Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring"

Transkript

1 Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen, Sektionsleder, lektor Harry Lahrmann, AAU, Trafikforskningsgruppen, Civilingeniør Jesper Runge Madsen, Aabybro Kommune, Teknisk Forvaltning, Gruppeleder, civilingeniør Vagn Bech, Nordjyllands Amt, Vejkontoret, I blev der på Aalborgvej, landevej 447, mellem Harken og Hjørring foretaget et demonstrationsprojekt af Nordjyllands Amt. Projektet omfatter forsøg med alternativ vejafmærkning samt overhalingsforbud, ændring af hastighedsgrænse, ændring af krydsudformning samt etablering af bremseheller ved Harken. Idet projektet er et forsøgsprojekt er blevet foretaget en evaluering af projektet. Evalueringen er foretaget af Lahrmann Trafikrådgivning (Lahrmann m.fl. 2005), og beskrives i dette paper. Baggrund I Nordjyllands Amt er der en målsætning om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal være reduceret med mindst 40 % i 2012 i forhold til antallet i 1998 svarende til målsætningen på national niveau (NJA 2003). For at få denne målsætning opfyldt har Nordjyllands Amt blandt andet lavet forsøgt med alternativ midterafstribning på landevejsstrækninger inspireret af eksempelvis Sverige, hvor der er gode erfaringer med, at fysisk midteradskillelse giver en stor reduktion i de generelt alvorlige møde- og eneuheld. Forsøget med alternativ midterafstribning har indtil videre omfattet fem etaper. Først er der lavet en statusbeskrivelse og analyse af tre mulige delstrækninger, hvor der kunne være mulighed for alternativ midterafstribning (NJA 2004). Derudover er der udarbejdet et typekatalog med beskrivelse og analyse af forskellige løsninger til fysisk adskillelse (NJA 2004a). I etape 2 er der blevet udvalgt en forsøgsstrækning, og der er foretaget skitseprojektering og høringer. Etape 3 omfatter detailprojektering, mens etape 4 omfatter anlæggelse. Den evaluering, som beskrives her, udgør 5. etape. I den første etape blev tre mulige delstrækninger vurderet i forhold til, hvor det ville være mest oplagt og hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgsprojektet. Her blev Aalborgvej, landevej 447, mellem Harken og Hjørring, som ses på figur 1, valgt. Hjørring Mod Aalborg Figur 1. Projektlokalitet: Landevej 447, Vestbjerg-Hjørring km En vigtig forudsætning for dette valg var, at motorvejen mellem Bjergby og Hirtshals åbnede i oktober 2004 som den sidste etape af motorvejen Nørresundby-Hirtshals. I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen blev den nuværende landevej 447 nedklassificeret fra statsvej til amtsvej samtidig med, at strækningen ved åbningen af motorvejen blev aflastet for trafik. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Kørebanen er ca. 11 m, og der er cykelsti i begge sider. Med mindre trafik på strækningen er der ikke behov for en meget bred vej, og dette gav således mulighed for at bruge det eksisterende vejareal på en anderledes måde i et forsøg på at forbedre trafiksikkerheden. Formål med forsøgsprojektet Formålet med forsøgsprojektet er således at forbedre trafiksikkerheden på den udvalgte strækning ved generelt at få sænket hastighedsniveauet ved hjælp af visuel og afstribningsmæssig indsnævring af vejarealet, reduktion af skiltet hastighed samt brug af bremseheller ved Harken. Derudover er formålet at forsøge at undgå de generelt alvorlige møde- og eneuheld ved hjælp af midteradskillelse og overhalingsforbud. Konkret er der opstillet mål om, at antallet af personskadeuheld og personskader ved mødeuheld skal reduceres med 50 % henholdsvis 75 % og antallet af personskadeuheld og personskader ved eneuheld skal reduceres med 50 % på strækninger med midteradskillelse. Derudover forventes en reduktion i de øvrige personskadeuheld og personskader på ligeledes 50 %. Projektbeskrivelse Projektet blev gennemført i løbet af efteråret 2003 foråret 2004, og er foretaget for en 3,8 km lang strækningen af Aalborgvej, landevej 447, Vestbjerg-Hjørring, nærmer betegnet mellem km og Projektet omfatter kun ændringer af det eksisterende vejareal, og her kan tiltagene opdeles i nogle strækningsbaserede og punktvise ændringer. Mellem km og samt mellem km og i Harken er der etableret 0,25 m kantbane, en midteradskillelse på 1,0 m og kørespor på 3,25 m. Midteradskillelsen er markeret med rød belægningsfarve, og for hver 25 m er midterafstribningen markeret med dioder. Der er etableret overhalingsforbud, og den skiltede hastighed er blevet reduceret fra 70 km/t til 50 km/t. Tværprofilet ses i figur 2. Figur 2. Tværprofilet i km Ved km er tværprofilet udformet som angivet i figur 3. Her er der etableret 0,25 m kantbane, rød midteradskillelse på 4,0 m og kørespor på 3,25 m. For hver 25 m er midterafstribningen markeret med reflekterende trafiksøm. På strækningen er der placeret seks helleanlæg med ca. 100 m afstand. Der er etableret overhalingsforbud, og den skiltede hastighed er reduceret fra 70 km/t til 60 km/t. Figur 3. Helleanlæg i km Mellem km og er tværprofilet ændret, som det ses i figur 4 således, at der i hver side er 1,5 m kantbane samt en midteradskillelse på 1,3 m. Køresporerne er således 3,25 m brede. Midteradskillelsen er markeret med rød belægningsfarve, og for hver 25 m er der i vejmidten placeret reflektorer. Der er etableret overhalingsforbud på strækningen. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Med hensyn til de punktvise ændringer gælder det, at der ved indkørsel til Harken fra syd er etableret en ensidig bremsehelle, der skal fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning for trafik ind mod byen. I denne forbindelse er en eksisterende, længere og sammenhængende venstresvingsbane blevet opdelt i en venstresvingsbane før og efter hellen. Figur 4. Tværprofilet i km Ved byens nordlige indkørsel i km er der blevet anlagt en dobbeltsidig bremsehelle, der fungerer som hastighedsdæmpende for såvel den ind- som den udkørende trafik. Helleanlæggene ses på figur 5 henholdsvis figur 6. I krydset Aalborgvej Hæstrupvej/Ilbrovej i km er der anlagt venstresvingsbaner på Aalborgvej mod både Hæstrupvej og Ilbrovej samt højresvingsbane mod Hæstrupvej. Figur 5. Helle i sydlig del af Harken set fra syd. Figur 6. Helle i nordlig del af Harken set fra nord. Evalueringens formål og metoder Formålet med evalueringen er at undersøge projektets betydning for trafiksikkerheden i form af at registrere og analysere effekter på hastighedsniveau, køretøjers tværsnitsplacering, forekomsten af ulovlige overhalinger og trafikantadfærd generelt. Evalueringen omfatter således følgende fem delundersøgelser: 1. Hastighedsprofil: Undersøgelse af hvordan omprofileringen påvirker køretøjers hastighedsprofil på strækningen. 2. Snithastighed: Undersøgelse af hvordan snithastigheden ændres i de to snit km og km , hvor der er blevet anlagt bremseheller. 3. Tværsnitsplacering: Undersøgelse af hvordan omprofileringen påvirker køretøjers tværsnitsplacering på strækningen mellem km og Overhalinger: Registrering af ulovlige og uhensigtsmæssige overhalinger på de tre delstrækninger; km , km og km Trafikantadfærd: Observation af uhensigtsmæssig adfærd blandt trafikanterne. Det skal i denne sammenhæng understreges, at evalueringen ikke har karakter af at være en decideret undersøgelse af projektets effekt på antallet af uheld, idet tidsperioden efter projektets gennemførelse er for kort til, at et sådant egentligt effektstudie lader sig gennemføre. I stedet er den sikkerhedsmæssige effekt søgt sandsynliggjort gennem en effektvurdering på førnævnte parametre, der alle har det tilfælles, at der er tale om parametre, som sædvanligvis har indflydelse på uheldsforekomsten. Følgende beskrives de fem delundersøgelser. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Hastighedsprofilmålinger Formålet med projektet er som beskrevet at få reduceret hastigheden og derved få forbedret trafiksikkerheden. For at undersøge om det er lykkedes at få reduceret hastigheden, er der foretaget hastighedsprofilmålinger for hele strækningen og snitmålinger i to udvalgte punkter. Til kortlægning af hastighedsprofilet benyttes en bil, hvori der er monteret en GPS-modtager. Med denne bil forfølges biler på den givne strækning efter den såkaldte eftersætningsmetode (Chasing Car Method). Her er registreringen principielt gennemført som beskrevet i (Kristensen m.fl. 2004), hvilket vil sige, at forsøgsbilen så vidt muligt opfører sig som den forfulgte bil. For at opnå en vis form for tilfældighed i udvælgelsen af bilerne, blev hver fjerde bil udvalgt til forfølgelse, og hvis denne bil kørte i kolonne forfulgtes kolonnen i stedet. Hvis den forfulgte bil drejer af, parkerer eller lignende indgår turen ikke i den videre bearbejdning. Forsøgsbilen er udover GPS-modtager udstyret med en data-opsamlingsenhed, der gør det muligt hvert sekund at logge relevante data, hvilket gør det muligt at lave et hastighedsprofil. Kørslerne i førperioden er foretaget den 10. og 16. september 2003, og her blev der i alt foretaget 204 brugbare ture, mens kørslerne i efterperioden er foretaget oktober 2004, og her blev der foretaget 79 ture. Det skal her bemærkes, at de væsentlige flere ture i førsituationen end i eftersituationen ikke vurderes at have afgørende betydning for konklusionerne. Figur 7. Hastighedsprofil for kørselsretning fra syd mod nord. Resultaterne af målingerne er angivet i figur 7 og figur 8. For kørselsretningen fra syd mod nord er hastigheden faldet mest på strækningen gennem Harken, når der ses bort fra bremsehellen ved Harken Nord. Igennem byen er gennemsnitshastigheden faldet med ca. 15 km/t fra ca. 70 km/t til ca. 55 km/t, og 85 % fraktilen er faldet fra knap 80 km/t til ca. 60 km/t, mens der ved bremsehellen har været et markant større fald på ca. 25 km/t i gennemsnitshastighed. Helleanlæggets hastighedsreducerede effekt har dog kun en udbredelse på ca. 300 m. Det kan derfor umiddelbart konstateres, at bremsehellerne lokalt har en større hastighedsdæmpende Trafikdage på Aalborg Universitet

5 effekt, end tilfældet er for selve midteradskillelsen og nedskiltningen af hastighed. Grundet upålidelige hastighedsprofilmålinger i førsituationen ved Harken Syd kan den sydlige bremsehelles effekt ikke vurderes her, men den vurderes dog i forbindelse med snitmålingerne. På strækningen nord for Harken mellem km og er gennemsnitshastigheden nedbragt fra 75 km/t til 60 km/t, mens 85 % fraktilen er nedbragt fra ca. 85 km/t til ca. 68 km/t. På den sidste delstrækning mellem km og , hvor den skiltede hastighedsgrænse er 80 km/t ses den mindste effekt af ombygningen, idet der her kun har været et fald på ca. 10 km/t i gennemsnithastigheden og 15 km/t i 85 % fraktilen. På denne strækning er der dog heller ikke som ved de andre strækninger gennemført en nedskiltning af hastigheden. Figur 8. Hastighedsprofil for kørselsretning fra nord mod syd. For den sydlige retning gælder det, at effekten generelt har været lidt mindre i sammenligning med den nordlige retning, hvilket kan hænge sammen med, at hastighedsniveauet i førsituationen var mindre i den sydlige retning. Generelt er gennemsnitshastigheden faldet med ca. 10 km/t og 85 % fraktilen er faldet med ca. 15 km/t. Det vil sige, at også i denne retning er spredningen af hastighederne i den høje ende af skalaen formindsket. Trods hastighedsreduktionen ses det, at det igennem byen ikke er lykkedes at nedbringe gennemsnitshastigheden til den skiltede hastighed, mens dette er lykkedes udenfor byen. Eftersætningsmetoden er en forholdsvis ny og relativt uafprøvet metode til analyse af trafikanternes hastighedsvalg på en given strækning. Fordelen ved metoden er, at det er muligt at opnå et sammenhængende hastighedsprofil, der viser hastighedsvariationen over hele strækningen. Ulemperne er, at det typisk kun er muligt at opnå sammenhængende profiler for en begrænset andel af trafikanterne, ligesom det i praksis har vist sig problematisk at få optegnet hastighedsprofiler for de trafikanter, der i væsentlig grad overskrider hastighedsgrænsen, hvilket kan give anledning til en systematisk undervurdering af det reelle hastighedsniveau. Grundet de beskrevne ulemper er hastighedsprofilerne blevet sammenlignet med snitmålinger Trafikdage på Aalborg Universitet

6 i km og , hvor Nordjyllands Amt i 2. uge i 2005 har foretaget kontinuerlig måling af hastigheden ved hjælp af nedfræsede spoler. Resultatet ses i tabel 1, og her ses det, at snithastighederne baseret på spolemålingerne ligger væsentligt over de hastigheder, der er kortlagt via GPS. Fejlkilden vurderes at gælde for hele strækningen. Snit Gennemsnitshastighed 85 % fraktil Difference Km GPS 55 km/t 59 km/t 3,5 km/t (middel) (nord) Spole 58,5 km/t 68,5 km/t 9,5 km/t (85 %) Km GPS 55 km/t 58 km/t 2,9 km/t (middel) (syd) Spole 57,9 km/t 68,1 km/t 10,1 km/t (85 %) Km GPS 61 km/t 66 km/t 20,1 km/t (middel) (nord) Spole 80,1 km/t 92,1 km/t 24,1 km/t (85 %) Km GPS 64 km/t 70 km/t 12,8 km/t (middel) (syd) Spole 76,8 km/t 88,5 km/t 18,5 km/t (85 %) Tabel 1. Sammenligning af GPS- og spolemålinger i km og på landevej 447. Da fejlkilden er ensidig systematisk og er til stede i både før- og eftermålingerne, rokker eksistensen af denne systematiske fejlkilde dog ikke ved konklusionen om, at etableringen af den alternative midteradskillelse har ført til en væsentlig reduktion i hastighedsniveauet. Det betyder dog samtidigt, at det formentlig ikke er lykkedes at sænke gennemsnithastigheden til under hastighedsgrænsen, som det for nogle af delstrækningerne indikeres i figur 7 og figur 8. Snithastigheder Som et supplement til hastighedsprofilerne er der foretaget snitmålinger af hastigheden ved de to bremseheller ved Harken. Ved den sydlige helle er der kun målt for retningen ind mod byen, da hellen er ensidig, og ved den nordlige helle er der foretaget målinger i begge retninger, da hellen er dobbeltsidig. Målingerne er foretaget ved brug af radarpistol. For at sikre repræsentativitet er målingerne gennemført efter et tilfældighedsprincip, så det undgås, at målingerne systematisk gennemføres til særligt hurtigt- eller langsomtkørende køretøjer. Dog indgår en vis systematik, idet målingerne kun er gennemført til køretøjer, der har et frit hastighedsvalg. I praksis blev der foretaget måling af ca. hvert andet køretøj, der passerede. Førmålingerne blev gennemført ultimo september 2003, mens eftermålingerne blev gennemført ultimo november Målingerne er primært foretaget i eftermiddagstimerne. Antallet af målinger i hvert snit for de forskellige situationer ligger på mellem 106 og 142. Resultatet af målingerne er angivet i tabel 2. Før gennemførelsen af projektet ved Harken er det karakteristisk, at der forelå deciderede hastighedsproblemer ved såvel den sydlige som den nordlige bygrænse. Snitmiddelhastigheden, medianhastigheden og 85 % fraktilen i førsituationen lå således markant over den tilladte hastighedsgrænse på 50 km/t i Harken. Mest markant var problematikken ved den sydlige tilkørsel, hvor snitmiddelhastigheden og medianhastigheden begge lå på ca. 75 km/t, mens 85 % fraktilen lå over hastighedsgrænsen i landzone, idet den var 85 km/t. Etableringen af bremsehellerne har sænket bilisternes hastighed signifikant med %, og både snitmiddelhastigheden, medianhastigheden og 85 % fraktilen er således sænket til niveauer omkring hastighedsgrænsen i Harken. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Harken S (S N) Før Efter Absolut ændring Relativ ændring Snitmiddelhastighed 76,4 km/t 52,7 km/t -23,7 km/t -31 % Medianhastighed 76 km/t 52,5 km/t -23,5 km/t -31 % 85 % fraktil 85 km/t 61,5 km/t -23,5 km/t -28 % Harken N (S N) Snitmiddelhastighed 67,3 km/t 45,3 km/t -22 km/t -33 % Medianhastighed 66 km/t 46 km/t -20 km/t -30 % 85 % fraktil 75 km/t 51 km/t -24 km/t -31 % Harken N (N S) Snitmiddelhastighed 66,5 km/t 40,6 km/t -25,9 km/t -39 % Medianhastighed 65 km/t 41 km/t -24 km/t -37 % 85 % fraktil 74 km/t 47 km/t -27 km/t -36 % Tabel 2. Resultat af snithastighedsmålinger ved bremsehellerne ved Harken. Ligesom der er fejl ved resultaterne ved hastighedsprofilmålingerne, er der også fejl ved snitmålingerne ved hjælp af radarpistol. Fejlkilden består i, at observatørerne med radarpistol grundet mangel på dækningsmuligheder har været relativ tydelig for bilisterne, hvilket kan have påvirket bilisternes hastighedsvalg i nedadgående retning, hvorfor radarmålingerne dækker over en vis undervurdering af bilisternes reelle hastighedsvalg omkring hellerne. Dette kan bekræftes, hvis radarmålingerne sammenlignes med GPS-målingerne. Her fremgår det, at radarmålingerne generelt er lavere end GPS-målingerne, som i forvejen var underestimeret i forhold til det reelle hastighedsniveau. Fejlkilden er dog ensidig systematik, og det ændrer således ikke ved konklusionen om, at bremsehellerne har medført en signifikant reduktion af køretøjernes hastighed. Dog må det grundet de formodede undervurderinger af hastighedsniveauet konstateres, at hastighedsproblemet i det sydlige Harken endnu ikke er helt fjernet. Angående hastighedsmålingerne skal det generelt fremhæves, at snitmålingerne formentlig udelukkende afspejler effekten af at etablere bremseheller, snarere end de afspejler effekten af at etablere en alternativ midteradskillelse. På dette punkt giver de gennemførte hastighedsmålinger ved eftersætning efter alt at dømme et mere retvisende billede af, hvordan etableringen af en alternativ midteradskillelse påvirker bilisternes hastighedsvalg. De optegnede hastighedsprofiler viser i øvrigt, at det er i snittene, hvor de to bremseheller er etableret, at de største reduktioner i bilisternes hastighedsvalg er opnået, hvilket understreger, at snithastighedsmålingerne tegner det mest optimistiske billede af projektets hastighedsdæmpende effekt. En vurdering alene på baggrund af snitmålinger vil således give et for positivt resultat. Tværsnitsplacering Undersøgelsen blev foretaget for strækningen mellem krydset Aalborgvej- Hæstrupvej/Ilbrovej og rundkørslen Aalborgvej-Brønderupvej. Denne strækning er stort set lige, og derfor blev der kun foretaget registreringen af tværsnitsplacering i et snit. Registreringen blev således foretaget i km , og dette målested blev valgt så kryds og rundkørslen ville få mindst mulig indflydelse på køretøjernes tværsnitplacering. Registreringen blev i princippet foretaget efter samme metode, som er beskrevet i Evaluering af MUSHROOM bump i Vilsted (Lahrmann m.fl. 2001). Ved det udvalgte snit opstilles to videokameraer, der samtidigt optager de forbikørende køretøjers tværsnitsplacering i hver sin retning. For at kunne bestemme de nøjagtige tværsnitplaceringer anbringes gul floucerende Trafikdage på Aalborg Universitet

8 vejtape med 20 cm mellemrum fra hver kantlinie. Optagelserne analyseres efterfølgende ved hjælp af videoredigeringsudstyr. Førmålingerne blev foretaget den 12. september 2003 kl , og eftermålingerne fandt sted den 24. september 2004 kl Retning: Mod nord Retning: Mod syd Person- og varebiler Lastbiler og busser Person- og varebiler Lastbiler og busser Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter Antal køretøjer Middelafstand Spredning Tabel 3. Køretøjers tværsnitsplacering i før- og eftersituation i nordlig samt sydlig retning, herunder antal køretøjer, middelafstand i cm samt spredning. Afstand er angivet i forhold til vejkant. I tabel 3 ses resultaterne af målingerne af tværsnitsplacering. For person- og varebiler i nordlig retning gælder det, at den gennemsnitlige afstand til vejkanten var 154 cm i førsituationen og 183 cm i eftersituationen. Person- og varebilerne er således i gennemsnit placeret 29 cm tættere på vejmidten. Samme udvikling er sket for lastbiler og busser, som i gennemsnit er rykket 40 cm tættere på vejmidten. For både lette og tunge køretøjer er spredningen i tværsnitsplaceringen faldet med ca. 40 %. For kørsel i sydlig retning ses samme tendens. Her er den gennemsnitlige afstand til vejkanten steget med 15 cm og 30 cm for person- og varebiler henholdsvis lastbiler og busser, mens spredningen er faldet med 49 % henholdsvis 39 %. I figur 9 er det for kørsel i nordlig retning som eksempel angivet, hvor mange person- og varebiler henholdsvis lastbiler og busser der er placeret i forskellig afstand fra vejkanten, og hvordan de er placeret i forhold til kantlinie. Her kan det grafisk ses, at køretøjerne er rykket længere ind mod vejmidten, og at spredningen er reduceret. Yderligere ses at der i eftersituationen er omkring 4 % af de lette køretøjer og 16 % af de tunge køretøjer, hvor højre side af køretøjet er placeret til højre for kantbanelinien. Samme billede ses for kørsel i sydlig retning. 40% 30% Før Ef ter 40% 30% Før Ef ter 20% 20% 10% 10% 0% 0% Figur 9. Tværsnitsplacering af person- og varebiler (venstre graf) samt lastbilers og busser (højre graf) angivet som afstand i cm fra vejkant. Kørselsretning er mod nord. Venstre og højre pil angiver kantliniens placering i før- henholdsvis eftersituationen. Overhalinger Som en del af projektet er der blevet indført overhalingsforbud på hele forsøgsstrækningen, hvor det dog på delstrækningen mellem km og km er muligt at overhale lovligt, hvis det køretøj, der overhales, trækker ind på den brede kantbane. I evalueringen er det blevet undersøgt, hvorvidt dette overhalingsforbud overholdes henholdsvis om der trækkes ind på kantbanen i forbindelse med overhaling. Dette er gjort ved observation i efterperioden Trafikdage på Aalborg Universitet

9 på tre delstrækninger, hvor eventuelle overhalinger formodes at ville forekomme. Der er således placeret en observatør ved hver delstrækning, som har registreret overhalinger i hver retning, hvor overhalingerne foretages, klassificering af det køretøj der overhales, og det køretøj der overhaler samt placering af det overhalede køretøj i tværsnittet. På delstrækningen mellem km og , der ligger i Harken, er der den 22. december 2004 foretaget observation i 7 timer og 10 min. Her er der ikke blevet observeret nogen overhalinger, og overhalingsforbudet bliver således overholdt. Udover forbudet formodes dette at hænge sammen med, at strækningen er så kort, er det er meget vanskeligt at overhale. Den næste delstrækning, der er foretaget observation på, er delstrækningen; km , der ligger lige nord for Harken. Her er der foretaget observation den 18. december i 7 timer og 25 min. I alt blev der kun registreret fire overhalinger i nordlig retning og ingen i sydlig retning. Overhalingerne blev foretaget af fire forskellige personbiler af den samme knallert. Ved to af overhalingerne blev midterafstribningen overskredet. På denne delstrækning er der således ikke foretaget deciderede overhalinger, hvilket udover overhalingsforbudet formodes at hænge samme med de anlagte helleanlæg, som vanskeliggør overhalinger. Ved den sidste delstrækning mellem km og er der foretaget observation den 17. december i 7 timer og 40 min. På delstrækningen blev der i alt registreret 70 overhalinger fordelt på 49 overhalinger af traktorer, 17 overhalinger af knallerter og fire overhalinger af person- eller varebiler. Alle de overhalende køretøjer var person- eller varebiler. For alle overhalingerne af traktorer og knallerter var disse i større eller mindre omfang placeret på kantbanen. Alle overhalingerne af knallerter var således lovlige, mens 14 overhalinger af traktorer (29 %) dog var ulovlige, idet midterafstribningen ved overhalingen blev overskredet i større eller mindre grad. De fire overhalinger af biler var alle ulovlige, og disse overhalinger foregik desuden ved høj fart samtidig med, at de var mere eller minder hasarderet. Trafikantadfærd Det er vanskeligt at opfange alle former for uhensigtsmæssig trafikantadfærd udelukkende i form af de tidligere beskrevne systematiske registreringer. Derfor er disse suppleret med mere kvalitative observationer, der i efterperioden er foretaget i forbindelse med gennemførelse af de systematiske registreringer. De er gennemført ved at observatørerne er bedt om at være særlige opmærksomme på uhensigtsmæssig trafikantadfærd og løbende notere dette. Ved de supplerende observationer blev der i større eller mindre omfang observeret forskellige tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd. Således blev der observeret kraftige nedbremsninger og accelerationer ved bremsehellerne, høj hastighed i og lige nord for Harken samt personbiler der kører tæt på forankørende tunge køretøjer, eventuelt fordi det er ulovligt at overhale. Konklusion I efteråret 2003 foråret 2004 har Nordjylland Amt ombygget en ca. 3,8 km lang delstrækning af landevej 447 syd for Hjørring for at forbedre trafiksikkerheden på denne. Ombygningen er gennemført som et demonstrationsprojekt, der inkluderer etableringen af alternativ midteradskillelse og brug af trafiksøm, dioder og reflektorer. Projektet inkluderer ydermere etablering af helleanlæg samt bremseheller ved Harken og nedskiltning af hastighedsgrænsen. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Idet der er tale om et demonstrationsprojekt, er der foretaget en evaluering. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at gennemføre et decideret studium af effekten på antal uheld. Den sikkerhedsmæssige effekt er derfor søgt synliggjort ved registrering og analyse af hastighed og tværsnitsplacering i før- og efterperioden samt observation af overhalingsadfærd. Hastighedsmålingerne i form af GPS-målinger og radarmålinger viser, at der er sket en signifikant reduktion af hastighedsniveauet. Gennemsnitshastigheden er således reduceret med km/t på strækningen og km/t ved bremsehellerne. Trods faldet ligger gennemsnithastigheden i efterperioden efter alt at dømme over de nye hastighedsgrænser. Grundet en systematiske undervurdering af den reelle hastighed, kan det ikke med sikkerhed siges, hvad hastigheden er i efterperioden. Et vigtigt resultat er ligeledes, at bremsehellerne tilsyneladende har en effekt der overstiger effekten af midteradskillelsen, men de virker kun meget lokalt, og nedbremsningen følges normalt af en acceleration efter forbikørslen. Ombygningen har medført, at trafikanterne placerer sig længere væk fra vejkanten samtidig med, at der er signifikant mindre spredning i køretøjernes tværsnitsplacering svarende til, at de i højere grad placerer sig ens i eftersituationen. Observationerne af primært overhalingsadfærd indikerer, at der er lagt en dæmper på antallet af overhalinger. På de dele af strækningen, hvor der punktvis er etableret midterheller forekommer overhalinger stort set ikke, mens der dog sker overhalinger på delstrækningen mellem km og Langt hovedparten er dog biler, der lovligt overhaler langsomtkørende trafikanter. Omkring 30 % af de observerede overhalinger var imidlertid ulovlige. De gennemførte studier peger sammenfattende i retning af, at der er sket en forbedring af trafiksikkerheden, idet primært faldet i hastighedsniveauet vil medføre en reduktion i såvel uhelds- som skadesrisiko. En mere kvantificerbar vurdering lader sig dog først gennemføre om tidligst tre år. Reduktionen i bilisternes hastighed har ydermere den effekt, at trygheden for de lette trafikanter, der færdes langs med og på tværs af strækningen, formentlig føles øget, ligesom ændringen i hastigheden kan have nedbragt vejtrafikstøjen. Hvorvidt eksempelvis beboerne i Harken hermed oplever en forbedring af bymiljøet er dog ikke undersøgt. Litteraturliste Kristensen m.fl. 2004: Sammenligning af hastighedsprofiler på veje med bump og indsnævringer, Kristensen, Thomas A.; Mayntzhusen, Maria T.; Søndergaard, Peter; Afgangsprojekt ved civilingeniøruddannelsen i By- og Trafikplanlægning ved AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, juni Lahrmann m.fl. 2001: Evaluering af MUSHROOM bump i Vilsted, Lahrmann, Harry; Nielsen, Marlene Kofoed (Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet), Nordjyllands Amt, Lahrmann m.fl. 2005: Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Evaluering af demostationsprojekt, Lahrmann, Harry; Sørensen, Michael; Madsen, Jens Christian Overgaard; Madsen, Jesper Runge; Bech, Vagn; Lahrmann Trafikrådgivning for Nordjyllands Amt, 2005, tilgængelig på NJA 2003: Sådan vil Nordjyllands Amt forbedre trafiksikkerheden, Nordjyllands Amt, Vejkontoret, NJA 2004: Demonstrationsprojekt til fysisk midteradskillelse på landevej i åbent land Analyse af tre landevejsstrækninger, tilgængelig på på under veje og trafik. NJA 2004a: Demonstrationsprojekt til fysisk midteradskillelse på landevej i åbent land Typekatalog, tilgængelig på på under veje og trafik. Trafikdage på Aalborg Universitet

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Lahrmann Trafikrådgivning Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Evaluering af demonstrationsprojekt Nordjyllands Amt Vejkontoret 2005 1 Titel: Udgiver: Forfattere: Midteradskillelse på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 13-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten v/ Niels Agerholm, Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Seniorforsker Tove Hels, ths@transport.dtu.dk, DTU Transport. Institutleder Niels Buus Kristensen, nbu@transport.dtu.

Seniorforsker Tove Hels, ths@transport.dtu.dk, DTU Transport. Institutleder Niels Buus Kristensen, nbu@transport.dtu. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Trafikdage på Aalborg Universitet Mandag den 28. august 2006

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet Abstract Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet For 18 mindre byer, hvor der er anlagt miljøprioriterede

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere