Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT Gyldighedsområde Opgavens karakter Opgavens omfang Ændring i opgaven Tilstræbt kvalitet GPS-udstyr 4 2 ORDREGIVERS YDELSER Orienteringsmøder og instruktion Organisation Ordregivers materiel Materialer 6 3. ENTREPRENØRENS YDELSER Planlægning Ledelse Beredskab Udkald Personale Materiel Materialer KONTROL OG DOKUMENTATION Entreprenørens kontrol Ordregivers kontrol 13 Bilag A Overordnede servicemål for vintertjenesten 14 1

3 1. ALMENT 1.1. Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil, traktor og gummiged. ene suppleres med: For vintertjeneste med lastbil Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse) For vintertjeneste med traktor Instruks snerydning på kørebaner mv. For vintertjeneste med gummiged Instruks snerydning 1.2. Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på fortov, cykelsti og veje under ringe vejrforhold. Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås at der - efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. - sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove - udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinjer, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt Opgavens omfang Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af såvel lastbiler som traktorer. Til særlige opgaver anvendes specialmaskiner som gummiged. Arbejdet der skal udføres omfatter supplerende rydning/opstakning af sne i ekstreme situationer, Særlig rydning. Glatførebekæmpelsen er opdelt i saltruter, der hver køres af én lastbil eller traktor med saltspreder på kørebaner. 2

4 Snerydning gennemføres normalt med 1 lastbil eller 1 traktor pr. snerydningsrute. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning, dvs. lastbiler/traktorer kan indsættes overalt på hele kommunens vejnet efter vintervagtens skøn. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse vil kunne finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning. Ruterne for glatførebekæmpelse samt snerydningsområderne er vist på rutekortene. Rutens længde samt særlige krav til køretøjets lasteevne, højde eller bredde, betinget af rutens pladsforhold vil være angivet på tilbudslisterne for de pågældende entrepriser Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter i samarbejde med entreprenøren. Dette kan senere ændres uden ændring af enhedsprisen. Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af enkelte entrepriser/ruter som beskrevet i Tilbuds- og afregningsgrundlaget. Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver kan indsætte ordregivers eget materiel når ordregiver har ledig kapacitet. Dette gælder både for begrænset glatførebekæmpelse og snerydning. Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren. Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning lader en anden entreprenør eller ordregiver udføre arbejde i områder omfattet af denne entreprise. Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren. Ordregiver kan i særlige tilfælde, herunder ved ekstreme vejrsituationer, flytte materiel til indsats på andre ruter end entreprenøren har fået overdraget, hvis det giver en mere effektiv udførelse af glatførebekæmpelsen/snerydningen under et udkald Tilstræbt kvalitet Glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner tilstræbes udført i kvalitet og tid som beskrevet i Overordnede servicemål for vintertjenesten, som angivet i bilag A, og som beskrevet i Vinterregulativet for Frederikshavn Kommune, som findes på kommunens hjemmeside ( Ved glatførebekæmpelse vil vintervagten oplyse den ønskede saltdosering. Snerydning påbegyndes når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel. Snerydning skal i byområder og langs cykelstier gennemføres med en tilpasset hastighed, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. 3

5 Det er chaufførens pligt at oplyse vintervagten om ændringer i vejrliget under indsatsen GPS-udstyr Frederikshavn Kommune vil benytte GPS-udstyr til registrering af entreprenørens kørsel, med følgende to formål: dels for i beredskabssituationen at have en mulighed for at se, hvor køretøjerne befinder sig med henblik på evt. at justere indsatsen dels som dokumentation for, hvor og hvornår entreprenøren har kørt den pågældende rute GPS en kobles på et system ved vintervagten, så vagten kan registrere køretøjets placering på ruten. Frederikshavn Kommune gemmer data. Data vil blive brugt som en del af Frederikshavn Kommunes kontrol med entreprenørens arbejde. Frederikshavn Kommune anskaffer GPS erne. Monteringen af udstyret anvises af Frederikshavn Kommune. Entreprenøren skal senest 14 dage før beredskabsperioden have monteret GPSudstyr i alle køretøjer, som entreprenøren benytter til vintertjenesten. Entreprenøren har ansvaret for, at udstyret bliver monteret korrekt i køretøjet. GPS-udstyr skal tænde, når køretøjet startes og være tændt under hele arbejdets udførelse. Entreprenøren har ansvaret for at GPS-udstyret fungerer i hele kontraktperioden, og afholder eventuelle udgifter hertil. 2. ORDREGIVERS YDELSER 2.1. Orienteringsmøder og instruktion Ordregiver afholder hvert år inden beredskabsperiodens start ét informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute inden opstart af 1. sæson. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Entreprenøren og hans chauffører skal deltage i disse møder Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden 15. oktober til 15. april et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. 4

6 Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ved snevejr kan beredskabet udvides og bemandes med flere tilsynsførende. Entreprenøren og hans chauffører vil i denne situation modtage instrukser via tilsynet. Vintercentralen er beliggende på adressen: Center for Park & Vej Knivholtvej Frederikshavn Ordregives materiel- og materialepladser samt værksted er beliggende på: Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Aalborgvej 93, 9300 Sæby Chaufføren er selv ansvarlig for at varetage læsning af salt. På saltpladsen er der anbragt en læssevejledning med retningslinjer for hvordan maskinen betjenes. Denne vejledning skal overholdes Ordregivers materiel Generelt Ordregiver monterer eget vintermateriel på entreprenørens lastbil, og leverer således nødvendige tilpasninger og beslag mv. hertil, herunder chassisbeslag og frontplade. Ved udskiftning af køretøj i kontraktperioden, skal entreprenøren selv afholde ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel m.m. En del af ordregivers materiel vil i kontraktperioden blive forsynet med dataopsamlingsog GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse. Entreprenøren skal i den forbindelse acceptere, at der monteres antenne til GPS udstyr. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start fremstille sit køretøj monteret med eget hhv. ordregivers udstyr til besigtigelse hos ordregiver. Ordregiver indkalder hertil. Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise. Materiellet opbevares hos entreprenøren i beredskabsperioden. Opbevaringen må kun ske på fast belægning, på en af ordregiver godkendt plads. 5

7 Entreprenøren skal renholde, smøre og i øvrigt passe saltsprederen. Saltsprederen skal mellem udrykningerne stå fyldt med salt og saltlage, klar til udrykning. Entreprenøren skal renholde og passe sneplov, inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Entreprenøren er ansvarlig for at skær og andre sliddele skiftes i rette tid. Ordregiver sørger for udskiftning på plove til lastbiler, mens entreprenøren selv sørger for udskiftningen på plove til traktorer. Ordregives materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage). Entreprenørens ansvar for skader fremgår af Betingelserne. Efter kontraktperiodens udløb (1. maj 2017 eller ved mulig kontraktforlængelse 1.maj 2018 eller 1. maj 2019) afleveres alt ordregivers materiel til ordregiver, herunder også chassisbeslag og frontplader. Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren: Til lastbil ruter Ordregiver stiller saltspredere og sneplove til rådighed for entreprenøren i et omfang, der fremgår af tilbudslisten for hver entreprise. Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren: Saltning - Saltspreder med befugtningsanlæg og elektronisk styring af saltdosering, spredebredde og spredesymmetri. Sprederen styreboks skal tilsluttes el-stik på lastbilen. Sprederen forsynes med kraft fra sprederens hjul eller motor pumpe afhængig af model. Snerydning: - Faste eller svingbare frontmonterede sneplove til montering på frontplade eller el-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov Til traktor ruter Ordregiver stiller efterløbere til rådighed for entreprenøren i et omfang, der fremgår af tilbudslisten for hver entreprise Materialer Lastbiler til kørebaner Ordregiver leverer salt og saltlage. Alle materialer hentes på ordregivers materiel pladser efter vintervagtens valg og anvisning. 6

8 Traktor til kørebaner Ordregiver leverer salt og saltlage. Alle materialer hentes på ordregivers materiel pladser efter vintervagtens valg og anvisning. 3. ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1. Planlægning Entreprenøren og dennes chauffører skal hvert år inden beredskabsperiodens start gennemgå ruten og sammen med ordregiver tilrettelægge en standardgennemkørsel, der sikrer at de vigtigste veje og stier bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres. Såfremt ordregiver efterfølgende ændrer i standardgennemkørslen, jf. punkt 1.4, påhviler det entreprenøren at orientere alle chauffører om disse ændringer. Ruten omfatter såvel egentlige kørebaner, som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Gennemgangen vil blive lagt til grund for den standardrute gennemkørsel, som tjener som supplement til ruteplan, og som grundlag for arbejdets rigtige udførelse. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om lastbiler, traktorer og chauffører, således at ændringer i materiel kan være klar i god tid inden ordregivers besigtigelse Ledelse Entreprenøren meddeler ordregiver hvem der til hver en tid er chauffør på lastbilen hhv. traktor. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse. Hvor snerydning gennemføres som kolonnekørsel aftales med vintervagten hvilken chauffør der er kolonneleder. Kolonnelederen har derefter kontakten med vintervagten hhv. tilsynet samt evt. ekstra indkaldte traktorer eller gummigeder Beredskab Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 15 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten. 7

9 3.4. Udkald Vintervagten udkalder entreprenøren pr. telefon eller udkaldsrobot. Udkaldet kan finde sted hele døgnet, også på lørdage samt søn- og helligdage. Entreprenøren udkalder selv sine chauffører. Chaufføren skal ved glatførebekæmpelse påbegynde deres arbejde på ruten senest 45 min. efter udkald. Ved udkald til kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten senest 50 min. efter udkald. Ved udkald til snerydning skal chaufførerne påbegynde sit arbejde på ruten senest 50 min. efter udkald. Ved udkald til snerydning med gummiged skal chaufførerne påbegynde sit arbejde på ruten senest 60 min. efter udkald. Såfremt tidskravet undtagelsesvist ikke kan overholders, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes. Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat. Entreprenøren skal sikre afløsning af chaufføren, så arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanet om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Udkaldet samt arbejdets omfang bliver registreret af vintervagten i Vinterman Personale Entreprenøren skal til hver lastbil råde over mindst 2 veluddannede chauffører. Entreprenøren skal overholde alle gældende regler og love m.v., herunder sikre afløsning af chaufføren/maskinføreren, så lovgivningens bestemmelser overholdes. Entreprenørens chauffører og maskinfører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Alle chauffører skal have gennemført relevante AMUkurser eller lignende: Grunduddannelse i vintertjeneste plus henholdsvis Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil eller Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor, eller som minimum være tilmeldt disse kurser inden beredskabsperiodens start. Der kræves ikke Grunduddannelse i vintertjeneste eller lignende for maskinfører på gummigede til særlig rydning. Bevis for kursus må maksimalt være 5 år gammelt. Ordregiver er behjælpelig med at arrangere nye AMU kurser eller tilsvarende. 8

10 Chauffører, der har været fast chauffør på en snerydningsrute hhv. glatførebekæmpelsesrute de seneste to år kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen. Chauffører/maskinførere skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr. Chaufføren/maskinføreren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning. Chaufføren/maskinføreren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chaufføren/maskinføreren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chaufføren skal på materielpladsen selv udføre læsning af salt og saltlage samt montering af plov. Chaufføren skal under reparation/vedligehold af ordregivers materiel være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedslederen. Chaufføren skal være påklædt sikkerhedsmæssigt i henhold til gældende lovgivning, når han befinder sig i værkstedet Materiel Entreprenøren skal levere 1 lastbil hhv. 1 traktor pr. entreprise i henhold til entreprisens tilbudsliste. Hvert køretøj udgør således én selvstændig entreprise. Lastbiler skal som minimum være forsynet med en EURO-3 motor. Lastbiler må kun udskiftes til en model med samme eller bedre/højere EURO-3 motornorm eller tilsvarende motornorm. Køretøjerne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. Køretøjet skal være forsynet med mobiltelefon med håndfri betjening, som skal være tændt under indsats. Mobiltelefonnummeret skal være det samme hver gang. Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles vintervagten. Ved nedbrud af enten materiel eller køretøj under arbejdets udførelse, skal vintervagten kontaktes hurtigst muligt og informeres herom. Entreprenør skal meddele vintervagten, når han kører på værksted. Ved reparation af ordregivers materiel skal ordregivers værksted benyttes, medmindre andet er aftalt med vintervagten. 9

11 Lastbil Lastbiler skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Lastbiler skal med fyldt saltspreder hhv. ballast og sneplov overholde det tilladte akseltryk og totalvægt. Ordregiver afviser lastbiler der ikke opfylder disse krav. Lastbiler skal have en min. akselafstand på 4,45 m af hensyn til retningsstabiliteten ved rydning af store sne mængder. Ved snerydning er stor retningsstabilitet ganske væsentlig af sikkerhedsmæssige grunde. Normalt regnes akselafstanden som afstanden mellem forreste aksel og den trækkende aksel, der som hovedregel er den forreste af flere bagaksler. Der findes lastbiler med flere trækkende aksler. I vintertjenesten er den trækkende aksels placering ikke det primære. Det er akselafstanden mellem den forreste og den bagerste aksel der bidrager til retningsstabiliteten. Lastbilen til saltspredning skal have en lasteevne på min. 13,5 tons og være forsynet med trækbeslag og tiplad eller containerlad samt med særskilt stikdåse til elforsyning af sprederens styresystem. Specifikke krav for køretøjet fremgår at tilbudslisten for den enkelte rute. Lastbilen til saltspredning skal have belysning af sprederens tallerken samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Lastbilens gule afmærkningslygte skal også kunne ses bagfra, under påfyldning af efterløber med salt. Til styring af saltspreder skal der være tacho-udtag på speedometeret hhv. fartskriveren med impulser/km. Lastbilen skal ved snerydning have en totalvægt på min. 16 tons, beregnet som summen af egenvægt og ballast. Lastbilen skal være forsynet med DIN-ramme, jf. DIN 76060: , til sneplov. 10

12 Lastbilen skal være forsynet med strømudtag til ordregivers el-hydrauliske løft. Lastbilen til snerydning skal være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af Detailforskrifter for køretøjer 2007 samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Lastbilens fartskriver skal under al kørsel være forsynet med diagram-ark/køreskive eller tachograf, således at dette kan indgå i ordregivers kontrol. Traktor Alle traktorer skal opfylde færdselslovens krav til kørsel med sneplov på vejareal. Traktorerne samt efterløbere, koste og plove skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Ordregiver afviser materiel, der ikke overholder disse krav. Traktor og udstyr må maks. være 12 år gammelt ved indgåelse af kontrakten. Specifikke krav for køretøjet fremgår at tilbudslisten for den enkelte rute. Traktor til kørebaner Land Traktor til snerydning på kørebaner på landet skal have en mindste motorydelse på 180 Hk, en egenvægt på mindst 6,5 tons samt 4-hjulstræk. Entreprenør skal selv stille med plov. Sneploven skal have en ryddebredde på mindst 2,85 m og plovbladets højde skal være mindst 1,4-1,5 m. Ryddebredden skal være større end traktorens bredde. Sneploven skal have stålskær. Traktoren skal til saltspredning og snerydning være forsynet med: By - gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. - 7-polet stikdåse siddende bag på traktoren til montering af lysstik - trækøje/kuglekobling - mulighed for montering af 4-polet stik samt kontakt - kost eller plov (skal kunne køre med begge dele) - En sneplov til montering på traktorens egen frontlift. - En trepunktsophængt saltspreder eller tilsvarende efterløber som passer til rutens længde. Traktor til snerydning på kørebaner i byområde skal have en mindste motorydelse på 100 Hk samt 4-hjulstræk. Sneploven skal have en ryddebredde på mindst 2,65 m og plovbladets højde skal være mindst 0,95 m. Ryddebredden skal være større end traktorens bredde. Sneploven skal have stålskær. 11

13 Traktoren skal til saltspredning og snerydning være forsynet med: Gummiged - gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. - 7-polet stikdåse siddende bag på traktoren til montering af lysstik - trækøje/kuglekobling - mulighed for montering af 4-polet stik samt kontakt - kost eller plov (skal kunne køre med begge dele) - En sneplov til montering på traktorens egen frontlift. - En trepunktsophængt saltspreder eller tilsvarende efterløber som passer til rutens længde. Gummigede skal være forsynet med: - en læsseskovl (uden tænder), der rummer mindst 3 m 3 - snekæder på 2 hjul (enten for eller bag) - en mindste læssehøjde på 3,5 m - en mindste motorydelse på 160 Hk Gummigeden må ikke være ældre end 10 år gammel ved indgåelse af kontrakten Materialer Entreprenøren leverer selv grus til ballast ved snerydning. 4. KONTROL OG DOKUMENTATION 4.1. Entreprenørens kontrol Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: - Arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist - GPS`en tænder og er tændt under hele arbejdets udførelse. - Entreprisen behandles i henhold til ruteplan, rutebeskrivelse og instruks - Materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til Sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet - Kørehastigheden tilpasses forholdene - Spredebredden, -mængden og symmetrien overholdes ved salt-/lagespredning - Sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær og koste udskiftes ved behov Kopi af lastbilens køreskive/tachograf skal fremsendes/afleveres til vintervagten på ordregivers anmodning. Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets fejl skal oplyses snarest til vintervagten. 12

14 4.2. Ordregivers kontrol Frederikshavn Kommune har adgang til data fra GPS-udstyr. Data gemmes og benyttes som kontrol af entreprenørens timeafregning. Vintervagten registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks efter ordre fra vintervagten afhjælpe de påpegede mangler. Gentagne konstaterede mangler ved arbejdets udførelse vil blive betragtet som kontraktbrud. En del af ordregivers materiel vil i kontraktperioden blive forsynet med dataopsamlingsog GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse. Ordregiver vil løbende kontrollere, at den estimerede tid for de pågældende ruter overholdes. 13

15 BILAG A OVERORDNEDE SERVICEMÅL FOR VINTERTJENESTEN VEJTYPE Primærveje (1. prioritet) Overordnede trafikveje, samt alm. trafikveje Veje, stier og pladser som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik. Sekundærveje (2. prioritet) Bolig- og adgangsveje Veje, stier og pladser m.v., som har mindre betydning for afvikling af trafikken SERVICENIVEAU Glatførebekæmpelse af veje udføres på alle tider af døgnet. Fortove og cykelstier kun i tidsrummet 04-22, medmindre situationer med stærk isdannelse gør det påkrævet. Vejkategorien sneryddes i tidsrummet 03-24, i ekstreme situationer dog hele døgnet. Fortove og cykelstier dog kun i tidsrummet Sneryddes og glatførebekæmpes kun i begrænset omfang i tidsrummet på baggrund af vagtberedskabets vurdering. Iværksættes dog tidligst, når opgaverne med snerydning og glatførebekæmpelse på primærvejene (1. prioritet) er gennemført. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 15 cm jævnt snelag. I ekstreme situationer kan vintertjeneste foretages ud over det angivne tidsrum. Veje, stier og passager med ubetydelig færdsel ryddes og gruses ikke. 14

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 INDHOLD 3 1 ALMENT 3 1.1 Opgavens karakter 3 1.2 Opgavens omfang 3 1.3 Ændring i opgaven 4 1.4 Tilstræbt kvalitet 4 2 ORDREGIVERS YDELSER 5 2.1 Orienteringsmøder

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 VILKÅR VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125 Telefon 7244 3333

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Enkeltsituation Præventiv saltning mod rim/is: Ved våd kørebane Ved tør kørebane Saltmængde g/m² kørebane 5 10 10 Præventiv saltning mod sne: Der saltes normalt ikke

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Traktorruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1. Udbud af vintervedligeholdelse (SAB) Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Udbud af vintervedligeholdelse Februar 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Delaftale 2, vintertjeneste

Delaftale 2, vintertjeneste Kontraktbilag 2 Delaftale 2, vintertjeneste Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 2.1 Indledning... 3 2.1.1 Generelt om vintertjeneste... 4 2.1.2 Servicemål i forhold til borgerne...

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere