HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J U Ol.. l\ l:: T Af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol<,0,\ J 9 2 1

2

3 INDHOLD Side A. Ravnholt: Af en Landsbylærers Dagbog.. l P. Storgaard Pedersen: Smaatræk om Familien Krags Medlem mer her i Hardsysscl. 73 Oscar Rygaard: Nogle Barndomsminder fra en Kobmandsgaard paa Landd og fra København i UHO-bOernc. 96 Peter Skautrup: Nogle Højnavne i HardsysseL. 120 P. Storgaard Pedersen: fra Holmsland. Træk al Øens og Klit tens Historie i ældre Tid. 136 P. Storgaard Pedersen: Meddelelser om en g. mmel Bondeslægt i Sdr. Esp. 159 P. f. Pedersen Paarup: Salget af Gjørding-Vemb og Bur Kirker 164 Navnefortcgnelse Regnskab. 171 Medlemsfortegnelse. 173

4

5 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG Ved A. Ravnllolt. e gamle Lanåsbydegnes Tid maa vel nu siges at Dhøre Fortiden til. Overgangen fra den Tid da man almmdelig og med Rette anvendte Ordet Degn for Skolelærere og Kirkesangere paa Landet til den nyere Tid 1 da Landsbydegnen er afløst af Læreren med den bedre Urldannfise og mere moderne Støbning, kan ikke bestemt angives. Det afhænger jo meget af vedkommende Personers og Egnes Forhold. Vidt forskellige som de enkelte naturligvis kunde være, var der dog f. Eks. over næsten alle Landsbylærerne i Vestjylland i Tiden fra omkring Midten til henimod Slutningen af 19. Aarhundrede et fælles Præg, der naturligvis i nogen Grad var en Følge af de nogenlunde ens, i Reglen fattige, Kaar, hvorunder Lærerne da levede. Som Helhed kan det sikkert siges, at Landsbylære. ren i nævnte Tidsrum røgtede sin Gerning i Skole og Kirke med sto r Nidkærhed og Trofasthed og der ved ogsaa har givet sit Bidrag til den aandelige og matenelle Opgang, som særlig er betegnende for den danske Bondestand i den Tid. Om den Landsbylæ rer, nemlig L æ r e r N. K H e Il r i k s e n i T v i s, a f hvis Dagbogsoptegnelser her i det følgende skal gengives en Del Udtog, kan det i hvert Fald siges, at han omfattede sin Gerning med H1rdayu.e:la Aubog XXI

6 A. RAVNHOLT: en sjælden Interesse. Hans Arbejdsdag faldt netop i 19. Aarhundredes sidste Halvdel, og sl.:ønt han som Lærer i de fattige Hedesogne Hedsager og Tvis i det ydre delte Kaar med Tidens Landsbydegne, og hans Livsgerning øvedes omtrelll i det Tidsrum, da Degnenes Kaar og hele Præg ændredes fra den ældre Tids trykkende Forhold til Nutidens forbedrede Vilkaar, maa det sikkert siges, at Henriksen i Henseende til personlige Egenskaber, Kundskaber og Viden saavel som sand menneskelig Dannelse stod o\ er de neste af sine sannidig-e Standsfæller. Hans store Kundskabsfylde og sjældne Evner for Livsgerningen, hans rige mennesl<elige og kristelige Erfaring er der sikken endnu adskillige nulevende, baade Elever cg andre, han kom i Beroring med, som vil erl.:ende, at de har nydt Gavn af. L æ r e r N i e l s S e h e Sled K j e r u l f f H e n r i s e n blev fod t i Holbæl.: den 6. Juli 18-t-l. Han var Son af Farvermester N. F. Henriksen og Hustru Ciliane Johanne Reichnagel. J Holbæk opholdt Henril.: sen sig til sit Il te Art r, g i!< i de sidste 3 Aar i en privat Realskole, men blev nu, da Hjemmet oplostes, sat i Pleje hos sin Moders Adoptivfader Skræddermester N. S. J<jerulfT i Lemvig, efter hvem han var opl<aldt. Her tog han i 1859, knap 15 Aar gammel, den saakaldte lille Præliminæreksmnen og lik allerede l. Maj samme Aar Plads som Huslærer i St. Gammelby, Mejrup v. Holstebro. Efter 2 Aars Forløb blev han nu l. Maj 1861 konstitueret til ::.paa eget An- og Tilsvare: at forestaa Undervisningen ved Taabøl Skole i Vestervig Sogn, samt delvis at forestaa Kirkesangen i den store Vestervig Ki rke. Efter eget Ønske opgav Henriksen nu denne Gerning efter l Aars Forløb for at søge videre Uddannelse som Lærer ved Blaagaards

7 AF EN LANDSB\' LÆRERS DAGBOG Seminarium i l(øbenhavn, hvorfra han i Juni J 64 bestod Skolelærereksamen med Karakteren :.meget C:ueligc. Blandt H enriksens mange Efterladens\(aber findes nu en Del Dagbogsoptegnelser, der netop tager deres Gruppebillede af Lærer Henriksen og hans Skoleelever i Holstebro. Januar Navnen~ pu EltH:IIIe VIl l ubekendt Orden. Karl Zoll. KristJan Stokholm, Nikolaj Stokholm. Vilhelm Hjumlnd, Alu.ander R:eurnert, Johs. Karstensen, Peter Vejlstrup, Karl 1-bre, Kristen Traberg, l.aurit:.; Nødskov. Elllot NødskO\', Kresten Ulsu, Peter Schønau, IIenrik Thurup, Kristian Thurup, Valdemar Jensen. Begyndelse kort efter, at han i 1864 har bestaaet sin Eksamen. De bærer alle Vidnesbyrd om hans Grundighed og Akkuratesse ogsaa med alt skriftlige Arbejde. Tillige afspejler sig deri en god Del af Forfat. terens bedste Egensl\aber ofte prægede paa en Gang af hans gudheng ivne Fromhed og hans Sems for Humor. Optegnelserne giver endvidere et godt Billede af,. j tf. i

8 A. RAVNHOLT' mange Tilstande og Forhold i den paagældende Tid og Egn, især naturligvis Henriksens egne Livsforhold, og gengives her i skønsomt Udvalg. DAGBOG over mit Livs Begivenheder og Omskiftelser fra lste Juli l. Juli. Hvilken mærkelig F o r a n d r i n g er det nu ikke for mig næsten i alt efter min nylig tilendebragte Eksamen. Fra 9. Maj 1863 til 23. Jum 1864 stod jeg for det meste op Kl. 4 Morgen og læste til Aften (det vil sige da i Sommertiden); men nu har jeg i disse Dage sovet om Morgenen indtil Solen med sine varme Straaler oplivede min sovende Sjæl og aabnede mine brune Øjne; ja! i Dag sov jeg ubegribeligt nok til 9 uden mindste Afbrydelser. Dog takker Jeg Gud, at jeg har Kraft til at vaage, naar Pligten og mit eget Vel fordrer det. Gid det altid maa være saaledes! Jeg læser i disse Dage :.Udvalgte Stykker af den svenske Literatur.«- Stakkels Nikander! hvor lig er Du ikke som Digter og med dit ulykkelige Liv vor ulykkelige Johannes Ewald? Hvor skjøn er ikke Digtet :.Den sidste Fascaric! Af de faa Digte, jeg har!rest, har intet rørt og henrykt mig saa dybt som det! Malerisamlingen paa Kristiansborg har jeg i Dag fra 1-3 været oppe at se. Det blænder næsten Øjet ved Beskuelsen af disse herlige Billeder paa Væggene af de høje Kongesale, hvis bonede Gulve betrædes af høje og lave. ::t Den danske Skolee har i mine Øjne dog Fortrinnet for de ældre og fremmede Kunstnere, thi de fremstillede Livsbilleder af vort eget Liv i Danmark, vort Fædreland, og Billeder efter vor egen atur. Hvor livligt og skuffende ser ikke ::tsorteperspiller-

9 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG nec:,»udpantningen«og»bruden som smykkes af sin Venindec ud? 2. Juli. Kl. IO gik jeg hen til Markus Skov*) for at faa ham med ud at hente mit nye Tøj hos Andersen i Store Grønnegade. Jeg finder ham ikke i sin egen Stue, men gaar ind hos Fink lige over for og der sidder Markus Skov, Fink og Skok og spiller >fed og magere:. - Skov fulgte mig nu ind til Skrædderen, hvor vi efter en kort Venten modtog Tøjet, som jeg sendte hjem til mit Logis i Smedegade 2den Sal, hvorpaa vi eenstemmigt besluttede at gaa ud at bade, da Vejret var dejligt. Vandet var kun 13 varmt, og det kostede 12 Sk. pro persona. 3. Juli. At høre gamle Grundtvig tale sin kjære Menighed et Trøstens Ord til, kunde jeg ikke Jade være, endskjønt jeg i de sidste Maaneder for det meste maatte lade det være for Eksamenslæsningens Skyld. Fra var jeg i dette Øjemed i Vartov Kirke, som altid er opfyldt af en talrig Mængde af Tilhørere, vistnok i Ordets sande Forstand en kristelig Menighed i den sande store Kirke. Hvorlænge den nu 80-aarige Olding vil kunne holde det ud at forrette Hyrdetjenesten er ikke let at ~ige; thi skjønt hans 1\andsevner ere usvækkede, er hans Livskraft desværre overordentlig svækket. Intetsteds i nogen Kirke har jeg fundet en saa dejlig Menighedssang som der, men det er jo ogsaa den gamle Skjaldekonge i Nord, som her er Menighedens Hyrde. Kl. 8 gik jeg en lille Tur ind i Tivoli, hvor jeg morede mig fortrinlig for 24 Sk. Koncerten er det dejligste af det altsammen, og i Dag var det især overordentlig yndigt at høre, da en lille Dreng mageløst ) Ogsaa Elev fra Blaagaard; Lærer i Hadsager (1867), Ferring og Dybe. Senere Smørgrosserer i København.

10 A. RAVNHOLT: skjont akkompagnerede Koncerten med en Tromme, hvilket var den kraftigste og yndigste Musi\{, man kan tænke sig. Fyrværkeriet, som blev afbrændt Kl. Il, tog sig særdeles malerisk ud i den dejlige stille Aftenluft Hvor skuttende lig var det ikke et Stjerneskud, naar Amizi sendte sine smaa lidstjerner op i Luften, og intet af den Slags ha r jeg set skjønnere end de 3 snurrende Hjul med de mange Farver, der tilsidst svandt ind til Danebrogsfarverne, som, svævende 1 Luften, tilsidst udslul:;kedes. Da lod de 3 Kanonskud. og alle strømmede ud af Haven. 4. Juli. Da jeg nu maa til at søge om at faa en Ansættelse, gik jeg i Formiddags hen til Tang*) for at faa nogle Oplysninger i den Retning. Han indbod mi g til at følge med ud i Siwven med de andre, da Blaagaards Semina riums Stiftelsesdag skulde hellig. holdes som sædvanlig ved en saadan Tur. Det var rigtignok min Mening at blive hjemme og sluive min Ansøgning færdig; men da Tiden nærmede sig, kunde jeg ikke styre mig og gik hen til Markus Skov for at faa ham med. Vi gik da ad Østerbro for at kjøre med en Kapervogn derud. De ovnge (Eleverne) gik derimod derud med Tang samt Lærerne N. Lindberg,**) Møller og Sanglærer Hansen i Spidsen. Vi fik nu fat i en Kapervogn og rullede saa afsted til :.Slottenlundc.-- Da vi var ankommen til Charlottenlund, gik vi ind i Skoven og satte os lidt fra Vejen paa en Træstub. Kronprinsen kom kjørende forbi, og hurtigt stade vi op paa Stubben og gav ham et kraftigt Hurra; maaske han ikke ha vde for- ) Forstanderen for Biaagnards Seminarium J. T. A. Tang ) Den senere Val,C!meni~he:dspræst i Kerteminde. 1' Forfatter.

11 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG tjent det, men det tænkte vi ikke paa i Øjeblikket Efter lang Tids Venten kom endelig Toget, og vi sluttede os til Troppen for at følge med til Fortunenj med Sang og Lystighed kom vi endelig henved Kl. 6 dertil, og nu blev der rettet an for os. Alle satte s1g ned, lworpaa Madvognen kjørte frem paa Pladsen Eflerat Maaltidet var holdt med stor Munterhed og Gammen, stod Hr. Tang op paa en Kasse og talte nogle faa Ord, hvorimellem han indflettede følgende morsomme og temmelig træffende Fortælling, som simide paa en lignelsesagtig Maade bevise Eksamensvæsenets Tomhed og Upaalidelighed: :.l længst forsvundne Dage blev der en Gang en kostbar Guidring borte for Ko ngen. For at faa den igen blev alle Landets vise Mænd og Præster sammenl{aldte, for at de ved deres Visdom, som de havde lagt for Dagen ved at tage de svære lovbefalede Eksaminer, skulde sige, hvem Tyven var. En forslagen Smed fik nu Lyst til a t spille disse eksamensdygtige Herrer et Puds. Han forsl{affede sig en gammel Præstelcjole med Krave, hvorpaa han begav sig til Hoffet tilligemed de andre. De bleve alle opstillede i en Række bag efter hinanden, og Smeden kom til at staa bagerst. Paa Hofmændenes indbyrdes Samtale mærkede han, al det kunde ikke være andre end en af dem, der va r Tyven. Da nu den fø rste af Tjenerne~ kom ind for at opvarte ved Spisningen, sagde Smeden (dog kun saa højt at kun Tjeneren kunde høre det): der kom den første. Tjeneren studsede og saa til Smeden i Præstelcjolen. Da han kom ud til de andre, sagde han, at den Præst, som sad allernederst, maatte de endelig tage sig i Agt for, thi han var vist den klogeste af dem

12 A. RAVNHOLT: alle. Da den næste Tjener kom ind, sagde den formummede Smed: der kom den anden! Til den 3. sagde han ligeledes, og han blev forskrækket og gik hurtigt ud. Smeåen fulg te hemmelig efter og sagde til dem, at han vidste godt, at de havde taget Kongens Ringj men hvis de vi lde lade ham faa den, skulde han redde dem ud af Fo rlegenheden. De gav ham nu Ringen, som han stak ind i en frisk Kartoffel, og kastede den ud i Hønsegaarden, hvor den stø rste af Kalkunerne slugte den. Efter at Maaltidet inde i Salen va r til Ende, traadte Kongen frem og spurgte, om nu nogen af de højlærde Herrer kunde sige ham hvem Tyven var, saa skulde de faa en sto r Belønning. Smeden tog da til Orde, og sagde, at han var bleven sat helt til Side og intet Embede havde faaet, hvorfor han ikke havde sine Eksamensattester i Orden, men han trode alligevel, at han kunde give Besked om Ringen. Han sagde da, at den store Kalkun, som gik ude i Gaarden blot skulde slagtes, saa vilde man finde Ringen i dens Mave. og da man gjorde dette, fandt man ogsaa ganske rigtigt Ringen. Smeden i Præstekjolen blev nu agtet for den lærdeste Mand i Riget, og han fik et fedt Embede. Da han om Søndagen derefter holdt sin første Prædiken, ventede alle, at det skulde blive en mageløs herlig Tale. Til Folks store Fo rbavselse sagde han dog kun de Ord. Jeg sk;:::\ prædike; jeg skal prædike, som han gentog nere Gange. Og saaledes blev det ved nere Søndage efter hinanden. Endelig indgav Menigheden en Klage over deres Præst med Bøn om at faa ham afsat. Der blev nu af. sendt en Biskop til Sognet, hvilken skulde undersøge Sagen. Smeden var nu i Knibe, men han hittede dog

13 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG paa Raad; ja, han spillede de høje, lærde Herrer end nu et Puds; thi han Jod hemmelig Gulvet og Bjæll<erne i Prædikestolen omtrent gjennemsave, saa at det hele kunde falde ned, naar han slog dygtig paa Kanten af Stolen. Som han nu næste Søndag kom i Kirken og besteg Prædikestolen, talte han saaledes i Bispens Paahør : Jeg skal i Dag prædike saaledes for Eders Øren, at l skulle høre, at jeg kan det, og hvis J ikke ville tro det, skal jeg med nogle Slag bringe Prædikestolen til at falde, saa J syndige Kroppe skulle se det med Forfærdelse for Eders ulovlige Klage over mig. Da han havde sagt dette, slog han 3 kraf. tige Slag paa Kanten, og hele Stolen med Undtagelse af den Planke, hvorpaa han stod og som ikke var gennemsavet, faldt øjeblikkelig ned. Hele Menigheden løb i største Fo rfærdelse ud af Kirken, hvorefter Bispen gik hen til Præsten. bukkede for ham og sagde, at han var en altfo r læ rd Mand til at være Hyrde for denne Hjord; han maatte nu have et højere Embede i Staten, hvilket han nu ogsaa fik, hvorvel man for Resten ikke ved, hvordan han skikkede sig i det.c Efterat Tang havde talt, udbragte han et Leve for Blaagaards Seminarium og for den Yngel (de dernitterede Elever), som nylig var udgaaet derfra. Dette blev besvaret med et nifoldigt Hurra! Ligesom jeg var i Færd med at træde frem, sprang Markus Skov op og udbragte med nogle faa Ord en Tak samt et»levec fo r alle Blaagaards Læ rere, der ligeledes blev besvaret med et nifoldigt Hurra! Da det nærmede sig Aften, brød hele Forsamlingen op med Lærerne og Seminarie-Sangforenin,l{en i Spidsen, ordnede to og to, fo r at begive sig paa Hjemvejen. Ved :.Kongens Kildee gjorde vi Holdt for at læske os med Kildevand, mens Sangforeningen

14 IO A. RAVNHO LT: sang nogle Sange. Fo r Resten g ik det hele Vejen med Sang og Lystighed. Da vi k om til Charlottenlund, g ik jeg tilligemed en Del andre op i en Kapervogn. hvorpaa vi for 12 Slc sna rt rullede a fsted paa den dejlige Str~mdvej med stadig Sang og Kommers, indt il vi Kl. 9'/:~: stod af ved Hjørnet af Fælledvej og Nørrebrogade. Dette var den sidste Gang jeg samledes med det J{jære Blaagaard, og Afsl,eden var jo, Gud ske Lov. munter og glædelig. 6. Juli. 15.-Aarsdagen for Slaget ved Freden cia er oprundet med skyf ri Himmel og straalende Sol, og ligesom Krigen den Gang rasede over Danasletten, saaledes er det ogsaa nu; men den Gang flagrede Sejrens og Lykkens Engel over Danmark, nu derimod ser det desværre ud til, a L D <~ n ebrog skal trædes under Fødde r af Tysklands rovgriske Ørn, da dets ædle Fører, Fr. 7., ligger under Mulde. Ja, det ser i Øjeblikket ud t il, at denne Kamp skal være Danmarks sidste Dødskamp. Dog den sto re Gud raader fo r alt; paa ham maa vi lide. l 20 Aar ha r jeg nu set Dagens Lys som en Daneson. Gid jeg, naar Timen kommer, maa do som en saadan i et ubetvunget men frit Fædreland, det gamle Danma rl<s Rige. - Ja, g id jeg alle mine Levedage maa kunne virke frit i Skolen fo r de kjære smaa, a t jeg maa kunne gjøre dem til kristne og kjærlige Danemænd og -kvinder, de r ville elske deres Fædreland og vove Li v og Blod for det, naa r det atter en Gang blive r stedt i Fare. - Herren give mig og alle danske Læ re re Kraft og Vi lje dertil. Efte rat jeg i Formiddags havde taget mig en Spadseretur, og spist til Middag, læste jeg lidt islandsk. Jeg havde købt lidt Chokolade og Hvedebrød, som

15 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG Md. Lundholm tillavede for mig, og sammen med Md. Jensen og min Værtinde samt Familie drak jeg saa Kl. 3 et Par ri gtige gode Kopper og røg en Cigar derovenpaa. - Derefter g ik jeg til M. Skov for al forslaa den øvrige Rest af Dag-en i hans Selskab. Jeg mødte ham, da han netop vilde gaa til mig. u fulgte jeg saa med ham hjem, hvor Kornerup snart efter kom; da de fik at vide, at det va r mi n Fødselsdag, fik jeg hverken Rist eller Ro, førend de havde faaet mig til at love at g ive 3 Arrakpunsche. Vi g il{ derfor hen til Nielsen paa Hjørnet af Nørrebrogade og Dosseringen og drak hinandens Velgaaende. For første Gang har jeg i Dag skrevet og afsendt en Ansøgning til Kommunalbestyrelsen i Thisted om at faa det ledige Embede i Regning og Skrivning ved Realskolen der. Det bliver maaske nok heldigt paa saadan en Dag, som jeg meget vilde ønske, da jeg har stor Lyst til al vi rke som Lærer der.- Dagen er er.dt, nu vil jeg sove med det Haab. 7. Juli. Nu har jeg da igen begyndt at tage fat paa Bogen, vel ikke paa Eksamensbogen, den er lagt paa Hylden; men jeg læser hvad jeg har L y s t til og sand Nytte og Glæde af. Jeg læser ikke Romaner, men derimod vil jeg til at gaa lidt bedre til Bunds i islandsk, engelsk, fransk og dansk Literatur og religiøse Skrifter, samt Historie. Jeg har i Dag læst lidt i ::.Hervarar saga< paa Islandsk, samt Kimbal :.Saint Leger< paa Engelsk. Det er i Dag l. Dag efter Eksamen, som jeg har haft egentlig Lyst til at læse. Nu tænker jeg ogsaa, Glædesrusen er dunstet bort, og jeg har derfor fo r det meste været hjemme i Dag. 8. Juli. l Formiddag regnede det stærkt, hvorfo r jeg va r nødsaget til at holde mig indenfor mit Væ- Il

16 12 A. RAVNHOLT: rejses 4 Vægge, forsiaaende Tiden med at læse Is landsk. Dog blev det Tørvejr efter Middag og et dejligt Solskinsvejr. Markus Skov og jeg fulgtes nu ad langs med Søen og over Østerbro til La ngelinie for at se de nye Befæstninger, som der opføres, og de svære 168 Punds Kanoner. Der var opført et svært Blokhus og en Zigzagmur med Cementforbinding bagved det gamle Brystværn. Der bliver lagt Kano ner paa et fast Plankeunderlag, hvorpaa Kanonlavetten k an rulle. Ingen Vind blæste, og Sundet og Rheden var derfor saa rolige og spejlklare med Himlens blaa Farve. - De store Brumbasser, som gabende laa bag Brystværnet, syntes ligesom mørkt at forudsige en brat og sørgelig Forstyrrelse af Freden i denne dejlige Natur, som va r for skjøn til at skue nogen rovgjerrig Fjende. - Herren give det aldrig maa ske!- IO. Juli. J Formiddags var jeg i Vartov Kirke for at høre Guds Ord gjennem gamle Grundtvigs egen Mund. Han bad en inderlig Bøn for Danmark, det Fædreland, som næsten ingen har elsl<ct som han. Derfra gik jeg hen og spiste til Middag, hvorpaa jeg gik hjem og læste til Kl. 3. Om Aftenen gik jeg 5-ammen med Skov og et Par andre ud ad Bt1\ovsvejen for at more os lidt paa :~Somm e rlystc og :~AI Ieenbergc. Der var Liv og Lystighed i alle Retnmger, og vi blev derude til Kl. l, indtil vi endelig da fandt for godt at gaa hjem i Seng. 12. Juli. Vi fik dog læst en god Del Islandsk i ::.Hervarar Sagac idag. Den er meget morsom og interessant. Efter Middag læste jeg Øehlenslægers ::.Helgec: og :.Yrsac, som ere næsten vor store l<jaldekonges

17 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 13 mest opløftende og herligste Digte. Vil man indvende imod deres Skjønhed i Poesi, at Blufærdigheden paa et Par Steder kan saares, maa Erindringen om, at det er den kraftige Heltetid, som Digteren her iklæder et saa herligt Billede, vist kunne afvise disse Jndven dinger Juli. Hjalmars Svanesang efter Tvekampen med Angantyr gav os i Dag nok at bestille, da de islandske Vers som oftest er noget va nskelige at oversætte. - Varmen sløver ogsaa een meget, naar den er saa trykkende, som vi har haft den de sidste Dage. - - Efterat Henriksen i Juli Maaned 1864 var rejst hjem til sine Plejeforældre i Lemvig, opholdt han sig 1 denne By i henved et Aar, i hvilken Tid han dels var Huslæ rer hos Konsul Møller og dels forberedte et Par unge Mennesker til Seminariets Mellemklasse. Den ene af disse, N. Christensen, blev senere Læ rer \'ed Lemvig Borgerskole. Samtidig søgte Henriksen naturligvis Embeder, men da det paa den Tid var va nskeligt at faa et saadant, især fordi en Del fo r. drevne sønderjydske Lærere blev foretrukne, og da Henriksen tillige va r meget optaget af de grundtvig. ske Skoletanker, flyttede han 1865 efter Opfordring af Pastor N. J. Jensen*) til Holstebro, hvor han oprettede en Real-Friskole, der havde Lokale i Vestergade. Af Optegnelser fra den Tid skal her kun anfø res: :t5. Søndag efter Trinitatis den 16de Juli 1865 fo r rettede jeg Kirkesangerfo rretningen ved Eftermiddagsgudstjenesten i Holstebro Ki rke.c ) Sognepræst i Mejrup og Kateket i Holstebro - senere bekendt under Navnet Ebeltoft-Jensen«.

18 14 A. RAVNHOLT: ::t l O. øndag efter Trinitatis, d. 20. August 1805, var jeg Kirkesanger i Lemvig Kirke paa Grund af Aggersborgs Fraværelse. Katheket Lund*) var Præst og hans lille Son blev døbt af ham selv med Navn Kristian Dinesen Lund. Der blev sunget Salmerne 361, :285 og 249 (evang. christelig Salmebog?) samt efter den dejlige Prædiken 266, 320, 323 og 136. Efter endt Tjeneste var jeg derhenne til Barselgildc.c :.13. Søndag efter Trintta tis forrettede jeg Kirkesangen i Holstebro Kirke.«Under den smuld\e Titel: MINDET, ØJEBLIKKET OG FREMTIDSl iaabet foreligger nu fra Hen riksens Ophold i Holstebro og senere Liv flere Dagbøger af hvilke her skal gengives: T r o, H a a b o g K æ r l i g h e d. Oktober:»Ingen kender Dagen, for Solen gaar ned.klokken slaar, Tiden gaar, E\'ighedeu forestaar.c Herre! Dine Veje ere usporlige.c 22. November. Naar jeg over Optegnelserne i dette Aar sætter Ordene Tro, Haab og Kærlighed, er det min Tanke dermed at udtryklic, at disse Følelser i dette Tidsrum mere end nogeusiude og, hvad det sidsle menneskeligt talt angaar, først da stærkt har rørt sig og har fæstet uopryl<kelig Rod i Hjærtet. Søndag den 7. April trolovede jeg mig i Vorherres *) Den senere bekendte Pastor M. A. S. Lund i Vium pr. l{jcllerup.

19 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 15 Navn med min Kæreste, min dyrebare Elise. Jeg var glad til fuldeste Maal, men i Alvor.*) Det er i Dag RidHers Dødsdag, da han paa Vestindiens fjerne Ø, skilt fra hvad han elskede højst paa Jorden, maatte udaande sin Sjæl og samme Dags Af. ten begraves. Hjælpeløs stod da min l<ære Lise i Verden med en lille Datter.**) Men Herren er Enkers Forsorger og faderløses Fader. Som jeg i Kærlighed foler det som min Pligt at blive en kærlig Fader for hendes lille Datter, er det mit Hjertes hojeste Ønsl<e en ligesaa kærlig Mand. 26. Oktober. Jeg var i Eftermiddag henne i Kirken at spille Orgel. Jeg har nu faaet lært 20 Korale r, men der er lang t igen. Dog maa jeg il<l<e trættes, men arbejde ufortrøden, at jeg kan faa El<samen deri. Lise var atter syg i Aftes og trængte til Hvile; hun arbejder ogsaa for meget i Frølunds Hus. Vorherre bevare hende og lille Emilie. Det var Synd om hun nogensinde sl<ulde komme til at fole sig som Stedbarn. Kl. 9 forlod jeg begge mine kære og gik hjem. 29. Ol<tober. Min gode Ven og Kollega Hansen-Sir har i Dag haft Bryllup med Frk. Ludovika Gundelach. Gud velsigne deres ægtesl<abelige Samliv og Jade hende blive ham en god Hustru. Naar mon jeg sl<al kunne føre min Lise som Brud til Alteret? Hun havde hele Dagen været i daarligt Humør, men jeg stræbte efter bedste Evne at fordrive det. Maatte vi altid forstaa i Kærlighed at mild- *) Henriksens udmærkede og trofaste Hustru og Medhjælp hed Elise Franzisk3 Thorkeline Richter, den Gang Husbestyrerinde for Kordegn Frolund, Holstebro. Hun var Enke efter Skibskaptejn R., der dode som Havnemester paa St. Thomas Fru Henriksen dode ) Emilie, gifl med Mejeribestyrer Bang Knudsen, nu bo ende i Askov.

20 16 A. RAVNHOLT: ne hinanden Sorgen; som det lykkedes mig denne Gang, saa vil nok alt blive godt. Nove mb e r. :.Kærlighed er som det klare Guldie l. November. Jens Cammelby var her i Dag med Anders, som nu skal paa Højskolen i Staby. Det er glædeligt, hvorledes Sandsen for Oplysning trænger sig f rem hos Folket! 2. November. Heller ikke denne Dag bragte mig Efterretning om det søgte Embede i Slagelse; det er vel nu givet til en anden. Dog mistrøstig er jeg ikke, thi jeg stoler paa Herren. Naar hans Tid kommer, giver han nok et Levebrød til mig og mine kære. Blot nu Lise vil kunne bestaa i Taalmodighed; hun sukk er efte r en forbedret Stilling. Det e r nu Aften og jeg synger: :.Bliv hos os, naar Dagen helderc - Bliv hos os ogsaa, naar Livets sidste, bittre Dag helder! 8. November. Mit lyse Haab om Embedet i Slagelse skuffedes. Nu i Guds Navn! Jeg skal maaske have flere Skuffelser i den Retning. Herren vil maaske derved styrke mig, at jeg som Ægtemand, naar den Tid kommer, bedie kan bæ re Livets Strid og Møje og kraftigt arbejde fo r at skaffe mine kære Brødet. Lise vil da nok staa ved min Side som et trofast Støtte. Hun skal med Guds Hjælp ikke have taget fejl af mig. Jeg vil gøre alt for at gøre hende lykkelig. Natten stunder til ; jeg maa til Ro fo r frisk og glad at vaagne i Morgen, til Ugens vante Gerning. Gud lægge sin Velsignelse deri. 9. November. Det lader til, at Frølund paa Trods søger sig en ny Husbestyrerinde for at bringe Lise i Forlegenhed. Hun va r derover meget bekym ret i Aften. Gud g ive mig et Kald inden Foraaret, saa at det

21 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 17 næste Hus, hun skal flytte ind i maa være vort.tælles Hjem. Giv os da hverken Armod eller Rigdom, men uddel t il os vort beskikkede Brød. IO. November. I Dag, da det var Søndag, havde jeg bestemt at skrive en Ansøgning til Søllested paa Lolland; men da lille Emilie kom herned, blev jeg forhindret deri. 13. November. l Dag fik jeg afsendt Ansøgning om Embedet i Søllested. Lise er lidt personlig bekendt med Biskop Bindesbell og vil skrive ham til angaaende Ansøgningen, men det hjælper vel sag tens ikke noget. 14. November. Der var i Aftes Spilleselskab hos Fuldmægtig Nødskovs, som jeg maatte deltage i, skønt jeg hellere vilde have været i Lises Selskab. Gæstgiver Kragelund (Kærnepeter) havde en aldeles ny funklende Firskilling, som jeg for Løjers Skyld købte til lille Emilie for 5 Sk. Hun e r nemlig altid saa glad ved e.n blank Skilling. Kragelund kom tilfældig til at sige. at naar jeg blev Degn i Holstebro, skulde jeg faa Skillingen igen med Renter. KJ. 9 1 /, kom jeg først ned til Lise; hun sagde, at jeg var lidt svirende og morede sig derover. 16. November. Af alle de Embeder, jeg har søgt, er der nu kun 4 tilbage. O, He rre hør den Bøn, som jeg stadig apsender om at give mig et lille Levebrød, saa jeg kan blive i Stand til at forsørge mine kære i vort eget fredelige Hjem! 19. November. Lille Emilie havde i Dag snakket om, at hun vilde nok komme til Hodsager. Imod al Sandsynlighed kan der maaske ligge en Spaadam i den uskyldiges Mund. 20. Novbr. Jeg saa i Aften spillet Pastor Søltofts dejlige Komedie :.Kristian den 4.s Dom«. Lise kom ned til mig Kl. 3, og lidt efter g ik hun op til Pastor Reu- Hud yutls Aarbor XXI

22 IS A. RAVNHOLT: me rts,*) hvor hun vilde hilse paa Skuespiller Levinis. Emily Levi ni havde udspurg t Pastor Reumert o m mig. 23. November. Efter endt Skoletid gil< jeg mig en Tur. Senere gik jeg op i Kirken for at spille Orgel en Times Tid. Reumert traf jeg hjemme. Levinis havae været der i Aftes og havde ønsket at se mig. Som sædvanlig var jeg i Aftes hos Lise; vi glædede os i Haabet om, at jeg snart maa faa et Embede. 24. November. Jeg besluttede mig i Dag til at rejse til Aulum Præstegaard fo r at tale med Pasto r Fjelstrup angaaende Hadsager Degneembede, som Lise og jeg var bleven enige om, at jeg skulde søge. Vejret va r daarlig t med Regn og Blæst, men alligevel tog jeg Kl. l af sted med Posten. Mange morke og urolige Tanke r gennemkrydsede mit Sind. Jeg tænkte over, o m det var mulig t, at vi kunde holde ud at leve i en saa øde Eg n. Kl. 3 k o m jeg til Aulum Kro, hvorpaa jeg gik til Præstegaarden. Jeg traf heldigvis Præsten hjemme, og Sogneraadsformanden var og~ saa til Stede. Jeg blev modtagen med megen Venlighed og gjorde snart dem begge bekendte med mit Ærinde.. Efterat lwve fo revist dem mine Papirer, som de vare særdeles godt fornøjede med, skildrede jeg dem mine nuværende Forhold og bad åem o m at have mig i venlig Erindring. Præsten gav mig godt Haab og efterat være bleven o~var tet med Smorrebrød, g ik jeg Kl. 6 derfra. Det va r da godt Vejr, men da jeg naaede Hovedlandevejen, blev det mø rkt og Regnvejr. Hojst uhyggeligt var det at trave alene gennem den mo rke Hede; det var da ogsaa nær gaaet galt tilsidst, da Huden g ik af mine Tæer; men a l ligevel naaede jeg Kl. 8'/: til Byen. - Lise havde ikke ) Sognepræst i Holstebro, Skuespillerne Elith og Poul Reumert er hans Søn og Sonneson.

23 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 19 ventet mig førend i Morgen Formiddag; jeg var da ogsaa meget træt, thi jeg havde gaaet over 2 Mil i 2 1 / 2 Time. Maatte der nu med Guds Hjælp I<Omme noget godt ud deraf. 26. November. Lille Emilie gaar stadig og snakker om Hodsager, som hun tror, hun skal ud til, naar det bliver Maj. Naa, Gud give det var saa vel, da det ikke lader til, at noget andet kan ventes. 27. November. Lise va r noget fo rkølet i Dag, men ellers rasle - - Jeg er bekymret over, at hun skal leve i saadanne Omgivelser og Forhold som nu. 30. November. Jeg har i Eftermiddag sluevet Ansøgning til Hodsager. Herren g ive mig Held med den. Pastor Reumert sluev udmærket godt paa den. D ece mb er.»gud giver Lykken.«- Ske Guds Villiel l. December. l Morges Kl. 5 1 / 2 kom jeg afsted med Toget til Vinderup, skønt det skylregnede. Kl. 6 1 f 2, ar jeg der; men da det var bælgmørkt endnu, ventede jeg i Købmand Frost's Skænkestue indtil Kl. W/ 2, da jeg begav mig paa Vejen til Sevel Præstegaard. Jeg gik ind til Majgaard, Sahl Degn, hvor jeg var en Time. Kl. Il naaede jeg endelig til Sevel Kirke, men jeg saa frygtelig ud af Vand og Snavs. Jeg fik hilst paa Provst Bøtcher før Kirketid og tog under Gudstjenesten kraftig Del i Kirkesangen. Efter Gudstjenesten var Provsten saa venlig at indbyde mig til at spise til Middag hos sig. Da jeg kom derned, overrah.:te jeg ham Ansøgningen og talte min Sag saa godt jeg kunde. Han var særdeles venlig og lovede at interessere sig for mig. Det var en meget herlig Familie, jeg følte mig snart temmelig ugenert. Efterat have drukl\et Kaffe, 2

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere