiverbetalte periode for beskæftigede, der bliver syge, to uger i Sverige mod fire uger i Danmark. Der vil derfor være flere sygedagpengemodtagere i Sverige alene af denne årsag. En anden måde at opgøre potentialet for færre offentligt forsørgede i Danmark er ved at se på de betydelige forskelle i andel offentligt forsørgede, der er på tværs af kommuner i Danmark, som forvalter det samme regelsæt. Det være sig også for kommuner med samme rammevilkår (dvs. med samme forventelige andel offentligt forsørgede givet indbyggersammensætningen i kommunen). Alene ved at kommuner med samme rammevilkår i samme klynge reducerer andelen af offentligt forsørgede, som svarer til den kommune i klyngen med den laveste andel på offentlig forsørgelse, kan antallet blive reduceret med knap 8. fuldtidspersoner, som alternativt ville være i arbejdsstyrken, jf. tabel 2.

13 Side 13 Tabel 2 Potentiale for flere i arbejdsstyrken 1. personer årige I alt på offentlig forsørgelse, ekskl. efterløn og barsel Heraf: Antal i 214 Reduktion, hvis andel som i Sverige 213 Reduktion ved kommunesammenligning Muligt ekstra effektivt arbejdsudbud Førtidspension Fleksjob Kontanthjælp, ikke arbejdsmarkedsparate Sygedagpenge Bruttoledige kontanthjælp og dagpenge ANM.: Alle tal er afrundet til nærmeste 5. personer på grund af usikkerhed. Ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp er baseret på Jobindsats og er inkl. unge på uddannelseshjælp og matchkategorien uoplyst. Førtidspension er inkl. ressourceforløb, og fleksjob er inkl. ledighedsydelse. 214-tal er gennemsnittet af første til tredje kvartal 214 for opgørelsen af offentligt forsørgede fuldtidspersoner (Danmarks Statistik). Reduktion ved kommunesammenligning er baseret på en klyngeanalyse. Det er potentialet, hvis kommuner med samme rammevilkår reducerer andel i ydelsesgruppen til den kommune i klyngen, der har den laveste andel. Klyngeanalysen for det samlede potentiale omfatter alle ydelser undtagen efterløn og barselsdagpenge. Det er mindre end summen af de enkelte ydelser, fordi der her er taget højde for forskelle i fordelingen på de enkelte ydelser kommunerne imellem. For mere om metoden se SFI (213). For bruttoledige er potentialet beregnet for dagpenge (inkl. aktivering). Sammenligningen med Sverige kan kun blive foretaget for førtidspension og fleksjob, da de andre ordninger ikke er sammenlignelige. Vurderingen af ekstra arbejdsudbud er bl.a. baseret på studier af effekterne af forskellige reformer og faktiske afgangsmønstre fra de enkelte ordninger til arbejdsstyrken. Øget arbejdsudbud kan både afspejle flere personer og øget arbejdstid. Det er de grå tal, der er anvendt ved beregning af potentialet. KILDE: Danmarks Statistik, Jobindsats og egne beregninger. Da indretningen af mange af forsørgelsesordninger er forskellige i Sverige og Danmark, er det ikke muligt ordning for ordning at sammenligne andelen i offentlig forsørgelse. Det er dog muligt for førtidspension og fleksjob, som er relativt sammenlignelige ordninger. Her tyder de svenske erfaringer på, at der vil være et betydeligt potentiale for at reducere det danske omfang. Lavere andel på førtidspension i Sverige 25. førtidspensionister kan komme i arbejdsstyrken Tilpasning fra arbejdsstyrke til be- Der er i dag 23. førtidspensionister, hvilket svarer til 6,6 pct. af befolkningen i alderen år. Det er en større andel end i Sverige, hvor andelen er 5,4 pct., idet Sverige har formået at nedbringe antallet af førtidspensionister markant de senere år. Kan Danmark reducere omfanget af førtidspension til samme andel som i Sverige, svarer det til 55. færre på førtidspension. På baggrund af en række studier af effekterne af førtidspensionsreformer i Danmark og udlandet vurderer DA, at ca. 5 pct. af de førtidspensionister, der ikke længere skal være på ordningen, kan overgå til arbejdsstyrken det svarer til knap 25. personer, jf. DA-notat Potentiale til at reducere offentligt forsørgede og øge beskæftigelsen. Historiske erfaringer i Danmark tilsiger, at øget arbejdsstyrke fører til en tilsvarende højere beskæftigelse. Denne tilpasning sker relativt hur-

14 Side 14 skæftigelse er fire til fem år tigt typisk i løbet af fire til fem år, jf. Finansministeriet (214): Finansredegørelse 214. Også i forhold til personer på fleksjob er andelen i Sverige lavere end i Danmark. Herhjemme er 2 pct. af alle årige tilkendt et fleksjob mod 1,2 pct. i Sverige. Havde vi samme andel som i Sverige, ville der være 3. færre på fleksjob. Det effektive arbejdsudbud kan øges med 1. via færre på fleksjob Personer i fleksjob er i forvejen i arbejdsstyrken, men deres arbejdstid ligger væsentligt under den gennemsnitlige arbejdstid blandt øvrige beskæftigede. Hvis gruppen, der ikke længere vil være på fleksjob, øger deres arbejdstid op til den gennemsnitlige arbejdstid, svarer det til, at det effektive arbejdsudbud kan blive øget med 1. personer. Der er store kommunale forskelle i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Egedal har f.eks. en andel på ca. 1,3 pct. af befolkningen mellem 16 og 66 år, mens andelen i Brøndby er på ca. 5 pct. Hvis kommuner med samme rammevilkår reducerer antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der svarer til den kommune i klyngen med den laveste andel, ville antallet kunne blive reduceret med i omegnen af 3. personer. 2. flere kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken Færre på sygedagpenge kan øge det effektive arbejdsudbud med 1. Reduktion af ledighed giver 2. i effektivt arbejdsudbud Blandt dem kan omkring 7 pct. overgå til arbejdsstyrken, hvilket svarer til ca. 2. personer. Det er en lidt lavere andel end den, der typisk bliver anvendt i modelberegninger ved analyser af ændringer af efterlønsordningen, jf. DREAM. Modsat er det lidt højere end andelen, der vurderes at kunne være i arbejdsstyrken fremfor på førtidspension. Det samlede antal personer på sygedagpenge er ca. 6. fuldtidspersoner. DA vurderer, at der er potentiale for at reducere sygefraværet i størrelsesordenen af 1. fuldtidspersoner af den nuværende bestand. Igen ud fra kommunale forskelle i anvendelsen af sygedagpenge. Selv blandt ledige er der store kommunale variationer, hvor eksempelvis København har en relativ høj ledighed blandt dagpengemodtagere til trods for, at det p.t. er her, at den største jobskabelse sker. Hvis kommuner med samme rammevilkår reducerer antallet af ledige, der svarer til den kommune i klyngen med den laveste andel, ville antallet kunne blive reduceret med i omegnen af 2. personer. Reformprogram til færre offentligt forsørgede Der er mange parametre, der er afgørende for antallet af offentligt forsørgede i den erhvervsaktive alder. Den demografiske sammensætning betyder noget i kombination med befolkningens helbredstilstand. Derudover er opbygningen og indretningen af velfærdssystemet selvfølgelig afgørende. Mange elementer afgørende for antal offentligt forsørgede Det, der betyder noget, er særligt: Visitationen ind i ydelserne hvor stramme er kravene til at få en ydelse, og hvor godt bliver de håndhævet.

15 Side 15 De økonomiske incitamenter i systemet både for den enkelte i relation til ydelsesniveauet i forhold til lønningerne på arbejdsmarkedet, og for den tildelende myndighed i form af bl.a. refusion fra staten m.v. Kravene til at modtage ydelsen skal personerne stå til rådighed, skal der ydes en indsats, som modsvarer at være i job, skal helbredet være dårligt m.v. Kontrollen med ydelsesmodtagerne i hvor høj grad bliver det kontrolleret, at de opfylder de krav, der er til at modtage ydelsen. Omfanget/antallet af ordninger kan i sig selv have betydning for antallet af modtagere det gælder eksempelvis for fleksjob, som bare har øget antallet af offentligt forsørgede og ikke reduceret antallet på førtidspension. Indsatsen for at få personerne ud af offentlig forsørgelse igen. DA foreslår en række reformer, der i større eller mindre omfang vil ændre på disse parametre inden for en eller flere af forsørgelsesordningerne. Samtidig er DA s tilgang, at der skal tages udgangspunkt i den enkeltes pligt til i første omgang at være selvforsørgende. DA s reformer vil kunne øge arbejdsstyrken med 85. Kontanthjælp er en grundlovssikret ret Reformforslagene vil blive pakket ud i næste afsnit. Det er vurderingen, at bliver hele pakken gennemført, så vil det fulde potentiale til arbejdsstyrken kunne blive realiseret, hvilket svarer til omkring 85. personer. Det vil som minimum også være det antal personer, som antallet af offentligt forsørgede kan blive reduceret med. Potentialet kan dog også være større. Når personer ikke længere har mulighed for at få offentlig forsørgelse i én ordning, kan de komme i arbejdsstyrken, blive selvforsørgede eller overgå til anden offentlig forsørgelse. Alle, der ikke kan forsørge sig og sine, har en grundlovssikret ret til kontanthjælp. Et nyt sammenhængende forsørgelsessystem Kompliceret dansk forsørgelsessystem Det danske forsørgelsessystem er kompliceret med en hel række forskellige ordninger, samtidig med at vilkårene er mest attraktive for de ordninger, hvor personerne er længst væk fra arbejdsmarkedet, jf. figur 9.

16 Side 16 Figur 9 Mange ordninger usunde incitamenter Udbetaling kr. pr. time, overførsler korrigeret for arbejdsmarkedsbidrag, mindsteløn korrigeret for beskæftigelsesfradrag, Mindsteløn A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge ledige Fleksløntilskud Førtidspension Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Efterløn/- fleksydelse ANM.: Udgangspunktet er ret til offentlige ydelser for en person, der tidligere har haft indkomst, der svarer til mindstelønnen på DA/LO-området. Kontanthjælp er for over 3-årige. KILDE: Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, ATP og Landsoverenskomst for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel. Der skal være gevinst for at være tæt på arbejdsmarkedet Tre bærende principper i nyt forsørgelsessystem I det danske system er der nærmest en gevinst for ikke at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det bør være det modsatte, så der er en gevinst for at være tæt på arbejdsmarkedet og stå til rådighed. DA foreslår derfor et nyt forsørgelsessystem med færre ordninger, end der er i dag. Samtidig skal det være bygget op om nogle bærende grundprincipper: Et hovedprincip bør være, at offentlige ydelser medmindre der er tale om forsikringsordninger - er lavere end de mindstelønninger, der er aftalt i den private sektor. Der skal være et økonomisk incitament til at tage et job, og det skal være mere økonomisk fordelagtigt at være tæt på arbejdsmarkedet end langt fra. Der skal være et forsørgelsesgrundlag af en rimelig størrelse til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Færre ordninger og sunde incitamenter For en person på mindsteløn vil DA s forslag til et nyt forsørgelsessystem betyde, at ydelsen for ledige ved sygdom og ved førtidspension vil være lavere end i det nuværende system. Der vil således være et incitament til at komme tættere og tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig vil der være markant færre ordninger end i dag, jf. figur 1.

17 Side 17 Figur 1 Få ordninger sunde incitamenter Udbetaling kr. pr. time, overførsler korrigeret for arbejdsmarkedsbidrag, mindsteløn korrigeret for beskæftigelsesfradrag, Mindsteløn A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge til ledige Førtidspension ANM.: Udgangspunktet er ret til offentlige ydelser for en person, der tidligere har haft indkomst, der svarer til mindstelønnen på DA/LO-området. Kontanthjælp er faste satser for forsørgere over 3 år. Førtidspension er for en person, der har mistet hele arbejdsevnen og dermed får 1 pct. KILDE: Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, ATP og Landsoverenskomst for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og egne beregninger. Hovedprioriteter, hvor effekten er størst DA-fællesskabet foreslår reformer af følgende forsørgelsesordninger/- temaer: Førtidspension. Fleksjob. Kontanthjælp. Sygedagpenge. Regulering af offentlige ydelser. Disse ordninger finder DA er vigtigst, fordi der her er et stort potentiale til at få flere i beskæftigelse. Samtidig er der gennemført reformer blandt de ældre aldersgrupper, som vil få flere i disse aldersgrupper ud i arbejdstyrken de kommende år. Der er fortsat et arbejdskraftpotentiale blandt ældre grupper, ligesom der også er potentiale i andre forsørgelsesordninger, men de bliver ikke yderligere behandlet i dette notat.

18 Side 18 Reform af førtidspension og fleksjob Potentialet til at få flere aktive på arbejdsmarkedet er særligt stort på førtidspensionsområdet, hvor Danmark har en høj andel på førtidspension i forhold til andre lande og med store variationer på tværs af kommunerne. Til trods for at helbredet bliver bedre i den vestlige verden, er der forskellige årsager til, at førtidspension alt andet lige er vokset markant. Førtidspension er blevet mere attraktiv for nogle grupper, f.eks. i takt med at andre forsørgelsessystemer er blevet strammet op (som f.eks. dagpenge), og i takt med at ufaglærtes jobmuligheder bliver svækket. En række lande bl.a. Sverige, Holland og Storbritannien har gennemført omfattende reformer og vist vejen til, at det kan lade sig gøre særligt at reducere tilgangen til ordningen. 1. Visitation til ordningen Det er helt nødvendigt at reducere tilgangen til førtidspension, ligesom det er sket i bl.a. Sverige. DA foreslår: Forslag 1. Administrationen af førtidspension bliver flyttet fra kommunerne til en central myndighed under staten. 2. Der bør ske en revurdering af allerede tilkendte førtidspensioner. 3. Det skal kun være muligt at få en førtidspension, hvis det kan dokumenteres, at arbejdsevnen er nedsat permanent, og ud fra den foreliggende viden altid vil være det. Markant fald i tilgangen til førtidspension i Sverige Visitation bør ske af central myndighed De svenske reformer har fået reduceret tilgangen til førtidspension markant. Det er bl.a. sket ved at flytte visitationen til førtidspension fra kommunerne til en statslig myndighed. Tilgangen er således reduceret fra et niveau på omkring 4. nye førtidspensionister pr. måned til omkring 1., jf. Forsäkringskassan.se. Skal en større andel af de personer, der i dag får en førtidspension, i stedet blive inkluderet på arbejdsmarkedet og være i stand til at forsørge sig selv, skal visitationen til ordningen være langt mere ensartet på tværs af kommuner, således at det reelt er personer, der har mistet arbejdsevnen, som får bevilliget førtidspension. Derfor skal det være en central myndighed, der tilkender førtidspension ligesom i Sverige. Kravet om permanent arbejdsevnetab indebærer, at det fremover typisk ikke vil være muligt at få førtidspension på baggrund af stresslidelser, fibromyalgi, piskesmæld, misbrug, nedsat syn eller hørelse, muskel- og skeletbesvær m.m. Den lidelse, som en førtidspension er givet på baggrund af, er ikke nød-

19 Side 19 vendigvis permanent. Eksempelvis er 5 pct. af tilkendelserne givet på baggrund af en psykisk lidelse, og selv om andelen var lavere for 15 år siden, var det alligevel 3 pct., der skyldtes psykiske lidelser. Nogle psykiske lidelser er dynamiske lidelser Meget tyder på, at nogle psykiske lidelser er dynamiske lidelser, og at mange får det bedre efter nogle år. Af en gruppe 5-64-årige, der havde en alvorlig mental sygdom i 24, var det mindre end en tredjedel, der tre år efter fortsat havde en alvorlig mental sygdom. Samtidig var mere end en tredjedel helbredt tre år efter, jf. figur 11. Figur 11 Det mentale helbred er dynamisk 4 Andel fordelt på helbredsstatus i 27, der alle havde alvorlig mental sygdom i 24, 5-64-årige, pct Ingen sygdom Moderat sygdom Alvorlig sygdom ANM.: Data er fra OECD s survey Health, Ageing and Retirement (SHARE). KILDE: OECD (212), Sick on the job? Myths and realities about mental health and work, Paris. Mange førtidspensionister kan have fået det bedre Det taler for, at en andel af førtidspensionisterne har fået det bedre. Det bliver understøttet af analyserne af førtidspensionisters selvvurderede helbred og analyser af Arbejdsmarkedskommissionen (29), Velfærd kræver arbejde. Det er afgørende, at personer, der er blevet raske, ikke bliver dømt ude af arbejdsmarkedet resten af deres liv. Alle førtidspensionister bør derfor have deres sag revurderet. I bl.a. Holland har de haft gode resultater med at lave en revurdering. Det vil være en vigtig kilde til at få reduceret antallet af personer på førtidspension forholdsvist hurtigt. 2. Forenkling af systemet Nedsat arbejdsevne et virvar af ydelser Førtidspension- og fleksjobområdet er ikke bare én ydelse, men et virvar af ydelser:

20 Side 2 Førtidspension. Flekslønstilskud til personer i fleksjob. Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men som er ledige og kun til rådighed for et fleksjob. Fleksydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, men som trækker sig tilbage på en efterlønslignende ordning. I dag er der en sikring af indkomst uanset arbejdsevnetab Systemet er bygget op omkring en sikring af et forsørgelsesgrundlag af en vis størrelse uanset hvor stort arbejdsevnetab en person har, og uanset om personen kan finde et job eller ej. Filosofien i det svenske system er en anden. Her er det den enkeltes ansvar at finde et job, som kan give en indkomst, der supplerer op i forhold til arbejdsevnetabet. I Danmark giver vi pengene på forhånd, og så bliver der fradraget i ydelsen i tilfælde af arbejdsindkomst. Med udgangspunkt i det svenske system foreslår DA: Forslag 4. Førtidspension skal være en gradueret sats på og 1 pct. 5. Forslaget integrerer fleksjob i førtidspensionsordningen. 6. Ledighedsydelsen skal afvikles, og i stedet kan deltidsførtidspensionister, der ikke har arbejde, modtage kontanthjælp, hvis de opfylder betingelserne herfor. 7. Fleksydelsen, der er den særlige efterløn for fleksjobbere, skal afvikles. Mindre syge skal have gradueret sats Afskaf ekstra ydelser Har en person en permanent nedsat arbejdsevne, men stadig f.eks. 5 pct. arbejdsevne tilbage, skal personen kunne blive tilkendt en førtidspension på 5 pct. af højeste førtidspension. Det er derefter op til pågældende at udnytte den resterende arbejdsevne, og dermed have arbejdsindkomst som supplement til førtidspensionen. Det kan være til en timeløn, der bliver fastsat på baggrund af produktiviteten, antallet af arbejdstimer og den timeløn, som bliver givet i tilsvarende eller sammenlignelige jobs i virksomheden. I den nuværende fleksjobordning er der skabt et parallelt system af forsørgelsesordninger. Det skal der blive gjort op med, og de mange ekstra ydelser som ledighedsydelse og fleksydelse skal afvikles, så systemet bliver enkelt og gennemskueligt. En række af de personer, der i dag er på fleksjob, vil sandsynligvis være i målgruppen til en gradueret sats for førtidspension. Den graduerede sats for førtidspension indebærer, at fleksjobordningen bliver en integreret del af førtidspensionen. På nogle områder har arbejdsmarkedets parter skabt vilkår, der sikrer, at det kan lade sig gøre.

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26 Sammenfatning Danmark dårlig til jobskabelse 9 Flere offentligt forsørgede i Danmark end i andre lande 12 Stadig mest generøs arbejdsløshedsforsikring i Danmark 15 Meget attraktiv socialhjælp i Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

1. Udvikling i beskæftigelsen de seneste 45 år

1. Udvikling i beskæftigelsen de seneste 45 år 1. Udvikling i beskæftigelsen de seneste 45 år 1.1 Sammenfatning 37 1.2 Færre privat beskæftigede 39 1.3 Er der grænser for beskæftigelse? 45 1.4 Danskerne arbejder færre timer 57 1.1 Sammenfatning Siden

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK 3. 3. Arbejdsudbud Arbejdsudbud Arbejdskraft er virksomhedernes primære produktionsfaktor. Derfor er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for vækst og konkurrenceevne. Danmark har et relativt

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK?

2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK? 31. august 2007 af Martin Madsen direkte tlf 33557718 Resumé: 2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK? Regeringen skal skaffe nye 75.000 personer i beskæftigelse frem mod 2015, hvis indtægter og

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere