VINTERTJENESTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERTJENESTE 2014-2018"

Transkript

1 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER

2 2 INDHOLD 1 Alment Gyldighedsområde Opgavens karakter Opgavens omfang Ændring i opgaven Tilstræbt kvalitet 6 2 Ordregivers ydelser Orienteringsmøder og instruktioner Organisation Ordregivers materiel Materialer 9 3 Leverandørens ydelser Planlægning Ledelse Beredskab Udkald Personale Materiel Materialer 15 4 Kontrol og dokumentation Leverandørens kontrol Ordregivers kontrol 15

3 3 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktorer. Vilkårene suppleres med: Instruks Traktorer omfattende: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1.2 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på vejene under ringe vejrforhold. Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås, at der: efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinjer, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt. 1.3 Opgavens omfang Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af traktorer. Vintertjenesten skal kunne udføres i perioden 15. oktober-15. april.

4 4 Entreprisernes beliggenhed vises på rutekortene. Overordnede oplysninger om entrepriserne fremgår af Bilag 2, Entrepriseoversigt. Hvor der i nærværende "Vilkår Traktorer" er beskrevet snerydning, menes der også snerydning ved kombikørsel. Vintertjeneste udføres i henhold til det af Syddjurs Kommune til enhver tid politiske vedtagne regulativ for vintertjenesten" Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Syddjurs Kommune". Kørebaneklasser Klasse 1-veje: Snerydning: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. Klasse 2-veje: Snerydning: Snerydning kan igangsættes alle dage i tidsrummet kl. 04 kl. 21 Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes alle dage i tidsrummet kl. 04 kl. 21. Glatførebekæmpelse igangsættes når glatføre er konstateret, og kan foretages i nævnte tidsinterval ved saltning. Klasse 3-veje: Snerydning: Snerydning kan foretages alle ugens mellem kl til Snerydning igangsættes fortrinsvist i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1 og 2 er afsluttet. Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes alle ugens dage i tidsrummet mellem kl og 16.00, og foretages i nævnte tidsinterval ved saltning. Saltning igangsættes når glatføre er konstateret, og fortrinsvist i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1 og 2 er afsluttet. Klasse 4-veje: Snerydning: Snerydning foretages kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Glatførebekæmpelse: Der saltes eller gruses kun undtagelsesvis på disse veje, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Sti og fortovsklasser

5 5 Klasse 1-stier: Snerydning: Snerydning kan igangsættes i tidsrummet kl. 04 kl. 21 Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes i tidsrummet kl. 04 kl. 21. Glatførebekæmpelse igangsættes når glatføre er konstateret, og kan foretages i nævnte tidsinterval ved saltning. Klasse 1 Fortove: Snerydning: Snerydning kan igangsættes i tidsrummet kl. 04 til kl. 21. Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes i tidsrummet kl. 04 til kl. 21. Glatførebekæmpelse igangsættes, når glatføre er konstateret, og kan foretages i nævnte tidsinterval ved saltning. Snerydning og saltning foretages i forbindelse med vinterbekæmpelse af klasse 1 stier. Klasse 2-stier: Snerydning: Snerydning kan foretages alle ugens mellem kl til Snerydning igangsættes fortrinsvist i det omfang indsatsen på vinterstiklasse 1 er afsluttet. Vintervagten kan træffe beslutning om at snerydning på klasse 2 stier kan foretages i umiddelbar forlængelse af snerydning på klasse 1 stier. Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse kan igangsættes alle ugens dage i tidsrummet mellem kl og 16.00, og foretages i nævnte tidsinterval ved saltning. Saltning igangsættes når glatføre er konstateret, og fortrinsvist i det omfang indsatsen på vinterstiklasse 1 er afsluttet. Vintervagten kan træffe beslutning om, at glatførebekæmpelse på klasse 2 stier kan foretages i umiddelbar forlængelse af glatførebekæmpelse på klasse 1 stier og fortove. Klasse 3-stier: Snerydning: Snerydning foretages kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse foretages kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Glatførebekæmpelse på veje, stier og fortove: Glatførebekæmpelsen på stier og fortove er opdelt i saltruter, der køres én traktor med vogn monteret med silospreder eller én traktor med efterløber. For glatførebekæmpelse på kommunens vinterklasse 2-veje har traktorer 1. prioritet, mens lastbiler kan komme i betragtning som alternativ. Snerydning på veje, stier og fortove: Snerydning udføres normalt med et køretøj pr. entreprise.ved snerydning kan ruterne/entrepriserne blive delt i to eller flere rutedele af ordregiver.

6 6 I Syddjurs Kommune er salt- og sneruter ikke altid sammenfaldende, se i øvrigt Bilag 2, Entrepriseoversigten. Ved større snemængder kan der evt. blive indsat en ekstra traktor med plov pr. rute. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning. 1.4 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter i samarbejde med leverandøren. Leverandøren kan fremsætte forslag til ændring af startsted og gennemkørsel af ruten, jf. pkt Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og Afregningsgrundlaget (TAG) afsnit 1.1. Leverandøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning lader en anden leverandør udføre arbejde i områder omfattet af denne entreprise. Dette sker uden erstatning til leverandøren. Ordregiver kan flytte materiel til indsats på andre ruter end den leverandøren har fået overdraget, hvis dette giver en mere effektiv udførelse af glatførebekæmpelsen/snerydningen i særligt vanskelige vejrsituationer. Leverandøren skal acceptere, at der kan blive monteret GPS og/eller tilhørende udstyr som GPS-logger el. lign. på leverandørens materiel uden kompensation til leverandøren. 1.5 Tilstræbt kvalitet Serviceniveau for Syddjurs Kommune veje, stier og fortove er beskrevet i Syddjurs Kommunes gældende "Vinterberedskab, Snerydning og saltning" samt i ovenstående kapitel 1.3. Snerydning skal i byområder og langs cykelstier gennemføres med en tilpasset hastighed, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Ved glatførebekæmpelse vil der normalt blive anvendt saltdoseringer mellem 5 g/m² og 20 g/m². Den eksakte mængde vil blive meddelt ved det enkelte udkald. Saltforbruget skal meddeles til vintervagten via Vinter App efter hver kørsel.

7 7 2 Ordregivers ydelser 2.1 Orienteringsmøder og instruktioner Ordregiver kan hvert år, inden beredskabsperiodens start, afholde et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtet til at deltage i disse møder. 2.2 Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. Beredskabet ledes af kommunens driftsafdeling, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. Driftsafdelingens vintervagt har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor leverandøren, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ved snevejr kan beredskabet udvides og bemandes med flere tilsynsførende inspektionsvagter. Leverandøren og hans chauffører kan i denne situation modtage supplerende instrukser via tilsynet. Vintervagtens telefonnummer oplyses ved opstartsmødet. Ordregivers materialeplads er beliggende på: Lerbakken 3, Følle, 8410 Rønde.

8 8 Materialer til stier og fortove kan opbevares hos leverandøren, såfremt denne skønner, dette er fordelagtigt, når dette opbevares afdækket og på fast underlag. Ordregiver skal godkende aftale om leverandørens opbevaring af ordregivers materiel og godkende forholdene for opbevaringen. 2.3 Materiel Leverandøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, samt fået køretøj med eget materiel, besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. Leverandøren skal senest 30 dage før beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede skemaer, bilag 5 og 7, om materiel og chauffører. Ordregiver indkalder med 14 dages varsel leverandøren til besigtigelse af leverandørens køretøj og. eget materiel. Saltsprederen skal mellem udrykningerne stå fyldt med salt og saltlage, klar til udrykning. Spredernes opklapbare presenninger skal være lukket. Leverandøren gennemfører systematisk smøring og vedligehold af saltsprederen, mens denne står på den aftalte plads. Leverandøren skal renholde og passe saltsprederne. Ordregiver afholder ikke udgifter til reparation af leverandørens materiel eller ventetid mm., som følge af nedbrud af leverandørens materiel. Saltspredere er forsynet med dataopsamlings- og GPS-udstyr. Der skal kunne monteres "GPS-loggere" og dataopsamlingsudstyr på lastbiler og traktorer. Snerydning: Faste eller svingbare frontmonterede sneplove til montering på DIN-ramme i henhold til DIN El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov. Leverandøren skal renholde og passe sneplovene, inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Leverandøren er ansvarlig for, at skær og andre sliddele skiftes i rette tid. Skærskift på leverandørens materiel foretages af leverendøren for leverandørens regning. Reparationer af leverandørens materiel foretages af leverendøren for leverandørens regning.

9 9 2.4 Materialer Ordregiver leverer salt, saltlage samt grus til ballast ved snerydning. Ordregiver leverer plovskær til ordregivers plove (vejentrepriser). Leverandøren levererer plovskær til eget materiel. Alle materialer hentes på ordregivers materialeplads, jf. pkt.2.2.

10 10 3 Leverandørens ydelser 3.1 Planlægning Leverandøren skal inden den første beredskabsperiodes start gennemgå entreprisen/ruten og sammen med ordregiver tilrettelægge en standardgennemkørsel, der sikrer, at de vigtigste veje bliver behandlet først, og at tomkørsel minimeres. Tomkørsel er kørsel mellem de enkelte vejstrækninger, der skal glatførebekæmpes/sneryddes inden for entreprisen. Gennemgangen er grundlag for standardrutebeskrivelsen, som er grundlag for arbejdets rigtige udførelse. Vejentrepriser omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, rastepladser, vigepladser, parkeringspladser o.l.. Stientrepriser omfatter cykelstier, gangstier og fortove, busperroner mv. Leverandøren skal hvert år, inden beredskabsperiodens opstart, opdatere skemaer om køretøjer, materiel og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale meddeles i god tid inden ordregivers besigtigelse. Skemaet skal afleveres udfyldt til ordregiver senest den 15. september hvert år. 3.2 Ledelse Leverandøren meddeler ordregiver, hvem der til hver en tid er chauffør på lastbilen. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra, og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse. Hvis snerydning/kombikørsel gennemføres som kolonnekørsel, er chaufføren på køretøjet med saltsprederen kolonneleder. Kolonnelederen har herefter kontakten med vintervagten hhv. tilsynet.

11 11 Chauffører og materiel må under ingen omstændigheder udføre andre arbejder, som ligger udenfor nærværende entrepriser, mens der køres for Syddjurs Kommune. 3.3 Beredskab Leverandøren skal i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 30 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette meddeles skriftligt til vintervagten i god tid. 3.4 Udkald Vintervejklasse 2-veje og stier Vintervagten udkalder leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon. Udkaldet kan finde sted alle dage i tidsrummet kl. 04 kl. 21. Leverandøren udkalder selv sine chauffører og maskinførere. Ved udkald til glatførebekæmpelse skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten hurtigst muligt og senest 45 min. efter at leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Ved udkald til snerydning og kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten hurtigst muligt og senest 60 min. efter at leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Vintervejklasse 3- veje og stier Vintervagten udkalder leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon. Udkaldet kan finde sted alle ugens dage, også på lørdage samt sønog helligdage, således at arbejdet kan udføres i tidsrummet kl Leverandøren udkalder selv sine chauffører og maskinførere. Ved udkald til glatførebekæmpelse skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten hurtigst muligt og senest 45 min. efter at leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Ved udkald til snerydning og kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten hurtigst muligt og senest 60 min. efter at leverandøren via et automatisk opkald fra en udkaldsrobot eller pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Såfremt ovenstående tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal leverandøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes. Chaufføren skal råde over iphone eller Android Smartphone til installation af VINTERMAN App. Udkaldet samt arbejdets omfang bliver registreret af vinter-

12 12 vagten, mens data skal registreres i VINTERMAN via App en til mobiltelefoner. Denne app bruges til at registrere bl.a. start og stop på ruter, saltforbrug, dataopsamling via indbygget GPS og håndtering af automatisk og manuel registrering af start og stop på lokationer undervejs på ruten. Yderligere information omkring installation m.v. er bilagt. Udkaldstidspunktet bliver registreret VINTERMANN App en. Chaufføren skal via VINTERMANN App en sende en beskedtil vintervagten ved arbejdets igangsætningstidspunkt. Chaufføren skal ligeledes via VINTERMANN App en sende en besked til vintervagten ved arbejdets sluttidspunkt inklusiv information om rutens saltforbrug. Endvidere skal chaufføren altid anvende den monterede GPS, jf. afsnit 4.2. GPS en tændes forud for hver rute og bruges til at registerere tid, hastighed og kørsel bl.a. til fremtidig optimering og planlægning af ruter. 3.5 Personale Arbejdet skal kunne udføres uafbrudt på alle tider af døgnet. Leverandøren skal overholde alle gældende regler og love m.v., herunder sikre afløsning af chaufføren, så lovgivningens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Leverandøren skal råde over mindst to veluddannede chauffører pr. køretøj. Leverandørens chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Alle chauffører skal have gennemgået kursus i "Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove" i AMU-regi eller tilsvarende uddannelsessteder. Bevis for kursus må maksimalt være 5 år gammelt. Chauffører, der har været fast chauffør på en snerydningsrute, hhv. glatførebekæmpelsesrute i sammenlagt 2 år inden for de seneste 5 år, kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen. Leverandørens chauffører/maskinførere skal være vant til at betjene køretøjet, herunder have teknisk indsigt i køretøjets funktion og betjening, samt være fortrolige med udførelsen af opgaver med køretøjet i vintersituationer. Tilbudsgiver og dennes chauffører skal være indstillet på at bruge den fornødne tid til lokal instruktion, opstartsmøde o.l. Hertil skal påregnes anvendt 1-2 dage årligt. Alle udgifter til kurser og instruktioner skal være indeholdt i tilbuddet.

13 13 Chauffører skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr. Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning i henhold til bilag 3 "Afmærkning af chauffører og maskinfører", som er vedlagt dette udbud. Udgifter afholdes af leverandøren. Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chaufføren skal overholde gældende arbejdsmiljøregler ved arbejde i værksted. Leverandøren afholder udgifter hertil.

14 Materiel Generelt: Køretøjer til snerydning og glatførebekæmpelse skal være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af "Detailforskrifter for køretøjer" samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbe lys e.l.), jfr. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Leverandøren skal sørge for, og afholde udgiften til dette. Alle køretøjer skal være forsynet med mobiltelefon (med håndfri betjening), som skal være tændt og kunne høres under indsats. De tilbudte køretøjer skal overholde alle gældende regler og love m.v. herunder krav til tilladte akseltryk og totalvægt. Køretøjerne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Ordregiver afviser køretøjer, der ikke opfylder disse krav. Leverandøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. Traktorernes miljømæssige kvalitet skal overholde kravene til Trin 2 i EU Emmisionsstandarden eller Tier 2 i den Amerikanske Emmisionsstandard eller tilsvarende emmisioskrav. Køretøjer må kun udskiftes til en model med samme eller bedre/højere motornorm. Skema med emmisionsstandarder for lastbiler og traktorer er vedlagt i Bilag 1. Læsning og belastning: Traktorer og traktorvogne, skal med fyldt saltspreder hhv. ballast og sneplov overholde det tilladte akseltryk og totalvægt. Udstyr Køretøjer der skal rydde sne (inkl. kombikørsel), skal af leverandøren leveres og være monteret med alle nødvendige beslag og frontplade, henholdsvis standard fontlift (traktorer) m.v. Traktorer til snerydning på veje: Min. 130 hk 4-hjuls træk Standard frontlift Nødvendige beslag, adapterplade eller lign Hydraulikudtag i front (2 dobbeltvirkende) til sving af plov Max. 2,55 m bredde Sneplov til traktorer til snerydning på veje: Svingbar plov (højre og venstre) med gummiskær

15 15 Ryddebredde min. 2,75 m Bladhøjde min. 100 cm Plov må maksimalt være 10 år ved entreprise start. Traktor/redskabsbærer til glatførebekæmpelse og snerydning på stier og fortove. med udstyr: Min. 40 hk 4-hjuls træk Max. 1,3 m bred Max. 2,1 m høj Liftophængt spreder til salt og grus. Spredebredde: 1,5 m. Dosering g/m2 Frontmonteret sneplov (sving: højre og venstre) med gummiskær Frontmonteret fejekost Spreder, kost og plov til stier og fortove må maksimalt være 10 år ved entreprise start. Sneplov og kost skal rydde i en bredde, der er bredere end selve traktoren. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Materialegårdens værksted v. Tom Christensen på telefon Materialer Ordregiver leverer materialer iht. kap. 2.4.Kontrol og dokumentation 3.8 Leverandørens kontrol Leverandøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles i henhold til ruteplan og instruks materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til "Sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet" kørehastigheden tilpasses forholdene spredebredden, -mængden og -symmetrien overholdes ved salt-/lagespredning sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal meddeles vintervagten. 3.9 Ordregivers kontrol Vintervagten kontrollerer stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal leverandøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler uden yderligere udgifter for ordregiver.

16 16 Data fra saltsprederens styreboks opsamles og lagres i programmet VINTERMAN. Der er eller vil blive monteret GPS på materiellet. Leverandøren skal acceptere, at der monteres GPS på køretøjerne. Det er leverandørens ansvar at informere chaufførerene om, at disse tændes ved hver kørsel, der foretages. Tændes GPS en ikke, udløses bod i henhold til SB 24. Saltspredningen vil på sigt blive GPS-styret.

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Enkeltsituation Præventiv saltning mod rim/is: Ved våd kørebane Ved tør kørebane Saltmængde g/m² kørebane 5 10 10 Præventiv saltning mod sne: Der saltes normalt ikke

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 VILKÅR VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125 Telefon 7244 3333

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1. Udbud af vintervedligeholdelse (SAB) Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Udbud af vintervedligeholdelse Februar 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere