Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Dok Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf , Leders navn: Anne Højen Sørensen Tilbuddets type: 107 botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner, aktiviteter og socialt samvær. Der ydes socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Bofællesskabet Birthe Marie er en del af paraply organisationen Fonden Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde boliger til mennesker, som har behov herfor. Værdigrundlag/livssyn Bofællesskabet Birthe Maries værdigrundlag bygger på respekt for den enkelte beboers personlighed, behov og ønsker for udvikling. Personalet arbejder for at give beboerne høj grad af medindflydelse og medansvar for det sociale fællesskab, de praktiske opgaver og graden af involvering. Der udvises tolerance og accept, stilles krav og ydes støtte til den enkelte beboer. Fokus er på ressourcer frem for begrænsninger. Personalet respekterer beboernes bolig som ukrænkelig og at fællesarealerne benyttes efter ønske. Desuden ydes der støtte til, at beboerne har mulighed for at etablere et fællesskab med hinanden og have et aktivt liv med arbejde, uddannelse og fritid i lokalområdet. Antal afdelinger/enheder: 12 boliger der er opført som tæt lav byggeri sammenhængende med fælleshus i 2 etager. Lejlighederne indeholder to værelser, køkken, bad og toilet og har tilknyttet en lille have. Der er to fællesrum og køkken med have, terrasse og vaskeri, som kan benyttes af alle. Yderligere oplysninger kan læses på bofællesskabets hjemmeside Dato for tilsynsbesøg: 4. september 2008 Start- og sluttidspunkt for tilsynsbesøg: KL til Deltagere i tilsynet: Forstander Anne Højen Sørensen, Yvonne Barfod, beboerne Klaus og Niels Social og handicapcentrets tilsynsgruppe: Lone Andersen og Birgit Bengtsson Materiale, der er indgået i forberedelsen af tilsynet: årsrapport fra 2007 og materiale fremsendt af bofællesskaberne Status siden sidst 1. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Hvad er der sket siden sidste anmeldte tilsynsbesøg? Vejbelysningen: Ved sidste tilsynsbesøg klagede beboerne og personalet over den mangelfulde vejbelysning, blandt andet i tunnelen til busstoppestedet på Roskildevej. I.flg. personalet har DONG overtaget opgaven og de har lovet at vejbelysningen bliver ordnet inden vinter.

2 Det efterlyste læskur ved stoppestedet i retning mod Høje- Taastrup er også opsat. Sidste år klagede beboer og personale over problem med glatte og svære trin på vej til og fra bussen. Specielt er trinene på skråningen ved busstoppestedet meget glatte og ufremkommelige om vinteren. Der er stadig ikke gjort noget for at udbedre problemerne med tilgængelighed, dog er der repareret huller siden sidste tilsynsbesøg. Er der iværksat nye kvalitetsforbedrende tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Har der været klager fra brugere, pårørende eller andre? uopsættelige Ændring af kostregnskab. Beboerne betaler 30 kr. pr. kostdage. Hvis beboerne melder fra 3 dage før, kan de få deres kostpenge retur. Ingen klager Fysiske rammer og samarbejde med myndigheden 2. Brand og beredskab Beredskabsplan Der er udarbejdet Beredskabsplan Evakueringsplan Der er udarbejdet Evakueringsplan Brandtilsyn Brandøvelse Kurset den vil også indeholde brandøvelse Brugerne er f.eks. gjort bekendt med, at de skal løbe ud til flagstangen hvis brandalarmen gå i gang Førstehjælp Andet Eventuelle bemærkninger fra brandmyndigheder Planlagt til at blive afholdt den på Falck uddannelsessted i Hedehusene Alt blev godkendt ingen bemærkninger 3. Fysiske rammer / miljø Er miljøet, borgerne færdes, i tilfredsstillende? men også på fællesarealerne, en gang imellem er der lidt larm fra Beboerne udtrykker det er rart at være her, ikke kun i lejligheden medbeboerne Opleves fællesarealer rene og ryddelige? Lever bygningerne op til et passende niveau af tilgængelighed? Giver bygningerne mulighed for aktiviteter og privatliv for borgerne? (Særligt fokus på køkken, toilet og bade) Har Arbejdstilsynet foretaget screening? Og har de haft bemærkninger? uopsættelige 4. Rengøring på fællesarealer, boligerne, grupperum m.v., beboerne og personalet syntes her er pænt og ordentligt, det er nogle gode medarbejdere som er ansat til rengøring og havearbejde., det er et rigtig godt byggeri, godt gennemtænkt inden bofællesskabet blev opført. 2

3 Hvem står for rengøringen? Bofællesskabet har ansat en rengøringsdame som de er meget tilfreds med. Der bliver arrangeret årlig arbejdsweekend for beboerne, hvor beboerne og personalet i fællesskab ordner en del praktiske ting f.eks. rengøring af køkkenet m.v. Hvor ofte gøres der rent? 2 gange om ugen på fællesarealerne lørdag og tirsdag. - I Boliger/grupperum? Beboerne holder selv deres lejlighed. Personalet hjælper efter beboernes behov, og de aftaler der er indgået med den enkelte beboer - På badeværelser/toiletter? Det gør beboerne selv med hjælp af personalet (hvis der er behov for det). Det foregår for det meste på hjemmedage - I fælles opholdsrum/mødelokaler? Rengøringspersonale - På gangarealer? Rengøringspersonale - I personale rum/toilet? Rengøringspersonale Er der ud fra et alment borgersyn en god rengøringsstandard Virker atmosfæren og tilbuddet hyggeligt, pænt og rent ud fra borgerens individuelle ønsker uopsættelige 5. Samarbejde med myndighedsfunktion Er der opmærksomhedspunkter i til Høje-Taastrup Kommune fungerer det eventuelle samarbejde? Ledelsen udtaler at de har et godt samarbejde med Høje-Taastrup kommune. Det er vigtigt med en gennemgående person der har kontakten til bofællesskabet. Politikker / retningslinjer for opholdsstedet / botilbuddet 6. Kost og ernæring Er der udarbejdet generelle retningslinjer, kostpolitik eller lig- Det bliver jævnligt drøftet hvorvidt der skal købes økologisk ind. nende i tilbuddet? Der bliver tænkt over, hvad der bliver købt ind, så kosten nogenlunde lever op til sundt og ernærende kost. Hver beboer afleverer 4 ønsker om forskellige retter om måneden. De kostansvarlige samler alle ønskerne ind og ud fra det, bliver der udarbejdet en varierende kostplan. Beboerne kan melde sig til morgenmadsordning. Frokosten sørger beboerne selv for og om aftenen spiser beboerne for det meste sammen. Om søndagen er tilbud om brunch Deltager borgerne i tilrettelæggelse af madlavning? Deltager borgerne i indkøb til madlavning? delvis ved storindkøb. Personalet prøve at gøre en indsats for, at beboerne bliver mere inddraget i indkøb. Deltager borgerne i madlavning? på deres hjemmedag. Der en til to beboere der står for aftensmåltidet (madlavning og oprydning) Hvordan er borgerne sig tilfredshed generelt til rammerne for målti- 3

4 derne? Kan borgerne frit tage drikkevarer, frugt mv.? Har borgerne indflydelse på, hvor de kan spise? Har borgerne indflydelse på menu og indkøb? Hvis borgerne selv deltager i tilrettelæggelse, indkøb og madlavning, hvordan sikres/hvilke tiltag gøres for at sikre, at der er tale om fyldestgørende kost? Har der været besøg fra fødevarekontrollen? Og har det eventuelt givet anledning til bemærkninger? Kaffe the og vand, resten køber de selv ind ja ja Den menu ansvarlige personale står for en sund og ernæringsrig sammensat kostplan, ud fra beboernes ønsker Den Dette er 3. besøg og der har ikke været nogen bemærkninger 7. Værgemål, magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Er der borgere i tilbuddet, der har behov for værgemål? Og er der indgået værgemål? Hvilke tanker har I gjort jer omkring værgemål? Er der borgere i tilbudet, som har brug for særlige foranstaltninger i henhold til magtanvendelsesreglerne / selvbestemmelsesretten? Er der i bekræftende fald gjort foranstaltninger? Er der foretaget registreringer af magtanvendelse? Anvendes samtykkeerklæringer jf. lov om social service 124, stk. 3? Er der borgere, der oplever, at de bliver udsat for tvang? Er alle borgere for eksempel frit stillet til at forlade tilbuddet mv.? Forekommer der vold/seksuelle krænkelser blandt brugerne? Hvis ja hvordan registreres og forebygges det? Evt. anmeldelse til politiet? Er medarbejderne bekendt med lovgivning og Høje-Taastrup Kommunes vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? en. Personalet er opmærksomt på, om nogle beboere har brug for delvise værgemål De beboere som har brug for det, bør have værgemål alt efter behovet 8. Medicinhåndtering Er der en fast skriftlig procedure for medicinadministration og følges den? Der er enkelte der får medicin, men det bliver dosis pakket fra apoteket ellers klarer beboerne det selv. Ved f.eks. pencilenkur er der enkelte beboere, der får hjælp fra personalet. 4

5 Sker der registrering af utilsigtede hændelser i til medicinadministration? Er der iværksat korrigerende handlinger som følge af eventuelle utilsigtede hændelser? Er personalet bekendt med virkninger, bivirkninger af den medicin borgerne modtager, herunder håndkøbsmedicin Ikke relevant, da personalet ikke håndterer beboernes medicin Inddragelse og indflydelse 9. Brugerindflydelse og inddragelse Er der etableret et brugerråd og fungerer det aktivt? Er der etableret et bruger- og pårørenderåd og fungerer det aktivt? Oplever brugerne generelt at være inddraget i planlægning og levering af hjælpen? Oplever borgerne at blive informeret om generelle på opholdsstedet / i botilbuddet? Er personalet bekendt med Høje- Taastrup Kommunes kasse og regnskabsregulativ for håndtering af beboernes økonomi? Demokratiet og brugerindflydelsen er organiseret ved faste beboermøder hver anden mandag, hvor alle beboerne som udgangspunkt deltager. Beboerne i Bofællesskabet har desuden valgt en beboer som deres sikkerhedsrepræsentant, denne beboer indgår i sikkerhedsgruppen, sammen med forstander og medarbejdernes sikkerhedsrepræsentant., beboerne ønsker ikke dette., personalet fortæller hvad der sker og skal ske i forbindelse med drifts spørgsmål ved de faste beboermøder Beboerrepræsentanterne udtrykker tilfredshed med den information de får. Ledelsen udtaler, at de forsøger at være meget informativ om hvad der sker og hvem der har sin gang i huset. Ikke relevant i denne sammenhæng 10. Inddragelse af pårørende Hvordan fungerer samarbejdet Ledelse og personale har et fint samarbejde de oplever samarbejdet meget positivt og de er gode til at få drøftet eventuelle misfor- ml. medarbejdere og de pårørendeståelser Er de pårørende informeret om hvis den enkelte beboer ønsker det. det daglige liv og på hvilken måde? Medinddrages de pårørende og på hvilke områder/niveau? Er de pårørende orienteret om hvordan man kommer i kontakt med relevante ledere og medarbejdere på opholdsstedet / i botilbuddet? De pårørende medinddrages i den udstrækning beboerne ønsker det. Der holdes nogle tilbagevendende begivenheder fødselsdagsfest, julehygge og andre arrangementer som kommer i løbet af året 5

6 Indhold og udvikling 11. Pædagogik / metode Hvilket værdigrundlag lægges til Bofællesskabet Birthe Maries værdigrundlag bygger på respekt for grund for arbejdet med målgruppen? Personalet arbejder for at give beboerne høj grad af medindflydelse den enkelte beboers personlighed, behov og ønsker for udvikling. og medansvar for det sociale fællesskab, de praktiske opgaver og graden af involvering. Der udvises tolerance og accept, stilles krav og ydes støtte til den enkelte beboer. Fokus er på ressourcer frem for begrænsninger. Personalet respekterer beboernes bolig som ukrænkelig og at fællesarealerne benyttes efter ønske. Desuden ydes der støtte til, at beboerne har mulighed for at etablere et fællesskab med hinanden og have et aktivt liv med arbejde, uddannelse og fritid i lokalområdet. Er der udarbejdet kvalitetsstandarder og anvendes de? Hvilke pædagogiske tiltag ligger til grund for tilbuddet, og hvordan vurderer medarbejdere og ledere pædagogikkens omsættelighed i praksis? Udvikling og anvendelse af kommunikation, metode, redskaber og hjælpemidler? Hvilke mål og prioriteringer har medarbejdere og ledere for arbejdet med brugerne? i udkastform og det er noget bestyrelsen og personalet arbejder videre med. Beboerne bliver også inddraget i processen. Der bliver set på den enkelte, og ud fra det bliver der indgået aftaler om hvilken støtte den enkelte skal have. Støtten beboerne får er meget individuelt, der er ikke nogen standard og dette tages der udgangspunkt i det daglig arbejde. Hvis beboeren kan nogle ting selv, gælder det for personalet, om ikke at komme og overtage Der er flere af beboerne der får støtte i at bruge deres kalender, støtte til at købe ind via billeder, Nogle har brug for meget struktur i hverdagen, andre ønsker mere fleksibilitet som metode for kommunikation Bofællesskabet er som udgangspunkt beboernes hjem, hvor der skal være et trygt og godt miljø. Det er målet, at beboerne får en tilværelse med så høj livskvalitet som muligt. Hvordan bruges handleplaner/pædagogiske planer i det daglige arbejde? Har alle brugere en handleplan/pædagogisk plan? Hvordan arbejdes der med brugernes ressourcer og udvikling? Medinddrages brugerne eksempelvis i tilrettelæggelsen af ydelserne? Hvad gøres der, når en borger ikke ønsker at medvirke ved udarbejdelse eller revision af sin handleplan/pædagogisk plan? Desuden er den pædagogiske indsats med til at understøtte og sikre, at der sker udvikling af færdigheder. Pædagogikkens målsætning er at understøtte beboernes initiativ og selvstændighed. Endvidere skal støtte og omsorg tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og behov. I støtten indgår også, at beboernes sociale relationer forsøges udbygget eller som minimum fastholdes. Indsatsen skal stræbe mod, at beboerne opnår en meningsfuld helhed både i til et arbejdsliv, fritidsliv og hverdagsliv i Bofællesskabet Birthe Marie. Alle har en pædagogisk handleplan, som bliver revurderet en gang om året Planen er udgangspunkt for den støtte der ydes beboerne via drøftelse med beboerne om deres behov og ønsker, og aftaler i den pædagogiske handleplan Der er ingen beboere der har frasagt sig tilbud om pædagogisk handleplan Bliver borgerne hørt, forstået og, beboerne udtrykker at de altid kan gå til personalet og drøfte de 6

7 imødekommet i det daglige? trin de har brug for 12. Medarbejdere Er der en klar ansvars- og opgavefordeling i organisationen? deling, dette bliver løbende taget op, for at se om der kan uddele- Medarbejderne udtrykker at der er en klar ansvars- og opgaveforgeres flere opgaver. Der er et godt samarbejde. Personalet er forskellige, men de er gode til at samarbejde, og der en god stemning i huset Der har været en konsulent udefra, for at se på strukturen og om den er tilfredsstillende. Ansvars områderne bliver jævnligt diskuteret, men det er ledelsen opgave, at fordele de ressourcer der er til rådighed, og beslutte hvornår på døgnet de skal bruges. Hvordan kan samarbejdet i tilbuddet bedst karakteriseres? Godt og frugtbart, med en god dialog Er der etableret et konfliktberedskab, ambulanceplan eller lig- Der er udarbejdet Ambulanceplan, sygepolitik og voldspolitik nende? Er der sket udskiftning i den faste medarbejdergruppen siden sidste anmeldte tilsyn? Hvilke kompetencer bliver prioriteret ved nyansættelser?, det er den samme styrke bortset fra en enkelt vikar, som kun var der i 3 måneder. Beboerne ønsker at der kommer flere mandlige ansatte, men der er ikke så mange der har søgt den ledige stilling Afholdes der løbende medarbejdersamtaler? Hvad bruges samtalerne til?, der holdes jævnligt MUS samtaler. Det er planen at der vil blive lavet nogle trivselssamtaler ca hver 3. Måned af en times varighed. 13. Aktiviteter Hvordan understøttes borgernes brug af tilbud der ligger udenfor botilbuddet (eks. beskyttede tilbud)? Medinddrages brugerne generelt i tilrettelæggelse af aktiviteter? Oplever borgerne generelt at der er tilstrækkelige tilbud om aktiviteter i tilbuddene? Hvilke tiltag i botilbuddet understøtter borgernes deltagelse i det omkringliggende samfund, udvikling og/eller fastholdelse af funktionsevne Næsten alle beboerne har et job uden for botilbudet. Hvis en beboer ønsker et andet jobtilbud, er personalet behjælpelig med at søge sagsbehandleren om et skift af jobmulighed., dette drøftet på f.eks. beboermøderne Der er flere aktiviteter f.eks. fodbold, gymnastik som beboerne bruger ude i byen. I huset er der flere forskellige aktiviteter f.eks. løbehold. Der bliver i nær fremtid ændret i vagtplanen, således at der er 2 medarbejdere på vagt ad gangen. Dette giver flere muligheder for at bruge aktiviteterne i nærområdet sammen med beboerne. Beboernes sommerferie er flyttet til den periode af året hvor det er almindeligt at holde sommerferie. I år gik turen til Århus. 7

8 14. Fysisk træning og mobilisering Er der tiltag med hensyn til fysisk træning i tilbuddet? Oplever borgerne, at der er tilstrækkelig tiltag med henblik på fysisk træning og mobilisering? Er borgerne, ledere og medarbejdere tilfredse med kvaliteten af træningstilbuddene? Vurderes det, at borgerne har de nødvendige hjælpemidler? Ikke relevant i denne sammenhæng Ikke relevant i denne sammenhæng. 15. Drøftelse af den faglige udvikling på stedet, herunder supervision Hvordan er betingelserne for faglig udvikling, supervision m.v.? Hvilke tiltag sker der for at styrke den faglige udvikling, og hvilke tiltag burde igangsættes? Hvad gør tilbuddet selv for at kvalitetssikre ydelserne i tilbuddet? Der er aftalt fast supervision hver 2. måned med ekstern superviser. Der er mulighed for at tilmelde sig temadage med forskellige emne inden for arbejdsområdet. Fonden Mariehjemmene afholder også temadage som personalet kan søge. Pædagogiske dage Kursus om neuropædagogik Der bliver udarbejdet en uddannelsesplan som målretter, hvad huset har brug for af faglige kvalifikationer. Kurser m.v. Se ovenstående 16. Planer og tanker om fremtiden Hvilke planer og tanker gør Beboerne ønsker at komme på ferie længere væk end de plejer f. medarbejdere, ledere og brugere eks. Til USA sig om fremtiden? 17. Generelle bemærkninger Bofællesskabet er indrettet i venlige og lyse rammer og atmosfæren er imødekommende. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Der arbejdes kontinuerligt med pædagogiske planer og beboerne inddrages og har medbestemmelse når der træffes beslutninger ud fra individuelle ønsker og behov. Bofællesskabet Birthe Marie har indsendt årsregnskab 2007 vedlagt driftsregnskab og status for Høje-Taastrup Kommune har godkendt det indsendte årsregnskab. 8

9 Supplerende skema til tilsyn med private opholdssteder og botilbud Driftsaftale/ Godkendelse af botilbud, opholdssteder, produktionssteder Opfølgning på driftsaftale/godkendelse Udviklingstendenser Projekter Andet uopsættelige Der er ikke indgået driftsaftale mellem Bofællesskabet Birthe Marie og Høje-Taastrup Kommune, men en samarbejdsaftale. I forbindelse med etablering af bofællesskabet blev der udarbejdet den samarbejdsaftale. Denne aftale blev revurderet den 27. august 2008, og det blev besluttet at fortsætte samarbejdet som hidtil. Dog ønskede bestyrelsen at dialogmøderne blev gennemført en gang om året af en times varighed, gerne i forlængelse af et bestyrelsesmøde. Aftalen skal revurderes igen 1. maj Budget og regnskab Vurdering af årsregnskab, herunder: - Godkende anvendelsen og henlæggelserne af et eventuelt overskud ved driften - Tilse, at der ikke er flyttet midler fra budgetposten øvrig drift til løn - Tage stilling til de ekstraordinære dispositioner, der er truffet i løbet af året - Tage stilling til opståede ændringer i de økonomiske - Påse at regnskabet er revideret af en registreret revisor Vurdering af budgettet, herunder: Afspejler budgettet aktiviteterne på stedet og giver det mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage? Har opholdstedet / bo- og dagtilbuddet optaget lån i ejendommens friværdi? Forpligtelserne som følge af lånoptagelsen må ikke påvirke pladsprisen. Vedligeholdelsesudgifter Udgifterne til leje af fast ejendom ikke må overstige, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom. Henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner m.v. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer Pladspriser Aktuelt forbrug Aktuelle indtægter Indtægtsdækket virksomhed Individuelle takster Vikarforbrug 9

10 uopsættelige Personale Antal ansatte Personaleomsætning Sygefravær Vikarforbrug Medarbejdernes uddannelsesbaggrund Straffeattest Vurderes der samlet at være overensstemmelse mellem medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i til målgruppen? I særlige tilfælde kan der indkaldes medarbejdere med en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund til en samtale. Andet uopsættelige 5 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte + 11 timers servicemedarbejdere om ugen (rengøring 5 timer og gartner 6 timer) Der har kun været en barsel, ellers er der ingen der har holdt. Sygefraværet i Bofællesskabet er ikke specielt højt. Pædagoger der bliver altid rekvireret straffeattest Bygninger Seneste bygningssyn Maj 2008 Planlagte ombygninger nej Planlagt vedligeholdelse nej Andet Der er planlagt yderligere beplantning på udenoms arealerne fra arbejdstilsyn Der har ikke været besøg af arbejdstilsynet uopsættelige 10

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere