Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt, revideret SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunde SSÆ - Beløbsgrænser for enkeltydelser og løbende ydelser SSÆ - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen SSÆ - Loft over egenbetaling for madservice SSÆ - Status på hjælpemiddelområdet 1. halvår SSÆ - Høringssvar Kvalitetsstandard 116 boligindretning SSÆ - Forslag til prioritering af indsatsområder og implementering af styringsredskaber på det specialiserede voksensocialområde SSÆ - Fastlæggelse af generelt serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. Servicelovens 95 og SSÆ - Forenkling af sagsgange ved gennemgang af årsregnskab for private botilbud SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Drosthuset i Hvalsø SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Højagergaard SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Søholm SSÆ - Takst for driftsorienteret tilsyn for private botilbud (voksensocialområdet) SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Solvang SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Bramsnæsvig SSÆ - Tilsynsrapport 2010 med høringssvar på anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne JA - Proces for udarbejdelse af integrationspolitik i Lejre Kommune SSÆ - Leasing af havetraktor til Hvalsø Ældrecenter SSÆ - Udpegning af medlem til kunstudvalg, Bøgebakken Etape SSÆ - Eventuelt...58

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/5 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 10/6 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 15. juni 2010 var der 45 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 222 dage, svarende til lidt under 7,5 måned. 9 borgere, som stod på venteliste til en plejebolig den 15. juni 2010, har takket nej til en tilbudt plejebolig, og opfylder derfor ikke plejeboliggarantien. B. Visiterede timer ligger på portalen C. Økonomi på ældreområdet juni og juli mdr. ligger på portalen D. Referat fra Ældrerådet af 9. juni 2010 ligger på Portalen E. Referat fra Handicaprådet af 14. juni 2010 ligger på Portalen F. Mundtlig orientering vedr. de 24 ældreboliger i Osted G. Mundtlig orientering om, hvad vi i Lejre Kommune gjorde, da presseomtalen med de Københavnske hjemmehjælpere kørte. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage - Juni 2010.pdf 2. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juni 2010.pdf 3. Notat - USSÆ Information om Osted og hjemmehjælpere Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad A til E; taget til efterretning Ad F til G; orientering givet

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt, revideret Sagsnr.: 10/6267 Resumé: Kvalitetsstandarden for nattevagtsydelser 2010 skal ses i forhold til udmøntning af omorganisering og besparelser på nattevagtsområdet i Der er derfor udarbejdet en kvalitetsstandard der gælder for den nuværende driftmæssige normering, og med tilpasning af serviceniveauet. Der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for nattevagtydelser i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anmodede den 31. maj 2010 om, at Standard for Nattevagt inddrog høringssvaret fra Handicaprådet om tidsangivelse for nattevagtsperioden. Nattevagten arbejder i tidsrummet 23:15 til 07:15, og i det tidsrum leveres ydelser efter kvalitetsstandard for nattevagt. Nattid er defineret som tidsrummet mellem 23:00 og 06:00. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarden for nattevagternes ydelser er redskabet til at forstå kommunens serviceniveau i forhold til den personlige og praktiske hjælp, der skal gives om natten. Direktionen har i september 2009 indstillet: At serviceniveauet reduceres således, at der om natten leveres nødberedskab og nødvendige visiterede opgaver At organisationsændringen tages til efterretning. Godkendelsen af nattevagtsstandarden i 2009 indebar en organisationsændring og ændring i ydelser: Centrene har 2 nattevagter på hvert center og demensenhederne er fortsat uændret Der blev reduceret til 5 udkørende nattevagter per nat Lejre Kommune blev opdelt i to distrikter i stedet for tre, hvilket betyder at nattevagterne kører mere på tværs i kommunen og dermed har mere transporttid Ofte organiseres det således, at medarbejderne kører alene til besøg hos borgerne om natten, bortset fra besøg hos borgere hvor det af forskellige grunde kræves at der møder to nattevagter. Organiseringen af opgaverne for nattevagtsydelserne betyder, at den centrale visitation, sygeplejerskerne samt centrene vurderer behovet for serviceydelser om natten meget nøje. For eksempel kan hjælp til at blive lagt i seng, tilsyn og lignende, hjælp til at klargøre borgerne til tidlig afhentning til undersøgelse og behandling blive visiteret til et andet tidspunkt på døgnet. Udtalelser: Ældrerådet har i deres høringssvar udtalt følgende:

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 "Ældrerådet ser med bekymring på de nedskæringer der er foretaget og vil holde sig orienteret om udviklingen på området. Vi taget forslaget til kvalitetsstandard vedrørende Frit-Valg Nattevagt til efterretning" Lejre Kommunes Handicapråd har i deres høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for Frit Valg nat udtrykt følgende: "Handicaprådet har følgende kommentarer til det fremsendte udkast til kvalitetsstandarden: Der mangler henvisning til relevante lovbestemmelser i Sundhedsloven (når der er henvisning til den relevante paragraf i Lov om Social Service, bør det også være tilfældet for henvisning til Sundhedsloven). Der mangler oplysninger om, i hvilket tidsrum nattevagterne arbejder (hvornår begynder natten?). Standarden giver en god beskrivelse af, hvilke ydelser der gives, og hvilke ydelser der ikke gives i nattevagt. Er der taget højde for, at det ikke kun er ældre borgere, men også yngre borgere med handicap, som kan have brug for døgnpleje, her tænkes særligt på smidighed med hensyn til tidspunkt for seneste besøg, og første besøg om morgenen? Ellers er kvalitetsstandarden udtryk for de besparelser, som blev vedtaget i september Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at beskrivelsen af kvalitetsstandarden for service om natten er tilpasset omorganiseringen af nattevagten i september Det bør nævnes, at tidlig udskrivelse efter hospitalsbehandling medfører behov for øget service om natten. I 2006 var der således sengedage fra Lejre Kommune. I 2009 er der et fald i sengedage til Det betyder, at indlæggelsestiden er kortere og efterbehandlingen er mere kompleks. Det stiller derfor større krav til kompetencer og sygepleje også om natten. Der kan her refereres til "Temaguide - på Sundhedsområdet" fra KL februar 2010, hvor det fremgår at den øgede specialisering og effektivisering på sygehusene medfører fald i indlæggelsestider for de ældste borgere, som også er de borgere der modtager flest sygeplejeydelser fra kommunerne. Standarderne for nattevagtsområdet er udtryk for de mest basale ydelser til borgere med behov for besøg om natten. Standard for nattevagt har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd, hvor der blev anmodet om oplysninger om, i hvilket tidsrum nattevagterne arbejder. Den reviderede standard beskriver nattevagternes arbejdstid og definerer nattid. Nattevagten arbejder i tidsrummet 23:15 til 07:15. og i det tidsrum leveres ydelser efter kvalitetsstandard for nattevagt. Nattid er defineret som tidsrummet mellem 23:00 og 06:00.

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 Økonomi og finansiering: Omorganiseringen i september 2009 indebar en reduktion i lønbudgettet for 2010 på kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den reviderede kvalitetsstandard for nattevagtsydelser 2010 godkendes. Bilag: 1. Kvalitetsstandard, Frit- Valg Nat Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at det øvrige høringssvar fra Handicaprådet blev behandlet på udvalgsmødet den 31. maj 2010.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 4. SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunde 2010 Sagsnr.: 10/9012 Resumé: Der er indkommet 11 ansøgninger til denne ansøgningsrunde vedrørende tildeling af 18 midler. 1 ansøgning fra en landsdækkende forening, hvor der ikke er nogen lejre-borgere der er medlem, hvorfor der ikke kan gives støtte iht. retningslinierne. Denne ansøgning er således ikke medtaget i sagsfremstillingen. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal tage stilling til ansøgningerne og forslag til tilsagn om tilskud. Endvidere skal ansøgning nr. 1, 7, 8, 9 og 10 behandles i Udvalget for Børn & Ungdom. Der er kr. til fordeling blandt de 11 ansøgere og der er samlet søgt om støtte for kr. Ansøgningsrunden 1. maj 2010 er gældende for resten af budgetåret Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er tilrettet ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 2. marts Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. 1. Ahorn søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til fællestransport af medlemmer til arrangementer og til tegnsprogstolkning i forbindelse med gennemførelse af sociale arrangementer og foredrag. Målgruppe: Unge og ældre hørehæmmede og CI-brugere der er afhængig af tegnsprog. Foreningen fik i 2007 og 2008 tildelt støtte for i alt kr.

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til tegnsprogstolkning i forbindelse med foredrag der har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der gives ikke tilskud til transport, idet det ikke er begrundet at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Dansk Blindesamfunds omsorgsklub søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til kørsel til foredrag (der benyttes lokal Taxa), fx. fortælling om små dagligdags hjælpemidler (egenanskaffelser) og orientering om fremskridt i øjenforskning. Der er 4 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Blinde og stærkt svagtseende. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for retningslinierne, idet det ikke er begrundet at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 3. Alzheimerforeningen Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til foredrag, pårørendegrupper, socialt samvær (udflugter) for demente og deres pårørende, forplejning og kørsel. Der er 28 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Demente og deres pårørende. Foreningen fik i 2008 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til foredrag der har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold og til pårørendegrupper. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer, forplejning og kørsel. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Lejre Pensionistforening søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til annoncering og tryksager med henblik på at gøre opmærksom på foreningen og i den forbindelse at få flere medlemmer og til transport (almindelig bus og handicapbus) til udflugt for medlemmer. Der er 331 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Pensionister Foreningen fik i 2007 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, idet der søges til hvervning af medlemmer og til socialt arrangement. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 5. Sjov Motion søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til instruktørudgifter (transport/kørsel i egen bil, telefon etc.). Der er ca. 300 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Pensionister Foreningen fik i 2008 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til hjælp til transportudgifter for instruktør, da aktiviteterne vurderes at være sundhedsfremmende og netværksskabende. Forslag til tilsagn om støtte: kr.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 6. PTU Roskilde Kreds søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til ét foredrag og annoncering herom for piskesmælds- / whiplashramte. Der er 49 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Polio-, trafik- og ulykkesskadede herunder whiplashramte. Foreningen fik i 2007 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til foredraget, idet det har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. DH Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til ét foredrag, annoncering herom og evt. lokaleleje herunder rengøring og forplejning. Der er 11 handicaporganisationer tilknyttet i Lejre Kommune. Målgruppe: Handicappede, pårørende, fagfolk og andre interesserede. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til oplægsholder og annoncering i forbindelse med offentligt foredrag med handicaprelevant emne. Der gives ikke tilskud til lokaleleje og forplejning m.m. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august PS Landsforeningen - pårørende til spiseforstyrrede søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af projekt Kommunerunder. Projektet dækker inspirationsdage for politikere og relevante nøglepersoner om tidlig opsporing og tidlig indsats for unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd samt andre sårbare unge. Der er 7 medlemmer af en støttegruppe i Lejre Kommune. Målgruppe: Kommuner og ansatte inden for sundhedssektoren. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet projektet har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der foreslås givet støtte til fortsættelse af projektet Kommunerunder. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Red Barnet Ungdom, Roskilde Lokalafdeling (dækker Roskilde og Lejre kommuner) søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til aktiviteter for børn på Asylcentret Avnstrup. Der er 38 medlemmer i Lokalforeningen. Målgruppe: Asylbørn i alderen 5 til 10 år på Center Avnstrup. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, dog er aktiviteterne af social karakter, men med et klart sundhedsfremmende og forebyggende indhold for børnene, hvorfor der foreslås givet støtte til aktiviteter/ture for børnene, hvor indholdet af aktiviteten har et sundhedsfremmende islæt, såsom svømning, idræt og lignende. Der gives ikke støtte til administration, projektkonsulent og planlægnings- og evalueringsmøder. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august 2010.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Lions Club Bramsnæs søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til transport af borgere - ca personer - i forbindelse med afholdelse af juleaften på Østergård. Der er 35 medlemmer i Lokalforeningen. Målgruppe: Vanskeligt stillede borgere i Lejre Kommune. Foreningen fik i 2007 og 2009 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, men projektet har et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende indhold. Det foreslås, at udvalget træffer beslutning om der skal gives støtte til arrangementet. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Økonomi og finansiering: Puljen for 2010 er på kr. Der blev tildelt støtte for kr. i oktober-runden 2009 (budget 2010). Restbeløb til 1. maj-runden: kr. Samlet er der i ovenstående 10 ansøgninger søgt om til støtte via 18-puljen for i alt kr. og forslag til støtte på kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender ansøgningerne pkt med udgangspunkt i principperne for støtte efter 18 og de foreliggende indstillinger 2. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender indstillingen i punkterne nr. 1, 7, 8, 9 og 10. Bilag: Michael Vestergaard - Ahorn - Re: Vedr. ansøgning om 18 midler Ansøgning fra Ahorn Ansøgning fra Dansk Blindesamfunds omsorgsklub Henning Backs - SV: yderligere spørgsmål ansøgning om 18 midler Ansøgning fra Alzheimerforeningen Østsjælland.PDF Ansøgning fra Lejre Pensionistforening Ansøgning fra Lejre Pensionistforening - Følg Svar på yderligere oplysning til ansøgning om 18-midler Ansøgning fra Sjov Motion Ansøgning fra Sjov Motion - følg Ansøgning fra PTU Roskilde Kreds Ellen ingrid Christiansen -Svar på yderligere spørgsmål Ansøgning fra DH-Lejre Ansøgning fra DH-Lejre - følg Afdelingsvedtægter DH-Lejre Ansøgning fra PS Landsforeningen m.m Følgebrev fra PS Landsforeningen.PDF PS Landsforeningen - Vedtægter PS Landsforeningen - Årsrapport 2009

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Ansøgning fra Red Barnet Ungdom.PDF Red Barnet Ungdom - Vedtægter Ansøgningsskema fra Lions Club Bramsnæs 23. Oversigt 2. ansøgningsrunde 2010 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Ansøgning nr. 8 PS Landsforeningen bevilliges kr. Ansøgning nr. 10 Lions Club Bramsnæs bevilliges kr.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Beløbsgrænser for enkeltydelser og løbende ydelser Sagsnr.: 10/13155 Resumé: Der skal i sagen tages stilling til, hvilke beløbsgrænser Lejre Kommune skal have i relation til en række ydelser på socialområdet og beskæftigelsesområdet, uden at det efter bevilling af ydelsen er nødvendigt at fremskaffe dokumentation. Sagsfremstilling: I sager, hvor kommunen skal tage hensyn til ansøgerens økonomiske forhold for at tage stilling til, hvad der kan ydes af hjælp, kan kommunalbestyrelsen vælge at fravige reglerne om dokumentation og beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske situation. Det er herved en forudsætning, at sagsbehandleren har set den nødvendige dokumentation for de økonomiske oplysninger, og at de økonomiske oplysninger samt dokumentationens art er noteret sagen. I henhold til 48 stk. 1-3 i Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt: Hjælp efter i Lov om aktiv socialpolitik Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. Hjælpen kan omhandle udgifter til indskud til bolig, udgifter til sygebehandling og medicin, hvis udgifter ikke kan dækkes efter anden lovgivning, samværsudgifter med egne børn under 18, som ikke bor hos ansøgeren selv, udgifter til forsørgelse af et barn, når forældremyndigheden er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligten og udgifter til hjælp til flytning. Hjælp efter i Integrationsloven. Dette vedrører udover hjælp svarende til hjælp efter i Lov om Aktiv socialpolitik også hjælp til begrundede udgifter til forsørgelse til udlændinge, der ikke er berettiget til introduktionsydelse og hjælp til udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammer, hvor den pågældende ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til transport, arbejdsredskaber, tøj og undervisningsmateriale samt eventuel egenbetaling. Hjælp efter 14, stk. 1, og 14 a i Lov om social pension, samt 17, stk. 2, og 18 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Efter de nævnte paragraffer kan der ydes personligt tillæg, 14 (folkepensionister) og helbredstillæg, 17, stk. 2

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 (førtidspensionister) til betaling af varmeudgifter. Der kan endvidere ydes helbredstillæg, 14 a (folkepensionister) og personligt tillæg, 18 (førtidspensionister), til betaling af egne udgifter til ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter Sundhedsloven, f.eks. medicinudgifter. Den beløbsgrænse, som kommunalbestyrelsen fastsætter, kan højst være på kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater. Kommunalbestyrelsen kan altid efter en konkret vurdering bestemme, at der i sager om enkeltpersoner skal være sædvanlig dokumentation. Revisionen har ved en gennemgang konstateret, at Lejre Kommune ikke har retningslinjer for beløbsgrænser i relation til de nævnte paragraffer, hvorfor alle udbetalinger skal dokumenteres til sidste krone i forbindelse med regnskabsaflæggelse med mindre andet besluttes. Udgifterne bevilges altid ud fra en forudgående vurdering af behovet for hjælpen, inden midlerne udbetales. Administrationens vurdering: Der er løbende mange ansøgninger, også mange gengangere, forstået på den måde, at det er borgere administrationen kender, og som løbende ansøger om forskellige ydelser og de samme ydelser. Det udløser meget administrativt bureaukrati, at ansøgerne hver gang de ansøger om en ydelse, skal fremskaffe den ønskede dokumentation. Desuden skal borgerne efterfølgende fremvise kvitteringer, der dokumenterer, at midlerne rent faktisk er anvendt til formålet. Ofte er det ikke nemt at fremskaffe dokumentationen, ej heller at vedlægge dokumentationen til den konkrete bevilling, da det betyder parallelle arkivsystemer i form af et elektronisk og et i papirudgave. Det betyder, at sagsbehandlingstiden forlænges unødigt, således at borgerne må vente i længere tid på at få svar på deres ansøgning. Ligeledes bruges der fra borgeren og administrationen tid på efterfølgende dokumentationsarbejde, som kunne undgås. Det er administrationens vurdering, at ved at fjerne dokumentationskravet vil det betyde, at borgerne hurtigere vil kunne få behandlet deres ansøgning, ligesom det vil lette det administrative arbejde. Administrationen vurderer, at dette netop er formålet med at kunne indføre beløbsgrænser for dokumentationskrav. En ordning med beløbsgrænser kræver, at det i de konkrete sager noteres, at sagsbehandleren har set de fornødne økonomiske oplysninger samt hvilke oplysninger det drejer sig om, inden der gives en bevilling. Administrationen bør endvidere lave en kontrolprocedure for de løbende ydelser. Administrationen foreslår, at dokumentationskravet for bevillingen revurderes i forbindelse med, at borgerens behov for hjælpen revurderes. Dette vil som udgangspunkt ske minimum én gang om året, enten ud fra de krav der er for revurdering af borgerens behov i relation til lovgivningen for den konkrete type af hjælp, eller når der sker ændring i borgerens behov for hjælp. Økonomi og finansiering: Beløbsgrænserne ændrer ikke ved finansieringen af ydelserne. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller:

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at der i sager vedrørende bevilgede enkeltydelser under kr. ikke skal foreligge konkret dokumentation for ansøgers økonomiske situation, og for hvorledes hjælpen er anvendt. Sagsbehandleren skal forud for bevilling af hjælp have set de fornødne oplysninger og skal notere dette i sagen. Beløbsgrænsen vedrører ydelser som anført under 48 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 2. at der i sager vedrørende bevilgede løbende ydelser under kr. pr. måned ikke skal foreligge konkret dokumentation for ansøgers økonomiske situation, og for hvorledes hjælpen er anvendt. Sagsbehandleren skal forud for bevilling af hjælp have set de fornødne oplysninger og skal notere dette i sagen. Beløbsgrænsen vedrører ydelser som anført under 48 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen Sagsnr.: 10/13019 Resumé: I første halvår af 2010 sendte Visitation & Bestiller 8 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i alle 8 afgørelser fra Visitation & Bestiller og Ankestyrelsen har afvist at behandle en sag, hvor en borger klagede over Det Sociale Nævns afgørelse. I første halvår 2010 har Social Drift & Behandling sendt 3 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Social Drift & Behandling afventer stadig svar fra Nævnet vedr. den sidste sag. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkeds område træffer Visitation & Bestiller og Social drift & Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje, praktisk bistand efter Serviceloven 83, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandler, f.eks. vedkommendes optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager såvel over afgørelser som sagsbehandlingsklager registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at genvurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det første halvår 2010 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 10 klagesager heraf: 112 / 113 genbrugelige hjælpemidler / kropsbårne hjælpemidler Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i alle 8 afgørelser, hvoraf Ankestyrelsen har afvist at behandle en sag, hvor en borger klagede over Det Sociale Nævns afgørelse. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om: et træningsredskab (WII Nitendo) førtidig udskiftning af høreapparat (bortkommet)

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 el-scooter 2 sager vedr. trykaflastende puder (komfort - ikke varig). Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: henstand med betaling af billån Støtte til køb af bil. Ansøgningen vedr. 116 drejer sig om: flytning af væg (der ikke ville gøre boligen bedre egnet). De 2 klagesager vedrørende kropsbårne hjælpemidler har Lejre Kommune genvurderet, idet der var kommet flere væsentlige oplysninger fra borgeren, hvilket har betydet, at borgeren fik medhold i afgørelsen. Social Drifts & Behandling har ikke modtaget nye klagesager i det første halvår 2010 vedrørende 95 og 96 samt 97, men har modtaget 3 stk. klagesager vedrørende SL 100. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på den sidste sag. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på sagsbehandlingerne vedrørende EL-scootere, idet der her enten kan være tale om en bevilling som hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Social Drift & Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter SL 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetterne på områderne. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Loft over egenbetaling for madservice Sagsnr.: 10/12256 Resumé: Den 1. juli 2010 trådte en ny lov om loft over egenbetaling for madservice i eget hjem i kraft. Lovforslaget er en del af Lov om Social Service 83, og udmøntes som en del af finanslovsaftalen for Af aftalen fremgår det, at der skal indføres et loft for egenbetaling på 45 kroner for en hovedret udbragt til eget hjem, eller som visiterede modtagere afhenter eller indtager på et dagcenter eller lignende. Sagsfremstilling: Baggrund Den nye lov der trådte i kraft den 1. juli 2010, om loft over egenbetaling for madservice i eget hjem på 45 kroner for en hovedret udbragt til eget hjem, har til formål, at sikre et mere ensartet prisniveau kommunerne imellem. Prisloftets beløb, der er angivet i 2010-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb. Beløbsgrænsen reguleres første gang den 1. januar Da lovforslaget medfører en ændring i udgiftsfordelingen, DUT - reguleres der på dette område. Lovforslaget omfatter borgere i eget hjem, herunder ældrebolig som ikke tillige er plejebolig, der visiteres til madservice. Disse borgere er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør, og fastsættelsen af et loft over egenbetaling for madservice skal ske således, at modtagerens adgang til frit valg bevares. Lejre Kommune forpligtes dermed til at sikre, at borgeren, uanset valg af leverandør, tilbydes mindst et dagligt måltid mad i form af en hovedret til max. 45 kr. udbragt til eget hjem. I Lejre Kommune er der ca. 130 borgere i eget hjem, der får leveret mad af valgt leverandør af madservice til Lejre Kommune. Egenbetaling udgør for borgeren 51,99 kr. for en hovedret med et indregnet tilskud fra Lejre Kommunen på 10,25 kr. til kørsel/udbringning af maden. Dette er daglig levering, hvorimod andre kommuner har kølemad, hvor der her udbringes 2 gange ugentligt. Eftersom prisen er højere og overstiger med et beløb svarende til 6,99 kr., er der reguleret i taksten for egenbetaling pr. 1. juli Dette er borgerne blevet informeret om i slutningen af juni 2010 pr. brev af afdelingen Visitation & Bestiller. Konsekvenser Den maksimale beløbsgrænse for egenbetaling for madservice indebærer således en merudgift for Lejre Kommune på Visitation & Bestillers budget. Når borgerne i eget hjem, der i dag er visiteret til madservice, kun skal betale 45 kr., vil det samlet betyde en mindre årlig egenbetaling på i alt ca kr kr. Den afledte merudgift på budgettet kan på nuværende tidspunkt finansieres inden for den angivne budgetramme for madservice Administrationens vurdering:

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 Administrationen anbefaler overfor økonomiudvalget, at som en konsekvens af den nye lov om loft på egenbetaling for madservice for borgere i eget hjem på 45 kr. for en hovedret, skal dette indgå som rettelse til takstbladet pr. 1. juli 2010, og at den afledte merudgift på budgettet for Visitation & Bestillers område finansieres inden for egen budgetramme for området. Økonomi og finansiering: Den maksimale beløbsgrænse for egenbetaling for madservice indebærer en merudgift for Lejre Kommune som kan afholdes inden for budget I forbindelse med udmøntning af Lov og cirkulæreprogram for 2011 taget der stilling til om der skal tilføres midler til området. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefaler overfor økonomiudvalget, at som konsekvens af loft på egenbetaling for madservice og den afledte merudgift på budgettet for Visitation & Bestillers område finansieres inden for egen budgetramme. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Status på hjælpemiddelområdet 1. halvår 2010 Sagsnr.: 10/13069 Resumé: Der udarbejdes 2 gange årligt en rapportering omkring hjælpemidler, boligindretning og biler. Formålet er at orientere om det aktuelle niveau inden for området og give et billede af udvikling og tendenser. På hjælpemiddelområdet mærkes den demografiske udvikling i Lejre Kommune og deraf større efterspørgsel på hjælpemidler. Dette følger udviklingen i hele landet. Der er både tale om stigning på individuelle tekniske hjælpemidler, samt hjælpemidler der er nødvendige for, at Frit Valg kan passe den enkelte borger. I Visitation & Bestiller har vi det første halvår i 2010 haft fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til nedbringelse af ventelisten på hjælpemiddelområdet. Organiseringen og mere struktur i det daglige arbejde har betydet, at ventelisten i de sidste par måneder gennemsnitlig har ligget på 35 dage. Den ældste sag på ventelisten er fra slutningen af marts 2010, hvilket betyder, at alle tidsfrister for sagsbehandling af hjælpemidler overholdes. Sagsfremstilling: Kropsbårne hjælpemidler - udfordringer Kropsbårne hjælpemidler omfatter blandt andet høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, proteser, inkontinens og stomi hjælpemidler samt injektions- og testpræparater til diabetikere. Antallet af diabetiker har været stigende de seneste år. Ifølge Sundhedsstyrelsen opdages der hvert år mellem og nye tilfælde af diabetes i DK. Dette gør, at udgiften til diabeteshjælpemidler forventes at stige. For at sikre at budgettet til hjælpemidler overholdes, er der taget en række initiativer, som skal begrænse udgifterne. Der har været fokus på om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at borgeren kan få bevilget hjælpemiddel. Lejre Kommune er en del af et regionalt indkøbsselskab, der gennem samlede udbud for kommunerne i Region Sjælland indhenter tilbud fra leverandører. Indkøbsaftaler på området for kropsbårne hjælpemidler er et konkret indsatsområde og fokus område Der er på nuværende tidspunkt aftaler med flere forskellige leverandører ex. til ble bevilling, diabetesprodukter, stomi produkter, samt et kommende inden for ortopædiske hjælpemidler. På området inkontinenshjælpemidler forventes der i 2010 fokus på forbruget. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe intern for ældreområdet med formålet, at udarbejde forslag til initiativer til begrænsninger af udgifterne for området. Genbrugelige hjælpemidler - udfordringer Lejre Kommune har kontrakt med Zealand Care om leje af genbrugshjælpemidler til udgangen af Der er ca borgere registreret i Zealand Care, hvoraf ca er aktive. Generelt går 2/3 af udgifterne til borger over 67 år. For 2010 er budgettet til dags dato overholdt på trods af de mange sager på ventelisten for 2009, der har været behandlet i 2010 og bevilget.

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 De dyreste borger koster ca kr. årligt for leje af hjælpemidler og de billigste ca. 10 kr. Hovedsageligt er det børn og handicappede, der driftmæssig hører til den dyre ende. Der betales gennemsnitlig ca kr. pr. måned for leje af hjælpemidler, kørselsudgifter til Zealand Care. Det er tilsvarende det samme som i året 2009, hvor det lå mellem kr. månedligt. De hyppigste hjælpemidler er de enkelte mobiliseringshjælpemidler såsom; badebænk, rollator, manuel transport kørestol, gang buk m.m. Teamet for hjælpemiddelområdet mødes en gang ugentlig for drøftelse af de mere komplekse bevillinger, hvorved der sikres en god sagsbehandling og ensartethed i bevillingerne. Ved alle større omkostningsmæssige sager i henhold til boligindretninger, støtte til bil etc. er lederen af Visitation & bestiller med i alle drøftelser. Det kan oplyses, at følgende tiltag iværksættes for 2010: a) Revurderinger af hjælpemidler inden for APV- hjælpemidler opstart juni 2010 b) Der foretages en grundig afdækning af behov, inden der bestilles arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler c) Plejepersonalet indskærpes, at det så vidt det overhovedet er muligt er borgeren, der ansøger om hjælpemidler I de tilfælde hvor plejepersonale bliver opmærksom på, at der står ubrugte hjælpemidler hos borgere, opfordres disse til at sørge for, at hjælpemidlerne afhentes d) Der er planer om evt. implementering af her og nu service straks ekspedition på de mest almindelige hjælpemidler med mål om sagsforløb på 1 uge eller skriftlig besked om sagsforløbet udgangen af 2010 e) Udarbejdelse af servicekatalog inden for området i relation til kvalitetsstandarderne inden for området til udgangen af Hensigten med den grundige afdækning af behov inden bestilling af arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler er ikke at hindre, at der bestilles arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler, når det er relevant. Hensigten er, at der bestilles de hjælpemidler, som bedst og billigst afhjælper problemet. Er der en sundhedsmæssig konsekvens af dette tiltag, må den vurderes at være positiv. Yderligere tiltag til reduktion af udgifterne drøftes løbende med henblik på, at overholde budgettet for området. Der er ca henvendelse dagligt via mail, telefon og brev inden for området, hvoraf ca. 80 % af alle sager er akut sager, der skal behandles inden for en kort tidsperiode. Det kan omhandle reparation af hjælpemiddel, APV hjælpemiddel, toiletforhøjer, badebænk m.m. Ventelisten er på 35 sager, hvoraf den ældste på listen er fra slutningen af marts måned. Visitation & Bestiller har overholdt tidsfristerne for sagsbehandling af alle ansøgninger for %. Den øgede efterspørgsel på hjælpemidler, der er nødvendig for at hjemmeplejen kan passe borgerne, er en følge af opgaveoverdragelsen fra sygehus til kommunerne. Efterspørgslen opstår, når borgeren bliver udskrevet til egen bolig, plejebolig eller midlertidig bolig. Der forventes derfor en øget omkostning på disse typer hjælpemidler. Visitation & Bestiller forventer, at Lejre Kommune i de kommende år vil blive mødt med et stadig større krav om velfærdsteknologiske løsninger på både pleje og sundhedsområdet. Administrationens vurdering:

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 20 Det er vigtigt, at Lejre Kommune tager stilling til den rolle, man ønsker at spille i denne udvikling og ønskes det, at Lejre Kommune er toneangivende i udviklingen og deltager i en række af disse projekter, skal der samtidig afsættes ressourcer til projektdeltagelse og midler til eventuel kommunal medfinansiering. På sigt må det dog forventes, at kravet om en øget satsning på teknologiske løsninger på området vil blive fremsat fra involverede borgere i kommunen. Der vil blive sat større krav til selvhjælp, teknologiske kommunikationsformer og løsninger og det er derfor vigtigt, at Visitation & Bestiller allerede nu forbereder sig på den kommende udvikling. Økonomi og finansiering: Ingen økonomisk konsekvens Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at status for hjælpemiddelområdet tages til efterretning 2. at indsatsområderne for hjælpemiddelområdet bliver godkendt for punkt a til e. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Høringssvar Kvalitetsstandard 116 boligindretning Sagsnr.: 10/5950 Resumé: Visitation & Bestiller har den fulde myndighedsopgave vedrørende hjælp til indretning af bolig til borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Serviceloven 116. Kvalitetsstandard for området har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune skal ifølge Servicelovens 116 stk. 1 og 2 yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for ansøgeren. Er boligindretningen ikke tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt inden for Servicelovens 116 stk. 1 og 2 og sigter mod at sikre et fælles administrationsgrundlag for at kunne udmønte et ensartet serviceniveau for bevilling af boligindretning i Lejre Kommune. En boligindretning er f.eks. fjernelse af dørtrin, opsætning af gelænder og hjælp til opførelse af mindre tilbygninger, værelse eller lignende, når det skønnes hensigtsmæssigt. Kvalitetsstandarden gælder for borgere i alle aldre. Ankestyrelsen har med en undersøgelse i 2009 haft fokus på vurdering af de mest komplekse sager for området, samt om kommunerne træffer korrekte afgørelser om boligindretninger. Undersøgelsen viser, at Lejre Kommune i deres bevillingssager har godt styr på lovgivningen og betingelserne for at tilkende boligindretninger. Oplysningsgrundlaget er generelt godt i sagerne og der er en rimelig sagsbehandlingstid. Der er indgået 146 sager i undersøgelsen, og der er kun tale om sager, hvor der er givet bevilling, mens undersøgelsen ikke inddrager sager, hvor der er givet afslag. Praksisundersøgelsen er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside Ankestyrelsens anbefalinger til de involverede kommuner er: At Lejre Kommune sikre sig, at der træffes afgørelser efter de korrekte bestemmelser At der indhentes og nedskrives væsentlige oplysninger i sagen At kommunerne tager stilling til hvor lang tid, der må gå før bevillingen iværksættes At der træffes skriftlige afgørelser med præcist indhold af bevillingen. Således undgås der tvivl om afgørelsens indhold senere i sagens forløb At kommunerne udarbejder en støtte/sagsbehandlervejledning, eventuelt en aktivitets- og funktionsanalyse til brug for sagsbehandlingen. Dette har særligt sin fordel ved behandling af tunge boligsager, hvor der ofte ligger mange oplysninger, og hvor det derfor har stor betydning at sagen fremstår overskuelig. Der arbejdes forsat på at forbedre sagsbehandlingen og kvalitetssikringen i sagsbehandlingsprocessen for, at optimerer serviceringen af borgerne i Lejre Kommune. Der arbejdes for tiden dels på at få lavet et ydelseskatalog som vejledning til borgerne og en beskrivelse af sagsgangen til støtte ved store boligændringssager. Dette linkes på Lejre Kommunes hjemmeside.

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Udtalelser: Lejre Kommunes Ældreråd tiltræder kvalitetsstandarden vedrørende boligindretning efter Servicelovens 116 stk. 1 & 2. Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarden efter Servicelovens 116 stk. 1 & 2. Det anbefales, at der henvises (Linkes) til Lejre Kommunes sagsbehandlingstider. Der savnes en henvisning til Socialministeriets vejledning på området og kvalitetsstandarden er vejledende. Rådet anbefaler, at der i kvalitetsstandarden indføres de ændrede regler om frit valg - som træder i kraft fra den 1. oktober Handicaprådet har vedlagt udtalelse fra DH Lejre som bilag til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: Sagsbehandlende terapeuter skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling herunder have kendskab til bevillingen og kende retspraksis på området. Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen behandler klagesager og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bliver orienteret om sagerne 2 gange om året. Dette er med til at sikre, at de afgørelser der træffes i Lejre Kommune om tildeling af hjælpemidler følger retspraksis på området. I følge om Lov om Social Service skal alle afgørelser om boligindretning træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgeren. Kvalitetsstandarden bliver sendt til Kommunikationsafdelingen i Lejre Kommune med henblik på, at skabe et godt og brugbart layout som bliver lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og det efterstræbes, at de steder hvor der henvises til hjemmesider, Lejre Kommunes/fremmed, suppleres med relevant postadresse og telefonnummer. Der vil være et link til Ankestyrelsen, der her lancerer deres afgørelser for at afklare praksis for området. Handicaprådet efterspørger, hvor længe der må gå fra en bevilling, til opgaven er løst. Helhedsvurderingen i hver enkelt sag handler med andre ord om at afdække om og i hvilken omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Derfor kan sagerne i enkelte tilfælde være ukomplicerede og andre mere kompliceret. Der samarbejdes ofte med eksterne samarbejdspartner i selve sagsbehandlingsprocessen. De er med i vurderingen af en evt. løsning for boligindretning/tilretning, der er afgørende for hvorledes vi får afsluttet sagerne. Det vurderes, at der i kvalitetsstandarden linkes til Lejre Kommunes sagsbehandlingstider. Det anbefales at der henvises til Socialministeriets vejledning nr. 6 af 5 december 2006 i kvalitetsstandarden under lovgrundlag. Idet den nye lovændring om frit valg snart træder i kraft - den 1. oktober vurderes, at dette ændres i kvalitetsstandarden under punktet for valgmuligheder. Borgeren har ofte fået valgmulighed dog med egenbetaling, idet bevillingen svarer til det beløb som prisen er på det tilbud Lejre Kommune har peget på. Økonomi og finansiering: De boligsager, som Visitation & Bestiller behandler for tiden, er ikke meget store sager. Fortsætter forløbet som i det første kvartal, skønnes det, at udgifterne kan holdes inden for det fastlagte budget for Beslutningskompetence:

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 23 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning 2. at den revideret kvalitetsstandard efter Serviceloven 116 stk. 1 & 2 for boligindretning i Lejre Kommune 2010 godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar - Kvalitetsstandard boligindretning 116 i Lov om Social Service.DOC 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard DH-Lejre kommentarer til Kvalitetsstandard 116 i Lov om Social Service.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Forslag til prioritering af indsatsområder og implementering af styringsredskaber på det specialiserede voksensocialområde Sagsnr.: 09/23604 Resumé: Sagen omhandler fremlæggelse af forslag til prioritering af indsatsområder og implementering af styringsredskaber på det specialiserede voksensocialområde. Arbejdet med implementering af styringsredskaber og udvalgte indsatsområder er forankret i kommunens visitationsudvalg på det specialiserede voksensocialområde. Sagsfremstilling: På baggrund af økonomiaftalen for 2009 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev der i juni 2009 udarbejdet en række redskaber, som kunne hjælpe kommunerne med styring, prioritering og udvikling på det specialiserede socialområde. I oktober 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen en tids- og handleplan for arbejdet med styring, prioritering og udvikling på den del af det specialiserede socialområde, der omfatter voksne borgere. Af tids- og handleplanen fremgår blandt andet etablering af et visitationsudvalg for området, hvor det videre arbejde med prioritering af indsatsområder og udvikling på området forankres. I overensstemmelse med tids- og handleplanen har Visitationsudvalget udarbejdet forslag til prioritering af indsatsområder - herunder implementering af styringsredskaber. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre præsenteres hermed for status for arbejdet i Visitationsudvalget samt forslag til prioritering af indsatsområder. I 1. halvår 2010 har Visitationsudvalget haft fokus på dels at få konsolideret sig som et centralt redskab til styring og udvikling af området og dels at få skabt det nødvendige overblik på området i forhold til både økonomi, opgaveområder og snitflader. Erfaringen er, at Visitationsudvalget fungerer godt, og at der er en god proces og mange initiativer i gang. En stor udfordring for Visitationsudvalgets arbejde er at skabe det nødvendige overblik over økonomi og udvikling på området. Der er iværksat en analyse af økonomien på området for budgetåret I første omgang er udarbejdet et overblik i forhold til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der er bosat på midlertidige og længerevarende botilbud. Analysen viser blandt andet, at: de unge (18-25 år) er forholdsmæssigt dyrere end de øvrige aldersgrupper, idet de tegner sig for 20 % af udgifterne, men kun udgør 11 % af målgruppen udgifterne til et cpr. nr. er i gennemsnit på ca kr., fratrukket refusioner. Der vil blive foretaget en mere detaljeret analyse af tallene august/september, hvor også de øvrige områder vil blive inddraget. Det drejer sig blandt andet om ledsagerordninger, støtte-kontaktpersonordninger, borgerstyret personlig assistance, hjælpemidler og Frit Valgs området. Den foreløbige analyse er blevet præsenteret på budgetseminar i juni. Præsentation er vedlagt som supplerende bilag. Visitationsudvalgets forslag til prioritering af indsatsområder og styringsredskaber er inddelt i 4 grupperinger, herunder tidsplan vil blive gennemgået i det følgende. For mere detaljeret information samt samlet tidsplan for implementering henvises til "Bilag vedr. behandling af forslag til prioritering af indsatsområder". Indsatsområde 1: Den politiske styring Indsatsområdet indeholder tiltag med henblik på at skabe de nødvendige rammer for at

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 25 gøre området politisk styrbart. Blandt andet i form af økonomiske styringsredskaber, ramme for politisk inddragelse, vedtagne serviceniveauer mv. Indsatsområdet forventes implementeret Indeholder blandt andet: Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og eventuel formulering af samlet politik for området eller delpolitikker for de forskellige tilbudstyper på området. (Implementeres ) Kvalitetsstandarder kombineres på sigt med forudsætning om antal brugere og gennemsnitsomkostning pr. bruger for at understøtte sammenhæng mellem serviceniveau og de økonomiske rammer. (Implementeres 2011) Ramme for løbende økonomisk styring i form af individbaseret dispositionsregnskab, systematisk budget- og målopfølgning samt håndtering af uforudsete udgifter i løbet af budgetåret. (Implementeres ) Realistisk budgetlægning i form af bedre sammenhæng mellem serviceniveau og de økonomiske rammer og viden om udvikling i målgrupper. (Implementeres 2011). Indsatsområde 2: Kvalitet i sagsbehandlingen Indsatsområdet indeholder tiltag med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling på tværs af de enkelte sagsbehandlere. Herunder at Visitation & Bestiller tager afsæt i det politisk fastsatte serviceniveau og at indsatsen ikke udføres på et mere specialiseret niveau end nødvendigt. Følgende indsatser foreslås gennemført: Aktiv opfølgning i alle sager (fra 2011) Analyse og drøftelse af tiltag, der omhandler organisering af sagsbehandlingen. Blandt andet mulighed for sagsbehandling i teams, audit som redskab til evaluering af sagsbehandling, særlig enhed med overblik over tilbud, inddrage LEONprincippet i sagsbehandlingen samt krav om alternative foranstaltninger med henblik på at udfordre vanetænkning i visitationen. (Gennemføres 2011) Indsatsområde 3: Helhedstænkning i opgaveløsningen Indsatsområdet har til formål at skabe bedre sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af det specialiserede socialområde og de øvrige kommunale opgaveområder, herunder dagtilbud, folkeskole, sundhedspleje samt arbejdsmarkeds- og ældreområdet. Følgende indsatser foreslås gennemført: Drøftelser og tiltag på tværs af opgaveområder med henblik på at styrke forståelse på tværs af fagligheder, beskrivelse af snitflader, gennemgang af økonomiske incitamenter for at undgå kassetænkning samt muligheder for at skabe større fleksibilitet i foranstaltningerne. (Gennemføres 2011) Indsatsområde 4: Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner Formål med indsatsområdet er at sikre den nødvendige koordinering af udbud og efterspørgsel efter pladser på botilbud og andre tilbud på det specialiserede

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 26 socialområde. Fælles for disse indsatser er, at de allerede foregår på et vist niveau. Der vil dog blive rettet særlig fokus på disse indsatser jf. tidsplan. Forsyningsfællesskab (gennemføres 2011) Faglige netværk (gennemføres 2011) Benchmarking og nøgletalsanalyser (gennemføres 2011) Inspiration og støtte udefra God Social Praksis og VISO (gennemføres 2011) Dialog mellem betalings- og handlekommune (gennemføres 2012) Aftale om effektiv drift af tilbud (gennemføres 2011). Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at forslaget imødekommer en nødvendig prioritering af indsatsområdet vedr. den politiske styring, idet der er vægtet en tidlig indsats for dette indsatsområde. Indsatsområdet sikrer blandt andet, at der skabes det nødvendige økonomiske overblik og løbende økonomisk kontrol. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At forslag til prioritering af indsatsområder og implementering af styringsredskaber på det specialiserede voksensocialområde godkendes. Bilag: 1. Bilag vedr. behandling af forslag til prioritering af indsatsområder.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Fastlæggelse af generelt serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. Servicelovens 95 og 96 Sagsnr.: 09/7279 Resumé: Sagen omhandler fastlæggelse af et generelt serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) på baggrund af ændring af Servicelovens 95 og 96 samt ny bekendtgørelse, som udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til de nødvendige omkostninger, som indgår i en BPA-ordning. Udvalget er tidligere blevet forelagt forslag til serviceniveau for udmåling af tilskud til BPA vedr. A) tilskud til aflønning af hjælpere, B) ferieudmåling, C) tilskud til hjælperrelaterede udgifter, D) ramme for tilskud til udgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere (kurser, oplæring, forsikring mv.) samt E) tilskud til lønadministration og øvrige arbejdsgiver opgaver. Forslag til serviceniveau for udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance er indarbejdet i udkast til kvalitetsstandard. Udvalget forelægges nu udkast til kvalitetsstandard for støtte til borgerstyret personlig assistance med henblik på at denne drøftes og sendes til høring i Handicapråd og Ældreråd. Sagsfremstilling: Fra den 1. januar 2009 gennemførtes en ændring af Servicelovens 95 og 96. Med ændringen betegnes tilskud til ansættelse af hjælpere nu borgerstyret personlig assistance (BPA) for at præcisere, at borgerens selvbestemmelse er i fokus i disse ordninger. Der er tale om en række gennemgribende ændringer af regelsættet for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere ud fra et ønske om, at disse ordninger i højere grad skal skabe mulighed for sammenhængende og tidssvarende løsninger for borgere med et omfattende plejebehov. Med ændringen sker blandt andet en udvidelse af målgruppen, idet der ikke er et krav om, at borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Samtidig er kravet om et højt aktivitetsniveau afskaffet. Målgruppen for ordningerne er: Personer over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der har behov for personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentligt ( 95) Personer over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og sammensat behov for hjælp. Borgeren er i høj grad afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og har et omfattende behov for pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet ( 96). Det er fortsat en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter 95 og 96, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det indebærer blandt andet: Arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 28 Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler. Herudover er der en række opgaver med at administrere ydelsen samt de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA (Arbejdsgiveropgaven). Arbejdsgiveropgaven omfatter blandt andet: Ansættelse og afskedigelse af personale Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn mv. Borgeren kan med ændringen vælge at afgive arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående. Hvis borgeren overfører arbejdsgiveransvaret til en forening eller virksomhed, skal der udmåles et tilskud til at foreningen eller virksomheden kan varetage arbejdsgiveropgaverne relateret til BPA en. Hvis arbejdsgiveransvaret overføres til nærtstående forudsættes denne ikke aflønnet for arbejdsgiveropgaven. Den 1. juli 2009 trådte bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 95 og 96 i kraft (udmålingsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til at dække de nødvendige omkostninger, som indgår i en BPA-ordning. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelægges forslag til kvalitetsstandard for støtte til borgerstyret personlig assistance med henblik på at denne drøftes og sendes til høring i Handicapråd og Ældreråd. Administrationens vurdering: Kvalitetsstandarden er tænkt, som en overordnet information om borgerstyret personlig assistance samt angivelse af serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden forventes suppleret af en vejledning om borgerstyret personlig assistance i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at det beskrevne serviceniveau jf. kvalitetsstandard ligger på niveau med andre kommuner. Administrationen vurderer ligeledes, at det beskrevne servicenivau efterkommer intentionen i lovgivning om, at udmålingen af tilskud til lønudgiften tager udgangspunkt i lønniveauet for sammenlignelige faggrupper. Det vurderes, at der med den forslåede model for udmøntning af tilskuddet sker en hensigtsmæssig prioritering af den del af tilskuddet, som går direkte til hjælp til borgeren, nemlig aflønning af hjælpere. Økonomi og finansiering: Ordningen vedr. BPA jf. Servicelovens 95 og 96 administreres af Social Drift & Behandling. Aktuelt er 1 borger bevilget en 95 ordning. I budget 2010 er der budgetteret med en udgift på kr. til 95 ordninger. Aktuelt er 5 borgere bevilget en 96 ordning. I budget 2010 er der budgetteret med en udgift på kr. til 96 ordninger. Midlerne i budgettet findes på bevilling

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 29 Såfremt der vælges det anbefalede serviceniveau, vurderes at ændringen samlet set vil være budgetneutralt dog under forudsætning af, at antallet af bevilgede ordninger forbliver på samme niveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance jf. Servicelovens 95 og 96 drøftes og sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Bilag: 1. Forslag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance jf. SEL 95 og 96 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Administrationen tilbyder at deltage i et Handicaprådsmøde mhp. på uddybning.

32 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Forenkling af sagsgange ved gennemgang af årsregnskab for private botilbud Sagsnr.: 10/11937 Resumé: Lejre Kommune har ansvar for at føre tilsyn med private botilbud beliggende i kommunen. Tilsynsforpligtelsen indebærer, at kommunen en gang årligt rutinemæssigt skal gennemgå botilbuddenes årsregnskaber. Som praksis er i dag skal resultat af denne gennemgang af årsregnskaberne forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Det foreslås, at sagsgangen i disse sager forenkles, således at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre ikke i almindelighed forelægges sag vedr. gennemgang af årsregnskaberne. Sagsfremstilling: Ifølge 11 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private botilbud skal kommunen som tilsynsmyndighed føre tilsyn med botilbuddets økonomiske forhold gennem vurdering af årsregnskabet. Tilsynsmyndigheden skal påse: At anvendelsen af et eventuelt overskud ved driften af botilbuddet og henlæggelser med videre falder inden for botilbuddets formål At regnskabet skal aflægges efter Årsregnskabslovens kapitel 5 Om der er behov for at stille yderligere krav til det enkelte botilbuds regnskabsaflæggelse for at sikre gennemskueligheden i økonomien Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor, Kommunernes Revision eller en statsautoriseret revisor At der ikke er flyttet midler fra øvrig drift til løn Tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året Tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske forhold. Kommunen skal således ikke godkende, men tilse, at udarbejdelsen af årsregnskabet og de økonomiske dispositioner er sket i overensstemmelse med lovgivning og bestemmelser på området. Siden 2007 har det været praksis i forbindelse med administrationens vurdering af regnskaber fra private botilbud, at disse i særskilt sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Sagerne har været forelagt med indstilling om, at udvalget tog sagerne til efterretning. Det foreslås, at sagsgangen i disse sager forenkles, således at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre ikke i almindelighed forelægges sag vedr. gennemgang af årsregnskaberne. I tilfælde, hvor administrationen ved vurdering af årsregnskaberne finder forhold, der giver anledning til påbud eller lignende, vil det blive forelagt udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at sagerne vedr. vurdering af årsregnskab i almindelighed er af rutinemæssig karakter og at indholdet i disse sager ikke er relevante for udvalgets

33 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 31 virke med mindre der er forhold, som ved gennemgangen giver anledning til påbud eller lignende. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagsgang ved kommunens vurdering af årsregnskaberne for private botilbud ændres, således at sager vedr. vurdering af årsregnskab kun forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre såfremt der er forhold, der giver anledning til påbud eller lignende. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

34 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Drosthuset i Hvalsø Sagsnr.: 09/9352 Resumé: Sagen omhandler vurdering af det private botilbud Drosthusets årsregnskab for 2009 ud fra reglerne for godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud, jf. Lov om Social Service. Sagsfremstilling: Ifølge 11 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud skal kommunen som tilsynsmyndighed føre tilsyn med botilbuddets eller opholdsstedets økonomiske forhold gennem vurdering af årsregnskabet. Der er fastsat en række regler for regnskabsaflæggelse og revision. Blandt andet at: regnskabet skal være aflagt efter Regnskabslovens kapitel 5 kommunen kan yderligere stille krav til det enkelte opholdssted eller det enkelte botilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre gennemskueligheden i økonomien regnskabet skal være revideret af enten en registreret revisor, Kommunernes Revision eller en statsautoriseret revisor. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Ifølge vejledningen skal kommunen: ikke godkende regnskabet, kun påse at det er revideret af en revisor tilse, at der ikke er flyttet midler fra øvrig drift til løn tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske forhold. Årsregnskab 2009 for den selvejende institution Drosthuset i Hvalsø er gennemgået af Økonomiafdelingen i Lejre Kommune, der vurderer følgende: Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven Regnskabet udviser et driftsoverskud på kr. Der har været fuld belægning i regnskabsåret Overskuddet henlægges til egenkapitalen, da dette ikke overstiger 5% af det godkendte budget 2009 for opholdsbetaling. 5 % udgør i budget kr. Egenkapitalen udgør ultimo kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationens vurdering: Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Regnskabet kan derfor tages til efterretning uden bemærkninger. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling:

35 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 33 Direktionen indstiller: 1. at årsregnskab 2009 for den selvejende institution Drosthuset i Hvalsø tages til efterretning. Bilag: 1. Regnskab 2009, Drosthuset Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

36 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Højagergaard Sagsnr.: 09/9354 Resumé: Sagen omhandler vurdering af det private botilbud Højagergaards årsregnskab for 2009 ud fra reglerne for godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud, jf. Lov om Social Service. Sagsfremstilling: Ifølge 11 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud skal kommunen som tilsynsmyndighed føre tilsyn med botilbuddets eller opholdsstedets økonomiske forhold gennem vurdering af årsregnskabet. Der er fastsat en række regler for regnskabsaflæggelse og revision. Blandt andet at: regnskabet skal være aflagt efter Regnskabsloven kapitel 5 kommunen kan yderligere stille krav til det enkelte opholdssted eller det enkelte botilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre gennemskueligheden i økonomien regnskabet skal være revideret af enten en registreret revisor, Kommunernes Revision eller en statsautoriseret revisor. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Ifølge vejledningen skal kommunen: ikke godkende regnskabet, kun påse at det er revideret af en revisor tilse, at der ikke er flyttet midler fra øvrig drift til løn tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske forhold. Årsregnskab 2009 for den selvejende institution Højagergaard er gennemgået af Økonomiafdelingen i Lejre Kommune, der vurderer følgende. Årsrapporten/regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Regnskabet udviser et driftsunderskud på kr. I budgettet for 2009, er der budgetteret med et overskud på kr. Årsagen til underskuddet skal findes i et merforbrug af vikartimer. Det har været nødvendigt at dække vagtplanen med vikartimer, da en daglig leder - modsat tidligere i regnskabsåret ikke har været i stand til at arbejde udover en normal 37 timers arbejdsuge. Revisionen anbefaler i den forbindelse, at bestyrelsen drøfter personalenormeringen og vurderer om der bør ansøges om en personaleopnormering i budgetterne for 2010 og Der har været fuld belægning af alle 5 pladser i regnskabsåret. Ledelsen foreslår at årets resultat (underskud)overføres til den frie egenkapital. Egenkapitalen udgør ultimo kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationens vurdering: Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Regnskabet kan derfor tages til efterretning uden bemærkninger. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger.

37 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 35 Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at årsregnskab 2009 for Højagergaard tages til efterretning. Bilag: 1. Regnskab 2009, Højagergaard Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

38 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Søholm Sagsnr.: 09/9351 Resumé: Sagen omhandler vurdering af det private botilbud og aktivitetstilbud Søholms årsregnskab for 2009 ud fra reglerne for godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud, jf. Lov om Social Service. Sagsfremstilling: Ifølge 11 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud skal kommunen som tilsynsmyndighed føre tilsyn med botilbuddets eller opholdsstedets økonomiske forhold gennem vurdering af årsregnskabet. Der er fastsat en række regler for regnskabsaflæggelse og revision. Blandt andet at: regnskabet skal være aflagt efter Regnskabsloven kapitel 5. kommunen kan yderligere stille krav til det enkelte opholdssted eller det enkelte botilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre gennemskueligheden i økonomien. regnskabet skal være revideret af enten en registreret revisor, Kommunernes Revision eller en statsautoriseret revisor. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Ifølge vejledningen skal kommunen: ikke godkende regnskabet, kun påse at det er revideret af en revisor tilse, at der ikke er flyttet midler fra øvrig drift til løn tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske forhold. Årsregnskab 2009 for den selvejende institution Søholm er gennemgået af Økonomiafdelingen i Lejre Kommune, der vurderer følgende. Årsrapporten/regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet udviser et driftsoverskud på kr. Tidligere års underskud har forårsaget en stram økonomisk styring, som også giver udslag i regnskabsår Resultatet må betragtes som positivt. Det samlede overskud foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital. Egenkapitalen udgør ultimo kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Administrationens vurdering: Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Regnskabet kan derfor tages til efterretning uden bemærkninger. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktion indstiller:

39 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at årsregnskab 2009 for Søholm tages til efterretning. Bilag: 1. Årsrapport Den selvejende Institution Søholm 2. Årsrapport Aktivitetsstedet Søholm Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt

40 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Takst for driftsorienteret tilsyn for private botilbud (voksensocialområdet) 2011 Sagsnr.: 10/14005 Resumé: Sagen omhandler fastsættelse af takst i 2011 for det driftsorienterede tilsyn med private botilbud og opholdssteder på voksensocialområdet i Lejre Kommune. Taksten fastsættes nu for, at botilbuddene kan nå at indarbejde denne i deres budgetter for Sagsfremstilling: Ifølge Servicelovens 149 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn med private botilbud og opholdssteder. Taksten, der beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet, afholdes af de tilbud der er omfattet af tilsynet. Tilbuddets udgift til tilsynet dvs. taksten vil komme til at indgå i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune. Herved sker der en jævnbyrdig fordeling af udgifterne til det driftsorienterede tilsyn til de kommuner, der bruger de konkrete tilbud. Selve det driftsorienterede tilsyn med de private botilbud og opholdssteder skal sikre, at tilbuddet lever op til de forudsætninger, der var for stedets godkendelse. Tilsynet skal derfor sikre, at følgende forhold svarer til forudsætningerne for godkendelsen: De organisatoriske forhold Økonomi budgettet og regnskab De fysiske rammer Den pædagogiske metode og målsætning Pædagogiske forhold (pædagogiske metoder og forhold, udvikling omsorg, støtte til at få rettigheder opfyldt) Magtanvendelse (overholdes procedurerne) Den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. Der er efter administrationens vidende ikke en fælles kommunal model til brug for beregning af takster, og kommunernes takster varierer meget, idet der lægges forskellige faktorer til grund for beregningen af taksterne. På voksensocialområdet fører Lejre Kommune årlige anmeldte tilsyn med tre botilbud; Drosthuset, Søholm og Højagergaard. Ved beregning af takst for 2010 blev en skønsmæssig opgørelse af tidsforbruget i forbindelse med tilsynsopgaven lagt til grund for beregningen. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2010 vurderes, at denne skønsmæssige opgørelse er retvisende set i sammenhæng med det faktisk anvendte tidsforbrug i forbindelse med tilsynsopgaven. Forslag til takst for 2011 er derfor beregnet som en ren pris- og lønfremskrivning af taksten for 2010.

41 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 39 Opgaven omhandler overordnet følgende opgaver: Opgaver Timeforbrug Forberedelse af selve tilsynsbesøget, 5 f.eks. interviewguide, oplæsning på tidligere tilsyn Gennemførelse af tilsynsbesøget (to 12 personer) Bearbejdning af tilsynsbesøget, 8 rapportskrivning mv. Vurdering af budget og regnskab 8 Udarbejdelse af politiske sager, inkl. 7½ høringsmateriale (tre årlige sager) I alt: 40 ½ time til driftsorienteret tilsyn pr. botilbud. Som grundlag for beregning af takst for 2010 blev herudover lagt en gennemsnitlig timepris på 300 kr. inkl. lønudgift og 20 % overhead (lederløn, kørsel, materialer, IT, uddannelse mv.) til grundlag for beregningen. Denne timepris fremskrives med estimeret pris- og lønudvikling på 1,8 %, anbefalet af KL. Dette giver en tilsynstakst på kr. for Tilsynstaksten er den samme for alle tre botilbud, i det timeforbruget i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn som udgangspunkt ikke er afhængigt af antallet af pladser på botilbuddet/opholdsstedet. Det enkelte botilbud skal fordele taksten på de enkelte pladser. Botilbuddets samlede udgifter i forbindelse med taksten skal dog budgetteres særskilt. Taksten skal fastsættes nu, således at de tre botilbud kan indarbejde den i deres budgetter for Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at faktorerne i beregningen af tilsynstaksten fortsat bør følges tæt, således at grundlaget for takstberegningen bliver så præcist som muligt, selvom lovens tekst går på en gennemsnitsbetragtning. Dette kan f.eks. gøres gennem tidsregistrering i forbindelse med opgaven. Taksten bør i øvrigt følge almindelig pris- og lønfremskrivning. Administrationen vil i løbet af det kommende år se nærmere på, om og eventuelt hvordan det løbende tilsyn med botilbuddene i form af den kontakt, som kommunen har med botilbuddene i løbet af et år, kan indregnes i taksten. Dette indbefatter ikke det personrelaterede tilsyn. I forbindelse med det løbende tilsyn bør der også ses på, hvordan f.eks. "uanmeldte tilsyn" eventuelt kan indarbejdes i taksten. Økonomi og finansiering: Kommunens indtægter indsættes på konto 5, hvor også de 4 % administrationsoverhead fra kommunens egne institutioner på socialområdet skal indsættes.

42 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 40 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynstaksten for det driftsorienterede tilsyn med de private botilbud og opholdsteder på Lejre Kommunes voksensocialområde i 2011 sættes til kr. for hvert botilbud/opholdssted. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales

43 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Solvang Sagsnr.: 10/11638 Resumé: Tilsynsrapport 2010 fra Solvang sendes til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Tilsynet er gennemført af eksterne konsulenter fra BDO Kommunernes Revision for Lejre Kommune. Tilsynsrapporten har været i høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Tilsynsrapporten fra Solvang konkluderer: At det overordnede indtryk er at Solvang er et godt tilbud, hvor der er igangsat en hel del nye tiltag rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og pædagogisk. At de fysiske rammer er særdeles velegnede til at rumme et socialpsykiatrisk bofællesskab. At der er et tilfredsstillende tilbud af aktiviteter, udflugter og ferier. At der er et godt fokus på at sikre beboerne medindflydelse. At der generelt set er et godt fokus på samarbejdet med de pårørende. Tilsynet bemærker, at der er et godt fokus på de arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssige forhold, og bemærker at ledelsen vil undersøge, hvorvidt Lejre Kommunes trivselsundersøgelse erstatter den kommende APV. Tilsynet havde følgende anbefalinger: At oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Solvangs personalenormering fordelt på faggrupper ajourføres, så de stemmer overens med de faktiske forhold. At Solvang med afsæt i de mange gode tiltag de har i relation til kost og motion, udarbejder kost- og motionspolitik for stedet. At der tages kontakt til "Fjorden" for at få etableret et tættere samarbejde i forbindelse med beboernes udslusning fra hospital til Solvang. At der formuleres en fælles holdning til, hvilket sprogbrug der kan accepteres, og hvordan der kan handles på et grænseoverskridende sprogbrug. At der udarbejdes fælles retningslinjer for introduktion af nye medarbejdere, så denne bliver ensartet for alle. At medarbejderne tilbydes yderligere kompetenceudvikling omkring specifikke diagnoser, herunder OCD, for helt at kunne matche beboernes behov. Der var ingen påbud. Udtalelser: Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten og Solvangs tilbagemelding herpå.

44 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 42 Handicaprådet har til sit høringssvar vedlagt kommentarer fra DH-Lejre. DH-Lejre bemærker følgende: DH-Lejre finder det positivt at personalet efteruddannes i beboernes specifikke diagnoser, f.eks. OCD. finder det positivt, at der afholdes internt kursus i medicin, og at der udarbejdes politik/retningslinier vedr. indlæggelser, kost og motion, magtanvendelse og vold. anbefaler, at der under indlæggelser er øget samarbejde og kommunikation til pårørende, samt at der ved indlæggelser af beboere med sparsomme netværk følges op med tilstrækkelige sygebesøg fra kontaktpersonerne. ønsker politisk fokus på tilsynets vurdering om at samarbejdet med Lejre Kommune og Distriktspsykiatrien med fordel kan intensiveres, og ser frem til at høre hvordan der følges op. anbefaler, at kommunen og det politiske niveau følger op på ønsket om et bedre samarbejde med Fjorden ved udskrivninger ønsker oplyst om de udarbejdede retningslinier for beboernes økonomi er godkendt i Kommunalbestyrelsen gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger. kotikabehl_plhjbosted.pdf Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten giver et godt øjebliksbillede af Solvang som botilbud og tager tilsynsrapporten samt høringssvar og supplerende kommentar fra DH-Lejre til efterretning. Tilsynsrapport og høringssvar m.v. giver anledning til følgende bemærkninger: Opfølgning på tilsynsrapport: Tilbudsportal: Oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Solvangs personalenormering fordelt på faggrupper er nu ajourført. Kost- og motionspolitik: Af årsaftale for Solvang fremgår mål vedr. udarbejdelse af en kvalitetsstandard i forhold til kosten. Tættere samarbejde med psykiatri: Solvang har tidligere taget flere initiativer med henblik på at forbedre samarbejdet med psykiatrien. Dette arbejde vil fortsat blive prioriteret. Grænseoverskridende sprog: En "voldspakke" bestående af forebyggelse, handling og efterspil er under udarbejdelse på Solvang. Arbejdet fokuserer også på krænkende adfærd.

45 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 43 Fælles retningslinjer for introduktion af nye medarbejdere: Retningslinjer for introduktion af medarbejdere er ved at blive revideret. Kompetenceudvikling i specifikke diagnoser, f.eks. OCD: Kompetenceudvikling i specifikke diagnoser, f.eks. OCD, indgår i sammenhæng med den øvrige kompetenceudvikling på Solvang, idet der kompetenceudvikles på mange områder og niveauer. Kompetenceudvikling sker inden for rammerne af de ressourcer der er til rådighed hertil. Opfølgning på høringssvar fra DH-Lejre: Øget samarbejde og kommunikation til pårørende under indlæggelse m.v.: Administrationen arbejder i øjeblikket på, at der indgås en generel aftale med Region Sjælland om, at der ved indlæggelse på sygehus altid udformes en foreløbig aftale mellem botilbud og sygehus om det forventede behov for bistand under indlæggelsen fra hhv. botilbud og sygehus. Herunder behov for socialpædagogisk bistand. I hvor høj grad pårørende skal inddrages afhænger af beboerens eget ønske om inddragelse af de pårørende. Der vil imidlertid blive taget skridt til at undersøge om, der er behov for at se på praksis for kommunikation med pårørende ved indlæggelse. Samarbejdet med Lejre Kommune og Distriktspsykiatrien og Fjorden: Se beskrivelse ovenfor. Retningslinjer for beboernes økonomi: Der er udarbejdet retningslinjer for beboernes økonomi med udgangspunkt i KLs anbefalinger på området. Retningslinjerne er ikke godkendt af kommunalbestyrelsen, men er godkendt af revisionen. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet og supplerende kommentar fra DH-Lejre tages til efterretning 2. at Tilsynsrapport 2010 fra Solvang tages til efterretning. Bilag: 1. Anmeldt tilsyn med Solvang Lejre Kommune - marts 2010.pdf.PDF Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt

46 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Bramsnæsvig Sagsnr.: 10/11639 Resumé: Tilsynsrapport 2010 fra Bramsnæsvig sendes til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Tilsynet er gennemført af eksterne konsulenter fra BDO Kommunernes Revision for Lejre Kommune. Tilsynsrapporten har været i høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Tilsynsrapporten fra Bramsnæsvig konkluderer blandt andet følgende: At der er tale om et godt tilbud, der er midt i en pædagogisk og organisatorisk udviklingsproces At der er en god ledelse af personale, pædagogik og kvalitetsudvikling At de fysiske rammer er særdeles velegnede til målgruppen At der er et godt eksternt samarbejde med sagsbehandlerne At der er god overensstemmelse mellem beboernes behov og den overordnede pædagogiske ramme At beboerne tilbydes en velstruktureret hverdag med relevante dagtilbud og fritidsaktiviteter, og et personale, der fokuserer på beboernes sundhed, tryghed og trivsel At de beboere, som tilsynet talte med giver udtryk for glæde over at bo på Bramsnæsvig, og fortæller, at de trives. Tilsynet bemærker: Tilsynet bemærker, at oplysningerne vedrørende beboernes egenbetaling på Tilbudsportalen ikke er korrekte, og at leder vil bringe dette i orden At det er en overordnet målsætning, at der skal afholdes beboermøder i alle husene, og at det er en fælles pædagogisk udfordring at nå dette mål Det er tilsynets vurdering, at ledelsen har taget nogle gode initiativer i relation til nedbringelse af sygefraværet, og bemærker, at Bramsnæsvig er ved at formulere en omsorgsog helbredspolitik At der er udarbejdet en voldspolitik, som står overfor at blive implementeret At der er igangsat en trivselsundersøgelse Tilsynet har følgende anbefalinger: Tilsynet vurderer, at der er godt fokus på de pædagogiske planer, og vil anbefale, at de interne procedurer og retningslinjer for udarbejdelse, evaluering og justering af de pædagogiske planer præciseres og beskrives Det er tilsynets vurdering, at der er et godt og relevant fokus på sundhed, kost og motion, og anbefaler, med afsæt i den eksisterende kostpolitik, at udarbejde en samlet kost- og motionspolitik for Bramsnæsvig

47 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 45 At personalet igangsætter en fælles drøftelse og vidensindsamling om emnet seksualitet i relation til stedets beboere, for herigennem at få formuleret en fælles pædagogisk tilgang til emnet Tilsynet vurderer, at der er igangsat mange og gode tiltag for at sikre et forbedret internt samarbejde og kommunikation. Tilsynet vil dog anbefale, at ledelsen overvejer, hvordan teamstrukturen og - funktionen i endnu højere grad kan præciseres og beskrives med henblik på implementering i organisationen At der som opfølgning på den nuværende kompetenceafklaring tages yderligere initiativer til at kompetenceudvikle medarbejderne med hensyn til dobbeltdiagnoser, så de føler sig bedst muligt rustet til at forstå og arbejde med tilbuddets beboere. Der var ingen påbud. Udtalelser: Tilsynsrapporten har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten og Bramsnæsvigs tilbagemelding herpå. Handicaprådet har til sit høringssvar vedlagt kommentarer fra DH-Lejre. DH-Lejre bemærker følgende: ser med tilfredshed at pårørende har været inddraget i tilsynet ser med tilfredshed at rapporten beskriver ledelsesmæssige fremskridt med hensyn til samarbejde, kompetencer, fravær, voldspolitik, interne retningslinjer for magtanvendelse, årlig trivselsundersøgelse for personalet. Vi ser frem til at personalesituationen bliver stabil ser med tilfredshed, at personalet får den nødvendige efteruddannelse i dobbeltdiagnoser, neuropædagogik og psykiatri for udviklingshæmmede ønsker politisk fokus på at sagsbehandlerne får udarbejdet de lovpligtige 141 handleplaner for beboerne ønsker politisk fokus på at leder efterlyser bredere udvalg af dagtilbud, muligheder for fysisk udfoldelse og idræt for beboerne. Dette blev også fremført som et ønske sidste år og vi imødeser en tilbagemelding i Handicaprådet ønsker oplyst om der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af beboernes egen økonomi og om disse er godkendt i Kommunalbestyrelsen? Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten giver et godt øjebliksbillede af Bramsnæsvig som botilbud og tager tilsynsrapporten til efterretning og høringssvar fra Handicaprådet samt supplerende kommentar fra DH-Lejre til efterretning. Tilsynsrapport og høringssvar m.v. giver anledning til følgende bemærkninger: Opfølgning på tilsynsrapport: Tilbudsportal: Taksterne for egenbetaling er justeret ultimo februar måned, gældende fra 1. april Disse ændringer vil naturligvis kunne forefindes på Tilbudsportalen. Beboermøder: Der er for nuværende forskellige erfaringer med afholdelse af beboermøder i de 3 huse samt i dagtilbuddet.

48 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 46 Det ene hus samt dagtilbuddet har i en årrække afholdt beboermøder. Det andet hus har siden efteråret 2009 afholdt disse møder. Det tredje hus er inde i en ny beskrivelsesfase for hvordan medindflydelse skal sikres, hvilket ligeledes vil omfatte beboermøder. Retningslinjer for udarbejdelse, evaluering og justering af pædagogiske handleplaner: Botilbuddet har netop indført det elektroniske dokumentationsprogram Bosted System. Dette system er bygget op om den pædagogiske handleplan for den enkelte beboer. Brugen af systemet fordrer at de i anbefalingen nævnte forhold er afklarede. Udvikling af den pædagogiske handleplan er ligeledes en del af botilbuddets Kompetenceudviklingsplan fra marts Kost- og motionspolitik: Det er planen at personer fra det kostfaglige personale i samarbejde med repræsentanter fra det pædagogiske personale skal udarbejde fundamentet for en revideret kostpolitik, hvor der indarbejdes værdier og ideer som skal sikre mere motion integreret i tilbuddet. Formulering af fælles pædagogisk tilgang til emnet seksualitet i relation til beboere på Bramsnæsvig: Anbefalingen videregives i første fase til pædagogisk forum (består af 7 pædagoger på tværs af enhederne), som får til opgave at drøfte anbefalingen og beskrive behovet og den nødvendige vidensflade. Overvejelser vedr. teamstruktur: Dette er der allerede planlagte forløb for, dels beskrivelse af teamstrukturen og dels implementering af strukturen. Forløbet er en del af botilbuddets kompetenceudviklingsplan fra marts Kompetenceudvikling vedr. dobbeltdiagnoser: Dette område er allerede en del af den eksisterende kompetence udviklingsplan fra den 24. marts 2010 for det pædagogiske personale. Der er planer om et forløb med fælles introdel samt efteruddannelse af minimum 6 personer fordelt mellem enhederne. Herudover anvendes allerede ekstern konsulentbistand, hvor det vurderes nødvendigt. Opfølgning på supplerende kommentar fra DH-Lejre: 141 handleplaner: Myndighed på området er blevet orienteret om supplerende kommentar fra DH-Lejre vedr. udarbejdelse af handleplaner og deltagelse i statusmøder. Udvalg af dagtilbud mv.: Administrationen anerkender, at der kan være behov for et bredere udvalg af dagtilbud og vil undersøge sagen nærmere. Administrationen vurderer, at det ikke på baggrund af tilsynsrapporten kan konkluderes, at leder efterlyser muligheder for fysisk udfoldelse og idræt for beboerne, som det er beskrevet i supplerende kommentar fra DH-Lejre. Retningslinjer for håndtering af beboernes økonomi: Der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af beboernes økonomi med udgangspunkt i KL s anbefalinger på området. Retningslinjerne er ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen, men godkendt af revisionen. Økonomi og finansiering: Ingen

49 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 47 Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet og supplerende kommentar fra DH-Lejre tages til efterretning 2. at Tilsynsrapport 2010 fra Bramsnæsvig tages til efterretning. Bilag: 1. Anmeldt tilsyn med Bramsnæsvig, Lejre Kommune - marts pdf.PDF Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt

50 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Tilsynsrapport 2010 med høringssvar på anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Sagsnr.: 10/11640 Resumé: Tilsynsrapport 2010 fra Bofællesskaberne sendes til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Tilsynet er gennemført af eksterne konsulenter fra BDO Kommunernes Revision for Lejre Kommune. Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Tilsynsrapporten fra Bofællesskaberne konkluderer blandt andet følgende: At det overordnede indtryk af Bofællesskaberne er, at det er et godt og velfungerende tilbud At der er en dygtig ledelse af Bofællesskabernes personale, faglighed og kompetenceudvikling og en høj grad af stabilitet og kontinuitet i personalegruppen At de fysiske rammer samlet set er velegnede til målgruppen At der er en relevant pædagogisk tilgang til beboerne og et godt fokus på udvikling af de pædagogiske rammer, og på at fastholde og videreudvikle den gode praksis At beboerne tilbydes en velstruktureret hverdag med mange og varierede aktivitetstilbud og virker meget glade for og tilfredse med at bo i Bofællesskaberne Af der er et godt fokus på beboernes indflydelse på hverdagen og aktiviteter. Tilsynet bemærker: At leder ønsker, at den pædagogiske referenceramme skal være enslydende på Tilbudsportalen, og at hun vil tage initiativ til at sikre fælles indhold og ordlyd At det er bofællesskabernes hensigt at igangsætte en proces frem imod oprettelse af et overordnet brugerråd, og ønsker at understøtte denne proces At det er planen, at flere medarbejdere skal på kursus i medicinhåndtering At der i Bofællesskaberne er et ønske om, at kommunens sagsbehandlere deltager i de årlige statusmøder vedrørende dagtilbud/beskæftigelse, fritid og hverdag for den enkelte beboer. Tilsynet har følgende anbefalinger: At der i Bofællesskabernes planer for kursus og kompetenceudvikling indarbejdes et tema vedrørende tegn-tiltale, for at sikre alle beboeres mulighed for at blive forstået og gøre sig forståelig i relation til deres medindflydelse og selvbestemmelse At der er et godt og nuanceret fokus på kost og motion. Tilsynet anbefaler, at Bofællesskaberne formulerer en kost- og motionspolitik, så nuancerne i tilgangene til emnet og alle

51 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 49 ideerne kan præciseres og formuleres på skrift. Dette også i relation til introduktion af nye medarbejdere At der i Bofællesskabernes planer for kursus og kompetenceudvikling indarbejdes et tema om seksualitet og handicappede, hvor personalet kan få mulighed for at drøfte diverse problemstillinger med en seksualvejleder At få drøftet og hvis muligt også udarbejdet retningslinjer for evakueringsplan for hvert bofællesskab, samt drøfte plan for hvordan og i hvilket omfang den kan formidles og introduceres til beboerne på en hensigtsmæssig måde (fx piktogrammer). Der var ingen påbud. Udtalelser: Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten og Bofællesskabernes tilbagemelding herpå. Handicaprådet har til sit høringssvar vedlagt kommentarer fra DH-Lejre. DH-Lejre bemærker følgende: Ønsker politisk fokus på at sagsbehandlernes reaktionstid bliver kortere, og at de får udarbejdet de lovpligtige 141 handleplaner, samt deltager i årlige statusmøder for beboerne Ønsker endvidere politisk opfølgning på om sagsbehandlerne overholder sagsbehandlingsfristen vedr. fritid og dagtilbud. Fristen er p.t. på 20 uger, og kan måske afkortes? 5 måneder er meget lang tid at vente, og vi forstår ikke at en sag - for beboere der allerede er beskrevet i systemet - kan tage så lang tid. For ikke-pensionister er fristen 4 uger Har noteret, at tilsynet finder at to af Bofællesskaberne ikke lever op til dagens standarder med hensyn til boligstandarden, men at de nuværende beboere vurderes for svage til at flytte til bedre forhold Har noteret, at der mangler en evakueringsplan Ønsker oplyst om de nye økonomiske retningslinier for beboerne er godkendt i Kommunalbestyrelsen og af revisionen? Ønsker oplyst om pårørende har fået tilbudt at deltage i tilsynet Anbefaler at botilbuddet beskrives på kommunens hjemmeside. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten giver et godt øjebliksbillede af Bofællesskaberne som botilbud og tager tilsynsrapporten samt høringssvar fra Handicaprådet og supplerende kommentar fra DH-Lejre til efterretning.

52 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 50 Tilsynsrapport m.v. giver anledning til følgende bemærkninger: Opfølgning på tilsynsrapport: Bofællesskaberne vil arbejde videre med samtlige anbefalinger. Opfølgning på supplerende kommentar fra DH-Lejre: 141 handleplaner og sagsbehandlernes deltagelse i årlige statusmøder: Myndighed på området er blevet orienteret om supplerende kommentar fra DH-Lejre. Sagsbehandlingsfristen vedr. fritid og dagtilbud: Spørgsmål vedrørende sagsbehandlingsfrister tages op i anden sag i forbindelse med kommunens årlige evaluering af sagsbehandlingsfrister samt forslag til eventuelle ændringer af sagsbehandlingsfrister som behandles i efteråret. Handicaprådet er her høringspart. Retningslinjer for beboernes økonomi: Der er udarbejdet retningslinjer for beboernes økonomi med udgangspunkt i KL s anbefalinger på området. Retningslinierne er ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen, men godkendt af revisionen. Om pårørende har fået tilbudt at deltage i tilsynet: Udfører af tilsynet (BDO Kommunernes Revision) har efter administrationens viden ikke haft dialog med de pårørende. Administrationen vurderer, at inddragelse af de pårørende skal ske efter konkret vurdering. Hjemmeside: Alle tilsynsrapporter vil blive publiceret på kommunens hjemmeside. Der vil i 2010 blive lagt basisinformation om alle kommunens tilbud på det specialiserede voksensociale område. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet og supplerende kommentar fra DH-Lejre tages til efterretning. 2. at Tilsynsrapport 2010 fra Bofællesskaberne tages til efterretning. Bilag: 1. Anmeldt tilsyn med Bofællesskaberne, Lejre Kommune - februar 2010.pdf.PDF Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt

53 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side JA - Proces for udarbejdelse af integrationspolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10986 Resumé: I forbindelse med temaoplæg om integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked på udvalgsmødet for Job & Arbejdsmarked den 6. april 2010, blev det besluttet, at administrationen skal komme med forslag til en proces for udarbejdelse af en integrationspolitik i Lejre Kommune. Der er politisk fremsat ønske om at processen for udarbejdelse af en integrationspolitik skal involvere alle udvalg og direktørområder i Lejre Kommune samt inddrage borgere og brugere. Denne sagsfremstilling er administrationens udspil på en sådan proces. Sagsfremstilling: Administrationen foreslår et forløb omkring udarbejdelse af en integrationspolitik for Lejre Kommune, der løber fra august 2010 og frem til juni 2011, hvor den endelige politiske godkendelse skal finde sted. Integrationspolitikkens målgruppe er de mennesker der er omfattet af Integrationsloven, hvilket hovedsageligt vil sige flygtninge og familiesammenførte familier til flygtninge. En nærmere definition skal indskrives i politikken. Integrationspolitikken udarbejdes med inddragelse af og i et bredt samarbejde med: Repræsentanter fra alle fagudvalg i Lejre Kommune (nyt ad hoc udvalg) Beskæftigelsesrådet Administrative repræsentanter fra alle direktørområder Repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder herunder, sundhedsplejen, skoler og børnehaver Repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, erhvervslivet, sprogcentret Repræsentanter fra lokale frivillige foreninger og interesseorganisationer (Dansk Flygtningehjælp) Repræsentanter fra målgruppen Repræsentant fra Asylcentret Avnstrup. Udarbejdelsen af politikken forankres i en styregruppe bestående af: Jobcenterchef Lone Lykke og Social drift og behandlingschef Linda Brask (delt formandsskab) - Social & Arbejdsmarked 1 repræsentant fra Jobcentret 1 repræsentant fra Social Drift & Behandling 1 repræsentant fra Borgerservice 2 repræsentanter fra Børn & Ungdom - henholdsvis fra normalområdet og specialområdet 1 repræsentant fra Kultur & Fritid 1 repræsentant fra Ejendom & Anlæg. Til styregruppen knyttets en arbejdsgruppe - som skal stå for det praktiske arbejde forbundet med politikken. Arbejdsgruppen består af:

54 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 52 Janne Laursen (chefkonsulent) - Børn & Ungdom Tina Nicolaisen (udviklingskonsulent)- Social & Arbejdsmarked Styregruppen refererer til direktionen. Der udarbejdes kommissorier for styregruppe og arbejdsgruppe. Procesforløb for udarbejdelse af politikken: Etablering af nyt 17 stk. 4. udvalg bestående af 1 repræsentant fra hvert fagudvalg, samt 3 repræsentanter fra relevante interessenter. Kommunalbestyrelsen kan efter Styrelseslovens 17 stk. 4. nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte erhverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner overfor Kommunalbestyrelsen Visionsmøde/dialogmøde med inddragelse af den brede repræsentantskabskreds (interessenter), som angivet ovenfor. Målet med dialogmødet er, at få så mange ideer, udfordringer, visioner, forslag mv. omkring integrationsspørgsmål, som skal ligge til grund for det videre arbejde med udformning af en egentlig politik. På møde i Beskæftigelsesrådet den 15. juni 2010 blev det besluttet at frigive kr. til medfinansiering af afholdelse af en integrationspolitisk konference som sætter særlig fokus på den fremadrettede strategi for, hvordan udlægningen får en uddannelse og kommer i beskæftigelse. De afsatte midler til dialogmødet/konferencen skal bl.a. være med til at finansiere en ekstern konsulent til planlægning og styring af dialogmødet Efterfølgende møde i nyt 17 stk. 4 udvalg - Udvalget skal på baggrund af visions- og dialogmødet med den brede repræsentantskabskreds drøfte visioner og udpege temaer, som skal indgå i integrationspolitikken Ad hoc udvalgets visioner og udpegning af temaer bearbejdes administrativt og 1. udkast af integrationspolitikken sendes ud til den brede repræsentantskabskreds til kommentering/høring Høringssvar forelægges, drøftes og bearbejdes i det politiske ad hoc udvalg Integrationspolitikken bearbejdes administrativt i forhold til de indkomne bemærkninger/høringssvar og den efterfølgende politiske behandling Integrationspolitikken sendes til politisk behandling og godkendelse i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen Efterfølgende drøftelse og implementering af integrationspolitikken. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den beskrevne proces, som naturligvis på nuværende tidspunkt kun er en overordnet model, med angivelse af de vigtigste begivenheder, vil sikre en bred og tværfaglig inddragelse og drøftelse. Bredden i drøftelserne vil være med til at nuancere og kvalificerer arbejdet med en integrationspolitik.

55 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 53 Endvidere er det administrations vurdering at nedsættelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4, der vil sikre den brede politiske involvering uden at alle fagudvalg skal involveres gennem hele forløbet. Et ad hoc udvalg vil ligeledes være med til at understrege bredden i denne politik og dermed synliggøre, at integration er en tværgående opgave der involvere alle direktørområder og en lang række virksomheder i kommunen. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag om nedsættelse af et politisk ad hoc udvalg godkendes 2. at den beskrevne proces for udarbejdelse af en integrationspolitik for Lejre Kommune godkendes 3. at organiseringen af arbejdet med integrationspolitikken med styregruppe og arbejdsgruppe godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales

56 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Leasing af havetraktor til Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 10/13003 Resumé: Udenomsarealerne ved Hvalsø Ældrecenter, Bofællesskaberne og Præstehaven vedligeholdes af pedellerne på ældreområdet. Der er hidtil anvendt en havetraktor til dette formål. Denne er imidlertid slidt op og derfor skal der enten købes eller leases en ny havetraktor. Sagsfremstilling: Arealet omkring Hvalsø Ældrecenter er ca m2 stort og omfatter græsplæner, gangstier, fortove, parkeringspladser og blomsterbede. Dette vedligeholdes af pedellerne ved Hvalsø Ældrecenter afhængig af behov og sæson, og omfatter snerydning, græsslåning etc. Til det brug har man anvendt en havetraktor med multiple funktioner. Havetraktoren er fra 1999 og blev anskaffet brugt i Havetraktoren er repareret adskillige gange og er nu brudt sammen og alt andet lige er det nu for bekosteligt med endnu en reparation i forhold til havetraktorens estimerede levetid. Det har vist sig, at vedligeholdelse, snerydning og andre aktiviteter udføres mest fleksibelt og effektivt af pedellerne ved Hvalsø Ældrecenter, fordi det således er muligt at sørge for tidlig eller konstant snerydning, hvilket er en stor fordel både for beboere, pårørende og personale. Køb af en havetraktor beløber sig til ca kr. Ved leasing af havetraktoren er den månedlige ydelse kr. og engangsydelsen er ca kr. En del af Hvalsø Ældrecenter er administreret af Boligselskaberne. Leasingudgiften bliver fordelt efter en fordelingsnøgle der er drøftet og accepteret ved møde mellem boligselskaberne og Hvalsø Ældrecenter, forudsat at Lejre Kommune står for leasingaftalen. Udtalelser: Administrationens vurdering: Vedligeholdelse af udenomsarealer er varetaget af pedellerne ved Hvalsø Ældrecenter, fordi det er den mest fleksible måde at varetage vedligeholdelsen. Imidlertid skal havetraktoren gennem en større reparation, hvorfor der undersøges forskellige muligheder for anskaffelse eller leasing af en ny havetraktor. Det er administrationens vurdering, at leasing af en havetraktor er den bedste løsning, fordi der i en leasingaftale indgår service. Derfor er der tale om en engangsudgift og en månedlig ydelse der er relativ lille. Hvalsø Ældrecenters andel efter fordelingsnøgle er 28 % af den totale leasingafgift. Økonomi og finansiering: Den månedlige leasingafgift er kr. i 5 år. Engangs udgiften er ca kr. Fordelingsnøglen er som følger: Boligselskaberne: DAK 10 %; Boligselskabet Sjælland 63 %. Lejre Kommune/ Hvalsø Ældrecenter: 28 %. Den månedlige lejeudgift kan indeholdes i Hvalsø Ældrecenters eget budget. Engangsudgiften kan finansieres inden for Hvalsø Ældrecenters eget budget.

57 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 55 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der indgås en leasingaftale på en havetraktor 2. at udgiften til leasing finansieres af Hvalsø Ældrecenters eget budget. Bilag: 1. Traktor. Hvalsø ældrecenter - Traktor.doc 2. VS: Diverse tilbud - img pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at tilbagekøbsprisen efter udløb af leasingkontrakten minimum er kr.

58 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Udpegning af medlem til kunstudvalg, Bøgebakken Etape 2 Sagsnr.: 10/15485 Resumé: Ved godkendelse af Skema B den 22. marts 2010, etablering af 31 plejeboliger ved Bøgebakken, blev der også afsat et beløb til kunst og udsmykning af Bøgebakken. Beløbet svarer til 1 % af håndværkerudgifterne. Der blev ved mødet udpeget to politiske repræsentanter til kunstudvalget; Martin Stokholm og Flemming Damgaard Larsen. Flemming Damgaard Larsen har siden besluttet at udtræde af kunstudvalget, Bøgebakken Etape 2. Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at udpege et nyt medlem. Sagsfremstilling: Ved godkendelse af Skema B den 22. marts 2010 med etablering af 31 plejeboliger ved Bøgebakken, blev der også afsat et beløb til kunst og udsmykning af Bøgebakken, etape 2. I den anledning blev der nedsat et Kunstudvalg til Bøgebakken, etape 2 med repræsentanter fra Udvalget for Sundhed, Social & Ældre, beboere og administrativt personale fra Lejre Kommune. De politiske repræsentanter til kunstudvalget er Martin Stokholm og Flemming Damgaard Larsen. Flemming Damgaard Larsen har siden besluttet at udtræde af kunstudvalget, Bøgebakken Etape 2. Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at udpege et medlem til kunstudvalget. Kunstudvalget arbejder efter et kommissorium som et administrativt redskab til at udmønte beslutningen om et kunstudvalg. Kunstudvalget har haft to møder, et ordinært møde med drøftelse af kommissorium og et åbent møde, hvor kunstnere var inviteret til information om præmisser for at indlevere forslag til kunstnerisk udsmykning på Bøgebakken, etape 2. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen anmoder om at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til kunstudvalget, Bøgebakken etape 2. Økonomi og finansiering: Der er afsat et beløb svarende til 1 % af håndværkerudgifterne. Dette beløb skal også dække eventuel vedligeholdelse af udsmykning og kunst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der udpeges et nyt politisk medlem til kunstudvalget, Bøgebakken etape 2. Bilag:

59 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Kommissorium for kunstudvalg, Bøgebakken, Etape 2 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler Henning Nielsen (V) som medlem til kunstudvalget, Bøgebakken Etape 2.

60 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 10/7 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Der blev givet en orientering om status på Hvalsø Ældrecenter, Birkely. Der ønskes mål for udvalget som tema på næste møde.

61 Bilag: 2.1. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage - Juni 2010.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81506/10

62 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage, samtlige borgere Gennemsnitlig ventetid i dage Februar 2010 Januar 2010 December 2009 November 2009 Oktober 2009 September 2009 August 2009 Juni 2009 Marts 2010 Maj 2010 April 2010 Juni 2009 Antal dage

63 Bilag: 2.2. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juni 2010.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81505/10

64 Juni Antal borgere på venteliste til en plejebolig, samtlige borgere Ikke opdelt Ventet i 360+ dage Ventet i dage Ventet i dage Ventet i dage 11 Ventet i dage 40 9 Ventet i dage Ventet i 1-60 dage Juni 2010 Maj 2010 April 2010 Marts 2010 Februar 2010 Januar 2010 December 2009 Antal borgere November 2009 Oktober 2009 September 2009 August 2009 Juni 2009 Page 1

65 Bilag: 2.3. Notat - USSÆ Information om Osted og hjemmehjælpere Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84731/10

66 NOTAT T H Orientering om Langetoften, Osted og sommerens kritik af Gete Bjerring hjemmehjælpere Social & Arbejdsmarked D Langetoften, Osted E Resume: Dato: 4. august 2010 I notat af 15. november 2009, fremgår der er en række uenigheder / twister J.nr.: mellem Lejre Kommune og GVL. Det drejer sig om økonomi, ekstra arbejder kontra byggeprogrammet og allonger. Disse uenigheder medfører skærpet tilsyn og dialog ud over hvad der kan forventes af et byggeprojekt. Det konstateres i samme notat, at tidsplanen for ibrugtagning af byggeriet er forbundet med nogen usikkerhed, samt at et realistisk bud vil være sensommeren Aktuel status I maj 2010 blev der indgået en aftale mellem direktøren for Teknik & Miljø og Social & Arbejdsmarked, at Lene Jensen overtager denne sag på grund af kompleksiteten og samarbejdet med entreprenøren. Fra byggemøde den 4. juni 2010 fremgår det, at entreprenøren forventer at aflevere i starten af juli. Imidlertid skal der forventes en periode derefter til udbedring af fejl og mangler. Den 22. juni blev der konstateret en del fejl og mangler der skal udbedres før Lejre Kommune kan overtage bygningen. Det blev vurderet, at det ikke er sandsynligt at færdiggørelsen kan ske inden for tidsfristen. Det bør nævnes, at Lejre Kommune ikke kan åbne for indflytning inden bygningen er udbedret. Den 16. juli blev det konstateret, at Lejre Kommune ikke kunne modtage byggeriet på grund af en række fejl og mangler. Entreprenøren modtager dagsbøder pr. 15. juli Der vil være gennemgang af mangeludbedring den 19. august Det skal her nævnes, at det langt fra er sikkert at byggeriet er færdig til ibrugtagning den nævnte data.

67 Hjemmehjælpere i Lejre Kommune og opfølgning på TV2s omtale af hjemmehjælpen i København Resume: I begyndelsen af juli bragte TV2 et indslag om svindel i hjemmeplejen i København. For at imødegå tvivl om hjemmehjælpen i Lejre Kommune blev følgende sat i værk: Leder af hjemmeplejen, Aase Sørensen indkaldte gruppelederne i hjemmeplejen den 6. juli. Formålet var en generel drøftelse og indskærpelse af opmærksomhed på adfærd og signalværdien fra hjemmehjælpernes side. o F.eks. bil-kultur, parkering sammen, indkøb til egen frokost etc. Status på opfølgning i Lejre Kommune Debatten foregår løbende i hjemmeplejen bl.a. o Kontrol og intern kontrol m. kørelister o Dialog om arbejdsmoral o Dialog om værdier o Dialog om kulturen i hjemmeplejen. Man kan konkludere, at der er skærpet fokus på ledelse, kultur, værdier, image og signalværdi i adfærd. Der er ca. 250 medarbejdere i hjemmeplejen, som er organiseret i teams med tæt ledelseskontakt fra gruppelederne. Gruppernes størrelse er fra 20 til ca. 30 hjælpere. De store grupper nærmer sig den maksimale gruppestørrelse for tæt ledelseskontakt. Gruppelederne deltager i hjemmehjælpen ved siden af administration og ledelsesarbejde, og har på den måde tæt føling med hjemmehjælpsgrupperne, kulturen og etikken i udøvelsen af hjælpen. Side 2 af 2

68 Bilag: 3.1. Kvalitetsstandard, Frit- Valg Nat Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76268/10

69 Kvalitetsstandard Frit valg Nat 2010 Nr. Frit valg. nat Lovgrundlag Serviceloven 83 Sundhedsloven 2 Målgruppe Borgere der er visiteret til nathjælp fra central visitation Borgere på de 3 plejecentre samt gæstestuer, som er visiteret til hjælp af centre. Borgere der er visiteret til hjælp af vagthaven aftensygeplejerske. Borgere der er visiteret til nødkald. Borgere der bliver henvist akut af vagtlæge eller sygehus. 3 Formål Sikre borgeren i Lejre Kommune hjælp om natten 4 Hvilke behov dækker hjælpe Hjælp til personlig pleje som borgeren ikke selv kan varetage på grund af nedsat funktionsevne. 5 Ydelsens omfang Ydelserne leveres i forhold til visitationen og borgerens aktuelle funktionsniveau. 6 Tidsrum Nattetimerne fra kl til Nattevagten er fra kl til I denne periode leveres ydelser efter kvalitetsstandard for frit - valg nat 7 Særlige forhold der skal tages hensyn til Arbejdsmiljøloven skal overholdes. Der udarbejdes arbejdspladsvurdering i de enkelte hjem. 8 Kvalitetsmål At levere de visiterede og akutte ydelser. At dokumentere i forhold til gældende lovgivning. At sikre kontinuitet i plejen hos borgerne i Lejre Kommune. At udvikle den faglige standard. 9 Revurdering af standarder 10 Kompetencekrav til medarbejdere der arbejder nat 11 Hvilke aktiviteter kan ydes i nattevagten? 12 Hvilke aktiviteter ydes ikke af nattevagten? 13 Hvilke forpligtigelser har borgeren? Standarder revurderes en gang årligt Der skal møde en ansvarshavende social og sundhedsassistenten som har kompetencer til at udføre udgaver i forhold til sundhedsloven. Øvrige medarbejdere skal have de fornødne kompetencer til at udføre visiterede og akutte opgaver. Medarbejdere i nattevagt skal være i stand til at arbejde selvstændigt og skal kunne vurdere ændringer i borgerens helbredsmæssige tilstand og sikre sig at relevante samarbejdspartnere bliver kontaktet. Medarbejderne i nattevagt skal kunne medinddrage borgeren i opgaveløsningen. Medarbejdere i nattevagt skal kunne dokumentere efter de givne retningslinjer. Toiletbesøg herunder bleskift Stomi og kateterpleje Lejring, vending og forflytning Medicinadministration Sondeernæring Hjælp ved dialyse Tryghedsbesøg Besøg ved nødkald Besøg til vurdering af akut opstået sygdom samt opfølgning efter vagtlæge besøg Istandgøre ved dødsfald Psykisk pleje og omsorg ved terminale forløb. Tage op og lægge i seng undtaget i særlige tilfælde. Klargøring af borgere til ambulant kontrol eller indlæggelse i dagvagten. Praktisk bistand. Aflyse besøg i god tid. Borgeren skal efterleve kravene i forhold til arbejdspladsvurderingen såsom adgangsforhold og belysning. Kravene er beskrevet i folder til borgeren.

70 Bilag: Michael Vestergaard - Ahorn - Re: Vedr. ansøgning om 18 midler Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62183/10

71 From:Michael Vestergaard - Ahorn To:Janie Karin Bitsch Subject:Re: Vedr. ansøgning om 18 midler Kære Janie, Vi lejer minibusser hos og henter dem som har tilmeldt dig de sociale arrangementer særligt når det er ældre. De unge får et klippekort så de selv kan tage med bus og tog, men her på det sidste har det været sådan at vores frivillige har via egne biler arrangeret fælleskørsel og her dækker vi benzin. Minibusserne er i det tilfælde, hvis der er flere tilmeldt ad gangen. I forbindelse med vores foredrag, så tænker vi på forskellige typer som f.eks. Rejseroplevelser, CI, Sundt livstil og så videre. Med sportslig hilsen Michael Vestergaard [Kasserer] Idrætsforening Ahorn - [Arrangør] Ahorn Golf Open v/ DUI Huset, Havnevej 38, 4000 Roskilde Web: - Mail: - Mobil: Original Message From: "Janie Karin Bitsch" To: Sent: Monday, May 10, :55 PM Subject: Vedr. ansøgning om 18 midler Kære Michale Vestergaard Endnu en gang tak for din ansøgning om støtte i henhold til Servicelovens 18. I min svarmail af 19. november 2009 skrev jeg at ansøgningen ville blive behandlet på udvalgets maj-møde. Dette er ændret, således at de indkomne ansøgninger bliver behandlet på udvalgets møde den 9. august Med henvisning til din ansøgning har jeg brug for yderligere oplysninger i forbindelse med vores behandlings heraf. Du bedes oplyse hvilken transportform der bruges, nærmere beskrive de sociale aktiviteter som lejre-borgerne deltager i samt hvilke foredrag der tænkes på. Endvidere bedes du oplyse et cvr.nr. til brug for evt. udbetaling af midler. Jeg henviser i øvrigt til Lejre Kommunes vedtagne retningslinier som kan ses på Med venlig hilsen Janie Bitsch Sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Lejre Kommune Social og Arbejdsmarked

72 Møllebjervej Hvalsø Tlf Mail: Original Message Kære Michael Vestergaard Tak for din ansøgning om støtte i henhold til Servicelovens 18. Fristen for at indsende ansøgning for budgetåret 2010 i Lejre Kommune er 1. oktober 2009 og de indkomne ansøgninger blev behandlet på Udvalget for Social, Sundhed og Ældres møde den 9. november. Næste runde er den 1. maj 2010 og din ansøgning vil blive behandlet på udvalgets næstekommende møde derefter. Med venlig hilsen Janie Bitsch Sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Lejre Kommune Social og Arbejdsmarked Møllebjervej Hvalsø Tlf Mail:

73 Bilag: Ansøgning fra Dansk Blindesamfunds omsorgsklub Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46823/10

74 Ansøgningsskema 18 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Dansk Blindesamfunds omsorgsklub Mandagsklubben, Astersvej 9, 4000 Roskilde Antal medlemmer i Lejre Kommune 4 Evt. formål (vedtægt vedlægges) Varetage blinde og stærkt svajtseendes interesser. Projektansvarlig kontaktperson Navn Dansk Blindesamfund kreds Østsjælland c/ohenning Backs Adresse Ringmarken 37 Tlf.nr Lillle Skensved Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: Kr ,00 Udgifterne udspecificeres sådan: I alt excl. moms Kr ,00 Indtægter 0 Heraf brugerbetaling Kr. 0 Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr. 2600,00 Aktivitet Støtten søges til: Kørsel fra i alt 9 gange Målgruppe: Blinde og stærkt svagtseende Formål/aktivitet og forventet effekt At lave oplysning om blindhed. Skabe tryghed,livskvalitet og samvær med ligestillede, samt udveksle erfaringer i at leve med et synshandicap. 1 -Sundhedsfremmende -Forebyggende -Netværksskabende X Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr CVR.nr Foreningens underskrifter Dato Underskrift Henning Backs

75 Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er to ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Sundhed & Forebyggelse Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr.

76 Bilag: Henning Backs - SV: yderligere spørgsmål ansøgning om 18 midler Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51623/10

77 From:Henning Backs To:Janie Karin Bitsch Subject:SV: Ansøgning om 18 midler Kære Janie Bitsch. Tak for orienteringen vedr udsættelse af behandling af 18 ansøgningen. Den ansøgte kørsel dækker samkørsel med lokal Taxa vognmand. Vedr oplysning er der tale om foredrag, fortælling om små dagligdags hjælpemidler (egenanskaffelse) samt orientering om fremskridt i øjenforskning. Der er i dag til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen fremsendt ændringsskema, således at CVR nummeret referer til Henning Backs, Ringmarken 37, 4623 Lille Skensved. Med venlig hilsen Henning Backs Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Janie Karin Bitsch Sendt: 10. maj :05 Til: 'Henning Backs' Emne: SV: Ansøgning om 18 midler Kære Henning Backs I min svarmail af 19. november 2009 skrev jeg at ansøgningen ville blive behandlet på udvalgets majmøde. Dette er ændret, således at de indkomne ansøgninger bliver behandlet på udvalgets møde den 9. august Med henvisning til din ansøgning har jeg brug for yderligere oplysninger i forbindelse med vores behandlings heraf. Bl.a. ønskes oplyst, hvilken slags/form for kørsel der søges til. Hvilken form for oplysning henvises der til?. Det oplyste cvr.nr. stemmer ikke overens med de oplysninger som du skriver og det der oplyses i CVRregistret. Derfor vil jeg gerne bede om det korrekte cvr.nr. Med venlig hilsen Janie Bitsch Sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Lejre Kommune Social og Arbejdsmarked Møllebjervej Hvalsø Tlf Mail: Kære Henning Backs Tak for din ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens 18.

78 Ansøgningen vil blive behandlet på Udvalget for Social, Sundhed og Ældres møde den 31. maj Med venlig hilsen Janie Bitsch Sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Lejre Kommune Social og Arbejdsmarked Møllebjervej Hvalsø Tlf Mail: -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Henning Backs Sendt: 26. april :19 Til: Janie Karin Bitsch Emne: Ansøgning om 18 midler Kære Janie Bitsch. Hermed ansøgning om 18 midler. Desværre kan skærmlæsere ikke arbejde med PDF filer, derfor må jeg ændre formularen til word. Jeg håber, at dette kan accepteres. Med venlig hilsen Kredskasserer Henning Backs Dansk Blindesamfund kreds Østsjælland Ringmarken Lille Skensved Tlf

79 Bilag: Ansøgning fra Alzheimerforeningen Østsjælland.PDF Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50954/10

80

81

82

83

84

85

86 Bilag: Ansøgning fra Lejre Pensionistforening Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50966/10

87

88

89 Bilag: Ansøgning fra Lejre Pensionistforening - Følg Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50964/10

90 From:Jørgen Breitenstein To:Janie Karin Bitsch Subject:blanket -18 midler Hej Janie! Jeg sender her en ansøgning til -18-midler. jeg har ikke fået vores cvrnr. endnu jeg sender det såsnart jeg får det. Venligst Jørgen Breitenstein Lejre Pensionistforening

91

92

93 Bilag: Ansøgning fra Sjov Motion Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50972/10

94 Ansøgning om Servicelovens 18-midler. Organisation: Formål: Kontaktperson: Der søges om: SJOV MOTION - Ældreidrætten i Lejre Kommune Ca. 300 medlemmer Gennem idræt og social samvær at skabe trivsel og fastholde fysisk og psykisk sundhed der tilgodeser behov og interesse for kommunens pensionister. J C Frank Ilsøevej 15, 4070 Kr. Hyllinge Tlf Mail. kr ,00 til dækning af instruktørudgifter SJOV MOTION, der er etableret i gl. Bramsnæs Kommune, arbejder på opfordring ihærdigt på at udbrede foreningens aktiviteter til den udvidede kommunes øvrige områder. Foreningens største aktivitet, og den der har størst efterspørgsel er GYMNASTIK og YOGA, hvortil det er ubetinget nødvendigt at benytte instruktører. Hidtil har vi klaret os med frivillige medlemmer, men det er generelt et problem at fastholde/etablere nye instruktøropgaver uden, at vi kompenserer for udgifter til transport/kørsel i egne biler, telefon etc. Instruktører er en nødvendig forudsætning for, at vi kan fortsætte med at tilbyde Gymnastik og Yoga, men vi har desværre ikke økonomisk mulighed for selv at honorere disse omkostninger. Målgruppe: Den udvidede Lejre Kommunes pensionister fastholde de nuværende aktive og etablering med endnu ikke-aktive. Bankkonto CVR.nr Bramsnæs, den 30. april SJOV MOTION Ældreidrætten i Lejre Kommune

95 Bilag: Ansøgning fra Sjov Motion - følg Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50971/10

96 From:J.C. Frank To:Janie Karin Bitsch Subject:ANSØGNING OM SERVICELOVENS 18-midler Lejre Kommune, att. Janie Bitsch, Sundhed og Forebyggelse Som annonceret ansøger SJOV MOTION i vedlagte om midler til at fortsætte opgaven med frivilligt socialt arbejde for Lejre kommunes pensionister, specielt med tanke på at fastholde og udbygge områderne med Gymnastik og Yoga. med venlig hilsen pva. SJOV MOTION - JC Frank

97 Ansøgning om Servicelovens 18-midler. Organisation: Formål: Kontaktperson: Der søges om: SJOV MOTION - Ældreidrætten i Lejre Kommune Ca. 300 medlemmer Gennem idræt og social samvær at skabe trivsel og fastholde fysisk og psykisk sundhed der tilgodeser behov og interesse for kommunens pensionister. J C Frank Ilsøevej 15, 4070 Kr. Hyllinge Tlf Mail. kr ,00 til dækning af instruktørudgifter SJOV MOTION, der er etableret i gl. Bramsnæs Kommune, arbejder på opfordring ihærdigt på at udbrede foreningens aktiviteter til den udvidede kommunes øvrige områder. Foreningens største aktivitet, og den der har størst efterspørgsel er GYMNASTIK og YOGA, hvortil det er ubetinget nødvendigt at benytte instruktører. Hidtil har vi klaret os med frivillige medlemmer, men det er generelt et problem at fastholde/etablere nye instruktøropgaver uden, at vi kompenserer for udgifter til transport/kørsel i egne biler, telefon etc. Instruktører er en nødvendig forudsætning for, at vi kan fortsætte med at tilbyde Gymnastik og Yoga, men vi har desværre ikke økonomisk mulighed for selv at honorere disse omkostninger. Målgruppe: Den udvidede Lejre Kommunes pensionister fastholde de nuværende aktive og etablering med endnu ikke-aktive. Bankkonto CVR.nr Bramsnæs, den 30. april SJOV MOTION Ældreidrætten i Lejre Kommune

98 Bilag: Ansøgning fra PTU Roskilde Kreds6. Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50974/10

99 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Evt. antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) PTU Roskilde Kreds (dækkende kommunerne: Lejre, Greve, Solrød, Roskilde og Køge) I foreningen er vi 293 aktive medlemmerog og ca 150 støttemedlemmer. At give handicappede tro på sig selv og hjælp til takling af smerter som opstår når man har postpolio og er piskesmæld/whiplashramt, eller i øvrigt har været ude for en ulykke.. Projektansvarlig kontaktperson Navn Kontaktperson Lejre: Kommune Lise Olsen Adresse Sæbyparken Kirke Hyllinge. Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: Udgifterne udspecificeres sådan: Foreningen vil gerne holde et foredrag for piskesmælds/whiplashramte og andre, der har været ude for en ulykke og efterfølgende må lære at takle deres smerter. Det kan være svært. Det er noget, vi alle kan komme ud for. Vi påtænker, at foredraget skal holdes i Østergaardscentret i Lille Karleby. Det er vores plan at holde det i november måned. Vi vil også annoncerer. Udgift til foredragsholder 4.000,00 kr. PR-reklame (annoncer) 1.000,00 kr ,00 Kr ,00 Kr.. I alt med moms 5.000,00 kr. I alt excl. moms Kr.

100 Indtægter Heraf brugerbetaling. Brugerbetaling bruges til indkøb af kaffe, kage og frugt og sodavand Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering. Foreningen dækker udgifter vedr. bespisning mm. 0 Kr. 0 Kr. Aktivitet Målgruppe: Polio- trafik- og ulykkesskadede herunder whiplashramte Formål/aktivitet og forventet effekt Formålet er at give handicappede mulighed for et rigere liv i form af oplevelser. - Sundhedsfremmende Deler erfaringer og bliver klar over, at man ikke er alene. - Forebyggende De bedre kan takle smerter fremover - Netværksskabende Tale med andre om problemer. Vi har en selvhjælpsgruppe i Lejre som fungerer. Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Nej Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr CVR-nr Foreningens underskrifter Dato Underskrift Lise Olsen - kontaktperson Jeg fremsender denne ansøgning på vegne af kontaktperson Lise Olsen Ellen Christiansen formand Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Indsendes til: Lejre Kommune Social, Sundhed og Ældre Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Side 2 af 3

101 Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

102 Bilag: Ellen ingrid Christiansen -Svar på yderligere spørgsmål Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51657/10

103 From:Ellen ingrid Christiansen To:Janie Karin Bitsch Subject:Re: ansøgning Kære Jane Karin Bitsch Vi er pt 49 medlemmer i Lejre kommune. Det svinger op og ned, men der omkring. Vi håber på positiv behandling. God sommer Med venlig hilsen Ellen Christiansen formand Original Message From: Janie Karin Bitsch To: 'Ellen ingrid Christiansen' Sent: Monday, May 10, :36 PM Subject: SV: ansøgning Kære Ellen Christiansen Tak for din ansøgning om støtte iht. Servicelovens 18. Udvalget vil behandle de indkomne ansøgninger på deres møde den 9. august Til brug for behandlingen af ansøgningen bedes du oplyse hvormange lejre-medlemmer og lejrestøttemedlemmer der er i foreningen. Med venlig hilsen Janie Bitsch Sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren Lejre Kommune Social og Arbejdsmarked Møllebjervej Hvalsø Tlf Mail: Fra: Ellen ingrid Christiansen Sendt: 29. april :39 Til: Janie Karin Bitsch Emne: ansøgning Jeg håber på positiv modtagelse Ned venlig hilsen Ellen Christiansen formand PTU

104 Bilag: Ansøgning fra DH-Lejre Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50986/10

105 Til Lejre Kommune Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) DH-Lejre DH-Lejre er en lokal paraply for 32 handicaporganisationer. P.t. er 11 handicaporganisationer tilsluttet bestyrelsen. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer på kommunalt plan, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Projektansvarlig kontaktperson Navn DH-Lejres formand, Susan Wiingaard Byager 8a, 4330 Hvalsø Adresse Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: Udgifterne udspecificeres sådan : Overslag: Udgifter til ekstern oplægsholder Annoncering Evt. lokaleleje, rengøring, kaffe/te I alt excl. moms Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 3500 Kr kr kr. 500 kr. 0 kr. 0 kr kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Nyt tiltag: Offentligt arrangement med handicaprelevant emne med ekstern foredragsholder. Mennesker med handicap, pårørende, fagfolk & andre interesserede Oplyse om handicap, synliggøre handicap, samarbejde på handicapområdet, danne netværk, rekruttere frivillige, hjælp til selvhjælp.

106 Side 2 af 2 - Sundhedsfremmende Ja - Forebyggende Ja - Netværksskabende Ja Hvis der er søgt støtte Nej andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Nej Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr CVR.nr. Foreningens underskrifter Dato Underskrift Susan Wiingaard Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er to ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Sundhed & Forebyggelse Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr.

107 Bilag: Ansøgning fra DH-Lejre - følg Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50985/10

108 From:DH Lejre To:Janie Karin Bitsch Subject:Ansøgning om 18-midler - Frivilligt Socialt Arbejde, Att.: Janie Bitsch Hej Jeg vedlægger elektronisk ansøgning fra DH-Lejre til 18-midler samt kopi af vores vedtægter. Jeg har kopieret ansøgningsskemaet, så jeg kunne udfylde det elektronisk. Håber det er i orden. Vend venligst tilbage, hvis der mangler noget i ansøgningen. Tak for hjælpen! Med venlig hilsen Susan Wiingaaard, formand tf

109 Til Lejre Kommune Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) DH-Lejre DH-Lejre er en lokal paraply for 32 handicaporganisationer. P.t. er 11 handicaporganisationer tilsluttet bestyrelsen. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer på kommunalt plan, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Projektansvarlig kontaktperson Navn DH-Lejres formand, Susan Wiingaard Byager 8a, 4330 Hvalsø Adresse Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: Udgifterne udspecificeres sådan : Overslag: Udgifter til ekstern oplægsholder Annoncering Evt. lokaleleje, rengøring, kaffe/te I alt excl. moms Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 3500 Kr kr kr. 500 kr. 0 kr. 0 kr kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Nyt tiltag: Offentligt arrangement med handicaprelevant emne med ekstern foredragsholder. Mennesker med handicap, pårørende, fagfolk & andre interesserede Oplyse om handicap, synliggøre handicap, samarbejde på handicapområdet, danne netværk, rekruttere frivillige, hjælp til selvhjælp.

110 Side 2 af 2 - Sundhedsfremmende Ja - Forebyggende Ja - Netværksskabende Ja Hvis der er søgt støtte Nej andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Nej Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr Konto nr CVR.nr. Foreningens underskrifter Dato Underskrift Susan Wiingaard Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er to ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Sundhed & Forebyggelse Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr.

111 Vedtægt for Danske Handicaporganisationers afdelinger Dokument oprettet Sag 07/451 Dok. 5917/08 /HS GÆLDENDE FRA NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Afdelingen er et lokalt samarbejdsorgan for Danske Handicaporganisationers (DH) medlemsorganisationer i kommunen. DH s medlemsorganisationer skal skriftligt tilkendegive, hvem der repræsenterer organisationen i afdelingen, jf. 2, stk. 2. Stk. 2. En afdeling dækker som udgangspunkt en kommune. Såfremt det ikke er muligt at etablere en afdeling i en kommune, kan der undtagelsesvist etableres en afdeling, som dækker flere kommuner. Beslutning herom træffes af DH s centrale forretningsudvalg. En tilladelse til etablering af en tværkommunal afdeling er tidsbegrænset, og ved periodens udløb undersøges det, om der er skabt grundlag for at etablere selvstændige afdelinger i de omfattede kommuner. DH s centrale forretningsudvalg træffer beslutning herom. Stk. 3. Afdelingens hjemsted er formandens hjemadresse eller afdelingens sekretariat. Afdelingen kaldes: DH kommunenavnet afdeling. Stk. 4. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer på kommunalt plan, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Stk. 5. Afdelingen skal i sin virksomhed alene søge at fremme medlemsorganisationernes fælles interesser efter retningslinier godkendt af DH s repræsentantskab. Stk. 6. Afdelingen skal indsamle og formidle viden til DH-centralt om lokale udviklingstendenser, problemstillinger mv. på handicapområdet. Stk. 7. Afdelingen skal koordinere de udpegede repræsentanters arbejde i eksterne råd, nævn, udvalg, bestyrelser mv.

112 AFDELINGSBESTYRELSEN 2 Afdelingens højeste myndighed er bestyrelsen, dog underlagt DH's repræsentantskabs beslutninger og overordnede politikker. Bestyrelsen har ansvaret for, at afdelingens virksomhed udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægt. Stk. 2. De tilsluttede organisationer udpeger hver 1 repræsentant og eventuelt 1 suppleant til afdelingens bestyrelse. Hver organisation har 1 stemme. Den person som udøver stemmeretten for en medlemsorganisation skal være bosiddende i kommunen. I afdelinger, som dækker flere kommuner, skal den stemmeberettigede være bosiddende i en af disse. En udpeget person kan kun repræsentere én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH. Stk. 3. Medlemsorganisationerne må medtage observatører til møder i bestyrelsen. Observatører har taleret på disse møder. Stk. 4. Handicaporganisationer, lokale handicapgrupper mv., som ikke er medlem af DH, kan med bestyrelsens godkendelse deltage som observatører i afdelingens møder med taleret, men uden stemmeret. Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt uden for egen organisation. Såfremt den stemmeberettigede repræsentant ikke er til stede, overtager suppleanten stemmeretten. Såfremt både den stemmeberettigede repræsentant og suppleanten er forhindret i at deltage i et møde, kan organisationen sende en tredje repræsentant, som kan udøve organisationens stemmeret. Hver repræsentant og suppleant kan kun repræsentere 1 organisation. Stk. 6. Hvert år, senest i 2. kvartal, afholder afdelingen et årsmøde, hvor der foretages valg til afdelingens forretningsudvalg. Stk. 7. På årsmødet vælges i ulige år en formand, samt 1-3 forretningsudvalgsmedlemmer. I lige år vælges 1-3 forretningsudvalgsmedlemmer. Der skal vælges samme antal forretningsudvalgsmedlemmer i både lige og ulige år. Valget til formand og forretningsudvalgsmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 8. Alle medlemmer fra organisationerne kan deltage i årsmødet med taleret, men uden stemmeret. Stk. 9. Formand og forretningsudvalgsmedlemmer skal indstilles af den organisation, hvor kandidaten hører til i DH, dette gælder også ved genindstillinger. Kandidaten behøver ikke at være organisationens repræsentant/suppleant i afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles kandidater, der ikke er bosiddende i kommunen. Kandidaten behøver ikke være til stede på årsmødet for at blive valgt. Kandidaten skal indstilles skriftligt til formanden senest 21 dage før årsmødet. 2

113 Er der ikke indstillet tilstrækkeligt antal kandidater, kan der finde indstilling sted til ledige pladser på årsmødet. Det skal i så fald sikres, at kandidaten har sin organisations opbakning. Dette sker ved skriftlig godkendelse senest 14 dage efter årsmødet af den pågældendes organisation. Stk. 10. Udtræder et forretningsudvalgsmedlem før valgperioden er slut, skal bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde vælge et andet medlem for den resterende valgperiode. Stk. 11. Det kan besluttes ikke at oprette et forretningsudvalg. Beslutning herom træffes på årsmødet. Forslag om at oprette eller nedlægge et forretningsudvalg skal udsendes sammen med dagsordenen mm. senest 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Stk. 13. Bestyrelsen kan vælge en dirigent, som ikke er medlem af denne. Stk. 14. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Forslag til ændring af forretningsorden kan tages op på et hvilket som helst bestyrelsesmøde. 3 Formanden/forretningsudvalget kan indkalde bestyrelsen så ofte, det findes påkrævet. Stk. 2. Mindst 25 % af de til afdelingen tilsluttede organisationer kan skriftligt kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldt. Der skal samtidig angives de ønskede punkter til behandling. Stk. 3. Det er formandens/forretningsudvalgets ansvar, at et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes senest 42 dage efter anmodningen er modtaget. 4 Afdelingens årsmøde skal indkaldes med mindst 30 dages frist. Dagsordenen med bilag og kandidatlister skal udsendes mindst 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 2. På årsmødet: - Foretages valg til formand (i ulige år) og 1 til 3 forretningsudvalgsmedlemmer - Foretages valg til revisor såfremt afdelingen har valgt selv at varetage regnskabsfunktionen - Fremlægges regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse - Fremlægges beretning for det seneste år til godkendelse - Fremlægges handlingsplan til godkendelse - Fremlægges forslag, om afdelingen skal søge 18-midler hos kommunen 3

114 Stk. 3. Fra alle bestyrelsesmøder optages et kort beslutningsreferat, der inden en måned udsendes til bestyrelsen og DH. Referatet godkendes ved påtegning af mødets dirigent. Stk. 4. Fra afdelingens årsmøde indsendes til DH s sekretariat den godkendte beretning, handlingsplan, regnskab og referat. 5 Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stk. 2. Der skal være skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater opstillet, end der skal vælges. FORRETNINGSUDVALGET 6 Forretningsudvalget er ansvarlig for afdelingens virksomhed mellem bestyrelsens møder. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, er det formandens ansvar. Alle forretningsudvalgsmedlemmer er stemmeberettigede, når der skal træffes beslutninger i forretningsudvalget. Stk. 2. Forretningsudvalget består af formand samt 2, 4 eller 6 medlemmer. Stk. 3. Forretningsudvalget kan konstituere sig selv med en næstformand, en sekretær og en økonomiansvarlig. Formanden og den økonomiansvarlige må ikke være nært beslægtede eller samboende. Stk. 4. Formanden tegner afdelingen politisk. Forretningsudvalget og bestyrelsen kan udtale sig om DH's fastlagte politik. Stk. 5. Formanden indkalder forretningsudvalget til møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget skriftligt fremsætter begæring herom. Stk. 6. Forretningsudvalget kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Stk. 7. Forretningsudvalget udarbejder til godkendelse i bestyrelsen: - Budget - Handlingsplan Stk. 8. Formanden udarbejder en beretning til godkendelse i bestyrelsen. Stk. 9. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af stillinger med ansat personale i afdelingen træffes af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af personale foretages af forretningsudvalget, i samråd med DH s direktør. Har afdelingen ikke 4

115 et forretningsudvalg foretages ansættelse og afskedigelse af bestyrelsen, i samråd med DH s direktør. Dette skal ske med udgangspunkt i retningslinierne i DH s personalepolitik. Stk. 10. Forretningsudvalget fastsætter retningslinier og opgavebeskrivelser for ansat personale i afdelingen. Har afdelingen ikke et forretningsudvalg gøres dette af bestyrelsen. Stk. 11. Forretningsudvalget udpeger, efter indstilling fra de tilsluttede medlemsorganisationer, repræsentanter og suppleanter til kommunale eller fælleskommunale råd, nævn eller udvalg. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutninger om udpegelse af repræsentanter og suppleanter på et bestyrelsesmøde eller årsmødet, efter oplæg fra formanden. En indstillet person kan kun opstilles af én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH. Stk. 12. Ved udpegelse af repræsentanter til det kommunale handicapråd skal der sikres en bred repræsentation fra de forskellige hovedgrupperinger i DH. DH s forretningsudvalg udarbejder retningslinier herfor. UDVALG I AFDELINGEN 7 Til at rådgive bestyrelsen kan bestyrelsen oprette og nedlægge udvalg efter behov. Stk. 2. Udvalgene, herunder en formand, udpeges af forretningsudvalget efter skriftlig indstilling fra medlemmerne af bestyrelsen. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, udpeges medlemmerne på et bestyrelsesmøde eller årsmødet. Stk. 3. Medlemmer af udvalgene har udtaleret vedrørende DH's fastlagte politik på udvalgets område. Stk. 4. Forretningsudvalget udarbejder kommissorium for udvalgene. KAPITALFORHOLD OG DRIFT 8 Afdelingens drift, kursus- og anden virksomhed mm. sikres ved de midler, der modtages i tilskud fra DH, via frivillige bidrag eller kommunale eller regionale tilskud. Afdelingen kan søge kommunens midler til frivilligt socialt arbejde, såfremt et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede beslutter dette på årsmødet. Der skal træffes beslutning herom på årsmødet hvert år. 5

116 9 Afdelingen tegnes af formanden eller i formandens fravær et forretningsudvalgsmedlem udpeget af forretningsudvalget. Stk. 2. Forretningsudvalget beslutter, om afdelingen selv skal forestå bogføring og udarbejdelse af årsregnskab, eller om det skal gøres af DH s sekretariat. Beslutning herom meddeles DH s sekretariat. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutningen af afdelingsbestyrelsen. Stk. 3. Afdelingen kan ikke økonomisk forpligte DH centralt. BUDGET OG REGNSKAB 10 Afdelingens regnskabsår følger DH's regnskabsår. Såfremt afdelingen, jf. 9, stk. 2, har valgt selv at forestå bogføring, udarbejder afdelingen selv årsregnskabet. Såfremt afdelingen har valgt at lade DH s sekretariat forestå bogføringen, udarbejdes årsregnskabet af DH s sekretariat. Stk. 2. Regnskabet skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, herunder opbevaringspligt. Stk. 3. Afdelingen udarbejder et budget for det efterfølgende regnskabsår, og dette godkendes af bestyrelsen senest den 1. december forud for det nye regnskabsår. REGIONALT OG NATIONALT SAMARBEJDE 11 Afdelingerne i hver af de 5 regioner afholder hvert år i 1. kvartal et regionsmøde, hvor der i hver region vælges 3 repræsentanter og 3 observatører til DH s repræsentantskab. Stk. 2. Afdelingerne i hver af de 5 regioner afholder hvert år et regionsmøde med deltagelse af DH s ledelse. Dette kan ske i tilknytning til det i stk. 1 nævnte møde. Stk. 3. Denne paragraf træder i kraft med virkning fra den VEDTÆGTSÆNDRINGER, EKSKLUSION SAMT OPLØSNING 12 Afdelingens vedtægter kan kun ændres ved beslutning i DH s repræsentantskab. Eventuelle fortolkningsspørgsmål afklares af DH s forretningsudvalg. 13 6

117 Hvis DH ekskluderer en organisation centralt, skal afdelingen ekskludere samme organisation på kommunalt plan. 14 Afdelingen kan opløses og nedlægges af DH s forretningsudvalg. I sådanne tilfælde overføres afdelingens egenkapital til DH Vedtaget på De Samvirkende Invalideorganisationers (DSI) repræsentantskabsmøde den 29. april 2006 Revideret på repræsentantskabsmødet den 28. april 2007 ( 2, stk. 11, 4, stk 2 og 8) Ændret navn fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til Danske Handicaporganisationer (DH) den 1. januar Revideret på repræsentantskabsmødet den 26. april 2008 ( 1, Stk. 4, 2, stk. 2, 2, stk. 9, 4 stk. 2, 6 stk. 11 og 10 stk. 3 (ny)). 7

118 Bilag: Afdelingsvedtægter DH-Lejre Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50987/10

119 Vedtægt for Danske Handicaporganisationers afdelinger Dokument oprettet Sag 07/451 Dok. 5917/08 /HS GÆLDENDE FRA NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Afdelingen er et lokalt samarbejdsorgan for Danske Handicaporganisationers (DH) medlemsorganisationer i kommunen. DH s medlemsorganisationer skal skriftligt tilkendegive, hvem der repræsenterer organisationen i afdelingen, jf. 2, stk. 2. Stk. 2. En afdeling dækker som udgangspunkt en kommune. Såfremt det ikke er muligt at etablere en afdeling i en kommune, kan der undtagelsesvist etableres en afdeling, som dækker flere kommuner. Beslutning herom træffes af DH s centrale forretningsudvalg. En tilladelse til etablering af en tværkommunal afdeling er tidsbegrænset, og ved periodens udløb undersøges det, om der er skabt grundlag for at etablere selvstændige afdelinger i de omfattede kommuner. DH s centrale forretningsudvalg træffer beslutning herom. Stk. 3. Afdelingens hjemsted er formandens hjemadresse eller afdelingens sekretariat. Afdelingen kaldes: DH kommunenavnet afdeling. Stk. 4. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer på kommunalt plan, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Stk. 5. Afdelingen skal i sin virksomhed alene søge at fremme medlemsorganisationernes fælles interesser efter retningslinier godkendt af DH s repræsentantskab. Stk. 6. Afdelingen skal indsamle og formidle viden til DH-centralt om lokale udviklingstendenser, problemstillinger mv. på handicapområdet. Stk. 7. Afdelingen skal koordinere de udpegede repræsentanters arbejde i eksterne råd, nævn, udvalg, bestyrelser mv.

120 AFDELINGSBESTYRELSEN 2 Afdelingens højeste myndighed er bestyrelsen, dog underlagt DH's repræsentantskabs beslutninger og overordnede politikker. Bestyrelsen har ansvaret for, at afdelingens virksomhed udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægt. Stk. 2. De tilsluttede organisationer udpeger hver 1 repræsentant og eventuelt 1 suppleant til afdelingens bestyrelse. Hver organisation har 1 stemme. Den person som udøver stemmeretten for en medlemsorganisation skal være bosiddende i kommunen. I afdelinger, som dækker flere kommuner, skal den stemmeberettigede være bosiddende i en af disse. En udpeget person kan kun repræsentere én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH. Stk. 3. Medlemsorganisationerne må medtage observatører til møder i bestyrelsen. Observatører har taleret på disse møder. Stk. 4. Handicaporganisationer, lokale handicapgrupper mv., som ikke er medlem af DH, kan med bestyrelsens godkendelse deltage som observatører i afdelingens møder med taleret, men uden stemmeret. Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt uden for egen organisation. Såfremt den stemmeberettigede repræsentant ikke er til stede, overtager suppleanten stemmeretten. Såfremt både den stemmeberettigede repræsentant og suppleanten er forhindret i at deltage i et møde, kan organisationen sende en tredje repræsentant, som kan udøve organisationens stemmeret. Hver repræsentant og suppleant kan kun repræsentere 1 organisation. Stk. 6. Hvert år, senest i 2. kvartal, afholder afdelingen et årsmøde, hvor der foretages valg til afdelingens forretningsudvalg. Stk. 7. På årsmødet vælges i ulige år en formand, samt 1-3 forretningsudvalgsmedlemmer. I lige år vælges 1-3 forretningsudvalgsmedlemmer. Der skal vælges samme antal forretningsudvalgsmedlemmer i både lige og ulige år. Valget til formand og forretningsudvalgsmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 8. Alle medlemmer fra organisationerne kan deltage i årsmødet med taleret, men uden stemmeret. Stk. 9. Formand og forretningsudvalgsmedlemmer skal indstilles af den organisation, hvor kandidaten hører til i DH, dette gælder også ved genindstillinger. Kandidaten behøver ikke at være organisationens repræsentant/suppleant i afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles kandidater, der ikke er bosiddende i kommunen. Kandidaten behøver ikke være til stede på årsmødet for at blive valgt. Kandidaten skal indstilles skriftligt til formanden senest 21 dage før årsmødet. 2

121 Er der ikke indstillet tilstrækkeligt antal kandidater, kan der finde indstilling sted til ledige pladser på årsmødet. Det skal i så fald sikres, at kandidaten har sin organisations opbakning. Dette sker ved skriftlig godkendelse senest 14 dage efter årsmødet af den pågældendes organisation. Stk. 10. Udtræder et forretningsudvalgsmedlem før valgperioden er slut, skal bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde vælge et andet medlem for den resterende valgperiode. Stk. 11. Det kan besluttes ikke at oprette et forretningsudvalg. Beslutning herom træffes på årsmødet. Forslag om at oprette eller nedlægge et forretningsudvalg skal udsendes sammen med dagsordenen mm. senest 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Stk. 13. Bestyrelsen kan vælge en dirigent, som ikke er medlem af denne. Stk. 14. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Forslag til ændring af forretningsorden kan tages op på et hvilket som helst bestyrelsesmøde. 3 Formanden/forretningsudvalget kan indkalde bestyrelsen så ofte, det findes påkrævet. Stk. 2. Mindst 25 % af de til afdelingen tilsluttede organisationer kan skriftligt kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldt. Der skal samtidig angives de ønskede punkter til behandling. Stk. 3. Det er formandens/forretningsudvalgets ansvar, at et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes senest 42 dage efter anmodningen er modtaget. 4 Afdelingens årsmøde skal indkaldes med mindst 30 dages frist. Dagsordenen med bilag og kandidatlister skal udsendes mindst 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 2. På årsmødet: - Foretages valg til formand (i ulige år) og 1 til 3 forretningsudvalgsmedlemmer - Foretages valg til revisor såfremt afdelingen har valgt selv at varetage regnskabsfunktionen - Fremlægges regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse - Fremlægges beretning for det seneste år til godkendelse - Fremlægges handlingsplan til godkendelse - Fremlægges forslag, om afdelingen skal søge 18-midler hos kommunen 3

122 Stk. 3. Fra alle bestyrelsesmøder optages et kort beslutningsreferat, der inden en måned udsendes til bestyrelsen og DH. Referatet godkendes ved påtegning af mødets dirigent. Stk. 4. Fra afdelingens årsmøde indsendes til DH s sekretariat den godkendte beretning, handlingsplan, regnskab og referat. 5 Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stk. 2. Der skal være skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater opstillet, end der skal vælges. FORRETNINGSUDVALGET 6 Forretningsudvalget er ansvarlig for afdelingens virksomhed mellem bestyrelsens møder. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, er det formandens ansvar. Alle forretningsudvalgsmedlemmer er stemmeberettigede, når der skal træffes beslutninger i forretningsudvalget. Stk. 2. Forretningsudvalget består af formand samt 2, 4 eller 6 medlemmer. Stk. 3. Forretningsudvalget kan konstituere sig selv med en næstformand, en sekretær og en økonomiansvarlig. Formanden og den økonomiansvarlige må ikke være nært beslægtede eller samboende. Stk. 4. Formanden tegner afdelingen politisk. Forretningsudvalget og bestyrelsen kan udtale sig om DH's fastlagte politik. Stk. 5. Formanden indkalder forretningsudvalget til møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget skriftligt fremsætter begæring herom. Stk. 6. Forretningsudvalget kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Stk. 7. Forretningsudvalget udarbejder til godkendelse i bestyrelsen: - Budget - Handlingsplan Stk. 8. Formanden udarbejder en beretning til godkendelse i bestyrelsen. Stk. 9. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af stillinger med ansat personale i afdelingen træffes af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af personale foretages af forretningsudvalget, i samråd med DH s direktør. Har afdelingen ikke 4

123 et forretningsudvalg foretages ansættelse og afskedigelse af bestyrelsen, i samråd med DH s direktør. Dette skal ske med udgangspunkt i retningslinierne i DH s personalepolitik. Stk. 10. Forretningsudvalget fastsætter retningslinier og opgavebeskrivelser for ansat personale i afdelingen. Har afdelingen ikke et forretningsudvalg gøres dette af bestyrelsen. Stk. 11. Forretningsudvalget udpeger, efter indstilling fra de tilsluttede medlemsorganisationer, repræsentanter og suppleanter til kommunale eller fælleskommunale råd, nævn eller udvalg. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutninger om udpegelse af repræsentanter og suppleanter på et bestyrelsesmøde eller årsmødet, efter oplæg fra formanden. En indstillet person kan kun opstilles af én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH. Stk. 12. Ved udpegelse af repræsentanter til det kommunale handicapråd skal der sikres en bred repræsentation fra de forskellige hovedgrupperinger i DH. DH s forretningsudvalg udarbejder retningslinier herfor. UDVALG I AFDELINGEN 7 Til at rådgive bestyrelsen kan bestyrelsen oprette og nedlægge udvalg efter behov. Stk. 2. Udvalgene, herunder en formand, udpeges af forretningsudvalget efter skriftlig indstilling fra medlemmerne af bestyrelsen. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, udpeges medlemmerne på et bestyrelsesmøde eller årsmødet. Stk. 3. Medlemmer af udvalgene har udtaleret vedrørende DH's fastlagte politik på udvalgets område. Stk. 4. Forretningsudvalget udarbejder kommissorium for udvalgene. KAPITALFORHOLD OG DRIFT 8 Afdelingens drift, kursus- og anden virksomhed mm. sikres ved de midler, der modtages i tilskud fra DH, via frivillige bidrag eller kommunale eller regionale tilskud. Afdelingen kan søge kommunens midler til frivilligt socialt arbejde, såfremt et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede beslutter dette på årsmødet. Der skal træffes beslutning herom på årsmødet hvert år. 5

124 9 Afdelingen tegnes af formanden eller i formandens fravær et forretningsudvalgsmedlem udpeget af forretningsudvalget. Stk. 2. Forretningsudvalget beslutter, om afdelingen selv skal forestå bogføring og udarbejdelse af årsregnskab, eller om det skal gøres af DH s sekretariat. Beslutning herom meddeles DH s sekretariat. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutningen af afdelingsbestyrelsen. Stk. 3. Afdelingen kan ikke økonomisk forpligte DH centralt. BUDGET OG REGNSKAB 10 Afdelingens regnskabsår følger DH's regnskabsår. Såfremt afdelingen, jf. 9, stk. 2, har valgt selv at forestå bogføring, udarbejder afdelingen selv årsregnskabet. Såfremt afdelingen har valgt at lade DH s sekretariat forestå bogføringen, udarbejdes årsregnskabet af DH s sekretariat. Stk. 2. Regnskabet skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, herunder opbevaringspligt. Stk. 3. Afdelingen udarbejder et budget for det efterfølgende regnskabsår, og dette godkendes af bestyrelsen senest den 1. december forud for det nye regnskabsår. REGIONALT OG NATIONALT SAMARBEJDE 11 Afdelingerne i hver af de 5 regioner afholder hvert år i 1. kvartal et regionsmøde, hvor der i hver region vælges 3 repræsentanter og 3 observatører til DH s repræsentantskab. Stk. 2. Afdelingerne i hver af de 5 regioner afholder hvert år et regionsmøde med deltagelse af DH s ledelse. Dette kan ske i tilknytning til det i stk. 1 nævnte møde. Stk. 3. Denne paragraf træder i kraft med virkning fra den VEDTÆGTSÆNDRINGER, EKSKLUSION SAMT OPLØSNING 12 Afdelingens vedtægter kan kun ændres ved beslutning i DH s repræsentantskab. Eventuelle fortolkningsspørgsmål afklares af DH s forretningsudvalg. 13 6

125 Hvis DH ekskluderer en organisation centralt, skal afdelingen ekskludere samme organisation på kommunalt plan. 14 Afdelingen kan opløses og nedlægges af DH s forretningsudvalg. I sådanne tilfælde overføres afdelingens egenkapital til DH Vedtaget på De Samvirkende Invalideorganisationers (DSI) repræsentantskabsmøde den 29. april 2006 Revideret på repræsentantskabsmødet den 28. april 2007 ( 2, stk. 11, 4, stk 2 og 8) Ændret navn fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til Danske Handicaporganisationer (DH) den 1. januar Revideret på repræsentantskabsmødet den 26. april 2008 ( 1, Stk. 4, 2, stk. 2, 2, stk. 9, 4 stk. 2, 6 stk. 11 og 10 stk. 3 (ny)). 7

126 Bilag: Ansøgning fra PS Landsforeningen m.m. Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51014/10

127

128

129

130

131

132 Bilag: Følgebrev fra PS Landsforeningen.PDF Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51012/10

133

134

135

136 Bilag: PS Landsforeningen - Vedtægter Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51022/10

137

138

139

140

141

142 Bilag: PS Landsforeningen - Årsrapport 2009 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51019/10

143

144

145

146

147

148

149

150

151 Bilag: Ansøgning fra Red Barnet Ungdom.PDF Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51040/10

152

153

154

155

156

157

158 Bilag: Red Barnet Ungdom - Vedtægter Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51042/10

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169 Bilag: Ansøgning fra Ahorn Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64975/10

170

171

172 Bilag: Svar på yderligere oplysning til ansøgning om 18-midler Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67417/10

173 From:Jørgen Breitenstein To:Janie Karin Bitsch Subject: 18-midler Hej jannie! Jeg prøver igen Jørgen Reklamere for Lejre Pensionistforening Annoncer og Tryksager Løvfaldstur ud i det blå 1 bus + 1 handicapbus Ialt

174 Bilag: Ansøgningsskema fra Lions Club Bramsnæs Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69894/10

175 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer i Lejre Kommune 35 Evt. formål (vedtægt vedlægges) Lions Club Bramsnæs At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Mogens Pedersen Stationsvej Kirke Hyllinge Tlf.nr Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: 12000Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Fortæring 11,000 Kørsel 1,200 Drikkevare servietter Lys - Duge 2,348 Gaver til Børn 2,100 Musiker 500 Mandelgaver + Gave på indgangsbillet 1,000 Annonce i midtsjællands 3,900 I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling 60 pers a 100 kr Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr. 6,000Kr. Kr. Aktivitet Støtten søges til: Juleaften på Østergårds Aktivitet Center Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Alle borger i Lejre Kommune Det kan være en famille der består af en enlig mor eller far med hjemmeboende børn eller en person som bor alene

176 måske et ægtepar med eller uden børn - Sundhedsfremmende Ja - Forebyggende Ja - Netværksskabende Ja Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Nej Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr. Lions Danmark Foreningens underskrifter Lions Club Bramsnæs Dato Past Præsident Mogens Pedersen Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Social & Arbejdsmarked Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 2

177 Bilag: Oversigt 2. ansøgningsrunde 2010 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71630/10

178 Oversigt 9. august 2010 gældende for resten af 2010 Nr. Dato Navn/Adr. Tlf.nr. Mail Ansøgning Beløb Reg.nr./kt.nr./CVR/Giro Tilsagn SSÆ / BU Afslag BU Ahorn v/michael Vestergaard D.U.I. Huset Havnevej Roskilde Dansk Blindesamfund v/henning Backs Ringmarken Ll. Skensved Alzheimerforeningen Østsj. v/birthe Rasmussen Vindspinderivej Strøby Lejre Pensionistforening v/jørgen Breitenstein Vinkelvej Lejre Sjov Motion v/j.c. Frank Ilsøevej Kirke Hyllinge PTU Roskilde Kreds Sæbyparken Kirke Hyllinge BU BU DH-Lejre v/susan Wiingaard Byager 8 a 4330 Hvalsø PS Landsforeningen v/lene Rasmussen Sorgenfri n.nu s.dk Transport af unge og ældre ifb. med foredrag om tegnsprog Honorar til foredrag Pårørendegrupper Socialt samvær Forplejning og kørsel e.dk dk k p.dk hotmail.com Tilsagn kr. CVR kr kr. Transport ifb. med foredrag kr. CVR Ny. Opsøgende arbejde for flere medlemmer Udflugter kr kr kr. CVR kr. Tilskud til instruktørudgifter kr. CVR kr. Foredrag om piskesmæld/whiplashramte Annoncering kr. CVR kr. Foredrag kr. CVR. Ny Annoncering Evt. lokaleleje (herunder rengøring og forplejning) Kommunerunder kr. CVR Afslag BU Red Barnet Ungdom v/laura Swanson Rosenørns Alle København V Lions Club Bramsnæs v/mogens Pedersen Stationsvej Kirke Hyllinge etungdom.dk ail.tele.dk Aktiviteter for børn på Asylcentret Avnstrup Udgifter i forbindelse med afholdelse af juleaften på Østergård for vanskeligt stillede borgere i Lejre Kommune kr. CVR kr. CVR kr kr.

179 Bilag: 9.1. Handicaprådets høringssvar - Kvalitetsstandard boligindretning 116 i Lov om Social Service.DOC Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66405/10

180 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Handicaprådet D E Dato: 17. juni 2010 J.nr.: 10/1594 Kvalitetsstandard for boligindretning 116 i Lov om Social Service Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for boligindretning efter 116 i Lov om Social Service. Handicaprådet savner en tidsfrist for, hvor længe der må gå fra bevilling til opgaven udføres. Rådet anbefaler, at der henvises (linkes) til kommunens sagsbehandlingstider. Rådet mener, at der mangler en henvisning til Socialministeriets vejledning på området og en overskrift om, at både vejledningen og kvalitetsstandarden er vejledende. Handicaprådet finder det i orden, at standarden kun vedrører 116 stk. 1 og 2, da det er kun disse to stykker, hvor der er krav om en kvalitetsstandard, og hvor stk. 3 er et supplement, mens stk. 4 er en hjemmel til at udstede en bekendtgørelse. Rådet mener, at kommunen bør overveje, om de ændrede regler om frit valg, som træder i kraft 1. oktober 2010, bør indføjes i kvalitetsstandarden allerede nu. Handicaprådet har til sit høringssvar vedlagt supplerende kommentarer fra DH- Lejre.

181 Bilag: 9.2. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard 116 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65783/10

182 Ældrerådet Lejre Kommune Til: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Gevninge den 20. juni 2010 Høringssvar vedrørende kvalitetsstandard: 116 Boligindretning. Ældrerådet kan tiltræde kvalitetsstandarden vedrørende boligindretning i Lov om Social Service. Ældrerådet Lejre Kommune Keld Mortensen Formand KELD MORTENSEN SKOVAGER 19, GEVNINGE 4000 ROSKILDE TLF.: MOBIL:

183 Bilag: 9.3. DH-Lejre kommentarer til Kvalitetsstandard 116 i Lov om Social Service.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66406/10

184 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard vedr. 116 boligændringer Det er positivt at kvalitetsstandarden beskriver sagsbehandling og borgerens retssikkerhed. Det er positivt med skriftlige afgørelser ved afslag, men vi ønsker også skriftlige afgørelser ved bevilling. Som ankestyrelsen påpeger i praksisundersøgelsen, er det vigtigt at få præciseret klart hvilken konkret boligændring, der er bevilget. Vi ønsker, at det fremgår klart, f.eks. i overskriften, at kvalitetsstandarden kun er 'vejledende' Der mangler henvisning til ministeriets vejledning for området - vi går ud fra at kvalitetsstandarden afspejler vejledningen (vejledning nr. 6 til serviceloven, nr. 97 af ) Sagsbehandlingsfristen ønskes oplyst. Sagerne inddeles ifølge sagsbehandlingsfrister i Lejre Kommune i 4 niveauer efter kompleksitet (http://www.lejre.dk/page4191.aspx ). Vi finder at de generelle sagsbehandlingsfrister på op til ½ år er for lange, fordi det handler om at kunne være i eget hjem. Samlet ventetid for borgeren er jo sagsbehandlingsfrist + udførelse. Vi ønsker oplyst om kommunen stadig opererer med 'ventetid' på 5 måneder inden sagsbehandlingen går i gang? Vi ønsker oplyst om der er nogen frist for hvornår boligændringen skal udføres efter afgørelse? Vi undrer os over at kvalitetsstandarden ikke omfatter hele 116, men kun stk. 1 og 2? Godkendt af bestyrelsen DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer DSI. De 32 medlemsorganisationer repræsenterer medlemmer og alle slags handicap.

185 Bilag: Bilag vedr. behandling af forslag til prioritering af indsatsområder.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46128/10

186 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Forslag til prioritering af indsatsområder Dato: 7. juli 2010 J.nr.: Dette notat beskriver forslag til prioritering af indsatsområder på det specialiserede voksensocialområde. Prioriteringen tager udgangspunkt i 25 redskaber udarbejdet af Finansministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet og KL i De 25 redskaber fordeler sig på fire indsatsområder 1) Den politiske styring, 2) Kvalitet i sagsbehandlingen, 3) Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner, 4) Helhedstænkning i opgaveløsningen. Nedenfor er hvert enkelt indsatsområde beskrevet. Herunder redskaber samt de aktiviteter der knytter sig hertil. Sidst i notatet er samlet forslag til tidsplan for arbejdet med indsatsområderne og de enkelte redskaber. For nogle af redskaberne vil der i første omgang være tale om at gennemføre en dialog og vurdering af, hvorvidt det er et tiltag vi ønsker at arbejde videre med i Lejre Kommune. F.eks. om man ønsker at nedsætte en 'særlig enhed med overblik over tilbud'. Arbejdet med indsatsområderne er forankret i visitationsudvalget for det specialiserede voksensocialområde. Indsatsområde 1: Den politiske styring 1. Politisk vedtagne serviceniveauer Kommunalpolitikernes ansvar for prioriteringen af det specialiserede socialområde kan understøttes gennem fastsættelsen af politisk vedtagne serviceniveauer for opgaveløsningen. Blandt andet gennem udarbejdelse af kvalitetsstandarder og en samlet politik på området. Kortlægning af eksisterende indsatser Udarbejdelse af kvalitetsstandarder Eventuel udarbejdelse af politik(er) for området 2. Serviceniveauer kombineret med forudsætning om antal og gennemsnitsomkostning 1

187 Forudsætninger om antal brugere og gennemsnitlig omkostning pr. bruger i de politisk vedtagne serviceniveauer kan understøtte en tættere sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og det budgetterede udgiftsniveau. Kvalitetsstandarder tilføjes forudsætning om antal brugere og gennemsnitsudgift pr. bruger. 3. Realistisk budgetlægning Budgettets rolle i forhold til opgaveløsningen på det specialiserede socialområde afhænger af, hvilken vægt kommunalbestyrelsen tilskriver budgettet. Et realistisk budget er en forudsætning for, at budgettet kan fungere som et styringsværktøj for opgaveløsningen. Der udarbejdes skøn over tilgang og afgang af brugere, udvikling i gennemsnitsudgifter i lyset af brugernes tyngde. Skøn inddrages i budgetarbejdet. 4. Dispositionsregnskab på individniveau Ved systematisk at anvende et individbaseret dispositionsregnskab på alle områder vil forvaltningen altid have et opdateret overblik over økonomien, herunder hvilke fremtidige udgifter kommunen har forpligtet sig til gennem allerede besluttede foranstaltninger. Indsatsen omfatter blandt andet at etablere praksis for automatisk generering af input til regnskabet og praksis for løbende kontrol/overvågning. Herunder eventuel implementering af it-understøttelse. 5. Systematisk budget- og målopfølgning Det er centralt, at forvaltningen har et opdateret overblik over økonomien og opgaveløsningen i løbet af budgetåret, og at dette overblik videreformidles til det politiske niveau i kommunen gennem en systematisk budget- og målopfølgning. Etablering af praksis for målformulering samt opfølgningsmetode (blandt andet status for antal brugere, gennemsnitsomkostninger sammenlignet med det forudsatte). 6. Håndtering af uforudsete udgifter i løbet af budgetåret Et eventuelt merforbrug i forhold til det politisk vedtagne budget bør i videst muligt omfang henvises til den almindelige prioriteringsproces i kommunen, dvs. budgetlægningen for det kommende år. Dette understøtter, at budget og serviceniveau for det specialiserede socialområde fastsættes under hensyntagen til kommunens økonomi i øvrigt. Afklare metode til at sikre et opdateret overblik over økonomien på området, så det bliver muligt allerede på et tidligt tidspunkt at reagere på et eventuelt skred i forhold til budgettet. Sikre mulighed for politisk stillingtagen og prioritering. Mulige automatiske mekanismer, der indebærer, at merforbruget hentes hjem i de følgende budgetår. 7. Adskillelse af myndigheds- og leverandørfunktion En klar adskillelse af myndigheds- og leverandørfunktionen i kommunen kan både medvirke til at understøtte, at visitationen foretages af forvaltningen, og medvirke til at styrke forvaltningens fokus på styringen af tilbuddene. 2

188 Undersøge muligheder samt fordele og ulemper. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. Indsatsområde 2: Kvalitet i sagsbehandlingen 8. Sagsbehandling i teams En ensartet sagsbehandling og visitation på det specialiserede socialområde kan understøttes ved i højere grad at lade sagsbehandlingen foregå i teams frem for at lade den enkelte medarbejder sidde alene med ansvaret for den enkelte sag. Undersøge mulighed og behov. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 9. Etablering af visitationsudvalg Etableringen af et visitationsudvalg kan yderligere understøtte en ensartet sagsbehandling og visitation i kommunen. Sikre praksis for anvendelse af visitationsudvalg. 10. Audit som redskab til evaluering af sagsbehandling Kvaliteten i sagsbehandlingen kan understøttes ved at etablere en såkaldt audit (revision), hvor der udtages en stikprøve af alle igangværende sager til en grundig gennemgang og evaluering. En audit har til formål at evaluere kvaliteten af sagsbehandlingen og afdække tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende forhold med henblik på fremadrettet at lære heraf. Der er således tale om et redskab til systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Undersøge mulighed og behov. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 11. Særlig enhed med overblik over tilbud En risiko for vanetænkning i visitationen kan modvirkes ved at etablere en særlig enhed, der på de forskellige fagområder kan danne sig et samlet overblik over forskellige tilbud og foranstaltninger. Undersøge mulighed og behov. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 12. Krav om flere alternative foranstaltninger Et andet redskab til at udfordre en eventuel vanetænkning i visitationen er at stille krav om, at der skal opstilles flere mulige alternative foranstaltninger i de enkelte sager foranstaltninger, der naturligvis alle skal være fuldt fagligt forsvarlige. Undersøge mulighed for at indarbejde krav om alternative foranstaltninger i praksis. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 13. LEON-princippet behørige økonomiske hensyn i sagsbehandlingen Det såkaldte LEON-princip, der traditionelt har spillet en central rolle for indretningen og ressourceudnyttelsen i det danske sundhedsvæsen, kan overføres til det specialiserede socialområde med henblik på at anskueliggøre balancen mellem faglige og økonomiske hensyn. Princippet tilsiger, at en behandling altid bør tilbydes på det Laveste Effektive OmkostningsNiveau. 3

189 Undersøge hvordan princippet kan indarbejdes i praksis. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 14. Aktiv opfølgning i alle sager Det er vigtigt, at den enkelte kommune i forlængelse af servicelovens bestemmelser om udarbejdelse af handleplaner og opfølgning tager konkret stilling til, hvorledes en aktiv opfølgning systematisk kan tilrettelægges og indarbejdes i kommunens sagsbehandling. En aktiv opfølgning kan afdække, hvorvidt den valgte foranstaltning er den rette i forhold til de opstillede målsætninger, og dermed understøtte en genvisitation, hvis den valgte foranstaltning ikke svarer til de opstillede målsætninger. Undersøge mulighed og behov. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. Indsatsområde 3: Helhedstænkning i opgaveløsningen 15. Forståelse på tværs af fagligheder Samarbejdet på tværs af opgaveområder kan understøttes ved at skabe en grundlæggende forståelse blandt personalet for de forskellige fagligheder, der gør sig gældende inden for de enkelte opgaveområder: Pædagoger på dagtilbudsområdet, lærere i folkeskolen, socialrådgivere på socialområdet. Der gennemføres initiativ m.h.p. at understøtte forståelse på tværs af fagligheder. 16. Beskrivelse af snitflader En klar beskrivelse af snitfladerne mellem det specialiserede socialområde og de øvrige kommunale opgaveområder (folkeskole, dagtilbud osv.) vil understøtte en fælles forståelse af hinandens ansvarsområder, herunder en forståelse af, hvornår der er tale om et fælles ansvar. Kortlægningsarbejde og dialog via 17-års udvalg. 17. Økonomiske incitamenter Generelt bør de økonomiske incitamenter indrettes således, at de modvirker kassetænkning, men i stedet understøtter samarbejde omkring opgaveløsningen på tværs af forvaltningerne, herunder samarbejde omkring fleksible foranstaltninger og øget rummelighed i normalsystemet. Drøftelse og initiativer gennemføres i regi af visitationsudvalget. 18. Etablering af 17-års -udvalg En hensigtsmæssig overgang fra barn til voksen kan understøttes ved at etablere et 17-års - udvalg, der har til formål at drøfte og planlægge overgangen fra barn til voksen for alle unge, der på den ene eller anden måde er i kontakt med det specialiserede socialområde. Er etableret i Lejre Kommune med deltagelse af Børn & Ungdom og Social & Arbejdsmarked. Sikre en indsats for at optimere samarbejde, videndeling og koordinering af indsats. 19. Større fleksibilitet i foranstaltningerne 4

190 Mere fleksible og individuelt tilpassede løsninger kan afløse en skarp skelnen mellem eksempelvis forebyggende foranstaltninger og anbringelser på børneområdet og mellem hjælp i eget hjem og botilbud på voksenområdet. Mere fleksible og individuelt tilpassede løsninger vil samtidig ofte være mere omkostningseffektive. Drøftelse og initiativer gennemføres i regi af visitationsudvalget. Indsatsområde 4: Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner 20. Forsyningsfællesskab Som et supplement til samarbejdet på regionsniveau kan den enkelte kommune indgå et mere forpligtende samarbejde med de øvrige kommuner i lokalområdet, hvor udbud og efterspørgsel af tilbud kan koordineres. Drøftelse gennemføres i regi af visitationsudvalget. Herudover løbende fokus i forbindelse med kommunal/regionalt samarbejde. 21. Faglige netværk Erfaringsudvekslingen mellem kommunerne kan understøttes ved at deltage i de forskellige faglige netværk, der mange steder er etableret mellem kommunerne. Kommunerne står ofte over for sammenlignelige problemstillinger, og derfor kan der for den enkelte kommune være meget at lære ved at se, hvordan andre kommuner har grebet lignende problemstillinger an. Der hentes løbende inspiration fra andre kommuner. Drøftelse af faglige netværk i regi af visitationsudvalget. 22. Benchmarking og nøgletalsanalyser Erfaringsudvekslingen mellem kommuner kan understøttes gennem benchmarking og systematisk brug af nøgletalsanalyse. Dette kan være et godt redskab til at få stillet skarpt på forskellige aspekter ved den eksisterende opgaveløsning, som ellers ofte blot tages for givet. Benchmarking og nøgletalsanalyse indarbejdes i årlig analyse af økonomi på området. 23. Inspiration og støtte udefra God Social Praksis og VISO Den enkelte kommune kan hente erfaringer fra andre kommuner ved systematisk at gøre brug af Servicestyrelsens erfaringsdatabase for God Social Praksis, der samler kommunernes egne eksempler på god praksis på det specialiserede socialområde. Herudover kan den enkelte kommune hente støtte ude fra ved systematisk at inddrage VISO i de konkrete sager, hvor det måtte være relevant. Der hentes løbende inspiration fra andre kommuner. Drøftelse af brugen af VISO, God Social Praksis mv. i regi af visitationsudvalget. 24. Dialog mellem betalings- og handlekommune Med henblik på at holde sig opdateret i forhold til udviklingen i de sager, hvor kommunen ikke har handleforpligtelsen, men fortsat har betalingsforpligtelsen, kan betalingskommunen søge at etablere en systematisk dialog med handlekommunen og aftale fælles spilleregler for dialog, 5

191 herunder underretning om potentielle merudgifter på et så tidligt tidspunkt som muligt. Undersøge mulighed og behov. Herefter tages stilling til eventuelle initiativer. 25. Aftale om effektiv drift af tilbud Kommunerne i de enkelte regioner bør i fællesskab sætte fokus på de økonomiske rammer for tilbuddene og i fællesskab forpligte sig til fælles målsætninger for tilbuddenes økonomi og udviklingen i taksterne. Tages op løbende. Blandt andet i forbindelse med drøftelsen af de kommunale samarbejdsaftaler og de årlige rammeaftaler på det sociale område samt i regi af de takstgrupper, der er nedsat i de enkelte regioner. 6

192 Tidsplan for arbejdet med indsatsområder og implementering af redskaber Den politiske styring - Dispositionsregnskab på individniveau (4), Systematisk budget og målopfølgning (5), Håndtering af uforudsete udgifter i løbet af budgetåret (6) - Politisk vedtagne serviceniveauer (kvalitetsstandarder) (1) - Serviceniveauer kombineret med forudsætning om antal og gennemsnitsomk. (2) - Realistisk budgetlægning (3) - Fokus på adskillelse af myndigheds- og leverandørfunktion (7) Kvalitet i sagsbehandlingen - Etablering af visitationsudvalg (9) - Aktiv opfølgning i alle sager (14) - Krav om alternative foranstaltninger (12) - Analyse og drøftelse af tiltag, der omhandler organisering af sagsbehandling. Herunder 'sagsbehandling i teams (8)', 'audit som redskab til evaluering af sagsbehandling (10)', s'ærlig enhed med overblik over tilbud (11) og 'LEON-princippet (13)'. - Eventuel formulering af politik for området (1) Helhedstænkning i opgaveløsningen - Etablering af "17-års"-udvalg (18, etableret i 2009 med deltagelse af Børn & Ungdom og Social & Arbejdsmarked) - Forståelse på tværs af fagligheder (15) - Beskrivelse af snitflader (16) - Økonomiske incitamenter (17) - Større fleksibilitet i foranstaltningerne (19) Samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommuner - Aftale om effektiv drift af tilbud (25, i regi af - Benchmarking og nøgletalsanalyser (22) den sociale rammeaftale) - Inspiration og støtte udefra - God Social Praksis og VISO (23) - Faglige netværk (21) - Forsyningsfællesskaber (20) - Dialog mellem betalings- og handlekommune (24) 7

193 Bilag: Forslag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance jf. SEL 95 og 96 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70062/10

194 Kvalitetsstandard for støtte til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Servicelovens 95 og 96 Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 95 og 96 Vejledningen har nr. 94 af 10. november Den beskriver reglerne om borgerstyret personlig assistance jf. følgende love og bekendtgørelser: Lov nr. 549 af 17. juni 2008 Lov nr. 388 af 25. maj 2009 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, bekendtgørelse 567 af 19. juni 2009 samt bekendtgørelse nr af 28. oktober Målgruppen for BPA Målgruppen for BPA jf. Servicelovens 95 er personer over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der har behov for personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentligt. Målgruppen for BPA jf. Servicelovens 96 er personer over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende behov for denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. Et sådant behov kan eksempelvis være et hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i Serviceloven. Herunder også et behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve et selvstændigt liv. Det er en forudsætning for at modtage BPA, at borgeren kan påtage sig arbejdslederrollen. Formålet med ydelsen Indhold og omfang Formålet med BPA-ordningen er, at yde kompensation til borgere, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke er i stand til at tage vare på sig selv i og udenfor hjemmet. Formålet er ligeledes, at give borgeren mulighed for selv at vælge de personer, der skal varetage støtteopgaverne. Hjælpen kan dække hele døgnet. Det er dog udgangspunktet, at

195 omfanget af hjælpen vurderes som et led i den samlede vurdering. Hjælpen sammensættes af timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse til aktiviteter ud af hjemmet. Sagsbehandling sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering. 1. Udmåling af tilskud til aflønning af hjælpere: Udmåling af tilskud til aflønning af hjælpere sker på baggrund af individuel og konkret vurdering. Udgangspunkt for udmåling af tilskuddet er timelønnen for uudannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11, FOAoverenskomst). Såfremt borgeren i særlige tilfælde har behov for uddannede hjælpere eller hjælpere med særlige kvalifikationer kan der ved udmåling tages udgangspunkt i lønniveau for SoSu-hjælpere og SoSu-assistenter. Lønudgift pr. visiteret time inkl. sygdom, ferie mv. (2009- niveau): - Ufaglært (løntrin 11), 198,52 kr. - SoSu-hjælper (løntrin 18), 223,61 kr. - SoSu-assistent (løntrin 21), 233,76 kr. Der skal ved udmåling tages højde for behov for hjælp aften og nat, samt lørdage og søndage. Arbejdstidsbestemte tillæg sker ligeledes efter FOA-overenskomst. - Hverdage 17-23: 28 % af timeløn - Hverdage 23-06: 31,5 af timeløn - Lørdage 11-24: 28 % af timeløn - Søn- og Helligdage 00-24: 50 % af timeløn 2. Ferieudmåling: Der ydes tilskud til aflønning af hjælper i forbindelse med afholdelse af ferie for op til 14 døgns ferie pr. år. Som hovedregel ydes et tillæg til aflønning af hjælpere på 100 % af det visiterede antal timer under ferieophold. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering af borgerens særlige behov for hjælp ved f.eks. overnatning udenfor eget hjem, hvor behov for praktisk bistand formentlig er anderledes end i dagligdagen. Side 2 af 4

196 Feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 13. november 2006 vedr. ydelser under midlertidige ophold i udlandet 3 og Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Der ydes et fast månedligt tilskud på 500 kr. (6000 kr. årligt) til de udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i hjemmet, samt udgifter forbundet med ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Tilskud er uafhængigt af antal visiterede timer. Hvis udgiften er højere skal det dokumenteres. 4. Tilskud til udgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere (efter regning): Uddannelse, kurser m.v.: Der kan ydes tilskud til nødvendige faglige kurser, uddannelse o.l. efter konkret ansøgning. Årligt tilskud pr. hjælper er maks kr. Takst reguleres jf. årligt løn- og prisfremskrivning. Oplæring af hjælpere: Der ydes 5 timer pr. nyansat hjælper til oplæring. Tilskud ydes efter regning. Forsikringer: Der ydes tilskud til nødvendige forsikringer efter konkret ansøgning. Arbejdsrelaterede udgifter: Der ydes tilskud/udlån til de nødvendige udgifter ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen efter konkret ansøgning (fx udlån af hjælpemidler i form af lifte og udgifter relateret til gennemførelse af APV). Barns 1. og 2. sygedag: Der estimeres en udgift på samlet 3 arbejdsdage årligt. Tilskud ydes efter regning. ATP s barselsordning: Der ydes tilskud til bidrag til ATP s barselsordning for det private arbejdsmarked efter regning. 5. Tilskud til lønadministration og øvrige arbejdsgiveropgaver: Ved overdragelse af tilskud til aflønning af hjælpere til forening/virksomhed, der er arbejdsgiver i ansættelsesretslig Side 3 af 4

197 forstand, ydes tilskud på 3 kr. pr. leveret hjælpertime. Takst reguleres årligt jf. løn- og prisfremskrivning. Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Ansøgning og sagsbehandling Hvad koster ydelsen Særlige bemærkninger Ønsker BPA-modtageren at overføre sit tilskud til en anden part, skal borgeren selv indgå en aftale med denne. Ydelsen indgår ved udmåling af det samlede BPA-budget i forbindelse med sagsbehandling i forbindelse med: - nye ansøgninger om borgerstyret personlig assistance (BPA) - den årlige opfølgning af en igangværende BPA-ordning Ingen brugerbetaling Standarden er fastlagt, jf.: 1. KL s supplementsskrivelse om økonomiaftalen mellem kommunerne og staten for 2010, pkt. 2.3 samt 2. KL s notat af om beregning af tilskud til borgerstyret personlig assistance, pkt tabel 6. Side 4 af 4

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere