Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drpn for de $idfte~$age8 Mfige."

Transkript

1 Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling i Repræsentant ufet i be ftorenebe tater ben 12. januar ir*. Drbfører! SDét er min 'pligt at paapege bet louftribige i bet fore* liggenbe 2o»forflag, ber, enbffjønt bet fun giør gorbring yaa at unberirnfie ^olngami i Utal) territorium, ligefrem er beregnet paa at unbertrnffe 9J}ormon= flirten, og gi»e betl jenbele i jamberne paa en Dppebørfelsbetjent. Unber almin-- belige gorljolb»ilbe jeg f)a»e»æret tiu freb meb blot at neblcvgge en ^roteft berimob, meb ben fulbefte goroténing at en oplyft SKennejleftøgt i Siben»il forbømme faaban o»gi»ning fom»rang i fin Xeori og afoigenbe fra be grunb= lo»smcesfige og confiitutioneke Seftem= melfer, ubemotratiff og uameriianff, og i tøj rab øberoeggenbe til 3Rennejte= flcegtens rjcerefte og f)elligfte 3tettigf)eber. 2)er tør albrig»æret en tøifønflføtf Ubøoelfe af béfpotifi 2)Jagt ubø»et, tøab enten bet er ffet»eb ubegrænbfet ejefutio STOonbigtøb eller formebelfi Ubgi»elfen af Sooe, ber bleo ubarbejbebe paa runb af ^orbomme, fom iffe i Sibenå øb tør bragt fin egen æ»n. Sette o»; forflag tilintetgjør paa en ubarmbjæilig 9J?aabe be enige og uforanberlige $rinciper, tøorpaa 3)ienneffeneg alminbelige 3tettigt)eber ere baferebe. Qnbbilber 2>e SDem, at >e fan uftraffet letfinbigen berøce bereå 2Jlebmenneffer beie 9tettii\= rjeber? Silfibefætter 2>e SDereS egen SDømmefraft om 3tet og 9ietfærbigl)eb og bøjer 2)ein for Dffentligtøbeuå faljfe SWenmger og ^orbringer, ber ere wb-- fprungne fra to wunbige ftilber, nemlig: religiøé intolerance og ijflerie, og faitt=»ittigtjebåløfe, egenfjæruge og bribflabss fttlbe 2RænbS flunftgreb, tøiå enefie fcenftgt er at plonbre mit golf, og bog tøa6e at 2)e og SJeteS (Sfterfommere fan unbgaa ben traf, ber forben tibjigeve eller ftlbigere tør fojemføgt bem, fom meb SSillie tøoe brubt be uforanberlige oue, ber ftnrer Rationernes ja'bne. 3 ; ranrrig liber eubmt i Sag og tør i»tange 2lav libt Straffen for Xilbage-- falbelfen af Rantes^orovbningeu. 2)enne tønfgnstøfe >anbling, ber»ar ligefaa fortfonet fom ben»ar befpotiff, ligefaa

2 162 <Sfattbinabten tjente. fanfeiløg font ben»ar ugubelig, breo en enbnu bet Iebenbe tribspunft i ben 9RiUion 3)lenneffer ubenfor granfrtg engelffe politi!. ramfer, og iblanbt bem nar noget af bet bebfie 23lob og meft intelttgentefte af bet franffe golf. Se proteftantiff'e gtt;gt= ninger, ber bleoe breune fra bereé $jem Sfflaaffe Se oil fige, at jeg er inb= btlbff i at fammenligne hormonerne meb be franffe >ugonotter, be engelffe ^Juri= tanere og be fatolffe Srlcenbere? 3Ji i granfrig G berøoet beres jenbele, fan maaffe iffe fammenligues meb nogen førte iffe alene beres> Religion meb bent til nglanb, Sajfflanb og 2lmertfa, men be førte ogfaa ben Opbragelfc og inbåro fom 9J<obgangen6 fole altib Icerer, og Sag ubgjpr bisfe glngtningetsi SBebrifter i.ptftorienå fjerligfte Sele af be Sanbe, tom mobtoge bem. nglaub ftolber bem og bereå fterfommere faare meget for beres gorhin i ben commerciale 3Serben. af bem i 2tntal, og bog er ber næften en fjerbebel af en billion, font beffenber benne religipfe %xo i be gorenebe Stater. Sette Sooforflag er rettet efter 39Jormoit= Æirfene jenbomnu, og foreflaar en ^røueeb for alle, fom tro paa Woxmonismen. Set er fanbt, at oor religiøfe Drganiiation bæ er fej; og tjalotrebfinbs; tnoe 2lar gammel, men i ben Xib Ijax Xtjfflanb ftylber bem for beres SSibenffab, tort golf noret bretme fra tre tater ber tjnr otft jig baabe i greb og Srig. llbflet be glimrenbe?la»ne af taté= mccnbenes" og $tiigernc Sifte, fom tilføre be franffe Jpugunotter og beres" (Sfter= fommere, og faa fe tpilfe SKabninger bet ueb ^pbeloolb, nore jenbele øbelagte, oor profet og Seber imjrbct i folbt SJlob, og for en og fijrrettme 2(ar fibeu maatte ni i 2Jinterens fulbe fortabe oort jem, ipaa Øftfiben af 99ttsftsfippi globen,»il efterlabe. nglanb fjar for en [tor Se! tabt, Ijoilfet ni Ijanbe erfjoeroet oeb fjaarbt Strbejbe, og gjj/fre en 'ptlgrimsreife, fom fjoab bet øattbt oeb fin»enlige 9JJob= tagelfe af be forfulgte fra anbre Sanbe, oeb be ufloge og grufomme Sefyanblinger af puritanjfe Engelftmocnb og fatljolffe Srlcenbeie. Serfom bet rjaobe oa'ret til= frebé meb, at btioe bem fra fine egne anbemcerfer, og iffe føgt at ubøøe ufor= foarlig oang ooer bem i betjent, fom be opførte i benne 33erbensbel, ba er 'Oit muligt, at aue engelff talenbe golf i Sag uilbe fiaoe uceret forenebe i en ^egjering og ubgfort ben ftørfte og tjerligfte paa førben. Xtlftanben i jgrtanb i Sag uifer paa en tnbelig og uimobfigelig 3JJaabe, at faaban Songhming, fom ben Se nu foreflaa, albrig l)itr og alorig ui( ubrette 9toget anbet enb at er uben Sige i Jpifiorien, ber beftob af mere enb 1500 engelffe 2Jiile ooer fporløfe letter og ttfjenbte 23ja'rge, for at fittbe et nyt jcm uben for isimlifationens rcenfer. ^t fanbt en >rfen, fom ben ang iffe tilfjørte be gorenebe tater. Set fprfte font?pioneerne gjorbe, ber for ftørfte Selen fom fra 5penuft;loanien og 9Jeto pjorf, oar at be Ijejfebe tieruebanneret og tog SJefibbelfe af Sanbet i be gorenebe tatere 3iaon, en Siegjering font ot troebe og enbnu tro er af gubbommelig Dprinbelfe. Sette 2anb nar i ^rig meb 9Jlerico. 3JJormonerne, fom oare ubbreone fra bere iem og boebe i SEelte og fimpie."pytter i Sejr paa SBejeu fra 9Wi ftéfippi bringe en templet Tpaa bet politiffe til s JJiisiouri globen, bleoe opforbrebe af legeme, ber, fom i Xilfa'lbet meb ^[rlanb, l»ar bulnet i mange 2lartjunbrebe og er præftbenteu til at forffaffe en SBataliou beftaaenbe af fem ^unbrebe 9Jianb og

3 (SfanbinabtenS tjente. 163 gjøre en forferet 9Jiarfdj o»er (Eontinentet og fjjælpe lil at belejre og f)olbe $ali= fornien. Dpforbringen ble» ablnbt, enb= jfjønt bet t»ang t)»er femte SRanb til at fortabe fin gamilie P rtrt 33egunbelfen af en paat»uugen 3tejfe, ber r>ar lang, bef»ærlig og farlig og wben at»ibe Ijoorljen, tun at bet gjalbt et teb binftbes,ftlip»ebjærgene. &'eb at gjøre benne ftore Qpofrelfe, faa»el fom»eb at fjejfe Sanbets $lag paa $jærgtoppen, fj»orfra be funbe ooerffue altføbalen og tage SBeftbbelfe af Sanbet i be gorenebe taters 9}a»n, gjorbe ^ormon^ilgrimmene fun beres Spitgt. 3)e troebe og lærte ben ang, og be tro og lære i ag, at be gorcnebc tatcrs Stegjering ble» grunblagt af in; fpirerebe 9Kænb. Set gjorbe ingen $or= ffjel, b,»ab be fjaobe libt»eb louløfe 9Jiænb, og fjoori be, fom befabe autoritet, f ejlebe at gjøre bere pligter. hormonernes Religion lærte bem, ber antoge Sroen, bet Retlige 2lnf»ar at unberftøtte, forfoare og uboibe Stegjeringen, fj»is runb= Iceggelfe nar lun en 5D*I af be ibfte= 3)age3 føusfplbning. hormonernes Sebrifter tale for bem felo. 55 e fanbt en øbe tvætning i bet iubre af kontinentet, fom be faa fymbe 9Jiænb, ber Ejibtil fja»be giennemrejft bet, erflærebe for albeles ubrugeligt, asilbe ejebe, gjenbtlige t)»ab man anfaa for be enefte frugtbare teber runbt omfring. Dtæften 2,000 engelffe KJlile af letter og Sjærge, alene beboet af»ilbe frigerfte 9t omaber, ftilbte os fra be nærmefte Naboer i $% og fra altføbalen til be faa fprebte fpanffe 58uer yaa tilteljabsfnften»ar ber o»er 800 engelffe 2Jlile af enbnu ftørre Ørfner og ujæone Sjærge. 9D?en= nejfejtægtens føiftorie fan iffe freinntfe et anbet Stempel, fj»or et gføj$ berøoet af alle fine jenbele og meb faa libet ^rooiant, rjar ubført et faa beunbrings=»ærbigt goretagenbe. 3 Søbet af minbre enb to 2lar gjorbe ooer 5000 jcele ben møifommelige SSanbring, fra 9JHSfiSftppi SBrebber til ben ftore altføbal, og nolebe beres SProDiant paa Sejen og forarbejbebe beres flæber.»ab golfet leb paa benne 9tejfe,og be frngtelige Sibelfer af Sunger, fom be maatte ubtjolbe, inbtil be fyanbe løftet bet førftc 9larS 2lfgrøbe,»il ubforbre en mere oeltalenbe Sunge enb min til at bejfrioe. 3J?ænb og ^oinber, ber ben ang»are 23øm, tan i 5)ag for= tælle, at be enbnu ligefom i 55rømme tunne føle af ben ffræ!= telige funger, fom be leb i Sinteren Sllle gøbemibler bleoe t)olbte unber [tær! SBeuogtning, og i;berft fmaa kationer bleoe ubbelte. ffltn r>eb be»enlige Snbianereg >jælp, ber iffe uare ftort bebre forfonebe, lærte golfet at finbe og toge»ilbe 3tøbber, uben (joilfe be nage og Sibenbe»ilbe ja»e om; fonunet af ipungeren. 3)e af ber, ber r)a»e rejft ooer be ftore letter og Ælippebjærgene og igjen= nem ben ftore 5)al i befoemme alon= oogne, og fet fj»ab be briftige og ubb^olbne SUormoner tjaoe ubført, tunne fun banne fig et meget foagt begreb om tioab ben Joranbring tjar foftet bet ^olf, fom S nu meb Ooerlæg foreftaa at ooergioe til umættelige 5pinnbere. 3eg refiferer intet, naar jeg figer, at Ijaobe bet iffe»æret for hormonernes 5lebfættelfe i Utab,,»ilbe Sfnlæggelfen af UnionS og entral ^acific jernbanerne fyave»æret en ltmuligl)eb. ^a enbnu mere, tja»be bet iffe»æret for f)»ab ber ble» ubført i altføbalen»eb Dpbnrfelfe af 3 oro,en oitbe ^alifornia= og Dregon= pioueerne i 1849 albtig funne f)a»e gjort irejfen fra SWisfouri til bet ftille Ocean. 35i anlagbe Sejene, bnggebe Sroeme, oprettebe gærger og anlagbe SBner tangs Sinieu.

4 164 fmibmameuå tjente. 3eg gjeniager, fyaobe bet iffe»cevet for s Jlebfcettel *eu i SBjærgene oilbe iffe alene 2Inlceggelfe af en fontine tital %<xvm bane uceret bleoen opfat til en fjtern gremtib, men ben uføre Ubftrcefning, ber nu er beboet og gjennemoceoet af jernbaner, og frembringer 2RiEioner efter 2Jiillioner af ^robufter fra 9Jliner og af 3>ttPe n > i loe neppe uåret bebre fjenbt enb bet oar for 40 2lar fiben. SJerfom 2Ronuonetueé timelige 2lr= bejbe tjar tuunet paatoiuge fig SSerbené SBeunbriug, faa >ar beres politiffe, nioralffe og intelleftuellc gorctagenber iffe»æret minbre forunberlige. < (jaoe iffe alene opbgrfet øbe træfninger, ber»are anfete for ubrugelige før beres 2lnfomft; be f)aoe iffe alene ooerounben Gaturen og faaet prfeneu til at blomftre fom en»lomfterfiaoe, be fjaoe iffe alene bngget ftjøbfta-der og 23yer, jernbaner og 2elegraflinier, men be tjaoe beftrpet aubet, fom be fjaoe foranbret fra Ufrugt= barljebeu, meb foleljufc og ubgbur= felfesfteber. 2Si paaftaa meb toltt»eb, at fuu faa af be celbre tater fan frem-- oife en minbre procent af Uoibeutjeb, etib l)oab yjlormon=2}ef cifuingen i Utah, fan opoife. 2)er er iffe et teb paa forbens Doerflabe, l)oor ber er faa mange ber eje bere egne &jem. føalofemfinbåtijue procent af gamiliejørførgerne i Utat) eje felo be uje be bebo, og *iaubet be byrfe. 2lf alle tater og territorier er ber fuu 13 i qele Unionen, fom funne fremoife en minbre procent af ben Ijele SBefolfning, ber iffe fan kefe. Connecticut f)ar bet familie 2lntal fom Utal); nemlig: procent. 2)e ^penge, fottt inbfaéfereb til folebrug oucrgaar foletonbene i tre tater og alle territorierne meb Unb= tagelfe af 3)afota. Og ybermere, ber er iffe en 2)ollar af folefunbet, tjooraf ben langt ooeroejeube 35el inbtommer fra ffatteobenbe hormoner, ber blioe btnytttt i fefteriffe >jemeb. 2)e S3øger, ber blioe benottebe i be offentlige foler i Utal), ere lige faa frie for SNormomScerbomme, fom bent ber blioe benuttebe i 2?iftriftet olumbia. 2)e enefte oellgffebe gorføg, ber ere bleone gjorte, ubcn 9tegjeringenå jcelp, paa at faa Snbianerne til at aflcegge bereo oilbe fiffe og beffjeeftige fig meb frebelige nsler, er gjort af 3JJormon= Kirfen og bens 9Jfiéfiouerrer. 3*9 f*em = fætter fun, fjoab jeg oeb ber er aubljeb, naar jeg figer, at SJiormonerue fjaoe mere enb en an g afoenbt foftbare $11- bianerfrige, iffe alene i Utal), men ogfaa i be tilftøbenbe territorier. Ét af be mange ufanbfeerbige Stogter, ber faa flittigt er fat i Omløb om mit golf, er SBeffylbningen, at ben ftore SJiaéfe er uoibenbe. 2) eti officielle tatiftif oifer paa )>it beftemtefte, at bette er en uforjfammet Søgn. r taten onecticuts SBefolfning total uoibenbe? S)er er tre og ft)d og trebiue t)unbrebe Sele af benå S3e= folfning, fom iffe fan Icefe. Nøjagtig bet famme procent fom i Utaf) i (Sn anben ugiunbet løgnagtig ^aaftanb, Der faa flittig blioer ubfprebt af oore gjenber, er ^ eu 33 effi;lbning, at Utafjé SBefolfning for en ftor 2)el beftaar af Ublcenbinger, ber ere uoibenbe og uffiffebe til at blioe SBorgere af be g-orenebe tater. oab beoifer tati= ftifen? ifølge Solfetcellingen i 1880 beløb Utal)å fjele Sefolfning fig til 143,963. Seraf oare 74,509»DJanbfjøn og 60,454 ioinbefjøn, oifenbe at ber oar 5045 flere af 2)ianb= etib Moinbetjøunet. 2lf 23e= folfniugeu oare 99,969 Qnbføbte og fun 43,994 oare Ublcenbinger. Ser oar 52,189 Snbføbte af 9Jiaubfjøtmet og 44,780 3nb= føbte af itoinbefjønnet; af Ublænbinge oar ber 22,320 af DJanbfjøu og 21,674 af Soinbefjønnet. SWebenå ber i Sbatjo er 44,062 Ublcenbinger til ljuert 100,000

5 : faubmamens tjerne. 165 ^nbbnggere; i 2Biéconfiu 44,548; i Californien 51,217; i SWmnefota 52,168; Safota 62,117; i»ntgona 65,798; i 5Re»aba 70,065 ; er ber i Utab, fim 44, afota, Oregon, 5Rei» føampffjtre, ftbobe gsianb, akicrjigan, 9)caiue, SMaSfas diufetté, 3-Ioribo, 2lrfanfa, SBafljtngton, (Sotorabo og Nem SKegico tiltog Ubloens bingernes Stntal i Sjzfbct af be forub; gaaenbe 10 Slår før g-olfetækingen i 1880, Fj»orimob bet aftog i Utalj. Set aftog fjurtigerc i Utalj i ncewnte ^5eriobe enb i 29 anbre Stater og Siftriftet olumbia. 3eg paaftaar nben 5*93* for grunbig SRobfigelfe, at ber finbes iffc et ager; b»rfenbe og lanbligt golf paa Jjelelgor; bene D»erflabe t)»or be lja»e faa ftor alminbelig DplnSning, og lj»or ber er et jaa ringe 2lntal blanbt 33efolfningen, fom iffe fnnne Icefe. Settc er iffe spral. Dm jeg turbe Benytte 3Hben og iffc troettebe 3)ere aalmobigfjeb, fimbe jeg fremlcegge o»erfløbige 33e»ifer for min ^aaftanb. SDette er ben alminbelige SKehing af intelligente forbomfri grenu mebe, fom l)a»e beføgt Utalj og mist iblanbt golfet. 2)et gaftum, at SWormonfolfet i en bøj rab befibbe (S»ne for ctøftnrelfe, er be»ift af beres gnftoric ^eg figer, at ingen ufjilbet^erfon, fom er befjenbt meb fommunal Soogiuning fan ftubere borene af lxtarjei lo»gi»enbe gorfamling, lige fra»or»romforiffe fregjcring og til n ccrdcvrev.be ib, uben at ubtrnffe fin Seunbving o»er 3Sisbommen, 33 ilti gfjeben, 3ietfccrbigljeben og Upartiffljebcn IjoS hormon =eregjeringen i Utalj. <5n erre, fom Ijar anoenbt mange 2tar til Iritiffe iubier, figer om bet polittfle og gejftlige ^nftitutioner SDcreé Icbenbe 2)tønb5 33iebom Ijar»ift fig i runblæggelfen og llbarbejbelfen af betel lofale l rregjering, ber»il uinbe (Snfjoero IBifalb, ber Ijar ftnberet $nftitu; tionel føtftorie. S5er er ingen anben af be»eftligc territorier, fom Ijar efterlignet 9tct» (Snglanb taterne i betl 9legicrmgs= form faa meget fom Utalj. 33rigljam 2)oung, ber niinobfigelig»ar en ftor Seber og runblcegger af amfunb,»ar fra SBermont. an fornemfte 9J?eb= arbejbere»are enten Qnbføbte fra 3Jem nglanb, 9tei» 2Jorf, ^pennfntøanien eller DljioS»eftlige 2anbftrcefninger. Sercl borgerlige faa»el fom bere gejftlige ^politif»ar ren bemofratiff. 2)e bnggebe iffc for i Sag, men for fommenbe Siber. Comunen»ar Ubgang punftet. jenftbig Jpjælp, Ooerbcerelfe og nigljeb i p; pati, Æjcerligljeb til ub og kæften, og uroffelig Siltib til bet gnbbommelige $orfnn»ar amfunbetg runblag. am;»irfen»ar golfet! lebenbe princip. 9tefultatet er en ejjemplariff lofal SRegjcring. territoriet er albeleé for; nben jcelb. 2lbminiftration ;ltbgifterne ere meget fmaa. 33effatningen bommene i altføftaben, ber Ijar 30,000 $nbbwggere, ere meb alle be offentlige gorbebringer fun i en jælb paa minbre enb 200,000 33oIIar, ber ble» laant til at grci»c en Canal til 33anbing af 3for; beme, b,»ilfen er 26 (eng.) 2Bile lang. 23effatningen for territorial, fole, 2Imt og $hmicipal=ubgifter er fun 17 røilté *) paa en SDollar. SDe baue et CEcmplariff folefnftcm uben efterisme. er er intet agerbnrfenbe amfunb paa forben, lj»or man finber faa mange berejfte og bannebe 3JJcenb, fom i be for-- ffjellige 33i)ev i Utal). SOton fan bog iffe forunbre fig fjero»er, naar man erfarer, at Cirfen b»evt 2Iar falber et 2lntal unge SRcenb til at gaa ub fom 93Jiéfionærer uben s^ung og'saffe til ftemmebe anbe. 2>téfe XJJcenb ere alminbelig borte i tre 2lar. Se prcebife»angelict, Icere prog, *) (Sn m\i er l /io Sel af en (Sent.

6 j j 166 fcmbtrtamenå tjente nebffrioe alle be SØJærfcærbtgljebcr, be fe og Ijøre. n SJiormon er»ibebegjærlig ligefom Ijan er ljutttg til at erfj»er»e fig ftunbffab; Ijan er forfigtig, l)emmelig= r)eb fulb og fornuftig, forbi SSerben be; tragter fjant meb ffjæoc $jne. an er flog til at Ijanble, og Fmn Drb er lige 3ngen føanbel, ber er faa ftcerf efterføgt fom en SSRormon iøbmanb. S5e ere farne ittigfjebsfulbe, ærlige og betale nbttinget 100 Sents" yaa en 2)oftar og paofer bereé egne go^ftninger." aalebes, >r. Drbfører, er SJibneS; bnrbet af en uinteresferet iagttager. faa gobt fom en Obligation. 3)er er (gortfættes\) mdené m*w* Sibelen er»iftnof en af SBerbené celbftc 33øger. SNofebøger, meb fjoilfe ben begnnber og fom uben ui»l ble»e føvft ffre»ne af alle 23ibelen3 Søger,»are auerebe ffrewne et og et fjal»t 2Iar.- tufinbe før ben frtftne Sibåregning, og er faalebes nu mere enb 3000 Star gammel. Uflen før 9tøofe $ib i et StibSrum af lar, avt»i fun en meget inb= ffrænfet iftorie om golfere Silftanb og 2e»net. 2>og lob ub fig tffe, felt i ben ib, uben SSibneSbnrb blanbt 2Weu= neflene. S3i»ibe, fporlebeå f)an paa en fortrolig 9)tøabc»anbrebe meb uore førfte ftorælbre i ^arabifet ligefom en ftaber meb fine SBprn. $ bisfe førfte Uffulbig; Rebens* behagelige 2)age l)ar erren fif; ferlig fel» unberoift»or lægte tam^ faber om 9Raaben, f)»orpaa f>an»eb fit almægtige Drb frembragte forben og olt bet, fom finbeé yaa ben. an aabenbarebe fin SSilje til bem og ga» bem asefalinger, fom be igjen funbgjotbe til bereå 33ørn og fterf ommere. S8i loefe frembeles om, Fjoorlebes foerren aahau barebe fig for Saiu efter mtbefalbet, og meb Slloor abuarebe tmmimob mtben. ^erren talebe ogfaa meb 9ioa ben ret; fcerbige 2Jlanb, ligefom en 3Scn taler meb en anben. San talebe meb 2Ibraf)am, Sfaaf, ^jafob og Qofef»eb 2labenbarelfer, rjner og Svømme, F)»or»eb be tærte at fjenbe f)am. ektå fy«* ogfaa talet til SRenneffene»eb fit fabelfeg»ærf, l)»ilfet er lig en opflagen SBog, t)r>ori man fan læfe om ubé" 3ftagt, ^erligljeb og obb,cb, fom!jar giuet fig tilfjenbe»eb ftove og forfærbclige traffebomme, fjoilfe r)øjt og tobeligt fjaoe»ibnet om tjans' >er= Iigb,eb og 9tetfærbigl)eb, faa»el fom om fyans forbarmenbe og frelfenbe aanb. >»ab»ar nnbfloben, $or»irringen af proget i 23abel og obomaå Unbergang anbet enb mægtige ^rrebifener fra ub til 35ienneffene? 2)et er ogfaa færbeles mærfuærbigt at fe, tj»orlebes føerren meb en forum berlig 33isbom og obljcb fjar førget for, at bet, fom l)an aabenbarebe for ^atriar= ferne og profeterne, iffe ffulbe bli»e for= glemt eller forfalffet igjenuem be mange 2larl)imbreber, fom nu ere forløbne. 2ltle funne inbfe, at berfom en munbtlig 9JJeb-- belelfe i et Sibårum af to til tre 9lar= Ijunbrebe ffulbe forplantet fra 3Kunb til 9Jhmb uben ffriftlig Dptegnelfer,»ilbc bet»ære ubfat for ben allerftprftc ^^e, enten rjelt og tjolbent at gaa forlift, eller fremfomme i en foroenbt og albeles' fors falffet Xtlftanb til fterfommerne. S3i»ille gjøre bette begribeligt»eb et (Stempel, fter progetå ^oroirring i SBabel brog

7 fanbinarjtens tjente. 167 en af golfeftammerne, fom ha Ijaobe hannet ftg, ub fra inearsi Sanb i fyb= øftlig Retning og lom ooer be fabuliffe Sjcerge neb til Qnbien. 3)e nuoærenbe >inbuer [tamme fra bette golf. om gæbrencaro mebførte be fra inear mange 9JUnber, om fyiuib be ber Ijaobe fjprt om ubs StaBénbavélfer; og be opteguebe bissfe beretninger ganffe ttblig, for at be og funbe blioe ffriftlig optegnet i en 33og? Sab o fe! gor bet førfte fyaobe errcn fra SBeggnbelfen uboalgt iblanbt 3JJenneffene en Icegtlinie af hellige, fromme ^>atriarfer, fom trofaft ffulle beoare biéfe fjeliige 2(abenbarelfer og forplante bem til beres fterfommere. Subtil 3»Jiofe 25age iffe ft'uloe forglemme bem. 3)ien Ijoor 2Ittbenbareifer til SJiennejfene»æret frem= foruenbt og fammenblanbet oar iffe alte= ftillet til bem»æfentligen alene»eb rebe alt blevet. Ser fjebber bet blanbt anbet, at 2larfagen til onbfloben oar ben, at 23raf)ma, bereé fornemfte nb, en ang oar falben i øon, og ba Imube en ftor SSanbflob lommet o»er forben, rpori alle ffabte f&é&ttéi bruf= munbtlig -røebbelelfe og forplantet fra en lægt til en anben; men paa errenå Sefaling nebffreo 2Rofe &,an Drb ttl en ^Baaminbelfe for fterflægter. anb= fnntiguio ffreu SRofeg paa jebeffinb, fom war tilberebt for bette ^»jerneb og nebe ; meb llnbtagelfe af en gubfu;gtig oar natten uforgjcengeligt, og funbe berfor $onge, fom nar bleoen frelft. %xl benne l>ar>be 33raljma talet faalebe : 2)u 5ienberne efrberre, om ^no Suge ft'ulle be tre Serbener, immel, Qorb og føeloebe blioe brnfnebe i et ftort Søbens Dcean, men mibt i benne øbelceggenbe glob oil jeg fenbe big et ftort gartpj ; ba ftal bit tage meb big Urter og alle æbarter, og bu flal lebfage3 af fp hellige, og et s $ar af t)oert lagå af Syrene, og bu ffal inbgaa i ben rummelige 2lrf og blioe berinbe fiffer for globen, paa bet uenbe= Uge 23erben f)a», uben noget anbet 2»S enb laufen af bine fjetlige Sebfagere." Dg faalebes bleo kongen meb bisfe f»o hellige frelfte, ba bele fabelfen forgif. Baa foroenbt er ^Beretningen om benne ubå traffebom bleoen omtalt i en 33og, ber er jiceftért ligefaa gammel fom -JHofebøger. føoilfe bibler Ijar nu herren antenbt, for at Ijan funbe for= plante aubljeben ren og uforfalffet beoareé i mange 2larfjunbreber. 3)et gamle %eftamente Søger»arc ffreone paa forffjellige $iber og af for: fffellige ^erfoner. f «t 3Wofe til SJlalafiaS er ber et Ijelt Slartufinbe. 90?ofebøger, fom af døberne falbeé for o»en, inbe= Ijolber førft fabelfeåljiftorien, berna'ft en fjiftoriff Seffrioelfe om Spatrtarfernc og bere3 fterfommere, om 5 grae Ig ^>' frielfe fra 2Sgppten, og erren fortin - berlige anblemaabe meb bette ubualgtc men gjenftribige g-olf. iftorien beé; angaaenbe er meget lærerig; ben nifer fjuor barmbjærtig men bog retfeerbig erren er, og at b,an Sooe og befalinger iffe funne ooertraebes uftraffet. 3)a SMofeS Ijaubc ffreoet Sooen, bab l)an iieoiterne, fom bare ^agtenå 2lrf, at tage Soobogen og lægge ben oeb fibcn af 2(rfen, faa at ben funbe tmre et SSibne mob Sstael. Semte Soobog ble«ubtaget fjoert fyocnbe 2lar og Iccft for alt golfet igjennem be mange Slarfjunbreber, fom paa SøofaleneS ^øjtib. forløb før ben ib fom, ba ben ffnlbe (gortfætteé.)

8 168 tanbinatnetts tierne. åkttumttamen* Btjerne. 35 en lfte 2Hartg. SmiJ)fte&en8 ftien&er. 35er t)ar alle Jtbev»æret en rig Slasfe iblanbt SRennejfene i Skiben, font fm»e paataget fig bet 2lnf»ar, at foreffrttic 2lnbre Ijoab bereg %xo og Dieligiong 2lnfluelfer burbe nære; og mebens be befabe SWagten f)a»e anoenbt Støang, for at gjennemføre bereg flaner. 35 e t)aoe forglemt, at laberen b>r gioet alle 2Wcnnef!ev en fri SBiHie til at fpge rjam og tjene Ijam, om bc ønffebe, og at alle erc lige anfnarlige for f>am, og ffulle bømmeg efter fine egne jerninger enten be erc gobc eller onbe. efofalbte SReltgiouglærere [)a»e anuenbt be meft forfaftelige 2JUbler, for at fremme fine felolaoebe gftemer, og brugt bereg Snbflnbelfe "9 fskagt til at ubør>e 33olb imob bent, ber»o»ebe at tro anberlebcg, enb be lja»be foreftretet. SWebeng be, fom lja»e»æret Cfrc for bereg Uutllic, lja»c Iibt unber g-or= følgelfeng tjaarbe føaanb, b>»e Unbertrnlfeme frnbet fig i ben anfc, at be t)a»c gjort ub en Sjenefie meb at fængfle og tfjjelflaa fine Dfre. 35et er bog en 2Rærf»ærbigr)eb, at bem, fom en lægt tmr t)abet og forfulgt, fjar en anben ceret og agtet; ben 2Ranb, fom en lægt b>r anfet for en 35aare,!jar en anben ubøbeliggjort. n 3Wanbg gobe anblinger og ^rinciper bline ofte if fe»urberebe, fotenb r)an er borte fra benne fueplabg. ubg egen øn»åringen Unbtagelfe fra benne 3tegel. 3 rjang $ib ble» ber fpurgt, om noget gobt funbe lomme fra b>n iffc Sofefg oen ømmetmaubg øn? føoorlebee fjenber benne So»en og profeterne? 35e 2)pperftepræftcr og Iriftflogc opeggebe golfet imob fmm, faa at l)an tilfibft bien bøuit til 35øben formebelft falfle 33ibnegbnrb, og tjængt paa Sorfet lig en gorbrobcr. 35en famme gremganggmaabe Ijar»ctret fulgt i efterfølgenbe 2Iarlmnbreber, r)»ilfet Ijar foraarfaget tptnnbring, SBIobgubgubelfe og alminbelig flammenbe i^tb ^ ftc anbtcenbt ftl' en SJlængbe brcenbenbe jenftanbe. (5u Steligiongfplgelfe t)ar i fin S»er ofte ubrnbbet Ijele amfunb. 35et nittenbe 2larr)unbrebeg Cbilifatton fjar iffe foranbret bisfe ^yorljolb meget. 35e ibfte=35ageg hellige r)a»e libt lige faa megen ^orfølgelfe af 9?utibeng religiøfe amfunb, fom be forrige 35ageg føellige lebe af be felnretfcerbige Søber. 35e, fom tjat) c»æret meft i»rigc, for at faa be ibfte--35agcg Retlige ubrnbbebe og l>a»e foraarfaget bem be flefte Sibelfer, r)at»e»æret faafalbte frtftrtc ^rafter, ber foregiue at»ære ben fagtmobige og»bmnge ^efu flerfølgere, men bære >ab og U»illie imob anberlebeg Xrocnbe. Qa i mange Silfælbc r)aoe be»æret 2lavfag til at ufftjlbigc 2Jlænbg SBIob er blepen ubgnbt. røagfen af golfei er i Sltminbeligfyeb tunbenbe om r)»ab be gjpre.... u; Sltmbigc men fam»ittigr)ebsløfe. Særere r)aue taget Jorbcl af ^olleté U»ibenf)eb og opegget bet til at forfølge et upopulært $olf. 35e ibfte=35age Ipelligeg Sære fan iffe mobbecifeg meb ben Retlige frift. 3)eu er en b^immelfl anbljeb og

9 fanbtnabieng tjerne. 169 ftemmer ooerens mcb bibelen og funb fornuft. 2)et cncfte SRibbel, fom bc r)ar funnet anoenbe mob ben, fjas vævet fyotfplgelfe, bet I) av bragt org og 35øb o»er anbfjebeus govfnnbeve, men albvig f)ar næret i tanb til at tilintetgjøre antt)eben. 2)Øbsbommen t)ar ofte»æret ubtalt o»cr 2ftormontsmen. 35en SBefjenbere t)a»c ofte»æret forbreone af beve3 Iriftne SSennev fva bere cevligt erlmeroebe jem, fjoilfe fiben efter paa en Iviftelig 2)Jaabe (?) felt) fja»e tilegnet ftg bereé jeubomme og jublet ooer, at IDJormonismcn" nu r)a»be (Snbe. runblo»sftribeube og gnu fomme Sorte ere bleune»ebtagne imob benå SBefjenbere, og be r)a»e atter glrcbet ftg over, at 3Rormoni tnen f)a»be faat fit Søbsfaar, men ben t)ar»æret fejlioet og ubtjolbt alt, og tri»e og florerer i 2)ag meve enb nogenfinbe. 2)en opfrjlber Signelfen om enopsftoffcn, jo mere ben rnfieå beftomere ubfpreber ben fine grø. SRormontémcn fan i!fe ubrnbbeå ; hin er af rjimmelft Dprinbelfe ; og akc Qorbeno og el»ebeå kræfter funne iffe tilintetgjøre ben; men ben»il»ebblioe at»or,e, inbtu ben opfolbev al forben. 25en er tenen, fom 2)anicl omtaler, ber ffal»ebbline at»or,e, inbtil ben bliuer til et [tort SJjærg og opfrjlber al forben, ^ofef mitr) fagbe: Dm be»il labe o»ære i greb ftal bet gaa frem, om be»il forfølge os, ftal bet ogfaa gaa frem, tflun Itbt rjurtigere". Sløiteføøttimnce. SBtet) fra $røffø entente Satoior og (fiuinon, altføftaben ben 17be januar ^væfibent Saniel. 2Mls. $jære SSrober! $t Fjaoe mobtaget SBreu fra i bfte eorge easbale, t)»ori f)an unberretter og om fin ffltnfomft til i»erpool, og om be 33eftemmelfer, fom 2\> og l)an f}a»e taget meb enfmt til Ubgiuelfen af «Millennial Star> og Ubførelfen af anbre forretninger. 2tlt bette er fulbfomment tilfrebsftihenbe for o3, og»i føle 05 fors»isfebe om, at SSrober XeagbaleS -Kær*»ærelfe»il bitre en ftor Settere, for 2)cin, og at 35e,»eb at ooerbrage tjam en SDel af ben 2lnf»arligr)eb, fom rjotler paa SDere«fulbre,»il faa 2ejligt)eb til at erf)olbe ben nøboenbige»tle, fom»il bibrage til, at 2)e fan gjemunbe Seres elbreb. S>i bebe inberligt, at SDc maa»ære trøftet i Slanben og fttjrfet i Begemet, og at 3llt maa gaa 2)em og 2)ereå gobf. %o 2lar ere f)enrunbne fiben bet nuocerenbe Slngrcb begtmbte imob ubé golfs gritjeber og Slettigfjeber, og»i fan nu betragte»ore gjenberå anblinger, og fe Fmor libet be fjaue ubrettct. 25e t)aoe prøoet paa at»æffe frcef iblanbt golfet»eb be meft uhørte, uforfwarlige og tnraniffe føanblinger. 2)e Ija»e fammenfat furner, plaget &ibner og lejet pioner ; be t)a»e tilfibefat 2o» og 33ib= ncsbnrb, og for»anb!et 9letsfale til»an= cerenbe >uler; be Ijaoe fenbt et 3lntal uffylbige og gubfrugttge Stab til gæng* flet; be f)a»e fnlbt golfets %>ttv meb falffc SBcffylbninger imob os ; latterlig^ gjort (Evangeliets" ^rinctper, og fjaanet Sel)c a» 5JJagt. Dg f)»ab l)a»e bc ub; rettet meb alt bette? aaoibt fom i3}tnftanben for beres 2lngreb angaar, faa F)a»c bc albeles intet ubrettct. SRaaffc

10 170 fanbirtametté tierne. nogle faa ^nbioiber fan r)a»e gi»et efter og»enbt fig bort, men be flefte af be føehtge ere ftærfere i roen, renere i beres Sio,»ifere i 2ærbommene, og f)oibe fig nærmere til ub, enb ba»ore gibber bebe familie, men»eb ubå gorftm er bet fanbftjnligt, at bet»il bli»e»ærre for bem, fom famtgffe i SDJorbet og r)a»e ubføtt bet, enb for o. SDen Jjele SXffæie er faa afffnelig og et faa afgjort folb= begnnbte bere gorfølgelfe. Set er fanbt, blobigt 3D?orb, at bet et umuligt anbet, at be fja»e»unbet en tilfrjnelabenbe ejr,»eb at 2e»forf(aget»ebtaget i 9teprcefentant: ufet meb frig og tøj og næften uben Dppofitton, i Ijele ben afffnelige fiffelfe og meb enbnu et SiCæg, ber gjør bet enbnu mere unbertrnffenbe. 3)et er bog,tffe enbnu bleoet til 2o», og»i fjaoe faa ofte fet erren aanb ubftraft til»or 33e= frielfe paa en mærfelig SKaabe, og»i oille ftebfe Ijaabe, at bet matt bli»e for= faftet, inbtil al vunb til at Ijaabe er forfuunben og ba»ihe oi ftole paa, at føerren ub af bette tilfrjnelabenbe Onbe»il bringe ooerftøbig gobt til bem, fom»ebblioe at tjene f)im. 2)en SKaabe, fjoorpaa føufet næften enftemmigt»ebtog bette grufomme og twraniffe Jorflag,»ibner om l)»or fuutig benne -Kation fonter i alt, fjoab bet l)ar enb at bet»il f)a»e fin SBirfning iblanbt golfer, og bet uffolbige 23(ob»il blioe t)æ»net af ben almægtige t/kxo. be frilbige baabe Ijer og f)erefter. 35i blioe berimob opmuntrebe»eb at fjøre om be eltige forøgebe træben, og bet er»or beftanbige S8øn, at ub»il forøge be JpelligeS Øhftet efter at omoenbe fig, at be maa»aagne op af bereå SDøftgljeb og aflægge enl)»er Xing, fom er»eberftijggeltg i ubs> 2Iafnn, faalebes at»i maa r)a»e IjanS mil, og tjan maa fiube 58ct)ag i at befri oå fra be UgubeligeS narcr og onbe flaner. Dm btéfe gorfølgelfer fan beoivfe bette, ba fjaoe»i»unbet meget, felo om bet f)ar»æret ubehageligt at gjeunemgaa; men i alt bette fan»i ffite ub3 aanb. SWeben^ $erren tiltaber benne gorfølgelfe at foregaa, ber ftyres af (jam til an gjort ben til et ftort golf, og aboarer enftgter3 Dpfnlbelfe o om, at»i ljurtig nærmer oé> til en Xtb, l)»or ber»il ffe oigtige {yoranbringer. 25et»il uben»i»l fja»e ben SSufning paa»ore gjenber fjer, at gjorc bem mere torantffe og grufomme, og minbre tih bøjelige til at gioe be ibfte=35ageji foebige nogenfomtjelft JKetttgljeb. 2)et»ifer fig tåbeligt, at ben ftplelfe, at bet iffe er 2Rorb at brrebe en SRormon, er bienen meget ftærf f>os bem ; f)»ilfet er tilljenbegi»et»eb bet nolig ftebfunbne 3Korb paa 2 Ibfte. 2R. Salton, fra v $arot»an, af SWarfdjal Sljompfon, og ben utjæberlige 2)iaabe, F)»orpaa be fjaftebe meb at inbftæone, fordøre og frifjenbe {jam i l)an Jhbbingébaab. 2)enne før= gelige 93egi»enljeb fjar bragt be føellige megen org, i ærbeleéljeb ben Srøgts og be $elliges> dlewfelfe, faa er ber mange Sftng, fom»ibner om, at tjan iffe bar ooerlabt oå til»ore gjenberå 3Jaabe. SSi glæbe o»eb 5Bc=»ibftfjeben, at, encu uaager o»er,3i n / og»il opfylbe alle be gorjættelfer, fom ere gi»ne til bet. 33 i glæbe o3 ogfaa petfonlig»eb be 'Dmftænbigfjebev, fom omgioe o, tl)i uagtet»i ere forljinbrebe i at itgbe mange s^riuilegier, fom»i funne puffe at f)a»e, faa erf)olbc»i bog mange 55elftgnclfer, fom»i burbe paa= ffjøune, og fom»i føge at taffe."perten for. 33or ^clbreb er gob, og»i ere i tonb til at ubføve»ore pligter paa en tilfrebgftillenbe -Waabe, naar alle 33anffeligfjeber i»or tilling tage i SBetragtning. 3Si antage, at 2)c er»el imberrettel

11 I og I»aa [ maattc ; Sfanbinameng tjetne. 171 om bc alminbelige -fttjfjeber, og bet er berfor iffe nøboenbigt for o, at bucvle»eb bet fom 35 e fan cr^olbe»eb Slabene. Srober Sorin 5arr f5 v *S^tjel tt e f) a* SI 01 '* 35ommeren meget»reb, og Ijar, ifølge atte beretninger, opoagt ben agførenbe SRetåaboofat 35icffon3 føarme, ber iffe fel»»ar tilftebe»eb gorljøret, for tnnifet ftore gorberebelfer»ar gjort i Dgbcn. 35ommer enberfon anfe for at»cere bebre enb IjanS gorgjænger, ^oi»ev, og atte Srøbrene tale gobt om IjanS $remgang maabe ; men Ijan fmvtes at»cere ængftelig for at b,a»e faat Srnber >jem for at præftbere o»er ben britiffe SDUsfton, og enten 35e forblber ber etter fommer jem, fan 35e føle 35em fot* oisfet om»ore Selfignelfer. 9fleb ilfen til 35em, æibfte Seasbale og Svøbrene, fom arbejbe meb 35em, t)»ori Srober S. $. 9inttaII forener fig, og meb Søn at f>an maa»el= figne 35 em meb enfjeer Selfignelfe, fom er nøb»enbig for at nbføre 35ere pligter, og at Ijan»il be»are 35em fra 35eve fjjénbet; fovbline»i 35ereå Srøbre Soljn a»lor eo. &. Sannotu garr fjenbt ffrjlbtg, mnlig»i forbi f/dn er en fremragenbe 1}krfonligIjeb, og bc tænfie, bet funbe t)a»e Sirfning paa plural ^gteffab iblanbt goket. Eitffon Ijar ille t)aft ftor elb i anbre Silfælbc i Dgben; Ijan ble» nøbt til di labe g. 21. Sroton gaa fri; be mente at fange Ijam igjen, forbi Ijan forrige (Sang iffe»ilbe gi»e noget Søfte, Ijoorfor be for; mobebe at b,an»ar ffglbtg. Set fnne at Sagførerne begtjnber at erfjenbe, at bet iffe er nol, at be formober bem ffnlbige, men at be maa frem»ife Se»i for amli», førenb be fan erflcere bem ffnlbigc. 5Bi»are i ben 9) ening, at»i Ijaube ffve»et bireft til bem angaaenoe at bli»e 2lalborg ben 17be gebruar ^ræfibent 9t. S. ^Ingave. ftjære Srober! Sftaaffe bet funbe»ære af^ntereåfe at ertjolbe en fort Seretning fra benne 35el af Singaarben. SSore gorfamlinger lja»e»æret temmelig gobt beføgte i Sin; terenå Søb, og flere fjawe»æret aftjolbte paa Sanbet i be forffjellige rene, l)»ilfe i SUminbeligb.eb t)a»e»æret beføgte af rolige og opmærffommc Silb.ørere; mange [jaue r}p'rt $ibneåbi;rbet; men beéuagtet blioer bet forfaftet af 3Rængben, og fun nogle Gnifelte annamme bet 2:ib efter anben. løft fra 35eres 9Jiiøfion; men»eb at gjennemfe»ore Æorrefponbancer,»ifer bet fig, at»i ere fejltagne, og at»ore gø le Ifer beåangaaenbe ere blewne meb= belte i et Sreu til eorge Xeaåbale, [)»oraf»i fenbte 35em et $opi. 35e tjar giifjeb til at anfe 35em fel» løft fra alle 2lnf»arligljeber»ebfommenbe ben britifte SWiSfton, naar S5e anfer bet paåfenbe for 35em at»enbe tilbage. SBi fige til S) em, ligef om»i bemærfebe i s J(Slbfte Seaåbalcg Sveo, at 35e fjar arbejbet trofaft og til»or Silfrebsljeb, og Ijar ubført alt Ijoab ber foroentebeå fiben 35e forlob 35ere3 (Btxai efter konferencen l)olbt»i to ftore ^orfamlinger i fjøuh). ognet^ ^præft afejolbt»eb famme 2ib en l)o en aarbmanb, f)»ortit l)an gaw en Snb J bt)belfe til 2JJormon^3)Hsfionærerne, og fire af o3 mobtog Snbbnbelfen, men bleue tiltalte meb fjælbåorb, aan og foragt )>aa en 9){aabe, fom iffe»av meget an&efalenbe for Dpbva gelfen af en aijanb, ber fjører til ben lærbe tanb ftaar fom jyolfetå Sebcr. an»rø»ebe at beoife SarnebaabenS rjlbigljeb men ba Sibelen iffe gioer noget Se»i& Ijan nøjeå meb fine egne SDpbig-

12 . 172 <Sfcmbinat>ien tjerttc. telfer. 33rober Ti. (Sljriftenfen fi! nogle SKinutcr til 3IfBen»tteIfe og fremsatte 2)aaBen rette 9JUtabe og enftgt, 6,»Ufet nogle af ben rettcenfenbe Sel af %oxfamlingen bifalbt. 35en følgenbe 2lften glcebe o3 o»er at fe, at føerren er meb o og ftabfeefter»ort SJibneSBtjrb meb mebfølgenbe Xegn ; tlji mange nge ere Bleone tjelbrebebe formebelft %to ogsbøn. et lofale sprceftebømme og be Retlige lejebe»i et Sofale, og nogle 9Kcenb inbbo'b ere i 2llmmbeltgf)eb trofafte, og ftræbe ^kæften, ber fom tiuigemeb en Dtoboprceft. 2tt Bare»ort a3ibne3bt)rb førfte ^?rinciper, og gat) bem berpaa en Sejligljeb til at tale ; bc freinfatte paa ^3roeftenå forrige uforjfammebe 2)laabe nogle forflibte Sogne om gobt 3Sibne3Bnrb Ble» aflagt peb benne Sejligljeb ligefom»i ogfaa fenere Ijane gjentaget bet, fjoilfet»i fyaabe en ang flal Bære g=rugt. 2)e SBrøbre, fom arbejbe meb mig i benne konference, ere gobe og trofafte 33icenb, fom efter Bebfte»ne nbjprebe»angeliet, og om»i iffe ftrar, fe grug= terne af»ort 2lrBejbe, faa IjaaBe ni bog at ben -JHbfjcerljeb, fom er lagt for 2)agen, iffe ffal Bli»e ubelønnet. SBi efter ot opfijlbe beres pligter og tjene føerren meb rene fjærter. er er fun libet Slrbejbe og Piberne ere fjaarbe for TOange, men for bem, fom trofaft cpfnlbc fine pligter, aabner erren altib en Ub»ej. SJrober C 2). 5jelbfteb 23eføg r)cv i konferencen fmr glcebet o meget; og Ijanå faberltge SRaab og Sarbommc ere Bleone mobtagne meb talneinmelige fjærter af be etlige o»eralt i konferencen. 3Dieb»enlig føtlfen fra 33røbrene og be hellige, tegner jeg mig 2)ereg nbmnge SBrober og 3Reb= arbejber i $rifto % SMtflelfen. Stttftt *b Og Cpfioiibflff (gorifat fra ibe 1-39.) Xtt foregivne Xoocri af rifti Segeme nar 3øberne > eneftc ^aaftanb, fom be Bentjttebe fig af fom Slarfag til, at Segemet forfcanbt af racen, og til at Bortforflare h,an Dpftanbelfc. 3)erc3 tibligfte 33øger inbefjolbt iffe nogen anben Spaaftonb. 33c»iferne imob bem»are for mange. SDereå ^ortalling foarcbe iffe til berest iftigt)eb; men Dmftccnbigljebernc for= brebe, at bc maatte gribe til noget, felt) om bet nav albrig faa taabeligt, for at tilintetgjprc, Ijnté bet»ar mneligt, ben ^irfning, fom ben Ijerlige anbfjeb, at Qefuå»ar opftanben,»ilbc r)aoe paa ftolfct. 2)cn tomme va»»ar en føenu ineligb^cb, og Bragte bem i byb gor-- fcanfelfe. 2RiW i beitne goroirring»ar bet, at be laoebc benne gortivtttng, fom be Befjenbtgjorbc, nben at Beregne bens itgrunbetfyeb og elomobfigelfe. 3 alle be Drbftvib, fom garifceerne [)a»be meb Sifciplene, fremførte be albrig nogen 93effulbntng om 33ebrageri eller 2n»eri, enbftjønbt i'tpofttenc meb $ri= mobtgt)cb erflcmbe, at ; 3 efn3 liar P : ftanben. ftotft Bleo $eter og Sloljanneé Bragt op for bet jdbiffe ftojraab, og fibcn Ble»c alle Slpoftlene to ange bragte op for bet. Set er i Ijdjefte rab forbau= fenbe, at bc bisfe fiejligljebcr oare albeles taufe lige ooer for biéfe 3Jlitnb, fom be Bcffylbtc foi=

13 oirfelig fcmbittamens tjente. 173 Bebrageriet. oorfor beoifte be iffe lige ber, at 3lpoftlene oare ffyloige? føaobe De iffe tilbørlig SSeoié for S3ebrageviet, tjoio faabaut oar begaaet? ooxfor iub= Ser er iffe bet minbfte 93eoté imob ^efu Dpftanbelfe. Set er meb bette ligefont anbre tjimmelffe attbfjeber, bet er iffe mobbcoift uben oeb blotte tyaa-- ftcennebe be iffe olbaterne, til at beoibne ftanbe. Sifcipleneg beretning maa berfor anbfjeben af ben >iftorie, font ftrifti gjenber Ijaobe fortalt? oorfor frenu bragte be intet asibnegbyrb, for at mob; beoife bet befteinte Sibnesbyrb, font Slpofilene aflagbe? uorfor uilbe bc iffe gaa inb paa en Unberføgelfe, naar 2lpoft= lene tilbob bet? føoorfor biet) agen faalebe tillabt at bp tjen, uben at bliue beoiåliggjort, at Slpoftlene oirfelig fyaobe ftjaalet l)an Segeme? Tim bette er iffe alt. amaliel, en Soofynbig, raabebe bent til at labe agen beroe. an fagbe: o!ber ber fra bisfe 30lenneffer, og laber bent fare, tljt berfom bette Skab eller belte SScerf er af akemteffer, bltoer bet forftyrret, men er bet af ub, funne S Sfe forftyrre bet. oare anbfjeb. Se beoibnebe, at to af bem, font om 9Jiorgeneu tiblig gi! til racen, faa en (Sngel, ber l)aobe oceltet tenen fra ranen og fab paa ben, og bpb bent at fomnte og fe tebet Ijoor erren Ijaobe lagt. an fortalte bem, at ^efus nar opftanben, og at be ffulbe gaa og fortælle fjanå anbre Sijciple bet. Dlogle af bem lebte efter ^jefu Segeme; men faubt fnu Sigflæberne. Se beoibne, at lian aabenbarebe fig for bem oeb for= ffjellige Sejltgfjeber, baabe naar be oare alene, og naar be oare famlebe, og oeb en Sejligljeb aabenbarebe Ijan fig for mere enb fem unbrebe SBrøbre paa en ang; at fmn anoeubte ben ftørfte ftot'- figtigfyeb i at ooerbcoife bem om, at bet iffe befinbe font be, ber enbog»ilte ftribe ntob ub." Serfom tjan cjaube E)aft ben minbfte oar Ijam, og at Ijan tilftbft førte bem ub ipaa Sanbet til SSetljanien, yoor fjan ffilbtes fra bem og opfoer til im* tiltro til olbaterneå ^iftovie, Ijoorlebe3 nar bet ba timeligt for fjant, at ønffe at ffjnle SJebrageriet, og yttre et Drb om, at ber funbe oære en 9JhiIigb,eb for, at bet funbe nære ttbé jerning? Og bet er enbnu mere unberligt, at r)ele bet fpbiffe 9taab oilbe lytte til en faaban formaning. Serfom be Ijaobe Ijaft noget tybeligt Seoié til bereé Staabigfjeb, oilbe be iffe operlabt Ijele ben jobiffe og romerffe Sefolfning til at blioe bebraget, melen. aalebeé Iyber ben ufmyffebe Sit-- retning, om ben t)erligfte SBegioentjeb, font nogenftnbe g ar tilbraget fig i ubs Unioers. fjørenb rjang Dpftanbelfe fan blioe beoiåliggjort at oære ugrunbet, maa yele fjans Sioå iftorie, font iffe er i 9)}obftrtb til tjan 2Senner SBibneåbyrb alene, men ogfaa til Fjebenffe forfattere blioe beoift at ocere fabelagtig. ^Bibueébyrbet, font fårtfti asenner Ijaobe efterlabt, og bere egen Gårafter til at blioe be= bærer iffe minbfte por af at oære ffreoet ffjæniuiet. Set gaftum, at Det jobiffe ftaab iffe befattebe fig meb (Sagen, gioer en 3n ^ ; rømmelfe, at noget færbeles oigtigt»ar yænbet, font Siben alene nar i taub til at aabenbare i fit fanbe Syg. Set nar i SSirfeligfjeben en ^nbrøntmelfe, at SefuS mueligoté oar opftatiben. meb nogen Doeren&fomft, men bærer l^tceg af isrltgljeb og anbljeb. oattgelierne oifer, at Sifciplene oare oautro paa $rifti Dpftanbelfe, ba be førft yprte beront, og be oilbe berfor iffe antage toiolfomme 3Jibne3byrb. Se funbe iffe ocere fejltagne, og bet er umueligt, at be oilbe bebrage 3lnbre. Set er umueligt

14 men 174 fanbtnauieng tjerne. at ooer fem punbrebe ^Jevfoner, fom 3efu aabenbarebe ftg for, funbe bli»e ooertalte til at beoibne, at be f)a»be fet og famtalt meb $riftu3, etlet iubgaa t>aa at fortælle en Ufanbljeb og bet iffe alene uben belønning, men unber fjorfagelfeir af alle ^nteresfer og $arer og felu Søben. 2)et»arebe iffe Icenge, fereub 3Sivfeligljebeu om éf«dpftanbelfe bien be= fjenbtgiort, ejtøeller»algte 2lpoftlenc et affibes liggeube teb til at offentliggjøre bet x>aa; om be b,a»be,»ilbe man fun tjaoe fattet 9)Jiétanfe bertil, men be»ib; nebe berom fra ben Sag, (jan af bem fjolbt en offentlig ale paa ^intfefeften til enblanbetsrrengbe, fjoort tjan»ibner berom, og bet famme 33ib= neåbnrb bien gi»et to ange af alle Stpoftlene for Søjraabct, og bet tilmeb i^erufclem, tjoor alle Silbragelferne»ar foregaat og i 9?cer»a - relfe af bem, fom»are meft intereferebe i at opbage Ufanb= Ijeben. eres> SSibne^bijrb bien gioet, iffe alene for prioate, men offentlige ^erfoner: %ox SNagiftrater, ^ilof ofer og Rabbiner; for felter, Soofunbige og Jolf, fom»are bngtige i at ejaminere $ibner. 2>ifciplene3 gremgang3maabe efter oefu Dpftanbelfe wifte paa bet beftemtefte, at be»are albeles fifre paa, at Qefus»ar»trfelig opftanben. gor bet førfte»ifteé ber en inoerfelig goranbring t)os bem fra grngt til llforfaerbetljeb. ^erfonlig ifferfyeb nar iffe længere nogen Dpgat>e; og gare og Søb Ijanbe tabt fine Stæbfter. SDereS gølelfer t)æoebe fig fra ben bubefte Unbertrnffelfe til ben l)øjefte %\U freb r)cb og Sriumf. &»em af bem for; fagebe i fyarer eller opfjorte at gtcebefig i ^orfolgelfer? 3 tebet for at foretrceffe en jorbtfl.'oerligfjeb og ftra'be efter ben anfaa be alt bette fom intet, og føgte alene at blioe anfete»ærbige, til at er= fjolbe en $lab i bet fjimmelffe 31ige b,os bere føerre og Sftefter, af t)ois >erligljeb be»eb miet af $efu opftanbne Segeme tiaobe Ijaft en lille $orfmag. ^ngen ing nben ben fulbfomnefie Duer&eoténiug funbe opf»oibe bem gjen = nem alt bet, be fjaobe til at gjennemgaa. 2)e blene befpottebe, forfulgte og maatte libe Spben ; be bleoe migfjanblebe, plagebe og forsfceftebe ; be bleoe ftenebe, fcengflebe og flagne meb»ærbet; pinte og faftebe for»ilbe Syr ; &,»em af bem fat* nctgtebe fit 33ibne3bi;rb, at QefuS»ar fulbfommen Dcerbeoténing, for= aarfaget»eb tnbelige og umtéfjenbelige ^ibnesbnrb, funbe alene gi»e bem s JJlob til at ubføre bet Slrbejbe, fom be»are beffitfebe; men mibt i alle SBefo ærligt) eb er og $arer, og omginet af ufjenbte 33an= ffeligljeber, forfagebe be iffe i beres fjærter og bere3 fccenber fanf iffe. Juv. Inst. Qntet «ieblem af bet japanefiffe Slrriftofrati anfer fig for at»ccre nogen»irfelig Slrriftofrat, mebminbre tjan fan følge fin gtømm^ ^Jebftamning 6 70U 2lar tilbage.

15 (Slfanbin arnens Stjerne. 175 Sortffifflti i St)&nin>Va. ^ari, ben 23be februar, ^morges tiblig mellem RI S og 8 l)ar ber funbet flere ^ovbftøb teb i Soulon, Sanneg, 2tøignon, ifiijsa, 93e fégeg og anbre teber i s $rouence. 3 9^530 fttjrtcbe et w fammen, og 3 'iperfouer begraoebes unber Ruinerne; of flere Ijjuf«bortreoeS Xagene. S 'DJJentona ffulle flere SJJesftané* ocere blcoue bra-bte. 3>ernC>arietvafiFen er fufpenberet, ba tunnellerne f pr ft maa unberføges. 3)iilano, ben 28be februar. QiuorgeS RI 6 X A fporebc3 et bølgeformigt ^orbftøb, ber ogfaa nutrfebes i Sioorno; bet oarebe i 12 eluuber; ber ffete ingen fabe. 3iom, ben 23be februar. $ Bxmxi, enua, 2Igni, ^aoia, auona og l)ele ^rouinfen ^axiia fjar ber funbet Ijæftige Sotbrnftelfer teb, fjceftigft i enua og aoona, i [pillen fibfte SBi; flere uife fttjrtebe fammen, og 11 ^erfoner brcebtes. 9tom, ben 23be februar. $ (Safale mærtebe3 imorges RL 6,jo en fjæftig, bolgeformig Qorbrnftelfe, ber varebe i 10 efuuber; fort efter mcerfebeå atter en ^orbrrjftelfe, ber ftrafte fig ooer fjele 2lronbisfementet. $ 2Uejanbria fporebeé ogfaa 2 lettere ^orbftøb.?l i 5 5 a, 25be februar. er er 2 af SijenS Qubbtjggere omlomne r»eb Sorbrijftelferne, og omtrent 10 er,foaftebe. ipenimob 60 5pufe er ubeboelige. 9)iange gremmebe forlaber -D^a. ^ 9Jientona, Ijoor abffillige ufe er ftprtebe fammen og mange faa øbclagte, at man f)ar maattet rømme bem, er flere SJlenneffer blecne ftufftebe, men ingen brcebte. ^ SanneS E)ar man mcerlet 2 mje ^orb= rnftelfer, fom bog i!fe Ijar anrettet labe. Sfølge «n nulig ubfommen tatiftil er ber i ^ tal ten 47 ^nboaanere af 100, ber ferlen funne Icefe etter ffrioe. 2lf 100 i Slaret 1885 fluttebe funbe i 55 Stlfcvlbe b,»erfen 23rubcn eller SBrubgommen ffrioe bere Diaon. tørft er Uoibenb,eben i faa enfeenbe i lalabrien, icilien og arbinien, fjoor procent? antallet ftiger til 70! Q be øorige europæiffe anbe er 2lntaUet af bem, ber iffe funne læfe og ffrioe, i Ungarn 50 p(5t., i >fterrig 38, i SBelgien 17, i granfrig 14, i ohanb 12, i oett 2 og i Snbfflanb l p t. Q ben ftjbligere >el af taten SBirginia i 3lmerifa Ijaobe man i længere ib, ifcer om batten, Ijørt en ftcerf unberjjorbiff Sarm. Slarfagen fertil er nvjlig bleoen befjenbt, ibet man l)ar opbaget at ber paa boppen af et SSjtfrg i 3>aten il g li) Ijar bannet fig et Krater, fra Ijtrilfet ber ftiger 2)amp op og faftes ten frem. 2Nan mener, at biåfe»ulfanjre Ubbrub ftaa i gorbinbelfe meb be Siorbrnftelfer, ber Ijaoe bjemføgt nbftaterne i ben fibfte tb. 58lobet urtigf}eb i 3J?enneffetegemet ubgjør G21 gob i 2Kinuttet, faa= lebes tilbagelcegger bet i en ime noget ooer l 1 /«2RU. S et 2)øgn lober bet 377* 3Jlil, og paa et 2lar ben lange 33ej af 13,087 Wiil Kunbe man antage, at et og famme Sloblegeme t)0$ et 2)ieuneffe paa 70 2lar l)aobe naubret gjenuem Karrene Ugefra gøbfelen af, oilbe bette faalebeå fyavt tilbagelagt en 3Jane af iffe minbre enb 958,125 2UiI eller omtrent 3 ange faa langt fom 9Jiaanen SSei omfring Sovben.

16 ilorrefponbauce 176 fanbhtabiens tjente. (En Sigter fom Seunofon Ian paa et 2lrt ^Sapir fftioe et 9tim fom bringer inb 50,000 Soltaré ; bet er eni. S«9 oulb fan paa en Spapirfiump gjøre nogle ^eunefirøg og gjøre ben n«rb en fjato billion; bet ev kapital. ^Regjetingen Ian tage libt ulb og ftemple berpaa en Ørn" og «t\venty dollars*; bet er $enge. (Sit VU)rmager Ian af 50 SoIlarS SScerbi i Materiale gjøre et Ufyx, ucerb 100 Sollar ; bet er ^jøbmanb Ian fælge 75 ent 3Scerbi for en Sollar; bet er Same Ian fjøbe ftg en gob $aabe for 25 SoIlar, men foretræller at tage en til 50; bet er røftegraoer Ian arbejbe 10 a 12 Jimer og flnffe ub tre å fire on 3 tb for en SoHar; bet er arbejbe! bølgerne af 9iutibens faalalbte Kriftenbom ( ettertémen): n ^rceft tom tjambelfeånté inb i et us, f)»i3 fyorl)oib til 99icnigljeben tjau itfe Ijenbte ifiaa bet ahernærmefte. 3 amtalens Søb fpurgte Ijan SJJanben, Ijoillen $irle, t>an plejebe at beføge. SRauben fortalte, at tjan fyaobe tilført en beftemt itirfe, men tjan og anbre Innbe ille rigtig eneå meb ^flertallet af be anbre 3)knig- {jebélemmer, og berfor gil be ub af 9 fj2enigl)eben.,, aa opbugger Se Sem fammen meb bisfe SBeunev!" fagbe ^roeften. 2la nej, gjør ille bet fjelter. ^eg fanbt, at jeg i enlelte ing ille lunbe bele beres onsmaabe, og faa gil jeg ub." aalebes? Sa formober jeg, at Se og Seres fcuftru byrfcr iib fammen bjemme?" SSel ille ganfle. 35ore rjnsmaaber ftemmer ilfe vigtig tjeller, og faa borter fjun ub i t)tnt biørne af SSrerelfet og jeg i bette. 3øl)8falb\ Sofjanue SBtatie buller føbt Qenjeu afgil ueb Spben ben 14be Secember 188G i Sogen. fqnn»ar føbt i >rrit lei) paa ftuen ben 14be februar 1869, emigrerebe til Utal) 1885 og ivgtebe iflciiuer ben 2ben Oftobev $un nar en rjbnvng og gob ftøttibe og bpbe i Xroen paa oaugeliet. Jtirften Slnbevfen ( tubégaarb) fobt -ftielfen ønbevgaarb afgil»eb Søbeu ben 31te Secember 1880 i fpijrum, Sacfye (io, Utal). Spua blet> føbt ben 17be ep= tember 1820 i Sømmerbn Sogn, 2I)ifteb 2lmt, bleo et»leblem af Sefu tfrifti flirte af ibfte^sages Retlige i 1856, og emigrerebe til Utal) >un bøbe meb fulb %vo paa (Soangeliet og feaab om en fjerlig Dpftanbelfe. 3nbt)olb. Ubbvag af Soljn S.Gaine'S argument 161 I 1G9 bibelens iftorie 166 flrifti Sob og Dpftanbelfe 172 ^ebattionébemærtninger Slanbinger 175 anbtjebenss Jjenber 168 Søbéfalb 176 ftjøbeiibatm. Ubgibet oq forlaqt af fit, C. Slygare, SorenfeenSgabe 14, lfte SaJ. S S 33orbingo SBogtrxjffevi øeb 25. ^eterjen.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Det norske arbelderparlis

Det norske arbelderparlis U. 8' ^ ^ S Det norske arbelderparlis 19. landsmøde 1906. Referat. ^ ^ ( a b n i n g c n. g-rcbafj ben 13. ap^ril famtebcs CO. 220 p«rtifætter i Wriftiania arbciber* foiiifunbis ftorc fal, aumelbt font

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere