ODENSE SEJLKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE SEJLKLUB 1911-2011"

Transkript

1

2 Hueemblem indstiftet 1955 ODENSE SEJLKLUB en aktiv klub med stolte traditioner

3 Dette jubilæumsskrift er udarbejdet af Ove Thode Sørensen, som ligeledes har stået for layout og opsætning. Årene er gengivet fra Odense Sejlklubs 75 års jubilæumsskrift bearbejdet af Ove Thode Sørensen Årene er beskrevet af: Jørgen Seltoft Ove Thode Sørensen Fotos indsamlet fra klubbens medlemmer Artiklerne er skrevet af: Tom V. Kaspersen Annalise Jørgensen Finn Høffner Henning Krogh Sørensen Sven Jørgen Brodersen John Christensen Hans Bach Birgit Østergaard Anya Torkildsen Anders Kjær Ove Thode Sørensen Billede på omslag : Hanne Lykke 2

4 Indholdsfortegnelse Forord af formand Tom V. Kaspersen..4 Odense Sejlklubs tilblivelse og de efterfølgende 75 år...5 Sejlklubbens formænd Søvejen til Odense Sejlklub.14 Vores Fjord..14 Tradition for selvbyggede både.. 17 Galeasen S/Y SAIDA III.. 19 Traditionerne holdes i hævd..21 Logbog for klubbens seneste 25 år.22 Sejlklubbens formænd Æresmedlemmer gennem 100 år i Odense Sejlklub...37 Nogenlunde sådan oplevede jeg de første år som medlem..38 Søsætning og ophaling Søsætning og ophaling efter De vigtige klubmeddelelser...44 Hvor der er ungdom, er der liv...46 Hytteturen Odense Sejlklubs juniorafdeling Nyt initiativ, trods næsten 100 år..52 Sejlerkone i Odense Sejlklub..56 C-holdet, frivilligt arbejde og socialt samvær...58 Korshavn bådebro..59 Korshavn-området, er perlen blandt naturhavne...63 Distancekapsejladsen Fyn Rundt..68 Fyn Rundt deltagerantal og hurtigste omsejlingstid Distancesejladsen Danmark Rundt i Gimle Visioner for Odense Sejlklub

5 Forord Dette jubilæumsskrift er kommet i stand med bidrag fra mange medlemmer i Odense Sejlklub. Det bygger på materiale fra klubbens arkiver, medlemmers fortællinger samt tanker om klubbens fremtid. Ved klubbens 75 års jubilæum blev der tilvejebragt en meget udførlig jubilæumsbog, som kan læses og downloades på klubbens hjemmeside, Derfor har dette skrift mest fokus på de forgangne 25 år og fremtiden. Det er bestyrelsens håb, at enhver finder skriftet læseværdigt og får et positivt indblik i en levende klub med stolte traditioner. En klub som ikke kun fastholder traditionerne, men også ser fremad, tilpasser sig tiden og gør en indsats for at flere skal få glæde af de store sejladsmuligheder Odense og Danmark kan tilbyde. Ud over en tak til alle de medlemmer, som har leveret materiale til dette skrift, vil jeg komme med en særlig tak til Ove Thode Sørensen, som har redigeret materialet og stået for skriftets layout og opsætning. Jeg vil ønske rigtig god fornøjelse med dette 100 års jubilæumsskrift fra Odense Sejlklub, som altid er parat til at give en hjælpende hånd med gode råd til socialt samvær til at vejlede gæster af havnen til miljøansvarlighed Tom V. Kaspersen formand 4

6 Stige Ø år 1900 med badehus hvor sejlklubben Fjorden har broer i dag. Odense Sejlklubs tilblivelse og de efterfølgende 75 år Gengivet efter klubbens 75 års jubilæumsskrift Den 15. juni er Odense Sejlklubs fødselsdag. Gennem mange år er denne begivenhed fejret med eskadresejlads fra Stige Ø til Odenses indre havn og retur. De seneste år med deltagelse af 20 til 25 både. Efter sejladsen samles man i klubhuset over en kop kaffe med tilbehør. Odense Sejlklub blev dannet på grundlag af Kapsejladsselskabet på Odense Fjord som var etableret i Ideen til klubbens tilblivelse blev født i 1910, hvor en gruppe mennesker med tilknytning til Kapsejladsselskabet, nedsatte et udvalg for dannelse at en sejlklub i Odense. Udvalget konstituerede sig den 28. april, og nedsatte konsul H. Ranmar som formand. Efter mange forhandlinger med Odenses havne- og kanaludvalg samt stadsingeniøren, blev Stige Ø valgt til en kommende lystbådehavn, og hjemsted for den kommende sejlklub. Den 15. juni 1911 indkaldtes der til stiftende generalforsamling, og 19 mand mødte op på det daværende Industripalæ. Dagsordnen havde følgende punkter som alle blev vedtaget: 1. Etablering af en lystbådehavn 2. Dannelse af en sejlklub 3. Vedtagelse af love for den eventuelle sejlklub. På den stiftende generalforsamling blev valgt en 5 mands bestyrelse, som den 18. juni 1911 konstituerede sig med konsul H. Ranmar som formand. Odense Sejlklub startede op med 27 medlemmer. Etableringen blev fejret med eskadresejlads til Odense Havn, en begivenhed som her 100 år efter stadig holdes i hævd. 10 erne Med Konsul H. Ranmar i spidsen for bestyrelsen går arbejdet i gang. Ved etableringen af Odense Sejlklub havde man ingen permanent havn, men ved forhandlinger med Odense Kommune blev Stige Ø valgt som tilholdssted. Klubbens første arrangement blev en kapsejlads, med start fra Klintebjerg til Gabet og retur. Dette arrangement fik i nyere tid navnet Distancen, og blev forlænget udenfor Gabet til anduvningsbøjen til Odense Fjord. Som medlemsblad valgtes det bestående sejlsportsmagasin Sund og Bælt, og klubben blev meldt ind i KDY, så Odense Sejlklub blev repræsenteret ved Sejlerdagen. 5

7 Allerede i 1914 måtte der vælges ny formand, idet Konsul H. Ranmar var bortrejst. Toldkontrollør H. Rander blev klubbens 2. formand. Der var behov for udbredelse af kendskabet til sejlklubben blandt byens borgere, så der fremstilledes foldere der opfordrede til indmeldelse. Det var svært for bestyrelsen, at blive enige om klubbens formål. Uenigheden var så stor, at hele bestyrelsen stillede sit mandat til rådighed og valgte ny formand. Bankfuldmægtig Arnold Christensen træder ind i jobbet, og sejlklubbens navn ændres til Odense Sejl- og Motorbådsklub. I 1917 indfører man for første gang havneafgift, der opkræves med 5 kr. pr. tonnage. Da mange medlemmer ikke har egen båd, køber klubben en brugt kragejolle med navnet Sonja. Kragejollen anvendes som øvelsesbåd, og der arrangeres sejladser til Gabet. 20 erne Økonomien halter noget, så der optages en kassekredit i Fyns Landmandsbank på kr., til finansiering af et skur til cykler, etablering af bedding og drift af øvelsesbåden, ligesom medlemskontingentet fordobles. Der indgås en lejeaftale med Odense Kommune, som forpligter sig til etablering af 70 meter bro, og oprensning af havnebassinet. Lejeaftalen koster klubben 750 kr. pr år, samt 20 kr. pr. fartøj. 6 Æresmedlem stabssergent Søren Nielsen. Det første kapsejladsudvalg blev oprettet, og sejladserne afviklet mere organiseret efter regelsættet NL Nordisk Længde. Der udsattes en lang række af vandrepræmier, ligesom man forsøgte sig med natsejlads. Medlemstallet stiger betydeligt, men ikke alle medlemmer har samme opfattelse af god opførsel, som den øvrige del af medlemsskaren, så gentagne uroligheder medførte eksklusion og bortvisning. På generalforsamlingen i februar 1922 ønsker formanden Arnold Christensen at træde tilbage, men først udnævner han og bestyrelsen stabssergent Søren Nielsen som æresmedlem. Klubbens 4. formand bliver prokurist Kaj S. Rohde. Øvelsesbåden Sonja blev for dyr at vedligeholde, så den blev afhændet. Der var efterhånden etableret så godt et forhold til Odense Havn, at de ville stille havnens bugserbåd til rådighed for transport af op til 200 tilskuere til kapsejladser ved Gabet. I 1923 ændrede generalforsamlingen klubbens

8 navn fra Odense Sejl- og Motorbådsklub til det nuværende Odense Sejlklub. Der var nu 39 fartøjer hjemmehørende på Stige Ø. Interessen for kapsejlads er stigende, og for første gang indbydes fremmede klubber til deltagelse i en kapsejlads, med start ved Gabet. Formændene holder ikke så længe, så i 1924 vælges klubbens 5. formand, fotograf Nellemann. Det kniber stadig for nogle medlemmer at opføre sig ordentligt, hvilket medfører at 3 medlemmer bliver truet med eksklusion. Dagligdagen i klubben bar præg af, at medlemmerne mundhuggedes over misbrug af telefonen, at motorbådene svinede med olie i havnen, at spilskuret var aflåset når man skulle bruge det, at cykelskuret var for lille og at damerne ikke havde deres eget toilet. Alt sammen små fortrædeligheder som vi kender dem i dag, og som fortæller at der er liv i klubben. Der blev arbejdet på at få etableret et par broer ved Gabet. Efter flere henvendelser på Hoffmannsgave lykkedes det til sidst, mod at kun medlemmer af Odense Sejlklub måtte gå i land. Et klubhus uden spiritusbevilling var ikke særlig festligt, men i 1932 lykkedes det at få en sådan. Den første bedding holdt ikke så længe, og der bliver bygget en ny, som tages i brug i foråret 1926, samtidig blev det tiden at skifte formand igen, denne gang var det toldassistent Laurits Thuesen der blev valgt. Det skulle senere vise sig at han blev på posten helt frem til Behovet for et klubhus var nu så stort, at man fik arkitekt J. Christensen til at tegne huset. Ved udstedelse af gældsbreve á 10 kr. og velvilje fra 2 af klubbens medlemmer, lykkedes det at få byggeriet finansieret. Den 30. juni 1929 kunne klubbens nye hus tages i brug. 30 erne Stige Ø sidst i 30 erne. Der måtte dog kun udskænkes spiritus til klubbens medlemmer og disses gæster. Der blev indført generalforsamling både forår og efterår, en bestemmelse som bestyrelsen i nyere tid har forsøgt omstødt, dog uden held. Den juni 1934 afholdes den første distancesejlads Fyn Rundt, den gang med start fra Stige Ø. Der startede 6 både, hvoraf de 4 fuldførte sejladsen. På generalforsamlingen i februar 1935 afgik Thuesen som formand efter 22 års virke for klubben, hvoraf de sidste 9 år som formand. Kon- 7

9 torchef Laurits Nielsen var klar til at besætte formandsposten. Året 1936 var nået, og hermed klubbens 25 års jubilæum. På det tidspunkt havde Odense Sejlklub 192 medlemmer og 83 fartøjer i havnen. Det lykkedes at få KDY s provinskapsejlads til Odense. Der blev lavet indbydelser i form af kortet Søvejen til Odense, som blev sendt ud til alle landets sejlklubber. Arrangementet løb over 4 dage. Festlighederne havde 400 deltagere og sejladserne blev overværet af 600 tilskuere om bord på DSB-færgen Niels Holst. Fartøjerne bliver større og masterne tungere. Der opstilles en mastekran med en kapacitet på 2 tons, og beddingen bygges om, så klubbens største både kunne tages op. 40 erne Dette årti bliver kraftigt præget af 2. verdenskrig. Det bliver forbudt at affyre startskud ved kapsejladser. Der var først forbud mod al lystsejlads overhovedet, dette ændredes flere gange, men til sidst blev lystsejlads tilladt mod indhentede sejltilladelser, dog kun i begrænsede geografiske områder. For sejlklubbens medlemmer betød det, at al sejlads nord for en linje fra Enebærodde Fyr til Lodshavnen var forbudt. Det var muligt at gå i land ved Gabet, ligesom man også kunne anløbe Bregnør fiskerihavn. I krigens mørke tid intensiverer klubbens forskellige festarrangementer. Det giver så meget succes, at det besluttes at købe Pavillonen på Stige Ø, med henblik på at drive offentlig restaurant og velegnede klublokaler. Aktieselskabet Stige nye Badeetablissement oprettes, men allerede året efter trækker Odense Sejlklub sig ud af dette foretagne Legitimationskort som gav Anna Jensen tilladelse til lystsejlads på igen, da mange medlemmer ønskede at bibeholde det gamle Odense Fjord, indenfor Gabet under 2. verdenskrig. klubhus med lave driftsomkostninger. Pavillonen lå der hvor kajakklubben har til huse. Sejladsbestemmelserne er nu lempet så meget, at man frit kan sejle til havne på Fyn og Jylland, men faren for at påsejle en magnetisk mine er for stor til fri sejlads. Grundet stor ståhej omkring dispositionerne med A/S Stige nye Badeetablissement, stiller hele bestyrelsen sit mandat til rådighed, og tandlæge Jacob Nielsen vælges som ny formand, der magter at skabe mere ro blandt medlemmerne. Den gamle formand Laurits Nielsen og 40 sympatiserende medlemmer starter sejlklubben Odense Yacht- 8

10 klub. I 1944 indføres der spærretid i Danmark. Der kommer nu en periode hvor det er vanskeligt at arrangere festligheder. Ved standerhejsningen den 15. maj 1945 kunne formanden ønske medlemmerne en god sæson som frie folk. Klubben har nu 254 medlemmer og 90 fartøjer i havnen, nogle tal som ikke afviger meget for medlemmer Der indkøbes 3 stk. brugte KDY 15 kvm juniorbåde, og Jens Jacobsen bliver den første juniorleder. De øgede aktiviteter skaber pladsproblemer i klubhuset. Derfor køber klubben et brugt skovhuggerhus, (det som i dag kaldes salen ) der bygges til klubhuset. Det er ikke kun sejlsport der bliver dyrket, flere af klubbens medlemmer optræder på de skrå brædder, ved opførelse af revy på Industripalæet. og fartøjer i Da der kom flere rapporter om drivende miner i de fynske fravande, aflyste man distancesejladsen Fyn Rundt På forårsgeneralforsamlingen 1947 får klubben igen ny formand, idet Jacob Nielsen afløses af grosserer P.K. Grundlev. Der etableres vandtilførsel fra Skibhusene og tilkørselsforholdene forbedres. Farvandene meldes nu så sikre at man våger at sætte Fyn Rundt i gang igen, denne gang med 11 deltagere. 50 erne Kapsejlads på kanalen omkring Odense Sejlklub bliver medlem af Dansk Sejlunion. Efter deltagelse i en ungdomsudstilling i Fyns Forum, besluttes det at oprette en juniorafdeling. Ved generalforsamlingen i 1954 vælges ingeniør Jørgen Ørnberg som ny formand. En tragisk ulykke rammer klubben, idet 2 unge medlemmer drukner ved et forlis i Gabet. Der indstiftes et hueemblem i 1955, og man opretter en 50 års jubilæumsfond, hvortil medlemmerne opkræves 1 kr. i ekstra kontingent pr. halvår. Aktiviteterne i og omkring klubhuset er så store, at fru Ragna Hedegaard indsættes som bestyrer af klubhuset og ølpriserne hæves til 1,25 kr. Kapsejladsaktiviteterne er store, med afholdelse af Korshavnsstævne, Fyn Rundt, Piratjollestævne, Damesejlads, Journalistkapsejlads og Distancen fra Klintebjerg er året hvor Valdemar Slot giver tilladelse til at slå en bro på Korsøre ved Korshavn. Som et selskabeligt indslag i klublivet indstiftedes Odense Sejlklubs Old-boysafdeling, et modtræk til de til tider meget livlige juniorer. 50 erne afsluttes med endnu et formandsskift, idet Jørgen Ørnberg flytter til Oslo. Ny formand blev arkitekt Torben Andersen. 60 erne På en ekstraordinær generalforsamling vedtog man at indføre obligatorisk ansvarsforsikring gennem klubben. Klubhuset moderniseres med opvarmning fra oliekamin, og der kommer nyt værtspar, Ellen og Laurits Christensen fra Stige. 9

11 For en fjord, en bugt i vestlig kuling, og på bommen otte gange rundt, og når søen selv besørger spuling, - det er dejligt, det er dansk og sundt. Klubbens 50 års jubilæum i 1961 festligholdes med bl.a. endnu en revy på Industripalæet og distancesejlads Korshavn-Horsens. Juniorleder John Christensen stoppede, efter en periode som klubbens yngste leder af ungdommens aktiviteter. Der bliver igen formandsskift i 1963, hvor fabrikant P.H. Høffner overtales til at lade sig vælge. Isen har været hård ved Korshavnbroen som genopbygges, og sammen med en ny ophalervogn giver det klubben en økonomisk udfordring, hvilket klares ved en klækkelig stigning af havneafgiften. Der opstod skænderier med fiskerne i Korshavn om benyttelsen af klubbens bro. Ved en henvendelse til Ministeriet for offentlige arbejder, blev det oplyst at den som havde bekostet broen, også kunne bestemme hvem som kunne benytte denne. Henning Krogh Sørensens selvbyggede KDY 15 kvm J382 døbes og søsættes ved standerhejsningen

12 Klubben har nu 2 æresmedlemmer, 341 medlemmer og 41 juniorer samt 110 fartøjer. Mange unge medlemmer får foden på eget dæk, idet de bygger BB-jolle, junior- og Liljebåde. Liljebådsbyggerne danner egen afdeling med Bjørn Andersen som formand. Formand P.H. Høffner ønsker efter 3 år på posten at blive afløst, assurandør P.Dirckinck- Holmfeldt vælges. Den genopbyggede Korshavnbro holdt ikke, så ved Militærets hjælp bygges en helt ny, som i materialer kom til at koste klubben kr. Interessen for kapsejlads er stor, så der arrangeres 7 årlige sejladser, inkl. Fyn Rundt og Korshavnstævnet. Fyrvæsnet slukker ledefyret i Korshavn. Efter forhandlinger med Valdemar Slot og Fyrvæsnet overtager klubben selv pasning af fyret. Af arrangementer var bl.a. landsjuniorstævne i Korshavn, og DM for Folkebåde med 55 deltagere. Som ledsagebåd til juniorbådene købes Folkebåden FD 360 der døbes Albani Junior, og flåden udvides med en ny Drabant 22 i glasfiber. Ved formandsvalget i 1975 afgik Poul Svarrer, men blev siddende i bestyrelsen. Klubbens kasserer Valdemar Christensen tog en kasket mere på, og blev valgt som formand også. Succesen med Folkebåden FD 360 var så stor, at man besluttede at sælge 2 juniorbåde, og købe en Folkebåd mere afløser ingeniør John Christensen sin far Valdemar Christensen på formandsposten. I forbindelse med Fyn Rundt bliver Korshavnbroen beskadiget, et nyt brohoved koster klubben kr. Farvandsvæsnet ønsker at nedlægge båkerne i Korshavn. Bestyrelsen kæmper med Valdemar Slot om rettighederne til arealerne hvorpå båkerne står. Til sidst får båkerne lov at bestå, og klubben overtager vedligeholdelsen. Klubhuset får installeret gasradiatorer til opvarmning, hvilket medførte øget deltagelse i vinterens klubaftener. Foråret 1969 starter med valg af ingeniør Poul Svarrer som formand, der på efterårsgeneralforsamlingen kunne berette om en yderst vellykket sæson. 70 erne Deltagerne ved landsjuniorstævnet i Korshavn 1971 slæbes ud på kapsejladsbanen under ledelse af Valdemar Christensen. 70 erne starter med kontingent og afgiftsforhøjelser til en altid slunken klubkasse. Det skulle vise sig ikke at være sidste gang forhøjelser ville forekomme. De fleste af klubbens aktiviteter bliver afholdt i Korshavn, der som følge heraf får nedgravet vand- og elledninger ud til broen. 80 erne til 1986 Klubben fremsender tilbud til Valdemar Slot om køb af Korsøre, men ejeren reagerer ikke. Det forsøges nu om Dansk Sejlunion vil gå ind i sagen. Under ledelse af Arne Levus oprettes en optimistafdeling, som hurtigt får 38 medlemmer. Det viser sig at optimistafdelingen bliver rigtig driftig. På Kanalen sejles 2 dage om ugen, og der køres til stævner i Lillebæltskredsen næsten hver weekend 11

13 Optimisterne på kreds-sommerlejr ved Thorøhuse i sæsonen. Optimisterne deltager også i alle Lillebæltskredsens sommerlejre, ligesom afdelingen afholder flere kredssejladser i Bregnør, med op til 80 deltagne optimister. Den 3. oktober 1984 mistede klubbens medlemmer deres meget afholdte æresmedlem Hans Jensen, der døde i en alder af 85 år. Klubbens forestående 75 års jubilæum kom til at præge bestyrelsens arbejde frem til I 1985 får optimistafdelingen ny leder, og for første gang i klubbens historie blev det en pige, idet Dorthe Sørensen overtog afdelingen efter Arne Levus. Fyn Rundt vokser stadig, og kræver efterhånden så mange hjælpere, at næsten alle klubbens aktive medlemmer er involveret i arrangementet. Ved forårsgeneralforsamlingen 1985 måtte klubben igen have ny formand, da John Christensen efter 7 år på posten, var valgt ind som formand i Dansk Sejlunion. Som Odense Sejlklubs 17. formand vælges ekspetitionssekretær Svend-Jørgen Brodersen. Hans tætte relationer til de kommunale systemer, resulterer i bl.a. etablering af P- plads i Lunden og grejskure til optimister og ungdomsafdeling. Odense Sejlklubs 75 års jubilæumsskrift kan læses, og downloades fra hjemmesiden 12

14 Sejlklubbens formænd H. Ranmar Rander Arnold Kaj S. Nellemann L. Thuesen Christensen Rhode Andersen Laurits Nielsen P.K. Grundlev Torben Andersen Jacob Nielsen Jørgen Ørnberg P.H. Høffner H. Ranmar Rander Arnold Christensen Kaj S. Rhode Nellemann Andersen Toldassistent L. Thuesen Laurits Nielsen Jacob Nielsen P.K. Grundlev Jørgen Ørnberg Torben Andersen P.H. Høffner P. Dirkinch Holmfeldt Poul Svarrer Valdemar Christensen John Christensen Svend Jørgen Brodersen P. Dirkinch Holmfeldt Poul Svarrer Valdemar Christensen John Christensen Svend Jørgen Brodersen 13

15 Søvejen til Odense Sejlklub Under indsejling holdes de røde mærker om Sb, hvide om Bb. Farvandet indenfor Gabet er ikke fyrbelyst og kan ikke besejles i mørke uden særlig lokalkendskab. Under indsejling fra Gabet Fyr, kan fartøjer med ikke over 1¾ meters dybgående passere Østerløbet, der ikke er afmærket, men som går i retningen SSV (186ᵒ) og ved den sydlige ende er markeret ved Odense Sejlklubs bøje. Herefter følger man det afmærkede løb. Således var søvejen beskrevet ved klubbens 25 års jubilæum i Vores fjord Af Annalise Jørgensen Når man taler med sejlere fra kystnære klubber, hører man ofte, at det må være træls at skulle sejle så langt og være bundet af, at skulle følge en sejlrende så længe, før man er ude på åbent vand. Det kan også umiddelbart se ud til at være en hæmsko for at komme ud at sejle, og nogle kan da heller ikke affinde sig med det, og flytter til andre havne. Vi andre der er blevet, og forhåbentlig gælder det også kommende medlemmer i klubben, kan dog se charmen ved turen på fjorden. Vinden kan være lige imod, når du starter, og da man ofte er lidt utålmodig med at komme af sted, ja så er maskinen i gang det første stykke. Da bølger i kanalen og på fjorden er særdeles fraværende, kan man benytte tiden til at få stuvet alt det væk, som vi nu engang slæber med. Har du allerede gjort det inden afgang, så kig dig godt omkring. Der er garanteret ikke to ture, der er ens. Vejret er skiftet fra sidste tur, naturen på begge sider af kanalen har ændret sig, selv om det måske kun er en uge siden du var her sidst. 14 En hyppig gæst på fjorden, er prammen med kul til Vattenfall.

16 Du kan nyde, at den gamle losseplads, der blev udlagt til rekreative formål for et par år siden, er blevet flot med sit kuperede terræn. Du kan måske se nogle mountainbikere, der dyster på puklerne, eller følge nogle personer, der har lånt kanoer eller kajakker, og som må sande, at det ikke er så nemt, som det ser ud til. Du kan også lige nå at få et kig til Sorthusene, der anvendes som jagt- eller fiskerhytter, inden man ser en hel flok heste, der græsser her på det nordligste Stige Ø, ja, de vover sig endda sommetider den periode må man ikke komme i land på disse øer. Du har selvfølgelig kunnet se den store portalkran på Lindø under hele sejladsen på fjorden, men vi kommer jo helt tæt på Odense Stålskibsværft Lindø, som blev indviet i Den første portalkran, fra 1969, væltede som bekendt under orkanen i december 1999, men allerede i maj 2001 kunne man indvie en ny kran, så vi sejlere, når vi kommer ude fra Kattegat, er sikre på, at vi er på rette vej. I 2006 kunne man følge verdens største containerskib Emma Mærsk på hendes vej ud til åbent vand. Hele sommeren er der heste på Koholm. helt ud på spidsen, selv om navnet er Koholm. Når du er ved at være ude af den gravede rende, kan du tænke på, at det første skib til Odense passerede her for 200 år siden, nemlig i Selv om du måske nu har sat sejl, og de skal trimmes, er der nok alligevel tid til at se på omgivelserne. Klintebjerg med sin lille havn og Vigelsø på den anden side, som i dag er ejet af Miljøministeriet, og hvor de tre fjordkommuner Nordfyn, Kerteminde og Odense driver naturskole i de gamle forpagterbygninger. Hele området er i øvrig udpeget som EU-habitatområde, så der er restriktioner for, hvor man må færdes. Fra søsiden kan du imidlertid sagtens få et indblik i det rige fugleliv, der er på øen. Når det er yngletid, er det næsten ikke til at få ørenlyd for alle de fugle, der flyver til og fra rederne. Værftet er nu desværre under afvikling, men mange gode kræfter forsøger at samle området som Lindø Industripark. Ja, nu kan vi allerede se ud til havet, og så skal vi vælge. Skal vi nu følge damperrenden, den afmærkede rute, eller skal vi sejle hen til de opbyggede stenøer med båkerne, inden vi drejer af, og sætter kurs ud af fjorden. Ja, det er helt op til den enkeltes temperament og bådens dybgang. Under alle omstændigheder er der stadig nok at se på. Der er f.eks. Munkebo Bakke, der med sine 58m er højt hævet i landskabet. Ydermere byggede Munkebo kommune i 1993 et udsigtstårn, doneret af A.P. Møller-fonden. Fra tårnet er der udsigt over Odense Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. På klare dage yderligere til Samsø og Storebæltsbroen. Vi skal videre, for nu kan vi jo også klart se Enebærodde Fyr, der markerer sejlrenden gennem I hele fjorden er der mange små øer både naturlige og menneskeskabte. Fælles for dem alle er, at der yngler mange fugle, som man kan have stor glæde af at iagttage. Vi skal blot huske på, at de skal have ro i yngletiden fra 1. april 15. juli. I Fiskegarn på fjorden. 15

17 Gabet, det smalle farvand, der skiller fjorden og Kattegat, og hvor strømmen kan løbe med et par knob. Fyret og tilhørende fyrmesterbolig blev opført i I dag er fyret automatiseret og fyrmesterens hus er fritidsbolig. Enebærodde er i øvrigt Fyns største hedeområde, bevokset med enekrat. Det hele bliver afgræsset af kvæg, og man kan ofte se flokken ligge ved strandkanten. Se, nu er vi faktisk på åbent vand. Der er måske masser af luft og bølgerne kommer rullende. Så kan man da glæde sig over, at på første del af turen, var vandet som et stuegulv, hvis man altså bedst kan lide sejladsen på den måde. Omvendt kan man på vej ud af fjorden glæde sig til bølgerne og en selvfølgelig mere fri sejlads, som åbent vand giver. Der er altså oplevelser for enhver smag, når du har båden liggende i Odense Sejlklub. Vi er glade for vores fjord og glade for, at de forskellige offentlige instanser, interesseorganisationer og andre foreninger med tilknytning til fjorden er meget opmærksomme på, at Odense Fjord skal have det så godt som muligt. P.S. Husk at begynde artiklen bagfra, når du sejler hjem til Odense Sejlklub. Nordisk Krydser D 24 på kryds i kanalen

18 Tradition for selvbyggede både Gennem generationer har der i Danmark været tradition for bådebyggeri. Det har også været gældende i Odense Sejlklub, selvom de fleste sejlere i dag køber en ny eller brugt serieproduceret færdigbygget båd fra et industrialiseret bådværft i Europa. Odense sejlklub har haft mange medlemmer som mestrede kunsten at bygge både i træ. Tilbage i 30 erne er det kendt at mindst 7 selvbyggede spidsgattere, 1 40 kvm ketch og 3 motorbåde blev søsat på Stige Ø. Midt i 60 erne var det unge mennesker som byggede joller, Liljebåde og KDY 15 kvm juniorbåde, ligeledes i træ. Op gennem 70 erne og 80 erne blev træ til skrogbygning afløst af vedligeholdelsesfri glasfiber. Der opstod nærmest en revolution i nye bådtyper, der blev tilbudt til medbyg og selvaptering. Rigtig mange medlemmer i Odense Sejlklub fulgte tiden, og gav sig i kast med selvaptering af færdigstøbte skrog. Der blev bygget både til kapsejlads og familiebrug. Bådenes længde svingede fra 22 til 39 fod. Hvor bådene tidligere kun var sejlfø- Marinus Nielsen i gang med opsætning af spanter. Selvbyggede 15 kvm spidsgattere i 30 erne. 17

19 Selvbyggerne ved en halvfærdig Liljebåd på Hunderuplund. rende, blev der nu også monteret indenbordsmotor i dem alle. Selvbyggerne i 1965 Mange medlemmer af Odense Sejlklub ofrer deres fritid på at bygge 7 meters Liljebåde og 5 meters plastic Sniper i gammel bondegård og nedlagt mejeri. Bl.a. samles otte vidt forskellige mennesker i alle aldre og med næsten alle professioner hver aften og hver weekend i den gamle ejendom Hunderuplund i Odense, hvor de hver især bygger store smukke Liljebåde. Den yngste er 18 år, den ældste omkring de 40. Én er gymnasiast, én er ølmand, og én er dekoratør. Det eneste de har til fælles er, at de er medlemmer af Odense Sejlklub og så altså at de kan lide at bygge både. De hedder Bjarne Marcussen, Lars Johansen, Ole Larsen, Per Jensen, Kurt Holm, Niels Jørgen Jensen, Palle Jørgensen og Bjørn Andersen, og ingen af dem er fagmænd på bådebyggeriets område. være færdige inden Odense Sejlklubs standerhejsning til foråret. Et af de seneste træbåde der blev bygget på amatørbasis, var Henning Krogh Sørensens KDY 15 kvm, som blev bygget i et skur bag forældrenes hus på Vendersvej, og var klar til søsætning og dåb ved standerhejsningen 4. maj Bådene bygges med simple redskaber, lånt hos venner og bekendte. Træ, finerplader, skruer og beslag skaffes på slump gennem gode forbindelser. De otte amatørbådebyggere regner med at Henning på sit interimistiske bådværft. 18

20 Galeasen S/Y SAIDA III, som i perioden var hjemmehørende i Odense Sejlklub. En fortælling af Finn Høffner P.H. Høffner om bord på SAIDA III, som havde fast plads på kanalsiden af den yderste bro. SAIDA III blev bygget i 1913 på Poulsens Træskibsværft i Rudkøbing efter tegninger for de legendariske toldkrydsyachter, der blev bygget i Odense på N.F. Hansens Træskibsværft, der lå der, hvor Lind Hansens Vej ligger i dag (Lind Hansen var far til N.F.Hansen). SAIDA III blev dog aldrig toldkrydsyacht, men solgt til Langelands Korn under navnet Record, hvor hun sejlede med korn i det sydfynske i tiden på grænsen mellem sejl og motor. Hun var bygget uden motor, men fik senere installeret en 10 hk., 6 cylindret dieselmotor. Besætningen bestod af en skipper og en skibsdreng. Sejlskibsæraen ebbede ud og SAIDA III blev solgt til Nordysk Sejlerskole i Thisted, hvor hun hver sommer sejlede med elever, stk. på sommertogter i Limfjorden og Kattegat. I 1950 blev hun købt af min farfar Peter Hugo Høffner, der længe havde været forelsket i "Viking" af Svendborg, der er ejet af familien Petersen, der ejede Foska Møllen. Som skoleskib sejlede hun under navnet Liv. SAIDA III blev hentet hjem fra Thisted af min farfar, far og 2 gode venner til en ombygning, hvis omfang kom noget bag på min farfar. Ombygningen stod et mindre træskibsværft inde i Odense Kanal for cirka over for kajakklubben. Indehaveren blev kaldt den "hellige". Min farfar måtte i 1950 betale ca. kr for istandsættelsen, da det viste sig, at SAIDA var i 19

21 væsentlig dårligere stand end først antaget, og samtidig kunne min farfar ikke få det eksklusivt og godt nok. På hans fabrik blev der støbt og drejet beslag, koøjer, korfinagler, septrer og meget mere i bronze (herfra min glæde ved guld og glimmer), så da hun endelig i 1951 var færdig, var hun vel den smukkeste lystyacht i Danmark. Og nu begyndte en lang og lykkelig tid som sommerbolig for min farfar og farmor og senere min bror og jeg. SAIDA gjorde mange rejser bl.a. til London (hvor vi havde brand ombord ude i Nordsøen), Paris, Brüssel, Amsterdam. Stockholm, Oslo og mange, mange flere steder. skyd i, at jeg blev gift med Jane. Vi mødtes første gang i 1969, hvor vi var i Helsingør, og min farfar skulle besøge Janes far, der var indkøbschef på Helsingør Værft og kunde ved fabrikken i Vissenbjerg. De skulle spise middag på Hotel Marienlyst, og min bror og jeg skulle beværte Jane og hendes søster Helle. Vi lokkede dem ned ombord og forsøgte at være smarte, men de var alt for dydige. Det hjalp dog senere, og Jane var faktisk kun 14 år. Da min farfar var 82 i 1980 sagde han: Jeg kan ikke mere, nu er SAIDA jeres drenge. Det kunne min krakilske far selvfølgelig ikke acceptere, og han fik lavet så meget vrøvl og ballade, at det endte med, at han på mystisk vis fik overdraget den største del af båden. Vi besluttede herefter at sælge SAIDA III. En tysk tandlæge meldte sig som køber, og handlen blev indgået, og en dag i juni måned skulle vi hjælpe ham med at sejle fra Stige til Svendborg. (75 sømil på 7,5 time, jo den gamle dame kunne sejle hurtigt). Finn Høffner med hånden på eget ror. Mit eget forhold til SAIDA III begyndte i 1952, hvor jeg på årets sommertogt i juli måned blev undfanget i den styrbords forkahyt og ankom rettidigt den 27. april året efter, for som 3 uger gammel at komme med på første tur. Siden blev det til, at min bror og jeg brugte alle sommerweekender ( ) og syv ugers sommertogt ombord sammen med vore elskelige bedsteforældre. Før og efter sommerferien flyttede vi hver weekend SAIDA III rundt om Fyn til en ny havn, hvor de "gamle" så hyggede sig, til vi kom næste weekend. Det var en meget, meget dejlig tid, som desværre fik et knæk, da min farmor døde i Rutinen fortsatte, selv om min farfar savnede min farmor noget så "skrækkeligt". SAIDA III er også Turen gik fint i NV kuling, og pludselig stod vi på kajen i Svendborg og skulle sige farvel til en båd, der havde været vores halve liv. SAIDA III, nu med nyt navn, Grace Aglaia var ikke mere vores. Jane siger, jeg græd i 2 dage. For mig var SAIDA ikke en død ting men en levende del af familien, én som aldrig svigtede. Den tyske tandlæge foretog lange rejser med SAI- DA III, og i 1983 sejlede han ud på verdenshavene. Efter et besøg i Carracks var han og hans besætning sejlet sydpå i roligt vejr. Alle faldt i søvn i det varme vejr, og pludselig rystede det gamle skrog, SAIDA III havde ramt et skiffer rev, og da oliefiltret var stoppet på grund af uren dieselolie, drev SAIDA III lige ind i brændingen, hvor hun blev så medtaget, at hun måtte opgives. Da oplysningen om forliset nåede Odense, blev der grædt endnu en tåre, og vi takkede forsynet for, at min farfar ikke skulle opleve dette. 20

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere.

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG Ny terrasse ved klubhuset GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. Med årsskiftet følger også en ny sejlsæson, og hermed øget udendørs aktivitet på Stige

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG. C-holdet i gang igen

NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG. C-holdet i gang igen ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.9 NOVEMBER 2012 25. ÅRGANG C-holdet i gang igen Så er klubbens aktive pensionister igen samlet i C-holdet, efter sommerens pause. Første møde/arbejdsdag var onsdag den 10. oktober,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere