HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J U Ol.. l\ l:: T Af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol<,0,\ J 9 2 1

2

3 INDHOLD Side A. Ravnholt: Af en Landsbylærers Dagbog.. l P. Storgaard Pedersen: Smaatræk om Familien Krags Medlem mer her i Hardsysscl. 73 Oscar Rygaard: Nogle Barndomsminder fra en Kobmandsgaard paa Landd og fra København i UHO-bOernc. 96 Peter Skautrup: Nogle Højnavne i HardsysseL. 120 P. Storgaard Pedersen: fra Holmsland. Træk al Øens og Klit tens Historie i ældre Tid. 136 P. Storgaard Pedersen: Meddelelser om en g. mmel Bondeslægt i Sdr. Esp. 159 P. f. Pedersen Paarup: Salget af Gjørding-Vemb og Bur Kirker 164 Navnefortcgnelse Regnskab. 171 Medlemsfortegnelse. 173

4

5 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG Ved A. Ravnllolt. e gamle Lanåsbydegnes Tid maa vel nu siges at Dhøre Fortiden til. Overgangen fra den Tid da man almmdelig og med Rette anvendte Ordet Degn for Skolelærere og Kirkesangere paa Landet til den nyere Tid 1 da Landsbydegnen er afløst af Læreren med den bedre Urldannfise og mere moderne Støbning, kan ikke bestemt angives. Det afhænger jo meget af vedkommende Personers og Egnes Forhold. Vidt forskellige som de enkelte naturligvis kunde være, var der dog f. Eks. over næsten alle Landsbylærerne i Vestjylland i Tiden fra omkring Midten til henimod Slutningen af 19. Aarhundrede et fælles Præg, der naturligvis i nogen Grad var en Følge af de nogenlunde ens, i Reglen fattige, Kaar, hvorunder Lærerne da levede. Som Helhed kan det sikkert siges, at Landsbylære. ren i nævnte Tidsrum røgtede sin Gerning i Skole og Kirke med sto r Nidkærhed og Trofasthed og der ved ogsaa har givet sit Bidrag til den aandelige og matenelle Opgang, som særlig er betegnende for den danske Bondestand i den Tid. Om den Landsbylæ rer, nemlig L æ r e r N. K H e Il r i k s e n i T v i s, a f hvis Dagbogsoptegnelser her i det følgende skal gengives en Del Udtog, kan det i hvert Fald siges, at han omfattede sin Gerning med H1rdayu.e:la Aubog XXI

6 A. RAVNHOLT: en sjælden Interesse. Hans Arbejdsdag faldt netop i 19. Aarhundredes sidste Halvdel, og sl.:ønt han som Lærer i de fattige Hedesogne Hedsager og Tvis i det ydre delte Kaar med Tidens Landsbydegne, og hans Livsgerning øvedes omtrelll i det Tidsrum, da Degnenes Kaar og hele Præg ændredes fra den ældre Tids trykkende Forhold til Nutidens forbedrede Vilkaar, maa det sikkert siges, at Henriksen i Henseende til personlige Egenskaber, Kundskaber og Viden saavel som sand menneskelig Dannelse stod o\ er de neste af sine sannidig-e Standsfæller. Hans store Kundskabsfylde og sjældne Evner for Livsgerningen, hans rige mennesl<elige og kristelige Erfaring er der sikken endnu adskillige nulevende, baade Elever cg andre, han kom i Beroring med, som vil erl.:ende, at de har nydt Gavn af. L æ r e r N i e l s S e h e Sled K j e r u l f f H e n r i s e n blev fod t i Holbæl.: den 6. Juli 18-t-l. Han var Son af Farvermester N. F. Henriksen og Hustru Ciliane Johanne Reichnagel. J Holbæk opholdt Henril.: sen sig til sit Il te Art r, g i!< i de sidste 3 Aar i en privat Realskole, men blev nu, da Hjemmet oplostes, sat i Pleje hos sin Moders Adoptivfader Skræddermester N. S. J<jerulfT i Lemvig, efter hvem han var opl<aldt. Her tog han i 1859, knap 15 Aar gammel, den saakaldte lille Præliminæreksmnen og lik allerede l. Maj samme Aar Plads som Huslærer i St. Gammelby, Mejrup v. Holstebro. Efter 2 Aars Forløb blev han nu l. Maj 1861 konstitueret til ::.paa eget An- og Tilsvare: at forestaa Undervisningen ved Taabøl Skole i Vestervig Sogn, samt delvis at forestaa Kirkesangen i den store Vestervig Ki rke. Efter eget Ønske opgav Henriksen nu denne Gerning efter l Aars Forløb for at søge videre Uddannelse som Lærer ved Blaagaards

7 AF EN LANDSB\' LÆRERS DAGBOG Seminarium i l(øbenhavn, hvorfra han i Juni J 64 bestod Skolelærereksamen med Karakteren :.meget C:ueligc. Blandt H enriksens mange Efterladens\(aber findes nu en Del Dagbogsoptegnelser, der netop tager deres Gruppebillede af Lærer Henriksen og hans Skoleelever i Holstebro. Januar Navnen~ pu EltH:IIIe VIl l ubekendt Orden. Karl Zoll. KristJan Stokholm, Nikolaj Stokholm. Vilhelm Hjumlnd, Alu.ander R:eurnert, Johs. Karstensen, Peter Vejlstrup, Karl 1-bre, Kristen Traberg, l.aurit:.; Nødskov. Elllot NødskO\', Kresten Ulsu, Peter Schønau, IIenrik Thurup, Kristian Thurup, Valdemar Jensen. Begyndelse kort efter, at han i 1864 har bestaaet sin Eksamen. De bærer alle Vidnesbyrd om hans Grundighed og Akkuratesse ogsaa med alt skriftlige Arbejde. Tillige afspejler sig deri en god Del af Forfat. terens bedste Egensl\aber ofte prægede paa en Gang af hans gudheng ivne Fromhed og hans Sems for Humor. Optegnelserne giver endvidere et godt Billede af,. j tf. i

8 A. RAVNHOLT' mange Tilstande og Forhold i den paagældende Tid og Egn, især naturligvis Henriksens egne Livsforhold, og gengives her i skønsomt Udvalg. DAGBOG over mit Livs Begivenheder og Omskiftelser fra lste Juli l. Juli. Hvilken mærkelig F o r a n d r i n g er det nu ikke for mig næsten i alt efter min nylig tilendebragte Eksamen. Fra 9. Maj 1863 til 23. Jum 1864 stod jeg for det meste op Kl. 4 Morgen og læste til Aften (det vil sige da i Sommertiden); men nu har jeg i disse Dage sovet om Morgenen indtil Solen med sine varme Straaler oplivede min sovende Sjæl og aabnede mine brune Øjne; ja! i Dag sov jeg ubegribeligt nok til 9 uden mindste Afbrydelser. Dog takker Jeg Gud, at jeg har Kraft til at vaage, naar Pligten og mit eget Vel fordrer det. Gid det altid maa være saaledes! Jeg læser i disse Dage :.Udvalgte Stykker af den svenske Literatur.«- Stakkels Nikander! hvor lig er Du ikke som Digter og med dit ulykkelige Liv vor ulykkelige Johannes Ewald? Hvor skjøn er ikke Digtet :.Den sidste Fascaric! Af de faa Digte, jeg har!rest, har intet rørt og henrykt mig saa dybt som det! Malerisamlingen paa Kristiansborg har jeg i Dag fra 1-3 været oppe at se. Det blænder næsten Øjet ved Beskuelsen af disse herlige Billeder paa Væggene af de høje Kongesale, hvis bonede Gulve betrædes af høje og lave. ::t Den danske Skolee har i mine Øjne dog Fortrinnet for de ældre og fremmede Kunstnere, thi de fremstillede Livsbilleder af vort eget Liv i Danmark, vort Fædreland, og Billeder efter vor egen atur. Hvor livligt og skuffende ser ikke ::tsorteperspiller-

9 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG nec:,»udpantningen«og»bruden som smykkes af sin Venindec ud? 2. Juli. Kl. IO gik jeg hen til Markus Skov*) for at faa ham med ud at hente mit nye Tøj hos Andersen i Store Grønnegade. Jeg finder ham ikke i sin egen Stue, men gaar ind hos Fink lige over for og der sidder Markus Skov, Fink og Skok og spiller >fed og magere:. - Skov fulgte mig nu ind til Skrædderen, hvor vi efter en kort Venten modtog Tøjet, som jeg sendte hjem til mit Logis i Smedegade 2den Sal, hvorpaa vi eenstemmigt besluttede at gaa ud at bade, da Vejret var dejligt. Vandet var kun 13 varmt, og det kostede 12 Sk. pro persona. 3. Juli. At høre gamle Grundtvig tale sin kjære Menighed et Trøstens Ord til, kunde jeg ikke Jade være, endskjønt jeg i de sidste Maaneder for det meste maatte lade det være for Eksamenslæsningens Skyld. Fra var jeg i dette Øjemed i Vartov Kirke, som altid er opfyldt af en talrig Mængde af Tilhørere, vistnok i Ordets sande Forstand en kristelig Menighed i den sande store Kirke. Hvorlænge den nu 80-aarige Olding vil kunne holde det ud at forrette Hyrdetjenesten er ikke let at ~ige; thi skjønt hans 1\andsevner ere usvækkede, er hans Livskraft desværre overordentlig svækket. Intetsteds i nogen Kirke har jeg fundet en saa dejlig Menighedssang som der, men det er jo ogsaa den gamle Skjaldekonge i Nord, som her er Menighedens Hyrde. Kl. 8 gik jeg en lille Tur ind i Tivoli, hvor jeg morede mig fortrinlig for 24 Sk. Koncerten er det dejligste af det altsammen, og i Dag var det især overordentlig yndigt at høre, da en lille Dreng mageløst ) Ogsaa Elev fra Blaagaard; Lærer i Hadsager (1867), Ferring og Dybe. Senere Smørgrosserer i København.

10 A. RAVNHOLT: skjont akkompagnerede Koncerten med en Tromme, hvilket var den kraftigste og yndigste Musi\{, man kan tænke sig. Fyrværkeriet, som blev afbrændt Kl. Il, tog sig særdeles malerisk ud i den dejlige stille Aftenluft Hvor skuttende lig var det ikke et Stjerneskud, naar Amizi sendte sine smaa lidstjerner op i Luften, og intet af den Slags ha r jeg set skjønnere end de 3 snurrende Hjul med de mange Farver, der tilsidst svandt ind til Danebrogsfarverne, som, svævende 1 Luften, tilsidst udslul:;kedes. Da lod de 3 Kanonskud. og alle strømmede ud af Haven. 4. Juli. Da jeg nu maa til at søge om at faa en Ansættelse, gik jeg i Formiddags hen til Tang*) for at faa nogle Oplysninger i den Retning. Han indbod mi g til at følge med ud i Siwven med de andre, da Blaagaards Semina riums Stiftelsesdag skulde hellig. holdes som sædvanlig ved en saadan Tur. Det var rigtignok min Mening at blive hjemme og sluive min Ansøgning færdig; men da Tiden nærmede sig, kunde jeg ikke styre mig og gik hen til Markus Skov for at faa ham med. Vi gik da ad Østerbro for at kjøre med en Kapervogn derud. De ovnge (Eleverne) gik derimod derud med Tang samt Lærerne N. Lindberg,**) Møller og Sanglærer Hansen i Spidsen. Vi fik nu fat i en Kapervogn og rullede saa afsted til :.Slottenlundc.-- Da vi var ankommen til Charlottenlund, gik vi ind i Skoven og satte os lidt fra Vejen paa en Træstub. Kronprinsen kom kjørende forbi, og hurtigt stade vi op paa Stubben og gav ham et kraftigt Hurra; maaske han ikke ha vde for- ) Forstanderen for Biaagnards Seminarium J. T. A. Tang ) Den senere Val,C!meni~he:dspræst i Kerteminde. 1' Forfatter.

11 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG tjent det, men det tænkte vi ikke paa i Øjeblikket Efter lang Tids Venten kom endelig Toget, og vi sluttede os til Troppen for at følge med til Fortunenj med Sang og Lystighed kom vi endelig henved Kl. 6 dertil, og nu blev der rettet an for os. Alle satte s1g ned, lworpaa Madvognen kjørte frem paa Pladsen Eflerat Maaltidet var holdt med stor Munterhed og Gammen, stod Hr. Tang op paa en Kasse og talte nogle faa Ord, hvorimellem han indflettede følgende morsomme og temmelig træffende Fortælling, som simide paa en lignelsesagtig Maade bevise Eksamensvæsenets Tomhed og Upaalidelighed: :.l længst forsvundne Dage blev der en Gang en kostbar Guidring borte for Ko ngen. For at faa den igen blev alle Landets vise Mænd og Præster sammenl{aldte, for at de ved deres Visdom, som de havde lagt for Dagen ved at tage de svære lovbefalede Eksaminer, skulde sige, hvem Tyven var. En forslagen Smed fik nu Lyst til a t spille disse eksamensdygtige Herrer et Puds. Han forsl{affede sig en gammel Præstelcjole med Krave, hvorpaa han begav sig til Hoffet tilligemed de andre. De bleve alle opstillede i en Række bag efter hinanden, og Smeden kom til at staa bagerst. Paa Hofmændenes indbyrdes Samtale mærkede han, al det kunde ikke være andre end en af dem, der va r Tyven. Da nu den fø rste af Tjenerne~ kom ind for at opvarte ved Spisningen, sagde Smeden (dog kun saa højt at kun Tjeneren kunde høre det): der kom den første. Tjeneren studsede og saa til Smeden i Præstelcjolen. Da han kom ud til de andre, sagde han, at den Præst, som sad allernederst, maatte de endelig tage sig i Agt for, thi han var vist den klogeste af dem

12 A. RAVNHOLT: alle. Da den næste Tjener kom ind, sagde den formummede Smed: der kom den anden! Til den 3. sagde han ligeledes, og han blev forskrækket og gik hurtigt ud. Smeåen fulg te hemmelig efter og sagde til dem, at han vidste godt, at de havde taget Kongens Ringj men hvis de vi lde lade ham faa den, skulde han redde dem ud af Fo rlegenheden. De gav ham nu Ringen, som han stak ind i en frisk Kartoffel, og kastede den ud i Hønsegaarden, hvor den stø rste af Kalkunerne slugte den. Efter at Maaltidet inde i Salen va r til Ende, traadte Kongen frem og spurgte, om nu nogen af de højlærde Herrer kunde sige ham hvem Tyven var, saa skulde de faa en sto r Belønning. Smeden tog da til Orde, og sagde, at han var bleven sat helt til Side og intet Embede havde faaet, hvorfor han ikke havde sine Eksamensattester i Orden, men han trode alligevel, at han kunde give Besked om Ringen. Han sagde da, at den store Kalkun, som gik ude i Gaarden blot skulde slagtes, saa vilde man finde Ringen i dens Mave. og da man gjorde dette, fandt man ogsaa ganske rigtigt Ringen. Smeden i Præstekjolen blev nu agtet for den lærdeste Mand i Riget, og han fik et fedt Embede. Da han om Søndagen derefter holdt sin første Prædiken, ventede alle, at det skulde blive en mageløs herlig Tale. Til Folks store Fo rbavselse sagde han dog kun de Ord. Jeg sk;:::\ prædike; jeg skal prædike, som han gentog nere Gange. Og saaledes blev det ved nere Søndage efter hinanden. Endelig indgav Menigheden en Klage over deres Præst med Bøn om at faa ham afsat. Der blev nu af. sendt en Biskop til Sognet, hvilken skulde undersøge Sagen. Smeden var nu i Knibe, men han hittede dog

13 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG paa Raad; ja, han spillede de høje, lærde Herrer end nu et Puds; thi han Jod hemmelig Gulvet og Bjæll<erne i Prædikestolen omtrent gjennemsave, saa at det hele kunde falde ned, naar han slog dygtig paa Kanten af Stolen. Som han nu næste Søndag kom i Kirken og besteg Prædikestolen, talte han saaledes i Bispens Paahør : Jeg skal i Dag prædike saaledes for Eders Øren, at l skulle høre, at jeg kan det, og hvis J ikke ville tro det, skal jeg med nogle Slag bringe Prædikestolen til at falde, saa J syndige Kroppe skulle se det med Forfærdelse for Eders ulovlige Klage over mig. Da han havde sagt dette, slog han 3 kraf. tige Slag paa Kanten, og hele Stolen med Undtagelse af den Planke, hvorpaa han stod og som ikke var gennemsavet, faldt øjeblikkelig ned. Hele Menigheden løb i største Fo rfærdelse ud af Kirken, hvorefter Bispen gik hen til Præsten. bukkede for ham og sagde, at han var en altfo r læ rd Mand til at være Hyrde for denne Hjord; han maatte nu have et højere Embede i Staten, hvilket han nu ogsaa fik, hvorvel man for Resten ikke ved, hvordan han skikkede sig i det.c Efterat Tang havde talt, udbragte han et Leve for Blaagaards Seminarium og for den Yngel (de dernitterede Elever), som nylig var udgaaet derfra. Dette blev besvaret med et nifoldigt Hurra! Ligesom jeg var i Færd med at træde frem, sprang Markus Skov op og udbragte med nogle faa Ord en Tak samt et»levec fo r alle Blaagaards Læ rere, der ligeledes blev besvaret med et nifoldigt Hurra! Da det nærmede sig Aften, brød hele Forsamlingen op med Lærerne og Seminarie-Sangforenin,l{en i Spidsen, ordnede to og to, fo r at begive sig paa Hjemvejen. Ved :.Kongens Kildee gjorde vi Holdt for at læske os med Kildevand, mens Sangforeningen

14 IO A. RAVNHO LT: sang nogle Sange. Fo r Resten g ik det hele Vejen med Sang og Lystighed. Da vi k om til Charlottenlund, g ik jeg tilligemed en Del andre op i en Kapervogn. hvorpaa vi for 12 Slc sna rt rullede a fsted paa den dejlige Str~mdvej med stadig Sang og Kommers, indt il vi Kl. 9'/:~: stod af ved Hjørnet af Fælledvej og Nørrebrogade. Dette var den sidste Gang jeg samledes med det J{jære Blaagaard, og Afsl,eden var jo, Gud ske Lov. munter og glædelig. 6. Juli. 15.-Aarsdagen for Slaget ved Freden cia er oprundet med skyf ri Himmel og straalende Sol, og ligesom Krigen den Gang rasede over Danasletten, saaledes er det ogsaa nu; men den Gang flagrede Sejrens og Lykkens Engel over Danmark, nu derimod ser det desværre ud til, a L D <~ n ebrog skal trædes under Fødde r af Tysklands rovgriske Ørn, da dets ædle Fører, Fr. 7., ligger under Mulde. Ja, det ser i Øjeblikket ud t il, at denne Kamp skal være Danmarks sidste Dødskamp. Dog den sto re Gud raader fo r alt; paa ham maa vi lide. l 20 Aar ha r jeg nu set Dagens Lys som en Daneson. Gid jeg, naar Timen kommer, maa do som en saadan i et ubetvunget men frit Fædreland, det gamle Danma rl<s Rige. - Ja, g id jeg alle mine Levedage maa kunne virke frit i Skolen fo r de kjære smaa, a t jeg maa kunne gjøre dem til kristne og kjærlige Danemænd og -kvinder, de r ville elske deres Fædreland og vove Li v og Blod for det, naa r det atter en Gang blive r stedt i Fare. - Herren give mig og alle danske Læ re re Kraft og Vi lje dertil. Efte rat jeg i Formiddags havde taget mig en Spadseretur, og spist til Middag, læste jeg lidt islandsk. Jeg havde købt lidt Chokolade og Hvedebrød, som

15 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG Md. Lundholm tillavede for mig, og sammen med Md. Jensen og min Værtinde samt Familie drak jeg saa Kl. 3 et Par ri gtige gode Kopper og røg en Cigar derovenpaa. - Derefter g ik jeg til M. Skov for al forslaa den øvrige Rest af Dag-en i hans Selskab. Jeg mødte ham, da han netop vilde gaa til mig. u fulgte jeg saa med ham hjem, hvor Kornerup snart efter kom; da de fik at vide, at det va r mi n Fødselsdag, fik jeg hverken Rist eller Ro, førend de havde faaet mig til at love at g ive 3 Arrakpunsche. Vi g il{ derfor hen til Nielsen paa Hjørnet af Nørrebrogade og Dosseringen og drak hinandens Velgaaende. For første Gang har jeg i Dag skrevet og afsendt en Ansøgning til Kommunalbestyrelsen i Thisted om at faa det ledige Embede i Regning og Skrivning ved Realskolen der. Det bliver maaske nok heldigt paa saadan en Dag, som jeg meget vilde ønske, da jeg har stor Lyst til al vi rke som Lærer der.- Dagen er er.dt, nu vil jeg sove med det Haab. 7. Juli. Nu har jeg da igen begyndt at tage fat paa Bogen, vel ikke paa Eksamensbogen, den er lagt paa Hylden; men jeg læser hvad jeg har L y s t til og sand Nytte og Glæde af. Jeg læser ikke Romaner, men derimod vil jeg til at gaa lidt bedre til Bunds i islandsk, engelsk, fransk og dansk Literatur og religiøse Skrifter, samt Historie. Jeg har i Dag læst lidt i ::.Hervarar saga< paa Islandsk, samt Kimbal :.Saint Leger< paa Engelsk. Det er i Dag l. Dag efter Eksamen, som jeg har haft egentlig Lyst til at læse. Nu tænker jeg ogsaa, Glædesrusen er dunstet bort, og jeg har derfor fo r det meste været hjemme i Dag. 8. Juli. l Formiddag regnede det stærkt, hvorfo r jeg va r nødsaget til at holde mig indenfor mit Væ- Il

16 12 A. RAVNHOLT: rejses 4 Vægge, forsiaaende Tiden med at læse Is landsk. Dog blev det Tørvejr efter Middag og et dejligt Solskinsvejr. Markus Skov og jeg fulgtes nu ad langs med Søen og over Østerbro til La ngelinie for at se de nye Befæstninger, som der opføres, og de svære 168 Punds Kanoner. Der var opført et svært Blokhus og en Zigzagmur med Cementforbinding bagved det gamle Brystværn. Der bliver lagt Kano ner paa et fast Plankeunderlag, hvorpaa Kanonlavetten k an rulle. Ingen Vind blæste, og Sundet og Rheden var derfor saa rolige og spejlklare med Himlens blaa Farve. - De store Brumbasser, som gabende laa bag Brystværnet, syntes ligesom mørkt at forudsige en brat og sørgelig Forstyrrelse af Freden i denne dejlige Natur, som va r for skjøn til at skue nogen rovgjerrig Fjende. - Herren give det aldrig maa ske!- IO. Juli. J Formiddags var jeg i Vartov Kirke for at høre Guds Ord gjennem gamle Grundtvigs egen Mund. Han bad en inderlig Bøn for Danmark, det Fædreland, som næsten ingen har elsl<ct som han. Derfra gik jeg hen og spiste til Middag, hvorpaa jeg gik hjem og læste til Kl. 3. Om Aftenen gik jeg 5-ammen med Skov og et Par andre ud ad Bt1\ovsvejen for at more os lidt paa :~Somm e rlystc og :~AI Ieenbergc. Der var Liv og Lystighed i alle Retnmger, og vi blev derude til Kl. l, indtil vi endelig da fandt for godt at gaa hjem i Seng. 12. Juli. Vi fik dog læst en god Del Islandsk i ::.Hervarar Sagac idag. Den er meget morsom og interessant. Efter Middag læste jeg Øehlenslægers ::.Helgec: og :.Yrsac, som ere næsten vor store l<jaldekonges

17 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 13 mest opløftende og herligste Digte. Vil man indvende imod deres Skjønhed i Poesi, at Blufærdigheden paa et Par Steder kan saares, maa Erindringen om, at det er den kraftige Heltetid, som Digteren her iklæder et saa herligt Billede, vist kunne afvise disse Jndven dinger Juli. Hjalmars Svanesang efter Tvekampen med Angantyr gav os i Dag nok at bestille, da de islandske Vers som oftest er noget va nskelige at oversætte. - Varmen sløver ogsaa een meget, naar den er saa trykkende, som vi har haft den de sidste Dage. - - Efterat Henriksen i Juli Maaned 1864 var rejst hjem til sine Plejeforældre i Lemvig, opholdt han sig 1 denne By i henved et Aar, i hvilken Tid han dels var Huslæ rer hos Konsul Møller og dels forberedte et Par unge Mennesker til Seminariets Mellemklasse. Den ene af disse, N. Christensen, blev senere Læ rer \'ed Lemvig Borgerskole. Samtidig søgte Henriksen naturligvis Embeder, men da det paa den Tid var va nskeligt at faa et saadant, især fordi en Del fo r. drevne sønderjydske Lærere blev foretrukne, og da Henriksen tillige va r meget optaget af de grundtvig. ske Skoletanker, flyttede han 1865 efter Opfordring af Pastor N. J. Jensen*) til Holstebro, hvor han oprettede en Real-Friskole, der havde Lokale i Vestergade. Af Optegnelser fra den Tid skal her kun anfø res: :t5. Søndag efter Trinitatis den 16de Juli 1865 fo r rettede jeg Kirkesangerfo rretningen ved Eftermiddagsgudstjenesten i Holstebro Ki rke.c ) Sognepræst i Mejrup og Kateket i Holstebro - senere bekendt under Navnet Ebeltoft-Jensen«.

18 14 A. RAVNHOLT: ::t l O. øndag efter Trinitatis, d. 20. August 1805, var jeg Kirkesanger i Lemvig Kirke paa Grund af Aggersborgs Fraværelse. Katheket Lund*) var Præst og hans lille Son blev døbt af ham selv med Navn Kristian Dinesen Lund. Der blev sunget Salmerne 361, :285 og 249 (evang. christelig Salmebog?) samt efter den dejlige Prædiken 266, 320, 323 og 136. Efter endt Tjeneste var jeg derhenne til Barselgildc.c :.13. Søndag efter Trintta tis forrettede jeg Kirkesangen i Holstebro Kirke.«Under den smuld\e Titel: MINDET, ØJEBLIKKET OG FREMTIDSl iaabet foreligger nu fra Hen riksens Ophold i Holstebro og senere Liv flere Dagbøger af hvilke her skal gengives: T r o, H a a b o g K æ r l i g h e d. Oktober:»Ingen kender Dagen, for Solen gaar ned.klokken slaar, Tiden gaar, E\'ighedeu forestaar.c Herre! Dine Veje ere usporlige.c 22. November. Naar jeg over Optegnelserne i dette Aar sætter Ordene Tro, Haab og Kærlighed, er det min Tanke dermed at udtryklic, at disse Følelser i dette Tidsrum mere end nogeusiude og, hvad det sidsle menneskeligt talt angaar, først da stærkt har rørt sig og har fæstet uopryl<kelig Rod i Hjærtet. Søndag den 7. April trolovede jeg mig i Vorherres *) Den senere bekendte Pastor M. A. S. Lund i Vium pr. l{jcllerup.

19 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 15 Navn med min Kæreste, min dyrebare Elise. Jeg var glad til fuldeste Maal, men i Alvor.*) Det er i Dag RidHers Dødsdag, da han paa Vestindiens fjerne Ø, skilt fra hvad han elskede højst paa Jorden, maatte udaande sin Sjæl og samme Dags Af. ten begraves. Hjælpeløs stod da min l<ære Lise i Verden med en lille Datter.**) Men Herren er Enkers Forsorger og faderløses Fader. Som jeg i Kærlighed foler det som min Pligt at blive en kærlig Fader for hendes lille Datter, er det mit Hjertes hojeste Ønsl<e en ligesaa kærlig Mand. 26. Oktober. Jeg var i Eftermiddag henne i Kirken at spille Orgel. Jeg har nu faaet lært 20 Korale r, men der er lang t igen. Dog maa jeg il<l<e trættes, men arbejde ufortrøden, at jeg kan faa El<samen deri. Lise var atter syg i Aftes og trængte til Hvile; hun arbejder ogsaa for meget i Frølunds Hus. Vorherre bevare hende og lille Emilie. Det var Synd om hun nogensinde sl<ulde komme til at fole sig som Stedbarn. Kl. 9 forlod jeg begge mine kære og gik hjem. 29. Ol<tober. Min gode Ven og Kollega Hansen-Sir har i Dag haft Bryllup med Frk. Ludovika Gundelach. Gud velsigne deres ægtesl<abelige Samliv og Jade hende blive ham en god Hustru. Naar mon jeg sl<al kunne føre min Lise som Brud til Alteret? Hun havde hele Dagen været i daarligt Humør, men jeg stræbte efter bedste Evne at fordrive det. Maatte vi altid forstaa i Kærlighed at mild- *) Henriksens udmærkede og trofaste Hustru og Medhjælp hed Elise Franzisk3 Thorkeline Richter, den Gang Husbestyrerinde for Kordegn Frolund, Holstebro. Hun var Enke efter Skibskaptejn R., der dode som Havnemester paa St. Thomas Fru Henriksen dode ) Emilie, gifl med Mejeribestyrer Bang Knudsen, nu bo ende i Askov.

20 16 A. RAVNHOLT: ne hinanden Sorgen; som det lykkedes mig denne Gang, saa vil nok alt blive godt. Nove mb e r. :.Kærlighed er som det klare Guldie l. November. Jens Cammelby var her i Dag med Anders, som nu skal paa Højskolen i Staby. Det er glædeligt, hvorledes Sandsen for Oplysning trænger sig f rem hos Folket! 2. November. Heller ikke denne Dag bragte mig Efterretning om det søgte Embede i Slagelse; det er vel nu givet til en anden. Dog mistrøstig er jeg ikke, thi jeg stoler paa Herren. Naar hans Tid kommer, giver han nok et Levebrød til mig og mine kære. Blot nu Lise vil kunne bestaa i Taalmodighed; hun sukk er efte r en forbedret Stilling. Det e r nu Aften og jeg synger: :.Bliv hos os, naar Dagen helderc - Bliv hos os ogsaa, naar Livets sidste, bittre Dag helder! 8. November. Mit lyse Haab om Embedet i Slagelse skuffedes. Nu i Guds Navn! Jeg skal maaske have flere Skuffelser i den Retning. Herren vil maaske derved styrke mig, at jeg som Ægtemand, naar den Tid kommer, bedie kan bæ re Livets Strid og Møje og kraftigt arbejde fo r at skaffe mine kære Brødet. Lise vil da nok staa ved min Side som et trofast Støtte. Hun skal med Guds Hjælp ikke have taget fejl af mig. Jeg vil gøre alt for at gøre hende lykkelig. Natten stunder til ; jeg maa til Ro fo r frisk og glad at vaagne i Morgen, til Ugens vante Gerning. Gud lægge sin Velsignelse deri. 9. November. Det lader til, at Frølund paa Trods søger sig en ny Husbestyrerinde for at bringe Lise i Forlegenhed. Hun va r derover meget bekym ret i Aften. Gud g ive mig et Kald inden Foraaret, saa at det

21 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 17 næste Hus, hun skal flytte ind i maa være vort.tælles Hjem. Giv os da hverken Armod eller Rigdom, men uddel t il os vort beskikkede Brød. IO. November. I Dag, da det var Søndag, havde jeg bestemt at skrive en Ansøgning til Søllested paa Lolland; men da lille Emilie kom herned, blev jeg forhindret deri. 13. November. l Dag fik jeg afsendt Ansøgning om Embedet i Søllested. Lise er lidt personlig bekendt med Biskop Bindesbell og vil skrive ham til angaaende Ansøgningen, men det hjælper vel sag tens ikke noget. 14. November. Der var i Aftes Spilleselskab hos Fuldmægtig Nødskovs, som jeg maatte deltage i, skønt jeg hellere vilde have været i Lises Selskab. Gæstgiver Kragelund (Kærnepeter) havde en aldeles ny funklende Firskilling, som jeg for Løjers Skyld købte til lille Emilie for 5 Sk. Hun e r nemlig altid saa glad ved e.n blank Skilling. Kragelund kom tilfældig til at sige. at naar jeg blev Degn i Holstebro, skulde jeg faa Skillingen igen med Renter. KJ. 9 1 /, kom jeg først ned til Lise; hun sagde, at jeg var lidt svirende og morede sig derover. 16. November. Af alle de Embeder, jeg har søgt, er der nu kun 4 tilbage. O, He rre hør den Bøn, som jeg stadig apsender om at give mig et lille Levebrød, saa jeg kan blive i Stand til at forsørge mine kære i vort eget fredelige Hjem! 19. November. Lille Emilie havde i Dag snakket om, at hun vilde nok komme til Hodsager. Imod al Sandsynlighed kan der maaske ligge en Spaadam i den uskyldiges Mund. 20. Novbr. Jeg saa i Aften spillet Pastor Søltofts dejlige Komedie :.Kristian den 4.s Dom«. Lise kom ned til mig Kl. 3, og lidt efter g ik hun op til Pastor Reu- Hud yutls Aarbor XXI

22 IS A. RAVNHOLT: me rts,*) hvor hun vilde hilse paa Skuespiller Levinis. Emily Levi ni havde udspurg t Pastor Reumert o m mig. 23. November. Efter endt Skoletid gil< jeg mig en Tur. Senere gik jeg op i Kirken for at spille Orgel en Times Tid. Reumert traf jeg hjemme. Levinis havae været der i Aftes og havde ønsket at se mig. Som sædvanlig var jeg i Aftes hos Lise; vi glædede os i Haabet om, at jeg snart maa faa et Embede. 24. November. Jeg besluttede mig i Dag til at rejse til Aulum Præstegaard fo r at tale med Pasto r Fjelstrup angaaende Hadsager Degneembede, som Lise og jeg var bleven enige om, at jeg skulde søge. Vejret va r daarlig t med Regn og Blæst, men alligevel tog jeg Kl. l af sted med Posten. Mange morke og urolige Tanke r gennemkrydsede mit Sind. Jeg tænkte over, o m det var mulig t, at vi kunde holde ud at leve i en saa øde Eg n. Kl. 3 k o m jeg til Aulum Kro, hvorpaa jeg gik til Præstegaarden. Jeg traf heldigvis Præsten hjemme, og Sogneraadsformanden var og~ saa til Stede. Jeg blev modtagen med megen Venlighed og gjorde snart dem begge bekendte med mit Ærinde.. Efterat lwve fo revist dem mine Papirer, som de vare særdeles godt fornøjede med, skildrede jeg dem mine nuværende Forhold og bad åem o m at have mig i venlig Erindring. Præsten gav mig godt Haab og efterat være bleven o~var tet med Smorrebrød, g ik jeg Kl. 6 derfra. Det va r da godt Vejr, men da jeg naaede Hovedlandevejen, blev det mø rkt og Regnvejr. Hojst uhyggeligt var det at trave alene gennem den mo rke Hede; det var da ogsaa nær gaaet galt tilsidst, da Huden g ik af mine Tæer; men a l ligevel naaede jeg Kl. 8'/: til Byen. - Lise havde ikke ) Sognepræst i Holstebro, Skuespillerne Elith og Poul Reumert er hans Søn og Sonneson.

23 AF EN LANDSBYLÆRERS DAGBOG 19 ventet mig førend i Morgen Formiddag; jeg var da ogsaa meget træt, thi jeg havde gaaet over 2 Mil i 2 1 / 2 Time. Maatte der nu med Guds Hjælp I<Omme noget godt ud deraf. 26. November. Lille Emilie gaar stadig og snakker om Hodsager, som hun tror, hun skal ud til, naar det bliver Maj. Naa, Gud give det var saa vel, da det ikke lader til, at noget andet kan ventes. 27. November. Lise va r noget fo rkølet i Dag, men ellers rasle - - Jeg er bekymret over, at hun skal leve i saadanne Omgivelser og Forhold som nu. 30. November. Jeg har i Eftermiddag sluevet Ansøgning til Hodsager. Herren g ive mig Held med den. Pastor Reumert sluev udmærket godt paa den. D ece mb er.»gud giver Lykken.«- Ske Guds Villiel l. December. l Morges Kl. 5 1 / 2 kom jeg afsted med Toget til Vinderup, skønt det skylregnede. Kl. 6 1 f 2, ar jeg der; men da det var bælgmørkt endnu, ventede jeg i Købmand Frost's Skænkestue indtil Kl. W/ 2, da jeg begav mig paa Vejen til Sevel Præstegaard. Jeg gik ind til Majgaard, Sahl Degn, hvor jeg var en Time. Kl. Il naaede jeg endelig til Sevel Kirke, men jeg saa frygtelig ud af Vand og Snavs. Jeg fik hilst paa Provst Bøtcher før Kirketid og tog under Gudstjenesten kraftig Del i Kirkesangen. Efter Gudstjenesten var Provsten saa venlig at indbyde mig til at spise til Middag hos sig. Da jeg kom derned, overrah.:te jeg ham Ansøgningen og talte min Sag saa godt jeg kunde. Han var særdeles venlig og lovede at interessere sig for mig. Det var en meget herlig Familie, jeg følte mig snart temmelig ugenert. Efterat have drukl\et Kaffe, 2

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere