Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering Lukket - ØU - Orientering ØU - Tema: Digitalisering af borgerservice ØU - Godkendelse af vedtægtsændring - Hvalsø Boligselskab ØU - Statusredegørelse vedrørende fundraising ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre ØU - Budget 2013, 2. budgetstatus ØU - Anvendelse af frigjorte kommunale bygninger ØU - Arealoverdragelse (mageskifte) på Stationsvej i Kr. Hyllinge ØU - Kostpolitik for Lejre Kommune SSÆ - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2012 med høringssvar BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeri BU - Visionen for det fælles skolevæsen. Behandling efter dialogmøde BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken SSÆ - Godkendelse af udbudsmodel for hjælpemiddelområdet SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v med høringssvar Lukket - SSÆ - Udbudsmateriale for drift af genbrugshjælpemiddeldepot i Lejre Kommune...55

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Sag nr. 4 udgår. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. På s møde den 19. juni 2012 bad økonomiudvalget om at der blev udarbejdet et notat om personaleforbrug til vedligeholdelse af fællesarealer for grundejerforeninger. Der ønskes en vurdering af hvor mange personaleressourcer Center for Vej og Trafik har sparet, og hvad de sparede personaleressourcer bruges til. Notatet er vedlagt. B. Garanti for KommuneKreditlån til Allerslev Huse Vandværk I/S, nedsættelse af renten. Lejre Kommune har fra 2002 garanteret for et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 15 år og udløber i Restgælden er ved omlægningen ultimo ,91 kr. Allerslev Huse Vandværk I/S vil omlægge lånet til en fast rente på ca. 2,14% p.a. i resten af løbetiden. Der forventes en besparelse på ca kr. Afdragsprofilen ændres ikke. Selskabet kan ikke godkende ændringen med mindre kommunen accepterer ændringen af lånevilkårene. Kommunens risiko bliver mindre. Der er givet en administrativ tilkendegivelse af, at kommunen vedstår garantien efter omlægningen. C. Garanti for KommuneKreditlån til Osager Vandværk, nedsættelse af renten. Osager Vandværk omlægger 2 lån som Lejre Kommune har garanteret for i 2004 og Lån garanteret for i 2004 er et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 20 år og det udløber i juni Restgælden er ved omlægningen ultimo ,05 kr. Det omlægges til et lån med en fast rente på 1,98 % p.a. i resten af løbetiden. Lån garanteret for i 2005 er et 4% obligationslån med en hovedstol på kr. Løbetiden er 20 år og udløber i december Restgælden er ved omlægningen ultimo ,39 kr. Det omlægges til et lån med en fast rente på ca. 2,02% p.a. i resten af løbetiden. Afdragsprofilen ændres ikke. Selskabet kan ikke godkende ændringerne med mindre kommunen accepterer ændringerne af lånevilkårene. Kommunens risiko bliver mindre. Der er givet en administrativ tilkendegivelse af, at kommunen vedstår garantierne efter omlægningerne. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: D. Brev vedr. investeringer i afrikanske statsobligationer Der har i den offentlige debat og i medierne på det seneste været fokus bl.a. på investeringer i statsobligationer fra en række lande, hvor menneskerettighederne og demokrati tilsidesættes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt brev af 11. juni 2012 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd. Vedlagt. E. Afslutning af samarbejdet om den sociale udligning: Middelfart Kommune har på vegne af koordinationsgruppen udarbejdet notat af 11. juni Vedlagt

5 Side 3 F. Pressemeddelelse 40 kommuner sætter punktum for udligningsarbejdet: Vedlagt G. Ledelsesinformation: Ledelsesinformation juni 2012 Ledelsesinformation hjemmepleje juli 2012 H. Økonomi budgetmappe 2013: Der er nyt information i mapperne: 04. KL og ministerier Fagudvalgenes budgetoplæg 06. Investeringsoversigt og anlægsønsker 07. Spørgsmål og svar til budget Høring 09. Budgetstatus I. Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Opgjort pr. måned 30. april 2012 Opgjort pr. måned 31. maj 2012 Opgjort pr. måned 30. juni 2012 Opgjort pr. måned 31. juli 2012 J. Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Opgjort pr. måned 30. april 2012 Opgjort pr. måned 31. maj 2012 Opgjort pr. måned 30. juni 2012 Opgjort pr. måned 31. juli 2012 K. Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport juni 2012 Forbrugsrapport juli 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Notat om opsigelse af vedligeholdelsesaftaler med grundejerforeninger

6 Side 4 2. Brev vedr. investeringer i afrikanske statsobligationer 3. Pressemeddelelse - 40 kommuner sætter punktum for udligningsarbejdet. 4. Afslutning af samarbejdet om den sociale udligning. Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Side 5 3. Lukket - ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16

8 Side 6 4. ØU - Tema: Digitalisering af borgerservice Sagsnr.: 12/15983 Resumé: På s møde den 22. maj 2012 blev der i forbindelse med behandling af sag om s budgetramme efterspurgt en temadrøftelse om borgerservice, når vi indfører digitalisering. Der forelægges derfor en sag om perspektiver og dilemmaer ved digitalisering af borgerservice til politisk drøftelse. Sagsfremstilling: efterspurgte på mødet den 22. maj 2012 i forbindelse med behandling af sag om s budgetramme en temadrøftelse om borgerservice, når vi indfører digitalisering. I Lejre Kommune er borgerservicen fordelt på centrene med Borgerservice i Servicecenter Hvalsø som den primære indgang for borgerhenvendelserne. Digitalisering af borgerservice er et centralt indsatsområde i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Det er således en fælles målsætning at 80% af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger sker digitalt ligesom 80% af alle breve fra offentlige myndigheder sendes digitalt i Målsætningen følges op af business cases, hvor beregninger viser, at der på tværs af den offentlige sektor fra 2015 kan frigøres et betydeligt potentiale på op imod 1,5-2,0 mia. kr. på landsplan. Beregningerne lægges til grund for effektiviserings- og sparekrav i Moderniseringsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet, der i 2013 omfatter Digital Post og Digital Selvbetjening. Der er således en fælleskommunal forpligtelse og en håndfast økonomisk tilskyndelse til at arbejde målrettet med en øget digital borgerbetjening der kan løfte kommunikationen med borgerne væk fra analoge kommunikationsformer og over i digitale kommunikationsformer. Udviklingen mod en øget digital borgerbetjening i Lejre Kommune indeholder en række udfordringer, som bl.a.: - Hvordan hjælper vi borgerne til at blive digitale også dem, som måske ikke selv har ønsket det? - Hvordan sikrer vi, at der fortsat kan ydes god borgerservice til de borgere, der ikke kan benytte de digitale services, og samtidig tilskynder alle andre borgere? Og hvordan kan vores kommunikation og tilgang til borgerne afspejle dette dilemma? - Hvordan håndterer vi sparekrav som følge af digitalisering, når øgede digitaliseringsindsatser giver behov for indføring og vejledning og viser sig i form af flere fysiske borgerhenvendelser? - Hvordan får vi realiseret spare- og effektiviseringskrav og samtidigt skabt incitament til en videreudbygning af de digitale services? Udfordringerne vil på mødet blive nærmere belyst ved hjælp af eksempler, tendenser i udviklingen af borgerhenvendelser i Lejre Kommune i tælleugerne i 2011 og 2012, landsdækkende opgørelser over borgernes digitale kompetencer samt analyse af borgersegmenter (personas) og deres motivation for digitale services. Administrationens vurdering:

9 Side 7 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at perspektiverne, udfordringerne og dilemmaerne ved digitalisering af borgerservice drøftes. Beslutning den : Sagen udgik.

10 Side 8 5. ØU - Godkendelse af vedtægtsændring - Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 12/15609 Resumé: Hvalsø Boligselskab har fremsendt ændring af 22 i selskabets vedtægter til kommunens godkendelse. Regnskabsperioden ændres fra 1. januar -31. december til 1. oktober 30. september. Regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012 vil være på 9 måneder. Sagsfremstilling: Boligselskabets repræsentantskab har den 21. maj 2012 godkendt ændring af vedtægternes 22. Vedtægtsændringer skal ifølge Almenboliglovens 12 stk. 5 og driftsbekendtgørelsens 111 følge normalvedtægten. Kommunalbestyrelsen skal påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf. Hvalsø Boligselskabs nye vedtægts 22 er affattet således: Regnskabsåret for boligselskabet og dens afdelinger går fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligselskabet og dens enkelte afdelinger. Begrundelsen for ændringen er selskabets ønske om bedre service, at holde omkostningerne nede, samt lovgivningens skærpelse af tidsfristen for indlevering af regnskaber til Landsbyggefonden. Ved at ændre regnskabsperioden skal budgetmøder afholdes inden den 30. juni. Det vil sige, at budgettet med fordel er aflagt inden sommerferien. I normalvedtægten er ikke fastsat regler om hvilke dato der skal være omdrejningspunkt for regnskabsåret. Vedtægtsændringen strider derfor ikke mod normalvedtægten. Administrationens vurdering: Regnskab for perioden 1. januar til 30. september 2012 vil indeholde 9 måneders husleje og øvrige driftsudgifter men kun ½ års ydelse på lån. Regnskaberne vil udvise et teknisk overskud. Ændringen af skæringstidspunktet betyder at tidspunktet for dialogmødet mellem økonomiudvalget og selskabets bestyrelse skal fremrykkes for at drøftelserne vil være relevante. Det kan betyde, at dialogmøderne for de 2 boligselskaber ikke kan holdes samme dag. Beslutningskompetencen i sager vedrørende ændringer af boligorganisationers vedtægter er i dag tillagt Kommunalbestyrelsen. Det anbefales at ændre denne praksis således at koncerndirektionen får bemyndigelse til at godkende vedtægter og vedtægtsændringer, når normalvedtægten ikke fraviges. Økonomi og finansiering: Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Beslutningskompetence:

11 Side 9 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at vedtægtsændringen godkendes, 2. at godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer, jfr. almenboliglovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf, delegeres til koncerndirektionen, når normalvedtægten ikke fraviges. Bilag: 1. Reviderede vedtægter Beslutning den : At vedtægtsændringen godkendes under forudsætning af at en eventuel huslejeregulering vedr. regnskabsåret 1. oktober 2012 til 30. september 2013 behandles på budgetmødet i september 2012, og at en eventuel huslejeregulering først får virkning fra 1. januar at tiltrådt

12 Side ØU - Statusredegørelse vedrørende fundraising Sagsnr.: 12/9788 Resumé: Den målrettede fundraising-indsats i Lejre Kommune har været i gang i 1½ år og det er tid til en status på det hidtidige arbejdet og drøftelse af indsatsens videre forløb. Fundraising-indsatsen omfatter bl.a. organisatoriske tanker, en række konkrete aktiviteter, overvejelser om elektronisk understøttelse at indsatsen, involvering af ekstern ekspertbistand og planer for den videre indsats. Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med at realisere målene i budgetaftalen fra 2011 vedrørende fundraising er der igangsat et fundraising-projekt i Lejre Kommune. Projektets strategi, afholdte aktiviteter, fremtidige aktiviteter og udfordringer er beskrevet i det vedhæftede bilag. Strategien for fundraising-arbejdet er at etablere et solidt fundament for fundraising i Lejre Kommune. Strategien omfatter en prioritering af udvalgte områder som ydes særlig fundraising-støtte. Projektets aktiviteter omfatter indtil videre følgende: Indledende afdækning af markedet for kommunal fundraising Etablering af et fundraising-netværk i administrationen Udarbejdelse af oversigt over projekter der allerede modtager fondsmidler Organisering af fundraising-arbejdet Uddannelse af egne fundraisere Fundraisernes adgang til UpFrontNet Kursus om EU-fundraising Budgetgennemgang Projekt Hvalsø som centerby Kommunikationsindsats Af fremtidige aktiviteter planlægges bl.a. Produktion af et større antal konkrete fondsansøgninger Ekstern konsulentbistand til større fondsansøgninger indenfor udvalgte områder Kommunikations- og rådgivningsindsats overfor virksomhederne. Udfordringerne i projektet omhandler primært muligheden for at afsætte de nødvendige ressourcer til fundraising-opgaverne, som er omfattende og kræver mange forskellige kompetencer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Projektet har i 2012 haft et budget til etablering på kr. og har et driftsbudget på kr. for 2012 og overslagsår.

13 Side 11 Projektet har indtil videre haft et forbrug på kr. Herudover er kr. af midlerne disponeret til fundraising-indsatsen i inklusionsprojektet. Forbruget dækker bl.a. over udgifter til afholdelse af uddannelse, budgetgennemgang og dertil hørende rapport, samt konsulentbistand. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fundraising-projektet videreføres. Bilag: 1. Status på fundraising-indsatsen - bilag til ØU.doc 2. Rapport fra Up Front Europe - gennemgang af budget 2012.pdf 3. Organisering af fundraising-indsatsen.ppt 4. Fundraising-oversigt pr. 8. august 2012 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt.

14 Side ØU - Post Doc projekt, Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre Sagsnr.: 12/1759 Resumé: Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre har fremsendt ansøgning om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. februar 2012, at der ydes et begrænset tilskud under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale finansiering betales af lokale producenter og virksomheder. Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at det er en forudsætning for at yde tilskuddet, at tilskuddet kan gives inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Der er indhentet en udtalelse fra Statsforvaltningen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen behandlede den 14. februar 2012 en ansøgning fra Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre om tilskud til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Det samlede budget for projektet er kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt. Kommunalbestyrelsen vedtog, 1. at der ydes tilskud på kr. for 2012 under forudsætning af, at Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre tilvejebringer den resterende, lokale medfinansiering, og at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder, og 2. at der ydes tilskud på kr. for 2013 under tilsvarende forudsætninger og med forbehold for, at der afsættes et beløb i budget 2013 til dækning af tilskuddet. Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at det er en forudsætning for at yde tilskuddet, at tilskuddet kan gives inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Administrationen har indhentet en udtalelse fra Statsforvaltningen om lovligheden af tilskuddet. Derudover er Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre kontaktet med henblik på at få nødvendig dokumentation for lokal medfinansiering. Udtalelser: Administrationen har indhentet udtalelse fra Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vurderer, efter gennemgang af en række relevante hensyn, samlet set og således som sagen foreligger oplyst for Statsforvaltningen, at Lejre Kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne yde den anførte støtte til post doc projektet.

15 Side 13 Omkring støtte til foreninger anfører Statsforvaltningen, at kommuner kan yde støtte til private foreningers varetagelse af kommunale opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige de aktiviteter, som foreningen varetager, vil kunne varetages af kommunen selv. En kommune er dog normalt ikke afskåret fra at yde støtte til en kommunal aktivitet, som varetages i foreninger, der også varetager ikke-kommunale formål. Kommunen må imidlertid i så fald sikre sig, at det kommunale tilskud alene anvendes til den støtteberettigede aktivitet. Støtten må således øremærkes til de aktiviteter, som kommunen kan støtte. Statsforvaltningen gør opmærksom på, at Statsforvaltningen ikke har forholdt sig konkret til foreningen, der har søgt om støtten (Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre), og Statsforvaltningen henviser derfor til det anførte vedrørende foreninger, herunder spørgsmålet om øremærkning af støtte. Udtalelsen fra Statsforvaltningen er i sin helhed vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse vil være lovligt at støtte det ansøgte forskningsprojekt, såfremt støtten øremærkes til formålet. Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre har til formål at formidle generel information om økologisk jordbrugsproduktion at producere information om økologisk jordbrug som understøtter formidlingsaktiviteterne blandt producentforeningens medlemmer at sikre de bestemmelser der gælder for økologisk jordbrugsproduktion overholdes og udvikles mod fremtidens landbrug. Producentforeningens formål er således umiddelbart i god tråd med Lejre Kommunes intentioner for projektet den Økologiske Kommune. Det kan dog ikke udelukkes, at foreningen vil kunne have aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter, der ikke vil kunne varetages af Lejre Kommune. Som følge heraf anbefaler administrationen, at tilskuddet til Producentforeningen tydeligt øremærkes til det beskrevne post doc projekt. Det bør således præciseres i tilsagnet, at tilskuddet kun må anvendes til det bekrevne post doc projekt, og at det skal tilbagebetales i det omfang, det ikke fuldt ud måtte blive anvendt til projektet. Efter afslutning af projektet skal der fremsendes redegørelse og dokumentation for tilskuddets anvendelse. Det bemærkes, at producentforeningen endnu ikke har fremsendt dokumentation for, at mindst halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs kr. pr. år betales af lokale producenter og virksomheder. Økonomi og finansiering: Med vedtagelsen af budget 2012 blev der for 2012 afsat en pulje på kr. til bæredygtige tiltag. Det fremgår af budgetaftalen, at midlerne primært skal understøtte økologisamarbejdet, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte før sommerferien. Tilskuddet på kr. i 2012 vil kunne finansieres af den afsatte pulje, mens tilskud på kr. for 2013 forudsætter, at beløbet afsættes i budget Beslutningskompetence:

16 Side 14 Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at tilskuddet udbetales, når der er modtaget dokumentation for den lokale medfinansiering fra producenter og virksomheder. Udbetaling af tilskud for 2013 dog forudsat, at beløbet afsættes i budget 2013, 2. at tilskuddet til Producentforeningen tydeligt øremærkes til det beskrevne post doc projekt. Bilag: 1. Ansøgning fra producentforeningen med bilag 2. Brev til Statsforvaltningen vedr. støtte til post doc 3. Udtalelse fra Statsforvaltningen Beslutning den : Indstillingen anbefales. Flemming Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

17 Side ØU - Budget 2013, 2. budgetstatus Sagsnr.: 12/12403 Resumé: I sagen beskrives ændringer til budget siden budgetstatus pr. 6. juli. Ændringerne omfatter udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen samt tekniske korrektioner. Ændringerne betyder, at status for budget 2013 nu er et likviditetsoverskud på 23,8 mio. kr. i Overskuddet falder betydeligt i overslagsårene, prognosen for 2016 viser således et overskud på kun 8,4 mio. kr. De indarbejdede ændringer til budget 2013 rykker ikke væsentligt ved serviceudgifterne, der ligger 6,1 mio. kr. under servicerammen udmeldt af KL. Sagsfremstilling: I henhold til s beslutning om den politiske budgetproces , vedtaget den 13. december 2011, skal administrationen i august 2012 fremlægge sag med eventuelle tilretninger til budget I forhold til administrationens seneste status på budget 2013 (jf. notatet Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 ) er der på nogle områder sket ændringer, som bevirker, at budget 2013 bør justeres. I denne sag fremlægges korrektioner, som vedrører: 1. Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram 2. Udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen for Øvrige korrektioner I forlængelse af korrektionerne opgøres en ny budgetbalance (balance I) og balance vedr. servicerammen (balance II). Derudover beskrives regler i forbindelse med eventuel ansøgning om skattenedsættelse i 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ad. 1 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram Lov og cirkulæreprogrammet beskriver de lovændringer, der er vedtaget i løbet af seneste Folketingssamling (2011/2012) og de økonomiske konsekvenser for kommunerne, der følger af disse lovændringer. Lov- og cirkulæreprogrammet følger af bilag 1. For Lejre Kommune skønner staten, at lovændringerne vil medføre mindreudgifter på 1,979 mio. kr. i I budgetstatus pr. 6. juli 2012 er det forudsat, at denne beregnede besparelse fra lov- og cirkulæreprogrammet kan gennemføres i Lejre Kommune. Den konkrete vurdering, der efterfølgende er gennemført, viser imidlertid, at dette ikke er realistisk. Fordeling af lov- og cirkulæremidlerne i Lejre Kommune er sket efter de vedtagne principper om, at sager på +/ kr. hhv. tilfalder eller finansieres af kommunekassen. For større beløb har administrationen foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt de økonomiske konsekvenser af de enkelte lovændringer kan realiseres. På den baggrund er det vurderingen, at lovændringerne samlet set ikke resulterer i besparelser (jf. tabel 1). I 2013 er der således et sparekrav på 1,981 mio. kr., som det ikke umiddelbart er muligt at realisere i Lejre Kommune i budget 2013.

18 Side 16 Tabel 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram kr Opnået besparelse som følge af lov- og cirkulæreprogram 2011/2012 2,1 674, , ,2 Manglende udmøntning af lov-og cirkulæreprogram 2011/ , , , ,8 I alt , , , ,6 Ad. 2 Udmøntning af de statslige bidrag til moderniseringsaftalen Som følge af Økonomiaftalen 2013 har staten og kommunerne hver især forpligtiget sig til at bidrage med forslag til effektiviseringer/besparelser i kommunerne for samlet 750 mio. kr. i 2013 og Staten har til budget 2013 leveret bidrag for i alt 358 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. i Lejre Kommune. Bidragene omhandler en lang række forskellige områder, og varierer betydeligt i størrelse og omfang. De statslige bidrag til moderniseringsaftalen fremgår af bilag 2. Lejre Kommunes bidrag til at opfylde moderniseringsaftalen udmøntes i form af driftsbesparelser ved køb af hjælpemidler frem for leasing. Driftsbesparelsen er 2,5 mio. kr. årligt. Dette forudsætter dog, at kommunen foretager en anlægsinvestering i størrelsesordenen 7 mio. kr. til hjælpemidler. Administrationen har foretaget en umiddelbar vurdering af, hvorvidt de statslige forslag kan realiseres i Lejre Kommune. Af besparelserne på 1,7 mio. kr. skønnes det på nuværende tidspunkt, at kr. kan realiseres i I 2014 og frem skønnes det, at kr. af statens forslag på 2,963 mio. kr. kan gennemføres (jf. tabel 2). Tabel 2. Udmøntning af statslige bidrag til moderniseringsaftalen kr Skønnet besparelse som følge af de statslige bidrag til moderniserings-aftalen -139,0-203,1-203,1-203,1 Manglende udmøntning af de statslige bidrag til moderniserings-aftalen , , , ,1 I alt , , , ,2 Samlet set udgør den manglende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet og statens bidrag til moderniseringsaftalen 3,565 mio. kr. i 2013, stigende til 5,140 mio. kr. i 2014, 5,764 mio. kr. i 2015 og Administrationen foreslår, at der oprettes en sparekravs-pulje i 2013 og frem til at imødegå disse udfordringer. For at opnå reelle mindreudgifter i Lejre Kommune, er der behov for at tænke effektiviseringsmuligheder på tværs i organisationen, frem for at gennemføre beregnede økonomiske konsekvenser af lovændringer og statslige moderniseringsforslag. Puljen skal beløbsmæssigt svare til den manglende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet samt statens bidrag til moderniseringsaftalen. Som en del af arbejdet med at udmønte besparelseskravet vil muligheden for at gennemføre de statslige bidrag til moderniseringsaftalen blive undersøgt nærmere. Ad. 3 Øvrige korrektioner

19 Side 17 Siden budgetrammeudmeldingen forelagt i april er der sket visse ændringer i forudsætningerne for budget Dette skyldes dels politiske beslutninger i perioden marts-juni, herunder Forventet regnskab , dels ændrede udmeldinger og prognoser fra KL. De øvrige korrektioner er på i alt -3,717 mio. kr., dvs. at udgiftsbudgettet reduceres. Heraf vedrører de +0,7 mio. kr. serviceudgifter, mens -4,4 mio. kr. ligger udenfor servicerammen. Korrektionerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 nedenfor. En samlet tabel med samtlige øvrige korrektioner fremgår af bilag 3. Tabel 3. Øvrige korrektioner siden budgetstatus pr. 6.juli 2012 I kr ØU UKF UBU UTM UJA USSÆ I alt Hovedparten af korrektionerne vedrører omplaceringer mellem bevillinger, men der er enkelte korrektioner, der enten opskriver eller reducerer det samlede budget. Den væsentligste korrektion vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (-4,9 mio. kr.). Her reduceres budgettet, således at kommunens budget på området svarer til KL s udmelding pr. juli 2012 om forventet udgiftsniveau til aktivitetsbestemt medfinansiering i Lejre Kommune i Derudover vedrører de væsentligste korrektioner genberegning af besparelsespotentiale ifm. indførelse af det fælles medicinkort (0,4 mio. kr.) samt afdrag af overskud vedr. renovation for private husholdninger (0,3 mio. kr.). Budgetbalance I Såfremt de ovenfor beskrevne korrektioner indarbejdes i budget bliver budgetbalance I i ,8 mio. kr., altså et likviditetsoverskud. I overslagsårene falder overskuddet til 12,7 mio. kr. i 2014, 10,2 i 2015 og 8,4 mio. kr. i Det skal bemærkes, at dette overskud er under forudsætning af, at de fremlagte besparelsesforslag gennemføres, og at anlægsniveauet i perioden er på godt 50 mio. kr. årligt. Det forholdsvis store fald fra 2013 til 2014 skyldes, at kommunerne i 2013 får udbetalt et éngangstilskud fra staten som kompensation for det likviditetstab, de vil opleve i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Budgetbalance I fordelt på udvalg kan ses i bilag 4. Tabel 4. Budgetbalance I, , pr. 16. august 2012 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2014 Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 A. Drift i alt B. Anlæg i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på Kommunens lån UDGIFTER i alt

20 Side 18 F. INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud (+), -overskud (-) Budgetbalance II I Økonomiaftalen 2013 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 231,6 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, rammen for Lejre Kommune angives her til 1.069,2 mio. kr. Hvis de ovenfor nævnte korrektioner indarbejdes i budget , hvis de fremlagte besparelsesforslag gennemføres, og hvis der gennemføres besparelser svarende til beløbet i en sparekravspulje, vil de forventede serviceudgifter i 2013 være 1.063,0 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL vil da ikke være overskredet. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil udløse sanktioner fra staten. I 2013 udløses sanktionerne hvis enten budget 2013 eller regnskab 2013 ligger over niveauet for Økonomiaftalen I beregningen af den enkelte kommunes serviceramme er der ingen korrektion for udligningsreformen. Lejre Kommunes serviceramme er altså ikke hævet i forhold til den gevinst, som kommunen har haft som følge af udligningsreformen. Tabel 5. Serviceramme 2013 Mio. kr. (2013 pl) Budgetforslag 2013 Serviceramme udmeldt af KL 1.069,2 Forventede serviceudgifter 1.063,0 Difference (uudnyttet ramme) 6,1 Mulighed for tilskud til skattenedsættelse Som led i Økonomiaftalen 2013 er der etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september De kommuner, der nedsætter skatten i 2013 vil modtage et tilskud fra puljen svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., vil ministeriet fastsætte en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune. Betingelsen for at få del i tilskuddet er, at kommunen i 2012 skal have et beskatningsniveau over landsgennemsnittet på 24,91 pct. Beskatningsniveauet for Lejre Kommune er i ,5 pct., og Lejre Kommune lever dermed op til betingelserne for tilskudsordningen. Det skal bemærkes, at hvis en kommune nedsætter skatten i 2013, men i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Udtalelser: Ingen bemærkninger.

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere