ODENSE SEJLKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE SEJLKLUB 1911-2011"

Transkript

1

2 Hueemblem indstiftet 1955 ODENSE SEJLKLUB en aktiv klub med stolte traditioner

3 Dette jubilæumsskrift er udarbejdet af Ove Thode Sørensen, som ligeledes har stået for layout og opsætning. Årene er gengivet fra Odense Sejlklubs 75 års jubilæumsskrift bearbejdet af Ove Thode Sørensen Årene er beskrevet af: Jørgen Seltoft Ove Thode Sørensen Fotos indsamlet fra klubbens medlemmer Artiklerne er skrevet af: Tom V. Kaspersen Annalise Jørgensen Finn Høffner Henning Krogh Sørensen Sven Jørgen Brodersen John Christensen Hans Bach Birgit Østergaard Anya Torkildsen Anders Kjær Ove Thode Sørensen Billede på omslag : Hanne Lykke 2

4 Indholdsfortegnelse Forord af formand Tom V. Kaspersen..4 Odense Sejlklubs tilblivelse og de efterfølgende 75 år...5 Sejlklubbens formænd Søvejen til Odense Sejlklub.14 Vores Fjord..14 Tradition for selvbyggede både.. 17 Galeasen S/Y SAIDA III.. 19 Traditionerne holdes i hævd..21 Logbog for klubbens seneste 25 år.22 Sejlklubbens formænd Æresmedlemmer gennem 100 år i Odense Sejlklub...37 Nogenlunde sådan oplevede jeg de første år som medlem..38 Søsætning og ophaling Søsætning og ophaling efter De vigtige klubmeddelelser...44 Hvor der er ungdom, er der liv...46 Hytteturen Odense Sejlklubs juniorafdeling Nyt initiativ, trods næsten 100 år..52 Sejlerkone i Odense Sejlklub..56 C-holdet, frivilligt arbejde og socialt samvær...58 Korshavn bådebro..59 Korshavn-området, er perlen blandt naturhavne...63 Distancekapsejladsen Fyn Rundt..68 Fyn Rundt deltagerantal og hurtigste omsejlingstid Distancesejladsen Danmark Rundt i Gimle Visioner for Odense Sejlklub

5 Forord Dette jubilæumsskrift er kommet i stand med bidrag fra mange medlemmer i Odense Sejlklub. Det bygger på materiale fra klubbens arkiver, medlemmers fortællinger samt tanker om klubbens fremtid. Ved klubbens 75 års jubilæum blev der tilvejebragt en meget udførlig jubilæumsbog, som kan læses og downloades på klubbens hjemmeside, Derfor har dette skrift mest fokus på de forgangne 25 år og fremtiden. Det er bestyrelsens håb, at enhver finder skriftet læseværdigt og får et positivt indblik i en levende klub med stolte traditioner. En klub som ikke kun fastholder traditionerne, men også ser fremad, tilpasser sig tiden og gør en indsats for at flere skal få glæde af de store sejladsmuligheder Odense og Danmark kan tilbyde. Ud over en tak til alle de medlemmer, som har leveret materiale til dette skrift, vil jeg komme med en særlig tak til Ove Thode Sørensen, som har redigeret materialet og stået for skriftets layout og opsætning. Jeg vil ønske rigtig god fornøjelse med dette 100 års jubilæumsskrift fra Odense Sejlklub, som altid er parat til at give en hjælpende hånd med gode råd til socialt samvær til at vejlede gæster af havnen til miljøansvarlighed Tom V. Kaspersen formand 4

6 Stige Ø år 1900 med badehus hvor sejlklubben Fjorden har broer i dag. Odense Sejlklubs tilblivelse og de efterfølgende 75 år Gengivet efter klubbens 75 års jubilæumsskrift Den 15. juni er Odense Sejlklubs fødselsdag. Gennem mange år er denne begivenhed fejret med eskadresejlads fra Stige Ø til Odenses indre havn og retur. De seneste år med deltagelse af 20 til 25 både. Efter sejladsen samles man i klubhuset over en kop kaffe med tilbehør. Odense Sejlklub blev dannet på grundlag af Kapsejladsselskabet på Odense Fjord som var etableret i Ideen til klubbens tilblivelse blev født i 1910, hvor en gruppe mennesker med tilknytning til Kapsejladsselskabet, nedsatte et udvalg for dannelse at en sejlklub i Odense. Udvalget konstituerede sig den 28. april, og nedsatte konsul H. Ranmar som formand. Efter mange forhandlinger med Odenses havne- og kanaludvalg samt stadsingeniøren, blev Stige Ø valgt til en kommende lystbådehavn, og hjemsted for den kommende sejlklub. Den 15. juni 1911 indkaldtes der til stiftende generalforsamling, og 19 mand mødte op på det daværende Industripalæ. Dagsordnen havde følgende punkter som alle blev vedtaget: 1. Etablering af en lystbådehavn 2. Dannelse af en sejlklub 3. Vedtagelse af love for den eventuelle sejlklub. På den stiftende generalforsamling blev valgt en 5 mands bestyrelse, som den 18. juni 1911 konstituerede sig med konsul H. Ranmar som formand. Odense Sejlklub startede op med 27 medlemmer. Etableringen blev fejret med eskadresejlads til Odense Havn, en begivenhed som her 100 år efter stadig holdes i hævd. 10 erne Med Konsul H. Ranmar i spidsen for bestyrelsen går arbejdet i gang. Ved etableringen af Odense Sejlklub havde man ingen permanent havn, men ved forhandlinger med Odense Kommune blev Stige Ø valgt som tilholdssted. Klubbens første arrangement blev en kapsejlads, med start fra Klintebjerg til Gabet og retur. Dette arrangement fik i nyere tid navnet Distancen, og blev forlænget udenfor Gabet til anduvningsbøjen til Odense Fjord. Som medlemsblad valgtes det bestående sejlsportsmagasin Sund og Bælt, og klubben blev meldt ind i KDY, så Odense Sejlklub blev repræsenteret ved Sejlerdagen. 5

7 Allerede i 1914 måtte der vælges ny formand, idet Konsul H. Ranmar var bortrejst. Toldkontrollør H. Rander blev klubbens 2. formand. Der var behov for udbredelse af kendskabet til sejlklubben blandt byens borgere, så der fremstilledes foldere der opfordrede til indmeldelse. Det var svært for bestyrelsen, at blive enige om klubbens formål. Uenigheden var så stor, at hele bestyrelsen stillede sit mandat til rådighed og valgte ny formand. Bankfuldmægtig Arnold Christensen træder ind i jobbet, og sejlklubbens navn ændres til Odense Sejl- og Motorbådsklub. I 1917 indfører man for første gang havneafgift, der opkræves med 5 kr. pr. tonnage. Da mange medlemmer ikke har egen båd, køber klubben en brugt kragejolle med navnet Sonja. Kragejollen anvendes som øvelsesbåd, og der arrangeres sejladser til Gabet. 20 erne Økonomien halter noget, så der optages en kassekredit i Fyns Landmandsbank på kr., til finansiering af et skur til cykler, etablering af bedding og drift af øvelsesbåden, ligesom medlemskontingentet fordobles. Der indgås en lejeaftale med Odense Kommune, som forpligter sig til etablering af 70 meter bro, og oprensning af havnebassinet. Lejeaftalen koster klubben 750 kr. pr år, samt 20 kr. pr. fartøj. 6 Æresmedlem stabssergent Søren Nielsen. Det første kapsejladsudvalg blev oprettet, og sejladserne afviklet mere organiseret efter regelsættet NL Nordisk Længde. Der udsattes en lang række af vandrepræmier, ligesom man forsøgte sig med natsejlads. Medlemstallet stiger betydeligt, men ikke alle medlemmer har samme opfattelse af god opførsel, som den øvrige del af medlemsskaren, så gentagne uroligheder medførte eksklusion og bortvisning. På generalforsamlingen i februar 1922 ønsker formanden Arnold Christensen at træde tilbage, men først udnævner han og bestyrelsen stabssergent Søren Nielsen som æresmedlem. Klubbens 4. formand bliver prokurist Kaj S. Rohde. Øvelsesbåden Sonja blev for dyr at vedligeholde, så den blev afhændet. Der var efterhånden etableret så godt et forhold til Odense Havn, at de ville stille havnens bugserbåd til rådighed for transport af op til 200 tilskuere til kapsejladser ved Gabet. I 1923 ændrede generalforsamlingen klubbens

8 navn fra Odense Sejl- og Motorbådsklub til det nuværende Odense Sejlklub. Der var nu 39 fartøjer hjemmehørende på Stige Ø. Interessen for kapsejlads er stigende, og for første gang indbydes fremmede klubber til deltagelse i en kapsejlads, med start ved Gabet. Formændene holder ikke så længe, så i 1924 vælges klubbens 5. formand, fotograf Nellemann. Det kniber stadig for nogle medlemmer at opføre sig ordentligt, hvilket medfører at 3 medlemmer bliver truet med eksklusion. Dagligdagen i klubben bar præg af, at medlemmerne mundhuggedes over misbrug af telefonen, at motorbådene svinede med olie i havnen, at spilskuret var aflåset når man skulle bruge det, at cykelskuret var for lille og at damerne ikke havde deres eget toilet. Alt sammen små fortrædeligheder som vi kender dem i dag, og som fortæller at der er liv i klubben. Der blev arbejdet på at få etableret et par broer ved Gabet. Efter flere henvendelser på Hoffmannsgave lykkedes det til sidst, mod at kun medlemmer af Odense Sejlklub måtte gå i land. Et klubhus uden spiritusbevilling var ikke særlig festligt, men i 1932 lykkedes det at få en sådan. Den første bedding holdt ikke så længe, og der bliver bygget en ny, som tages i brug i foråret 1926, samtidig blev det tiden at skifte formand igen, denne gang var det toldassistent Laurits Thuesen der blev valgt. Det skulle senere vise sig at han blev på posten helt frem til Behovet for et klubhus var nu så stort, at man fik arkitekt J. Christensen til at tegne huset. Ved udstedelse af gældsbreve á 10 kr. og velvilje fra 2 af klubbens medlemmer, lykkedes det at få byggeriet finansieret. Den 30. juni 1929 kunne klubbens nye hus tages i brug. 30 erne Stige Ø sidst i 30 erne. Der måtte dog kun udskænkes spiritus til klubbens medlemmer og disses gæster. Der blev indført generalforsamling både forår og efterår, en bestemmelse som bestyrelsen i nyere tid har forsøgt omstødt, dog uden held. Den juni 1934 afholdes den første distancesejlads Fyn Rundt, den gang med start fra Stige Ø. Der startede 6 både, hvoraf de 4 fuldførte sejladsen. På generalforsamlingen i februar 1935 afgik Thuesen som formand efter 22 års virke for klubben, hvoraf de sidste 9 år som formand. Kon- 7

9 torchef Laurits Nielsen var klar til at besætte formandsposten. Året 1936 var nået, og hermed klubbens 25 års jubilæum. På det tidspunkt havde Odense Sejlklub 192 medlemmer og 83 fartøjer i havnen. Det lykkedes at få KDY s provinskapsejlads til Odense. Der blev lavet indbydelser i form af kortet Søvejen til Odense, som blev sendt ud til alle landets sejlklubber. Arrangementet løb over 4 dage. Festlighederne havde 400 deltagere og sejladserne blev overværet af 600 tilskuere om bord på DSB-færgen Niels Holst. Fartøjerne bliver større og masterne tungere. Der opstilles en mastekran med en kapacitet på 2 tons, og beddingen bygges om, så klubbens største både kunne tages op. 40 erne Dette årti bliver kraftigt præget af 2. verdenskrig. Det bliver forbudt at affyre startskud ved kapsejladser. Der var først forbud mod al lystsejlads overhovedet, dette ændredes flere gange, men til sidst blev lystsejlads tilladt mod indhentede sejltilladelser, dog kun i begrænsede geografiske områder. For sejlklubbens medlemmer betød det, at al sejlads nord for en linje fra Enebærodde Fyr til Lodshavnen var forbudt. Det var muligt at gå i land ved Gabet, ligesom man også kunne anløbe Bregnør fiskerihavn. I krigens mørke tid intensiverer klubbens forskellige festarrangementer. Det giver så meget succes, at det besluttes at købe Pavillonen på Stige Ø, med henblik på at drive offentlig restaurant og velegnede klublokaler. Aktieselskabet Stige nye Badeetablissement oprettes, men allerede året efter trækker Odense Sejlklub sig ud af dette foretagne Legitimationskort som gav Anna Jensen tilladelse til lystsejlads på igen, da mange medlemmer ønskede at bibeholde det gamle Odense Fjord, indenfor Gabet under 2. verdenskrig. klubhus med lave driftsomkostninger. Pavillonen lå der hvor kajakklubben har til huse. Sejladsbestemmelserne er nu lempet så meget, at man frit kan sejle til havne på Fyn og Jylland, men faren for at påsejle en magnetisk mine er for stor til fri sejlads. Grundet stor ståhej omkring dispositionerne med A/S Stige nye Badeetablissement, stiller hele bestyrelsen sit mandat til rådighed, og tandlæge Jacob Nielsen vælges som ny formand, der magter at skabe mere ro blandt medlemmerne. Den gamle formand Laurits Nielsen og 40 sympatiserende medlemmer starter sejlklubben Odense Yacht- 8

10 klub. I 1944 indføres der spærretid i Danmark. Der kommer nu en periode hvor det er vanskeligt at arrangere festligheder. Ved standerhejsningen den 15. maj 1945 kunne formanden ønske medlemmerne en god sæson som frie folk. Klubben har nu 254 medlemmer og 90 fartøjer i havnen, nogle tal som ikke afviger meget for medlemmer Der indkøbes 3 stk. brugte KDY 15 kvm juniorbåde, og Jens Jacobsen bliver den første juniorleder. De øgede aktiviteter skaber pladsproblemer i klubhuset. Derfor køber klubben et brugt skovhuggerhus, (det som i dag kaldes salen ) der bygges til klubhuset. Det er ikke kun sejlsport der bliver dyrket, flere af klubbens medlemmer optræder på de skrå brædder, ved opførelse af revy på Industripalæet. og fartøjer i Da der kom flere rapporter om drivende miner i de fynske fravande, aflyste man distancesejladsen Fyn Rundt På forårsgeneralforsamlingen 1947 får klubben igen ny formand, idet Jacob Nielsen afløses af grosserer P.K. Grundlev. Der etableres vandtilførsel fra Skibhusene og tilkørselsforholdene forbedres. Farvandene meldes nu så sikre at man våger at sætte Fyn Rundt i gang igen, denne gang med 11 deltagere. 50 erne Kapsejlads på kanalen omkring Odense Sejlklub bliver medlem af Dansk Sejlunion. Efter deltagelse i en ungdomsudstilling i Fyns Forum, besluttes det at oprette en juniorafdeling. Ved generalforsamlingen i 1954 vælges ingeniør Jørgen Ørnberg som ny formand. En tragisk ulykke rammer klubben, idet 2 unge medlemmer drukner ved et forlis i Gabet. Der indstiftes et hueemblem i 1955, og man opretter en 50 års jubilæumsfond, hvortil medlemmerne opkræves 1 kr. i ekstra kontingent pr. halvår. Aktiviteterne i og omkring klubhuset er så store, at fru Ragna Hedegaard indsættes som bestyrer af klubhuset og ølpriserne hæves til 1,25 kr. Kapsejladsaktiviteterne er store, med afholdelse af Korshavnsstævne, Fyn Rundt, Piratjollestævne, Damesejlads, Journalistkapsejlads og Distancen fra Klintebjerg er året hvor Valdemar Slot giver tilladelse til at slå en bro på Korsøre ved Korshavn. Som et selskabeligt indslag i klublivet indstiftedes Odense Sejlklubs Old-boysafdeling, et modtræk til de til tider meget livlige juniorer. 50 erne afsluttes med endnu et formandsskift, idet Jørgen Ørnberg flytter til Oslo. Ny formand blev arkitekt Torben Andersen. 60 erne På en ekstraordinær generalforsamling vedtog man at indføre obligatorisk ansvarsforsikring gennem klubben. Klubhuset moderniseres med opvarmning fra oliekamin, og der kommer nyt værtspar, Ellen og Laurits Christensen fra Stige. 9

11 For en fjord, en bugt i vestlig kuling, og på bommen otte gange rundt, og når søen selv besørger spuling, - det er dejligt, det er dansk og sundt. Klubbens 50 års jubilæum i 1961 festligholdes med bl.a. endnu en revy på Industripalæet og distancesejlads Korshavn-Horsens. Juniorleder John Christensen stoppede, efter en periode som klubbens yngste leder af ungdommens aktiviteter. Der bliver igen formandsskift i 1963, hvor fabrikant P.H. Høffner overtales til at lade sig vælge. Isen har været hård ved Korshavnbroen som genopbygges, og sammen med en ny ophalervogn giver det klubben en økonomisk udfordring, hvilket klares ved en klækkelig stigning af havneafgiften. Der opstod skænderier med fiskerne i Korshavn om benyttelsen af klubbens bro. Ved en henvendelse til Ministeriet for offentlige arbejder, blev det oplyst at den som havde bekostet broen, også kunne bestemme hvem som kunne benytte denne. Henning Krogh Sørensens selvbyggede KDY 15 kvm J382 døbes og søsættes ved standerhejsningen

12 Klubben har nu 2 æresmedlemmer, 341 medlemmer og 41 juniorer samt 110 fartøjer. Mange unge medlemmer får foden på eget dæk, idet de bygger BB-jolle, junior- og Liljebåde. Liljebådsbyggerne danner egen afdeling med Bjørn Andersen som formand. Formand P.H. Høffner ønsker efter 3 år på posten at blive afløst, assurandør P.Dirckinck- Holmfeldt vælges. Den genopbyggede Korshavnbro holdt ikke, så ved Militærets hjælp bygges en helt ny, som i materialer kom til at koste klubben kr. Interessen for kapsejlads er stor, så der arrangeres 7 årlige sejladser, inkl. Fyn Rundt og Korshavnstævnet. Fyrvæsnet slukker ledefyret i Korshavn. Efter forhandlinger med Valdemar Slot og Fyrvæsnet overtager klubben selv pasning af fyret. Af arrangementer var bl.a. landsjuniorstævne i Korshavn, og DM for Folkebåde med 55 deltagere. Som ledsagebåd til juniorbådene købes Folkebåden FD 360 der døbes Albani Junior, og flåden udvides med en ny Drabant 22 i glasfiber. Ved formandsvalget i 1975 afgik Poul Svarrer, men blev siddende i bestyrelsen. Klubbens kasserer Valdemar Christensen tog en kasket mere på, og blev valgt som formand også. Succesen med Folkebåden FD 360 var så stor, at man besluttede at sælge 2 juniorbåde, og købe en Folkebåd mere afløser ingeniør John Christensen sin far Valdemar Christensen på formandsposten. I forbindelse med Fyn Rundt bliver Korshavnbroen beskadiget, et nyt brohoved koster klubben kr. Farvandsvæsnet ønsker at nedlægge båkerne i Korshavn. Bestyrelsen kæmper med Valdemar Slot om rettighederne til arealerne hvorpå båkerne står. Til sidst får båkerne lov at bestå, og klubben overtager vedligeholdelsen. Klubhuset får installeret gasradiatorer til opvarmning, hvilket medførte øget deltagelse i vinterens klubaftener. Foråret 1969 starter med valg af ingeniør Poul Svarrer som formand, der på efterårsgeneralforsamlingen kunne berette om en yderst vellykket sæson. 70 erne Deltagerne ved landsjuniorstævnet i Korshavn 1971 slæbes ud på kapsejladsbanen under ledelse af Valdemar Christensen. 70 erne starter med kontingent og afgiftsforhøjelser til en altid slunken klubkasse. Det skulle vise sig ikke at være sidste gang forhøjelser ville forekomme. De fleste af klubbens aktiviteter bliver afholdt i Korshavn, der som følge heraf får nedgravet vand- og elledninger ud til broen. 80 erne til 1986 Klubben fremsender tilbud til Valdemar Slot om køb af Korsøre, men ejeren reagerer ikke. Det forsøges nu om Dansk Sejlunion vil gå ind i sagen. Under ledelse af Arne Levus oprettes en optimistafdeling, som hurtigt får 38 medlemmer. Det viser sig at optimistafdelingen bliver rigtig driftig. På Kanalen sejles 2 dage om ugen, og der køres til stævner i Lillebæltskredsen næsten hver weekend 11

13 Optimisterne på kreds-sommerlejr ved Thorøhuse i sæsonen. Optimisterne deltager også i alle Lillebæltskredsens sommerlejre, ligesom afdelingen afholder flere kredssejladser i Bregnør, med op til 80 deltagne optimister. Den 3. oktober 1984 mistede klubbens medlemmer deres meget afholdte æresmedlem Hans Jensen, der døde i en alder af 85 år. Klubbens forestående 75 års jubilæum kom til at præge bestyrelsens arbejde frem til I 1985 får optimistafdelingen ny leder, og for første gang i klubbens historie blev det en pige, idet Dorthe Sørensen overtog afdelingen efter Arne Levus. Fyn Rundt vokser stadig, og kræver efterhånden så mange hjælpere, at næsten alle klubbens aktive medlemmer er involveret i arrangementet. Ved forårsgeneralforsamlingen 1985 måtte klubben igen have ny formand, da John Christensen efter 7 år på posten, var valgt ind som formand i Dansk Sejlunion. Som Odense Sejlklubs 17. formand vælges ekspetitionssekretær Svend-Jørgen Brodersen. Hans tætte relationer til de kommunale systemer, resulterer i bl.a. etablering af P- plads i Lunden og grejskure til optimister og ungdomsafdeling. Odense Sejlklubs 75 års jubilæumsskrift kan læses, og downloades fra hjemmesiden 12

14 Sejlklubbens formænd H. Ranmar Rander Arnold Kaj S. Nellemann L. Thuesen Christensen Rhode Andersen Laurits Nielsen P.K. Grundlev Torben Andersen Jacob Nielsen Jørgen Ørnberg P.H. Høffner H. Ranmar Rander Arnold Christensen Kaj S. Rhode Nellemann Andersen Toldassistent L. Thuesen Laurits Nielsen Jacob Nielsen P.K. Grundlev Jørgen Ørnberg Torben Andersen P.H. Høffner P. Dirkinch Holmfeldt Poul Svarrer Valdemar Christensen John Christensen Svend Jørgen Brodersen P. Dirkinch Holmfeldt Poul Svarrer Valdemar Christensen John Christensen Svend Jørgen Brodersen 13

15 Søvejen til Odense Sejlklub Under indsejling holdes de røde mærker om Sb, hvide om Bb. Farvandet indenfor Gabet er ikke fyrbelyst og kan ikke besejles i mørke uden særlig lokalkendskab. Under indsejling fra Gabet Fyr, kan fartøjer med ikke over 1¾ meters dybgående passere Østerløbet, der ikke er afmærket, men som går i retningen SSV (186ᵒ) og ved den sydlige ende er markeret ved Odense Sejlklubs bøje. Herefter følger man det afmærkede løb. Således var søvejen beskrevet ved klubbens 25 års jubilæum i Vores fjord Af Annalise Jørgensen Når man taler med sejlere fra kystnære klubber, hører man ofte, at det må være træls at skulle sejle så langt og være bundet af, at skulle følge en sejlrende så længe, før man er ude på åbent vand. Det kan også umiddelbart se ud til at være en hæmsko for at komme ud at sejle, og nogle kan da heller ikke affinde sig med det, og flytter til andre havne. Vi andre der er blevet, og forhåbentlig gælder det også kommende medlemmer i klubben, kan dog se charmen ved turen på fjorden. Vinden kan være lige imod, når du starter, og da man ofte er lidt utålmodig med at komme af sted, ja så er maskinen i gang det første stykke. Da bølger i kanalen og på fjorden er særdeles fraværende, kan man benytte tiden til at få stuvet alt det væk, som vi nu engang slæber med. Har du allerede gjort det inden afgang, så kig dig godt omkring. Der er garanteret ikke to ture, der er ens. Vejret er skiftet fra sidste tur, naturen på begge sider af kanalen har ændret sig, selv om det måske kun er en uge siden du var her sidst. 14 En hyppig gæst på fjorden, er prammen med kul til Vattenfall.

16 Du kan nyde, at den gamle losseplads, der blev udlagt til rekreative formål for et par år siden, er blevet flot med sit kuperede terræn. Du kan måske se nogle mountainbikere, der dyster på puklerne, eller følge nogle personer, der har lånt kanoer eller kajakker, og som må sande, at det ikke er så nemt, som det ser ud til. Du kan også lige nå at få et kig til Sorthusene, der anvendes som jagt- eller fiskerhytter, inden man ser en hel flok heste, der græsser her på det nordligste Stige Ø, ja, de vover sig endda sommetider den periode må man ikke komme i land på disse øer. Du har selvfølgelig kunnet se den store portalkran på Lindø under hele sejladsen på fjorden, men vi kommer jo helt tæt på Odense Stålskibsværft Lindø, som blev indviet i Den første portalkran, fra 1969, væltede som bekendt under orkanen i december 1999, men allerede i maj 2001 kunne man indvie en ny kran, så vi sejlere, når vi kommer ude fra Kattegat, er sikre på, at vi er på rette vej. I 2006 kunne man følge verdens største containerskib Emma Mærsk på hendes vej ud til åbent vand. Hele sommeren er der heste på Koholm. helt ud på spidsen, selv om navnet er Koholm. Når du er ved at være ude af den gravede rende, kan du tænke på, at det første skib til Odense passerede her for 200 år siden, nemlig i Selv om du måske nu har sat sejl, og de skal trimmes, er der nok alligevel tid til at se på omgivelserne. Klintebjerg med sin lille havn og Vigelsø på den anden side, som i dag er ejet af Miljøministeriet, og hvor de tre fjordkommuner Nordfyn, Kerteminde og Odense driver naturskole i de gamle forpagterbygninger. Hele området er i øvrig udpeget som EU-habitatområde, så der er restriktioner for, hvor man må færdes. Fra søsiden kan du imidlertid sagtens få et indblik i det rige fugleliv, der er på øen. Når det er yngletid, er det næsten ikke til at få ørenlyd for alle de fugle, der flyver til og fra rederne. Værftet er nu desværre under afvikling, men mange gode kræfter forsøger at samle området som Lindø Industripark. Ja, nu kan vi allerede se ud til havet, og så skal vi vælge. Skal vi nu følge damperrenden, den afmærkede rute, eller skal vi sejle hen til de opbyggede stenøer med båkerne, inden vi drejer af, og sætter kurs ud af fjorden. Ja, det er helt op til den enkeltes temperament og bådens dybgang. Under alle omstændigheder er der stadig nok at se på. Der er f.eks. Munkebo Bakke, der med sine 58m er højt hævet i landskabet. Ydermere byggede Munkebo kommune i 1993 et udsigtstårn, doneret af A.P. Møller-fonden. Fra tårnet er der udsigt over Odense Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. På klare dage yderligere til Samsø og Storebæltsbroen. Vi skal videre, for nu kan vi jo også klart se Enebærodde Fyr, der markerer sejlrenden gennem I hele fjorden er der mange små øer både naturlige og menneskeskabte. Fælles for dem alle er, at der yngler mange fugle, som man kan have stor glæde af at iagttage. Vi skal blot huske på, at de skal have ro i yngletiden fra 1. april 15. juli. I Fiskegarn på fjorden. 15

17 Gabet, det smalle farvand, der skiller fjorden og Kattegat, og hvor strømmen kan løbe med et par knob. Fyret og tilhørende fyrmesterbolig blev opført i I dag er fyret automatiseret og fyrmesterens hus er fritidsbolig. Enebærodde er i øvrigt Fyns største hedeområde, bevokset med enekrat. Det hele bliver afgræsset af kvæg, og man kan ofte se flokken ligge ved strandkanten. Se, nu er vi faktisk på åbent vand. Der er måske masser af luft og bølgerne kommer rullende. Så kan man da glæde sig over, at på første del af turen, var vandet som et stuegulv, hvis man altså bedst kan lide sejladsen på den måde. Omvendt kan man på vej ud af fjorden glæde sig til bølgerne og en selvfølgelig mere fri sejlads, som åbent vand giver. Der er altså oplevelser for enhver smag, når du har båden liggende i Odense Sejlklub. Vi er glade for vores fjord og glade for, at de forskellige offentlige instanser, interesseorganisationer og andre foreninger med tilknytning til fjorden er meget opmærksomme på, at Odense Fjord skal have det så godt som muligt. P.S. Husk at begynde artiklen bagfra, når du sejler hjem til Odense Sejlklub. Nordisk Krydser D 24 på kryds i kanalen

18 Tradition for selvbyggede både Gennem generationer har der i Danmark været tradition for bådebyggeri. Det har også været gældende i Odense Sejlklub, selvom de fleste sejlere i dag køber en ny eller brugt serieproduceret færdigbygget båd fra et industrialiseret bådværft i Europa. Odense sejlklub har haft mange medlemmer som mestrede kunsten at bygge både i træ. Tilbage i 30 erne er det kendt at mindst 7 selvbyggede spidsgattere, 1 40 kvm ketch og 3 motorbåde blev søsat på Stige Ø. Midt i 60 erne var det unge mennesker som byggede joller, Liljebåde og KDY 15 kvm juniorbåde, ligeledes i træ. Op gennem 70 erne og 80 erne blev træ til skrogbygning afløst af vedligeholdelsesfri glasfiber. Der opstod nærmest en revolution i nye bådtyper, der blev tilbudt til medbyg og selvaptering. Rigtig mange medlemmer i Odense Sejlklub fulgte tiden, og gav sig i kast med selvaptering af færdigstøbte skrog. Der blev bygget både til kapsejlads og familiebrug. Bådenes længde svingede fra 22 til 39 fod. Hvor bådene tidligere kun var sejlfø- Marinus Nielsen i gang med opsætning af spanter. Selvbyggede 15 kvm spidsgattere i 30 erne. 17

19 Selvbyggerne ved en halvfærdig Liljebåd på Hunderuplund. rende, blev der nu også monteret indenbordsmotor i dem alle. Selvbyggerne i 1965 Mange medlemmer af Odense Sejlklub ofrer deres fritid på at bygge 7 meters Liljebåde og 5 meters plastic Sniper i gammel bondegård og nedlagt mejeri. Bl.a. samles otte vidt forskellige mennesker i alle aldre og med næsten alle professioner hver aften og hver weekend i den gamle ejendom Hunderuplund i Odense, hvor de hver især bygger store smukke Liljebåde. Den yngste er 18 år, den ældste omkring de 40. Én er gymnasiast, én er ølmand, og én er dekoratør. Det eneste de har til fælles er, at de er medlemmer af Odense Sejlklub og så altså at de kan lide at bygge både. De hedder Bjarne Marcussen, Lars Johansen, Ole Larsen, Per Jensen, Kurt Holm, Niels Jørgen Jensen, Palle Jørgensen og Bjørn Andersen, og ingen af dem er fagmænd på bådebyggeriets område. være færdige inden Odense Sejlklubs standerhejsning til foråret. Et af de seneste træbåde der blev bygget på amatørbasis, var Henning Krogh Sørensens KDY 15 kvm, som blev bygget i et skur bag forældrenes hus på Vendersvej, og var klar til søsætning og dåb ved standerhejsningen 4. maj Bådene bygges med simple redskaber, lånt hos venner og bekendte. Træ, finerplader, skruer og beslag skaffes på slump gennem gode forbindelser. De otte amatørbådebyggere regner med at Henning på sit interimistiske bådværft. 18

20 Galeasen S/Y SAIDA III, som i perioden var hjemmehørende i Odense Sejlklub. En fortælling af Finn Høffner P.H. Høffner om bord på SAIDA III, som havde fast plads på kanalsiden af den yderste bro. SAIDA III blev bygget i 1913 på Poulsens Træskibsværft i Rudkøbing efter tegninger for de legendariske toldkrydsyachter, der blev bygget i Odense på N.F. Hansens Træskibsværft, der lå der, hvor Lind Hansens Vej ligger i dag (Lind Hansen var far til N.F.Hansen). SAIDA III blev dog aldrig toldkrydsyacht, men solgt til Langelands Korn under navnet Record, hvor hun sejlede med korn i det sydfynske i tiden på grænsen mellem sejl og motor. Hun var bygget uden motor, men fik senere installeret en 10 hk., 6 cylindret dieselmotor. Besætningen bestod af en skipper og en skibsdreng. Sejlskibsæraen ebbede ud og SAIDA III blev solgt til Nordysk Sejlerskole i Thisted, hvor hun hver sommer sejlede med elever, stk. på sommertogter i Limfjorden og Kattegat. I 1950 blev hun købt af min farfar Peter Hugo Høffner, der længe havde været forelsket i "Viking" af Svendborg, der er ejet af familien Petersen, der ejede Foska Møllen. Som skoleskib sejlede hun under navnet Liv. SAIDA III blev hentet hjem fra Thisted af min farfar, far og 2 gode venner til en ombygning, hvis omfang kom noget bag på min farfar. Ombygningen stod et mindre træskibsværft inde i Odense Kanal for cirka over for kajakklubben. Indehaveren blev kaldt den "hellige". Min farfar måtte i 1950 betale ca. kr for istandsættelsen, da det viste sig, at SAIDA var i 19

21 væsentlig dårligere stand end først antaget, og samtidig kunne min farfar ikke få det eksklusivt og godt nok. På hans fabrik blev der støbt og drejet beslag, koøjer, korfinagler, septrer og meget mere i bronze (herfra min glæde ved guld og glimmer), så da hun endelig i 1951 var færdig, var hun vel den smukkeste lystyacht i Danmark. Og nu begyndte en lang og lykkelig tid som sommerbolig for min farfar og farmor og senere min bror og jeg. SAIDA gjorde mange rejser bl.a. til London (hvor vi havde brand ombord ude i Nordsøen), Paris, Brüssel, Amsterdam. Stockholm, Oslo og mange, mange flere steder. skyd i, at jeg blev gift med Jane. Vi mødtes første gang i 1969, hvor vi var i Helsingør, og min farfar skulle besøge Janes far, der var indkøbschef på Helsingør Værft og kunde ved fabrikken i Vissenbjerg. De skulle spise middag på Hotel Marienlyst, og min bror og jeg skulle beværte Jane og hendes søster Helle. Vi lokkede dem ned ombord og forsøgte at være smarte, men de var alt for dydige. Det hjalp dog senere, og Jane var faktisk kun 14 år. Da min farfar var 82 i 1980 sagde han: Jeg kan ikke mere, nu er SAIDA jeres drenge. Det kunne min krakilske far selvfølgelig ikke acceptere, og han fik lavet så meget vrøvl og ballade, at det endte med, at han på mystisk vis fik overdraget den største del af båden. Vi besluttede herefter at sælge SAIDA III. En tysk tandlæge meldte sig som køber, og handlen blev indgået, og en dag i juni måned skulle vi hjælpe ham med at sejle fra Stige til Svendborg. (75 sømil på 7,5 time, jo den gamle dame kunne sejle hurtigt). Finn Høffner med hånden på eget ror. Mit eget forhold til SAIDA III begyndte i 1952, hvor jeg på årets sommertogt i juli måned blev undfanget i den styrbords forkahyt og ankom rettidigt den 27. april året efter, for som 3 uger gammel at komme med på første tur. Siden blev det til, at min bror og jeg brugte alle sommerweekender ( ) og syv ugers sommertogt ombord sammen med vore elskelige bedsteforældre. Før og efter sommerferien flyttede vi hver weekend SAIDA III rundt om Fyn til en ny havn, hvor de "gamle" så hyggede sig, til vi kom næste weekend. Det var en meget, meget dejlig tid, som desværre fik et knæk, da min farmor døde i Rutinen fortsatte, selv om min farfar savnede min farmor noget så "skrækkeligt". SAIDA III er også Turen gik fint i NV kuling, og pludselig stod vi på kajen i Svendborg og skulle sige farvel til en båd, der havde været vores halve liv. SAIDA III, nu med nyt navn, Grace Aglaia var ikke mere vores. Jane siger, jeg græd i 2 dage. For mig var SAIDA ikke en død ting men en levende del af familien, én som aldrig svigtede. Den tyske tandlæge foretog lange rejser med SAI- DA III, og i 1983 sejlede han ud på verdenshavene. Efter et besøg i Carracks var han og hans besætning sejlet sydpå i roligt vejr. Alle faldt i søvn i det varme vejr, og pludselig rystede det gamle skrog, SAIDA III havde ramt et skiffer rev, og da oliefiltret var stoppet på grund af uren dieselolie, drev SAIDA III lige ind i brændingen, hvor hun blev så medtaget, at hun måtte opgives. Da oplysningen om forliset nåede Odense, blev der grædt endnu en tåre, og vi takkede forsynet for, at min farfar ikke skulle opleve dette. 20

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Klassisk. Kerteminde-stævnet. Tema: Juniorbåden. Nr. 121 Oktober 2014

Klassisk. Kerteminde-stævnet. Tema: Juniorbåden. Nr. 121 Oktober 2014 Klassisk Nr. 121 Oktober 2014 Tema: Juniorbåden Kerteminde-stævnet 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 121, oktober 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt.

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J K L U B Skumsprøjt fra formanden 5

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere