Temadag Bæredygtigt Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag Bæredygtigt Byggeri"

Transkript

1 Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK

2 Side2 Referat Kl : Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt PRINCIP ved Arne Remmen, Aalborg Universitet. PRINCIP-projektet forløber i perioden januar 2010-december 2012 og leverer klimasmarte energiløsninger først og fremmest i form af visioner og energiplaner til kommuner og regioner i Kattegat/Skagerrak. Løsninger til kommunerne og koordinering mellem kommunerne i regionen så hele regionen kan baseres på vedvarende energi. Projektet udmunder i et online inspirationskatalog, som offentliggøres på projektets hjemmeside ultimo Partnere i projektet: Aalborg Universitet, Frederikshavn Kommune, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg Stad og Aalborg Kommune Projektets formål: Hele Kattegat/Skagerrak-regionen skal på sigt basere sig på vedvarende energi. CO2 kender hverken lande- eller kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at vi

3 Side3 står sammen om opretholdelsen af en stabil energiforsyning. Projektet udmunder i et inspirationsog vejledningskatalog med best practice-eksempler Der arbejdes via regionale workshops med energieffektivisering. Mange centrale aktører er med i kampen om at skabe et klimasmart energisystem til nedbringelse af energiforbruget i eksisterende byggeri efter 20/20/20-målsætningen Der er mange virkemidler i spil: et eksempel: Energi+-etagebyggeri i Nørresundby mange aktører påvirker energirenovering (banker, huse, virksomheder, ejere, kommuner, arkitekter) Denne temadag: især fokus på nedbringe energiforbruget i eksisterende byggeri. Dette møde er en appetitvækker for kommende møder også indenfor bæredygtigt byggeri. I dag: sætte fokus på hvad vi kan gøre i forhold til eksisterende byggeri? Energirenovering af byggeri mange virkemidler. Hvem påvirker energirenoveringen? Husholdninger, ejere, banker, energiudbydere, national og lokale myndigheder, fjernvarmeforsyningen, boligforeninger, etc. Kommende temadage: transport og industri sektorer. Muligvis mindre workshops/diskussionsgrupper for yderligere erfaringsudveksling på tværs i regionen og tværs over grænsen m Sverige. Kl : Muligheder og barrierer for energireduktion i eksisterende byggeri, v/ professor Per Heiselberg Der er stor spredning i energiforbruget i enfamilieshuse Under the Danish Commision on Climate Change cementeredes vigtigheden af et skift fra det eksisterende energisystem til vedvarende energisystemer. Danske klimakommission; kan vi skifte fra fossil baseret energisystem og til vedvarende energisystem. Det er muligt indenfor 2050 der vil være omkostninger, men ikke væsentligt anderledes end ved fortsat udvikling i fossilt energisystem. En forudsætning er at energiforbruget i byggeriet reduceres m 50 %, dette inkluderer reduktion af elforbruget. Det nye byggeri skal opfylde meget strenge krav for at give luft til eksisterende byggeri. Fjernvarme er der fremtid i og hvor der ikke er fjernvarme, bedst med individuelle varmepumper. En forudsætning for succes: 50 % nedgang i det samlede energiforbrug i nuværende byggeri

4 Side4 (inklusiv reduktion af elforbruget). Der stilles strenge krav til nyt byggeri for at give luft til det eksisterende byggeri Mht. fjernvarme er den bedste løsning individuelle varmepumper. Er der rentable energibesparelser i det eksisterende byggeri? Umiddelbart gennemførlige energibesparelser kan give op til 10 % (energimærkning 5-8 år, typisk pumper, vinduer, olie/gasfyr, efterisolering af lofter mv.). Rentable besparelser kan give op til 20 % (10-25 år, hvis de gennemføres sammen med renovering, udover ovenstående også efterisolering af facader, ventilation med varmegenvinding). Men der skal være andre ting for at kunne betale det. Energibesparelsen kan ikke forrente udskiftningen Hvorfor sker der ikke ret meget inden for energirenovering? Hvem er de ansvarlige? Svaret er, at mange aktører spiller ind (ejeren, arkitekten, ingeniøren, producenten og de offentlige myndigheder etc.). Et af de største problemer synes at være, at ejeren ofte mangler viden om eller interesse for vedrørende energiforbrug. Desuden føler mange, at der er store omkostninger forbundet med energirenovering. Tilmed forbindes energirenovering ikke med prestige, og den finale forbruger har ofte mistillid til nye projekter. Derudover mangler der eksempler på æstetisk smukke løsninger og beviste besparelser Mange er af den overbevisning, at det ikke kan betale sig at spare på energien, da % af varmeudgiften er fast (fjernvarmepriser). Desuden er tilbagebetalingstiden for lang, når der investeres i elementer med lang levetid. De færreste bor samme sted efter 25 år (i gennemsnittet bor folk 7 år i samme hus), og kortere finansieringstid efterspørges som følge heraf Ejer: Hvor kan der sættes ind? Den primære barriere: manglende viden/interesse, mulige besparelser. Alle tror de sparer så det skal visualiseres! Det kan være en stor investering stor usikkerhed for om det kan betale sig. Energirenovering er ikke et prestige projekt (som et køkken eller bad) derfor skrappere krav til at der skal være økonomi i det. Fjernvarme pris og især afgiften når den er meget fast, kan forbrugeren ikke gøre så meget (hvis afgift er 50 % af prisen). Tilbagebetalingstiden ex. 25 år er meget lang tid. Denne bør være meget lavere, hvis folk skal overbevises. Mistillid til nye produkter. Viden: mere fokus på energibesparelser i forbindelse med andet bygningsarbejde Synligt energiforbrug (eget forbrug vs. lignende husholdning) Information om ikke-energimæssige fordele Økonomi: tilskud og fradrag, alternative kreditlånstilbud, energipriserne bør indeholde incitamenter til besparelser, og besparelserne skal følge Entreprenøren: Hvor er de primære barrierer, og hvor kan der sættes ind? Mangler standardløsninger til energirenovering, har ingen økonomiske fordele af besparelser, kan/vil ikke påtage sig ansvaret for nye løsninger, mangler eksempler på gode løsninger (måling af

5 Side5 effekt, pris etc.), som håndværkeren / entreprenøren kan tage frem og vise kunderne Ikke noget økonomisk incitament til at foreslå energibesparelser. Tilbageholdenhed også ved at foreslå nye produkter som der ikke er kendskab til. Demonstrationsprojekter fremmer kendskabet til energieffektive bygninger og løsninger Mange håndværkere deltager ikke på efterudd./kurser Certificeret uddannelse øger motivationen for at lære Mock-ups kan give håndværkere hands-on - erfaring Standardløsninger reducerer behovet for rådgivning og uvildig information Enklere beregningsmetoder for besparelser SBI-anvisninger og BYGerfa-blade reducerer ansvar Det er svært at forudsige energi- og forbrugsbesparelsen: slutbrugeren kan ikke umiddelbart opnå svar på præcist hvor meget, han/hun kan spare ved udskiftning af husets komponenter. Dette understreger vigtigheden af, at entreprenøren og de samlede aktører i det hele taget har kendskab til brugerens behov i henhold til forbrug Renovering af etagebolig Energioptimering af etagebyggeri Tilst ved Århus. Konceptforlag: BR2010, 2015, Eksemplet giver en betalingstid på år Ude i verden kæmper man med de samme problemstillinger, men nogle er bedre til at håndtere dem, end vi er: o Eks. Schweiz: Mere standardiserede løsninger til udvidelse af lejligheder og eksisterende byggeri generelt giver bedre kapacitet o Et dansk eksempel på en helhedsløsning er Projekt Soltag (se præsentation) o 25 % af udgifterne til renovering går til genhusning o Mekaniske ventilationsanlæg: Problem: plads til rør/kanaler, lufthullerne ved altaner giver kuldebroer. Løsningen er ventilationsanlæg, som integreres i en klimaskærm, som ligger uden på bygningen. Omkostningerne reduceres yderligere via boring til elinstallationer samt udskiftning af vinduer Hvor kan der sættes ind? Mere fokus på energibesparelser i forbindelse m andet bygningsarbejde Synligt forbrug Info om ikke-energimæssige fordele (ex bedre vinduer, rent faktisk kan opvarme bygningen til 20 grader om vinteren komfort fordele) Realistiske forventninger til besparelser Økonomi (tilskud, fradrag, lavere rente på energibesparelser, etc.)

6 Side6 Ens huse forskelligt forbrug Vanskeligt at fortælle den konkrete bruger om besparelser i deres byggeri. Hvis man skal give et godt bud nødt til at vide en hel del om brugeren. Ikke nok kun at kende til husets energimærkning. Begynder så småt at få eksempler på energirenoveringer af boliger (ex boligblokke). Udfra det eksempel er tilbagebetalingstiden år dvs ikke betale sig at gå længere en det lige nødvendige. Andre steder i verden (ex Schweiz) mere standardiserede løsninger + udvider lejlighederne. 25% af udgiften til renovering er genhusning af folk i boligblokken imens der sker renovering. Dvs hvis folk kunne blive boende i bygningen imens der renoveres, kan der spares ca 25% af omkostningen. I stedet for traditionelt at lægge mere isolation indvendig er en anden mulighed er at lægge et ekstra lag omkring bygningen, dvs. pakke bygningen ind og det kan lade sig gøre mens beboerne bliver boende. Konklusion Mange aktører er involveret i en energirenovering. Hver af disse kan, hvis de møder overvældende barrierer, være den, der afslutter projektet Især den manglende viden og interesse forhindrer mange renoveringsprojekter i at blive gennemført Barriererne spænder fra finansielle til tekniske, vidensmæssige, æstetiske og sociale barrierer og ofte i forskellige kombinationer Variationen i barriererne betyder, at ét enkelt produkt ikke kan ændre den nuværende situation. Indsatsen skal nødvendigvis ske på flere områder samtidigt Kl : Bæredygtigt byggeri i praksis v/ driftschef Jesper Nymark, Frederikshavn Boligforening Frederikshavn Boligforening står midt i udviklingen med renovering og nybyggeri Kravene i den energipolitiske aftale af 2008 medfører, at energiforbruget i nye bygninger reduceres i forhold til BR08 med følgende procentandele: o 25 % i 2010, gælder fra o 25 % i 2015 o 25 % i 2020 For Frederikshavn gælder det som følge heraf, at alt nybyggeri skal opføres i minimum Energiklasse Det samme gør sig gældende for eksisterende byggeri Eksempler på nybyggeri: o Mariensted (bosted for sindslidende): energitiltag: jordvarmeanlæg til rumopvarmning og

7 Side7 varmt brugsvand, solceller til produktion af el o Senhjerneskade Center (SCN): returvarme fra fjernvarme (bruges til gulvvarme), lavtemperaturopvarmning o Handicapboliger i Skagen: jordvarmeanlæg ( meter nede) o Sæby Strand: 86 enfamilieshuse (lejeboliger): solfanger og fjernvarme til rumopvarmning + varmt brusevand. Den overskydende produktion sælges til Sæby Varmeværk Eksempler på renoveringsprojekter: o Hånbæk: nedslidte lejligheder, ghettodannelse. Der er afsat 700 mio. kr. til renovation (reducering fra 664 til 464 lejligheder) o Helhedsplaner med tilsagn fra Landsbyggefonden: Højbo = 30 lejligheder i et boligkompleks. Problem: kuldebroer i det oprindelige byggeri. Løsning: udvendig isolering (trækker vinduerne ud). Højbo er energineutralt og giver en reel nulenergiløsning, hvilket betyder at huset producerer mere energi, end det forbruger gennem solfangere, isolering af lofter, anvendelse af returvarme til gulvvarme, ventilation samt nye 3-lags energiruder. Det er vigtigt at kommunikere til omverdenen om effekten af et projekt som Højbo. Derfor har man lanceret en energiskole, hvor beboerne fungerer som ambassadører. Gennem et energidisplay kan man måle bl.a. varmeforbrug, fugtighed, luftskifte, elforbrug, rumtemperatur mv. man kan desuden måle gennemsnitsforbruget pr. person, så der internt konkurreres om hvem, der har det laveste forbrug. Det er kendte løsninger; solfangere, isolering udvendig, nye vinduer, returvarme fra fjernvarme til gulvvarme. Kommunikationen til borgerne og politikerne er vigtig. o Frederikshavn Boligforening opfordrer kreditforeningerne til at hjælpe. (Man kan umiddelbart kun låne til projekter med en løbetid på 8-10 år. Dette er langt fra nok) Hvordan lever man i sådan en bygning når den nu bliver tæt? Laver en energiskole for beboerne. De er ambassadørerne. Der vil være et energidisplay i hver lejlighed hvor folk kan se luftfugtighed, varmeforbrug, etc. og kan se det i forhold til gennemsnittet i ejendommen. Kl : Combivarmeanlæg og designsolfangere en intelligent vej til energirigtig bygningsrenovering v/ Flemming Lund, Adm. direktør, Nordic Energy Group ApS Missionen for Nordic Energy Group er æstetisk smukke løsninger (eks. tagintegreret solfanger, som opsættes samtidig med nyt tag) Leverer indtænkte løsninger ved projektering: eks. konceptroof med solceller og solfangere (kombination af solceller og solvarme) Producent af fremtidens solfanger: verdens første profilerede solfanger (patenteret, mønster og designbeskyttet). De profilerede solfangere er bedre end almindeligt glas i traditionelle solfangere. Solfangerne er en naturlig del af facade- og tagudskiftningen, er æstetisk smukke og højner generelt husets værdi

8 Side8 Combivarmeanlæg: Sammenkobling af jordvarme og solvarme: opvarmning af væske i varmepumpen ved hjælp af solvarme. Giver ifølge DTU 38 % lavere energiforbrug end traditionelle jordvarmeanlæg. Et målesystem signalerer desuden, hvornår el en er billigst Æstetik er vigtig integrerede løsninger. Solfangere tilpasset til forskellige tagtyper passer ind i det ekstisterende tag. Tænk det ind når man projekterer et byggeri. Både solceller (el) og solvarme kan integreres på taget og dermed passe ind i den omkringliggende tagkonstruktion. Lidt mere effektive end traditionelle flade solfangere. Handelsværdien meget mulig højere v energihuse end traditionelle huse. Forberedt system til at modtage signaler om hvornår el er billig dvs. købe el om aften og nat når brug for varme. Kl : Hvem kan bidrage med løsningerne? Korte indlæg fra forskellige leverandører Hvordan kan intelligent el-teknik og automatik bidrage til forbedret komfort og formindsket energianvendelse i boliger v/ el-installatør Morten Johan skjoldborg, Strandby el-teknik A/S Der vistes film om intelligente elløsninger, herunder sensorer på inde- og udelys samt strømbesparende cirkulationspumper Intelligente lysanlæg i rum (justerer sig selv efter lysindfald udefra, om der er nogen i rummet, etc) Lux-måler og bevægelsescensor kan give store besparelser Sætte sensor og timer på indendørs lys også i eksisterende byggeri. Cirkulationspumper også sættes til bevægelsessensor og ikke kun timer. Energirenovering og fremtidens materialeløsninger v/ Project Manager Søren Hermansen, Barsmark A/S Allface: Salg af unikke materialer (Allface = fleksibelt underkonstruktionssystem til ventilerede facader) facaderenovering ved påsætning af udvendig isolering (aluminiumsunderkonstruktion). Termostop med skumglas i 50 mms tykkelse til afbrydelse af kuldebroer. Der kan leveres op til 400 mm. isolering. Vacupor (vakuumisolering med siliciumkerne i robust alufolie). Produktet har en levetid på 50 år og isolerer op til 5 gange så godt som traditionelt mineraluld. Det er pladsbesparende og får med forskellige pålimede overflader (eks. gummigranulat). Kan også bruges til efterisolering af gulve og kviste. For at opnå en bedre isoleringseffekt, kan man anvende 2 lag à 15 mm) Skal leveres efter færdige mål det skal jo vakuumpakkes. Kan ex efterisolere gulv og lægge trægulv direkte ovenpå elementer. Isolering af kviste, gamle bygninger hvor gerne bevare facaden. Produktet er relativt dyrt: komponentprisen er dyr. Meget afhængig af kvaliteten af vakuumpakningen Hvad er erfaringerne? I forhold til håndværkere. Skal ligges på kryds og gerne to lag. Ellers skal de tapes sammen.

9 Side9 Kan nå frem til lave sokkeltykkelser eller mindre tykke vægge. Passivhus Nordvest et regionalt initiativ til at booste energirenovering og lavenergi v/ Bertel Bolt-Jørgensen Et samlingspunkt for passivhuse og energirigtigt byggeri i Nord- og Vestjylland Stor pressebevågenhed under COP15 lavede Clean Energy Denmark (HP Korsgaard, High5 Marketing, Troels Kildemoes, ellehauge og kildemoes, samt Bertel Bolt Jørgensen, Bertel Bolt Kommunikation). Clean Energy Denmark leverede viden til lokale virksomheder og afprøvede nye koncepter og produkter inden for energirenovering og lavenergi Passivhus Nordvest er en af Danmarks bedst besøgte hjemmesider for lavenergihuse og lavenergibyggeri. Hjemmesiden indeholder bl.a. o Liste over lavenergiprojekter i Thy/Mors o Inspiration til bygherrer/firmaer o Historien om tømreren Martin god markedsføring o Generel forbrugerinformation o Videndeling: kurser for håndværkere og leverandører mm. (videofilmen af indlæg er besøgt 6500 gange) o Passivhus Nordvest arbejder tæt sammen med EUC Nordvest o Ambitionen er, at Passivhus Nordvest kan være afsæt for virksomhedernes vækst i området for passivhuse og superlavenergibyggeri Superlavenergi byggeri hjemmeside hvor virksomhederne præsenteres, etc en af danmarks mest besøgte. Hjemmesiden er tænkt todelt inspiration til faglige og private. En videohistorie om martin der bygger et superlav energi hus god håndværker men ikke uddannet mht lavenergi. - Liste over virksomheder - Kurser for håndværkere, leverandører, etc. - Har et meget tæt samarbejde m EUC Nordvest - Ambitionen er at foreningen skal være afsæt for virksomhedernes vækst. - Foreningen er et samlingspunkt for viden om passivhus byggeri og skal formidle viden videre. Medlemmerne: det er håndværkere, arkitekter, etc (meget åbent og udveksling af viden) Alle kan blive medlem (2000,- årskontingent). Thisted kommune energiplan tema/punkt hvor lavenergihuse er en del af det. Metoden giver mersalg til de involverede virksomheder. Bæredygtig varmeforsyning af byggeri v/ Jesper Møller, Forsyningsvirksomhederne, Varmen Det handler ikke kun om at spare på energien det handler også om at vi skal bruge den rigtige energi I DK god erfaring med overordnet planlægning se på samfundsøkonomien.

10 Side10 Ramme: Vi skal spare CO2 på den mest omkostningseffektive måde og på sigt bidrage til et grønt Danmark uafhængigt af fossile brændsler Eks. Kolding Åpark: nedbringelse af det samlede energiforbrug via energirigtig projektering. Kolding Åpark ligger midt i Kolding og er tilsluttet varmeforsyningen i Tvis. Byggeriet ligger tæt på åvandet og tæt på transportmuligheder. Det kolde å-vand anvendes til opvarmning af gulvene. Kolding Åpark anvender i fjernvarme 2 kg/m2/år (gennemsnittet i DK er efter de gældende bygningsfaktorer 10 kg/m2/år) Fjernvarme udgør 50 % af danskernes forbrug af varme. I Aalborg var dækningsgraden i 2010 hele 83 % Stordriftsfordele billigere at lave de store anlæg en individuelle anlæg. Den rette forsyning er vigtigere end tykkelsen på væggene Bæredygtig varmeforsyning en iterativ proces: tilslutning til kollektiv varmeforsyning optimering af energiinstallationer optimering af klimaskærm optimering af kollektiv forsyning Forsyningsvirksomhederne opfordrer til samarbejde og vil gerne medvirke med tal, information osv. Den rette forsyning er vigtigere end tykkelsen på væggene Vælge samfundsøkonomisk bedste løsning CO2 udledning pr bygning det kan være ambitiøst og vejen frem Energirigtig boligrådgivning V Claus Conradsen, Spar Nord Højere salgspris bedre indeklima og lavere energiregning Udviklingen i Nordjylland: førhen fik 8 ud af 10 boliger ikke foretaget energimærkning. Spar Nord er det eneste danske pengeinstitut, der har blandet sig i energimærkningen Pr. 26/ indførtes en bedre forbrugerpolitik med stort potentiale for energibesparelser. Forbrugerne har generelt ikke stort kendskab til mulighederne og skal derfor informeres om mulige besparelser. Der skal ske en kobling mellem økonomisk rådgivning og tekniske muligheder Energirigtig boligrådgivning bygger på: o Valg af finansiering (fast versus variabel rente) o Forventninger til prisudviklingen på energi (tro, værdi, tryghed) o Driftsbesparelser i dag og i fremtiden o Værdisikring (hvad er bygningen værd nu og i fremtiden i forhold til drift). Det handler ikke kun om brutto og netto. Driftsomkostningerne er også vigtige.

11 Side11 Målgruppen /folk: taler sund fornuft/investering ikke tekniske løsninger og CO2 Giver kunden overblik over hvad det betyder for dem at lave en energirenovering. Samarbejde på tværs af faggrænser! Stop med at sælge tekniske løsninger sælg i stedet på behov Vigtigt at tænke grundigt over målgruppe, sprog og kommunikation anvend sund fornuft Beslutningsrummet: o Økonomiske muligheder o Rammer/lovgivning/priser o Teknisk overblik og muligheder udgangspunkt i kundernes behov o Ønsker, værdier, tro o Kompetent rådgivning: o Finansiel og teknisk viden o Skræddersyet økonomisk løsning o Giver overblik over konsekvenserne af energirenovering. Kommunikationen er vigtig o Sælger behov, ikke løsninger o Gør omkostninger til investeringer o Værdisikringen sker, når driftsudgifterne nedbringes o Der findes kun én standardløsning: individuel rådgivning o Friværdien mindskes ikke, men øges måske gennem energibesparelsen Kl : Indlæg fra Miljø og Klimaforvaltningen, Göteborg Stad v/ Christina Ramberg Göteborg har nordens største havn og fungerer derfor som transportcentrum Göteborg skrev i 2009 under på Covenant of Mayors og blev committed to local sustainable energy. Dette betyder, at Göteborg arbejder på at øge energieffektiviteten med 20 % og nedbringe CO2-forbruget med tilsvarende 20 % Lokale klimamål: o 2050: Niveauet af CO2-udledning skal være stabilt o 2020: 30 % nedgang i udslippet i forhold til i 1990 o En fremtid uden fossile brændsler, men med mere vindkraft også i byområderne. Vindkraft er ikke stort i Sverige slet ikke som i DK. Diskuterer muligheder for vindkraft i byområder. o Mht. fjernvarmesystemet anvendes der i stigende grad biogas. Det er målet på sigt udelukkende at anvende biogas. 90 % af flerbostadshusene varmes med fjernvarme (bl.a.

12 Side12 restvarme fra raffinaderier). Ca 80% af varmen er restvarme eller fossilfri o Biogas og helst lokalt produceret skal erstatte naturgas satsning: GoBiGas: 1000 Gwh i år 2016 brændsel til biler. 65 % af biomassen omvendes til biogas. Vil satse på biogas kan anvende den eksisterende gasinfrastruktur. Erstatter naturgas. Fornybar og lokalt produceret. o At bygge en holdbar by: maksimalt 60 kwh/m2 energiforbrug i beboelse. Eks. Hamnhuset = et passivhus med 75 % lavere CO2-udslip. Eks. Katjas Gata = 66 % mindre energiforbrug o Allerede i 2002 byggedes et første passiv hus (test) for kommunen. o Diskussioner om byggeri fra 1960 erne; der er meget af det. Skal de fornys eller skal der bygges nyt? Hvad kan bedst betale sig, etc? Har renoveret et test hus (relativt høje omkostninger til renovering) men gået fra 178 kwh/m2 til 60kwh/m2. o Omkostningerne nu er store men endnu større hvis vi venter. Opsamling Har mange kompetencer alt det tekniske er på plads. Vi mangler troen på det tro på effekten, at det er sexet at investere i energirenovering, tale det samme sprog og komme ud til slutbrugerne. Et middel: fortsætte i netværk! Samle den viden vi har det er samarbejde og kommunikation der skal til. Ansøge om varmepumper etc kunne være en god idé at de kunne henvise til et rådgivningsnetværk. Synlighed af rådgivningsmuligheder. Samarbejde på tværs rådgivning på tværs. Kommunikation mange ved ikke økomien idet, hvorfor skal man gøre det? Investeringsomkostninger er også en barriere. Overvinde barrierer ex via netværk, samarbejde mellem forskellige faggrupper => blive mere et koncept. Stille højere krav fra kommunerne når der bygges. Nybyggeri optimalt passivhus (2 etager, m fladt eller lidt rejsning, kvadratisk men det er ikke altid muligt lovgivningsmæssigt) Nu eksploderer alt i alle retninger nye producenter, nye løsninger, nye netværk og mange aktiviteter. Der sker en masse og det er en udfordring at have overblikket over alt det der sker. SmartCity (nordjylland) v at samle alle kommunerne i et netværk. Kunne fint få rådgiverne ind i dette netværk. (renovering og passiv hus) Vil lave demonstrationsprojekter og få den viden ud. Flexenergi; udfase fossile brændsler i 5 kommuner. 3-4 projekter ender med en eller anden fælles distribution. Brønderslev, Jammerbugt.

13 Side13 Kl : Diskussionsforum konklusioner (muligheder, barrierer, boligrådgivning) Billig Fjernvarme Mere synlig rådgivning Lokale forhold som fjernvarme, jordforhold til varmepumper m.m. Mangler stærk rådgivning bl.a. ifm. Ansøgning om nyt oliefyr. Kommunen eller et uvildigt organ skal i dialog med kunden for at tilbyde energirådgivning for at finde frem til den bedst egnet løsning for den enkelte kunde. Mere oplysning om alternative muligheder især mere oplysning fra Fjernvarmeforsyningen Lovgivning til optimal passivhus bl.a. med mulighed for at bygge i to etager, hvis der er tale om passivhus for at udnytte energien mest muligt (der er mange områder, hvor det kun er tilladt at bygge i én etage) Vigtigt at tænke kommunikationen ind - de fleste slutbrugere har ikke overblik over mulighederne Det skal gøres salgbart og sexet at investere i grønne løsninger Et tværgående samarbejde i kommunen er nødvendig for rådgivningen af befolkningen Vi skal overvinde barrierne ved at samarbejde med forskellige faggrupper Det skal være muligt at bygge i flere etager (det ideelle lavenergihus er i flere planer med stor overflade) Vi skal samle den viden, vi har, i netværk à la Passivhuset, og anspore til demonstrationsprojekter Kl : Afslutning ved Arne Remmen Det er svært at finde overblik i de mange muligheder på energifronten. Der er mange nye løsninger fra nye leverandører, og det er vigtigt at arbejde i netværk og skabe flere aktiviteter, der kan sætte energien på dagsordenen. Vigtigt med en fælles indsats. En succeshistorie er initiativet FleksEnergi til udfasning af fossile brændsler 3-4 af de nuværende projekter har fælles distribution, og flere ønskes integreret herunder I uge 10 præsenteres nye kommunale løsninger på området Dette initiativ var første møde med samling på tværs. Initiativet bør fortsætte, og der opfordres til yderligere samarbejde aktørerne imellem

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger.

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Det nye navn blev: Frederikshavn Boligforening. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. en hjertevarm

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Frederikshavn Boligforening Fusion i 2008 3.300 boliger i hele kommunen + 200 i administration Håndværkerafdeling som sideaktivitet

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

" " # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007

  # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007 ! " " # $% &'! ( ) ) ) $ * " " # + *, -. / &&..01 20 3 1 &" * " " # +, 4. / 5..01 20 ( -4 6! 3 1 " * " " # +, '4 /..01 20 ( 4. 6! 3 1 Krav til energirammen 25000 kwh/år 20000 15000 10000 5000 Andre bygninger

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hybenvej 26 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere