Vejle Frysehus' aftale med FDB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Frysehus' aftale med FDB"

Transkript

1 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række serviceydelser vedrørende behandlingen af frostvarer hos VF, der har opført et fuldautomatiseret, avanceret frysehus - en investering på ca. 180 mill. kr. Aftalen regulerer i detaljer de forskellige serviceydelser samt prisfastsættelsen for disse ydelser. Aftalen er eksklusiv for ekspedition til hovedparten af FDB-butikkerne. Den er uopsigelig i 10 år, dog kan FDB opsige aftalen med hensyn til ekspedition af varer til butikker øst for Storebælt med 1 års varsel, tidligst med ophør den 31. august Aftalen skal ses i sammenhæng med en lignende 10-årig aftale mellem VF og Dansk Supermarked. Der er ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, og om en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8, stk. 1. Styrelsen finder, at der ikke kan meddeles en 9-erklæring, da aftalen for 10 år afskærer en væsentlig del af dagligvarehandlen fra alternativ ekspedition med frostvarer. Aftalen kan opnå fritagelse efter 8, stk. 1, dog kan der ikke gives fritagelse til en varighed på mere end 5 år. Investeringen i det nye frysehus repræsenterer en teknologisk forbedring og er derved med til at styrke ekspeditionen. Det kan imidlertid ikke anses for nødvendigt med en aftaleperiode på mere end 5 år for at få systemet til at virke. 2. Afgørelse Der kan ikke meddeles en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrenceloven 9, da aftalen er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6. Der er herved lagt vægt på, at aftalen i 10 år afskærer andre virksomheder fra at ekspedere frostvarer til FDB med forbehold for nærmere angivne butikker og dessiner. Den anmeldte aftale fritages i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, jf. 27, stk. 4, fra forbuddet i 6, med untagelse af bestemmelserne i aftalens punkt 12, afsnit 3. Fritagelsen gælder fra 1. januar 1998 til 1. november Der er herved lagt vægt på, at aftalen omfatter en investering, der vurderes at kunne styrke effektiviteten i produktion og distribution, bl. a. gennem en række arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Anlægget repræsenterer en nyskabelse i Danmark, og det er nødvendigt med en vis periode til indkøring af anlægget til at indhøste erfaringer og optimere produktionen. Ud fra de foreliggende oplysninger om Distributionscenter Vejle Nord er det ikke nødvendigt med en periode på over 5 år regnet fra 1.november 1999, før et effektivt drevet anlæg af denne type kan have realiseret de nævnte fordele. Vejle Frysehus A/S og FDB påbydes i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, samt til 27, stk. 4, senest 28. januar 2000, at ændre aftalens punkt 12, afsnit 3, så aftalen udløber ikke senere end 31. oktober Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Vejle Frysehus A/S (VF) har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om

2 2 af 7 fryseekspedition. Der ansøges om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, og om en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8, stk. 1. Aftalen er indgået før den 1. januar Aftalen trådte ifølge aftalens pkt i kraft ved underskrivelsen i august 1997 (med virkning pr. 1. august 1998). 1 I hovedtræk går aftalerne ud på, at FDB køber en række serviceydelser vedrørende behandlingen af frostvarer hos VF, der har opført et fuldautomatiseret, avanceret frysehus. Der er fra VF's side tale om en investering på godt og vel 180 mio. kr. Aftalen regulerer i detaljer de forskellige frostopgaver samt prisfastsætter ydelserne i en periode på 10 år Sagens parter Vejle Frysehus A/S (navnet er ændret i 1998 fra Vejle Fryse- og Kølehus A/S) er moderselskab for Vejle Frysehus-koncernen. VF er en servicevirksomhed for levnedsmiddelindustrien. Virksomheden driver fryse- og kølehuse rundt omkring i Danmark og ekspederer dybfrost bl.a. til dagligvarehandlen. VF beskæftiger sig kun med virksomhed i Danmark. VF ejer 6 driftscentre: Vejle Frysehus, Distributionscenter Vejle Nord, Terminal Vejle Nord, Midtfrost, Holstebro Frysehus og DTC Frost. Endvidere lejer VF et frostlager i Odense. VF havde i 1997 en omsætning på ca. 113 mio. kr. FDB er en landsdækkende andelsforening med godt 500 brugsforeninger og knap personer som medlemmer. FDB's og Brugsforeningens medlemsbutikker deltager i 4 forskellige afsætningskæder: "LokalBrugsen", "Dagli'Brugsen", "SuperBrugsen" og "Kvickly" afhængig af størrelse og beliggenhed. Både FDB-ejede butikker og de selvstændige butikker deltager i afsætningskæderne. Desuden er FDB moderselskab for en række helejede selskaber inden for detailhandlen, herunder bl.a. Fakta, Irma og Merlin, samt medejer af OBS Danmark (33 %). Parterne har oplyst, at FDB med datterselskaber i 1997 havde en omsætning på mio. kr. tilsammen. Forsendelse/transport af frostvarerne til og fra Vejle Frysehus forestås af selvstændige vognmænd for FDB Det relevante marked Produktmarkedet Parterne anfører produktmarkedet som værende frysehussektoren. Dette kan antages at være det overordnede produktmarked. Imidlertid drejer det sig i denne forbindelse om ydelser i relation til dette produktmarked, og disse serviceydelser er specielt rettet til detailhandlen, jf. lige nedenfor om DVN. Produktet er serviceydelser, hvilket vil sige varemodtagelse, lagring, pluk, klargøring, udlevering og forsendelse af dybfrosne varer. Der må antages at være væsentlig forskel på, om det er serviceydelser til detailhandlen, eller om der er tale om serviceydelser for industrien, fx Danish Crown. Ekspedition til detailhandlen stiller en række ekstra krav til plukke- og pakkefaciliteter, som gør det økonomisk rentabelt dagligt at fordele store mængder af frostvarer til et net af detailbutikker. Specielt supermarkeder stiller krav om jævnlige forsyninger af et specielt fastlagt sortiment til en række forskellige udsalgssteder. I denne sammenhæng drejer det sig alene om Distributionscenter Vejle Nord (DVN), der er et automatiseret kranlager. DVN er særegent derved, at det er det første af sin slags i Danmark (Skandinavien). DVN er en specialindrettet erhvervsbygning, der efter sit formål alene kan

3 3 af 7 anvendes til ekspedition af frostvarer inden for dagligvaresektoren. P.t. er det alene FDB og DS, der vil blive betjent fra DVN. DVN er dimensioneret efter, at FDB og DS i løbet af aftaleperioden udnytter kapaciteten. Ved ledig kapacitet vil VF kunne tilbyde denne til anden side. Ellers skal andre kunder have en tilsvarende varesammensætning og ordrestruktur som FDB for at kunne blive betjent fra DVN. Det relevante produktmarked antages herefter at være fryseserviceydelser til detailhandlen (supermarkeder) Det geografiske marked Parterne anfører det geografiske marked som værende Danmark. 2 Da der er tale om serviceydelser fra DVN til den danske detailhandel, lægges parternes geografiske markedsafgrænsning til grund. Forsyningen til detailhandlen er også for ferskvarer organiseret nationalt. Selvom aftalen ikke omfatter distribution, er det med den gældende distributionsstruktur ikke sandsynligt, at udenlandske detailkæder vil have interesse i ydelser fra DVN. Det kan ikke udelukkes, at VF kan ekspedere kunder uden for Danmark, 3 men det er ikke relevant i den pågældende situation Parternes stilling på markedet Ifølge parterne var den samlede omsætning for fryse- og kølehuse i Danmark 1996/ mio. kr. Dette svarer til, at VF skulle have en markedsandel på 17 % af markedet beregnet på baggrund af omsætningen på totalmarkedet (frysehussektoren). VF anfører sine største konkurrenter som Agri Nordcold (22%), Frigo-scandia (20 %), Claus Sørensen Gruppen (10 %), Nyborg Lynfrost (9 %) og Nørre Snede Frysehus (4 %). FDB's markedsandel anslås til at være 25-30%. 4 Aftalen med FDB omfatter ifølge parterne ca. 3 % af det samlede produktmarked målt på den samlede omsætning på det danske frysehusmarked. Henset til at styrelsen fastlægger det relevante produktmarked som værende fryseserviceydelser til detailhandlen (supermarkeder), må parternes angivelse af markedsandele afvises. FDB og Dansk Supermarked står tilsammen for over 60 % af dagligvarehandlen i detailleddet. Heraf har FDB ca. 38 %. Frostvareforsyningen må antages at svare til dagligvare forsyningen, og af FDB's markedsandel dækkes ca % fra DVN Aftalen Ifølge parterne er formålet med aftalerne at regulere indholdet af og prisfastsættelsen af serviceydelserne. FDB og VF er nye aftaleparter, idet FDB's dybfrostekspedition tidligere varetoges af Nyborg Lynfrost. Aftalen med FDB vedrører FDB's køb af 5 serviceydelser: varemodtagelse, lagring, pluk, klargøring og udlevering af frostvarer (dybfrostekspedition, hos VF. Aftalen omfatter alle dybfrostleverancer, som i aftaleperioden foretages af FDB til butikkerne. Der forekommer leverancer til butikkerne uden om FDB, og disse er ikke omfattede af aftalen. Der er tale om en hovedaftale med flere bilag, der i detaljer regulerer forholdet mellem parterne. Dybfrostekspeditionen skal varetages fra to ekspeditionssteder. Hovedekspeditionsstedet er DVN,

4 4 af 7 der skal foretage ekspedition af det fulde dybfrostsortiment til medlemskædernes butikker vest for Storebælt, Færøerne og Grønland samt ekspedition af de ca. 500 langsomst omsættelige dessinnumre til butikkerne øst for Storebælt. Biekspeditionsstedet ligger i Avedøre og foretager ekspedition af det fulde dybfrostsortiment til Irma og Faktas butikker øst for Storebælt samt til ekspedition af de 100 hurtigst omsættelige dessinnumre til medlemskædernes butikker øst for Storebælt. Biekspeditionsstedet drives af Frigoscandia A/S og håndterer ca. XX % af FDB's samlede dybfrostekspedition. Aftalen omfatter ikke de varer, der håndteres via biekspeditionsstedet Aftalen med FDB er hovedsagelig en teknisk aftale vedrørende dybfrostekspeditionen, pligter og rettigheder for begge parter, frister, kommunikation mellem parterne via EDI (Electronic Data Interchange) og øvrige forretningsgange. Det er styrelsens opfattelse, at den tekniske del af aftalen (indholdet af serviceydelserne) ikke rejser spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. Aftalen indeholder yderligere en række mere generelle bestemmelser om prisfastsættelse, bonus, løbetid, opsigelse etc. Ifølge punkt 12, afsnit 3 er der tale om en aftale, der løber i 10 år med ophør uden varsel den 31. august Aftalen er uopsigelig, dog kan FDB opsige aftalen mht. ekspeditionen af varer til butikker øst for Storebælt med 1 års varsel, tidligst med ophør den 31. august Parterne har aftalt faste priser, der reguleres en gang årligt med udgangspunkt i den procentvise ændring i perioden i henhold til prisstatistik m.v. Priserne er baseret på prisniveauet primo 1997, og de er baseret på faste og variable omkostninger i forhold til de ydelser, der finder sted på DVN. Med virkning fra 1. april 2004 nedsættes prisen på de variable omkostninger. På nuværende tidspunkt håndterer VF manuelt frostvarer for FDB til "fuldautomatiske" priser, da der er indkøringsproblemer i forbindelse med opstarten. VF påregner at kunne håndtere FDB's frostvarer ved fuldautomatisk ekspedition i løbet af oktober Der er i aftalen bestemmelser om bonus/godtgørelse. FDB modtager bonus fra VF, henholdsvis betaler godtgørelse til VF i overensstemmelse med de i bilag 5 til aftalen fastsatte tal. Tallene tager udgangspunkt i en årlig vækst på +XXXX % målt i antal kolli. Ved en omsætning på mere end omsætningsmålet modtager FDB bonus og omvendt. Leverandører, der indlagrer varer på DVN, som senere skal overføres til FDB, opnår rabat i fht. markedsprisen på oplagring af dybfrost på DVN. 4. Vurdering Der er tale om aftaler mellem selvstændigt erhvervsdrivende. Aftalen kan bedømmes efter konkurrenceloven 6. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og aftalerne gælder uden for koncernforhold, jf. 5. Aftalekomplekserne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Der ansøges om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, og om en individuel fritagelse, jf. konkurrenceloven 8, stk Konkurrenceloven 6 Efter styrelsens vurdering rejser perioden på 10 år spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. Aftalen løber uopsigelig i 10 år med ophør uden varsel den 31. august I perioden er FDB

5 5 af 7 forpligtet til at lade deres dybfrostopbevaring ske hos VF/DVN. Leverandører af frostvarer afskæres ikke af aftalerne fra at levere direkte til detailforretningerne, men i de fleste tilfælde vil det formentlig ikke være økonomisk rentabelt for enkeltstående leverandører at distribuere dagligt direkte til ca. 800 butikker under FDB. Aftalen afskærer således for en periode på 10 år andre frysevirksomheder fra at ekspedere frostvarer for FDB med forbehold for nærmere angivne butikker og dessiner. Aftalen må allerede af den grund anses for omfattet af konkurrenceloven 6. Muligheden for at opsige kontrakten for butikker øst for Storebælt fra den 31. august 2001 ændrer ikke ved dette Konkurrenceloven 8 Spørgsmålet er herefter, om der vil kunne meddeles parterne en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle betingelser i stk. 1 være opfyldte. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen. Ved aftalen opnås stordriftsfordele: varerne må antages at blive pakket hurtigere og mere effektivt, der sker maskinelle omrokeringer om natten, sikres en bedre plukkvalitet, opnås større forsyningssikkerhed, da der er tale om et smidigt system, der kan modtage og effektuere ordrer fra dag til dag. Dette vil medføre en mere rationel udnyttelse af kapaciteten i frysehuset og en mere rationel distribution af frostvarer til butikkerne, når frostvarerne pakkes bedre. Endvidere opnås arbejdsmiljømæssige forbedringer for medarbejderne. Det er detaljeret reguleret, hvor længe medarbejderne må opholde sig i de forskellige rum på DVN, medarbejderne arbejder mere i "normaltempererede" rum i DVN end i de manuelt betjente frysehuse, der undgås en række tunge løft etc. Dette er en indirekte virkning af aftalen, da aftalen var en forudsætning for opførelsen af DVN. Betingelse nr. 1 anses for opfyldt. Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. Konkurrencen i detailleddet er så stærk, at man må forvente, at de besparelser, FDB vil få, vil komme forbrugerne til gode fx i form af lavere priser. Den ubrudte kuldekæde er med til at sikre, at varerne er af en bedre kvalitet, ligesom en større forsyningssikkerhed kommer forbrugerne til gode. Betingelse nr. 2 anses for opfyldt. Ifølge nr. 3 må virksomhederne ikke pålægges begrænsninger, der er unødvendige. Spørgsmålet er herefter, om uopsigelighedsperioden på 10 år er en nødvendig betingelse. Parterne har oplyst, at DVN er dimensioneret efter en forventet vækst i FDB's og DS's udnyttelse af kapaciteten over en 10 års periode. VF har ikke villet binde an med investeringen i DVN uden at være sikre på at have FDB og DS som kunder i 10 år. Omvendt har FDB og DS valgt at lade DVN/VF forestå deres dybfrostekspedition fremfor selv at påtage sig opgaven og risikoen herved. Erfaringer fra andre fuldautomatiserede frysehuse i udlandet af denne art, samt andre industrielle anlæg af samme type tilsiger, at der vil opstå indkøringsproblemer, og at det vil tage 4-5 år at få anlæggene til at køre 100 % fejlfrit. Et andet argument for 10-årsperioden vedrører de uforudsete vanskeligheder, DVN har haft med de EAN-etiketter (stregkoder), der bruges i DVN med oplysninger om varens egenskaber. Etiketterne er vigtige, da de fortæller, hvem varen tilhører, hvor den skal hen etc. Kvaliteten af etiketterne lever ikke op til de krav og den kvalitet, der skal til, for at etiketterne og dermed hele anlægget kan anvendes optimalt. VF påregner, at der vil gå 3-4 år, før end etiketterne fra leverandørernes side lever op til den krævede standard. Det skal dog bemærkes, at i følge aftalen

6 6 af 7 er det FDB's og DS's ansvar at varerne er korrekt mærkede. Der foreligger en erklæring fra COWI A/S (Bilag 2), som underbygger dette. COWI fremhæver, at anlægget er det første af sin art i Skandinavien og repræsenterer en teknologisk nyskabelse. Systemet kan m.h.t. kompleksitet og udstyr sammenlignes med de store lufthavnes bagagesorteringsanlæg. Det er almindelig kendt at indkøringen af sådanne anlæg giver problemer, der kan vare flere år. Det er også konstateret på et tilsvarende projekt i Tyskland. Erfaringerne er at selv om anlægget afprøves omhyggeligt led for led, så opstår der normalt nye problemer når anlægget skal fungere samlet under produktionsforhold. Tilgængelighed og pålidelighed er absolut afgørende for succes. COWI's vurdering er, at opbygning og indkøring af et anlæg som DVN vil tage 5-6 år i opbygningsog indkøringsfasen. Heraf 3-4 år fra aflevering til der er tale om en stabil drift. Dertil kommer de særlige problemstillinger for DVN hvor hele branchen skal omstilles til standardiseret etikettemærkning (EAN). Parterne anfører, at hvis der ikke er tale om en længerevarende aftale, vil VF være nødt til at beregne sig et risikotillæg i form af væsentligt højere priser. Idriftsætningen af anlægget har allerede påført VF store tab, og der forventes at skulle anvendes et større millionbeløb til brug for indkøring af anlægget. Styrelsen finder, at det ud fra parternes argumenter ikke er nødvendigt med en periode på over 5 år. Herved er lagt vægt på at anlægget repræsenterer en nyskabelse i Danmark og at det er nødvendigt med en vis periode til at indhøste erfaringer og optimere produktionen. På den anden side må det vurderes, at VF gennem indkøringen af anlægget vil kunne opnå nogle konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne. Det vil indebære omkostningsmæssige fordele med lavere enhedsomkostninger end konkurrenterne. Effektiv drift under konkurrencemæssige betingelser vil være den største sikkerhed for VF's fortsatte udvikling. En periode på 5 år harmonerer med COWI's erklæring, der taler om en "ren indkøringsfase" på 3-4 år + en periode til at tage højde for DVN's særlige problemer. Omkostningerne med EAN skal betales af FDB (leverandørerne). Problemerne i den forbindelse vanskeliggør DVN's optimering, men de vil kunne løses samtidigt med de øvrige indkøringsproblemer. Dertil kommer, at FDB sammen med DS, der også benytter DVN til sammen står for ca. 60 % af dagligvaremarkedet. Det er ikke realistisk at antage, at der vil blive installeret anlæg i helt tilsvarende størrelse til at konkurrere med DVN sålænge disse to detailkæder er bundet. Konkurrenter må antages at få lignende indkøringsproblemer. Dermed vil DVN på en periode på mere end 5 år få et forspring, der er længere end nødvendigt for et foretage investeringen. De faste, faldende priser i perioden giver ikke anledning til yderligere konkurrenceretlige problemer, da disse ikke er aftalt mellem konkurrenter eller vedrører efterfølgende omsætningsled, men alene vedrører det indbyrdes aftaleforhold. Herefter er betingelse nr. 3 ikke opfyldt for den anmeldte aftale. Ifølge nr. 4 må aftalen ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer m.v. Det kan anføres, at aftalen på grund af anlæggets størrelse påvirker konkurrencen på markedet for fryseserviceydelser til dagligvarerhandlen (supermarkeder), da det næppe er sandsynligt, at andre vil binde an med et lignende projekt, når der ikke er udsigt til at få DS eller FDB som kunder. Men det udelukker ikke den potentielle konkurrence, og gælder kun for en del af markedet for frysehusydelser.

7 7 af 7 VF/DVN mødes af konkurrence fra bl.a. Dagrofa, fra FDB's biekspeditionssted i Avedøre og fryseserviceydelser til Netto I/S. Uanset at aftalen vedrører en stor del af markedet, er dette ikke nok til, at konkurrencen derved udelukkes for en væsentlig del af markedet. Betingelse nr. 4 anses herefter for opfyldt Parternes bemærkninger Anmelder fastholder, at de betydelige omkostninger tilsiger en samlet kontraksperiode på 10 år. Der henvises hermed til sagen med Vejle Kommune og AFA JC Decaux A/S, hvor rådet accepterede en 15-årig uopsigelighed. Såfremt rådet ikke kan acceptere 10 års uopsigelighed fremfører anmelder, at en 5 års-periode først bør gælde fra det tidspunkt anlægget er idriftsat til fuldautomatiseret drift. Anlægget har i den første tid alene været betjent manuelt, men forventes idriftsat i løbet af oktober. Der er tale om en aftale, der er indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden 1. juli En fritagelse må derfor gælde fra 1. januar Under hensyn til, at anlægget først starter fuldautomatisk drift i løbet af oktober 1999 kan 5-årsperioden regnes fra 1. november Sammenfatning af konkurrenceloven 8 Betingelse nr. 3 er ikke opfyldt med mindre aftalens varighed jf punkt 12, afsnit 3 begrænses til 5 år Konkurrenceloven 16 Da aftalens varighed er længere end nødvendigt, er der grundlag for at meddele påbud efter 16, stk De i aftalen anførte priser trådte i kraft den 1. september Inklusive Færøerne og Grønland. 3 Som fx til Færøerne og Grønland. 4 Børsen den 3. maj 1999 fastsætter markedsandelene for FDB til 37,9 %. Denne andel omfatter dog også Irma, Fakta, OBS Danmark. 5 Butikker øst for Storebælt må antages at udgøre den mindste del af aftalen, da en del af disse forsynes fra Avedøre.

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S (DS) om

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

PRICING - det ses på bundlinien

PRICING - det ses på bundlinien PRICING - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Hvordan fastsætter du prisen? Hvordan kan du få bedre priser? det vil jeg nå? Den rigtige pris? Prisen er den overhovedet vigtig?

Læs mere

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Erling Hvid, COWI Kent Bentzen, NTU Tonny Lacomble Nielsen, Vejdirektoratet 1. Baggrund og formål Tidligere undersøgelser har peget på, at godstransporten

Læs mere

Få adresse i hjertet af københavn

Få adresse i hjertet af københavn Udlejningsprospekt Areal: 501 m² kontor/ 20 m² depot/arkiv Få adresse i hjertet af københavn Rådhuspladsen 75, 4. sal, 1550 København V Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

SuperGros samhandelsbetingelser

SuperGros samhandelsbetingelser SuperGros samhandelsbetingelser Journal nr. 4/0120-8901-0182/FI/TS og EPW Rådsmødet den 30. august 2007 Resumé 1. Sagen omhandler SuperGros a/s (herefter SuperGros) samhandelsbetingelser 2006. 2. Baggrunden

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn

Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren forlængelse af tilsagn Rådsmødet den 28. maj 2008 Journalnr. 4/0120-0289-0071 /MES//AWF Resumé 1. Carlsberg har anmodet om en forlængelse af Konkurrencerådets

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere