Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene."

Transkript

1 Adkomst Den ret til ejendommen, som ejeren har, fordi han har gjort udlæg i ejendommen p.gr.a. pant, arvet eller købt ejendommen. Afbygger Betegnelse for en jordbruger eller -ejer, der har fået tidligt udskilt jord fra en gård. Agnatisk (latin: mandligt) Den agnatisk begrænsede efterslægtstavle gør rede for alle mandlige efterkommere af probanden samt disses døtre. Udtryk for et slægtsbegreb, der var fremherskende mellem ca og Ahner, Aner De personer, som probanden stammer fra, dvs. at det er de personer, som han på én eller anden måde har fået gener fra. Dvs. at for en adopteret person må man søge hans biologiske forældre og deres aner til anetavlen, mens adoptivforældrene kun anføres en passant. Anetavle Genealogisk arbejde, der gør rede for samtlige probandens aner indtil et givet antal generationer. Medtages alle kendte aner i alle led, bør man tale om en fuldstændig anetavle for probanden. Arvefæster Fæster, hvor fæstet bliver i familien efter fæsterens død. Godsejer kan kun få fæsteretten igen enten ved at købe den tilbage eller hvis fæsteren forbryder sit fæste (misligholder kontrakten). En del arvefæstere kaldte sig for selvejere. Blekinge - Oprindeligt dansk landskab. Ved afståelsen 1658 del af Sverige. Bodel Det, hver ægtefælle selv råder over, f.eks. gangklæder og personlige smykker, samt særeje. Bodeling Den handling hvorved det gøres op, hvem der fra da af skal eje hvad af det tidligere fællesbo. Boelsmand Jordbruger eller -ejer, der har jord svarende til omtrent en halv gård. - Kan nogle steder ses som halvgårde. Normalt 1-2 tdr. htk. Bohuslen - Oprindeligt del af Norge. Afstået til Sverige. Bonde og Gaardbeboer det samme som en fæstegårdmand, se denne. Bonitet Bonitet betyder jordens godhed, dvs. den evne til at give udbytte i form af hvede eller byg. Man satte den bedste jords evne til 24 og placerede al anden jord i forhold til dette. F.eks. vil jord, der har boniteten 12 give det halve udbytte af, hvad den bedste jord giver. Bornholm - Oprindeligt del af Sverige, men løsrev sig i 1500-tallet og øens beboere ønskede den danske konge som konge. Bornholm var fra da en del af Danmark. Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Cognatisk (latin: Kvindeligt) Den cognatisk begrænsede efterslægtstavle ville tilsvarende fokusere på probandens døtre, datterdøtre, deres døtre igen osv. - Ville afgjort blive meget interessante at studere! Consangvinitetstavle Denne tavle søger at gøre rede for samtlige aner til probanden, samt alle disse aners samtlige efterkommere, idet man dog kan gøre arbejdet overkommeligt kun at medtage efterkommere af aner i et givet antal generationer. Debitor Den, der låner pengene. Delmenhorst - By 10 km. vest for Bremen; dansk Den forpagtningsafgift, som fæsteren skulle betale to gange årligt, som betaling for fæstet. Ditmarsken - Landskab i Tyskland, mellem Ejderen og Elben. ca km delt mellem Frederik II af Danmark og de Gottorpske Hertuger ved mageskifte helt under Danmark. Tabt ved krigen 1864; fra da under Slesvig-Holsten. Efterslægtstavle Den fuldstændige efterslægtstavle gør rede for samtlige efterkommere af probanden. Ejerlav Hele landet er delt i ejerlav, der har navne, og ejendommene er nummereret indenfor hvert ejerlav (altid begyndende med 1), så man let kan overskue, hvilken ejendom, 401

2 der omtales. F.eks. Matr.nr. 1 af Justenborg ejerlav, Skanderborg Amt. Ejerlavskort Et kort, der netop dækker ét ejerlav, og som har til formål at definere grundenes udstrækning. Ejerlavskortene nummereres på KMSA, så kortene til Matriklen 1844 er original 1 kort. Der rettes på kortet, indtil det bliver uoverskueligt, hvorefter man udfærdiger en ny, mindre gyldig original, idet original 1-kortene har forrang i tvivlstilfælde. Familie er enten Personer, som optræder i ens egen slægt, eller personer, som tilhører ens svogerskab. De fleste bruger udtrykket om de slægtninge, som de selv føler sig knyttet til; dvs. dem de kender personligt. Svigerforældre er tilhører ens familie, mens ens børnebørn tilhører ens slægt. Fideikommis Båndlagt slægtsformue, således, at kun én person kan nyde godt af fideikommiset ad gangen, og formuen bevares udelt til næste nyder ophævedes muligheden for oprettelse, og og lovene påbød ophævelse af de eksisterende. - Svarer noget til de senere fonde. Forfædre Det samme som aner, men i udtrykket ligger det, at der er tale om de hedengangne aner; dem der kun huskes gennem fortællinger, idet ingen nulevende selv har mødt dem. Frillebarn Kongens barn med en frille (elskerinde). Frit fæste Gammel betegnelse for forpagtning. Friværdi Friværdien er forskellen på en ejendoms vurderingssum og værdien af den gæld, der hviler på samme ejendom, når gælden er mindre en vurderingssummen. Fællesbo Det ægtefællerne ejer sammen, så begge har fri brugsret over det. Færøerne - Omk. 750 kom de første beboere dertil. Det var eneboere fra den irske kirke. Omkring 900 kom nordmænd til øerne blev øerne len under Norge. Ved Kalmarunionen kom F. med. Åbenbart ikke afstået med Norge 1814, men forblev dansk koloni dansk folke- og landstingskreds. Administrativt udgjorde øerne et dansk amt. Selvstyre fra Ikke besat under 2. verdenskrig. Fæstegårdmand Fæster, dvs. en lejer på livstid, af en gård under et gods. Størrelsen afhænger af godsejerens opdeling af jorden. Gadehusmand Husmand uden jord, men huset lå landsbyen. Betegnelse mest anvendt før udskiftningen. Gangdage hovdage, hvor fæsteren selv skulle møde (eller sende kone eller karl). Genealogi er slægtsforskning. Genealogi er græsk og betyder "læren om familiers oprindelse". På dansk: Slægtsforskning. Formålet med at dyrke denne videnskab er at finde ønskede slægtninge og aner til probanden. Glücksburg - Slot, opført 1587 af Hertug Hans d. Yngre. Slottet nedarvedes fra søn til søn indtil 1779, hvor den ældre Glücksburgske linie uddøde og slottet tilfaldt kronen blev Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg- Beck Hertug af Glücksburg og hans efterkommere betegnes som den yngre Glücksburgske linie. Grønland - Christian IV af Danmark sendte en ekspedition til Grønland for at bevise Kongens overhøjhed over øen. Grønland var indtil 1814 under Norge, derefter dansk koloni indtil 1953, hvor Grønland indlemmedes i kongeriget Danmark hjemmestyre. Nationaldag 21. juni. Guldkysten - Dansk Koloni indtil 1850, hvor den solgtes til England. - Nu selvstændigt land under navnet Ghana. Gårdmand Kan være enten fæster eller selvejer - det ses ikke direkte af udtrykket. Halland - Oprindeligt dansk landskab; Ved afståelsen 1658 del af Sverige. Nogle af Valdemarernes sønner blev grever af Halland, Nørrehalland eller Sønderhalland. Hartkorn (=Htk.) Man målte indtil 1969 en jordlods ydeevne i hartkorn. Hartkorn er enten hvede eller byg, nemlig oprindeligt hårdt korn i modsætning til rug og havre, der 402

3 er blødt korn og derfor ikke egnet til måling på samme måde. - Det hartkornet er udtryk for, er jordens ydeevne, dvs. hvor mange tønder hvede eller byg der kan høstes på den pågældende jordlod, og det var hartkornet man betalte skat efter, indtil 1903, hvor man gik over til at betale efter ejendomsvurderingen. Udregningen skete således: Ud fra det geometriske areal (det fysiske flademål) af hver jordstykke med sin bonitet og viden om boniteten for hver bid af jorden udregnedes hartkornet for hele gården, dvs. hvor mange tønder hartkorn, der vil kunne forventes i udbytte på den pågældende jorden. Man målte jordenes areal i kvadratalen. En alen er 0,6280 meter, hvorfor en kvadratalen er 0, m 2.En tønde land var fra 1831 og frem sat til kvadratalen. Først reduceres jordstykket. At reducere betyder, at man omregner fra det faktiske flademål til udbyttemål, dvs. bonitetsmålet. Man regner nemlig ud, hvor stort et stykke af den bedste jord med boniteten 24, som vil give samme udbytte som den jordlod, man er interesseret i. Derefter deler man det reducerede antal kvadratalen med og man har så hartkornet for den pågældende jordlod. Når man deler med , skyldes det, man havde defineret en tønde hartkorn til at være udbyttet af kvadratalen af den bedste jord, den med boniteten 24. Eksempel: Jordloddens størrelse er kvadratalen, boniteten er 8. Det reducerede areal bliver da (8* ) : 24 = kvadratalen. Hartkornet bliver da : = 5 tønder. Hartkornsskat Skat af gårdens forventede udbytte. Kun den i 1688 dyrkede jord blev lignet. Hektar Græsk: Hekto= 100. Er 100*100 m = m 2 = 1 ha (en hektar) Hel- og halvsøskende Probandens helsøskende er netop de personer, som også er barn af både probandens fader og hans moder. Probandens halvsøskende er netop de personer, som har enten samme fader eller samme moder - men ikke begge - som probanden. Holsten - Holsten er km2. Var under den danske kong Valdemar II Sejr i perioden kom Holsten under Christian I, der lovede, at de to landsdele, Slesvig og Holsten, ville forblive sammen Hertugdømme delt mellem hertugarvingerne afkøbtes disses arvinger deres arveret indlemmet i det danske monarki medlem af det tyske forbund erobret af Preussen, 1867 preussisk provins sammen med Slesvig delstat i Forbundsrepublikken Tyskland. Horeunge Et barn, hvor den ene af forældrene var gift, men netop ikke med den anden af barnets forældre, da avlingen fandt sted. - Også nedsættende bet. for et uægte barn. Hovedgaardsejer En gård, der i sin tid havde været byens / sognets største. Denne gård havde, indtil sammenlægningen af hovedgårdene til godser begyndte i tallet, ofte de andre gårde i landsbyen under sig som fæstegårde. - Hovedgårdenes fæstegårde blev oftest langt ind under det af flere hovedgårde oprettede gods, mens hovedgårdene blev ladegårde (dvs. filialer af godsets hovedsæde) eller blev almindelige fæstegårde. Ejerne af disse kaldes ofte propietærer - uanset gårdens senere størrelse. Hoveri det arbejde, som en fæster skulle udgøre for det gods, han var føster under. F.eks. markarbejde, kørsel af tømmer for godset etc. Afskaffet mellem 1792 og Fra 1792 var godsbesidderen forpligtet ved lov til at lade hoveriet erstatte af en årlig pengesum, når den enkelte fæster ønskede det. Hoverireglement En af Kongen godkendt fortegnelse over samtlige fæstegårdes hoveri for hovedgården. Husmand Kunne være enten lejehusmand, fæstehusmand eller selvejerhusmand. Huset kunne i alle tre tilfælde være enten med eller uden jord (dvs. mark). Husets mark er mindre end halvgårdens og bolets. Husmand med jord Husmand til hvis hus, der hørte en mark. Husmand uden jord Husmand til hvis hus, der ingen mark hørte. 403

4 Illigitimt barn Et barn født udenfor ægteskab. Ind- og Udbo Udbo er alt det, der hører til gården samt dens driftsmidler, f.eks. river, gærder og udhuse, men ikke familiens indbo, dvs. møbler, linned og husgeråd. Inderste Person eller familie, der lejer et hus, der tilhører en bondegård, ikke et gods. Kan også være aftægtsfolk. Indfæstning Den sum, fæsteren betalte for at få lov til at tiltræde fæstet. Indsidder Logerende person eller familie, der lejede et værelse hos en husmand eller gårdmand, eller blot boede hos ham, fordi de arbejdede for ham. Island Først under Norge, fulgte med ved Kalmarunionen. Ikke afstået til Sverige 1814, men forblev under Danmark. Havde fælles konge til 1943, hvor Island rev sig løs, idet øen ikke forlængede traktaten. Fra 1943 selvstændig republik. Konge-, kirke-, korn- og kvæg-tienderne De skatter, der betaltes til h.h.v. kongen, det bidrag gården skulle yde til kirkens ejer til gengæld for adgang til en brugbar kirke, og det at præsten blev lønnet af kirkens ejer, skatten på korn, skatten på kvægopdræt. Kunne handles frit, så ejeren af tienderne fik provenuet og efterhånden afløstes ydelserne i varer (korn og dyr) med pengeydelser. I dette århundrede blev kirketiendet, som det sidste eksisterende af tienderne, erstattet med en éngangsydelse, som afdroges, og hvis indtægt blev til kirkefondene. Kreditor Den, der låner pengene ud. Kvindelinien Er i en stamrække alle personerne fra B og ned til A (men ikke nødvendigvis A selv) kvinder, tales om A's kvindelinie. Landboreformerne Reformerne sidst i tallet. Disse var afgørende for overgang til selveje: Udskiftningen, stavnsbåndets ophævelse og hoveriets afskaffelse. Landgilde Den årlige forpagtningsafgift, som fæsteren erlagde som betaling for fæstet. Kunne bestå af penge, hoveri og naturalier. Lauenburg Landskab i det Syd-østlige Slesvig-Holsten km under Preussen bortbyttet til Danmark mod Svensk Pommern afstået af Danmark til Preussen del af Slesvig-Holsten. Legitimeret barn Et uægte barn / horeunge, hvis forældre siden giftede sig med hinanden. Barnet regnes, efter forældrenes vielse, for ægte fra avlingstidspunktet i enhver familieog arve-retslig henseende. Lejehusmand Husmand, der lejede hus på tidsfrist, i modsætning til huse, der bortfæstedes på livstid. Len Indtil 1660 var et len en administrativ enhed, hvis bestyrer, lensmanden, dels varetog opkrævningen af kongelige skatter m.v. dels bestyrede krongodset i lenet kunne et storgods oprettes til grevskab eller baroni (afhængig af størrelsen: Grevskabet er størst). Derved kunne brugsretten til godset arves udelt ved mandlig arvefølge, til gengæld herfor skulle hele godset tilfalde kronen, dersom slægten uddøde. - Fra 1919 nedlagdes lenene, som derefter skulle frikøbte iht. lensafløsningsloven. Eks. er grevskabet Ledreborg og baroniet Gyldenkrone. Mandslinien Er i en stamrække alle personerne fra B og ned til A (men ikke nødvendigvis A selv) mænd, tales om A's mandslinie. Matrikel En matrikel er i denne forbindelse en fortegnelse over al den relevante jord. Ved matriklerne 1662, 1664 og 1688 medtog man kun den egentlige landsbrugsjord, dvs. markerne, mens enge og overdrev og skove ikke medtoges. Ved matriklen 1844 medtoges al jord på landet. Købstæderne matrikuleredes 1868ff. Opstår ny jord, f.eks. nye holme i vandet eller inddæmmede arealer, må man også matrikulere denne nye jord. Matrikelnummer En grunds matrikelnummer er den betegnelse, som grunden har i den pågældende matrikel. Matrikelnumrene i de fire matrikler, 1662, 1664, 1688 og 1844, har ingen som helst indbyrdes forbindelse. Da der efter 1844, hvor de nuværende matrikelnumres historie begyndte, er sket utallige udstykninger, har det været 404

5 nødvendigt at opfinde et godt system, så man både kan identificere hver parcel for sig og samtidigt se, hvilket matrikelnummer, den pågældende parcel oprindeligt tilhørte. Dette gøres ved, at nummeret fra 1844 f.eks. 8 tilføres et bogstav ved udstykning. Deles 8 i to, kommer de til at hedde 8a og 8b. Deltes 8a igen, så ville man en overgang kalde de derved opståede parceller for 8aa og 8ab, men dette system (som anvendtes nogle steder) er man gået bort fra, så nu bruges alle betegnelserne 8a - 8ø før man går til 8aa - 8 aø. Mensalgaard Gård, der hørte til det respektive præstekald. Var at betragte som fæstegods til præstekaldet, der til gengæld fik hovedgårdsstatus med skiftejurisdiktion m.v. Minoerede Kort Sognekortene udarbejdede omkring 1825 ud fra Original 1 kortene til matriklen Mægling Den handling, hvor enten præsten eller amtskontoret søgte at få parterne til at genoptage et fredeligt samliv. - Tvungen gejstlig mægling indført 1811 og ophævet Naturligt barn Kongens børn med elskerinder, matraisser og hustruer til venstre hånd. Nevøer og niecer Probandens nevøer (drenge) og niecer (piger) kaldes børnene af probandens søskende. Hvis der er tale om probandens søskendes børnebørn, kan man kalde dem grand-nevøer og niecer. Niece se nevø. Norge - Under Harald Haarfager blev Norge først regnet for kongedømme, dette o under Alifa og hendes søn med Knud af Danmark, Svend blev den danske kong Oluf konge af Norge (død 1387), da hans fader var kong Haakon VI af Norge, moderen Margrethe I, fuldmægtig Frue af Danmark, datter af Valdemar Atterdag. Ved Kalmarunionen (for Norge 1387) fastlagdes, at den danske konge også var konge af Norge afstået til Sverige blev Norge selvstændigt efter folkeafstemning. Broderen til Chr X. af Danmark, Carl blev kong Haakon VII af Norge efter endnu en folkeafstemning (kongedømme versus republik). Næstsøskendebørn Når A og B er næstsøskendebørn, er A oldebarn af mindst én af B's oldeforældre (kaldes af nogle for halvfætre, men det burde jo være søskendebørn, hvor netop én af bedsteforældrene er fælles). Obligation betyder forpligtelse. Pantebreve kaldtes i ældre tid oftest for panteobligationer. Oldenburg - Tysk grevskab. Christian I var søn af grev Didrik d. Lykkelige af Oldenburg. Da han 1448 blev konge af Danmark, fik de danske konger dermed arveret til Oldenburg uddøde huset Oldenburgs grevelinie, hvorfor besiddelserne da kom under Danmark byttet mod Gottorpsk Holsten til Russerne. Til 1918 var Oldenburg under en sidegren af det Gottorpske fyrstehus. Fra 1918 del af Tyskland. Fra 1946 del af Niedersachsen. Orkneyøerne - Oprindeligt mere eller mindre Norsk. Kom med ved Kalmarunionen. Stadig tættere forbindelse med Skotland. Christian I. overlod 1469 kong Jakob III af Skotland øerne som medgift for sin datter. Øerne efterhånden fuldstændig underlagt Skotland, idet pantet ikke blev indfriet. Pant Det, der stilles som sikkerhed for lånet. Pantebrev Gældsbrev, som giver kreditor pant i noget debitor tilhørende, oftest fast ejendom, men pantebreve i biler ses også. Parcellist Betegnelse for en husmand (eller mindre gårdejer), der har købt en fra en større gård udskilt parcel (dvs. udstykket jordbrug). Personalhistorie Denne har til formål at fortælle personernes egen historie. Hvor man i slægtsforskningen søger at finde frem til personerne, søger man i personalhistorien at finde frem til den enkeltes historie og at klarlægge årsagerne til hans skæbne og baggrunden for hans karriere. Priviligeret Jord Priviligeret jord: var den jord, der hørte til selve hovedgården (dvs. fæstegårdenes jord var ikke med). Hovedgården kunne så selv være en del af et len, stamhus eller lignende. 405

6 Probanden Latin: betyder egentlig "den om hvem noget skal bevises", nemlig i slægtsforskningen hvem han er i slægt med eller stammer fra. Proprietær Fra fransk: Ejer. Dvs. ejeren af en større gård. Efter overgangen i 1903 fra Hartkornsskat til skat efter ejendomsværdien, betragter man almindeligvis først selvejergårde for proprietærgårde, når de er på mellem 12 og 25 tdr. htk. Real Sagligt, dvs. f.eks. register på sager i stedet for på personer. Realregistre Et realregister er et register, hvor hver ejendom er opført efter sit matrikelnummer og har sit eget opslag. I registeret er alle tinglyste adkomster og servitutter samt alle hæftelser anført. Disse protokoller blev indført omkring Registreret Partnerskab En kontrakt, hvorved to personer opnår et formuefællesskab i alle henseender som det for ægtefæller. Kunne i begyndelsen ophæves på baggrund af bevist utroskab - anses for de fleste for et ægteskab for homoseksuelle, hvad det dog ikke er ifølge loven. Sameje fælles eje af en ting, f.eks. et hus for papirløst samlevende. Selvejer Kaldtes ofte for gaardmand: Ejeren af en frikøbt gård af almindelig størrelse. Den almindelige størrelse afhænger af, hvilken størrelse gårdene fik ved udskiftningen. Nu oftest ca hektar. Separation At ægtefællerne har fortsat formuefællesskab, men lever adskilt, ophæves automatisk, hvis ægtefællerne overnatter under samme tag. Shetlandsøerne - Pantsat af Christian I i 1469; se Orkneyøerne. Ikke indløst. Skilsmisse Den fulde skilsmisse er den, hvor enhver forbindelse imellem personerne er ophævet, dvs. de hverken har formue- eller retsligt fællesskab (manden er ikke længere konens lavværge). Kaldtes i tidligere tid for separation. Skilsmisse ved dom kunne indtil langt op i dette århundrede fås, hvis utroskab fra DEN ENE SIDE kunne bevises. Skovskyld Den til hartkornsskatten svarende ydelsesevne-skat på skove. Skøde Det dokument, hvori den foregående ejer overdrager ejendommen til den næste. Skøde og Pantebøger Protokoller over tinglyste skøder og panteforskrivninger. I hver protokol findes som regel et samtidigt personnavneregister. Disse protokoller er oftest bevaret fra ca og frem. Skåne - Oprindeligt dansk landsdel; efter afståelsen 1658 del af Sverige. Slegfred barn Et barn af forældre, som kunne have indgået ægteskab med hinanden, men som ikke gjorde det. I ældre tid et barn af ægtefolk, som ikke var blevet viet i kirken. Slesvig - Oprindeligt del af Danmark. Stykvis erhvervet af de holstenske grever, idet de danske konger pantsatte området len af Danmark, tabt efter krigen Nordslesvig (Sønderjylland) genforenet med Danmark i Slægt Probandens slægt udgøres af alle de personer, som stammer fra probandens aner. Anvendes også om en gruppe af slægtninge, der bærer samme efternavn (j.fr. udtrykket slægtsnavn). Slægtsbog Slægtsbogen gør rede for dels samtlige forfædre til probanden og hans/hendes ægtefæller, dels for samtlige efterkommere til probanden. Slægtshistorie En skøn blanding af genealogien og personalhistorien, idet man søger at "få kød på personerne". Man søger at fortælle såvel det enkelte slægtsmedlems historie som hele slægtens historie. Sogneprotokol Den protokol hvori hartkornsberegningerne til matriklen af 1848 blev udført. Ligger på KMSA. Til hver sogneprotokol hører et eller flere ejerlavskort fra samme sogn, samt det minoeret kort over sognet. Spanddage hovdage, hvor fæsteren skulle møde med heste eller vogn. Stamhus Fideicommis-gods med mindst 400 tdr. htk. Adgangen til oprettelse bortfaldt 406

7 ophævedes de bestående som følge af lensafløsningsloven. Stamrække Denne viser hvorledes A stammer fra B. - Optræder B netop to gange i anetavlen for A, og tavlen viser begge afstamningsforhold, kan man tale om en dobbelt stamrække. Stamtavle Dette udtryk bruges af lægfolk i flæng om alle mulige genealogiske arbejder, men den korrekte brug må være at lade begrebet dække den agnatisk begrænsede efterslægtstavle (j.fr. ovenfor). Stormarn erhvervet af Christian I og indlemmet i Holsten. Danske konger bar til 1972 titlen Hertug af Stormarn. Stæd og fæst Vel egentlig at give bonden et sted (en gård eller hus) og at fæste ham, dvs. ligesom med tyendet at fastansætte ham. Altså at hovedgårdsejeren overlader bonden en gård, som bonden skal blive på. Svensk Pommern - Pommern deltes mellem Sverige og Polen/Brandenburg. Sveriges rester afstodes 1814 til Danmark, der 1815 byttede sin del til Preussen mod at få Lauenburg. Sverige - Ved Kalmarunionen blev det bestemt, at den danske konge tillige var konge af Sverige. Sverige løsrev sig i 1500-tallet, og en svensk adelsmand, Gustav Vasa, blev konge afstodes Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Svogerskab Når A fra probandens slægt gifter sig med B fra en anden slægt, kalder man B's slægt for probandens svogerskab. Sædegård En hovedgård. som før 1660 har været i adeligt eje, eller senere ved kgl. bev. er optaget i sædegårdsklassen. Privilegierne er efterhånden bortfaldet. Til en komplet sædegård krævedes minimum 200 Tønder Hartkorn jord. Særeje Det, som den ene ægtefælle ejer, så den anden og hans kreditorer ingen krav har på det. Søskendebørn Når A og B siges at være søskendebørn, er de fætter og kusine. - Dvs. A er barnebarn af mindst én af B's bedsteforældre. Hvis A er B's søskendebarn, er A barn af en af B's søskende. Tamperet Den gejstlige ret, som fire gange om året trådte sammen for at behandle skilsmissesager, på tamperetsdagene (af lat. quatuor tempora, kirkeårets fire dele). Termin Tidsfrist, f.eks. betalingsterminerne, hvor renter, afdrag eller andre ydelser forfalder. Tingbøger Tingbøgerne er de bøger, hvori alt, der forgik på tinge, blev noteret. Dvs. tingstedets mødeprotokol, dog med udførlige beskrivelser af det passerede. Trankebar - Dansk Koloni Byen var da hovedstad for de dansk-ostindiske kolonier. Byen med omliggende distrikt blev 1845 solgt til det engelsk-ostindiske kompagni. Trolovelse Ceremoni hvorved personerne overfor kirken bliver ægtefæller, dvs. børnene avlet af et trolovet par indtil 1572 var at anse for ægtefødte. Udbo se indbo. Udlagte barnefædre De fædre, der blev angivet af barnets moder. Der kunne enten være den rigtige fader eller et opdigtet navn. Upriviligeret Jord var den jord, der hørte til en fæstegård eller til en almindelig selvejergård. Ejendomshistorie omfatter både store og små ejendomme og huse, og det hvad enten de måtte befinde sig i København, købstæderne eller på landet. Kilderne og metoderne er dog til dels forskellige. Uægte barn Et barn, hvis forældre aldrig er blevet gift med hinanden. Vestindiske Øer, de - Dansk Vestindien, bestående af Sct. Jan, Sct. Croix og Sct. Thomas, var koloni indtil 1917, hvor det blev solgt til USA. Vielse Den ceremoni hvorved personerne i juridisk-økonomisk henseende blev ægtefolk. Børnene fik indtil dette århundrede først arveret efter begge forældrene, når forældrene blev viet. 407

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)).

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). D O M Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). 13. afd. nr. B-2786-14: H (advokat Anne Broksø, besk.) mod M (advokat

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

En konsangvinitetsbetegnelse II

En konsangvinitetsbetegnelse II Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2 side 183. En konsangvinitetsbetegnelse II Af Knud Højrup Det har desværre vist sig at min artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2, har været for uklart skrevet,

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion.

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. 1 I starten af forløbet/før læsning: Mix-par-svar Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. Læreren siger»mix«, og kursisterne cirkulerer imellem hinanden. Læreren siger»find

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003 Opgave 1 Den 17. januar 2003 blev Hanne og Mogens separeret ved bevilling efter knap 10 års ægteskab. Hanne var træt af Mogens' mangel på økonomisk sans. Trods gode indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere