Temadag Bæredygtigt Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag Bæredygtigt Byggeri"

Transkript

1 Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK

2 Side2 Referat Kl : Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt PRINCIP ved Arne Remmen, Aalborg Universitet. PRINCIP-projektet forløber i perioden januar 2010-december 2012 og leverer klimasmarte energiløsninger først og fremmest i form af visioner og energiplaner til kommuner og regioner i Kattegat/Skagerrak. Løsninger til kommunerne og koordinering mellem kommunerne i regionen så hele regionen kan baseres på vedvarende energi. Projektet udmunder i et online inspirationskatalog, som offentliggøres på projektets hjemmeside ultimo Partnere i projektet: Aalborg Universitet, Frederikshavn Kommune, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg Stad og Aalborg Kommune Projektets formål: Hele Kattegat/Skagerrak-regionen skal på sigt basere sig på vedvarende energi. CO2 kender hverken lande- eller kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at vi

3 Side3 står sammen om opretholdelsen af en stabil energiforsyning. Projektet udmunder i et inspirationsog vejledningskatalog med best practice-eksempler Der arbejdes via regionale workshops med energieffektivisering. Mange centrale aktører er med i kampen om at skabe et klimasmart energisystem til nedbringelse af energiforbruget i eksisterende byggeri efter 20/20/20-målsætningen Der er mange virkemidler i spil: et eksempel: Energi+-etagebyggeri i Nørresundby mange aktører påvirker energirenovering (banker, huse, virksomheder, ejere, kommuner, arkitekter) Denne temadag: især fokus på nedbringe energiforbruget i eksisterende byggeri. Dette møde er en appetitvækker for kommende møder også indenfor bæredygtigt byggeri. I dag: sætte fokus på hvad vi kan gøre i forhold til eksisterende byggeri? Energirenovering af byggeri mange virkemidler. Hvem påvirker energirenoveringen? Husholdninger, ejere, banker, energiudbydere, national og lokale myndigheder, fjernvarmeforsyningen, boligforeninger, etc. Kommende temadage: transport og industri sektorer. Muligvis mindre workshops/diskussionsgrupper for yderligere erfaringsudveksling på tværs i regionen og tværs over grænsen m Sverige. Kl : Muligheder og barrierer for energireduktion i eksisterende byggeri, v/ professor Per Heiselberg Der er stor spredning i energiforbruget i enfamilieshuse Under the Danish Commision on Climate Change cementeredes vigtigheden af et skift fra det eksisterende energisystem til vedvarende energisystemer. Danske klimakommission; kan vi skifte fra fossil baseret energisystem og til vedvarende energisystem. Det er muligt indenfor 2050 der vil være omkostninger, men ikke væsentligt anderledes end ved fortsat udvikling i fossilt energisystem. En forudsætning er at energiforbruget i byggeriet reduceres m 50 %, dette inkluderer reduktion af elforbruget. Det nye byggeri skal opfylde meget strenge krav for at give luft til eksisterende byggeri. Fjernvarme er der fremtid i og hvor der ikke er fjernvarme, bedst med individuelle varmepumper. En forudsætning for succes: 50 % nedgang i det samlede energiforbrug i nuværende byggeri

4 Side4 (inklusiv reduktion af elforbruget). Der stilles strenge krav til nyt byggeri for at give luft til det eksisterende byggeri Mht. fjernvarme er den bedste løsning individuelle varmepumper. Er der rentable energibesparelser i det eksisterende byggeri? Umiddelbart gennemførlige energibesparelser kan give op til 10 % (energimærkning 5-8 år, typisk pumper, vinduer, olie/gasfyr, efterisolering af lofter mv.). Rentable besparelser kan give op til 20 % (10-25 år, hvis de gennemføres sammen med renovering, udover ovenstående også efterisolering af facader, ventilation med varmegenvinding). Men der skal være andre ting for at kunne betale det. Energibesparelsen kan ikke forrente udskiftningen Hvorfor sker der ikke ret meget inden for energirenovering? Hvem er de ansvarlige? Svaret er, at mange aktører spiller ind (ejeren, arkitekten, ingeniøren, producenten og de offentlige myndigheder etc.). Et af de største problemer synes at være, at ejeren ofte mangler viden om eller interesse for vedrørende energiforbrug. Desuden føler mange, at der er store omkostninger forbundet med energirenovering. Tilmed forbindes energirenovering ikke med prestige, og den finale forbruger har ofte mistillid til nye projekter. Derudover mangler der eksempler på æstetisk smukke løsninger og beviste besparelser Mange er af den overbevisning, at det ikke kan betale sig at spare på energien, da % af varmeudgiften er fast (fjernvarmepriser). Desuden er tilbagebetalingstiden for lang, når der investeres i elementer med lang levetid. De færreste bor samme sted efter 25 år (i gennemsnittet bor folk 7 år i samme hus), og kortere finansieringstid efterspørges som følge heraf Ejer: Hvor kan der sættes ind? Den primære barriere: manglende viden/interesse, mulige besparelser. Alle tror de sparer så det skal visualiseres! Det kan være en stor investering stor usikkerhed for om det kan betale sig. Energirenovering er ikke et prestige projekt (som et køkken eller bad) derfor skrappere krav til at der skal være økonomi i det. Fjernvarme pris og især afgiften når den er meget fast, kan forbrugeren ikke gøre så meget (hvis afgift er 50 % af prisen). Tilbagebetalingstiden ex. 25 år er meget lang tid. Denne bør være meget lavere, hvis folk skal overbevises. Mistillid til nye produkter. Viden: mere fokus på energibesparelser i forbindelse med andet bygningsarbejde Synligt energiforbrug (eget forbrug vs. lignende husholdning) Information om ikke-energimæssige fordele Økonomi: tilskud og fradrag, alternative kreditlånstilbud, energipriserne bør indeholde incitamenter til besparelser, og besparelserne skal følge Entreprenøren: Hvor er de primære barrierer, og hvor kan der sættes ind? Mangler standardløsninger til energirenovering, har ingen økonomiske fordele af besparelser, kan/vil ikke påtage sig ansvaret for nye løsninger, mangler eksempler på gode løsninger (måling af

5 Side5 effekt, pris etc.), som håndværkeren / entreprenøren kan tage frem og vise kunderne Ikke noget økonomisk incitament til at foreslå energibesparelser. Tilbageholdenhed også ved at foreslå nye produkter som der ikke er kendskab til. Demonstrationsprojekter fremmer kendskabet til energieffektive bygninger og løsninger Mange håndværkere deltager ikke på efterudd./kurser Certificeret uddannelse øger motivationen for at lære Mock-ups kan give håndværkere hands-on - erfaring Standardløsninger reducerer behovet for rådgivning og uvildig information Enklere beregningsmetoder for besparelser SBI-anvisninger og BYGerfa-blade reducerer ansvar Det er svært at forudsige energi- og forbrugsbesparelsen: slutbrugeren kan ikke umiddelbart opnå svar på præcist hvor meget, han/hun kan spare ved udskiftning af husets komponenter. Dette understreger vigtigheden af, at entreprenøren og de samlede aktører i det hele taget har kendskab til brugerens behov i henhold til forbrug Renovering af etagebolig Energioptimering af etagebyggeri Tilst ved Århus. Konceptforlag: BR2010, 2015, Eksemplet giver en betalingstid på år Ude i verden kæmper man med de samme problemstillinger, men nogle er bedre til at håndtere dem, end vi er: o Eks. Schweiz: Mere standardiserede løsninger til udvidelse af lejligheder og eksisterende byggeri generelt giver bedre kapacitet o Et dansk eksempel på en helhedsløsning er Projekt Soltag (se præsentation) o 25 % af udgifterne til renovering går til genhusning o Mekaniske ventilationsanlæg: Problem: plads til rør/kanaler, lufthullerne ved altaner giver kuldebroer. Løsningen er ventilationsanlæg, som integreres i en klimaskærm, som ligger uden på bygningen. Omkostningerne reduceres yderligere via boring til elinstallationer samt udskiftning af vinduer Hvor kan der sættes ind? Mere fokus på energibesparelser i forbindelse m andet bygningsarbejde Synligt forbrug Info om ikke-energimæssige fordele (ex bedre vinduer, rent faktisk kan opvarme bygningen til 20 grader om vinteren komfort fordele) Realistiske forventninger til besparelser Økonomi (tilskud, fradrag, lavere rente på energibesparelser, etc.)

6 Side6 Ens huse forskelligt forbrug Vanskeligt at fortælle den konkrete bruger om besparelser i deres byggeri. Hvis man skal give et godt bud nødt til at vide en hel del om brugeren. Ikke nok kun at kende til husets energimærkning. Begynder så småt at få eksempler på energirenoveringer af boliger (ex boligblokke). Udfra det eksempel er tilbagebetalingstiden år dvs ikke betale sig at gå længere en det lige nødvendige. Andre steder i verden (ex Schweiz) mere standardiserede løsninger + udvider lejlighederne. 25% af udgiften til renovering er genhusning af folk i boligblokken imens der sker renovering. Dvs hvis folk kunne blive boende i bygningen imens der renoveres, kan der spares ca 25% af omkostningen. I stedet for traditionelt at lægge mere isolation indvendig er en anden mulighed er at lægge et ekstra lag omkring bygningen, dvs. pakke bygningen ind og det kan lade sig gøre mens beboerne bliver boende. Konklusion Mange aktører er involveret i en energirenovering. Hver af disse kan, hvis de møder overvældende barrierer, være den, der afslutter projektet Især den manglende viden og interesse forhindrer mange renoveringsprojekter i at blive gennemført Barriererne spænder fra finansielle til tekniske, vidensmæssige, æstetiske og sociale barrierer og ofte i forskellige kombinationer Variationen i barriererne betyder, at ét enkelt produkt ikke kan ændre den nuværende situation. Indsatsen skal nødvendigvis ske på flere områder samtidigt Kl : Bæredygtigt byggeri i praksis v/ driftschef Jesper Nymark, Frederikshavn Boligforening Frederikshavn Boligforening står midt i udviklingen med renovering og nybyggeri Kravene i den energipolitiske aftale af 2008 medfører, at energiforbruget i nye bygninger reduceres i forhold til BR08 med følgende procentandele: o 25 % i 2010, gælder fra o 25 % i 2015 o 25 % i 2020 For Frederikshavn gælder det som følge heraf, at alt nybyggeri skal opføres i minimum Energiklasse Det samme gør sig gældende for eksisterende byggeri Eksempler på nybyggeri: o Mariensted (bosted for sindslidende): energitiltag: jordvarmeanlæg til rumopvarmning og

7 Side7 varmt brugsvand, solceller til produktion af el o Senhjerneskade Center (SCN): returvarme fra fjernvarme (bruges til gulvvarme), lavtemperaturopvarmning o Handicapboliger i Skagen: jordvarmeanlæg ( meter nede) o Sæby Strand: 86 enfamilieshuse (lejeboliger): solfanger og fjernvarme til rumopvarmning + varmt brusevand. Den overskydende produktion sælges til Sæby Varmeværk Eksempler på renoveringsprojekter: o Hånbæk: nedslidte lejligheder, ghettodannelse. Der er afsat 700 mio. kr. til renovation (reducering fra 664 til 464 lejligheder) o Helhedsplaner med tilsagn fra Landsbyggefonden: Højbo = 30 lejligheder i et boligkompleks. Problem: kuldebroer i det oprindelige byggeri. Løsning: udvendig isolering (trækker vinduerne ud). Højbo er energineutralt og giver en reel nulenergiløsning, hvilket betyder at huset producerer mere energi, end det forbruger gennem solfangere, isolering af lofter, anvendelse af returvarme til gulvvarme, ventilation samt nye 3-lags energiruder. Det er vigtigt at kommunikere til omverdenen om effekten af et projekt som Højbo. Derfor har man lanceret en energiskole, hvor beboerne fungerer som ambassadører. Gennem et energidisplay kan man måle bl.a. varmeforbrug, fugtighed, luftskifte, elforbrug, rumtemperatur mv. man kan desuden måle gennemsnitsforbruget pr. person, så der internt konkurreres om hvem, der har det laveste forbrug. Det er kendte løsninger; solfangere, isolering udvendig, nye vinduer, returvarme fra fjernvarme til gulvvarme. Kommunikationen til borgerne og politikerne er vigtig. o Frederikshavn Boligforening opfordrer kreditforeningerne til at hjælpe. (Man kan umiddelbart kun låne til projekter med en løbetid på 8-10 år. Dette er langt fra nok) Hvordan lever man i sådan en bygning når den nu bliver tæt? Laver en energiskole for beboerne. De er ambassadørerne. Der vil være et energidisplay i hver lejlighed hvor folk kan se luftfugtighed, varmeforbrug, etc. og kan se det i forhold til gennemsnittet i ejendommen. Kl : Combivarmeanlæg og designsolfangere en intelligent vej til energirigtig bygningsrenovering v/ Flemming Lund, Adm. direktør, Nordic Energy Group ApS Missionen for Nordic Energy Group er æstetisk smukke løsninger (eks. tagintegreret solfanger, som opsættes samtidig med nyt tag) Leverer indtænkte løsninger ved projektering: eks. konceptroof med solceller og solfangere (kombination af solceller og solvarme) Producent af fremtidens solfanger: verdens første profilerede solfanger (patenteret, mønster og designbeskyttet). De profilerede solfangere er bedre end almindeligt glas i traditionelle solfangere. Solfangerne er en naturlig del af facade- og tagudskiftningen, er æstetisk smukke og højner generelt husets værdi

8 Side8 Combivarmeanlæg: Sammenkobling af jordvarme og solvarme: opvarmning af væske i varmepumpen ved hjælp af solvarme. Giver ifølge DTU 38 % lavere energiforbrug end traditionelle jordvarmeanlæg. Et målesystem signalerer desuden, hvornår el en er billigst Æstetik er vigtig integrerede løsninger. Solfangere tilpasset til forskellige tagtyper passer ind i det ekstisterende tag. Tænk det ind når man projekterer et byggeri. Både solceller (el) og solvarme kan integreres på taget og dermed passe ind i den omkringliggende tagkonstruktion. Lidt mere effektive end traditionelle flade solfangere. Handelsværdien meget mulig højere v energihuse end traditionelle huse. Forberedt system til at modtage signaler om hvornår el er billig dvs. købe el om aften og nat når brug for varme. Kl : Hvem kan bidrage med løsningerne? Korte indlæg fra forskellige leverandører Hvordan kan intelligent el-teknik og automatik bidrage til forbedret komfort og formindsket energianvendelse i boliger v/ el-installatør Morten Johan skjoldborg, Strandby el-teknik A/S Der vistes film om intelligente elløsninger, herunder sensorer på inde- og udelys samt strømbesparende cirkulationspumper Intelligente lysanlæg i rum (justerer sig selv efter lysindfald udefra, om der er nogen i rummet, etc) Lux-måler og bevægelsescensor kan give store besparelser Sætte sensor og timer på indendørs lys også i eksisterende byggeri. Cirkulationspumper også sættes til bevægelsessensor og ikke kun timer. Energirenovering og fremtidens materialeløsninger v/ Project Manager Søren Hermansen, Barsmark A/S Allface: Salg af unikke materialer (Allface = fleksibelt underkonstruktionssystem til ventilerede facader) facaderenovering ved påsætning af udvendig isolering (aluminiumsunderkonstruktion). Termostop med skumglas i 50 mms tykkelse til afbrydelse af kuldebroer. Der kan leveres op til 400 mm. isolering. Vacupor (vakuumisolering med siliciumkerne i robust alufolie). Produktet har en levetid på 50 år og isolerer op til 5 gange så godt som traditionelt mineraluld. Det er pladsbesparende og får med forskellige pålimede overflader (eks. gummigranulat). Kan også bruges til efterisolering af gulve og kviste. For at opnå en bedre isoleringseffekt, kan man anvende 2 lag à 15 mm) Skal leveres efter færdige mål det skal jo vakuumpakkes. Kan ex efterisolere gulv og lægge trægulv direkte ovenpå elementer. Isolering af kviste, gamle bygninger hvor gerne bevare facaden. Produktet er relativt dyrt: komponentprisen er dyr. Meget afhængig af kvaliteten af vakuumpakningen Hvad er erfaringerne? I forhold til håndværkere. Skal ligges på kryds og gerne to lag. Ellers skal de tapes sammen.

9 Side9 Kan nå frem til lave sokkeltykkelser eller mindre tykke vægge. Passivhus Nordvest et regionalt initiativ til at booste energirenovering og lavenergi v/ Bertel Bolt-Jørgensen Et samlingspunkt for passivhuse og energirigtigt byggeri i Nord- og Vestjylland Stor pressebevågenhed under COP15 lavede Clean Energy Denmark (HP Korsgaard, High5 Marketing, Troels Kildemoes, ellehauge og kildemoes, samt Bertel Bolt Jørgensen, Bertel Bolt Kommunikation). Clean Energy Denmark leverede viden til lokale virksomheder og afprøvede nye koncepter og produkter inden for energirenovering og lavenergi Passivhus Nordvest er en af Danmarks bedst besøgte hjemmesider for lavenergihuse og lavenergibyggeri. Hjemmesiden indeholder bl.a. o Liste over lavenergiprojekter i Thy/Mors o Inspiration til bygherrer/firmaer o Historien om tømreren Martin god markedsføring o Generel forbrugerinformation o Videndeling: kurser for håndværkere og leverandører mm. (videofilmen af indlæg er besøgt 6500 gange) o Passivhus Nordvest arbejder tæt sammen med EUC Nordvest o Ambitionen er, at Passivhus Nordvest kan være afsæt for virksomhedernes vækst i området for passivhuse og superlavenergibyggeri Superlavenergi byggeri hjemmeside hvor virksomhederne præsenteres, etc en af danmarks mest besøgte. Hjemmesiden er tænkt todelt inspiration til faglige og private. En videohistorie om martin der bygger et superlav energi hus god håndværker men ikke uddannet mht lavenergi. - Liste over virksomheder - Kurser for håndværkere, leverandører, etc. - Har et meget tæt samarbejde m EUC Nordvest - Ambitionen er at foreningen skal være afsæt for virksomhedernes vækst. - Foreningen er et samlingspunkt for viden om passivhus byggeri og skal formidle viden videre. Medlemmerne: det er håndværkere, arkitekter, etc (meget åbent og udveksling af viden) Alle kan blive medlem (2000,- årskontingent). Thisted kommune energiplan tema/punkt hvor lavenergihuse er en del af det. Metoden giver mersalg til de involverede virksomheder. Bæredygtig varmeforsyning af byggeri v/ Jesper Møller, Forsyningsvirksomhederne, Varmen Det handler ikke kun om at spare på energien det handler også om at vi skal bruge den rigtige energi I DK god erfaring med overordnet planlægning se på samfundsøkonomien.

10 Side10 Ramme: Vi skal spare CO2 på den mest omkostningseffektive måde og på sigt bidrage til et grønt Danmark uafhængigt af fossile brændsler Eks. Kolding Åpark: nedbringelse af det samlede energiforbrug via energirigtig projektering. Kolding Åpark ligger midt i Kolding og er tilsluttet varmeforsyningen i Tvis. Byggeriet ligger tæt på åvandet og tæt på transportmuligheder. Det kolde å-vand anvendes til opvarmning af gulvene. Kolding Åpark anvender i fjernvarme 2 kg/m2/år (gennemsnittet i DK er efter de gældende bygningsfaktorer 10 kg/m2/år) Fjernvarme udgør 50 % af danskernes forbrug af varme. I Aalborg var dækningsgraden i 2010 hele 83 % Stordriftsfordele billigere at lave de store anlæg en individuelle anlæg. Den rette forsyning er vigtigere end tykkelsen på væggene Bæredygtig varmeforsyning en iterativ proces: tilslutning til kollektiv varmeforsyning optimering af energiinstallationer optimering af klimaskærm optimering af kollektiv forsyning Forsyningsvirksomhederne opfordrer til samarbejde og vil gerne medvirke med tal, information osv. Den rette forsyning er vigtigere end tykkelsen på væggene Vælge samfundsøkonomisk bedste løsning CO2 udledning pr bygning det kan være ambitiøst og vejen frem Energirigtig boligrådgivning V Claus Conradsen, Spar Nord Højere salgspris bedre indeklima og lavere energiregning Udviklingen i Nordjylland: førhen fik 8 ud af 10 boliger ikke foretaget energimærkning. Spar Nord er det eneste danske pengeinstitut, der har blandet sig i energimærkningen Pr. 26/ indførtes en bedre forbrugerpolitik med stort potentiale for energibesparelser. Forbrugerne har generelt ikke stort kendskab til mulighederne og skal derfor informeres om mulige besparelser. Der skal ske en kobling mellem økonomisk rådgivning og tekniske muligheder Energirigtig boligrådgivning bygger på: o Valg af finansiering (fast versus variabel rente) o Forventninger til prisudviklingen på energi (tro, værdi, tryghed) o Driftsbesparelser i dag og i fremtiden o Værdisikring (hvad er bygningen værd nu og i fremtiden i forhold til drift). Det handler ikke kun om brutto og netto. Driftsomkostningerne er også vigtige.

11 Side11 Målgruppen /folk: taler sund fornuft/investering ikke tekniske løsninger og CO2 Giver kunden overblik over hvad det betyder for dem at lave en energirenovering. Samarbejde på tværs af faggrænser! Stop med at sælge tekniske løsninger sælg i stedet på behov Vigtigt at tænke grundigt over målgruppe, sprog og kommunikation anvend sund fornuft Beslutningsrummet: o Økonomiske muligheder o Rammer/lovgivning/priser o Teknisk overblik og muligheder udgangspunkt i kundernes behov o Ønsker, værdier, tro o Kompetent rådgivning: o Finansiel og teknisk viden o Skræddersyet økonomisk løsning o Giver overblik over konsekvenserne af energirenovering. Kommunikationen er vigtig o Sælger behov, ikke løsninger o Gør omkostninger til investeringer o Værdisikringen sker, når driftsudgifterne nedbringes o Der findes kun én standardløsning: individuel rådgivning o Friværdien mindskes ikke, men øges måske gennem energibesparelsen Kl : Indlæg fra Miljø og Klimaforvaltningen, Göteborg Stad v/ Christina Ramberg Göteborg har nordens største havn og fungerer derfor som transportcentrum Göteborg skrev i 2009 under på Covenant of Mayors og blev committed to local sustainable energy. Dette betyder, at Göteborg arbejder på at øge energieffektiviteten med 20 % og nedbringe CO2-forbruget med tilsvarende 20 % Lokale klimamål: o 2050: Niveauet af CO2-udledning skal være stabilt o 2020: 30 % nedgang i udslippet i forhold til i 1990 o En fremtid uden fossile brændsler, men med mere vindkraft også i byområderne. Vindkraft er ikke stort i Sverige slet ikke som i DK. Diskuterer muligheder for vindkraft i byområder. o Mht. fjernvarmesystemet anvendes der i stigende grad biogas. Det er målet på sigt udelukkende at anvende biogas. 90 % af flerbostadshusene varmes med fjernvarme (bl.a.

12 Side12 restvarme fra raffinaderier). Ca 80% af varmen er restvarme eller fossilfri o Biogas og helst lokalt produceret skal erstatte naturgas satsning: GoBiGas: 1000 Gwh i år 2016 brændsel til biler. 65 % af biomassen omvendes til biogas. Vil satse på biogas kan anvende den eksisterende gasinfrastruktur. Erstatter naturgas. Fornybar og lokalt produceret. o At bygge en holdbar by: maksimalt 60 kwh/m2 energiforbrug i beboelse. Eks. Hamnhuset = et passivhus med 75 % lavere CO2-udslip. Eks. Katjas Gata = 66 % mindre energiforbrug o Allerede i 2002 byggedes et første passiv hus (test) for kommunen. o Diskussioner om byggeri fra 1960 erne; der er meget af det. Skal de fornys eller skal der bygges nyt? Hvad kan bedst betale sig, etc? Har renoveret et test hus (relativt høje omkostninger til renovering) men gået fra 178 kwh/m2 til 60kwh/m2. o Omkostningerne nu er store men endnu større hvis vi venter. Opsamling Har mange kompetencer alt det tekniske er på plads. Vi mangler troen på det tro på effekten, at det er sexet at investere i energirenovering, tale det samme sprog og komme ud til slutbrugerne. Et middel: fortsætte i netværk! Samle den viden vi har det er samarbejde og kommunikation der skal til. Ansøge om varmepumper etc kunne være en god idé at de kunne henvise til et rådgivningsnetværk. Synlighed af rådgivningsmuligheder. Samarbejde på tværs rådgivning på tværs. Kommunikation mange ved ikke økomien idet, hvorfor skal man gøre det? Investeringsomkostninger er også en barriere. Overvinde barrierer ex via netværk, samarbejde mellem forskellige faggrupper => blive mere et koncept. Stille højere krav fra kommunerne når der bygges. Nybyggeri optimalt passivhus (2 etager, m fladt eller lidt rejsning, kvadratisk men det er ikke altid muligt lovgivningsmæssigt) Nu eksploderer alt i alle retninger nye producenter, nye løsninger, nye netværk og mange aktiviteter. Der sker en masse og det er en udfordring at have overblikket over alt det der sker. SmartCity (nordjylland) v at samle alle kommunerne i et netværk. Kunne fint få rådgiverne ind i dette netværk. (renovering og passiv hus) Vil lave demonstrationsprojekter og få den viden ud. Flexenergi; udfase fossile brændsler i 5 kommuner. 3-4 projekter ender med en eller anden fælles distribution. Brønderslev, Jammerbugt.

13 Side13 Kl : Diskussionsforum konklusioner (muligheder, barrierer, boligrådgivning) Billig Fjernvarme Mere synlig rådgivning Lokale forhold som fjernvarme, jordforhold til varmepumper m.m. Mangler stærk rådgivning bl.a. ifm. Ansøgning om nyt oliefyr. Kommunen eller et uvildigt organ skal i dialog med kunden for at tilbyde energirådgivning for at finde frem til den bedst egnet løsning for den enkelte kunde. Mere oplysning om alternative muligheder især mere oplysning fra Fjernvarmeforsyningen Lovgivning til optimal passivhus bl.a. med mulighed for at bygge i to etager, hvis der er tale om passivhus for at udnytte energien mest muligt (der er mange områder, hvor det kun er tilladt at bygge i én etage) Vigtigt at tænke kommunikationen ind - de fleste slutbrugere har ikke overblik over mulighederne Det skal gøres salgbart og sexet at investere i grønne løsninger Et tværgående samarbejde i kommunen er nødvendig for rådgivningen af befolkningen Vi skal overvinde barrierne ved at samarbejde med forskellige faggrupper Det skal være muligt at bygge i flere etager (det ideelle lavenergihus er i flere planer med stor overflade) Vi skal samle den viden, vi har, i netværk à la Passivhuset, og anspore til demonstrationsprojekter Kl : Afslutning ved Arne Remmen Det er svært at finde overblik i de mange muligheder på energifronten. Der er mange nye løsninger fra nye leverandører, og det er vigtigt at arbejde i netværk og skabe flere aktiviteter, der kan sætte energien på dagsordenen. Vigtigt med en fælles indsats. En succeshistorie er initiativet FleksEnergi til udfasning af fossile brændsler 3-4 af de nuværende projekter har fælles distribution, og flere ønskes integreret herunder I uge 10 præsenteres nye kommunale løsninger på området Dette initiativ var første møde med samling på tværs. Initiativet bør fortsætte, og der opfordres til yderligere samarbejde aktørerne imellem

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere