Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet"

Transkript

1 Bonnerup Consult ApS Fynsvej Middelfart Tlf Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne land i Hedensted Kommune, Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl Sted Deltagere: Referat: Kopi til: Bondes Spisegård, Skolegade 11, Løsning Else Hansen, Hedensted Spildevand A/S Anders Reuss, Hedensted Kommune Birgitte Skovbo, Hedensted Kommune Jette Hermann, Bonnerup Consult ApS Egon Frydensbjerg, Bonnerup Consult ApS Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet EF Deltagerne EH AR BS JH EF 1. Velkomst, baggrund og præsentation 2. Gennemgang af projektet 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Pkt Emne Aktion 1 Velkomst, baggrund og præsentation Else Hansen bød velkommen til mødet og præsenterede henholdsvis Anders Reuss og Birgitte Skovbo fra Hedensted Kommune samt Jette Hermann og undertegnede fra Bonnerup Consult. EH orienterede i hovedtræk om projektets omfang og om opgavefordelingen mellem Hedensted Kommune som myndighed og Hedensted Spildevand A/S som selvstændig, udførende selskab med både formel og fysisk adskillelse fra Hedensted Kommune. EH oplyste videre om, at Hedensted Spildevand har indgået aftale med Bonnerup Consult (BC) om at forestå projektering og udførelse, og at medarbejdere fra BC kommer rundt til alle lodsejere, som bliver berørt af projektet. Formålet er her at indgå aftale med den enkelte om selve kloakeringen, erstatningsberegningen m.v. Side 1 af 5

2 Om betaling for tilslutning oplyste EH, at bestyrelsen for Hedensted Spildevand i mødet i november 2013 har fastsat tilslutningsbidraget for 2014 til ,49 kr. Videre oplyste EH, at det faste årlige bidrag og den årlige vandafledningsafgift fastsættes til henholdsvis 720 kr. og 37,50 kr./m3. Alle takster er inkl. moms. Ovennævnte takster skal efterfølgende fremsendes til godkendelse i byrådet. EH understregede vigtigheden af, at der på alle ejendomme er eller bliver etableret en vandmåler, således at afregning af den årlige vandafledningsafgift kan ske efter målt forbrug uden måler sættes forbruget til 170 m3/år I samme forbindelse oplyste EH om, at ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold har mulighed for at kunne etablere en bimåler således, at vandet til dyrene friholdes for betaling af spildevandsafgift. Anders Reuss redegjorde for baggrunden for gennemførelsen af det aktuelle kloakprojekt, herunder Folketingets vedtagelse af en lov i 1997, Lov om spildevand i det åbne land. De tidligere amter udpegede med udgangspunkt i loven de forureningsfølsomme områder, hvor forbedret spildevandsrensning er nødvendig. Amternes udpegning af disse områder danner herefter grundlaget for kommunens udarbejdelse af en spildevandsplan som fastlægger, hvordan den forbedrede rensning skal gennemføres på den enkelte ejendom. AR oplyste, at Hedensted Kommune har revideret spildevandsplanen for det åbne land. Planrevisionen er vedtaget i byrådet i mødet i september sidste år og udgør herefter det planmæssige grundlag for projektet. BS orienterede herefter om Hedensted Kommunes myndighedsrolle og oplyste, at kommunen er forpligtet til at udsende 2 breve i forbindelse med meddelelse om forpligtelsen til tilslutning til det nye kloaksystem: 1) 1. brev med varsel om påbud, som beskriver, hvad et påbud vil omfatte 2) 2. brev med påbud om tilslutning BS afdramatiserede begrebet påbud, som alene skal anvendes for at kommunen ikke mister muligheden for at kunne forfølge sagen, hvis en lodsejer ikke frivilligt gennemfører tilslutning. BS gav flere praktiske oplysninger i forbindelse med tilslutningen og pointerede vigtigheden af, at den enkelte lodsejer sørger for, at der fremsendes en færdigmelding + en tegning fra udførende kloakmester, når tilslutningsarbejdet er udført. Endelig oplyste BS om, at der for pensionister, førtidspensionister og Side 2 af 5

3 efterlønsmodtagere, hvis der er friværdi i ejendommen, er mulighed for at få et kommunalt lån til betaling af tilslutningsbidraget. (indefrysningsordningen). Henvendelse herom kan ske til BS, som herefter bringer henvendelsen videre til Hedensted Kommune, betalingskontoret. 2 Gennemgang af projektet Egon Frydensbjerg gennemgik projektet og oplyste herunder om rollefordelingen mellem Hedensted Spildevand og grundejerne, projektets indhold og tidsplanen for udførelse samt om økonomien for lodsejerne. EF orienterede videre om det formelle i forbindelse med tinglysning af ledningsanlæg og pumpestationer samt om erstatningsreglerne for tinglysning af deklaration, struktur- og afgrødeerstatning m.v. Note: her er adgang til at se de anvendte slides via dette link: 3 Spørgsmål og kommentarer Spørgsmål: Skal den enkelte grundejer selv betale for udførelse af eltilslutning til spildevandspumpen? EF: Nej, denne udgift afholdes af Hedensted Spildevand som en del af de samlede projektomkostninger. Spørgsmål: Er der lavet beregninger vedrørende den forøgede miljøbelastning i form af en større CO2-udledning som følge af pumpernes energiforbrug flytter man ikke bare et problem? AR: I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er der gennemført en miljøscreening, som har været sendt i offentlig høring ingen har gjort indsigelser vedrørende netop ovennævnte forhold. Dermed er mulighederne for at anfægte projektet på dette grundlag udtømte. Spørgsmål: Er det bedre at pumpe spildevandet til rensningsanlægget end at lade det sive ned i jorden? AR: Spørgsmålet om valg af løsning i forbindelse med forbedret spildevandsrensning på den enkelte ejendom er overvejet i forbindelse med spildevandsplanlægningen og fastlagt ved godkendelse af spildevandsplanen. Spørgsmål: Skal der stå en pumpebrønd og et el-skab i haven ved hver enkelt ejendom? EF: Ja, men der søges en hensigtsmæssig placering, som skæmmer mindst muligt. EH: Der er flere hensyn at tage i forbindelse med valg af placering Side 3 af 5

4 her skal også være rimelig bekvem adgang til pumpebrønden, når vores driftsfolk skal servicere pumpen i forbindelse med evt. driftsstop. Spørgsmål: Er her tale om et en-strenget kloaksysstem? EF: Ja, kun spildevand må tilsluttes den nye pumpebrønd dvs., afløb fra toilet, håndvask, bruser, køkkenvask og vaskemaskine. Drænvand, tagvand og overfladevand i øvrigt må ikke tilsluttes og kan blot afledes som hidtil. Spørgsmål: Kan pumpebrønden afsluttes med et kørebanedæksel? EH: Helst ikke, men hvis forholdene i forbindelse med placering af brønden gør det nødvendigt, er det en mulighed eksempelvis ved placering i en indkørsel. Spørgsmål: Hvilken pumpetype er der tale om i projektet er det en én-faset eller en 3-faset pumpe? EF: Pumpen er 3-faset. Oplysning fra EH: Når projektet er afsluttet på alle ejendomme, sender Hedensted Spildevand et brev til de enkelte grundejere om tilslutningsmulighed og andre praktiske oplysninger. Spørgsmål: Får vi tilsendt et skema til færdigmelding og hvem skal indsende det? EH: Skemaet skal udfyldes og underskrives af den autoriserede kloakmester, men kan indsendes af grundejeren. Vi vedlægger et skema i vores brev om tilslutning Spørgsmål: Hvor dyb bliver pumpebrønden? EF: Det er entreprenørens ansvar at fastlægge den nødvendige dybde på pumpebrøndene. Når pumpebrøndens placering er aftalt kommer entreprenøren rundt på alle ejendomme og indnivellerer dybden på afløbet fra septiktanken og køkkenvasken m.v. Spørgsmål: Kan der tilsluttes flere afløb fra huset? EF: Ja, det er muligt. Man kan samle flere afløb op på én ledning og føre denne hen til pumpebrønden via en rensebrønd. Spørgsmål: Hvem vedligeholder pumpen m.v. EF: Det gør Hedensted Spildevand. EH: Vi har døgnvagt, og vil oplyse om vagttelefonnummer, når vi skriver ud til jer om tilslutning. Den fremtidige driftsøkonomi i forbindelse med tilslutning til fælles kloak blev belyst. EH: Statsafgiften (generelt 3,80 kr./m3) og bidraget til tømningsordningen for bundfældningstanke bortfalder til gengæld skal betales vandafledningsafgift (fast og variabel takst). Det er uforudsigeligt, hvordan takstudviklingen vil være. Side 4 af 5

5 Vandafledningsafgiften opkræves ført med virkning fra Spørgsmål: Hvordan tages der hensyn til eksisterende ledninger og kabler i jorden i forbindelse med ledningsarbejdets udførelse? EH: Entreprenøren har pligt til at indhente ledningsoplysninger forinden gravearbejdet påbegyndes, men den enkelte grundejer skal bidrage med oplysninger om private stikledninger på egen grund. Alle oplysninger om dræn er meget vigtige. Spørgsmål: Foretrækkes placering af hovedledninger i markarealer? EF: Ja, så vidt muligt. Spørgsmål: Skal pumpebrønden stå i skel, eller kan den placeres ved huset? EF: Den mest hensigtsmæssige placering vurderes og aftales med den enkelte grundejer, når vi kommer rundt på besøg. Det bemærkes i denne forbindelse, at såfremt pumpebrønden placeres inde på grunden, skal grundejeren betale for egen stikledning fra grundgrænsen og frem til den aftalte placering. Prisen pr. meter stikledning, udført som styret underboring, er 215 kr./m. Spørgsmål: Hvem sætter el-skabet? Svar: Hedensted Spildevand både bekoster og sørger for sætning af el-skab og nedgravning af kabel. Spørgsmål: Hvordan afgøres det, om der skal betales et evt. bidrag for erhvervsmæssig tilslutning? EH: Her gælder særlige regler. Spørgsmålet afklares i forbindelse med indgåelse af aftale om kloakeringen i øvrigt. Opfordring, AR: Vær opmærksom på eventuelt behov for nabohjælp i forbindelse med projektets udførelse hvis f.eks. nogen er tilbageholdende og har spørgsmål henvis til Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand eller Bonnerup Consult. Bring eventuelt spørgsmålet videre på vedkommendes vegne. Spørgsmål: Får vi fremsendt en tegning af placeringen af pumpestationen på grunden? Svar: Ja, når anlægget er tinglyst. Spørgsmål: Må min kloakmester deltage, når pumpebrøndens placering skal aftales? EF: Ja, han er velkommen til at være med. Mødet slut Side 5 af 5

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere