Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering Lukket - ØU - Orientering ØU - Tema: Digitalisering af borgerservice ØU - Godkendelse af vedtægtsændring - Hvalsø Boligselskab ØU - Statusredegørelse vedrørende fundraising ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre ØU - Budget 2013, 2. budgetstatus ØU - Anvendelse af frigjorte kommunale bygninger ØU - Arealoverdragelse (mageskifte) på Stationsvej i Kr. Hyllinge ØU - Kostpolitik for Lejre Kommune SSÆ - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2012 med høringssvar BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeri BU - Visionen for det fælles skolevæsen. Behandling efter dialogmøde BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken SSÆ - Godkendelse af udbudsmodel for hjælpemiddelområdet SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v med høringssvar Lukket - SSÆ - Udbudsmateriale for drift af genbrugshjælpemiddeldepot i Lejre Kommune...55

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Sag nr. 4 udgår. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. På s møde den 19. juni 2012 bad økonomiudvalget om at der blev udarbejdet et notat om personaleforbrug til vedligeholdelse af fællesarealer for grundejerforeninger. Der ønskes en vurdering af hvor mange personaleressourcer Center for Vej og Trafik har sparet, og hvad de sparede personaleressourcer bruges til. Notatet er vedlagt. B. Garanti for KommuneKreditlån til Allerslev Huse Vandværk I/S, nedsættelse af renten. Lejre Kommune har fra 2002 garanteret for et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 15 år og udløber i Restgælden er ved omlægningen ultimo ,91 kr. Allerslev Huse Vandværk I/S vil omlægge lånet til en fast rente på ca. 2,14% p.a. i resten af løbetiden. Der forventes en besparelse på ca kr. Afdragsprofilen ændres ikke. Selskabet kan ikke godkende ændringen med mindre kommunen accepterer ændringen af lånevilkårene. Kommunens risiko bliver mindre. Der er givet en administrativ tilkendegivelse af, at kommunen vedstår garantien efter omlægningen. C. Garanti for KommuneKreditlån til Osager Vandværk, nedsættelse af renten. Osager Vandværk omlægger 2 lån som Lejre Kommune har garanteret for i 2004 og Lån garanteret for i 2004 er et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 20 år og det udløber i juni Restgælden er ved omlægningen ultimo ,05 kr. Det omlægges til et lån med en fast rente på 1,98 % p.a. i resten af løbetiden. Lån garanteret for i 2005 er et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 20 år og udløber i december Restgælden er ved omlægningen ultimo ,39 kr. Det omlægges til et lån med en fast rente på ca. 2,02% p.a. i resten af løbetiden. Afdragsprofilen ændres ikke. Selskabet kan ikke godkende ændringerne med mindre kommunen accepterer ændringerne af lånevilkårene. Kommunens risiko bliver mindre. Der er givet en administrativ tilkendegivelse af, at kommunen vedstår garantierne efter omlægningerne. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: D. Brev vedr. investeringer i afrikanske statsobligationer Der har i den offentlige debat og i medierne på det seneste været fokus bl.a. på investeringer i statsobligationer fra en række lande, hvor menneskerettighederne og demokrati tilsidesættes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt brev af 11. juni 2012 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd. Vedlagt. E. Afslutning af samarbejdet om den sociale udligning: Middelfart Kommune har på vegne af koordinationsgruppen udarbejdet notat af 11. juni Vedlagt

5 Side 3 F. Pressemeddelelse 40 kommuner sætter punktum for udligningsarbejdet: Vedlagt G. Ledelsesinformation: Ledelsesinformation juni 2012 Ledelsesinformation hjemmepleje juli 2012 H. Økonomi budgetmappe 2013: Der er nyt information i mapperne: 04. KL og ministerier Fagudvalgenes budgetoplæg 06. Investeringsoversigt og anlægsønsker 07. Spørgsmål og svar til budget Høring 09. Budgetstatus I. Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Opgjort pr. måned 30. april 2012 Opgjort pr. måned 31. maj 2012 Opgjort pr. måned 30. juni 2012 Opgjort pr. måned 31. juli 2012 J. Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Opgjort pr. måned 30. april 2012 Opgjort pr. måned 31. maj 2012 Opgjort pr. måned 30. juni 2012 Opgjort pr. måned 31. juli 2012 K. Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport juni 2012 Forbrugsrapport juli 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Notat om opsigelse af vedligeholdelsesaftaler med grundejerforeninger

6 Side 4 2. Brev vedr. investeringer i afrikanske statsobligationer 3. Pressemeddelelse - 40 kommuner sætter punktum for udligningsarbejdet. 4. Afslutning af samarbejdet om den sociale udligning. Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Side 5 3. Lukket - ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16

8 Side 6 4. ØU - Tema: Digitalisering af borgerservice Sagsnr.: 12/15983 Resumé: På s møde den 22. maj 2012 blev der i forbindelse med behandling af sag om s budgetramme efterspurgt en temadrøftelse om borgerservice, når vi indfører digitalisering. Der forelægges derfor en sag om perspektiver og dilemmaer ved digitalisering af borgerservice til politisk drøftelse. Sagsfremstilling: efterspurgte på mødet den 22. maj 2012 i forbindelse med behandling af sag om s budgetramme en temadrøftelse om borgerservice, når vi indfører digitalisering. I Lejre Kommune er borgerservicen fordelt på centrene med Borgerservice i Servicecenter Hvalsø som den primære indgang for borgerhenvendelserne. Digitalisering af borgerservice er et centralt indsatsområde i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Det er således en fælles målsætning at 80% af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger sker digitalt ligesom 80% af alle breve fra offentlige myndigheder sendes digitalt i Målsætningen følges op af business cases, hvor beregninger viser, at der på tværs af den offentlige sektor fra 2015 kan frigøres et betydeligt potentiale på op imod 1,5-2,0 mia. kr. på landsplan. Beregningerne lægges til grund for effektiviserings- og sparekrav i Moderniseringsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet, der i 2013 omfatter Digital Post og Digital Selvbetjening. Der er således en fælleskommunal forpligtelse og en håndfast økonomisk tilskyndelse til at arbejde målrettet med en øget digital borgerbetjening der kan løfte kommunikationen med borgerne væk fra analoge kommunikationsformer og over i digitale kommunikationsformer. Udviklingen mod en øget digital borgerbetjening i Lejre Kommune indeholder en række udfordringer, som bl.a.: - Hvordan hjælper vi borgerne til at blive digitale også dem, som måske ikke selv har ønsket det? - Hvordan sikrer vi, at der fortsat kan ydes god borgerservice til de borgere, der ikke kan benytte de digitale services, og samtidig tilskynder alle andre borgere? Og hvordan kan vores kommunikation og tilgang til borgerne afspejle dette dilemma? - Hvordan håndterer vi sparekrav som følge af digitalisering, når øgede digitaliseringsindsatser giver behov for indføring og vejledning og viser sig i form af flere fysiske borgerhenvendelser? - Hvordan får vi realiseret spare- og effektiviseringskrav og samtidigt skabt incitament til en videreudbygning af de digitale services? Udfordringerne vil på mødet blive nærmere belyst ved hjælp af eksempler, tendenser i udviklingen af borgerhenvendelser i Lejre Kommune i tælleugerne i 2011 og 2012, landsdækkende opgørelser over borgernes digitale kompetencer samt analyse af borgersegmenter (personas) og deres motivation for digitale services. Administrationens vurdering:

9 Side 7 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at perspektiverne, udfordringerne og dilemmaerne ved digitalisering af borgerservice drøftes. Beslutning den : Sagen udgik.

10 Side 8 5. ØU - Godkendelse af vedtægtsændring - Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 12/15609 Resumé: Hvalsø Boligselskab har fremsendt ændring af 22 i selskabets vedtægter til kommunens godkendelse. Regnskabsperioden ændres fra 1. januar -31. december til 1. oktober 30. september. Regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012 vil være på 9 måneder. Sagsfremstilling: Boligselskabets repræsentantskab har den 21. maj 2012 godkendt ændring af vedtægternes 22. Vedtægtsændringer skal ifølge Almenboliglovens 12 stk. 5 og driftsbekendtgørelsens 111 følge normalvedtægten. Kommunalbestyrelsen skal påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf. Hvalsø Boligselskabs nye vedtægts 22 er affattet således: Regnskabsåret for boligselskabet og dens afdelinger går fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligselskabet og dens enkelte afdelinger. Begrundelsen for ændringen er selskabets ønske om bedre service, at holde omkostningerne nede, samt lovgivningens skærpelse af tidsfristen for indlevering af regnskaber til Landsbyggefonden. Ved at ændre regnskabsperioden skal budgetmøder afholdes inden den 30. juni. Det vil sige, at budgettet med fordel er aflagt inden sommerferien. I normalvedtægten er ikke fastsat regler om hvilke dato der skal være omdrejningspunkt for regnskabsåret. Vedtægtsændringen strider derfor ikke mod normalvedtægten. Administrationens vurdering: Regnskab for perioden 1. januar til 30. september 2012 vil indeholde 9 måneders husleje og øvrige driftsudgifter men kun ½ års ydelse på lån. Regnskaberne vil udvise et teknisk overskud. Ændringen af skæringstidspunktet betyder at tidspunktet for dialogmødet mellem økonomiudvalget og selskabets bestyrelse skal fremrykkes for at drøftelserne vil være relevante. Det kan betyde, at dialogmøderne for de 2 boligselskaber ikke kan holdes samme dag. Beslutningskompetencen i sager vedrørende ændringer af boligorganisationers vedtægter er i dag tillagt Kommunalbestyrelsen. Det anbefales at ændre denne praksis således at koncerndirektionen får bemyndigelse til at godkende vedtægter og vedtægtsændringer, når normalvedtægten ikke fraviges. Økonomi og finansiering: Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Beslutningskompetence:

11 Side 9 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at vedtægtsændringen godkendes, 2. at godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer, jfr. almenboliglovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf, delegeres til koncerndirektionen, når normalvedtægten ikke fraviges. Bilag: 1. Reviderede vedtægter Beslutning den : At vedtægtsændringen godkendes under forudsætning af at en eventuel huslejeregulering vedr. regnskabsåret 1. oktober 2012 til 30. september 2013 behandles på budgetmødet i september 2012, og at en eventuel huslejeregulering først får virkning fra 1. januar at tiltrådt

12 Side ØU - Statusredegørelse vedrørende fundraising Sagsnr.: 12/9788 Resumé: Den målrettede fundraising-indsats i Lejre Kommune har været i gang i 1½ år og det er tid til en status på det hidtidige arbejdet og drøftelse af indsatsens videre forløb. Fundraising-indsatsen omfatter bl.a. organisatoriske tanker, en række konkrete aktiviteter, overvejelser om elektronisk understøttelse at indsatsen, involvering af ekstern ekspertbistand og planer for den videre indsats. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med at realisere målene i budgetaftalen fra 2011 vedrørende fundraising er der igangsat et fundraising-projekt i Lejre Kommune. Projektets strategi, afholdte aktiviteter, fremtidige aktiviteter og udfordringer er beskrevet i det vedhæftede bilag. Strategien for fundraising-arbejdet er at etablere et solidt fundament for fundraising i Lejre Kommune. Strategien omfatter en prioritering af udvalgte områder som ydes særlig fundraising-støtte. Projektets aktiviteter omfatter indtil videre følgende: Indledende afdækning af markedet for kommunal fundraising Etablering af et fundraising-netværk i administrationen Udarbejdelse af oversigt over projekter der allerede modtager fondsmidler Organisering af fundraising-arbejdet Uddannelse af egne fundraisere Fundraisernes adgang til UpFrontNet Kursus om EU-fundraising Budgetgennemgang Projekt Hvalsø som centerby Kommunikationsindsats Af fremtidige aktiviteter planlægges bl.a. Produktion af et større antal konkrete fondsansøgninger Ekstern konsulentbistand til større fondsansøgninger indenfor udvalgte områder Kommunikations- og rådgivningsindsats overfor virksomhederne. Udfordringerne i projektet omhandler primært muligheden for at afsætte de nødvendige ressourcer til fundraising-opgaverne, som er omfattende og kræver mange forskellige kompetencer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Projektet har i 2012 haft et budget til etablering på kr. og har et driftsbudget på kr. for 2012 og overslagsår.

13 Side 11 Projektet har indtil videre haft et forbrug på kr. Herudover er kr. af midlerne disponeret til fundraising-indsatsen i inklusionsprojektet. Forbruget dækker bl.a. over udgifter til afholdelse af uddannelse, budgetgennemgang og dertil hørende rapport, samt konsulentbistand. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fundraising-projektet videreføres. Bilag: 1. Status på fundraising-indsatsen - bilag til ØU.doc 2. Rapport fra Up Front Europe - gennemgang af budget 2012.pdf 3. Organisering af fundraising-indsatsen.ppt 4. Fundraising-oversigt pr. 8. august 2012 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre Sagsnr.: 12/1759 Resumé: Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre har fremsendt ansøgning om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. februar 2012, at der ydes et begrænset tilskud under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale finansiering betales af lokale producenter og virksomheder. Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at det er en forudsætning for at yde tilskuddet, at tilskuddet kan gives inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Der er indhentet en udtalelse fra Statsforvaltningen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen behandlede den 14. februar 2012 en ansøgning fra Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Det samlede budget for projektet er kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt. Kommunalbestyrelsen vedtog, 1. at der ydes tilskud på kr. for 2012 under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder, og 2. at der ydes tilskud på kr. for 2013 under tilsvarende forudsætninger og med forbehold for, at der afsættes et beløb i budget 2013 til dækning af tilskuddet. Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at det er en forudsætning for at yde tilskuddet, at tilskuddet kan gives inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Administrationen har indhentet en udtalelse fra Statsforvaltningen om lovligheden af tilskuddet. Derudover er Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre kontaktet med henblik på at få nødvendig dokumentation for lokal medfinansiering. Udtalelser: Administrationen har indhentet udtalelse fra Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vurderer, efter gennemgang af en række relevante hensyn, samlet set og således som sagen foreligger oplyst for Statsforvaltningen, at Lejre Kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne yde den anførte støtte til post doc projektet.

15 Side 13 Omkring støtte til foreninger anfører Statsforvaltningen, at kommuner kan yde støtte til private foreningers varetagelse af kommunale opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige de aktiviteter, som foreningen varetager, vil kunne varetages af kommunen selv. En kommune er dog normalt ikke afskåret fra at yde støtte til en kommunal aktivitet, som varetages i foreninger, der også varetager ikke-kommunale formål. Kommunen må imidlertid i så fald sikre sig, at det kommunale tilskud alene anvendes til den støtteberettigede aktivitet. Støtten må således øremærkes til de aktiviteter, som kommunen kan støtte. Statsforvaltningen gør opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke har forholdt sig konkret til foreningen, der har søgt om støtten (Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre), og Statsforvaltningen henviser derfor til det anførte vedrørende foreninger, herunder spørgsmålet om øremærkning af støtte. Udtalelsen fra Statsforvaltningen er i sin helhed vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse vil være lovligt at støtte det ansøgte forskningsprojekt, såfremt støtten øremærkes til formålet. Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre har til formål at formidle generel information om økologisk jordbrugsproduktion at producere information om økologisk jordbrug som understøtter formidlingsaktiviteterne blandt producentforeningens medlemmer at sikre de bestemmelser der gælder for økologisk jordbrugsproduktion overholdes og udvikles mod fremtidens landbrug. Producentforeningens formål er således umiddelbart i god tråd med Lejre Kommunes intentioner for projektet den Økologiske Kommune. Det kan dog ikke udelukkes, at foreningen vil kunne have aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter, der ikke vil kunne varetages af Lejre Kommune. Som følge heraf anbefaler administrationen, at tilskuddet til Producentforeningen tydeligt øremærkes til det beskrevne post doc projekt. Det bør således præciseres i tilsagnet, at tilskuddet kun må anvendes til det bekrevne post doc projekt, og at det skal tilbagebetales i det omfang, det ikke fuldt ud måtte blive anvendt til projektet. Efter afslutning af projektet skal der fremsendes redegørelse og dokumentation for tilskuddets anvendelse. Det bemærkes, at producentforeningen endnu ikke har fremsendt dokumentation for, at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder. Økonomi og finansiering: Med vedtagelsen af budget 2012 blev der for 2012 afsat en pulje på kr. til bæredygtige tiltag. Det fremgår af budgetaftalen, at midlerne primært skal understøtte økologisamarbejdet, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte før sommerferien. Tilskuddet på kr. i 2012 vil kunne finansieres af den afsatte pulje, mens tilskud på kr. for 2013 forudsætter, at beløbet afsættes i budget Beslutningskompetence:

16 Side 14 Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at tilskuddet udbetales, når der er modtaget dokumentation for den lokale medfinansiering fra producenter og virksomheder. Udbetaling af tilskud for 2013 dog forudsat, at beløbet afsættes i budget 2013, 2. at tilskuddet til Producentforeningen tydeligt øremærkes til det beskrevne post doc projekt. Bilag: 1. Ansøgning fra producentforeningen med bilag 2. Brev til Statsforvaltningen vedr. støtte til post doc 3. Udtalelse fra Statsforvaltningen Beslutning den : Indstillingen anbefales. Flemming Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

17 Side ØU - Budget 2013, 2. budgetstatus Sagsnr.: 12/12403 Resumé: I sagen beskrives ændringer til budget siden budgetstatus pr. 6. juli. Ændringerne omfatter udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen samt tekniske korrektioner. Ændringerne betyder, at status for budget 2013 nu er et likviditetsoverskud på 23,8 mio. kr. i Overskuddet falder betydeligt i overslagsårene, prognosen for 2016 viser således et overskud på kun 8,4 mio. kr. De indarbejdede ændringer til budget 2013 rykker ikke væsentligt ved serviceudgifterne, der ligger 6,1 mio. kr. under servicerammen udmeldt af KL. Sagsfremstilling: I henhold til s beslutning om den politiske budgetproces , vedtaget den 13. december 2011, skal administrationen i august 2012 fremlægge sag med eventuelle tilretninger til budget I forhold til administrationens seneste status på budget 2013 (jf. notatet Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 ) er der på nogle områder sket ændringer, som bevirker, at budget 2013 bør justeres. I denne sag fremlægges korrektioner, som vedrører: 1. Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram 2. Udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen for Øvrige korrektioner I forlængelse af korrektionerne opgøres en ny budgetbalance (balance I) og balance vedr. servicerammen (balance II). Derudover beskrives regler i forbindelse med eventuel ansøgning om skattenedsættelse i 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ad. 1 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram Lov og cirkulæreprogrammet beskriver de lovændringer, der er vedtaget i løbet af seneste Folketingssamling (2011/2012) og de økonomiske konsekvenser for kommunerne, der følger af disse lovændringer. Lov- og cirkulæreprogrammet følger af bilag 1. For Lejre Kommune skønner staten, at lovændringerne vil medføre mindreudgifter på 1,979 mio. kr. i I budgetstatus pr. 6. juli 2012 er det forudsat, at denne beregnede besparelse fra lov- og cirkulæreprogrammet kan gennemføres i Lejre Kommune. Den konkrete vurdering, der efterfølgende er gennemført, viser imidlertid, at dette ikke er realistisk. Fordeling af lov- og cirkulæremidlerne i Lejre Kommune er sket efter de vedtagne principper om, at sager på +/ kr. hhv. tilfalder eller finansieres af kommunekassen. For større beløb har administrationen foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt de økonomiske konsekvenser af de enkelte lovændringer kan realiseres. På den baggrund er det vurderingen, at lovændringerne samlet set ikke resulterer i besparelser (jf. tabel 1). I 2013 er der således et sparekrav på 1,981 mio. kr., som det ikke umiddelbart er muligt at realisere i Lejre Kommune i budget 2013.

18 Side 16 Tabel 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram kr Opnået besparelse som følge af lov- og cirkulæreprogram 2011/2012 2,1 674, , ,2 Manglende udmøntning af lov-og cirkulæreprogram 2011/ , , , ,8 I alt , , , ,6 Ad. 2 Udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen Som følge af Økonomiaftalen 2013 har staten og kommunerne hver især forpligtiget sig til at bidrage med forslag til effektiviseringer/besparelser i kommunerne for samlet 750 mio. kr. i 2013 og Staten har til budget 2013 leveret bidrag for i alt 358 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. i Lejre Kommune. Bidragene omhandler en lang række forskellige områder, og varierer betydeligt i størrelse og omfang. De statslige bidrag til moderniseringsaftalen fremgår af bilag 2. Lejre Kommunes bidrag til at opfylde moderniseringsaftalen udmøntes i form af driftsbesparelser ved køb af hjælpemidler frem for leasing. Driftsbesparelsen er 2,5 mio. kr. årligt. Dette forudsætter dog, at kommunen foretager en anlægsinvestering i størrelsesordenen 7 mio. kr. til hjælpemidler. Administrationen har foretaget en umiddelbar vurdering af, hvorvidt de statslige forslag kan realiseres i Lejre Kommune. Af besparelserne på 1,7 mio. kr. skønnes det på nuværende tidspunkt, at kr. kan realiseres i I 2014 og frem skønnes det, at kr. af statens forslag på 2,963 mio. kr. kan gennemføres (jf. tabel 2). Tabel 2. Udmøntning af statslige bidrag til moderniseringsaftalen kr Skønnet besparelse som følge af de statslige bidrag til moderniserings-aftalen -139,0-203,1-203,1-203,1 Manglende udmøntning af de statslige bidrag til moderniserings-aftalen , , , ,1 I alt , , , ,2 Samlet set udgør den manglende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet og statens bidrag til moderniseringsaftalen 3,565 mio. kr. i 2013, stigende til 5,140 mio. kr. i 2014, 5,764 mio. kr. i 2015 og Administrationen foreslår, at der oprettes en sparekravs-pulje i 2013 og frem til at imødegå disse udfordringer. For at opnå reelle mindreudgifter i Lejre Kommune, er der behov for at tænke effektiviseringsmuligheder på tværs i organisationen, frem for at gennemføre beregnede økonomiske konsekvenser af lovændringer og statslige moderniseringsforslag. Puljen skal beløbsmæssigt svare til den manglende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet samt statens bidrag til moderniseringsaftalen. Som en del af arbejdet med at udmønte besparelseskravet vil muligheden for at gennemføre de statslige bidrag til moderniseringsaftalen blive undersøgt nærmere. Ad. 3 Øvrige korrektioner

19 Side 17 Siden budgetrammeudmeldingen forelagt i april er der sket visse ændringer i forudsætningerne for budget Dette skyldes dels politiske beslutninger i perioden marts-juni, herunder Forventet regnskab , dels ændrede udmeldinger og prognoser fra KL. De øvrige korrektioner er på i alt -3,717 mio. kr., dvs. at udgiftsbudgettet reduceres. Heraf vedrører de +0,7 mio. kr. serviceudgifter, mens -4,4 mio. kr. ligger udenfor servicerammen. Korrektionerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 nedenfor. En samlet tabel med samtlige øvrige korrektioner fremgår af bilag 3. Tabel 3. Øvrige korrektioner siden budgetstatus pr. 6.juli 2012 I kr ØU UKF UBU UTM UJA USSÆ I alt Hovedparten af korrektionerne vedrører omplaceringer mellem bevillinger, men der er enkelte korrektioner, der enten opskriver eller reducerer det samlede budget. Den væsentligste korrektion vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (-4,9 mio. kr.). Her reduceres budgettet, således at kommunens budget på området svarer til KL s udmelding pr. juli 2012 om forventet udgiftsniveau til aktivitetsbestemt medfinansiering i Lejre Kommune i Derudover vedrører de væsentligste korrektioner genberegning af besparelsespotentiale ifm. indførelse af det fælles medicinkort (0,4 mio. kr.) samt afdrag af overskud vedr. renovation for private husholdninger (0,3 mio. kr.). Budgetbalance I Såfremt de ovenfor beskrevne korrektioner indarbejdes i budget bliver budgetbalance I i ,8 mio. kr., altså et likviditetsoverskud. I overslagsårene falder overskuddet til 12,7 mio. kr. i 2014, 10,2 i 2015 og 8,4 mio. kr. i Det skal bemærkes, at dette overskud er under forudsætning af, at de fremlagte besparelsesforslag gennemføres, og at anlægsniveauet i perioden er på godt 50 mio. kr. årligt. Det forholdsvis store fald fra 2013 til 2014 skyldes, at kommunerne i 2013 får udbetalt et éngangstilskud fra staten som kompensation for det likviditetstab, de vil opleve i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Budgetbalance I fordelt på udvalg kan ses i bilag 4. Tabel 4. Budgetbalance I, , pr. 16. august 2012 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2014 Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 A. Drift i alt B. Anlæg i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på Kommunens lån UDGIFTER i alt

20 Side 18 F. INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud (+), -overskud (-) Budgetbalance II I Økonomiaftalen 2013 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 231,6 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, rammen for Lejre Kommune angives her til 1.069,2 mio. kr. Hvis de ovenfor nævnte korrektioner indarbejdes i budget , hvis de fremlagte besparelsesforslag gennemføres, og hvis der gennemføres besparelser svarende til beløbet i en sparekravspulje, vil de forventede serviceudgifter i 2013 være 1.063,0 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL vil da ikke være overskredet. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil udløse sanktioner fra staten. I 2013 udløses sanktionerne hvis enten budget 2013 eller regnskab 2013 ligger over niveauet for Økonomiaftalen I beregningen af den enkelte kommunes serviceramme er der ingen korrektion for udligningsreformen. Lejre Kommunes serviceramme er altså ikke hævet i forhold til den gevinst, som kommunen har haft som følge af udligningsreformen. Tabel 5. Serviceramme 2013 Mio. kr. (2013 pl) Budgetforslag 2013 Serviceramme udmeldt af KL 1.069,2 Forventede serviceudgifter 1.063,0 Difference (uudnyttet ramme) 6,1 Mulighed for tilskud til skattenedsættelse Som led i Økonomiaftalen 2013 er der etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september De kommuner, der nedsætter skatten i 2013 vil modtage et tilskud fra puljen svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., vil ministeriet fastsætte en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune. Betingelsen for at få del i tilskuddet er, at kommunen i 2012 skal have et beskatningsniveau over landsgennemsnittet på 24,91 pct. Beskatningsniveauet for Lejre Kommune er i ,5 pct., og Lejre Kommune lever dermed op til betingelserne for tilskudsordningen. Det skal bemærkes, at hvis en kommune nedsætter skatten i 2013, men i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Udtalelser: Ingen bemærkninger.

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere