tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang"

Transkript

1 Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar årgang 1

2 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner Maron G. Romney De Tolvs råd Ezra Taft Benson Thomas S. Monson Mark E. Petersen Boyd K. Packer Delbert L. Stapley Marvn J. Ashton LeGrand Rchards Bruce R. McConke Howard W. Hunter L. Tom Perry Gordon B. Hnckley Davd B. Haght Rådgvende komté Howard W. Hunter Robert D. Hales L. Tom Perry O. Lesle Stone Redaktør af krkens magasner Dean L. Larsen Internatonal Magaznes redakton Larry A. Hller, chefredaktør Carol Larsen, medredaktør Roger Gyllng, desgner Den danske Stjernes redakton Jørgen Ljungstrøm, Translaton Servces Vodroffsvej 7, DK 1900 København V Peter Berkhahn, Nyt om Krken Porthstr. 5-7, D-6000 Frankfurt/Man 50 Harry Bohler, layout Tryk Paul Gese KG, Offenbach/Man Korrespondenter Københavns Stav: Den danske Msson: Abonnement Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr. 42,00 Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gro tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) 1976 by the Corporaton of the Presdent of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved. Indholdsfortegnelse Vore ster mødtes gen, Spencer W. Kmball 1 Mormon-dagbøger: Jeg kan takke Herren for alle mne chancer", Lawrence Cummns 5 Jeg kunne kke holde tårerne tlbage, Tonga Touta Paletu'a 6 V betalte vores tende, Danel Afamasaga Betham 6 Blandede skæbner, lamanterne og de sdste dages hellge, Dean L. Larsen 7 Spøgsmål og svar 11 Børnestjernen: Jeg ved, at han lever, Alce Stratton 13 Uden at han åbner en udvej, Spencer W. Kmball 16 Om at betale tende, Maron G. Romney 16 Jeg troede, jeg kunne regne med dg! N. Eldon Tanner.. 16 Slettens store dreng, Murray T. Prngle 18 Bare for sjov 20 Stephen, Pene Horton 21 Generalautorteternes hustruer: Søster Ida Jensen Romney, Marune Jensen Ward 24 Budskap tl de unge: Et konstruktvt lv, LeGrand Rchards 27 Hvor to eller tre er forsamlet, Gerald R. Schefer 28

3 lang vore mdten. sn dag, For mange år sden fortalte en ældre Navaho ndaner, medlem af krken, mg noget, som jeg har tænkt på mange gange. Han sagde: Dette evangelum er noget, som v hele lvet har prøvet at erndre; nu på én gang kommer det hele tlbage tl os. Vore forfædre plejede for længe sden at være sammen med jeres forfædre, men så kom v tl en skllevej et sted med en stor sten V gk den ene vej, og I gk den anden. V gk omkrng den store sten td; men nu er v gen sammen, og v vl fra nu af altd vandre sammen." Der lgger dyb forståelse dette syn på hstoren om Guds handlemåde med st folk. Denne lamant-bror og jeg har fælles fædre. Og mn sjæl bevæges, når jeg tænker på, at årer flyder Herrens udvalgte folks blod som hos patrarkerne Det gamle Testamente, f.eks. Adam og Enok og Noa. Jeg blver ydmyg ved tanken om, at vor fælles fader var Abraham, om hvem det sges, at der kke var nogen større end ham. Gennem hans sæd har Herren valgt at udføre sne hellge formål på jorden. Isak, en af tdens største profeter, og Jakob, faderen tl hele Israels hus, er vore forfædre. Josef, som blev solgt tl Ægypten, var en konstant dydg mand, som td frelste sn fars husholdnng. Han er også fader tl de fleste medlemmer krken nbefattende efterkommerne af Leh, Ismael og Zoram. Jeg har tænkt over adskllelsen af vore veje, da vore fædre begyndte at vandre ad andre ster. Da begyndte, gennem ulydghed og oprør, Mose ord at blve opfyldt: Herren skal slå dg foran dne fjender... og du skal blve en skræmsel for alle rger på jorden... Herren skal adspltte dg blandt alle folkeslagene fra den ene ende af jorden tl den anden, og dér skal du dyrke fremmede guder, som hverken du eller dne fædre før kendte tl, træ og sten." (5. Mos. 28:25, 64) Hvor fuldtændgt og gennemført er kke dsse ord blevet opfyldt? For selvom skrften er fyldt med eksempler på Budskab fra Det øverste Præsdentskab Vore ster mødtes gen SPENCER W. KIMBALL

4 I de opfyldelse det Det dsse Herrens tålmodghed med det gamle Israel hvordan han udholdt deres smålghed, lyttede tl deres evndelge klager, afskyede deres urenhed, sukkede over deres ugudelghed og horer, og græd over deres troløshed tlsdst afvste hans folk ham allgevel ved deres uretfærdghed og oprør. Derpå tllod Herren, af sne hellge profeters ord, at de blev adspredt, først én gruppe af Israel, derpå en anden, og så en trede... tl jordens fre hjørner: Th se, jeg byder, at Israels hus skal sgtes blandt folkene, som man sgter med sold, uden at et korn falder tl jorden"(amos9:9) Først blev Israels nordlge kongedømme overvundet, og ndbyggerne drevet som fanger tl Assyren for nærved år sden. Da blev dsse mennesker, vore forfædre, der af os er kendt som Israels t tabte stammer" spredt blandt jordens hedenske natoner for at nedsynke mørket eet frafald, der kom tl at vare flere tusnd år. Ikke meget mer end hundrede år efter denne første tlfangetagelse, blev Judas sydlge kongerge angrebet af Nebukadnezars hære. Jerusalem blev ødelagt, og dens ndbyggere, jøderne, bragt bort fangenskab. Efter nogen tds forløb fk nogle af dem lov tl at vende tlbage, men resten blev spredt rundt omkrng vestlge Asen. Efter Herren, Jesu Krst gernng og hans apostles død blev Jerusalem påny ødelagt, og de uretfærdge og oprørske jøder påny drevet fra deres arveland for at vandre hd og dd påjorden og afvente Israels ndsamlng vortd. året 600f.Kr. lge før Judas udlændghed, ledte Herren en trede, kostelg gren af Israels hus ud af Jerusalem. Fader Leh flygtede fra Jerusalem før dens ødelæggelse og blev af Herren ledet tl at oprette sne efterkommeres land på de amerkanske kontnenter. Det var et folk med store og nsprerede ledere. Ikke desto mndre nedsank også de ulydghed, oprør og ondskab og blev afskåret fra Herrens nærvær for at blve plaget og adsplttet. Mange, lange århundreder er kommet og gået, sden vore veje skltes. Utallge mennesker har levet og er døde. Mange kongerger er opstået og faldet. I verdenshstoren har v set Herrens ndflydelse. V har set Israels mange grene vandre hd og dd. Allgevel har Herren kke glemt Israel, for selvom Israel skulle sgtes blandt alle natoner, sagde Herren kke desto mndre: Uden at et korn falder tl forden" og går tabt. (Amos 9:9) I vor td har v set den poltske udvklng, der har beredt vejen for ndsamlngen af Juda tl det gamle Jerusalem, tl deres arveland. Amerkas nyere hstore har også vst beredelsen af dette land for evangelets gengvelse gennem profeten Joseph Smth. Og v har været vdner tl vrg ndsamlng af Josefs efterkommere ny Jerusalems land. V er selv vdner tl opfyldelsen af den store profet Esajas ord: Det skal ske sdste dage, at Herrens huses bjerg, grundfæstet på bjergenes top, skal løfte sg op over højene. Dd skal folkene strømme og talrge folkeslag vandre: Kom, lad os drage tl Herrens bjerg, tl Jakobs Guds hus; han skal lære os sne veje, så v kan gå på hans ster; th fra Zon udgår åbenbarng, fra Jerusalem Herrens ord." (Esajas 2:2-3) Og selvom v kun har set begyndelsen, så skal arbejdet med at brnge Israel tlbage tl Zon udstrækkes tl de denne henseende mndes jeg fjerneste dele af jorden. I profeten Habakuks ord: Th en gernng gør han eders dage, som I ej vlle tro, om det fortaltes." (Hab. 1 :5) Se, derfor skal dage komme, lyder det fra Herren, da det kke mere hedder:,så sandt Herren lever, der førte sraeltterne op fra Ægypten!' men:,så sandt Herren lever, der førte og bragte Israels hus' afkom op fra nordens land og fra alle de lande, tl hvlke han havde bortstødt dem!' Og de skal bo deres land." (Jer. 23:7-8) Af stor betydnng for arbejdet med at ndsamle Israel er bestræbelserne på at brnge velsgnelserne ved Jesu Krst gengvne evangelum ud tl lamanterne. For Herrens værk sdste dage kan på ngen måde fulkommes, før dsse, den store forjættelses børn, er bragt tlbage og nd folden. Herren sagde ved sn profet Leh: Se, jeg sger jer: Jo, de skal atter hukommes blandt Israels hus; de skal blve ndpodet det sande olventræ." (1. Nep. 15:16) V er vdner tl dsse begvenheder. Både lamant og kkejøde har set fjernelsen af den store sten, som adsklte os. Denne proces med at forløse det lamantske folk har været langt fra let, specelt kke for lamanterne selv. I tusnde år efter afslutnngen af Mormons Bog har dsse mennesker åndelgt mørke vandret omkrng pådeamerkanske kontnenter og på havets øer. De mstede deres skrvesprog, deres høje kultur, og værst af alt, deres kundskab om den levende Gud og hans værk. Efter den hvde mands Amerka, er de blevet nådesløst forfulgt, dræbt komme tl og nedvurderet. Kun det mest ufølsomme menneske kan lade være med at

5 stor verden har Så åndelgt antal verden verden vlle være ntet og vær parat tl at stå som bolværk omkrng dette folk." Det kunne hverken en patrark eller nogen anden nogensnde have gættet. For jeg var bare en llle, almndelg bondekrøs, da jeg fk den velsgnelse. Der var ntet tegn på, at jeg nogensnde skulle gå ud og prædke bedrøves ved tanken om dette folks fald. Og allgevel var det Herrens bestemmelse, at lamanterne skulle bevares landet, og at efterkommerne af Josef gen skulle komme besddelse af deres lovede arv. Da jeg som ung mand, boede blandt lamanter for mere end halvfjerds år sden, var ødelæggelsen af lamanterne en stærk realtet. Det syntes umulgt for mg, at dette nedbrudte folk nogensnde vlle kunne rejse sg fra ødelæggelsen og endnu engang blve et mægtgt folk, sådan som Herren havde lovet. Jeg husker at have læst dsse ord af præsdent Wlford Woodruff,, Lamanterne vl blomstre som en rose på bjergene. Skønt jeg tror på dette, er jeg vllg tl her at sge, at når jeg ser den kraft, hvormed natonen prøver at udrydde dem fra jordens overflade, er opfyldelsen af denne profet, sværere for mg at tro, end alle de guddommelge åbenbarnger, jeg nogensnde har læst. Det ser ud, som om der kke vl blve nok tlbage tl at modtage evangelet." {Journal of Dscourses, 15:282) Og allgevel begyndte Herrens løfter med hensyn tl lamanterne at opfyldes med fremkomsten af Mormons Bog denne uddelng (se Ether 4:17), og jeg har levet længe nok tl at se dem påny begynde at blomstre op og klæde sg deres smukke klædnnger. Mn nteresse for ndanerne blev næret gennem den patrarkalske velsgnelse, jeg fk som en llle fyr på elleve år. Jeg cterer nogle få lner herfra:,,du vl prædke evangelet tl mange folkeslag men særlg grad for lamanterne, for Herren vl velsgne dg med sprogets gave og magt tl at skldre evangelet enkelthed for dette folk. Du vl komme tl at se dem organserede evangelet, og sandelg kke, at jeg skulle komme rundt tl næsten al le stammer. det er ganske bemærkelsesværdgt, at dsse løfter skulle fremkomme på den måde. Det lamantske folk vokser og ndflydelse. Da navahoerne vendte tlbage fra Fort Summer staten New Mexco efter et ødelæggende fangenskab, var der kun 9000 tlbage af dem. Nu er der mere end Der er nærved 130 mlloner lamanter rundt omkrng dag. De er ved at blve ansvarlge og poltsk aktve deres samfund, hvorend de lever. Deres afbejdsndsats og levestandard forøges. Krken er blevet etableret blandt dem, og den vl bestandgt vokse. Der er nu lamantske medlemmer af krken. De deltager trofast deres møder. De har præstedømmet hos sg. Der er grenspræsdenter, kvorumsledere, bskopper, stavspræsdenterog ledere alle faseraf værket blandt dem. De besøger templet og modtager de ordnanser, der er nødvendge for ophøjelse, De er ntellgente og trofaste. De er et stort folk og et velsgnet folk. Jeg glæder mg over, at det har været mt prvlegum at brnge evangelet tl lamanterne fra Stllehavet tl Atlanterhavet, fra Canadas nordlgste grænser tl det sydlgste af Chle, og på øerne fra Hawa tl New Zealand. Jeg har spst sammen med dem og besøgt dsse mne brødre og søstre og har været gæst deres hjem. Jeg har truffet nogle, som har været en smule skamfulde over, at de er lamanter. Hvordan kan det være? Nogle vlle hellere betegne sg som nephter eller zoramter eller josephter eller noget andet. Der må bestemt være en msforståelse her. Vl de udelukke sg selv fra de store velsgnelser, som Herren har lovet st pagt-folk? Vl de sklle sg af med deres fødselsret? For Herren har selv valgt at kalde dsse folk lamanter alle de blandede efterkommere af Fader Leh og Ismael og Zoram og Mulek og andre af dem, der optræder Mormons Bog. Alle af den bogstavelge lamantske sæd.,,og også alle, der ved deres frafald var blevet lamanter." (L.&P. 10:48) I, som er lamanter, husk dette: Jeres lamantske forfædre var kke mere oprørske end nogen af de andre grene af Israels hus. Hele Israels sæd deltog frafaldet og måtte lde den lange perode af år mørke, og kun på grund af Guds nåde er nogle af grenene blevet frelst fra fuldstændg udslettelse blandngen kke-jøde og eframter først og derpå Josefs lamantske rester, for at ordet skulle fuldkommes:,,de sdste skal blve de første, og de første skal blve de sdste." (Matt. 20:16) I, som er lamanter, husk: I jeres fortd er der mænd som Neph og hans bror Leh. Da de blev kastet fængsel som mssonærer, varde retskafne og fulde af tro på, at skønt de var omrnget af ld, vlle de kke kunne brænde. Deres ansgter sknnede som Moses', da han steg ned fra bjerget. Deres forfølgere spurgte: Hvem er det, dsse mænd taler med?" Og svaret kom:,,de taler med Guds engle." (Hel. 5:38, 39) I er et udvalgt folk; I en strålende fremtd. I kunne eje alle denne jords rngdomme, men I

6 sammenlgnng I.. hvor dag kan kan stand vor denne gamle sammenlgnng med det, som I blve krke. I kunne regere over mange natoner, men I vlle ntet have med, hvad I opnå gennem det hellge præstedømme, som konger eller dronnnger under den Allerhøjeste. kke-lamanter, som betragter dsse jeres brødre og søstre og kun kan se det, som er,, mørkt og hæslgt" vogt jer! Se nd jeres egen fortd enhver af os egen fortd og I vl fnde århundreder af hæslghed og uretfærdghed. Og vend jer så tl skrfterne og fnd ud af Herrens menng om st udvalgte folk, som lamanteme tlhører. Herren sagde: Jeg vl blødgøre kke-jødernes hjerter, at de skal blve lgesom en fader for dem (de lamantske efterkommere af Josef)" (2. Nep. 10:18). En kærlg far afvser kke sne børn. De er et udvalgt folk, og denne krke har en vgtg opgave med at gengve dem deres retmæssge arv. Broen over kløften mellem det, som de er, og det, som de vl blve, er at tlvejebrnge mulgheder. Evangelet gver dem den chance. Den kan v gve dem. Velsgnede er de, som vl forsøge at frembrnge mt Zon på hn dag, for de skal have den Hellgånds gave og kraft, og dersom de holder ud ndtl enden, vl de blve ophøjet på den yderste dag. dejlge vl de kke blve på bjergene." (1. Nep. 13:37) Der er én tng, jeg gemevl gøre helt klar. Retten tl Amerka er betnget, og kun dem, som efterlever Guds love og tjener ham trofast, kan arve det. Dette land er kun vores, så længe v efterlever Guds befalnger. Enhver, som skal kunne glæde sg over dette land, må tjene Gud. Ellers vl de blve fejet bort. Derfor er mn appel tl alle lamanteme, polyneserne og ndanerne, at efterleve Guds befalnger og vse sg værdge tl dette udvalgte land. Og et sdste advarende ord: Bevar jeres styrke for at være tl at have et formål. Hav jeres øjne alene rettet mod Guds herlghed. Bevar jeres tro og efterlev evangelets prncpper. Der er måske dem, som vl foregve at være jeres frelsere. De kunne måske ndfange jer med deres magtfulde ord og deres mærkelg flosof. Hvs nogle af deres ledere har motver, der er selvske og problematske, så hold jer væk fra dem. Måske vl nogle af dem endog ophdse jer tl ukloge handlnger. Vær på vagt overfordem. Lyt tl jeres lovlgt valgte ledere og blv hos dem, der ønsker uafhængghed, lghed og fuld frhed for ndanerne alene ved fredelge mdler. Kun denne form for succes vl vedvare. Herren har en altomfattende plan, og jeg er helt overbevst om, at den vl blve gennemført ved hjælp af krkens programmer. Allerede nu benytter krken sne reserver tl uddannelse af lamanteme, tl at forbedre deres levevlkår og deres sundhed for at brnge dem tl kundskab om deres Forløsers evangelum. Jeg har anmodet om forøget mssonærarbejde blandt lamanteme, og jeg er yderst tlfreds med reaktonen. Mssonerne hos lamanteme er de mest aktve og mest produktve af alle, med mange flere omvendte per mssonær end nogen af de andre mssoner. Det er lgesom dage:,,og således ser v, at Herren begyndte at udgyde sn ånd over lamanteme, ford de var hurtge og vllge tl at tro på hans ord." (Hel. 6:36) V har nu mange lamantske mssonærer og jeg er skker på, at der vl blve mange, mange flere. Og kan v kke udøve vores tro tl at udstrække dette værk endnu længere? Enos bad med stærk tro og skrede sg et løfte fra Herren om, at lamanteme vlle blve bevaret. Hvor vdunderlgt vlle det kke være, om en mllon sdste dages hellge famler hver dag knælede og tro bad om, at værket blandt dsse brødre vlle blve fremskyndet, så dørene kunne åbnes. Lamanteme må rejse sg påny værdghed og styrke for fuldt ud at kunne slutte sg tl deres brødre og søstre Guds husholdnng for at fremføre hans gernng som forberedelse tl den dag, da vor Herre, Jesus Krstus, vl vende tlbage for at lede st folk, ved tusndårsrgets begyndelse, når jorden vl blve fornyet og modtage sn paradsske herlghed, og dens lande blve forenede tl ét land. For profeterne har sagt: Levnngen af Josefs hus skal oprejses dette land, og det skal være deres arveland; og de skal bygge en hellg by tl Herren, som det fordums Jerusalem ; og de skal kke mere beskæmmes, ndtl enden kommer, dajordenskal forgå." (Ether13:8) Dette tror jeg fuldt og fast på.

7 den Towaoc, Towaoc er I december tredverne, Indan Mormon-dagbøger Hverdagens oplevelser, gennem efterlevelse af evangelet og ved at elske Herren, er noget, som ndprenter sg enhver sdste dages hellgs hjerte. De er enhvers hstore. Del de oplevelser, der har styrket jeres vdnesbyrd, med andre af krkens medlemmer. Det kan være besvarede bønner, præstedømmets velsgnelser, kærlge famlemedlemmers og venners nspraton og belønnngerne ved at arbejde krkens hjælpeorgansatoner. Send dem tl,, Mormon Journal" Internatonal Magaznes, 50 East North Temple Street, Salt Lake Cty, Utah 84150, U.S.A., eller tl Den danske Stjerne, c/o Translaton Servces Department, Vodroffsvej 7, 1900 København V. Ældste George Lee Jeg kan takke Herren for alle mne chancer" Af Lawrence Cummns Ældste George Lee. De halvfjerds første Kvorum, fødtes den 23 marts 1943 af navaho forældre staten Colorado. Som barn boede ældste Lee med sne forældre hytte med lergulv et reservat Colorado, hvor han også var født. Der var ngen elektrctet eller andre moderne bekvemmelgheder. Men der var tolv børn famlen, og alle boede hjemme.,,mn far var noget for sg selv," sger ældste Lee. Han kunne kke tale engelsk og levede fuldstændgt sn egen kultur. Han var hyrde, elskede hårdt arbejde og troede kke på det nyttge at sove for længe.,lad aldrg solen stå op, før I ude af sengen,' sagde han altd tl os. Far lærte os værdghed og respekt for det modsatte køn. Han tlbad naturen, og selvom han kke forbandt Guddommen med noget personlgt, fortalte han os, at landet, bjergene, dyrene, nsekterne og alt, der voksede, var Guds skaberværk, og at det skulle beskyttes, undtagen når man behøvede det som føde. V levede nær tlknytnng tl alt levende. Når en klapperslange nærmede sg vores hytte, talte far sagte tl den, hvorefter han forsgtgt løftede den op på en pnd og bar den omkrng hundrede meter bort fra huset, lagde den på jorden og befalede den at holde sg væk, det han forklarede den, at han kke mente noget ondt med det. Mn far og mor måtte gå 9 km for at hente vand og bære det hjem på skuldrene. Om vnteren, når vandet frøs på mesaen, huggede de sen stykker og bar den hjem en sækkelærredspose, hvorefter det blev smeltet tl drkkevand på ovnen." Det var et SDH-ægtepar ved navn Bloomfeld, som drev en llle handelsplads ved Mancos Creek Colorado, som først fk nteresseret ældste Lee evangelet. Selvom han kke tlbad Gud den evge Fader, således som han senere kom tl at forstå ham, så havde George vanskelge tder altd bedt tl et hmmelsk væsen, så længe han kunne huske.,, Noget, som vrkelg har været en stærk og nspreret motvaton, var en oplevelse, jeg havde, da jeg som syv-årg havde været syg tre dage." Han sger at da sygdommen tog tl, henvendte Irans forældre sg tl medcnmanden om hjælp. Mne forældre taler kke engelsk," sger ældste Lee. De holder sg helt navaho, tradtonerne." tl Medcnmandens forsøg hjalp kke noget på den syge dreng. I stedet for at gøre mg rask, blev det meget værre," sger han. Efter tre dages forløb gk mt hjerte stå. Mn far lavede en kste og klædte mg på tl begravelse. Han lagde mg ksten, lukkede låget tl og sænkede mg ned graven. Jeg må være vågnet op, da ksten ramte bunden af graven. Jeg begyndte at hamre på kstens låg, og mne forældre fk hurtgt ksten op og åbnet låget. Det første jeg sagde, var:,må jeg få en sodavand!'" Efter den oplevelse kaldet famlen Bloomfeld ham for Sodavandsdrengen". Men de var skre på, at drengens rednng kke var nogen tlfældghed, og at han måtte have et vgtgt stykke arbejde at udrette. George Lee blev døbt, da han var n år, og da han var elleve, var han en af de første elever Pacement programmet. Under dette program boede han hos famlen Glen Harker Orem staten Utah. Ældste Lee sger, at sn skoletd tænkte jeg kke på mg selv som ndaner. Jeg voksede op uden at lægge mærke tl folks hudfarve. Det var noget jeg havde fra mn far, som lærte mg at respektere alle mennesker". Ældste Lee gennemførte en msson den sydvestlge ndanermsson gftede ældste Lee sg med en køn pge, Katherne Hettch, af Comache-stammen, og blev vet Salt Lake Templet af ældste Spencer W. Kmball. Ældste og søster Lee har to sønner, Duane Mchael, der er seks år og den fem-årge Chad Thomas, samt datteren, Trca, der er t måneder. Selvom George Lee stadg kun er først er hans akademske resultater og talrge lederskabsbelønnnger højst bemærkelsesværdge, uanset hvordan man betragter

8 Ganado hvordan stedet stedet I præsdent I mange hjerte offentlge telefonen, en dem. Han har taget magstergrad undervsnng og har netop fuldført sn afhandlng for en doktorgrad pædagogsk admnstraton. I 1974 var han præsdent for Ganado College Arzona, et to-årgt kollegum fortrnsvs for ndanere. Hvor vgtgt alt dette er, så er dog det, der kendetegner George Lee mere end noget andet, hans kærlge og fuldkomnetro på Herren. Haneren ydmyg mand og vdnerom, at jeg kan takke Herren for alle mne chancer. Jeg ønsker at være et redskab hans hænder tl at gøre godt og være noget for andre." Ældste Lee har forlængst anbragt krken og sn famle forud for sn navahoafstamnng. Hans nye opgaver som medlem af De halcfjerds første Kvorum og præsdent over Arzona- Holbrook mssonen vl gve ham og søster Lee endnu større mulghed for at hjælpe vore brødre og søstre med at få evangelets lys. Lawrence Cummns, der er medredaktør af The Frend, vrker som asssterende wardsekretær Stratford East ward, Salt Lake Hghland stav. V betalte vores tende AF DANIEL AFAMASAGA BETHAM Jeg havde netop sluttet mg tl krken og ønskede at betale mn tende, men andre økonomske forplgtelser tllod det kke. En af dsse forplgtelser var det månedlge afdrag på vores hus og 5 hektar land, som v havde købt med den klausul, at sælgeren havde ret at overtage ejendommen, hvs v undlod at betale endenfor en frst af 14 dage. Men efter bøn at have bedt om vejlednng pengene skulle bruges, følte jeg, at jeg måtte undlade at betale mt afdrag og bruge pengene tl at betale mn tende. Jeg var dybt bekymret over kke at betale dette afdrag, ford mange mennesker var ude efter det stykke jord, og ejeren gerne vlle have det tlbage, men v stolede på Herren og vdste, at han vlle fnde en udvej for os, så kunne betale afdraget. v Jeg havde som hobby opdrættet svn tl og havde haft vanskelgt ved at sælge dem. Nogle få dage efter at jeg havde betalt mn tende, spurgte en mand mg, om han kunne købe syv af vore svn og tlbød mg nøjagtgt det beløb, som v manglede tl at betale afdraget på jorden. Jeg spekulerede på, hvordan v fortsat kunne betale tende og bestemte, at v måtte skære ned på fødevarer og andre udgfter for at have penge nok tl at betale tende. Men velsgnede Herren os påny. Det er mt land næsten uhørt at få lønforhøjelse, men jeg blev snart efter velsgnet med et løntllæg, der var stort nok tl at jeg kunne betale tende og for første gang begynde at spare ldt op. Mn famle og jeg er vrkelg blevet velsgnet, sden v sluttede os tl krken. Jeg vrker som andenrådgver Apa Samoa West Stake præsdentskabet, og mn kone undervser laurbærpgerne og er organst hjælpeforenngen og søndagsskolen. Og jeg så et træ, hvs frugt var eftertragtelsesværdg, og som gjorde mennesket lykkelgt. Og det skete, at jeg gk hen og spste af frugten, og jeg fandt, at den var overordentlg sød, sødere end nogen anden, jeg nogensnde før havde smagt. Jeg så også, at frugten var hvd, ja dens hvdhed overgk alt, hvad jeg nogensnde tdlgere havde set. Og da jeg spste af frugten, fyldte den mn sjæl med ubeskrvelg stor glæde; derfor begyndte jeg at ønske, at mn famle også skulle nyde deraf, for jeg vdste, at den var mere attråværdg end al anden frugt., Og jeg vnkede tl dem, og jeg sagde også tl dem med høj røst, at de skulle komme hen tl mg og nyde af den frugt, som var mere ønskværdg end al anden frugt. Og de kom hen tl mg og nød også af frugten. 1 Neph8:10-12, 15, 16. Jeg kunne kke holde tårerne tlbage AF TONGA TOUTAI PALETU'A Emne: Tonga, vdnesbyrd Tonga Touta Paletu'as patrarkalske velsgnelse fremgk det, at han var,,født langt væk fra de centrale Zons stave vs hensgt... for at fremme værket på jorden og for at tjene sne medmennesker". Lge fra han sluttede sg tl krken har hans lv. dette været mønsteret år undervste præsdent Paletu'a skoler Tonga. Derefter begyndte han at undervse krkens skoler. Han blev hurtgt chef for relgonsafdel ngen ved krkens skoler Tonga, hvor han tjente ndtl 1974 samtdg med at være stavspræsdent. På det tdspunkt blev han af præsdent Spencer W. Kmball kaldet som præsdent over Tonga Nuku'alofa mssonen. Da han hørte præsdent Kmball sger præsdent Paletu'a:,,blev jeg så bevæget og sjæl, at jeg kke kunne holde tårerne tlbage. Jeg følte vederkvægelse hele kroppen." Præsdent Paletu'a bærer vdnesbyrd om, at han,,uden tvvl ved, at Mormons Bog er endnu et vdne om Frelseren, Guds Søn, Jesus Krstus, krkens overhoved. Mormons Bog ndeholder evangelets fylde og mne forfædres sande hstore. Dette folk er af mennesker blevet kaldt tonganesere, men jeg er stolt over at bruge det navn, som Herren har gvet os lamanter. Mn hud er måske brun og mørk, men jeg ved med skkerhed, at mt blod er rent og fuldkomment, for det er Nephs, Lehs, Josefs, Jakobs, Isaks og Abrahams blod. Det er mt mål at få mne brødre tl at spse af Lvets Træ, sådan som mn stamfader Leh begærede det af sne sønner. Jeg ønsker, at mt folk skal spse af det træ, jeg vl brnge en Mormons Bog tl ethvert hjem dette land og tl alle Lehs børn, både adelge og borgelge, tl Israels hus, vor hmmelske Faders elskede børn, så alle kan blve samlet Zon."

9 forhold landene. de at et Det første af den genoprettede krkes hstore vrker som et paradoks m.h.t. krkens lederes nteresse for de amerkanske ndanere og de større lamantske grupper Denne nteresse synes ved første blk slet kke at stå tl den mulge betydnng dsse mennesker kunne få for krkens udvklng og dens skæbne. De første krkelederes syn på vor tds lamanter var optmstsk og helt modstrd med den tds almndelge opfattelse. På en td da ndanerne blev regnet for uddøende amerkanere", og hvor der ganske enkelt stater, men mod de halvcvlserede ndnaerstammer vestlge områder. Denne ndsats krævede helt og fuldt to af de mest promnente ledere blev udlovet præmer for deres ødelæggelse nogle stater og terrtorer, forudsagde krkens ledere en strålende fremtd for dem Da den nylgt oprettede krke kæmpede for at oprette sn organsaton og høj grad havde brug for erfarne og kvalfcerede ledere, rettedes dens første formelle mssonærekspedton, kke mod de lovede befolknngscentre nordøstlge krken, Olver Cowdery og Parley P. Pratt, hvorved de stykke td helt forhndredes yde deres bdrag tl krkens centraladmnstraton. For den tlfældge, samtdge betragter må denne tlsyneladende nteresse fra krkens lederes sde for et ndesluttet og afvst folk have syntes noget ulogsk og frugtesløst. Selv nogle af Blandede skæbner, lamanterne og de sdste dages hellge AF DEAN L. LARSEN Emne: Mormons Bog, lamanterne

10 vor krkens. dette en 111 præstedømmets ledere mente, at krkens mssonærndsats blandt lamanterne repræsenterede en udfordrng tl deres tro. Ældste Wlford Woodruf sagde den 12. januar 1873:,, Lamanterne vl blomstre som en rose på bjergene. Skønt jeg tror på dette, er jeg vllg tl at sge her, at når jet ser den kraft, hvormed natonen prøver at udrydde dem fra jordens overflade, er opfyldelsen af denne profet, sværere for mg at fatte, end alle de guddommelge åbenbarnger, jeg nogensnde har læst. Det ser ud, som om der kke vl blve nok tlbage tl at modtage evangelet. Men uden hensyn tl dsse mørke udsgtervl hvert et ord, som Gud nogensnde har sagt, blve opfyldt, og lamanterne vl, ldt efter ldt, modtage evangelet." (Journal of Dscourses, 1 5 : 282) Skønt lamanternes fremtd syntes mørk for hundrede år sden, retfærdggøres td den tro og det udsyn, som Joseph Smth og hans efterfølgere udvste med hensyn tl dsse Herrens udvalgte folk. Hstoren, der begynder seks måneder efter krkens organsaton med den msson, som Olver Cowdery, Parley 8 Pratt, Peter Whtmer og Zba Peterson udførte hos lamanterne, er fascnerende. I dens kaptler ses glmt af håb og skuffelser, udholdende tålmodghed og ldt efter ldt også af resultater. De sdste og mest dramatske kaptler mangler endnu at blve skrevet. Det er et enestående trosfremmende element almndelgehstore. Dets grundlag er på en nteressant måde sammenspundet med de profetske løfter det har holdt sg gennem årene sden Det gamle Testamentes td tl resterne af et folk, med hvem Herren gjorde ubrydelge pagter. På den måde var ældsterne Cowderys, Pratts, Whtmers og Petersons mssoner begyndelsen tl et umådelgt drama, der har umådelg betydnng for det forløsende arbejde, der skal udføres af Herren og hans tjenere denne afsluttende evangele-uddelng. Sdste dages hellge, som forstår Mormons Bogs oprndelse og ndhold, bør kke have svært ved at påskønne og forstå, hvorfor Joseph Smth var så fast besluttet på at påbegynde forløsnngsværket blandt sn tds lamanter. Han havde fra guldpladerne oversat ttelsden tl Mormons Bog. Denne ttelsde nbefatter følgende påbud, som må have gjort et levende ndtryk på den unge profets snd og sjæl: Beretnngen er derfor en forkortelse af Nephs folks optegnelser og af lamanternes, som er en levnng af Israels hus.". Herren havde eftertrykkelg godkendt denne forordnng åbenbarng tl Joseph Smth efter tabet af det oversatte manuskrpt, som han havde udlånt tl Martn Harrs:,,Og dette vdnesbyrd skal komme tl lamanternes, lemuelternes og smaelternes kundskab, de, som er nedsunket vantro som følge af fædrenes ugudelghed... Og netop øjemed er dsse plader blevet bevaret, som ndeholder dsse optegnelser." (L.&P. 3:18-19) Tænk på det ansvar, som Joseph må have følt over for dem, som havde bevaret de nephtsk-lamantske optegnelser. Formålet med hans lv og skæbne blev så sammenfltret med deres, at de må have forekommet ham at være hans samtdge. Tænk blot på, hvor tungt dsse ord, som Neph udtalte, må have hvlet på hans samvttghed:,,og da skal de overblevne af vor sæd få kundskab om, hvorledes v kom ud

11 den begyndelsen sommeren lang.. I henhold I 1851 Valparaso Buenos Mormons Hawa Mormons Chle dette Argentna en en alt de Mexco krkeejede Mexco, Mexco 1960 en det af Jerusalem, og at de nedstammer frajødeme. Og Jesu Krst evangelum skal forkyndes blandt dem, og således skal de atter komme tl kundskab om deres forfædre og lgeledes tl kundskab om Jesus Krstus, der fandtes blandt deres fædre." (2. Nep. 30:4-5) Enos' ldenskabelge bøn må også have efterladt et dybt ndtryk på Joseph Smth,,Og efter at jeg, Enos, havde hørt dsse ord, begyndte mn tro på Herren at blve urokkelg, og jeg bad tl ham mange gange med megen nderlghed for mne brødre, lamanterne... Og jeg havde tro, og jeg anråbte Gud, om han vlle bevare optegnelserne; og han gjorde pagt med mg, at han vlle overbrnge lamanterne dem sn egen bestemte td." (Enos 11, 16) Morons største bekymrng, da han ndførte sne sdste optegnelser st folks hstore, var de lamanter, som vlle forblve på deres landområder tl de sdste dage. I af det sdste kaptel bog, som bærer hans navn, gør han det klart, tl hvem han retter de rystende udfordrnger og løfter, som v nu så frt anvender på alle, som får lejlghed tl at læse Mormons Bog: Nu skrver jeg, Moron, noget efter hvad der synes mg bedst og jeg skrver tl mne brødre, lamanterne..."(moron 10:1) Joseph Smth selv havde kke megen lejlghed tl drekte at belære efterkommerne af folkene fra Mormons Bog. Ved en bestemt lejlghed fk han dog besøg af ndanerhøvdngen Keokuk. Det var 1841 Nauvoo. Keokuk var ledsaget af Kskukosh, Appenoose og omkrng et hundrede høvdnger og krgere fra Sac and Fox stammerne og deres famler. Ældste B. H. Roberts beretter om dette besøg Præsdent Smth talte td tl ndanerne om det, som Herren havde åbenbaret tl ham om deres forfædre, og fortalte om det løfte, der fndes Mormons Bog med hensyn tl dem. Hvor må kke deres hjerte have svulmet, mens de lyttede tl profeten, der fortalte deres forfædres hstore deres oprejsnng og fald; og de løfter, der blev gvet dem om forløsnng deres faldne stade!" fra tl ældste Roberts svarede Keokuk Joseph tale, hvor han bl.a. sagde: Jeg har en Mormons Bog mn wgwam, som du gav mg for mange måner sden. Jeg tror, at du er en stor og god mand. Keokuk ser streng ud, men jeg er søn af Den store Ånd. Jeg har hørt dt råd. V har snde at holde op med at strdes og følge den gode tale, som du har gvet os." (A Comprehensve Hstory of The Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants, 2:88-89) Noget af det første mssonærarbejde, som blev foretaget uden for USA og Canada, var rettet mod det lamantske folk. I åbnedes en msson på Selskabsøerne. Mssonærerne blev forvst fra øerne 1852 af den franske regerng men fk 1892 lov tl at vende tlbage. Mssonen blev åbnet 1850, og flere år senere blev arbejdet udstrakt tl lamanterne på New Zealand. Alle dsse mssoner vste sg meget frugtbare. rejste de første mssonærer, ældsterne Parley P. Pratt og Rufus Allen, tl Sydamerka, hvor de havnede mdt en borgerkrg. og fandt landet Ingen permanent msson blev oprettet, og mssonærndsatsen Sydamerka blev udskudt tl 1925, da ældste Melvn J. Ballard, ledsaget af ældsterne Rulon S. Wells og Rey L. Pratt, knælede llle skov af hængeple nær bredden af Ro de la Plata Ares og ndvede Sydamerka tl forkyndelsen af evangelet. I sn bøn henvste ældste Ballard tl det arbejde, som vlle blve udført blandt lamanterne sydamerkanske lande. Og v bad også om, at v måtte begynde at se opfyldelsen af de løfter, der fndes Bog, tl de mlloner af ndanere, som er efterkommere af Leh land, tl de mennesker, som så længe har været undertrykte, som har haft mange ldel- ser og vanskelgheder på grund af synd og overtrædelser, således som profeterne Bog forudsagde. Oh, Fader lad dn Ånd påvrke dem og vse dem sandheden dette, når v og dne tjenere, som skal følge efter os, vl bære vdnesbyrd om dne kostelge løfter tl denne del af Israels hus." I sn rapport om dsse hændelser, tlføjede ældste Ballard denne bemærknng: Hver enkelt af brødrene talte kort... De velsgnede hnanden og følte at mange europæere det land vlle modtage evangelet som følge af denne mssons åbnng, men at det store værk først og fremmest vlle blve gjort for ndanerne. Det blev en vdunderlg dag." {Sermons and Mss on ary Servces of Mel vn J. Ballard sderne 96-97, af Bryant S. Hnckley. Salt Lake Cty 1949) Ved krkens generalkonference 1879 blev tre mssonærer kaldet tl at åbne en msson Cty. Et tdlgere forsøg (1876) på at oprette en msson var kke lykkedes. Senere forekom der afbrydelser arbejdet som følge af revolutonen Mexco. Ikke desto mndre er mssonerne Mexco nu blandt de mest frugtbare verden, og en stor procentdel af dem, der er blevet medlemmer af krken Mexco kan hævde at være lamanter. Folketællngen land vste, at omkrng 26 mlloner af folket dengang var af ndansk afstamnng. Selvom mange andre mssonærbestræbelser blandt lamanterne Nordog Syd-amerka og på Stllehavsøerne er resulteret usædvanlg succes gennem årene, er de mest dramatske begvenheder under krkens arbejde blandt lamanterne forekommet løbet af de sdste tyve år. Meget af den nyeste udvklng er for en stor del blevet motveret af præsdent Spencer W. Kmball, som lang årrække vrkede som formand for Church Indan Commttee (krkens komté for ndanske anlggender). Et udstrakt uddannelsessystem er blevet udvklet overalt på Stllehavsøerne, Mellemamerka og Sydamerka. Lge ved elever går skoler Chle, Peru, Bolva, Paraguay, Mexco, Fj, New Zealand, Western Samoa, Taht og Tonga. Langt de fleste af dsse elever er af lamntsk afstamnng. De får her lejlghed tl at udvkle deres talenter og lederevner, hvlket vl være af stor betydnng for den stærke vækst som krken forudser dsse områder. 9

12 I dag krken krkens Provo områder, USA Utah ord Foruden de nævnte unge mennesker, som går skoler de nævnte steder, er andre lamantske unge tlmeldt semnar-klasser forbndelse med deres undervsnng offentlge skoler og Canada. Omkrng 1500 går på Brgham Young Unversty og dets flal Laepå Hawa. er der organseret over tredve stave hvor medlemmerne for størstedelen er lamanter. Mssonærarbejdet blandt dsse mennesker går raskere end nogensnde før. Man regner med, at der krken nu fndes medlemmer, som er af lamantsk afstamnng. Det er en smule over 10% af krkens samlede medlemstal. For helt at kunne forstå profeten om dsse tng, må man påny vende sg mod de nsprerede forudsgelser Mormons Bog. Frelseren selv sagde tl vore dages lamanters forfædre, da han vrkede blandt dem Amerka:,,Og på den dag skal så Faderens værk begynde, ja, når dette evangelum skal prædkes blandt de overblevne af dette folk. Sandelg sger jeg jer: På den dag skal Faderens værk begynde blandt de spredte af mt folk, ja, selv blandt de tabte stammer, som Faderen har ført ud af Jerusalem. (3. Nep. 21:26) Og det Mesteren cterede Esajas' ord, fortsatte han: Th bjergene vger, og højene rokkes, men' mn kærlgfred vger kke fra dg, ej heller skal pagten med mt folk rokkes, sger Herren, dn Forbarmer." (3. Nep. 22:10) Ældste Wlford Woodruff gav udtryk for vanskelghed ved at acceptere dsse porefeter for et hundrede år sden, således som det allerede er blevet cteret. Men lys af den nyere tds udvklng er det kke vanskelgt at se, hvordan Herren har vrket og stadg vrker for at genrejse efterkommere af folkene fra Mormons Bog tl deres plads blandt Israels stammer. De første brødres tro er ved at blve retfærdggjort. Selvom betydelge fremskrdt er opnået, står v kun ved morgengryet af lamantemes dag. En stor gernng må endnu udføres af Herrens folk for at opfylde alt det, som Mormons Bogs profeter og vor tds krkeledere har forudsagt. Et profetsk bånd sammenkæder de lamantske og de sdste dages hellges skæbne. Ikkejøder og lamanter, som holder sg tl Gud, har fået de samme løfter, med henvsnng tl vor td, da gengvelsen af evangelet vlle ske blandt de kkejøder, som skulle eje dette land: fortalte Herrens engel Neph:,,Og det skal ske, at dersom natonerne vl lytte tl Guds Lam den dag, da han gver sg tlkende for dem og tllge kraft, ja sandhed tl at tage deres anstødssten bort, og dersom de kke forhærder deres hjerter mod Guds Lam, vl de blve regnet blandt dn faders sæd, ja, de vl blve regnet tl Israels hus, og de skal blve et velsgnet folk det forjættede land evndelg, de skal kke mere bortføres fangenskab, og Israels hus skal kke mere omstyrtes." (1. Ne. 14:1-2) 10 Dean L. Larsen er drektør for krkens tdsskrfter og Instructonal Materals for the Church, og vrker også som regonal repræsentant for De Tolv.

13 I almndelghed jun Bulletn form vor Spørgsmål og svar Svarene er beregnet som hjælp tl bedre forståelse men er kke offcelle bekendtgørelser om krkens lærdomme.,, Nogle af mne venner mener, at det er tlladelgt at drkke vand, når de faster. Er det rgtgt?" Russell M. Nelson, hovedpræsdent for søndagsskolen: Faste er noget meget personlgt, som sædvanlgvs udføres med et bestemt formål for øje. Derfor styrer fastens formål og den enkeltes særlge forhold fastens motvaton og natur. De fleste af os faster som medlem af krken og efter dens lov om faste. Sagt er der tre formål med en sådan faste. For det første for at forøge den ndvduelle ydmyghed og åndelghed. Dernæst for at skaffe hjælp tl de trængende ved at bdrage med fasteofre, der svarer tl værden af den mad, v kke har spst. Og for det trede for de fysske fordele, man kan opnå derved. Instruktons-håndbog for krkens ledere (1968-udgaven) læser v:,,en passende agttagelse af fastedagen består at afstå fra mad og drkke ved to på hnanden følgende måltder, at overvære faste og vdnesbyrd- mødet og skænke et rgelgt bdrag tl bskoppen tl brug for dem, der er nød." (Sde 27) Her er altså ndtagnng af vand kke tlladt under fasten. Men lad mg straks advare mod den vldledende tankegang, at hvs en smule af noget er godt, så er en mængde af det bedre. Det utlrådelge ved forlænget faste forklaredes temmelg udførlgt 1972, for Præstedømmet. Det hedder her: V har fået oplysnng om, at flere af medlemmerne gennemføreren overordentlg langvarg faste. Det er kke tlrådelgt, at de gør dette. Hvs der er et særlgt anlggende, de skal faste for, er det tlstrækkelgt, at de faster én dag og derpå går tl Herren ydmyghed og bederom hans velsgnelser." Derudover har Joseph F. Smth klogelgt gvet dette råd: Mange er svage, andre har et skrøbelgt helbred, og atter andre ammer. Det forlanges kke at sådanne mennesker faster. Forældre bør heller kke tvnge deres små børn tl at faste." (Gospel Doctrne, sde 244) De rgelge bdrag tl bskoppen forstås som prsen på mndst to måltder. Et rgelgt offer, der således reserveres og ndves tl de fattge, vrker forædlende på sjælen og hjælper hver enkelt tl at udvkle barmhjertghed, et af de ædleste, menneskelge karaktertræk. (Se 1. Kor. 13) De personlge fordele, der kommer af at faste, er betydelge. Skrfterne fortæller os, at en særlg slags ondskab kun farer ud ved bøn og faste" (Matt. 17:21). Åndens herredømme over legemets appett styrkes af fastens mentale dscpln. Kraften styrker os kamp mod andre frstelser, der kommer af fyssk appett, der, hvs den lades ukontrolleret, vlle være ødelæggende.for vort velbefndende. Selvom nogle er underkastet en fysk, der forhndrer faste, så vl de fleste mennesker kke være undskyldt på dette grundlag. For mg brnger en heldgt gennemført fasteperode med undladelse af at spse og drkke på fastedagen en grad af selvtlld. Fasten er et vrkelgt bevs, over for én selv og over for Gud, på vor taknemmelghed over hans gave tl os, af helbred og styrke, som tllader os at kunne faste. Det er sandelg et stort prvlegum og en velsgnelse. V hører så meget om famlebånd lvet herefter, men vl v også være stand tl at komme sammen med vore venner?" Harold Glen Clark, præsdent for templet Provo, Utah den Efter afslutnngen af vort jordske lv, mødes v alle verden for ånder, der har forladt det dødelge legeme. 11

14 graven, åndeverdenen. forvarng, Noas den paradset åndeverdenen, det åndeverdenen, Hmmelen den åndeverdenen syndfloden den hans hans Det de begrænset Faderens (Se Alma 40:11) Her kan vore slægtnnge og venner underholde sg med hnanden under vsse betngelser, nogenlunde som her på jorden (se Profeten Joseph Smths Lærdomme, sde 427) Denne åndeverden er et sted, hvor man venter, arbejder, hvler og lærer. Her vl de fleste af os opholde os, ndtl v er rede tl vor opstandelse, vor endelge forløsnng og domfældelse. Bagefter vl v, efter vore oplevelser komme tl menneskets endelge og evgtvarende bestemmelsessted. Det sted blver det rge, ved hvs love v har levet. Det kan kaldes vort lvs evge hvle. (Se L.&P. 76:89, ) Hvem er det så, der vl møde hnanden kommende åndeverden? Bbelen fortæller os, at Jesu Ånd kom tl denne åndeverden, efter at han var død på korset. Den angrende røver, som døde på korset på samme td fk fortalt, at han den dag vlle være sammen med Jesus (Luk. 23:42-43). Derfor synes det, som om de retfærdge, de knaptså-retfærdge, og de lgefrem onde mennesker allesammen l komme samme åndeverden. Den verden har forskellge opholdssteder. For eksempel vl de, som var ulydge dage, være verden. Peter fortæller os, at da Krstus havde ldt døden, og hans legeme var anbragt gk han tl de ånder, som havde været forvarng, og prædkede for dem (1. Peter 3:18-20, 4:6) Gospel Doctrne, sderne ; L.&P. 76:73-74) V ved således, at de retfærdge vl være sammen åndeverdenen og også besøge og forkynde evangelet for de venner, som kke har levet retskaffent. Imdlertd kan de uretfærdge kke komme dér, hvor de retfærdge opholder sg. Der er en begrænsnng eller et ndelukke for vore venner, som har været ulydge eller onde, ndtl det tdspunkt, hvor de vser tro på Krstus, omvender sg, accepterer stedfortrædende dåb og blver værdge tl et bedre sted end dette åndelge fængsel. Præsdent Joseph F. Smth sagde, at han et syn så de ånder som var druknet på Noas td. De blev besøgt af trofaste præstedømmemedlemmer, som belærte dem om evangelet. Tempelarbejde for de ulydge og andre skulle udføres her på jorden. Således vlle de få lejlghed tl at acceptere eller afvse dsse nyttge og nødvendge guddommelge ordnanser. Svaret på spørgsmålet, om vore venskabsforhold denne åndeverden, er at de retskafne, som dør, nyder godt af et mere udbredt samkvem end de, som kke har levet retskaffent. V vl kunne omgås alle vore venner, hvs vore hensgter er gode og v har været retskafne. De uretfærdge kan, ved tro på Herren, Jesus Krstus, ved omvendelse og gode gernnger, dermed også godtagelse af stedfortrædende dåb, bryde alle den ondes lænker og slutte sg tl en mere retskaffen kreds af venner Indtl det sker, er de bundet tl ophold et bestemt sted. Når v drager fra åndeverdenen efter vor opstandelse, vl v komme tl et bestemt opholdssted. De, som fortjener en fylde af, hvad vor Fader har tlbudt gennem evangelet på jorden og vl få personlgt ophold hos ham højeste rge den celestale herlghed. De, der fortjener et rge mndre end dette, vl aldrg få 12 ophold nærvær. Hvs vore venner befnder sg et lavere rge, og v opholder os nærvær, kan v besøge dem, men de kan kke komme tl det sted, hvor vor hmmelske Fader opholder sg. (L.&P. 76:77-88, ) Den begrænsede omgangskreds, der blver dem tl del, som kommer lavere rger, bør få os tl at tænke alvorlgt over hvlken ndstllng og hvlke følelser, der egentlg behersker os. Vore handlnger bestemmer, hvad v tænker og tl sdst, hvlke venner v vl have evgheden. De følelser, v har dette lv, forandrer sg kke, ford v dør. Hvorsomhelst v er, kræver det en egen ndsats at opbygge karakter. Der fndes ngen let vej tl tro, omvendelse og gode gernnger. (Se Alma 34:34) Hvor vgtgt er kke denne smule td, v har her på jorden? Dsse begrænsnnger af frheden, som Herren taler om, er noget naturlgt. Vor ndstllng og vore handlnger gver os en adfærd eller en ånd, der betnger og afgør vort stade langt mere end stenmure. Denne ånd befrer os eller gør os lgegyldge eller begrænser os. For eksempel sger profeten Mormon, at de, som er urene, vlle være mere ulykkelge ved at prøve at leve sammen med de hellge og retfærdge end de vlle være samkvem med dem, som er urene. (Se Mormon 9:4) Det synes kun naturlgt, at v vlle føle os bedre tlpas og lykkelge sammen med dem, som v har noget tlfælles med. Det svarer helt tl forholdene her på jorden (L.&P. 130:2). Astronauter kan bevæge sg kluntet omkrng td under ubehagelge forhold på månen, men de er altd glade for at vende tlbage tl jorden. Krstus fortalte os om det bånd, der bnder sande venner sammen. Han talte om det dengang, han blev afbrudt af sne dscple med en besked om, at hans mor og brødre ledte efter ham.,,hvem er mn moder og mne brødre?" sagde han. Og det han så på sne dscple omkrng sg, sagde han så:,,se, her er mn moder og mne brødre! Den, som gør Guds vlje, er mn broder og søster og moder." (Mark. 3:31-35) Selvom v har slægtskabsforhold ved blodets bånd og forplgtelser over for vore slægtnnge, så blver v kke rgtgt brødre og søstre for evgt, og, må v tlføje, vrkelge venner, før v udfører vor hmmelske Faders vlje. Ved at gøre hans vlje knyttes evge venskaber med Gud og de ædleste af hans børn. Med hensyn tl famlerne lvet herefter, så er famleenheden ndstftet af Gud og har mulghederne for den højeste grad og det største omfang af venskab og kærlghed. Kun ethøjtdelgtholdttempelægteskabgverfuldendt venskab. Kun ved det sande famlelvs prvleger og forplgtelser kan man arve den højeste form for venskab og herlghed celestale Rge. (Se L.&P. 132:19-24) Vor hmmelske Fader er vor bedste ven. Han er Fader tl vore ånder. V har derfor også en moder tl vor ånd, samt åndelge brødre og søstre. For at blve ham lg, må også v blve fædre og mødre, vet på den måde, han har ordneret det, hellge tempel. At leve en famle på den måde, som Gud har sagt, betyder at have flest mulgt gode venner og gode tng at tale om og dele med hnanden al evghed. Venskab er således et helt fundamentalt prncp Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge, udformet som profeten Joseph Smth sagde: tl at revolutonere og kult- (fortsættes på sde 23)

15 Børnestjernen Illustreret af Sherry Thompson Jeg ved, at han lever En sandfærdg hstore AF ALICE STRATTON Jeg havde den mærkelgste følelse, da hele famlen tog af sted tl krke uden mg. Far og mor gjorde kke nær så meget ud af det, som jeg havde ventet, da jeg, lge før det var td at tage afsted, sagde: Jeg vl kke gå tl møde dag".,,nåda!" sagde bedstemor og løftede det ene øjenbryn. Hvorfor kke, er du syg?", spurgte mor.,,påen måde", svarede jeg. Jeg er syg af at lytte tl lange og kedelge taler." Nåh, det lyder, som om v her har en bare-halvvejs mormon", bemærkede far. Jeg er kke en bare-halvvejs mormon", protesterede jeg. Jeg er mormon hele tden." Dt vdnesbyrd forekommer mg at være noget uskkert", svarede far. 13

16 den krke I søndagsskolen mt.. kom kan mg vejen krken Hvad har et vdnesbyrd at gøre med, om jeg går krke, når alt kommertl alt?" spurgte jeg. Alt mulgt", brød mn søster Laura nd. Hvs man ved, at evangelet er sandt, så prøver man at gøre det, der forventes af en." Øv, hvor du prædker", ndvendte jeg. Hvad vl du gøre, mens v er krke?" spurgte mor. Jeg vl lege med Joyce og Joan og deres fætre." Mødet er forb klokken sytten. Du kan lege med dem bagefter", foreslog mor. De så allesammen på mg, som om jeg havde to hoveder. Jeg var flov. Kunne jeg kke for en gangs skyld få lov tl at være anderledes? Jeg kendte en masse fyre, som kke skulle gå krke, og deres forældre gk heller kke. Hvs v venter tl efter krke, kan v kke nå at blve færdge med hytten nede ved floden", forklarede jeg. Mor sukkede, det hun rystede på hovedet: Så far har altså ret. V har en bare-halvvejs mormon famlen." En smule såret spurgte jeg: Hvad mener du med det?" Tænkdu selv over det", svarede hun. Og så tog famlen afsted tl krken uden mg. Jeg var lge ved at løbe efter dem, da de gk ud gennem havelågen, men så hørte jeg Laura sge: Hun kan slet kke undvære mødet. Hun ndhenter os, før v kommer hen tl hjørnet". Nå, det tror hun! Jeg skal vse hende", tænkte jeg. For at overvnde mne betænkelgheder, skftede jeg hurtgt tl noget gammelt tøj. Joan og de andre kaldte allerede på mg over hegnet. Jeg havde allermest lyst tl at råbe tl dem: Jeg tager kke med". Men stedet for mødte jeg dem ved lågen. Det plejede at være spændende at gå ned tl floden, men dag var der kke noget ved det. Der var stadg td nok tl at forandre menng og tage sammen med mne forældre, selv om de tog tdlgt afsted. Mens jeg stod dér og tænkte over det, spurgte Joyce: Nåh, hvad tænker du på? Er dn gamle kat død, eller sådan noget?" Selvfølgelg, dumran. Lad os så komme afsted", svarede jeg beslutsomt. Jeg havde kke megen lyst tl at gå, så jeg løb forud og fk de andre pger tl at løbe efter mg. Da v kom tl floden, var v helt stakåndede. Så det er floden! Hvad særlgt er der ved den?", tænkte jeg. Det er jo kke andet end en grøft med en smule vand! Og jeg, der troede, det vlle være noget særlgt!" Solen sknnede varmt, mt tøj klæbede tl kroppen, og der var kommet en sten ene sko. Pludselg skreg Joyce: Se dér! Nogen har maset vores hytte." Og det var rgtgt nok! Alt vores hårde arbejde med at skære plegrene af og anbrnge dem var spldt. Hytten varen run. Skuffet lod jeg mg falde ned på en stor sten skyggen af et pletræ og rystede sten ud af skoen. En myg, der kke var tl at vfte væk, summede ørerne. Hvem gder også nteressere sg for plekvsthytten?" sagde jeg kort for hovedet. Indgneret og med hænderne sden stod Joan foran mg. Hør nu her! Der er noget med dg. Hvad er det? Du var den, der syntes, at det var så vgtgt med den hytte." Årh, jeg har det udmærket", sagde jeg. Jeg skal bare tænke ldt jeg kke få lov tl det? Hvorfor kke lade mg være, og leg ldt med jer selv?" Jo. her, pger! Lad hende bare sdde her og kukkelure", sagde Joan tl de andre. Den sdste floden er en sumpskldpadde!" Så blev der en ståhej, det pgerne smed sko og strømper, og så var jeg alene tlbage. Jeg sad og tænkte. Hvs jeg har brug for et vdnesbyrd, så må jeg hellere gøre noget ved det. Hele lvet har jeg hørt folk stå op krken og sge, hvad de er taknemmelge for? At være taknemmelg er vgtgt. Vor hmmelske Fader har nok kke lyst tl at velsgne os, hvs v kke er taknemmelge. Men et vdnesbyrd må være mere end det. Jeg tænkte ntenst. Da Joseph Smth gk ud skoven for at bede, så han Faderen og Sønnen. Så han havde et vdnesbyrd, han vdste, at Jesu Krstus var Guds Søn. Tl trods for at det var sådan en varm dag, gav den tanke mg gåsehud over det hele, og jeg rystede som af kulde. havde v talt om, at en Guds engel kom ned og vste guldpladerne tl de tre vdner tl Mormons Bog. Så selvfølgelg havde de et vdnesbyrd. Men jeg havde aldrg set en engel eller hørt stemmer fra Hmlen. Så det er måske derfor, jeg havde det så skdt, sddende dér alt snavset på en gammel sten sldte tøj, mens mne søstre sad deres stveste puds ved sden af far, mor og bedstemor. Og så slog det ned som et lyn: Ingen mn famle havde set eller hørt noget som helst mere, end jeg havde! Og allgevel havde de deres vdnesbyrd. Jeg lænede mg tlbage mod klppevæggen og var lge ved at græde. Jeg vlle også have et vdnesbyrd! Vær sød at hjælpe mg, hmmelske Fader", bad jeg. Ganske langsomt kom en dejlg, dejlg følelse over mg. Men jeg havde jo et vdnesbyrd. Jeg havde altd haft et. hvs jeg vdste, at Joseph vdste, og at de tre vdner vdste, at Jesus Krstus var Søn af vor hmmelske Fader så vdste jeg det naturlgvs også. Hvor vdunderlgt! Tårerne trllede ned ad mne knder. Tak, hmmelske Fader", hvskede jeg. 14

17 Jeg løb ned ad skrænten tl mne legende vennder. Hej, kom allesammen", råbte jeg ophdset.,,se en gang hvem der gen er blevet levende", sagde Joyce. Og vrgt kom de hen tl mg. Kom her, lad os gå hjem. Det her er kke en måde at tlbrnge søndagen på", sagde jeg tl dem. Genert sagde den ene af mne kusner:,,mor og far vlle aldrg lade os gøre det derhjemme." Selvfølgelg vllede kke det", samtykkede jeg. Og v vl aldrg mere tage ned tl floden om søndagen. V vl Så betyder hytten allgevel noget", spurgte Joan. lave den hytte stand morgen." Selvfølgelg gør den det. Plekvst-hytter er betydnngsfulde." Famlen var allerede kommet hjem, da jeg kom. Jeg skyndte mg at stryge skammen af mg. Ingen syntes at bemærke mg undtagen mor. Havde du det sjovt nede ved floden?", spurgte hun mg. Jeg led", svarede jeg. Næste søndag var det fastedag, og jeg havde gemt på en hemmelghed for hele mn famle. Jeg var den første oppe ved talerstolen, da det blev td at bære vdnesbyrd. Jeg vdste nøjagtgt, hvad jeg vlle sge. Men da jeg så ned på alle de mennesker, blev jeg bange. Mt hjerte hamrede, og mn hals var helt tør. Jeg kunne kke huske et ord af, hvad jeg havde planlagt at sge. På talerstolen lå en seddel med ttlen på afslutnngssalmen: Han lever, vor Forløser stor". Rystende fra sse tl fod tog jeg et dybt åndedrag og sagde: Åh, hvorved jeg dog helt skkert, at mn Forløser vrkelg lever". Tårerne begyndte at prkke øjnene. Og bange for at jeg skulle græde skyndte jeg mg bare at sge Jesu Krst navn. Amen". Da jeg kom tlbage tl mn plads, pressede jeg mg ned mellem Laura og far. Hans store, brune hånd lukkede sg over mn, og hans sml var stort og varmt. <<n ~r*~- /. < d 15

18 både stand wardet, staten Texas sdste de prmary. en en Idaho. USA, Hstorer om Det øverste Præsdentskab Uden at han åbner en udvej AF PRÆSIDENT SPENCER W. KIMBALL Jeg troede, jeg kunne regne med dg AF PRÆSIDENT N. ELDONTANNER Om at betale tende AF PRÆSIDENT MARION G. ROMNEY Allerede som llle dreng besluttede præsdent Kmball sg tl at holde alle befalngerne fra Gud. En af hans drengehelte var Neph, som sagde: Jeg vl gå og gøre det, som Herren har befalet, th jeg ved, at Herren kke gver menneskene nogen befalng, uden at han åbner en udvej for dem, så de kan udføre det, som Herren har befalet dem" (1. Neph 3: 7) I årevs havde præsdent Kmbal I perfekt mødedeltagelse søndagsskole og En mandag var han ude på marken og stod på hølæsset og stampede hø for sne ældre brødre, da klokken krkebygnngen rngede som tegn på, at prmary skulle tl at begynde. Jeg er nødt tl at tage hen tl prmary," sagde han forsgtgt. Jeg husker særlg godt en oplevelse, jeg havde, da jeg var en dreng på fjorten år. Mn far var bskop. Der var et dødsfald og han måtte afsted for at forberede begravelsen. Han bad mn bror og mg gøre forskellgt, mens han var væk. V mente, at han vlle blve væk et stykke td, og v bestemte os tl at rde på nogle kalve, før v gjorde det, som han havde bedt os gøre. V mente, at v havde god td, men han kom hjem, mens v endnu red på kalvene, og Mn famle var flygtnnge fra Mexco. Mn far og mn onkel havde på samme td forladt Mexco. De havde begge to store famler. De vdste, at det vlle blve svært for dem at tjene tl lvets ophold for de havde kke været tl at brnge mere med sg ud af Mexco, end de kunne have kuffert. Så de sluttede sg sammen og delte deres ndtægter. Efter et kort ophold El Paso rejste de sammen tl Los Angeles, hvor de arbejdede som tømrere. Senere flyttede de tl Oakley Idaho, hvor de kunne leve med deres famler dages hellge omgvelser. Når den ene kke havde noget arbejde, delte de den andens ndtægt. Det var vanskelge tder for os. En vnter var mn onkel arbejdsløs Det gav dem kun en ndtægt på 80 dollars om måneden, de penge, som mn far tjente ved at undervse på skolen Der var sytten mennesker to famler, som skulle leve for 80 dollars om måneden. De skulle betale husleje. De måtte købe alt, hvad de skulle spse. Og de måtte købe brændsel, medmndre jeg gk ud på bjergskrænterne og under sneen fandt kvste, som så kunne bruges ovnen derhjemme. Jeg holdt mg 16

19 vejen september famlerådet skole. afdrag Du kan kke gå derhen dag. V har brug for dg her," sagde de.,, Jamen, far vlle lade mg gå, hvs han var her," svarede drengen. Far er her kke," sagde de,,,og du får kke lov tl at gå." Høet blev kastet op hurtgere end før og begravede næsten Spencer, men endelg ndhentede han dem. Lydløst lod han sg glde ned bag vognen, og han var halvvejs henne ved krkebygnngen, før hans fravær han kaldte os hen tl sg. Selom han aldrg tdlgere havde slået os, troede jeg, at han vlle gøre det denne gang. Men han pegede bare på mg og sagde: Mn dreng, jeg troede, jeg kunne regne med dg." Det sårede mg dybt. Jeg kan næsten føle det samme, som jeg gjorde dengang. Jeg besluttede mg tl, at han aldrg mere skulle have grund tl at sge: Jeg troede, jeg kunne regne med dg." Jeg besluttede også, at Herren aldrg skulle have blev opdaget, og hans perfekte mødedeltagelse blev kke slået stykker dengang. Den samme beslutsomhed tl at gøre det, som Herren ønskede af ham, vste sg senere under hans msson. Præsdent Kmball var en storartet og aktv mssonær. Mens han en dag var ude at rnge på folks døre, så han gennem den halvt åbnede dør et nyt klaver og sagde tl kvnden, som lge skulle tl at smække døren for næsen af ham: Jeg ser, at De har fået et nyt klaver." Ja, v har lge købt det," svarede hun med stolthed stemmen. Det er et Kmball-pano, er det kke? Sådan hedder jeg også," sagde han, det døren åbnedes en llle smule mere. Kunne De lde at høre mg synge og splle for Dem?" Meget gerne, kom ndenfor," lød svaret. Og da han var kommet hen tl klaveret, spllede og sang han Oh, mn Fader". Og det åbnede vej for mange efterfølgende samtaler om evangelet. grund tl at sge: jeg troede, jeg kunne regne med Eldon Tanner." Det har hjulpet mg meget lvet. Det, jeg lærte som dreng, har hjulpet mg hele lvet. (Tale holdt ved Pago Pago områdekonferencens offentlge møde kl 1 4 den 1 5 februar 1 976) varm ved at grave kvstene frem, og mor holdt sg varm ved at stoppe dem nd ovnen. Så kom spørgsmålet op skulle v betale tende af de 80 dollars? Hvs v kke gjorde det, vlle v have 40 dollars om måneden tl famlens underhold, og mn onkel vlle også have 40 dollars. Hvs v betalte tende, vlle hver famle kun have 36 dollars om måneden. Jeg kan endnu huske det famleråd. V bestemte os tl at betale vores tende. Og jeg blev sendt tl bskoppen med pengene. Det var koldt, og jeg havde kke noget varmt tøj. Jeg spekulerede på, hvad der var med far. Men jeg lærte deraf og gennem mne forældres undervsnng jeg lærte dér sandheden Herrens løfter. Jeg ved, at man får en dejlg fornemmelse, hvs man efterlever tendeloven. Jeg husker engang, lge efter at mn hustru og jeg var blevet gft. Jeg arbejdede, samtdg med at jeg gk Jeg arbejdede på posthuset otte tmerom dagen og gennemførte fuldt kursus jura. V havde mstet en baby, og havde en stor hosptalsregnng at betale. Jeg bestemte mg tl at sge op på posthuset og begynde at praktsere som sagfører. Jeg holdt op og undlod at betale tende den måned, ford jeg havde opbygget et llle pensonsfond, som posthuset skulle betale mg november. Jeg tænkte, at jeg kunne betale mn tende med det beløb. Men det kom kke november, og det kom heller kke december. Jeg måtte det år meddele mn bskop, at jeg kke havde betalt en fuld tende. Men jeg følte kke godt ved det og førte regnskab og betalte med 8 procent tllagt, ndtl jeg havde betalt forskellen helt ud. Jeg havde en vdunderlg følelse, efter at jeg havde fået det betalt helt ud. Jeg vdste, at Herren havde forstået og accepteret, hvad jeg havde gjort. Jeg fortæller jer nu, hvad jeg ved af egen erfarng, og jeg bærer mt vdnesbyrd som en apostel for vor Herre, Jesus Krstus Jeg er lykkelg over at bære dette særlge vdnesbyrd tl hele verden under alle forthold at der er fred og trøst og forskrng forbundet med at betale en ærlg tende, en rgelg tedne. Hvs du nogensnde skulle komme tl et punkt, hvor du kke ved, hvor meget du skylder tende, så betal en smule mere. Det er bedre at betale for meget end at betale for ldt. 17

20 Kenya det tråden et AF MURRAYT. PRINGLE Illustreret af Dck Brown Slettens store dreng Da en næsten 1000 km lang telegraflne blev bygget for nogle år sden sydlge Afrka, havde den kun været brug nogle få tmer, før der opstod vanskelgheder. Tl hovedkontoret Narob ndløb der meddelelse om, at en del af den nye lne kke vrkede. Et par af frmaets udryknngsvogne gjorde sg klar tl at undersøge forholdet. De pakkede deres værktøj og spændte revolverbælterne med de svære pstoler. En trede mand på kontoret, en gammel jæger, betragtede med dårlg skjult morskab mændenes aktvtet. Venter I knægte vanskelgheder," kluklo han. Man ved aldrg," svarede den ene af de unge mænd alvorlgt.,, Når en telegraflne er faldet ned kun en tme efter, at den er sat op, så kan det være sabotage fra en eller anden vred stammes sde." Nonsens," vrssede den ældre mand. Du har set for mange Tarzan-flm. Sandsynlgvs er det bare en af,de store drenge', der har stukket hovedet for langt frem, uden at se efter, hvor han gk. Jeg advarede jeres chef mod at hænge lednngerne for lavt." Udryknngsfolkene havde travlt og lagde kke vægt på den gamle jægers ord. De skyndte sg tl deres vogn og satte af sted for at fnde bruddet. Nogle klometer borte fandt de vrge mænd problemet. Det var kke forårsaget af en flok ndfødte men af en tro af angste og kæmpende graffer! Dyrene havde bevæget sg med stor hast, da en af og rev den dem løb nd over. Grafferne blev så ndvklede tråden, at de næsten havde kvalt dem tl døde, før de blev reddet. Efter denne hændelse lyttede telegrafkompagnet tl den gamle jægers råd og hævede telegraftrådene tl en højde af 10 meter. Og sdenhen var der ngen vanskelgheder med de langhalsede, styltebenede dyr. I land, hvor det mærkelge, usædvanlge og forbløffende er noget daglgdags, er grafferne nogle enestående dyr. Nogle af dem er 6 meter høje. Meget af den højde skyldes deres forlængede halse. Forbavsende nok har graffen kun syv halshvrvler, har det. sådan som de fleste hvrveldyr Graffernes spraglede rygge skråner stærkt nedad på grund af deres ekstra lange skulderblade og større dybde det forreste af kroppen. Benene er alle fre af næsten samme længde. Nogle store hangraffer vejer over 1100 kg. Køerne er næsten en meter mndre og. vejer mellem 425 og 450 kg. Tl trods for dens mponerende størrelse er graffen kke et aggres- 18

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere